Revision af pengeinstitutter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af pengeinstitutter"

Transkript

1 Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014

2 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle (og andre) virksomheder er at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlige fejl, og at konkludere, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat samt pengestrømme for året. Et overordnet mål for den informationsmængde, som revisionen står overfor, er derfor værdien af de aktiver og passiver, som skal revideres pr. revisionstime: Jo flere aktiver og passiver, der skal revideres pr. debiteret revisionstime, jo vanskeligere må det alt andet lige være at opretholde en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede. I dette notat sammenlignes revisionshonoraret i 7 SIFI er (systemic important financial institution) med honoraret for 19 store ikke-finansielle (large cap) virksomheder. Analysen viser, at revisionshonoraret per virksomhed er 4 gange større i de ikke finansielle virksomheder end i SIFI erne. Ud fra en række standardforudsætninger om arbejdstid vil en revisor, der reviderer et SIFI, som en gennemsnitsbetragtning skulle revidere 245 mio. kr. aktiver og passiver pr. debiteret revisionstime. Dette er til sammenligning ca. 60 gange mere end for de større danske ikke-finansielle virksomheder. Forskellen skyldes primært, at SIFI er har meget større balancer. I beregningen er det antaget, at lønnen per revisionstime er 670 kr. Timelønnen er beregnet som omsætning pr. fuldtidsansat i forhold til antallet af arbejdstimer pr. år for de tre største revisionsfirmaer i Danmark. Hvis det antages, at timelønnen for revision af et SIFI i stedet er på kr. i gennemsnit, kan mængden af reviderede aktiver og passiver pr. debiteret revisionstime opgøres til godt 360 mio. kr. Spørgsmålet er om der er en logisk forklaring på disse meget store forskelle i resurseindsatsen. SIFI er modtager im- og eksplicit støtte og der er særligt store samfundsøkonomiske omkostninger, hvis de går konkurs. Deres forretningsmodel er også relativt skrøbelig med lav egenkapital mv. Det tilsiger, at udgifterne til ekstern revision af SIFI er skulle være større end for andre, større virksomheder. Samtidig stilles større formelle krav til den eksterne revision af SIFI er end andre virksomheder. Nogle forhold, der trækker i den modsatte retning er, at der for SIFI erne er lovkrav om, at etablere en intern revision, som kan reducere behovet for ekstern revision (idet der dog er krav om, at den eksterne revision skal overvåge intern revision). Desuden er der givetvis stordriftsfordele, som betyder at revisionsomkostningerne ikke stiger proportionalt med balancen. 2

3 Samlet stiller analysen dog spørgsmål ved, om det private marked for ekstern revision af store pengeinstitutter kan levere den revisionskvalitet som forventes fra det offentliges side. Eller om det offentlighedens krav og forventninger måske er for ambitiøse ift. hvad markedet kan levere med de nuværende markedsstrukturer. 3

4 2 Hvor meget information kan en revisor overskue? Formålet med revision af årsregnskaber er at styrke brugernes tillid til regnskabet. Dette opnås ved, at revisor udtrykker en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme samt at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med begrebsrammen og øvrige krav hertil. I pengeinstitutter er det afgørende, at revisor, som led i revisionen vurderer om pengeinstituttets aktiver og passiver er forsvarligt værdisat i overensstemmelse med lovgivningen og gældende regnskabsstandarder samt yderligere krav fra bl.a. Finanstilsynet, jf. boks 1. Der er tale om en omfattende opgave i betragtning af, at balancen i den danske finansielle sektor er ca. 400 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Boks 1 Formål med revision De overordnede mål med en revision af de af bestyrelse og direktion aflagte årsregnskaber er fastlagt i en række internationale revisions standarder. Kort fortalt skal revisor ved revisionen: Opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlige fejl. Konkludere, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat samt pengestrømme for året. I grove træk indeholder en revision en kontrol af: At aktiver og passiver eksisterer og tilhører virksomheden. Samt at de er forsvarligt værdiansat (indregning og måling). At virksomheden har registreret alle økonomiske transaktioner i bogholderiet og dokumentationen til regnskabet, og at transaktionerne faktisk har fundet sted. At transaktioner er foretaget i/vedrører den periode, som regnskabet omfatter. At oplysningerne i regnskabet er præsenteret i overensstemmelse med lovens, eventuelle standarders samt Finanstilsynets krav mv. Et groft mål for størrelsen af informationsudfordringerne er værdien af aktiver og passiver, som skal revideres pr. debiteret revisionstime. Jo flere/større aktiver og passiver, der skal revideres pr. time, jo vanskeligere må det alt andet lige være at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede. For at få et skøn for denne ressourceindsats er revisionshonoraret vedrørende lovpligtig revision for 19 store (large-cap) ikke-finansielle virksomheder sammenlignet med honoraret for revision af 7 SIFI er. Revisionshonoraret udgjorde i 2012 knap 17 mio. i gennemsnit for de store ikke finansielle virksomheder. For SIFI er udgjorde revisionshonoraret til den generalforsamlingsvalgte revision til sammenligning ca. 4½ mio. kr. i gennemsnit. Der er herved ikke taget hensyn til at SIFI er efter loven skal have interne revisionsafdelinger, som udfører en varierende del af den samlede revision, men som den eksterne revision samtidig skal kontrollere. 4

5 Desuden er der foretaget et skøn for hvor mange aktiver og passiver, der skal revideres per debiteret revisionstime. Følgende antagelser er lagt til grund: At en gennemsnitlig arbejdsuge er ca. 37,5 timer, jf. tabel 1, række nr. 4. At der er 44 arbejdsuger på et år, jf. tabel 1, række nr. 6. At den gennemsnitlige timeløn pr. fuldtidsansat er 670 kr., jf. tabel 1 række nr. 8. Ud fra en simpel gennemsnitsbetragtning skal revisionsfirmaer af SIFI er dermed revidere ca. 245 mio. kr. aktiver og passiver pr. debiteret revisionstime i 2012/13. Tabel 1 Reviderede aktiver og passiver pr. debiteret revisionstime 2012/ / / Omsætning, mia. kr. 5,7 5,6 5,4 2. Fuldtidsansatte, tusinder 5,2 5,2 5,1 3. Omsætning pr. fuldtidsansat, mio. kr. (1)/(2) 1,1 1,1 1,0 Arbejdstimer pr. år og gens. Timeløn 4. Antal arbejdstimer pr. uge 37,5 37,5 37,5 5. Antal uger pr. år Ferieuger Helligedage opgjort i uger pr. år Arbejdsuger pr. år (5)-(5.1)-(5.2) Arbejdstimer pr. år (6)*(4) Gens. timeløn pr. debiteret revisionstime, kr. (3)/(7) Lovpligtig revisionshonorar 1 9. Ikke-finansielle large cap virk., mio. kr. (19 stk.) SIFI'er, mio. kr. (7 stk.) Antal revisionstimer til gens. timepris pr. debiteret time 11. Ikke-finansielle large cap. virk., tusinde (9)/(8) 478,4 473,2 569,9 12. SIFI'er, tusinde (10)/(8) 46,8 64,2 55,0 Balance Aktiver 13. Ikke-finansielle large cap. virk., mia. kr. 996,2 966,2 912,9 14. SIFI'er, mia. kr , , ,9 Passiver 15. Ikke-finansielle large cap. virk., mia. kr. 996,2 966,2 912,9 16. SIFI'er, mia. kr , , ,9 Reviderede aktiver og passiver pr. debiteret revisionstime 17. Ikke-finansielle large cap. virk., mio. kr. ((13)+(15))/(11) SIFI'er, mio. kr. ((14)+(16))/(11) Forholdet mellem reviderede aktiver og passiver pr. time for SIFI'er og ikke-finansielle virk. (18)/(17) Anm.: Omsætning og fuldtidsansatte er opgjort for KPMG, Deloitte og PwC. 1) Inklusiv honorar fra lovpligtig revision og honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed. 2) Eksklusiv Nordea Bank Danmark. 3) Hvis beregningerne er eksklusiv Mærsk og Danske Bank ændres forholdet til 44, 51 og 65 i hhv. 2012/13, 2011/12 og 2010/11. Kilde: Årsregnskaber og egne beregninger. Til sammenligning er dette tal for andre store danske ikke-finansielle virksomheder 4 mio. kr. pr. debiteret revisionstime. Dvs. at kravene for revision af SIFI er alt andet lige er ca. 60 gange større end for ikke-finansielle virksomheder. Der stilles således betydelig større krav til produktiviteten i revision af SIFI er end for de ikke -finansielle danske virksomheder, 5

6 målt på denne måde. Eller formuleret lidt anderledes der bruges langt færre revisionsressourcer på ekstern revision i SIFI er end for andre store virksomheder. Forskellen skyldes at SIFI er betaler et mindre revisionshonorar i gennemsnit og har større balancer, end de ikke finansielle virksomheder Det er formentlig især statsautoriserede revisorer eller revisorer med væsentlig erfaring og dermed en højere timeløn, der reviderer SIFI er og de største danske ikke-finansielle virksomheder 1. Det giver dem et bedre grundlag for at revidere virksomheden, men betyder også, at der inden for det betalte honorar er færre timer til at vurdere aktiver og passiver. Fx vil en timeløn på kr. i stedet for 670 kr. øge mængden af reviderede aktiver og passiver pr. debiteret revisionstime med 119 mio. kr. til 364 mio. kr., med det honorar, som blev betalt i Forskellene i ressourcerne til revision forekommer store, særligt i betragtning af, at SIFI er er omfattet af im- og eksplicitte statsgarantier og har lav egenkapital, og det derfor kan være forbundet med store samfundsøkonomiske og statsfinansielle omkostninger, hvis store finansielle virksomheder bliver nødlidende. Det betyder, at der fra et samfundsøkonomisk perspektiv kan argumenteres for særlig grundig ekstern og uafhængig revision af de store institutter (SIFI erne), navnlig hvis de ikke har sikret sig selv fx via en relativt høj kapitaldækning. Pengeinstitutter og særligt SIFI er er typisk mere komplekse på både aktiv- og passivsiden end andre virksomheder, hvilket stiller større krav til revisorens kendskab til flere aktivklasser og forskellige typer gældsinstrumenter. Pengeinstitutterne har som nævnt også en mere skrøbelig forretningsmodel bl.a. med relativt lav egenkapitalandel. Desuden er SIFI er mere avancerede mht. risikostyring, herunder anvendelse af bankernes egne risikomodeller de såkaldte IRB modeller mv., som har medført en lempelse af de reelle kapitalkrav til institutterne og som øger behovet for revision af høj kvalitet. Derudover er antallet af finansielle produkter steget gennem det seneste årti. Det har også øget kompleksiteten og reduceret gennemsigtigheden. Kravene til revisionen fra myndighedernes side er blevet forøget efter finanskrisen. Reguleringen af kreditinstitutterne er blevet mere indviklet, og kompleksiteten i at drive bankvirksomhed er blevet større. Der er også forhold som kan reducere ressourcebehovet for den eksterne revision af SIFI er. Der er givetvis stordriftsfordele i revisionsarbejdet, således at omkostningerne ved revision ikke nødvendigvis stiger proportionalt med balancens størrelse. Større pengeinstitutter har desuden som nævnt i modsætning til andre virksomheder en lovbestemt intern revision, som også er omfattet af krav, og som den eksterne revision skal arbejde sammen med og overvåge. Det kan isoleret set reducere ressourcebehovet for den eksterne revision. Det skal dog ses i sammenhæng med, at store ikke-finansielle institutter også i et vist omfang har interne revisions og/eller controlling funktioner. 1 Dette er bl.a. også baggrunden for Finanstilsynets nye certificeringsordning af bankrevisorer, jf. Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer, udgivet 12. december

7 Der fastsættes forskellige såkaldte væsentlighedsniveauer, som indebær, at det (fx) kun er passiver eller aktiver over en given størrelse der revideres. Disse væsentlighedsniveauer, som i udgangspunktet fastsættes af revisoren og som Finanstilsynet gerne ser relativt lave, varierer afhængig af pengeinstituttets størrelse og kan potentielt betyde, at ressourcebehovet mellem et stort og et lille pengeinstitut i praksis ikke afviger væsentlig fra hinanden. Eller formuleret lidt anderledes, hvis væsentlighedsniveauet er højt i et stort pengeinstitut og lavt i et lille pengeinstitut, så kan det være lige så ressourcekrævende at revidere et lille pengeinstitut som et stort pengeinstitut. Dermed kan fastsættelsen af væsentlighedsniveauet også have indflydelse på sikkerheden for, at regnskabet giver et retvisende billede, og på omkostningerne ved den eksterne revision. Den balancebetragtning, der her er lagt til grund, er selvsagt en forenkling af revisorarbejdet, som bl.a. omfatter revision af resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, noter mv. samt kontrol af bl.a. ledelsesberetning. Hertil kommer diverse erklæringer og forskellige former for dokumentation, som kræves afgivet til Finanstilsynet mv. Disse opgaver er ressourcekrævende og betyder i sidste instans, at der inden for et givet honorar bliver brugt mindre tid på at revidere fx værdien af bankens aktiver og passiver. Der er en række krav til intern kontrol, bevilling, overvågning, opfølgning, rapportering mv. til pengeinstitutter, som ikke gælder for andre ikke-finansielle institutter. 7

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Implicit statsgaranti

Implicit statsgaranti Implicit statsgaranti Hvad er værdien af at være SIFI og hvad er konsekvenserne? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen og student Alexander Karlsson 02/04/2014 1 1 Hovedkonklusioner Store pengeinstitutter

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere