Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer"

Transkript

1 Installationsvejledning Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer DSVF DTIF DTIR DTCE

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Sikkerhedsinstruktioner Installationsvejledning Systemoversigt Funktionsoversigt Installation, trin for trin Fastgørelsesmetoder Udregning af C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand Planlægning af installationen Klargøring af installationsstedet Installation af elementer Installation af varmeelementer Indendørs anvendelser Gulvvarme i "tynde gulve" Gulvvarme i betongulve Færdiggørelse af installationen Indstillinger Gulvtemperaturindstillinger Introduktion I denne installationsmanual dækker ordet "element" både varmekabler og varmemåtter. Hvis ordene "varmekabel" eller "varmemåtte" anvendes, gælder den pågældende anvisning kun for denne elementtype. Al dimensionering, produktvalg, installation og ibrugtagning af et hvilket som helst system skal udføres af en autoriseret installatør. Ethvert system, der omfatter varmeelementer eller termostater købt af slutbrugeren, skal godkendes af en autoriseret elektriker før ibrugtagning. Inklusive type, størrelse, installation og forbindelse af varmeelementet Inklusive type, størrelse, forbindelse og indstillinger for den termostat, der styrer varmeelementet Børn må ikke lege med varmeelementet. Dette varmeelement kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, mentale eller føleevner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, som anvendelse af apparatet indebærer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn på egen hånd. De varmeelementer, som denne installationsmanual omhandler, må kun anvendes til gulvvarme. Elementerne må ikke installeres i metalgulve eller opbevaringsvarmesystemer. Elementerne skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm i beton, afretningslag, fliseklæb eller lignende. Kontakt det lokale DEVI-salgskontor i tilfælde af andre anvendelsesformål. DEVI VIFTH401 3

4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner Varmeelementet må aldrig skæres over eller afkortes Hvis varmeelementet skæres over, bortfalder garantien. Kolde tilledninger må kun skæres over eller afkortes for at opfylde kravene. Elementerne skal altid installeres i henhold til de lokale bygningsregulativer og regler om kabelføring samt retningslinjerne i denne installationsmanual Enhver anden form for installation kan forringe elementets funktionsdygtighed eller udgøre en sikkerhedsrisiko, hvorved garantien bortfalder. Sørg for, at elementer, kolde tilledninger, tilslutningsbokse og andre elektriske komponenter ikke kommer i kontakt med kemikalier eller brændbare materialer under eller efter installation. Elementerne skal altid tilsluttes af en autoriseret elektriker. Frakobl alle strømkredse før installation og service. Slutbrugeren må ikke have direkte adgang til tilslutningen til strømkilden. Hver varmekabelskærm skal jordes i henhold til de lokale regler på elområdet og forbindes til en reststrømsenhed (RCD). Den anbefalede reststrømsenheds udløsningspunkt er 30 ma, men det kan være op til 300 ma, hvis den kapacitive lækstrøm kan medføre fejludløsning. Varmeelementerne skal forbindes ved hjælp af en flerpolet afbryder. Elementet skal være forsynet med en korrekt dimensioneret sikring eller strømafbryder, f.eks. 10/13 A for en kold tilledning på 1,5 mm 2 og 16/20 A for en kold tilledning på 2,5 mm 2. ❺ ❻ ❼ ❷ ❹ ❸ ❶ 1. Varmekabel 2. Termostat 3. Føler 4. Skærm 5. RCD 6. Flerpolet afbryder 7. Sikring Stik Fase - Sort Nul - Blå Jord - Skærm Tilstedeværelsen af et varmeelement skal synliggøres ved hjælp af skiltning eller markeringer ved strømtilslutningsfittings og/eller ofte langs med kredsens ledning på let synlige steder. skal fremgå i al elektrisk dokumentation efter installation. Den maksimale varmeeffekt (W/m 2 ) for den faktiske anvendelse må ikke overskrides. 4 VIFTH401 DEVI

5 1.2 Installationsvejledning Produktet indeholder ingen skadelige stoffer. Skal opbevares på et tørt, varmt sted ved temperaturer på mellem +5 C og +30 C. Forbered installationsstedet på passende vis ved at fjerne skarpe genstande, snavs osv. Mål ohmmodstanden og isolationsmodstanden regelmæssigt før og under installation. Anbring ikke varmeelementer under vægge og faste forhindringer. Min. 6 cm luft er påkrævet. Elementerne må ikke berøre eller krydse hinanden eller andre elementer, og de skal være jævnt fordelt over områderne. Elementerne og især forbindelsen skal beskyttes mod belastning. Elementerne skal installeres mindst 30 mm væk fra ledende dele af bygningen, f.eks. vandrør. En gulvføler er obligatorisk, og den skal forbindes til en termostat, der begrænser gulvtemperaturen til højst 35 C. Hold elementerne væk fra isoleringsmateriale, andre varmekilder og ekspansionsfuger. 1.3 Systemoversigt DEVIflex DSVF DTIR DTIF DTCE Mekanisk klasse (IEC 60800) M2 Gulvvarme i "tynde gulve" (<3 cm) D P P A Gulvvarme i betongulve (>3 cm) A A A P M2 P Til anvendelse i systemer med højere risiko for mekaniske skader. Primær anbefaling for dette anvendelsesformål. D A Udviklet og godkendt til dette anvendelsesformål. Anvendelig, men der findes bedre muligheder. 1.4 Funktionsoversigt 1. Element 2. C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand 3. Tilslutning af kold tilledning 4. Kold tilledning 5. Tilslutningsboks (såfremt den forefindes) 6. Føler 7. Termostat DEVI VIFTH401 5

6 2 Installation, trin for trin 2.1 Fastgørelsesmetoder DEVIclip CC Til opretholdelse af nøjagtig C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand (trin på 1 cm) på jævne overflader, uvbestandig. Tape eller varmlim Til fastgørelse af elementer på hårde, tørre og jævne overflader. 2.2 Udregning af C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand For områder er C-C-afstanden lig med afstanden i centimeter fra midten af et kabel til midten af det næste. C - C [cm] = Kabeleffekt [W/m] x 100 cm Varmeeffekt [W/m 2 ] Maks. C-C-afstand "Tynde gulve" (<3 cm) Betongulve (>3 cm) 10 cm 15 cm C - C [cm] = Område [m 2 ] x 100 cm Kabellængde [m] W/m² ved 10 W/m C-C [cm] 220V/380V 230V/400V 240V/415V , , eller 2.3 Planlægning af installationen Tegn en skitse af installationen, der viser elementlayout kolde tilledninger og stik forgreningsdåse/kabelkasse (hvis aktuelt) føler tilslutningsboks termostat Gem skitsen Hvis man kender den præcise placering af disse komponenter, lettes senere fejlfinding og udbedring af fejlbehæftede elementer. 6 VIFTH401 DEVI

7 Husk følgende: Overhold alle retningslinjer i afsnit 1.1. Overhold den foreskrevne C-C-afstand (kun varmekabler) - se afsnit 2.2. Overhold den påkrævede installationsdybde og mulige mekaniske beskyttelse af kolde tilledninger. Når der installeres mere end ét element, må elementerne under ingen omstændigheder serieforbindes, men alle kolde tilledninger skal føres parallelt til tilslutningsboksen. To eller flere elementer kan installeres i det samme rum, men der må ikke installeres et enkelt element i to eller flere rum. Alle varmeelementer i et rum skal have samme varmeeffekt (W/m 2 ), medmindre de forbindes til særskilte gulvfølere og termostater. Ved enlederkabler skal begge kolde tilledninger forbindes til tilslutningsboksen. 2.4 Klargøring af installationsstedet Fjern alle rester af gamle installationer, hvis dette er aktuelt. Sørg for, at installationens overflade er jævn, stabil, glat, tør og ren. Fyld om nødvendigt mellemrum rundt om rør, afløb eller vægge, eller anvend folieafdækning. Der må ikke være nogen skarpe kanter, blade, snavs eller fremmedlegemer. 3 Installation af elementer Det frarådes at installere elementer ved temperaturer på under -5 C. Varmekablerne kan blive stive ved lave temperaturer. Efter udrulning af elementet forbindes det til netstrømmen i kort tid for at blødgøre kablet, før det fastgøres. Hvis ohmmodstanden og isolationsmodstanden ikke svarer til mærkningen, skal elementet udskiftes. Ohmmodstanden skal ligge mellem -5 og +10 % af den angivne værdi. Isolationsmodstanden skal udgøre >20 MΩ ved min. 500 V, helst 2,5 kv. Måling af modstand Mål, kontrollér og notér elementets modstand under installationen. Efter udpakning Efter fastgørelse af elementerne Efter afslutning af installationen 3.1 Installation af varmeelementer Overhold alle anvisninger og retningslinjer i afsnit 1.1 og 1.2. Varmeelementer Placer varmeelementet således, at det befinder sig mindst halvdelen af C-C-afstanden (indbyrdes kabelafstand) fra forhindringer. Elementerne skal altid være i god kontakt med varmelederen (f.eks. beton). Se de detaljerede oplysninger i afsnit 4. DEVI VIFTH401 7

8 Varmekabler Overhold den foreskrevne C-C-afstand (indbyrdes kabelafstand) - se afsnit 2.2. Varmekablets bøjediameter skal være mindst 6 gange kablets diameter. Den faktiske kabellængde kan variere +/- 2 %. Varmemåtter Ved udrulning af varmemåtterne skal varmekablerne altid vende opad. Når varmemåtten når områdets grænse, skal beklædningen/nettet skæres over og måtten vendes, før den rulles. Den faktiske måttelængde kan variere inden for følgende tolerancer: +/- 1 sløjfe for måtter på 5 til 10 m. +/- 2 sløjfer for måtter, der er længere end 10 m. Forlængelse af kolde tilledninger Undgå forlængelse af kolde tilledninger, hvis det er muligt. Forbind f.eks. kolde tilledninger til forgreningsdåser eller kabelkasser. Maks. 5 % tab af den potentielle strøm i hele det kolde kabels længde. Ekstra længde af den kolde tilledning vil øge den kapacitive lækstrøm, hvilket betyder, at reststrømsenhedens udløsningspunkt måske skal være højere. Følere Følerne er under spænding (230 V) og skal føres i plastikrør. Følerne kan forlænges ved hjælp af installationskabler. Se afsnit 4 for specifikke anvendelsesformål. Gulvfølere Obligatoriske under trægulve eller i undergulve af træ. Skal placeres på et passende sted: hvor de ikke udsættes for sollys eller træk fra døråbninger. mellem to varmekabler - mindst 2 cm fra hvert kabel. i et rør, der skal flugte med gulvets overflade. Det kan være nødvendigt at forsænke røret for at opnå dette. Røret føres til tilslutningsboksen. 4 Indendørs anvendelser Undergulv Tynde gulve* (<3 cm) Betongulve* (>3 cm) Træ Maks. 10 W/m og 100 W/m 2 Beton Maks. 20 W/m og 225 W/m 2 Gulvbelægning Træ, parket, laminat Maks. 100 W/m 2 Maks. 150 W/m 2 Tæppe, vinyl, linoleum og lign. Maks. 100 W/m 2 Maks. 150 W/m 2 Flisebelagte gulve i badeværelser, vinterhaver, kældre og lign. Flisebelagte gulve i køkkener, stuer, entréer og lign W/m W/m W/m W/m 2 * Kan være op til 225 W/m 2 i randzoner, f.eks. under store vinduer Kun på undergulve i beton og under fliser 8 VIFTH401 DEVI

9 Hvis forbundet til en særskilt gulvføler og termostat Trægulvbelægning Træ trækker sig sammen og udvider sig under påvirkning af rummets relative luftfugtighed (RH). Det optimale område er % RH. Brug ikke bøg eller ahorn i gulvbelægninger i flere lag, medmindre det er ovntørret. Installer en fugtbarriere til undergulve <95 % RH og en dampspærre >95 %. Sørg for 100 % kontakt mellem elementer og det øvre gulvmateriale (ingen luftgab). Installer varmesystemet på hele gulvarealet ved en overfladetemperatur på 15 C. Installer altid en gulvføler for at begrænse gulvtemperaturen. Du kan få flere oplysninger i afsnit Gulvvarme i "tynde gulve" Nye flisegulve i vådrum Se fig. 1. Nye fliser 2. Fliseklæb 3. Dampspærre (i vådrum) 4. Selvnivellerende middel 5. DEVImat - eller DEVIflex -varmekabel 6. Primer 7. Eksisterende fliser eller betongulv Ny gulvbelægning i tørre rum Se fig. 1. Nye fliser, trægulv, laminat eller tæppe 2. Fugtbarriere og støjabsorberende måtte (trægulv/laminat) 3. Latex-baseret materiale/fliseklæb 4. DEVImat - eller DEVIflex -varmekabel 5. Primer 6. Eksisterende beton- eller trægulv Undergulv i træ skal forankres korrekt Påfør om nødvendigt gulvspartel, før varmeelementet installeres. Yderligere isolering (flisebagplader) Kan påføres mellem eksisterende undergulv og varmeelement. Polystyren (XPS) med høj trykstyrke >300 kn/m 2. Beton eller folie uden sprækker. Skal installeres ifølge producentens anvisninger. Gulvføleren skal installeres over isoleringen. Effekt maks. 10 W/m og 150 W/m2. Dampspærre Påføres i vådrum over varmekablerne. Påføres kun, hvis ikke allerede installeret i eksisterende gulv. Vær omhyggelig, når der arbejdes med selvklæbende måtter, så spærren ikke beskadiges. Fliseklæb eller selvnivellerende middel Undergulvet primes efter leverandørens anvisninger. Varmeelementet skal fastgøres sikkert før påføring. Varmeelementet skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm. DEVI VIFTH401 9

10 Nødvendigt værktøj Hammer. Mejsel. Limpistol. Kniv eller saks. Rul elementet ud. Fastgør det til undergulvet. Ved vægge eller forhindringer skæres og vendes måttens net. Skær IKKE kablet over. Påfør fleksibelt selvnivellerende middel, dampspærre og/eller fliseklæb afhængigt af gulvbelægning. Installationsgennemgang Udskær en vægrille, og fastgør kabelkanaler og tilslutningsboks. Med mejslen laves en rille til følerkredsen og koldkablet. Fastgør følerkredsen med f.eks. en limpistol. 4.2 Gulvvarme i betongulve Nyt gulv i tørre rum Se fig. 1. Trægulv, laminat eller tæppe 2. Støjabsorberende måtte/stoffilt (under træ) 3. Fugtbarriere 4. Beton 5. DEVImat - eller DEVIflex -varmekabel 6. Betonflise eller folie 7. XPS-isolering 8. Sand og jord Varmekablerne må ikke røre isoleringen. Varmekablet skal være adskilt af betonflise eller folie. Varmeelementet skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm. Beton skal have lov at tørre i ca. 30 dage, mens støbemasser skal tørre i 7 dage. Installationsgennemgang Påfør betonflise eller folie på isoleringen. Rul elementet ud. Fastgør det til undergulvet. Ved vægge og forhindringer skæres og vendes måttens net. Skær IKKE kablet over. Hæld med en moderat hastighed for at undgå, at elementet forskydes. Indstøbning i beton, mørtel eller afretningslag Indstøbningen må ikke indeholde skarpe sten. Skal være tilstrækkeligt våd, ensartet, fri for lufthuller. Hæld med en moderat hastighed for at undgå, at elementet forskydes. Undgå overdreven brug af river, skovle, vibratorer og tromler. 10 VIFTH401 DEVI

11 5 Færdiggørelse af installationen Tilslutning af kabler Se installationsmanualen til termostaten. Se koblingsdiagrammet og andre vigtige oplysningeri afsnit 1.1. Hold øje med, at den samlede ampereværdi ikke overstiger termostatens kapacitet. I så fald skal der installeres en kontaktor. Slutkontrol og dokumentation Efter installation af elementerne og kontrol af modstanden afsluttes installationen. Den samlede isoleringsværdi R over kablerne skal være maks. 0,2 m 2 K/W, der svarer til 20 mm fyr eller 30 mm egetræ. Sørg for, at varmelederen (f.eks. gulv) kan holde til varmen fra elementet. Dette er især vigtigt, hvis elementet forbindes til en termostat, der ikke giver mulighed for at indstille maksimaltemperaturen. Se de detaljerede oplysninger i afsnit 4. Dette er især vigtigt, hvis elementet forbindes til en termostat, der ikke giver mulighed for at indstille maksimaltemperaturen. Dokumentér følgende med tekst, tegninger eller fotos: kabeltype, afstande, dybde, layout, kredsid, følere. placering af forbindelser mellem kold tilledning og varmeelement. placering af endeafslutning (kun dobbeltledere). placering af eventuelle ekspansionsfuger. Udfyld garantiformularen. Udfyld DEVImat -advarselsmærkatet, og sæt det ved eltavlen. Sæt slutbrugeren eller den tilsynsførende ind i, hvordan varmesystemet anvendes og vedligeholdes. Før hver periode med uafbrudt drift skal det kontrolleres, om der er fejl i fordelerkortet, termostaten og følerne. Kontrollér og sammenlign ohmnormeringen og isolationsmodstanden igen. 6 Indstillinger Hvis elementet forbindes med en termostat som f.eks. en DEVIreg, skal de grundlæggende indstillinger konfigureres i henhold til nedenstående tabel og som beskrevet i termostatens installationsmanual. Termostat Maks. belastning Gulvvarme generelt DEVIreg 13x 16 A Rumtemp C DEVIreg 330/610 DEVIreg 53x DEVIreg Touch DEVIlink 16/10 A 15A 16A 15 A (FT) Gulvtemp.: Se afsnit 6.1 Maks. temperaturgrænse for gulv: 35 C Hvis det er relevant, indstilles temperaturgrænsen i henhold til producentens anbefalinger for at undgå beskadigelse af f.eks. gulvet. For de fleste typer trægulv gælder det, at temperaturen skal være omkring 27 C. DEVI VIFTH401 11

12 6.1 Gulvtemperaturindstillinger I overensstemmelse med ISO afhænger den komfortable gulvtemperatur af gulvbelægningen. Betongulv (fliser) 26-28,5 C Blødt træ (fyr) 22,5-28 C Hårdt træ (eg) 24,5-28 C Tekstil (tæpper) C Alle gulvtemperaturindstillinger skal sættes et par grader højere for at kompensere for varmemodstanden i gulvbelægningen. Termisk modstand [m 2 K/W] Eksempler på gulvtyper Detaljer Omtrentlig indstilling for at opnå en gulvtemperatur på 25 C 0,02 15 mm flise Sten eller keramik 26 C 0,05 8 mm HDF-baseret laminat >800 kg/m 3 28 C 0,10 14 mm bøgeparket kg/m 3 31 C 0,13 22 mm massive egeplanker >800 kg/m 3 32 C < 0,17 Maks. egnet tæppetykkelse ved gulvvarme iht. EN C 0,18 22 mm massive fyrreplanker kg/m 3 35 C Gulvtemperaturen skal øges langsomt i løbet af den første uge, så det nye gulv får tid til at sætte sig. Denne fremgangsmåde anbefales også i starten af en opvarmningssæson. 12 VIFTH401 DEVI

13 DEVI VIFTH401 13

14 14 VIFTH401 DEVI

15 DEVI VIFTH401 15

16 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej Vejle Denmark Phone: Fax: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. DEVI og DEVI logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes & VIFTH401 Produced by Danfoss 05/2012

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE Intelligent Heating Installations- vejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com 0 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................ 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger......................................

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com Installationsvejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indeks 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger.................................... 4 1.2 Installationsvejledning....................................

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIflex -varmeanvendelser DSIG DTIP. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIflex -varmeanvendelser DSIG DTIP. www.devi.com Installationsvejledning DSIG DTIP www.devi.com 0 Indeks 1 Introduktion............................................... 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger...................................... 3 1.2 Installationsvejledning......................................

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Indendørs varmesystemer og rørsporing

Indendørs varmesystemer og rørsporing Installationsvejledning Måtter og kabler Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Indholdsfortegnelse Introduktion................................................... Sikkerhedsinstruktioner........................................

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 233 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 233 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Udendørs varmeapplikationer Måtter og kabler

Udendørs varmeapplikationer Måtter og kabler MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Måtter og kabler www.heating.danfoss.com Indholdsfortegnelse Introduktion................................................... Sikkerhedsinstruktioner........................................

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse... 3 Produktvalg... 4 Dimensionering... 5 Installationsgennemgang... 6 Ibrugtagning... 7 Vigtigt... 7 Energiforbrug...

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Installationsvejledning Pergo quickheat 55

Installationsvejledning Pergo quickheat 55 INTERTEK Installationsvejledning Pergo quickheat 55 Pergo quickheat Tillykke med dit nye Pergo gulvvarmesystem, som vi er sikre på at du bliver tilfreds med. Pergo quickheat leverer optimal komfort med

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Præisoleret Rørsystem Ecoflex Supra Plus

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Præisoleret Rørsystem Ecoflex Supra Plus UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM HÅNDBOG Håndbog for Uponor Præisoleret Rørsystem Ecoflex Supra Plus 11 2006 10013 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Specifikationer... 3 Konstruktion... 3 Selvregulerende

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Klik og tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at du

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning DK Devireg TM 27 Installations- og brugervejledning 1 Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. Din bolig har fået installeret et elektrisk gulvvarmesystem fra DEVI. DEVI er Europas ledende gulvvarme

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere