Standardisering og fælles fodslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardisering og fælles fodslag"

Transkript

1 STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG VEJE TIL VIDEN Standardisering og fælles fodslag - Katalogiseringsregler og teknisk samspil af LEIF ANDRESEN CHEFKONSULENT Det Kongelige Bibliotek & HANNE HØRL HANSEN BIBLIOGRAFISK KONSULENT DBC Det skal kunne bruges i praksis, og så skal det være fremtidssikret. Det danske arbejde med at standardisere metadata og funktionalitet har haft succes med en pragmatisk tankegang. 1 Som nævnt i indledningsartiklen DBC s nye virkelighed har og er standardisering en værdi i dansk biblioteksvæsen og er en af de væsentligste årsager til it-succeser på området. Derudover sikrer indsatsen, at et rationelt genbrug af såvel metadata som funktionalitet finder sted. Det danske standardiseringsarbejde er båret af en pragmatisk vurdering af biblioteksområdets praktiske behov kombineret med et ønske om at sikre en tidssvarende udvikling; der skal være en konkret nytteværdi. I nogle tilfælde har vi ikke kunnet afvente internationale tiltag og er derfor gået forrest. I denne artikel beskriver vi highlights i fællesskabsregi for metadata og dataudveksling. Standardisering af indhold metadata Diskussionen om fælles katalogiseringsregler blev igangsat i nordisk regi, hvor man blev enige om, at nationale regler burde basere sig på IFLA s Parisprincipperne (1961), de i 1967 udgivne Anglo-American Cataloguing Rules (AACR) samt det initiativ i IFLA-regi, der førte til den 1. udgave af ISBD(M) (International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications). Det Danske Katalogregeludvalg blev nedsat i 1972 af Forskningsbibliotekernes Fællesråd og Bibliotekscentralen i samråd med det daværende Bibliotekstilsyn med det formål at tilvejebringe et fælles dansk regelsæt baseret på et internationalt grundlag. I 1974 blev udgivet del 1 med valg og udformning af opslagselementer og del 2 med beskrivelse af monografier. Denne struktur bruges stadig, og del 2 er løbende udvidet med andre materialetyper. I reglerne er der taget hensyn til danske forhold såvel som særhensyn til begge sektorer. De afvigelser, der forekommer til forlægget for reglerne, er dels udtryk for, at man ikke har ønsket at ændre katalogiseringstradition dels for fravalg og forenklinger af regler, der i en dansk kontekst ikke gav mening. Samtidig med indførelsen af et fælles dansk regelsæt påbegyndtes arbejdet med et fælles dansk format på initiativ af aktørerne bag de fælles regler med henblik på udveksling og teknisk lagring af

2 VEJE TIL VIDEN STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG "Det danske standardiseringsarbejde er båret af en pragmatisk vurdering af biblioteksområdets praktiske behov kombineret med et ønske om at sikre en tidssvarende udvikling; der skal være en konkret nytteværdi." katalogiseringer. Et testformat, som byggede på UKMARC, blev frigivet i 1975 og blev straks taget i brug bl.a. af Bibliotekscentralen. I 1979 var Formatudvalget færdigt, og danmarc : edb-format til lagring og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form udkom. Formatet blev implementeret i de danske biblioteker, men mange varianter udvikledes af lokale hensyn. Med etableringen af Danbib blev det tydeligt, at et egentligt fælles format i realiteten ikke længere eksisterede, og arbejdet med danmarc2 startede. I 1998 udkom en gennemrevideret udgave af de danske katalogiseringsregler. Formålet med revisionen var udover at ajourføre reglerne af hensyn til nye materialetyper en modernisering, dog således at danske poster stadig kunne spille sammen med udenlandske poster. De danske regler fjernede sig herved en del fra forlæggene AACR og ISBD. I forbindelse med regelrevision i 1997 blev også danmarc2 revideret, således at der var fuldstændigt samspil mellem regler og format. En konverteringsservice mellem det internationalt mest udbredte MARC-format MARC21 og danmarc2 sikrer, at udveksling med udlandet håndteres så hensigtsmæssigt som muligt. Indtil midten af 1990 erne var MARC-formater den eneste type metadataformat, bibliotekerne anvendte. Fremkomsten af world wide web ændrede dette billede. Nettet skabte muligheder for interoperabilitet mellem domæner, der hidtil havde været helt adskilt. Det gav anledning til forskellige initiativer til nye formater for metadata. Det viste sig hurtigt, at Dublin Core havde den største gennemslagskraft internationalt. Fra dansk side valgte Biblioteksstyrelsen tidligt at satse på Dublin Core. Derfor blev der taget forskellige initiativer for at sikre stabiliteten af Dublin Core. Det blev først udmøntet i en europæisk CEN WorkShop Agreement og efter et par år som en ISO standard ISO Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set. Dublin Core er grundlaget for DKABM-formatet, der blev publiceret i 2006 af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen som et redskab til fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer. DBC har valgt at bruge DKABM i databrønden, og den nyeste version af DKABM fra 2011 indeholder bl.a. nogle elementer aktualiseret af denne anvendelse. // Paradigmeskift på metadataområdet Traditionelt har kataloger baseret sig på registreringer af de konkrete udgaver på hylderne. Med brugernes adgang til onlinekataloger har behovet ændret sig. Det er ikke særligt brugervenligt at præsentere 35 registreringer af Stolthed og fordom i tilfældig eller uigennemskuelig ordning for brugerne. I IFLA-regi blev der op gennem 1990 erne arbejdet med dette spørgsmål. I 1998 blev udgivet Functional requirements for Bibliographic Records (FRBR), en konceptuel model, der opererer med en række entiteter (et værk, en repræsentation (f.eks. som tekst eller lydoptagelse), en manifestation (f.eks. i en fysisk bog eller online), det enkelte eksemplar, personer, korporationer og emner og endelig rela- 2

3 STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG VEJE TIL VIDEN 3 tioner imellem alle disse typer af entiteter (f.eks. en person er ophav til dette værk)). Modellen er bl.a. basis for den værkvisning, der fremgår af Danbib og bibliotek.dk. Op gennem 1990 erne blev der lagt op til en revision af AACR, men forslagene blev trukket tilbage. I stedet valgte man at udarbejde et helt nyt regelsæt RDA : Ressource Description & Access, udgivet RDA anskuer katalogiseringen ud fra en FRBRtænkning. Med RDA katalogiseres oplysninger om det indeholdte værk, oplysninger om den aktuelle repræsentation, oplysninger om den aktuelle manifestation, oplysninger om ophav til værket etc. Oplysningerne behøver ikke at fremgå samlet og i en traditionel MARC-post. Pt. formateres alle oplysninger i MARC-poster, men reglerne lægger op til et skift af datamodel fra en flad struktur baseret på manifestation til en struktur baseret på relationer mellem forskellige typer af entiteter. En datamodel, der samtidig er mere fremtidssikret at formidle med ikke domæne-specifikke redskaber som f.eks. RDF i et semantisk webmiljø. Library of Congress har iværksat et udviklingsarbejde BIB- FRAME-initiativet, der har til formål at finde frem til bibliotekernes fremtidige metadataformat. Stadig flere lande går over til RDA. Selvom reglerne tilstræber at være internationale og et farvel til gammeldags kortkatalogtænkning, er man dog ikke nået helt i mål hermed en af grundene til, at andre lande stiller sig lidt afventende. I Danmark overvejes sagen i Bibliografisk Råd, hvor diverse analyseopgaver er sat i gang. Fra Danmarks side deltager vi aktivt i arbejdet i IFLA s Cataloguing Section, der har ansvaret for katalogiseringsprincipper, FRBR og ISBD, ligesom vi også forsøger at øve indflydelse på RDA bl.a. via det fælles europæiske initiativ EURIG (European RDA Interest Group). BIR har ligeledes nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at følge og vurdere udviklingen i BIBFRAME-initiativet. Standardisering af funktionalitet // Dataudveksling I de første år efter introduktion af lokale bibliotekssystemer i Danmark skete udvekslingen af posterne mellem lokale og centrale systemer ved udveksling af filer på bånd og disketter med ISO 2709 Information and documentation -- Format for information exchange, som det tekniske format for MARC-poster. ISO 2709 er forsat det primære udvekslingsformat, men der er med dansk medvirken defineret et XML-format for udveksling af bibliografiske poster, ISO Information and documentation MarcXchange. // Søgning og Praksisregler for søgeveje Bibliotekernes overgang til søgning i online-kataloger, betød indførelsen af nye standarder. Søgesproget blev CCL standardiseret som ISO 8777 Information and documentation -- Commands for interactive text searching, hvor den danske udgave DS/ISO 8777 indeholder en oversættelse af koder og nogle basale søgekoder. Et initiativ for at fremskynde implementeringen af danmarc2 var Praksisregler for søgeveje Op-

4 VEJE TIL VIDEN STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG sætning af søgeveje og udfoldning af koder under danmarc2 (oprindelig udgave fra 1999). Bibliotekssystemleverandørerne tog imod praksisreglerne med kyshånd, mens der i biblioteksfaglige kredse var nogen debat med forbehold for, at det skulle give for snævre rammer for bibliotekerne. Hovedprincippet blev derfor, at hvis reglernes søgekoder bruges, skal de betyde det anførte og hvis der laves søgbarhed som anført, skal de nævnte søgekoder bruges. Selvom det ikke umiddelbart var hovedformålet, er det dog en anden funktion, som har haft den største betydning: Praksisreglerne er bindeleddet mellem det bibliografiske domæne og it-system-domænet. Praksisreglerne er grundlaget for danzig-profilen og dermed for implementeringen af Z Styrken er, at det er Bibliografisk Råd, som har fastlagt det indholdsmæssige i praksisreglerne, mens den tekniske implementering er fastlagt i danzig i samspil med bibliotekssystemleverandører. // Z39.50 i Danmark og danzig I løbet af 1990 erne deltog DBC og enkelte andre institutioner og biblioteker i forskellige projekter om udvikling af maskine til maskine-søgning mellem bibliotekssystemer. Disse projekter var baseret på den amerikanske standard Z39.50, der også blev til en ISO-standard: ISO Information and documentation -- Information retrieval (Z39.50) -- Application service definition and protocol specification. For at sikre en praktisk implementering blev dan- ZIG etableret i 1997 med danske aktører og et antal biblioteksrepræsentanter. Gruppen fik navnet danzig delvist opkaldt efter ZIG (Z39.50 Implementers Group), som var et vigtigt forum for udviklingen på området. 4 I regi af danzig blev udviklet danzig Profile Specification, der har haft en helt afgørende betydning for det tekniske samspil mellem bibliotekssystemer i Danmark siden årtusindeskiftet med fokus på søgning, beholdning og fjernlån. Ideen med danzig-profilen var, at det skulle være muligt at lave de samme søgninger program-til-program, som det er muligt for en professionel bruger at lave på skærmen. Det er i praksis en 100 % mapning til Z39.50 søgeattributter af alle søgekoder i Praksisregler for søgeveje. Der er sket en løbende vedligeholdelse af søgeattributter i danzig-profilen svarende til udviklingen af praksisreglerne.

5 STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG VEJE TIL VIDEN 5 // Lånesamarbejde Et andet vigtigt formål med danzig-profilen var at sikre mulighed for effektivisering af lånesamarbejdet ved at automatisere flest mulige funktioner. To vigtige funktioner blev derfor gjort digitale: opslag fra Danbib/bibliotek.dk i lokalt bibliotekssystem på aktuel beholdningsinformation og fremsendelse af bestilling. DanZIG valgte at gå ind i udviklingen af Z39.50 Holdings Schema for at sikre, at den danske løsning, som var på tegnebrættet, kom til at leve op til og bruge de nye aktuelle internationale standarder. Der blev sat flere danske fingeraftryk på standarden: mulighed for beholdningsinformation på andet end eksemplarniveau, samt at det tekniske format blev baseret på XML. Dette skete i år 2000, hvor XML var en kommende teknologi, og hvor den position, som XML har i dag, slet ikke var nået endnu. Kernen i den danske profilering, er at et beholdningssvar indeholder en unik identifikator, som kan anvendes til direkte bestilling. Der forelå en specifikation i regi af Z39.50 Maintenance Agency mht. fjernlånsbestillinger. Indholdsmæssigt blev de da gældende ISO-standarder for fjernlån anvendt, men som med beholdningsoplysningerne valgte vi at bruge XML som teknisk format. Det er ikke i overensstemmelse med ISO-standarderne men gav en væsentlig lettelse i implementeringen. Både specifikation af beholdningsoplysninger og af fjernlånstransaktioner er en del af danzig-profilen. Uden disse tekniske specifikationer ville de sidste ti års automatisering og succesen med det automatiske fjernlån ikke have været muligt. // Udviklingen efter Z39.50 Allerede i 2005 blev det på et danzig-møde konstateret, at Z39.50 ikke længere havde udviklingsfokus. I de efterfølgende år blev der derfor valgt andre platforme end Z39.50, når et behov skulle løses. Der blev dog ikke rørt ved søgning, beholdning og fjernlån. Specifikationerne herfor er stadig i fuldt brug nu i 2014, og Z39.50 dækker fortsat behovene for bibliografisk søgning. Som en kortsigtet handling er der tillige åbnet mulighed for at anvende den HTTP-baserede pendant til Z39.50, SRU. I marts 2013 blev der publiceret en dublering af danzig-profilens søgeattributter i SRU-regi med Mapping til danzig-profilen fra Praksisregler for søgeveje. Det skal understreges, at dette ikke er en langsigtet løsning. Med udviklingen af nye formater baseret på linked open data-teknologi er det tvivlsomt, om SRU kan bruges i denne sammenhæng. Der er med Remote Search Standards in Future Library Applications taget fat på diskussionerne om fremtidige standarder på dette område, men der er ingen afklaring i syne. For beholdning var det muligt umiddelbart at tage udgangspunkt i ISO Information and documentation -- Schema for holdings information. Fra dansk side sikrede vi, at de funktioner, som vi anvender Z39.50 Holdings Schema til, kan videreføres med denne standard. Derfor har det været relativt hurtigt at udvikle en dansk profil. I marts 2014 blev Danish ISO profile for holdings requests publiceret.

6 VEJE TIL VIDEN STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG Der er på dansk forslag udviklet en ny standard for fjernlånstransaktioner. Juli 2014 blev ISO Interlibrary Loan Transactions udgivet og dagen efter Danish ISO profile for ILL transactions. Disse profileringer af ISO og ISO vil gøre det muligt at videreføre den danske integrerede håndtering af opslag på beholdningsoplysninger og interurbane lånebestillinger. Det nye bliver en mulighed for mere effektiv administration af igangværende fjernlånsbestillinger med mulighed for enkle statusopslag. Afslutning Fra 1990 erne og frem har vi formået at etablere et velsmurt maskineri omkring metadata og teknisk interoperabilitet i bibliotekerne, ikke mindst takket være en velovervejet standardiseringsindsats. De nye muligheder med RDA, nyt format og ny datamodel, linked data, åbningen mod omverden på nettet og samarbejde mellem de forskellige dele af kultursektoren vil i årene fremover kræve nye tiltag og ændringer på standardiseringsområdet. Vi er godt rustet til overgangen takket være vores allerede harmoniserede miljø og vi er allerede i gang! Denne artikel har fokuseret på nogle overordnede elementer. Der er inden for de danske biblioteker udviklet og anvendt en række andre standardspecifikationer, som denne artikels rammer ikke giver plads til. Der henvises til den årlige publikation om de aktuelle standarder: Biblioteksstandarder i Danmark - For henvisninger og link til standarder og specifikationer i denne artikel, henvises til den nævnte publikation. Begge forfattere er medlem af Bibliografisk Råd. Leif Andresen er desuden formand for Dansk Standard S24 og for DCMI Standards Committee samt medlem af DCMI Technical Board. Indtil 2013 var han formand for danzig. Hanne Hørl Hansen er formand for IFLA Cataloguing Section, medlem af Dansk Standard S24 og hovedredaktør på seneste udgave af de danske katalogiseringsregler. 6

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer, LINKED OPEN DATA VEJE TIL VIDEN Linked open data Fra cataloguing til catalinking af CARSTEN H. ANDERSEN DIREKTØR Datadivisionen / DBC 1 Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Biblioteksstandarder i Danmark. - december 2012. Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Biblioteksstandarder i Danmark. - december 2012. Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. Biblioteksstandarder i Danmark - december 2012 Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark Af Leif Andresen Kulturstyrelsen Kolofon Titel: Biblioteksstandarder i Danmark december

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede:

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede: Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Til stede: Medlemmer af danzig: Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek Hans Henrik Felby, Fujitsu Niels Jensen,

Læs mere

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Den nationale databrønd som lokalkatalog - datamodel og konsekvenser Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Hanne Hørl Hansen, DBC Hvorfor? 98 kommuner i Danmark med folkebiblioteker,

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Bilag A 50. danzig-møde

Bilag A 50. danzig-møde Bilag A 50. danzig-møde Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011 24. oktober 2011 Sagsnr: 2011-025132 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Nedbrydning af silovægge:

Læs mere

5. Orientering og status: arbejdsgruppe om national for strategi for autoritetsdata

5. Orientering og status: arbejdsgruppe om national for strategi for autoritetsdata 21. november 2013 Camilla Riis Petersen Bibliotekskonsulent Bibliografisk Råd crp@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf. 33 73 33 89 Referat af møde den 10.10.2013 Tilstede: Henriette Fog (mødeleder), Susanne

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger Kulturstyrelsen

Læs mere

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat fra møde i Bibliografisk Råd. Fredag den 4. december 2015 kl :00

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat fra møde i Bibliografisk Råd. Fredag den 4. december 2015 kl :00 REFERAT Bibliografisk Råd Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk fra møde i Bibliografisk Råd Fredag den kl. 10.30-16:00 Anders Cato Specialkonsulent Biblografiske

Læs mere

REFERAT. Bibliografisk Råd

REFERAT. Bibliografisk Råd REFERAT Bibliografisk Råd Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk Referat fra møde i Bibliografisk Råd fredag den 25. september kl. 10.00-16:00 i mødelokale 8

Læs mere

Bibliografisk Råd. Referat af møde den

Bibliografisk Råd. Referat af møde den Bibliografisk Råd Referat af møde den 16.6.2011 Tilstede: SusanneThorborg, Elsebeth Kirring, Hanne Hørl Hansen, Bodil Wöhnert, Grethe Jacobsen og Erik Thorlund Jepsen Afbud fra: Tine Vind og Henriette

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

REFERAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V

REFERAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V REFERAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.slks.dk Anders Cato Specialkonsulent fra møde i Bibliografisk Råd Fredag den kl. 10.00-15:30 Deltagere Leif Andresen, Det

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

Back to basics and fl ying into the future

Back to basics and fl ying into the future Back to basics and fl ying into the future Konference i Reykjavik den 1. - 2. februar 2007 Af Bente Herborg Christensen 2007 er året, hvor den islandske bibliotekaruddannelse kan fejre 50 års jubilæum,

Læs mere

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DATO KONTAKTPERSON MAIL VERSION 22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DET DIGITALE ANLÆG SAMARBEJDE I ANLÆGSBRANCHEN STYRINGSDOKUMENT INDLEDNING Styringsdokumentet er et supplement til handlingsplanen

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Bibliografisk Råd. Indstilling om indførelse af RDA (Resource Description and Access) som nye katalogiseringsregler i Danmark

Bibliografisk Råd. Indstilling om indførelse af RDA (Resource Description and Access) som nye katalogiseringsregler i Danmark Bibliografisk Råd Indstilling om indførelse af RDA (Resource Description and Access) som nye katalogiseringsregler i Danmark BILAG A: Baggrundsnotater for indstillingen Bilag A1: Hvorfor RDA? Bilag A2:

Læs mere

danmarc2 eller MARC21 Det fremtidige danske fælles format?

danmarc2 eller MARC21 Det fremtidige danske fælles format? danmarc2 eller MARC21 Det fremtidige danske fælles format? Udarbejdet af Projektgruppen vedrørende sammenligning af danmarc2 og MARC21 for Biblioteksstyrelsen 2003 Forord Biblioteksstyrelsen nedsatte i

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 25. Marts 2015 1 DDElibra version 9.11 DDElibra version 9.11.20 DDElibra GO RFID nyheder DAGSORDEN - AXIELL 2 Søgning på hovedsprog (hs=) DDELIBRA VERSION 9.11 Link til krimiserier

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

RDA og brugerens navigering

RDA og brugerens navigering RDA og brugerens navigering Hvordan datasæt i linked data modellen, RDA bringer public service indhold ind i brugerens kontekst Temadag om RDA Odense - 2017 Bo Weymann Direktør strategi og innovation DBC

Læs mere

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010 Jan Brown Maj, 2010 Introduktion OIOXML har eksisteret som det centrale datastandardiseringsparadigme siden 2002. Til OIOXML-konceptet er der et regelsæt betegnet OIO Navngivnings- og Deignregler (NDR),

Læs mere

Fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på Internettet. Rapport fra arbejdsgruppen om ABM standarder 2006.

Fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på Internettet. Rapport fra arbejdsgruppen om ABM standarder 2006. Fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på Internettet Rapport fra arbejdsgruppen om ABM standarder 2006 Høringssvar Indholdsfortegnelse Indledning 3 Høringssvar fra: Ankiro 4 ArBiMus

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat af møde den

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat af møde den REFERAT 1. november 2012 Camilla Riis Petersen Bibliotekskonsulent Bibliografisk Råd crp@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf. 33 73 33 89 Referat af møde den 28.09.12 Tilstede: Henriette Fog (mødeleder), Susanne

Læs mere

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML Oktober 2011 IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML 1. Indledning I folketingssamling 2005/06 besluttede Folketinget, at regeringen med henblik på at fremme konkurrencen, skal sikre, at det offentliges

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 1. april 2014 1 DAGSORDEN - AXIELL Præsentation og orientering af den nye organisering af Axiell Danmark Status på DDElibra version 9.10 Orientering om DDElibra version 9.11 Orientering

Læs mere

REFERAT. Referat fra møde i Bibliografisk Råd mandag den 2. marts kl. 11.00-16.00

REFERAT. Referat fra møde i Bibliografisk Råd mandag den 2. marts kl. 11.00-16.00 REFERAT Referat fra møde i Bibliografisk Råd mandag den 2. marts kl. 11.00-16.00 Deltagere Henriette Fog, Det Kongelige Bibliotek (formand) (Pkt. 1-6) Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek Hanne Hørl

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Profil for udveksling af ABM-data Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering:

Læs mere

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier 17. november 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3359 Erik Thorlund Jepsen Chefkonsulent Direkte tlf.: 3373 3350 Bibliografisk Råd Referat af møde

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering av Helle Vinbaek Stenholt In 1997 the Library of the Aarhus School of Business developed a System of Electronic Registration of Research Results,

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN 2 Data science er er en en viden skabelig analyse metode, hvor man via via auto matiseret bearbejdning af af større datamængder kan udtrække viden

Læs mere

Administration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet

Administration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet Teknisk dialog - i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens udbud af SKB/OBS 22. maj 2012 Agenda Alternativt cash pool system Administration af konti og rettigheder til konti Nye betalingsformidlingsfaciliteter

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Referat fra møde i Bibliografisk Råd onsdag den 7. december 2016 kl

Dagsorden REFERAT. Referat fra møde i Bibliografisk Råd onsdag den 7. december 2016 kl REFERAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.slks.dk Anders Cato Specialkonsulent Referat fra møde i Bibliografisk Råd onsdag den kl. 10.30-15.30 aca@slks.dk Direkte

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

PROJEKT GEOTAGGING. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek

PROJEKT GEOTAGGING. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek PROJEKT GEOTAGGING på skønlitteratur Et samarbejdsprojekt mellem Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek støttet af Styrelsen for Bibliotek & Medier Udviklingspuljen Silkeborg

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk Hjemmeside:

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere