REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat af møde den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat af møde den"

Transkript

1 REFERAT 1. november 2012 Camilla Riis Petersen Bibliotekskonsulent Bibliografisk Råd Direkte tlf Referat af møde den Tilstede: Henriette Fog (mødeleder), Susanne Thorborg, Hanne Hørl Hansen, Bodil Wöhnert, Dorete Bøving Larsen, Britta Lorckmann, Erik Thorlund Jepsen og Camilla Riis Petersen (sekretær). Gæster: Leif Andresen, Leif Makholm, Hanne Sonne Henriksen og Katrine Marie Schrøder Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Afrapportering fra sorteringsarbejdsgruppen: Fremlæggelse og drøftelse af sorteringsarbejdsgruppens specifikation (bilag 1 og 2), samt diskussion af notat fra Leif Andresen vedr. opstilling i folkebibliotekerne (bilag 3) 4. Afrapportering fra RDA-arbejdsgruppen: Fremlæggelse af RDA-arbejdsgruppens rapport (bilag 4 og 5) og efterfølgende drøftelse med henblik på at besvare følgende spørgsmål: i. Hvilke(t) scenarie/scenarier skal der stiles efter? (jf. rapportens side 47) ii. Hvordan arbejder vi videre herfra: plan for høring og udarbejdelse af høringsmateriale 5. Handlingsplan for Bibliografisk Råd (bilag 6) 6. Proces for temamøde om autoritetsdata 7. Til orientering: - EURIG - Opfølgning fra forrige BIR-møde i forhold til forespørgsel om ny søgeog opstillingskode på Færøerne 8. Eventuelt

2 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer 2. Meddelelser Henriette Fog bød velkommen til nyt medlem af Bibliografisk Råd, Britta Lorckmann, projektkoordinator ved Det Kongelige Bibliotek. Susanne Thorborg orienterede om, at DBC har publiceret en lille del af Dansk Bogfortegnelse som Linked Open Data. Det drejer sig om bøger publiceret eller distribueret i Danmark siden DBC vil løbende fylde mere på. Resultatet kan ses på Susanne meddelte desuden, at DBC har indgået en kontrakt med VIAF om at levere autoritetsposter på danske personnavne fra Dansk Bogfortegnelse. Aftalen idriftsættes primo 2013, når 1. fase af DBC's autoritetsdataprojekt er afsluttet. Erik Thorlund Jepsen meddelte, at Kulturstyrelsen har fået ny hjemmeside. Beklageligvis er ikke alt indhold blevet flyttet med over på det nye site, og man vil også kunne opleve døde links. Kulturstyrelsen arbejder på at genoprette det nævnte indhold. Erik henstillede til, at man giver Kulturstyrelsen besked hvis man opdager døde links. 3. Afrapportering fra sorteringsarbejdsgruppen Arbejdsgruppen vedrørende opdatering af Ordning af registre i onlinekataloger har udarbejdet en ny specifikation kaldet Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger. Til specifikationen hører et følgedokument, der redegør for de væsentligste ændringer, samt et notat om mulige konsekvenser ved opstilling på hylderne i folkebibliotekerne. Leif Andresen indledte med at præsentere udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde og den nye specifikation. Bibliotekerne er i mindre grad end tidligere deres egen silo, og biblioteksdata anvendes i stigende grad også uden for biblioteksverdenen. I dansk sammenhæng anvender man to tegn, der ikke findes i UNICODE og som dermed er ukendte uden for dansk biblioteksvæsen, nemlig alfabetiseringstegnet ( ) og gammel dansk å. Bibliografisk Råd har taget en principbeslutning om at afskaffe de to tegn og har nedsat arbejdsgruppen til at opdatere Ordning af registre i onlinekataloger i sin helhed. Arbejdsgruppen konstaterede at den gamle specifikation uanset sin titel i høj grad i sin beskrivelse fokuserede på manuel håndtering. Den nye specifikation er lavet til maskinel håndtering, hvor selve sorteringen er baseret på noget maskinelt. Alle

3 Side 3 eksempler, der knytter sig til visuel brug er blevet fjernet. Det samme gør sig gældende med en række regler, der reelt ikke er en ny regel, men en udmøntning af en allerede gældende regel. På et tidligere møde i danzig er det blevet aftalt, at Tommy Schomacker, DBC, skal lave et forslag til praktisk behandling af specifikationen. DBC er i gang med et analysearbejde, som forventes på plads ultimo Der var efterfølgende en del kommentarer til den nye specifikation fra rådet. Forslag om benyttelse af et standardværktøj til sortering Dorete Larsen og Susanne Thorborg havde begge fået kommentarer fra deres bagland, hvor det fremgik, at det kan være et problem i forhold til implementeringen af regler, at man skal udvikle et nyt værktøj til sortering. Det er oplagt at man i stedet tager udgangspunkt i et allerede eksisterende værktøj, og prøver at matche regelsættet hertil. Som eksempel på et standardværktøj blev nævnt Unicode Collation Algorithm Fordelen ved dette værktøj er, at man ved implementeringen ikke behøver at kode specielle regler, men kan benytte et standardværktøj, som tager højde for alle tegn i Unicode. Hvis alle anvender dette standardværktøj sikres det, at vejledningen implementeres ens i alle systemer. Susanne Thorborg anførte, at det - som minimum - bør sikres, at der ikke er modstrid mellem hvad der fremgår af specifikationen og en sortering, der følger Unicode Collation Algorithm. Som eksempel nævntes sorteringsrækkefølgen af symboler (afsnit 3.4.), der i det foreliggende kan virke tilfældig både i rækkefølge og i udvalg af nævnte tegn. F.eks. forekommer det uhensigtsmæssigt at et tegn som (yen) er med listen over symboler, hvorimod et nyere tegn som (euro), som må formodes at anvendes hyppigere, ikke fremgår. Leif Andresen gav udtryk for, at man godt med forbehold kan lave en opsætning af Unicode Collation Algorithm til at sortere som vi gør i Danmark. Den nye specifikation bygger på, at man laver en mapning til danske tegn før man udlægger i søgeregistre. Forslaget viderebragt af Susanne og Dorete bygger på, at man lader en algoritme, defineret af Unicode Consortium, håndtere sorteringen. Hvis det lægges ud med danske bogstaver, er der næppe nogen grund til at anvende et værktøj til at sortere, for så findes der ikke andre måder at sortere på end a til å og 0 til 9. Leif Makholm tilføjede at Unicode Collation Algorithm er et redskab der anvendes til sortering, men at den ikke holder sammen på bogstaver. Den rammer eksempelvis ikke alle varianter af dét, der ligner et s, og finder š (s hacek). Værktøjet vil derfor

4 Side 4 under alle omstændigheder skulle udvikles. Den nye specifikation tager højde for at der opnås så godt et hit som muligt. Erik Thorlund henstillede til, at den løsning der vælges tager højde for fire aspekter: - Funktionalitet - Sikkerhed og soliditet i den udstrækning vi skal vælge standarder skal det ikke være noget man skal følge op på hele tiden - Udveksling - Reel implementering er det her noget man tror reelt vil blive anvendt? På nogle områder har vi regler som ikke bliver anvendt da de er for komplekse Indledende artikel og forholdet til RDA Dorete Larsen udtrykte bekymring over, at markering af den indledende artikel er gjort valgfrit i specifikationen. RDA tager ikke stilling til nogen markering af artikler, da der normalt ikke tages stilling til sortering i RDA, men i RDA medtages artikler ifølge hovedreglen altid i vedtagne navneformer og i uniform titel (Preferred Title). En alternativ regel angiver dog, at indledende artikler udelades. Når vi ikke har markeret, hvilken del af navnet, der er artikel, kan vi få svært ved at matche indførsler med de (bl.a. LC), der følger den alternative regel og udelader artikler. Dette kan muligvis blive problematisk i VIAF-samarbejdet. Endvidere kan det betyde, at artiklen skal indsættes i diverse felter i posten ved genbrug af poster fra LC og andre, der benytter LCPS. Hanne Hørl Hansen giver udtryk for, at hun godt kan forstå Doretes udgangspunkt, men at hvis man skal følge denne tankegang, er principbeslutningen om at afskaffe alfabetiseringstegn fejlagtig. I stedet skulle vi måske have besluttet, at der var behov for en anden måde at håndtere det på. Hanne spørger desuden ind til om der skal sættes spørgsmålstegn ved selve principbeslutningen, der jo byggede på at omverden ikke anvender markering af artikler og markeringen derfor generer i samspillet med omverden. Leif Andresen tilføjer, at beslutningen kan implementeres på flere måder, f.eks. ved at tage udgangspunkt i den foreliggende specifikation, eller ved at anvende en væltet Tuborg { som alfabetiseringstegn efter Library of Congress praksis. Susanne Thorborg svarer, at vi skal erkende at der er kommet ting op omkring RDA og RDA s krav om autoritetsposter, der bevirker at nogle faktorer skal genovervejes. Efter diskussionen konkluderede Henriette Fog, at der har været for mange aspekter oppe til at specifikationen kan offentliggøres på nuværende tidspunkt. Der er nogle problematikker, der skal løses først. Konklusionen er at arbejdsgruppen med Leif Andresen, Hanne Hørl Hansen, Leif Makholm og Camilla Riis Petersen, fortsætter arbejdet med specifikationen. Kom-

5 Side 5 mentarer fra BIR-mødet anvendes som grundlag for det videre arbejde. Sagen vil desuden blive drøftet på næstkommende danzig-møde med henblik på at få systemleverandørernes kommentarer til de to muligheder: a) det foreliggende forslag b) en løsning baseret på en tilpasning af Unicode Collation Algorithm 4. Afrapportering fra RDA-arbejdsgruppen RDA-arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler med dertilhørende bilags- og eksempelsamling. I rapporten har arbejdsgruppen opstillet otte mulige scenarier for en overgang til RDA. Arbejdsgruppen anbefaler at der tages udgangspunkt i scenarie tre, hvor danske regler regler og dansk format beholdes med få formatmæssige tilpasninger af hensyn til forskningsbibliotekernes udstrakte genbrug af poster fra Netpunkt og WorldCat, med henblik på en overgang til scenarie otte, hvor RDA indføres i en version hvor væsentlige dele er oversat til dansk, der er udarbejdet danske vokabularer og en dansk profil, og hvor det danske format bibeholdes, indtil BIBFRAMEinitativet har afklaret vejen frem. Rapporten har været behandlet i forretningsudvalget, hvor den generelle vurdering er, at vi i Danmark risikerer at blive hægtet af udviklingen, hvis ikke vi foretager os noget i forhold til RDA, og at vi vil stå i en uholdbar situation i forhold til genbrug af data. Det er nødvendigt med en stillingstagen til RDA, hvilket scenarierne danner et godt grundlag for. I forhold til scenarierne anbefaler forretningsudvalget scenarie 3 med overgang til scenarie 4, hvor RDA indføres i fuld udstrækning i den rene engelske version, og hvor det danske format beholdes, indtil BIBFRAME-initiativet har afklaret vejen frem. Der skal ikke bruges mange ressourcer på en oversættelse, men i stedet arbejdes ud fra terminologivokabularer plus måske supplerende anbefalinger. Erik Thorlund forklarede, at baggrunden for forretningsudvalgets anbefaling, som går imod arbejdsgruppens er, at der formodentlig ikke vil være centrale ressourcer til dansk vedligehold og oversættelse. Det er dog klart, at centrale begreber og materialetyper skal oversættes. Susanne Thorborg indvendte, at der i forretningsudvalget ikke var enighed om entydigt at pege på scenarie 4, og gav udtryk for at vi i stedet godt kan forholde os afventende, og ikke på nuværende tidspunkt lægge os fast på, hvorvidt det skal være scenarie 4 eller 8, der arbejdes hen imod. I forhold til formatudviklingen må vi under alle omstændigheder afvente hvad der kommer ud af BIBFRAME.

6 Side 6 Rådet diskuterede efterfølgende scenarierne, hvor der blev udtrykt tvivl om det fornuftige i at vælge scenarie 4 som den endelige overgangsmodel. Hanne Hørl Hansen gav udtryk for, at det vil være vanskeligt at indføre RDA fuldstændigt, uden en form for oversættelse/danske hjælperedskaber til regelsættet. Desuden vil et rent engelsk regelsæt kunne medføre en fremmedgørelse overfor regelsæt og måske medføre at lokale katalogiseringskompetencer ikke kan bevares i så vid udstrækning som i dag dette vil ikke mindst gøre sig gældende på folkebiblioteksområdet. Det vil dog være uforsvarligt at oversætte noget på nuværende tidspunkt, men at det er nødvendigt med en form for ordbog, der oversætter centrale begreber, samt danske vokabularer. BIR skal selvfølgelig have øje for den økonomiske virkelighed, men som rådgiver for Styrelsen skal vi også have det faglige for øje, når vi anbefaler noget. At en faglig anbefaling kan blive underkendt af økonomiske hensyn er så en anden sag. Dorete Larsen understregede vigtigheden af, at der hurtigst muligt sker en udvidelse af danmarc2, hvis overgangen til RDA udsættes, med særligt henblik på at bevare værkdata. Dorete Larsen anbefalede desuden forretningsudvalget at overveje scenarie 5, som er en form for mellemløsning med dansk profil, vokabular og opstilling, og hvor man kunne vælge at lægge sig tæt op af Library of Congress. Henriette Fog konkluderede at det kan diskuteres hvilket scenarie der vælges, men at det økonomiske aspekt i høj grad spiller ind i valget. Det kan blive økonomisk uoverskueligt at vedligeholde stort oversat regelsæt. Leif Andresen gav udtryk for at beslutninger, der er hægtet op BIBFRAME, som er refereres til i scenarierne, ikke vil være farbare endnu. BIBFRAME er work in progress og der vil formodentlig gå 1 til 1½ år, før vi ved hvad der ud af initiativet. Rådet diskuterede herefter hvordan det videre arbejde med RDA skal gribes an, herunder særligt med henblik på en høringsplan. I denne sammenhæng gav Bodil Wöhnert udtryk for, at det er væsentligt at ledere også medtages i en høring om RDA, da det er dem der træffer beslutningerne. Erik Thorlund bakker op om dette og tilkendegiver, at det er rigtigt at det skal lægges ud på lederniveuau, og man som minimum skal inddrage biblioteksforeningerne, som skal have en præsentation, de kan forholde sig til. Inden der kan laves en overgang til det ene eller andet scenarie, skal der være en tilbagemelding i form af høringssvar. RDA er utvivlsomt noget, der vil medføre en yderligere centralisering af katalogisering, og vil kræve uddannelse.

7 Side 7 Henriette Fog opsummerede og konkluderede, at der skal opstilles en implementeringsplan, hvor det er skitseret hvad der skal ske, når vi skal gå over til RDA. I implementeringsplanen opstilles milepæle og konkrete datoer for hvornår der skal ske tiltag. Implementeringsplanen skal også ses i forhold til udviklingen inden for BIB- FRAME. Forretningsudvalget iværksætter udarbejdelsen af en implementeringsplan til næste møde i Bibliografisk Råd. Desuden skal der her og nu skal igangsættes et arbejde med at tilpasse danmarc2 i forhold til RDA. Der blev i denne sammenhæng spurgt om nogen var interesserede i at indgå i en arbejdsgruppe. Dorete Larsen, Susanne Thorborg og Camilla Riis Petersen ville gerne indgå i arbejdsgruppen. Desuden blev Katrine Marie Schrøder fra Det Kongelige Bibliotek bedt om at overveje deltagelse i arbejdsgruppen. Henriette Fog melder endeligt tilbage til sekretariatet om hvem der deltager fra Det Kongelige Bibliotek. Erik Thorlund forslog desuden, at der allerede nu tages hul på datatabsproblematikker, samt en anbefaling af hvad der skal ske i denne sammenhæng. Rådet blev opfordret til at give bud på datatabsproblematikker til behandling i forretningsudvalget. Input kan sendes pr. mail til sekretariatet ved Camilla Riis Petersen, Handlingsplan for Bibliografisk Råd Der er sket en række justeringer i handlingsplanen. RDA er blevet sat på som et selvstændigt punkt med høj prioritering. Derudover er translitterationsstandarder, som før var et selvstændigt punkt, blevet flyttet ned under punktet om en national strategi for autoritetsdata. Susanne Thorborg mener det er afgørende at rådet forholder sig til Linked Data og udtrykte et ønske om at få det med på handlingsplanen som en følgeopgave. Leif Andresen påpegede, at punkt 10 (Opdatering af registre i onlinekataloger) og 11 (Fuld overgang til Unicode) skal konsekvensrettes i forhold til tidsplanen, da punkterne ikke vil blive færdiggjort som angivet i handlingsplanen, grundet beslutning om at arbejdsgruppen skal fortsætte arbejdet. Til et spørgsmål om, hvad punktet om revision af Nationalbibliografiaftalen i sin helhed dækkede over, svarede Hanne Hørl Hansen, at punktet bunder i at regelkomplekset efterhånden er blevet meget omfattende med mange bilag, hvilket at

8 Side 8 kun personer der kender aftalens baggrund, kan gennemskue hvad den handler om. Ved tidsplan i punkterne 10 og 11 indsættes Der indsættes et punkt om Linked Data. Opdateret handlingsplan er indsat som bilag 1(efter referatet). Proces for temamøde om autoritetsdata På Bibliografisk Råds handlingsplan blev på forrige møde vedtaget et punkt om en national strategi for autoritetsdata, som udarbejdes af Forretningsudvalget i samspil med KB, SB og DBC. Susanne Thorborg fremlagde nogle stikord til, hvad en national strategi bør forholde sig til. Stikordene har været drøftet i Forretningsudvalget, som er enige i, at der er rigtig mange spørgsmål at forholde sig til, herunder hvad er det for autoritetsdata, der skal i spil, skal alle materialetyper være dækket, og hvem skal oprette og vedligeholde autoritetsdata. Forretningsudvalget anbefaler at der afholdes en workshop i regi af Bibliografisk Råd, som skal give input til hvad en strategi for autoritetsdata skal indeholde, og skabe klarhed over området. I denne sammenhæng kunne det være relevant at inddrage andre landes erfaringer med autoritetsdata, hvor Tyskland og Sverige kunne være interessante bud. Workshoppen vil være for medlemmer fra Bibliografisk Råd, samt eventuelt andre aktører udefra. Arbejdet med en national strategi er omfattende og det ikke nås i indeværende år, men der skal findes en dato for workshoppen nu, så det kan blive planlagt i god tid og man kan nå at kontakte folk udefra. Forretningsudvalget planlægger workshoppen og finder datoforslag i slutningen af første kvartal næste år. Forretningsudvalget henstiller til at rådet tænker byder ind med hvilke personer det kunne være interessant at invitere med. Til orientering EURIG Hanne Hørl Hansen orienterede om det seneste møde i EURIG d. 21. september (og et mindre udvalgsmøde på IFLA). Den franske RDA-arbejdsgruppe har udarbejdet to forslag, som har været til diskussion i EURIG. Det første forslag handlede om samlinger af værker, som er beskrevet meget komplekst i RDA. Forslaget er temmelig omfattende og fortolkningen ikke helt klar, hvorfor Hanne har haft en løbende kontakt med arbejdsgruppen om en justering af

9 Side 9 forslaget. Resultatet er, at der sendes et diskussionsoplæg fra EURIG frem for et endeligt forslag til Joint Steering Commitee for Development of RDA (JSC). Det andet forslag omhandlede illustrationer. Ifølge RDA skal man oprette en ny post, hver gang der kommer en ny illustrator. Forslaget går på at adskille illustrationer fra tekst, så man kun er forpligtet til at udarbejde en værkpost for illustrationer, hvis de vurderes til at være vigtige. Der var enighed i EURIG om forslaget, som sendes til JSC i Derudover diskuterede man et udpluk af en lang række forslag til ændringer i RDA, sendt til JSC fra andre organisationer og interessenter. Der er aftalt et nyt EURIGmøde i september 2013, hvor der arbejdes videre på disse og andre sager. Hanne har i forbindelse med en konference talt med Barbara Tillett fra Library of Congress om Danmarks brug af funktionskoder. Hanne har efterfølgende sendt hende en liste over de funktioner vi anvender i Danmark, som ikke er nævnt i RDA. Barbara har udtrykt et ønske om et konkret forslag. Hanne vil med - godkendelse fra Bibliografisk Råd - udarbejde en liste som viderebehandles i EURIG-regi til et konkret forslag. Hanne vurderede, at hvis vi i Danmark vil have indflydelse på udviklingen af RDA, er det nu vi skal med på vognen. I øjeblikket er en implementering af RDA i gang mange steder hvilket formodes at afføde nye ændringsforslag, hvor det er vigtigt at vi spiller ind. Det vil formodentligt blive sværere at byde ind senere, når først RDA er tilpasset en stribe brugere. Henriette Fog spurgte ind til om der er tale om behandling af forslag, eller om vi selv skal bidrage med ændringsforslag. Hanne svarede at forventningen fra EU- RIG s side er, at andre lande bidrager med input, udover de lande der allerede har trukket et stort læs. Det vil også give mulighed for Danmark at komme med på bølgen. En mulig fremgangsmåde vil være, at forslag til ændringer i RDA udarbejdes i Bibliografisk Råd. Forslaget behandles derefter i EURIG, som indsender det endelige forslag til JSC. Hanne Hørl Hansen og Camilla Riis Petersen følger udviklingen ift. EURIG, og bringer sager videre til diskussion i rådet. Opfølgning på søge- og opstillingskode fra det Færøske Landsbibliotek Susanne Thorborg orienterede kort om sagen vedrørende en færøsk opstillings- og søgekode behandlet på sidste møde i rådet. DBC vurderer, at den foreslåede løsning ikke vil give praktiske problemer for DBC og folkebibliotekernes katalogiseringspraksis. Forretningsudvalget udarbejder det endelige ændringsforslag. Leif Andresen mindede om, at også evt. konsekvenser for praksisreglerne skal fremgå af forslaget.

10 Side 10 Eventuelt Hanne Hørl Hansen bemærkede, at man IFLA s Cataloguing Section er blevet enige om at sløjfe et punkt om, at man vil arbejde hen imod et decideret international katalogiseringsregelsæt udarbejdet af IFLA. Med introduktionen af RDA vurderer man dog fra Cataloguing Sections side, at det er uholdbart da man snarere risikerer at splitte verden op i to. En revision af de internationale katalogiseringsprincipper, som regler skal basere sig på, er på programmet for de kommende år.

11 Side 11 Bilag oktober 2012 Handlingsplan for Bibliografisk Råd Emne Handling Prioritering Status Tidsplan 1 Revision af Nationalbibliografiaftalen i sin helhed 1. politisk beslutning 2. projektplan - analyse Ikke prioriteret i 2011 Afventer politisk beslutning Afhænger af hvor massivt ønske fra BIR 2 Netressourcer og National- Udarbejdelse af l Udkast færdigt de- Tillægsaftale bibliografien tillægsaftale til nati- cember underskrevet onalbibliografiafta- Godkendt af BIR og imple- len. Implementeret menteret Implementering af tillægsaftalen + Årlig status første gang primo RDA Dansk analyse og Arbejdsgrup- høring pes forbere- delsesarbej- Temadag 2012 de afsluttet tredje kvartal Rapport foreligger. 4 Katalogiseringsregler og danmarc2: Udvikling ift:

12 Side 12 1) ISBD Afventer behandling af RDA Mellem 2) Format Forslag om international arb.gruppe sendt til LC Mellem Afventer udviklingen indenfor BIBFRAME 5 Materialetyper Behandles i første omgang som element i RDA analysen. Medio Lande- og sprogkoder Analyse udføres af arbejdsgruppe Mellem Format- og regelvedlige- Løbende sagsbe- Restancer tjekkes og Løbende hold og opdatering handling og indstil- implementeres juni ling fra Forret ningsudvalget 8 Udbredelse og anvendelse af funktionskoder Forslag til hvordan funktionskoderne anvendes ift. søgning og implikationer heraf Opdatering af Ordning af Udføres af arbejds onlineregistre gruppe

13 Side Fuld overgang til Unicode Mellem National strategi for autori- Udføres af BIR-FU 2013 tetsdata, tilretning af hjæl- og DBC, KB og SB pepostformatet og translitterationsstandarder 12 Linked Data Løbende oriente- Mellem Løbende ring om den nationale og internationale udvikling

5. Orientering og status: arbejdsgruppe om national for strategi for autoritetsdata

5. Orientering og status: arbejdsgruppe om national for strategi for autoritetsdata 21. november 2013 Camilla Riis Petersen Bibliotekskonsulent Bibliografisk Råd crp@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf. 33 73 33 89 Referat af møde den 10.10.2013 Tilstede: Henriette Fog (mødeleder), Susanne

Læs mere

Bibliografisk Råd. Referat af møde den

Bibliografisk Råd. Referat af møde den Bibliografisk Råd Referat af møde den 16.6.2011 Tilstede: SusanneThorborg, Elsebeth Kirring, Hanne Hørl Hansen, Bodil Wöhnert, Grethe Jacobsen og Erik Thorlund Jepsen Afbud fra: Tine Vind og Henriette

Læs mere

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat fra møde i Bibliografisk Råd. Fredag den 4. december 2015 kl :00

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat fra møde i Bibliografisk Råd. Fredag den 4. december 2015 kl :00 REFERAT Bibliografisk Råd Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk fra møde i Bibliografisk Råd Fredag den kl. 10.30-16:00 Anders Cato Specialkonsulent Biblografiske

Læs mere

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier 17. november 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3359 Erik Thorlund Jepsen Chefkonsulent Direkte tlf.: 3373 3350 Bibliografisk Råd Referat af møde

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

Bilag A 50. danzig-møde

Bilag A 50. danzig-møde Bilag A 50. danzig-møde Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011 24. oktober 2011 Sagsnr: 2011-025132 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Nedbrydning af silovægge:

Læs mere

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Standardisering og fælles fodslag

Standardisering og fælles fodslag STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG VEJE TIL VIDEN Standardisering og fælles fodslag - Katalogiseringsregler og teknisk samspil af LEIF ANDRESEN CHEFKONSULENT Det Kongelige Bibliotek & HANNE HØRL HANSEN

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

REFERAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V

REFERAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V REFERAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.slks.dk Anders Cato Specialkonsulent fra møde i Bibliografisk Råd Fredag den kl. 10.00-15:30 Deltagere Leif Andresen, Det

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

REFERAT. Referat fra møde i Bibliografisk Råd mandag den 2. marts kl. 11.00-16.00

REFERAT. Referat fra møde i Bibliografisk Råd mandag den 2. marts kl. 11.00-16.00 REFERAT Referat fra møde i Bibliografisk Råd mandag den 2. marts kl. 11.00-16.00 Deltagere Henriette Fog, Det Kongelige Bibliotek (formand) (Pkt. 1-6) Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek Hanne Hørl

Læs mere

REFERAT. Bibliografisk Råd

REFERAT. Bibliografisk Råd REFERAT Bibliografisk Råd Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk Referat fra møde i Bibliografisk Råd fredag den 25. september kl. 10.00-16:00 i mødelokale 8

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 17. november 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Poul Bache (Kulturstyrelsen) Lone

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7.

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Referat 11. November 2013 DDB sekretariatet Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 14.00-18.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Deltagere: Rolf Hapel, Annette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede:

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede: Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Til stede: Medlemmer af danzig: Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek Hans Henrik Felby, Fujitsu Niels Jensen,

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger Slots- og Kulturstyrelsen Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk Råd København Slots- og Kulturstyrelsen 2017 Indhold Forord... 3

Læs mere

Referat, version 2. Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget)

Referat, version 2. Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) Referat, version 2 Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Referat fra møde i Bibliografisk Råd onsdag den 7. december 2016 kl

Dagsorden REFERAT. Referat fra møde i Bibliografisk Råd onsdag den 7. december 2016 kl REFERAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.slks.dk Anders Cato Specialkonsulent Referat fra møde i Bibliografisk Råd onsdag den kl. 10.30-15.30 aca@slks.dk Direkte

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger danzig møde 51, bilag B 15. oktober 2012/LEA Kulturstyrelsen Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk Råd København Kulturstyrelsen

Læs mere

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer, LINKED OPEN DATA VEJE TIL VIDEN Linked open data Fra cataloguing til catalinking af CARSTEN H. ANDERSEN DIREKTØR Datadivisionen / DBC 1 Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker Projekttitel Linked, Open & Social FFU-biblioteket version 2.0 Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Bibliografisk Råd. Indstilling om indførelse af RDA (Resource Description and Access) som nye katalogiseringsregler i Danmark

Bibliografisk Råd. Indstilling om indførelse af RDA (Resource Description and Access) som nye katalogiseringsregler i Danmark Bibliografisk Råd Indstilling om indførelse af RDA (Resource Description and Access) som nye katalogiseringsregler i Danmark BILAG A: Baggrundsnotater for indstillingen Bilag A1: Hvorfor RDA? Bilag A2:

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

Referat 4. februar 2016

Referat 4. februar 2016 * Referat 4. februar 2016 Hovedbestyrelsens ordinære møde 8. marts 2016 Tid 10.15 16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost) Sted Snaregade 10A - 1205 København K. Deltagere Fra Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Den gode opstart på ressourceforløb Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Borgers vej videre fra rehabiliteringsteamet Drejebog for overdragelsesmøde Formål med overdragelsesmøde:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle Til HSI Dato 4. oktober 2007 Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl. 12 14. Til stede: - Lone Hougaard Vicerektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Arbejdsleder - Kirsten

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Lona Meisnow, Johanne Markvart, Henning Dahl Madsen, Mogens Skjøth, Sonia Pedersen, Martin Frøkjær-Jensen (medarb.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 19. april 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 30. marts, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Helle Kolind Mikkelsen (KL),

Læs mere

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. sep 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, Hillerød; Lokale H4 Deltagere: Formandskab:

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for.

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for. Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt 27. maj 2016 J.nr. 16-0661132 Selskab, Aktionær og Erhverv MAK Samrådsspørgsmål Y - Tale til besvarelse af spørgsmål Y den 2.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.:

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: Aarhus, den 24. februar 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 10.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF AB (barselsorlov), AK, JK

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Rådet modtager ikke en fast tilbagemelding på anbefalingerne vedrørende tidlig interessevaretagelse.

Rådet modtager ikke en fast tilbagemelding på anbefalingerne vedrørende tidlig interessevaretagelse. Beslutningsreferat Implementeringsrådets 1. møde, d. 24. februar 2016 kl. 13-17. Dagsorden 1. Velkomst v. formanden 2. Bordrunde (præsentation og forventningsafstemning) 3. Præsentation af Implementeringsrådets

Læs mere

Referat. Mødeforum: Projektgruppe vedr. projekt Styr på styringen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato: Mandag d. 8.

Referat. Mødeforum: Projektgruppe vedr. projekt Styr på styringen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato: Mandag d. 8. Referat Mødeforum: Projektgruppe vedr. projekt Styr på styringen Sagsnr. 2009-78900 Dokumentnr. 2010-35140 Mødedato: Mandag d. 8. marts 2010 Tid: Kl. 9.00 15.30 Sted: Rønnebæksholm, 4700 Næstved Deltagere:

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T Forum IKK Studienævn Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl. 14.00-16.30

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 29. september 2011 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Lars Vesløv Henrik Kofoed Svendsen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Governancemodel for MedCom-versionsopdatering

Governancemodel for MedCom-versionsopdatering Governancemodel for MedCom-versionsopdatering UDKAST opdateret 11. juni 2014 Indhold Indledning... 1 National governance... 1 Resultatmål med governancemodel... 2 Hvordan opnås målet om en governancemodel?...

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere