Spørgsmål til bladet. - om evidens og kognitiv terapi. Fra Bjarne Eiby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til bladet. - om evidens og kognitiv terapi. Fra Bjarne Eiby"

Transkript

1 Forårets konference med titlen Integration og komplementaritet er hovedperson i dette nr. af Gestaltterapeutisk Forum. Det kan synes, at der er længe til 25. maj, men der er al mulig grund til at være opmærksom på konferencen og planlægge deltagelse i den. Konferencen er mødested for foreningens medlemmer, men den er også i høj grad vores ansigt udadtil, både fordi arrangørerne har arbejdet på at tiltrække foredragsholdere, der har noget at byde på, og ikke mindst fordi konferencen er åben for alle interesserede. Konferencens program findes nemt tilgængeligt på bladets midtersider, og desuden er hovedtalerne portrætteret andetsteds i bladet. Og nu vi er ved foreningens anliggender: Indlagt i bladet finder I en slip, der minder om, at kontingentet skal betales husk at betale det beskedne kontingent på 200 kr.! Bladet har til dette nr. modtaget spørgsmål fra Bjarne Eiby, og spørgsmålene besvares af Jan Tønnesvang og Mikael Sonne. Redaktionen modtager meget gerne spørgsmål fra medlemmerne og vil altid søge at få dem forsvarligt besvaret. Til dette nr. har to af redaktionens medlemmer lavet en lille appetizer på Barbara og Frank Staemmlers kritik af Fritz Perls forståelse af vredens dynamik vi planlægger at udbygge gennemgangen af kritikken i næste nr., og vi modtager meget gerne kommentarer til appetizeren. integrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkompleme 1

2 Spørgsmål til bladet - om evidens og kognitiv terapi Fra Bjarne Eiby For nylig har alle psykologer med ydernummer modtaget en slags direktiv fra Sundhedsstyrelsen, hvor der blandt andet står, at kognitiv terapi eller interpersonel terapi skal være første valg med klienter, der er henvist på grund af depression. Det kan man mene meget om. Og det gør jeg så også. Men lad det nu ligge. Jeg er dog nysgerrig på et par spørgsmål, som jeg håber en eller anden i dette forum vil svare på. Først og fremmest kunne jeg tænke mig at vide noget om, hvordan gestaltterapien forholder sig til evidensbegrebet; herunder om der er kendskab til en eller anden forskning i metodens effekt, og om gestaltterapien overhoveder opererer med at (kunne) måle effekt af terapien. Spørgsmålet kommer dels af generel nysgerrighed fra min side, dels netop i lyset af det i hvert fald i visse kredse stigende krav om evidens. Et krav, som for eksempel mange læger formidler videre til deres patienter, når de siger, at de skal opsøge en psykolog/terapeut, der benytter sig af kognitiv terapi. Og muligvis også et krav, som politikere hurtigt vil tage til sig, fordi "der må jo være evidens for det, vi som samfund betaler for". Og apropos kognitiv terapi så er nyeste skud inden for denne retning jo den såkaldte ACT (acceptance and commitment therapy/training). Den har efter sigende en del forskningsmæssig belæg og tilfredsstiller derfor folk, der ligger under for evidensspøgelset. Det forunderlige ved den retning er, at så meget af dens hovedidé tilsyneladende er ren gestaltterapi eller i det mindste eksistentialisme. I hvert fald forholder den sig til fænomenologien. Den forsøger ikke at ændre noget. Den forsøger at få mennesket til så at sige at træde i eksistens ved at turde rumme de følelser 2

3 og tanker, der nu engang er. Den tror ikke på hurtige "værktøjsløsninger". Dette er selvfølgelig en (alt for) kort, upræcis og ufuldstændig version af ACT. Men mit spørgsmål til en, der både kender ACT og gestaltterapien godt, er dels, hvad forskellen er, dels hvad gestaltterapien eventuelt om overhovedet kan bruge det til, at der her åbenbart er en terapeutisk retning, der påberåber sig evidens på basis af en tilgang, der på mange måder er god gammeldags fænomenologisk gestaltterapi? integrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkompleme 3

4 Svar til Bjarne Eiby Fra Jan Tønnesvang og Mikael Sonne Kære Bjarne, det er jo et par gode spørgsmål du stiller. Vi svarer på dem i rækkefølge Spørgsmål 1 Først og fremmest kunne jeg tænke mig at vide noget om, hvordan gestaltterapien forholder sig til evidensbegrebet; herunder om der er kendskab til en eller anden forskning i metodens effekt, og om gestaltterapien overhoveder opererer med at (kunne) måle effekt af terapien. Spørgsmålet kommer dels af generel nysgerrighed fra min side, dels netop i lyset af det i hvert fald i visse kredse stigende krav om evidens. Et krav, som for eksempel mange læger formidler videre til deres patienter, når de siger, at de skal opsøge en psykolog/terapeut, der benytter sig af kognitiv terapi. Og muligvis også et krav, som politikere hurtigt vil tage til sig, fordi "der må jo være evidens for det, vi som samfund betaler for". Som svar på spørgsmålet om evidens i gestalt bringer vi nedenfor et lille uddrag fra vores bog Integrativ Gestalt Praksis: kompleksitet og helhed i arbejde med mennesker, hvor vi berører emnet. I bogen, som udkommer på Hans Reitzels Forlag i november, kan du læse mere om den sammenhæng, vi bringer vores evidensrefleksion i (Sonne & Tønnesvang, 2012). Det er en sammenhæng, hvor vi med en differentieret forståelse af forholdet mellem kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodik diskuterer problemet ved, at evidensforskning stort set begrænser sig til kvantitativ metodik. Med den fremvoksende mixed methods tilgang indenfor den almene psykologiske forskning (Tashakkori & Teddlie, 1998; Tashakkori & Creswell, 2007) peger vi på følgende: 4

5 Kritikken (af evidensforskningen i psykoterapi) består i, at den ensidige forskningsmetodologi, som det fordrer, medfører en oversimplificering af de komplekse sammenhænge som psykoterapi beskæftiger sig med (Beutler 2009). Det er nemlig først og fremmest afgrænsede terapeutiske interventioner og metoder, som lader sig beskrive og definere, og som det derfor er muligt at måle effekten af. Uanset om der er aspekter af de teknikker, som man anvender i en gestalttilgang så som tostole-arbejde, der vil kunne valideres som evidensbaseret, så er det muligt, at det på så snævert et grundlag, som man opererer med i evidensforskningen, vil forblive vanskeligt at måle og veje en tilgang som gestalt, bl.a. fordi de specifikke metodiske strategier hver eneste gang vil være forskellige afhængigt af konteksten og gestaltpraktikerens professionelle dømmekraft. Hvis vi med disse forbehold alligevel ser på evidensbaserede studier af gestaltterapi, kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi, så findes der faktisk studier, der viser, at gestaltterapi præsenterer mindst lige så lovende resultater som de (mere evidensundersøgte) kognitive tilgange (Strümpfel, 2004). Blandt andet fandt Beutler et al. (1991), at gestaltterapi udkonkurrerede kognitiv terapi i behandlingen af deprimerede personer. Johnson og Smith (1997) fandt, at i behandlingen af fobier, fungerede gestaltteknikken med den tomme stol og kognitiv desentization lige godt sammenlignet med en ikke behandlet gruppe, og at gestaltgruppen i modsætning til desentizationgruppen indikerede forskellige fordele, som gik udover terapiens direkte fokus. Watson (2006) sammenlignede 40 klienter, der var klassificeret som havende enten godt eller dårligt udbytte af henholdsvis kognitiv adfærdsterapi og manualiseret gestaltterapi og viste, at de gode respondenter på begge terapeutiske tilgange udviste større grad af evne til emotionel bearbejdning, og at de klienter, som havde modtaget gestaltterapi, endte med at udvise større 5

6 evne til emotionel bearbejdning, end de der havde modtaget kognitiv terapi. Endelig har man i det klassiske sammenlignende studie af Johnson & Greenberg (1985) påvist, at kognitiv adfærdsterapi og gestalttilgange har lige gode resultater, og at der er en fordel ved gestaltterapi, som ikke optræder ved kognitiv terapi, nemlig at de, der modtager gestaltterapi, fortsætter med at blive bedre efter afslutningen af terapien snarere end at blot at opretholde fremskridtet fra terapien. Dette sidste kan netop formodes at være et resultat af gestaltterapiens fokus på det procedurale hukommelsesniveau. I forlængelse heraf påpeger Folensbee (2007), at sensoriske systemer og den del af hukommelsen, som er indlejret i disse, bliver mere stimuleret via gestalt end via terapitilgange, der fokuserer mere på intellektuel analyse: By emphasizing sensory systems, emotions, and direct connections to motor action, change is encouraged with less emphasis on the frontal, declarative systems than other therapies. Primary integration centers seem likely to be highly active during Gestalt therapy experiences, while frontal/hippocampal declarative integration systems seem likely to be less active during intense experiences. Complex neural network patterns are presumed to be activated through implicit connections more than through declarative, explicit decisionmaking. The resolution of incongruence between declarative awareness of implicit processes is facilitated through Gestalt experiences in therapy. Integration of implicit and explicit processing is assumed to lead to the development of explicit decisions that are more effective because they incorporate implicit processing. Folensbee 2007, p Det er denne (indlejret i den implicitte hukommelse) procedurale parathed til at udføre og til at give mening til tingene på en bestemt måde den procedurale gestaltningsparathed som vi 6

7 søger at påvirke, når vi indenfor gestalt arbejder med at skabe forandring. Spørgsmål 2 Og apropos kognitiv terapi så er nyeste skud inden for denne retning jo den såkaldte ACT (acceptance and commitment therapy/training). Den har efter sigende en del forskningsmæssig belæg og tilfredsstiller derfor folk, der ligger under for evidensspøgelset. Det forunderlige ved den retning er, at så meget af dens hovedidé tilsyneladende er ren gestaltterapi eller i det mindste eksistentialisme. I hvert fald forholder den sig til fænomenologien. Den forsøger ikke at ændre noget. Den forsøger at få mennesket til så at sige at træde i eksistens ved at turde rumme de følelser og tanker, der nu engang er. Den tror ikke på hurtige "værktøjsløsninger". Dette er selvfølgelig en (alt for) kort, upræcis og ufuldstændig version af ACT. Men mit spørgsmål til en, der både kender ACT og gestaltterapien godt, er dels, hvad forskellen er, dels hvad gestaltterapien eventuelt om overhovedet kan bruge det til, at der her åbenbart er en terapeutisk retning, der påberåber sig evidens på basis af en tilgang, der på mange måder er god gammeldags fænomenologisk gestaltterapi? Dit andet spørgsmål er også et interessant spørgsmål. Det virker som om, der er mange paralleller mellem ACT og Gestalt. Vi har en lille anekdote om dette fra vores kollega Todd Burley fra GATLA. Da Steven Hayes (skaberen af ACT) blev spurgt om det samme som du spørger om, af en Todds ph.d studerende, svarede han med sit skælmske smil: where do you think I took it from. Det, der er vigtigt her, det er imidlertid at være opmærksom på, hvordan vi indenfor gestalt også kan lære af de strategier, de bruger til at udfolde og udbrede deres tilgang. En af de ting, som vi kan lære af ACT folkene, det er at systematisere delaspekterne i gestalt på en måde, så det kan dokumenteres, hvad det er, man 7

8 faktisk gør hvilket er en forudsætning for, at der kan laves evidensforskning. Så det er bare med at komme i gang. En anden af de personer, som med stor succes har snuppet centrale ting fra gestalt og anvendt det ind i nye kontekster, er Scott Kellogg, der er elev af Jeffrey Young, og som arbejder på New York Universitet. Scott gør raffineret brug af tostolearbejde i skemafokuseret kognitiv terapi. På den måde producerer også han evidens for tostolearbejde, men jo ikke for gestalt i sin helhed. Vi kan fortælle, at vi har inviteret Scott Kellogg til at være en af hovedtalerne på vores næste gestalt konference, som bliver holdt den 25. maj på Aarhus Universitet. Vi håber, at både du Bjarne og alle i andre i Forum, der måtte have lyst, dukker op og deltager i de diskussioner med Scott, med hinanden og med de andre talere, som vi skal have denne dag. Referencer: Beutler, L.E. (2009). Making science matter in clinical practice: Redefining psychotherapy. I: Clinical Psychology: Science and Practice, 16, 3, Folenbee, R.W. (2007). Neuroscience of Psychological Therapies. Cambridge University Press. Johnson, S., & Greenberg, L. (1985): Emotionally focused couples therapy: An outcome study. Journal of Marital and Mamily Therapy, 11, Johnson, S. & Smith, E.W.L. (1997): Gestalt empty chair dialogue versus systematic desensitization in the treatment of a phobia. Gestalt Review, 1, Kellogg, S.H. (2007). Tranformational chairwork: Five ways of using the therapeutic dialogues. NYSPA Notebook,19 (4),8-9. 8

9 Sonne, M. & Tønnesvang, J. (2012). Integrativ Gestalt Praksis. Kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker. København: Hans Reitzel. Strümpfel, U. (2004): Research on gestalt therapy. International Gestalt Journal, 27(1), Tashakkori, A. & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 1 (1), 3-7. Tashakkori, A. & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Watson (2006): Clients emotional processing in psychotherapy: A comparison between cognitive, behavioral, and processexperiential therapies. Journal of consulting anf Clinical Psychology, 74, Mange gode hilsner, Jan Tønnesvang & Mikael Sonne integrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkompleme 9

10 Konferencens foredragsholdere Scott Kellogg, Ph.D., Klinisk adjunkt ved New York Universitet, USA. Scott Kellogg er uddannet i både skema baseret terapi og i gestaltterapi, og er psykoterapeut ved The Schema Therapy Institute i New York. Gennem de sidste ti år har Scott Kellogg særlig fokuseret på den dybere forståelse af tostole teknikken og dens brug i klinisk praksis. Han ser det som et mål at reintroducere teknikken i den psykoterapeutiske verden. I hans workshops underviser han psykoterapeuter i hvordan man kan bruge denne dialogmetode i psykoterapi. Scott Kellogg, Ph.D., Clinical Assistant Professor, New York University, USA. Dr. Kellogg has trained in both Schema Therapy and Gestalt Therapy, and he is psychotherapist at the Schema Therapy Institute in New York City. For the past decade, Dr. Kellogg has been centrally-focused on more deeply understanding the Chairwork technique and its clinical applications; he has also taken on the goal of re-introducing it to the world of psychotherapy. Through his workshops, he regularly teaches this method of psychotherapeutic dialogue to practitioners in both the United States and Europe. 10

11 Robert W. Resnick, Ph.D., Core faculty, Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA), USA. Klinisk psykolog. Bob Resnick har været gestalt- og parterapeut i over 45 år og international træner i over 40 år. Resnick er oprindeligt trænet af Fritz Perls og blev af ham valgt til at være den første gestaltterapeut til at introducere gestaltterapi i Europa sidst i tresserne. Robert W. Resnick, Ph.D., USA, Core faculty, Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA). Clinical Psychologist, has been a Gestalt and Couples Therapist for over 45 years and an international trainer for over 40 years. Dr. Resnick was chosen by Fritz Perls to be the first Gestalt Therapist to introduce Gestalt Therapy to Europe in the late sixties. 11

12 Jan Tønnesvang, Ph.D., professor MSO, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, DK. Arbejder med integral vitaliseringspsykologi (IVP) og integrativ gestalt praksis (IGP). Har sammen med Mikael Sonne skrevet bogen Integrativ Gestalt Praksis (2013). Bogen reformulerer gestaltteori og -terapi på et integrativt psykologisk grundlag som en tilgang til at arbejde med kompleksitet og helhed i en gestalt tilgang, der matcher det 21. århundrede. Jan Tønnesvang, Ph.D., professor MSO, Department of Psychology, Aarhus University, DK. Working in the field of Integral Vitalizing Psychology and Gestalt Practice. Is co-author of the book Integral Gestalt Practice (2013), which can be considered a re-framing of Gestalt Theory and Therapy for the 21 st. Century. 12

13 Steps Towards a Future of Psychotherapy: Complementarity and Integration Gestaltterapeutisk Forum inviterer til 6. Internationale Gestalt Konference 25. Maj 2013 kl Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Nobelparkens Auditorium, Bygning 1482 Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C. 13

14 konference25.majkonference25.majkonference25.maj Tilmelding: Senest 15. april 2013 Konferencegebyr: Ved indbetaling før 1. april 750 kr. Efter 1. april 850 kr. (Rabat på 100 kr. for universitetsstuderende). Indbetales til: reg.: 1551, konto: Husk at skrive dit navn på indbetalingen!!! Kvittering for indbetaling er din adgangsbillet. Studerende skal huske at medbringe studiekort. Konferencegebyret inkluderer kaffe og frokost. Sprog: Konferencen foregår på engelsk. 14

15 konference25.majkonference25.majkonference25.maj Foredragsholdere: Scott Kellogg: Transformational Chairwork: An Introduction to Psychotherapeutic Dialogues Bob Resnick: Gestalt Therapy As An Integrated and Integrating Model Jan Tønnesvang: Future pathways for Gestalt Practice and Theory 15

16 konference25.majkonference25.majkonference25.maj Konferencen er åben for alle interesserede - både medlemmer af GF og andre interesserede. Deltagerne i konferencen vil have mulighed for gratis at overvære Bob Resnicks spændende videopræsentation umiddelbart efter konferencen (kl ca 19). Kontakt: eller Gestaltterapeutisk Forum 16

17 AARHUS GESTALT INSTITUT Kurser i 2013 i Integrativ gestalt praksis (IGP) Lederudviklingsprogram 3 x 3 dage internat v. Mikael Sonne Henvender sig til ledere fra privat og offentligt regi. Der arbejdes i en mindre gruppe intensivt med det personlige lederskab og lederens personlige udvikling. Hold 1 starter d. 22. januar 2013 Hold 2 starter d. 5. november 2013 Gestalt Workshop 3 dage v. Mikael Sonne Personlig udvikling, åben for alle. D april 2013 Gestalt workshop for proff. behandlere v. Bob Resnick Deltag i workshoppen ifbm GF konferencen d i Århus. Workshoppen afholdes d maj 2013 Fortsættende gruppe for praktiserende læger v. Mikael Sonne IGP - supervision og personlig udvikling. D januar og d september 2013 IGP - 1 årig basisuddannelse i Integrativ Gestalt Praksis 4 x 4 dage v. James Hammink, Mikael Sonne & Jan Tønnesvang. Overbygning for uddannede gestaltterapeuter. Næste hold starter primo 2014 Alle kurser afholdes som internat på kursuscentret Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg. Næmere oplysninger om de enkelte kurser fås på eller ved henvendelse til Kursuscentret kan også lejes af andre til afholdelse af kurser. Pris fra 3000 kr pr døgn. 17

18 Introduktion til Staemmlers kritik af Perls forståelse af vrede Af Ruth Skovgaard og Lise Winther-Jensen I bogen Therapie der Aggression 1 fremsætter Barbara og Frank Staemmler i deres lange og udførlige artikel Das Ego, der Ärger und die Anhaftung en tiltrængt kritik af Fritz Perls forståelse af vrede og vredesudtryk. Formålet med kritikken er at reorganisere forståelsen, så gestaltterapien kan udvikle sig. Vi finder det vigtigt med denne kritik, eftersom vi i vores terapeutiske praksis helt har forladt den metode at opfordre klienten til acting-out af vrede og forladt det konfrontatoriske stolearbejde. I praksis har vi altså revideret vores terapeutiske fremgangsmåde, men vi har ikke revideret den begrebslige formulering, og derfor er der et stort behov for refleksion. Det giver en ganske stor sårbarhed, når en terapeutisk retning skifter praksis uden åbenlys refleksion. I det følgende refererer vi artiklens synspunkter og citerer ret ekstensivt derfra i egen oversættelse. Vi har planer om i næste nr. af Gestaltterapeutisk Forum at udfolde kritikken og perspektiverne af den. Perls arbejder ud fra sit psykoanalytiske udgangspunkt videre med begrebet (oral) aggression for at revidere Freuds negative syn på aggression som udtryk for dødsdrift. Perls finder, at vreden skal forbindes med livskraft i positiv forstand. I Perls forståelse tjener tænderne ganske vist til en aggressiv tilegnelse og ødelæggelse af føden, men dette er (kun) første del af fordøjel- 1 Frank-M. Staemmler/Rolf Merten (red.), Therapie der Aggression. Perspektiven für Individuum und Gesellschaft, Edition Humanistische Psychologie, Engelsk oversættelse af Barbara og Frank-M. Staemmlers artikel i: Frank-M. Staemmler, Aggression, Time and Understanding: Contributions to the Evolution of Gestalt Therapy, Gestalt Press,

19 sesprocessen, hvori føden assimileres i kroppen med livets opretholdelse som formål. Med afsæt i J.C. Smuts forestiller Perls sig, at den psykologiske og sociale assimiliation kan lignes ved fordøjelsesprocessens assimilering af føden. Begrebsligt er der et problem i at kalde fordøjelsesprocessens adskillelse af fødens bestanddele for ødelæggelse og ad denne vej komme frem til en positiv udlægning af ødelæggelse. Aggression er nødvendig for at kunne assimilere verden. Hvis vi ikke kan assimilere det forhåndenværende, kan vi ikke gøre det til en del af os selv. Det forbliver et fremmedlegeme i vores system nogenlunde det, Freud kaldte introjektion. 2 Ud fra dette kan det se ud som om, Perls udelukkende omtaler og opfatter aggression som en intrapsykisk funktion. Det er imidlertid ikke tilfældet, for Perls bruger også aggressionsbegebet som betegnelse for en følelse og for egentlige krigshandlinger. Og netop i sammenhæng med følelser som vrede, raseri og had står han for en forståelse, hvor det ikke længere drejer sig om intrapsykiske bearbejdningsmåder men også om måder at forholde sig på, som har direkte med andre mennesker at gøre. På samme måde som Perls ser den aggressive interne aktivitet som fremmende for et sundt stofskifte, anser han det også for nødvendigt for opretholdelse af psykisk sundhed med en aggressiv ydre aktivitet over for andre mennesker i tilfælde af fjendtlige følelser. Han skriver f.eks.: Hvis du frygter at udtale følelsen Jeg hader dig, vil du hurtigt komme til at bilde dig ind, at hele verden hader dig uudtrykt vrede fører til paranoia. For at modvirke en sådan udvikling synes han at forestille sig en form for eskalerende fremgangsmåde, der starter med et fantasieksperiment. Næste eskalationstrin (er) direkte at udtrykke de aggressive følelser over for den person, de har med at gøre 2 Perls citreret efter Therapie der Aggression. Perspektiven für Individuum und Gesellschaft, Edition Humanistische Psychologie, 2008, side

20 . Det er ham imidlertid ikke nok med den angivelige nødvendighed af at udtrykke aggressive følelser, han anser det desuden for ønskværdigt, så at sige som ultima ratio, i mange tilfælde at omsætte følelserne i aggressive handlinger dette naturligvis altid ud fra en antagelse om behov for velbefindende og vækst hos den, der oplever disse følelser (og altså ikke behov hos den, som vreden retter sig imod).. At få det ud eller at give sin aggression luft er her nøgleudtryk for et katarsisk koncept efter dampkedelmodellen, som vel nok har sin oprindelse i den tidlige psykoanalytiske idé om, at driftsenergien helst skal afledes, inden den hober sig op og på en eller anden måde anretter skade. 3 I ovenstående lange citat ser man ansatsen til forfatternes væsentligste kritikpunkt i forhold til Perls: hans særdeles individualistiske menneskebillede. Perls skelnede mellem tre former for aggression: åben aggression, indadvendt aggression og projiceret aggression (der opleves som angst). Den indadvendte og den projicerede aggression anså Perls for patologiske, mens det i hans optik gjaldt om at udleve den åbenlyse (dentale) aggression. Perls bruger imidlertid også udtrykket aggression meget mere uspecifikt, sådan at det kommer til at omfatte både initiativ, diskussion, kreativitet, vitalitet, fødeoptagelse, destruktivitet, fjendtlighed og aggressiv magtudøvelse. Det Perlske aggressionsbegreb og den af Perls hyppigt forsvarede og praktiserede katarsiske praksis har efterladt sig tydelige spor i de efterfølgende generationer af gestaltterapeuter. Den berømte/berygtede tæven i puder eller råben til tomme stole, som Yontef engang har kaldt boom-boom-boom-therapy, er vel først i nyere tid gået af mode, selv om det ikke er helt uddødt. 4 3 Therapie der Aggression. Perspektiven für Individuum und Gesellschaft, Edition Humanistische Psychologie, 2008, side Therapie der Aggression. Perspektiven für Individuum und Gesellschaft, Edition Humanistische Psychologie, 2008, side

21 Antagelsen af, at det gælder om at få vreden ud, og at denne form for udrensning forhindrer virkelig stor vrede og destruktiv adfærd, trænger til problematisering. Vi anser problematiseringen af Perls opfattelse af vrede og af hans individualistiske menneskesyn for særdeles relevant. Mennesket tilpasser i Perls sprogbrug omverdenen til sig, assimilerer den, men tilpasser sig ikke til omverdenen. Perls forestilling om en sund aggressor efterlader indtrykket af et menneske, der forholder sig til andre mennesker, som om de var ting. Det er jo en overvejelse værd, om andre mennesker ønsker at stille sig til rådighed for den udlevede aggression og dens projektioner. Og en overvejelse værd, om det kan kaldes personlighedsmæssig vækst at lære at gå og bjæffe aggressivt ad andre. Artiklen åbner for en meget bred begrebslig diskussion af, hvad vrede er, af terapeutisk praksis og af mellemmenneskelig omgang. Mere herom i næste nr.! Fritz Perls 21

22 Applying the Cape Cod Model to Coaching "Gestalt Coaches" This program focuses on coaching applications a specific intervention technique including optimistic stance that supports the individual's own competencies and ability to move towards change. It is designed for both clinically and organizationally trained people either working as coaches or for those considering a move into coaching. The program is also useful to managers wishing to learn and practice coaching skills The program features supervised practice applying the Cape Cod Model with real-life clients. It will also provide opportunities to discuss how working with an individual is similar to and different from working with a small group or organization, exploration and expansion of the ways participants use themselves in the coaching process, and opportunities to discuss challenging coaching cases In the context of applying the Cape Cod Model in a one-on-one setting, participants will clarify their understanding of the role of a coach, better appreciate the difference between coaching and therapy, explore the coach's relationship with an organization, and discover how to determine whether a client needs more than coaching. Date: February 7-12, 2013 Begins: Thursday, 3pm Ends: Tuesday, 12 noon Fee: $1,650, GISC Members: $1,

23 KGI Københavns Gestalt Institut tilbyder: 6. februar kl : Foredrag af Lars Sørensen om skam med udgangspunkt i hans nye bog 4. marts kl : Miniworkshop med Hanne Hostrup omkring supervision 11. marts kl : Foredrag af Jesper Rasmussen om stress og håndtering heraf 10. april kl : Foredrag af Hanne Hostrup om eksistentialiseme og gestaltterapi 23

24 Referat af medlemsmøde 27. september Af Lise Winther-Jensen D. 27. september afholdt Gestaltterapeutisk Forum medlemsmøde på Psykologisk Institut i Aarhus. Medlemsmødet var annonceret med følgende dagsorden: Hvor skal Gestaltterapeutisk Forum bevæge sig hen? - ideer og nye kræfter ift kommende aktiviteter - udvikling og forskning i gestalt - sidste nyt vedr konferencen Medlemsmødet startede med ret kortfattet at konstatere, at Gestaltterapeutisk Forum fungerer og ønsker at fungere som paraplyorganisation for gestaltterapi i Danmark. Foreningen udtrykker sig med blad, medlemsmøder, konference, hjemmeside og på facebook. En stor del af de fremmødte udtrykte ønske om at diskutere det integrative potentiale i gestaltterapi, herunder en kvalificeret diskussion af praksis/evidens alle sygesikringspsykologer skal f.eks. nu svare på, om de bruger kognitiv terapi. Der var tilslutning til at følge dette ønske, og derfor kom der på mødet ikke en generel diskussion af brugen af Gestaltterapeutisk Forum. I diskussionen om integration og evidens blev der givet udtryk for: - gestaltteknikker bliver snuppet og kaldt kognitive; - gestaltterapeuter kan sagtens krydse af, at de laver kognitiv terapi, for gestalt er også kognitiv; - den kognitive dominans er tidsbunden den vil høre op, efter hånden som der bliver evidens for det hele; - gestalt har redskaber til hele paletten af vanskeligheder, men det skal vises, for det er ikke alt i den menneskelige psyke, der bliver bedre af en forstående samtale, og nogle teknikker vir ker bedre på nogle problemstillinger end andre; 24

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Velkommen. Lise Winther-Jensen

Velkommen. Lise Winther-Jensen Velkommen til et nyt nummer af Gestaltterapeutisk Forum, det første med en ny redaktion bestående af Ruth Skovgaard og undertegnede. Birgit Erichsen er fortsat redaktør af brevkassen Indsigt. Allerførst

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Forårets konference 21-3 2015 AF Birgit Erichsen, Nete Breum og Jens Peder Jensen

Forårets konference 21-3 2015 AF Birgit Erichsen, Nete Breum og Jens Peder Jensen Fra styregruppen Vi er i styregruppen meget kede af, at dette blad er nogle måneder forsinket. Til gengæld kan vi nu præsentere GF s kommende konference den 21-3 2015. Denne vil blive nærmere beskrevet

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

# $ % & ' % # ) * * + # ' # ' ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ " 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) 2 2 2 3 # 2 4 & 2 2 2 & 2 & 5 & & &) ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning The neuroleader Laurie Ellington

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE 1

LEADERSHIP PIPELINE 1 LEADERSHIPPIPELINE 1 LEADERSHIP PIPELINE TRE CENTRALE ANTAGELSER 1. Succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og færdigheder på forskellige ledelsesniveauer 2. Transitioner (dvs. overgange der

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere