Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr"

Transkript

1 Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

2 Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Fotos: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag: 1. oplag, august 2012 ISBN: Varenr:

3 Forord Denne vejledning beskriver, hvordan lovpligtige eftersyn og hovedeftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr kan gennemføres og dokumenteres i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Vejledningen beskriver også enkelte andre krav, der kan henføres til politiets, sikkerhedsstyrelsens og beredskabsstyrelsens regler. Vejledningen er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord. Rådet består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og er oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har blandt andet til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for brancheområderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet denne vejledning i samarbejde med Videncentret for Landbrug. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tages der forbehold for den teknologiske udvikling. Vejledningen findes elektronisk på For Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg: Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A og Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 3

4 Indhold Generelt...5 Udførelse af eftersyn...6 Sagkyndig...6 Tjeklister...7 Oversigtsskema over hovedeftersyn...8 Transportredskaber...10 Løfteredskaber...13 Hejseredskaber og spil...14 Anhugningsgrej (Stålwire, fibertov, kæder, rundslinger mv.)...15 El-værktøj...16 Maskiner og andet teknisk udstyr...18 Påmonterede maskiner og redskaber...20 Mobile arbejdsredskaber - selvkørende maskiner...22 Porte...25 Stiger...26 Stilladser...27 Trykbærende udstyr trykluftbeholdere og køleanlæg...28 Håndildslukkere...30 Relevante bekendtgørelser og vejledninger vedr. krav til eftersyn, hovedeftersyn og 10-års eftersyn

5 Generelt Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at passende eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at tekniske hjælpemidler og maskiner under brug hele tiden holdes i forsvarlig stand og er i overensstemmelse med de gældende regler for konstruktion, udstyr og sikkerhedsanordninger. Vejledningen gennemgår de typiske landbrugsmaskiner og udstyr, som er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr af 15. december 1992 med senere ændringer. Ved tekniske hjælpemidler forstås maskiner og udstyr, der anvendes ved udførelse af en arbejdsfunktion i virksomheden, herunder transport og opbevaring samt alle hermed forbundne funktioner. De faste eftersyn af de tekniske hjælpemidler skal sikre, at slitage og mulige beskadigelser observeres i tide og udbedres inden eventuelle farlige situationer opstår. For nedenstående grupper af tekniske hjælpemidler og maskiner er der krav om faste eftersyn. Det kan være enten et regelmæssigt sagkyndigt eftersyn, et 12 måneders sagkyndigt hovedeftersyn, et 10 års eftersyn af særlig sagkyndig eller et eftersyn udført af en autoriseret. Løfte-, hejse- og transportredskaber Anhugningsgrej Elektrisk håndværktøj Maskiner og andet teknisk udstyr Påmonterede maskiner Mobile arbejdsredskaber Porte Stiger Stilladser Trykbærende udstyr trykbeholdere og køleanlæg Håndildslukkere Hvis en leverandør angiver, at eftersyn skal ske oftere end Arbejdstilsynets regler foreskriver, skal leverandørens anvisninger følges. De lovpligtige eftersyn, hovedeftersyn og særlige eftersyn skal registreres og dokumenteres. Det betyder, at fejl og mangler, der er konstateret ved eftersyn eller reparation, skal fremgå af dokumentationen for hvornår sidste eftersyn er gennemført. Det er virksomhedens sikkerhed for, at maskinen er i orden på tidspunktet for eftersynet. Dokumentationen skal opbevares i en passende periode og mindst til næste eftersyn. For hejseredskaber, der er omfattet af krav om 10-års eftersyn, kræves at dokumentationen opbevares i mindst 10 år. 5

6 Udførelse af eftersyn Hovedeftersyn af hejse-, løfte- og transportredskaber Hovedeftersyn skal som udgangspunkt udføres efter leverandørens brugsanvisning. Dog skal alle følgende dele på maskiner eller udstyr altid efterses sammen med undersøgelser og afprøvninger af redskabets funktioner: Mekaniske dele Sikkerhedsudstyr Energitilførsel Betjeningsorganer Hydrauliske komponenter Pneumatik El-udrustning 10-års eftersyn af hejseredskaber Hejseredskaber, der anvendes udendørs, skal have et 10-års eftersyn. Eftersynet træder i stedet for 12 måneders hovedeftersynet det pågældende år og skal udføres af en særlig sagkyndig. Særlig sagkyndig kan f.eks. være en med særlig uddannelse på området. Persontransport Når et løfte- eller hejseredskab bruges til at løfte personer, er der krav om, at redskabet skal anmeldes til Arbejdstilsynet, ligesom der skal føres en journal. Eftersyn af øvrige tekniske hjælpemidler og maskiner Maskiner og andet teknisk udstyr, som er installeret på virksomheden, skal også efterses regelmæssigt og mindst med de intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen. Her er det normalt brugeren, der foretager eftersynet, men har maskinen eller udstyret været udsat for specielle forhold skal den altid efterses af en sagkyndig. Det gælder f.eks. ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand. Sagkyndig Lovpligtige eftersyn såvel som lovpligtige hovedeftersyn skal udføres af en sagkyndig. Det kan være landmanden selv eller en medarbejder, hvis han/hun har den nødvendige sagkyndige viden. En uddannelse som jordbrugsmaskinfører, landbrugsmekaniker eller lignende vil være tilstrækkeligt til, at de kan udføre eftersyn på de fleste maskiner. Arbejdstilsynet foreskriver, at man skal opfylde nedenstående krav for at være i stand til at gennemgå maskinen forsvarligt: Kendskab til maskinens/redskabets konstruktion og funktion Den nødvendige uddannelse og oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet/maskinen De nødvendige brugsanvisninger eller servicemanualer til rådighed Det nødvendige værktøj og måleudstyr til rådighed Kendskab til sikkerhedskrav og -funktioner for redskabet/maskinen, herunder eventuelt prøvebelastning og journal Kendskab til krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, f.eks. svejsning og elinstallationer. Arbejdsgiveren skal sikre, at eftersyn og hovedeftersyn foretages af en sagkyndig person. Eftersynene skal medvirke til at sikkerhedskrav overholdes og sikkerhedsfunktioner altid fungerer som de skal. Det er arbejdsgiverens ansvar at dokumentere, hvornår en ansat i virksomheden kan anses for at være kvalificeret som sagkyndig. Udføres eftersynet af ekstern leverandør, er det leverandøren, der har ansvaret for, at de nødvendige kvalifikationer er til stede. Har virksomheden ikke tid eller kvalifikationer til at gennemføre eftersyn eller hovedeftersyn, skal opgaven løses af en anden sagkyndig f.eks. fra en maskinforretning, smed eller leverandør. 6

7 Autoriserede hovedeftersyn Kun sagkyndige med autorisation må foretage hovedeftersyn, når der kræves certificering inden for det pågældende område. Det gælder f.eks. ved hovedeftersyn af: Køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel Trykluftbeholdere med produkttal over 1000 (tryk målt i Bar gange volumen målt i liter) Tjeklister Denne vejledning indeholder tjeklister for de forskellige hovedgrupper af maskiner og udstyr. Tjeklisterne er generelle og det anbefales derfor at supplere disse med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Krav til journaler fremgår af oversigtsskemaet, der ligesom tjeklisterne kan downloades og redigeres til eget brug. Herfra kan desuden downloades et Excel-ark, så man selv kan tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Tjeklisterne i denne vejledning kan både anvendes som huskeliste og som dokumentation. Rent praktisk kan man gå frem på følgende måde: Indfør maskiner, redskaber og værktøj i oversigtsskemaet på næste side, eller download Excel-arket fra barjordtilbord.dk > Jordbruget > Vejledninger Gruppér staldmaskinerne i én gruppe, høstmaskiner i en anden og maskiner, der bruges året rundt (f.eks. traktorer) i en tredje gruppe osv. Tjek om værkstedsmanualer, brugsanvisninger mv. er til rådighed, eller om de skal anskaffes fra leverandøren. Det udfyldte oversigtskema med tilhørende tjeklister kan opbevares på en pc, i ringbind eller i hængemapper sammen med værkstedsmanualer/brugsanvisninger, hvor de er let tilgængelige. I stedet for at benytte oversigtsskemaet kan det nedenfor viste Excel-ark downloades fra barjordtilbord.dk > Jordbruget > Vejledninger. I Excel-arket er der givet en række eksempler på maskiner og redskaber under de enkelte faneblade. Der kan både tilføjes og slettes linjer i Excel-arket, så indholdet kommer til at passe 100 % til bedriftens maskiner og udstyr. Når eftersynsdatoen for en maskine/redskab skrives i kolonnen Eftersynsdato, kommer der automatisk et rødt kryds ud for maskinen/redskabet 360 dage efter. Udskrifterne forsynes automatisk med en udskrivningsdato. Udskrift fra Excel-ark Udskrivningsdato: Nr. Navn Mærke Plads Årstal for køb Eftersynsdato Udtrukket til eftersyn 1 Bobcat Værksted X 2 Teleskoplæsser Halmlade X Bemærkninger 7

8 Oversigtsskema over hovedeftersyn Type Hejseredskaber og spil Løfteredskaber Transportredskaber Eksempel Sæt x hvis udstyr haves Hovedeftersyn Andet vedr. eftersyn Transportører Mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Elevatorer Transportbånd Kædefodringsanlæg Linespilsanlæg Skrabeanlæg Motortrillebør Gravemaskine m. skovl/polygrab Strørobot Hængebane Personlift Mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Gaffeltruck til personlift Teleskoplæsser med personlift Hængebane med persontransport Gaffeltruck og gaffelstabler Frontlæsser Tipvogn og tiplad Teleskoplæsser Gummiged Minilæsser (bobcat, staldkat) Læsserampe Løftebord Klovbeskæringsboks med hydraulik Autolift Hjulmonteringsvogn Elektrisk spil Hydraulisk spil Diverse kraner Krav om anmeldelse af løfteredskaber til personløft ved: Ejerskifte Væsentlig ombygning eller reparation Ny opstilling (dog ikke ved samme ejer) af flytbare personløftere Mindst hver 12. måned. Krav om anmeldelse ved ibrugtagning af nyt: Hejseredskab/spil, der er indrettet til personløft Fastopstillet hejseredskab med maksimal belastning over 300 kg, bortset fra elektrotaljer med maks. belastning op til 1 ton Der skal foretages en belastningsprøve af hejseredskaber og spil. Der er krav om journal på løfteredskaber til brug ved personløft. Der skal foretages en belastningsprøve af visse løfteredskaber. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. 10-års hovedeftersyn på hejseredskaber/spil opstillet udendørs udføres af særlig sagkyndig. Undtaget er kraner på indregistrerede lastbiler. Krav om journal på anmeldelsespligtige hejseredskaber. Anhugningsgrej Elektrisk værktøj Ståltov Eftersyn efter fabrikantens anvisning. Efterses af brugeren inden ibrugtagning Kæder Vacuumløfter Hanefod Rundsling Fibertov Fibertov kasseres efter fabrikantens anvisning. hver gang. Håndlampe Mindst hver 6. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Boremaskine Vinkelsliber Elektrisk sav Borehammer 8

9 Type Maskiner og andet teknisk udstyr Påmonterede maskiner Mobile arbejdsredskber Porte Stiger Stilladser Trykbærende udstyr eller -anlæg Håndildslukkere Eksempel Sæt x hvis udstyr haves Hovedeftersyn Andet vedr. eftersyn Malkekarrusel Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Malkerobot Foderblander Halmsnitter Foderrobot Vaskerobot Pelsningsmaskiner Kombinationssåsæt Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Marksprøjte Gyllevogn Fuldfoderblandevogn Ballepresser Kartoffeloptager Dyretransportvogn Traktorer Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Finsnitter Feje-/skrabemaskine Strømaskine Marksprøjter Vippeport Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Hejseport Ledhejseport Skydeport Enkeltstige Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Wienerstige Skydestige Teleskopstige Rullestillads Mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Bukkestillads Foldestillads Murerstillads Kompressor med produkttal over 1000 (volume, l x tryk, Bar) Mindst hver 24. måned. Fastmonteret stillads over 2 m høj efterses inden brug. Hovedeftersyn udføres af akkrediteret firma. Hydrofor Mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Tryklufthammer Køleanlæg med 1-2,5 kg kølemiddel Køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel Slamsugervogn/gyllevogn med kompressor med produkttal over 200 Mindst hvert 24. måned. Hovedeftersyn udføres af instrueret person. Hovedeftersyn udføres af certificeret montør. Hovedeftersyn udføres af akkrediteret firma. Pulverslukker Mindst hver 12. måned. Hvert 5/10. år udføres der hovedeftersyn CO2-slukker af et firma akkrediteret efter DS 246 eller DS/EN 3. Skumslukker Vandslukker Slangevinde 9

10 Transportredskaber Et transportredskab er et mekanisk drevet redskab, udstyr eller maskine, hvor transporten foregår vandret, lodret eller skråt. Hovedeftersyn skal udføres af en sagkyndig: Eksempler: Halmbane, transportører, elevatorer, transportbånd, udmugningsanlæg, linespilsanlæg mv. Mindst hver 12. måned Inden transportredskabet tages i brug efter en oplægning Inden en ny ejer tager et brugt transportredskab i brug. Transportredskaber som vandrette rullebånd, transportører, transportbånd, kædetransportører og transportanlæg i lukkede anlæg betragtes ikke som specielt risikofyldte, når der ikke er fare for at blive ramt af dele, der falder ned eller slynges ud. For disse transportredskaber kan fabrikanten/leverandøren tilpasse hyppigheden af hovedeftersyn. Resultaterne af hovedeftersyn; hvad der er af fejl og mangler, samt hvad der efterfølgende skal repareres, skal foreligge på skrift. 10

11 Tjekliste for hovedeftersyn af transportredskaber Transportredskab, type: Transportredskab, mærke: Dato for hovedeftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Nummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Instruktionsbog: Tjek om brugervejledning er til stede på dansk. Førerværn: Tjek for skader, brud, rust, revner og overbelastningsskader. Udskift jævnligt vibrationsdæmpende gummi. Hydrauliksystem: Tjek for utæthed, skader, revner og mørhed. Udskift evt. oliefiltre og hydraulikolie. Efterspænding: Efterspænd samtlige skruer og møtrikker. Elektrisk system: Tjek for skader ved slid- og knæksteder. Luftfiltre: Tjek for skader, renhed og foretag udskiftning. Remme og kæder: Tjek for slitage og revner. Efterspænd. Sikkerhedsudstyr: Tjek løftebeslag/løftepunkter, sikkerhedsseler, overlastsikring, lastmomentsikring og nødstop mv. Markering og lys: Tjek om reflekser, positionslys, gule sidemarkeringslys, advarselstrekant/holder er monteret. Betjeningsanordninger: Tjek om de automatisk går i neutral stilling. Kan redskabet godkendes og mærkes? x Bemærkninger Kasseres Udført dato Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte anlæg eller maskine. 11

12 Foto: Jens Tønnesen/Dansk Landbrugs Medier 12

13 Løfteredskaber Et løfteredskab er et teknisk hjælpemiddel, der kan løfte en byrde, som er delvis understøttet af løfteredskabet. Løftet kan foregå vandret, lodret eller skråt. Hovedeftersyn skal udføres af sagkyndig mindst hver 12. måned. Eftersyn gennemføres med slukket kold motor. Tip- og liftarme skal være nedsænket eller forsvarligt sikret på anden vis under eftersyn. Eksempler: Minilæsser, teleskoplæsser, gaffeltruck, gaffelstabler, løftevogn, hydraulisk klovbeskæringsboks, personløfter, frontlæsser, tipvogn, gummiged, læsserampe, autolift, hjulmonteringsvogn mv. Tjekliste for hovedeftersyn af løfteredskaber Løfteredskab, type: Løfteredskab, mærke: Dato for hovedeftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Nummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant x Bemærkninger Kasseres Udført dato Instruktionsbog: Tjek om brugervejledningen er til stede på dansk. Hydrauliksystem: Tjek for utæthed, skader, revner og mørhed. Rust: Tjek for tæringer på bærende dele. Brud, revner og overbelastningsskader: Tjek for skader. Slid: Tjek om det er mere end anbefalet af leverandøren. Varme, kemisk påvirkning eller råd: Tjek for tegn herpå. Kan løfteredskabet godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte køretøj/redskab. 13

14 Hejseredskaber og spil Et hejseredskab løfter en byrde ovenfra. Løftet er helt eller delvis styret i sin bane. Et spil løfter en byrde med f.eks. en wire eller trækker/ bugserer ved brug af rundsling, tov, wire eller kæde. Hovedeftersyn af hejseredskaber og spil skal udføres af sagkyndig: Mindst hver 12. måned Inden en ny ejer tager et brugt hejseredskab i brug Inden et hejseredskab tages i brug efter oplægning. Eksempler: Kran, traverskran, vægkran, søjlekran, værkstedkran, portalkran, lastbilmonteret kran, elektrotalje, hydraulisk talje mv. Eksempler på spil er el-spil og hydraulisk spil. Hejseredskaber, der bruges udendørs, skal efter 10 år regnet fra fremstillingsåret, have et hovedeftersyn af en særlig sagkyndig f.eks. leverandøren. Dette hovedeftersyn træder i stedet for 12-måneders hovedeftersynet det pågældende år. Et hejseredskab, der er fast monteret på en indregistreret last- eller varebil, er dog undtaget fra reglen om 10-års hovedeftersyn. Tjekliste for hovedeftersyn af hejseredskaber og spil Redskabets/spillets type: Redskabets/spillets mærke: Dato for hovedeftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Nummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Instruktionsbog: Tjek om brugervejledningen er til stede på dansk. Overbelastning: Tjek for åbenlyse skader og brud. Slid: Tjek om det er mere end anbefalet af leverandøren. Kinker, stikker, kordel el. lignende: Tjek for udtrukket løkke, trådbrud mv. Rust: Tjek for tegn på rust og tæring Revner, brud, snoninger mv.: Tjek for skader og undersøg kritiske steder som samlinger og tovender. Kan hejseredskabet godkendes og mærkes? x Bemærkninger Kasseres Udført dato Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte redskab/spil. 14

15 Anhugningsgrej (Stålwire, fibertov, kæder, rundslinger mv.) Anhugningsgrej skal anvendes således, at brugeren til enhver tid er uden for risikozonen. Tove, kæder, stropper og andet anhugningsgrej skal være i forsvarlig stand og efterses af brugeren hver gang inden anvendelse. Lovpligtige eftersyn foretages efter fabrikantens anvisning. Alt anhugningsgrej skal være mærket med Størst tilladelig belastning. Anhugningsgrej skal opbevares rent og tørt. Fibertov og rundslinger skal desuden opbevares, så det ikke udsættes for sollys. Eksempler: Stålwire, rundsling, tovlås, fibertov, rulle- og bladkæder, lænkekæder, pladeklør, fiber strop, magnetåg, manuel skraldetalje mv. Tjekliste for eftersyn af anhugningsgrej Dato for eftersyn: Eftersyn udført af: Nummer: Marker med tydeligt nummer Type: Placering: Hvilken plads har den normalt? Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Opbevaring: Opbevar grejet tørt, luftigt og uden sollys. Overbelastning: Tjek for åbenlyse skader og brud. Højest belastning: Tjek for metalskilt med angivelse af størst tilladelig belastning. Slid: Tjek om diameter er mindre end anbefalet af leverandøren. Kinker, stikker, kordel el. lignende: Tjek for udtrukket løkke, trådbrud mv. Tilstand: Tjek om grejet er rent og uden rust. Revner, snoninger, revner mv.: Tjek for skader og undersøg kritiske steder som samlinger og fastgørelser af tovender. Varme, kemisk påvirkning eller råd: Tjek for skader. Må ikke svejses eller loddes. Sugekopper (vakuumløfter), anlægsflader (magnetåg) mv.: Tjek ledning og materiel for skader. Kan anhugningsgrejet godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisniger i tjeklisten, så den passer til det enkelte anhugningsgrej. 15

16 El-værktøj Fotos: Jens Tønnesen/Dansk Landbrugs Medier Krav til eftersyn af el-værktøj fremgår af EU s Lavspændingsdirektiv, som er implementeret i Danmark gennem stærkstrømsbekendtgørelsen. Håndmaskiner, der benyttes jævnligt, skal have et mekanisk og elektrisk eftersyn mindst hver 6. måned, og i øvrigt når maskinen viser tegn på fejl. Eftersynet udføres efter fabrikantens eller leverandørens brugervejledning og skal foretages af en sagkyndig, som er tilstrækkeligt instrueret i at iagttage og vurdere de risici og farer, som eventuelle skader kan medføre. Eldrevne håndmaskiner bør alle være dobbelt isoleret. Dårligt vedligeholdte håndmaskiner slides hurtigere og kommer dermed til at støje og vibrere kraftigere. Det anbefales derfor at udarbejde en plan for justering og vedligeholdelse, som omfatter smøring, rengøring og reparation. Af planen skal fremgå, hvor ofte det skal ske, og hvem der er ansvarlig. Af planen skal yderligere kunne ses, hvilket ansvar brugeren af el-værktøjet har, og hvordan det skal opbevares, når det ikke bliver brugt. Eksempler: Boremaskine, vinkelsliber, svejseværk, håndlampe, borehammer, båndsliber, kapog geringssav, båndsav, rystepudser mv. 16

17 Tjekliste for eftersyn af el-værktøj Dato for eftersyn: Eftersyn udført af: Værktøjstype: Værktøjsmærke: Værktøjsnummer: Marker elværktøjet med et synligt nummer? Placering: Hvilken plads har værktøjet? Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Brugervejledning: Tjek om vejledning er tilgængelig på dansk. El-ledninger og stik: Tjek for skader og revner på ledninger. Smøring: Tjek om lejer er velsmurte. Materielhus, håndtag og støttehåndtag: Tjek for skader, revner, brud mv. Vedligeholdelsesstand: Tjek om el-værktøjet er rent, har frie ventilationsåbninger og er fri for fedt. Overbelastning: Tjek spændingsfaldsudløser og se efter synlige spor efter overbelastning mv. Misbrug: Tjek for tegn på misbrug. Betjeningsknapper: Tjek at START/STOP-knapper, dødemandsfunktion og nødstop virker. Kan el-værktøjet godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte elværktøj. 17

18 Maskiner og andet teknisk udstyr Fotos: Jens Tønnesen/Dansk Landbrugs Medier Maskiner og andet teknisk udstyr, som er installeret på virksomheden, skal efterses regelmæssigt og mindst med de intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen. Eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at det tekniske udstyr til stadighed holdes i forsvarlig stand. Brugeren kan normalt foretage eftersynet, men har maskinen været udsat for specielle forhold skal den altid efterses af en sagkyndig. Det gælder f.eks. ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand. Tjeklisterne er generelle, og det anbefales derfor at supplere disse med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Tjeklisterne kan downloades og redigeres, så man selv kan tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Teknisk udstyr installeres, indrettes og anvendes på en sådan måde, at risici for sikkerhed og sundhed minimeres. Udstyret må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, sikring m.v. Eksempler: Malkekarrusel, malkerobot, tørfoderblander, vådfoderblander, foderrobot, halmsnitter og vaskerobot. Desuden afrive-, pelsnings- og skrabemaskiner på pelserier. 18

19 Tjekliste for eftersyn af stationære maskiner Maskintype: Maskinmærke: Dato for eftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Maskinnummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Instruktionsbog: Tjek om brugervejledning findes på dansk. Bærende dele: Tjek for skader, brud, rust, revner og skader. Aksler: Tjek for smøring, revner, slid. Nødstop: Tjek for tilgængelighed og om det virker. Afskærmning: Tjek om de er fast monterede og intakte. Hydrauliksystem: Tjek for utæthed, skader, revner, og mørhed. Efterspænding: Efterspænd samtlige skruer og møtrikker. Elektriske system: Tjek for skader ved slid- og knæksteder. Remme og kæder: Tjek for slitage og revner. Efterspænd. Sikkerhedsudstyr: Tjek bremser, nødstop, skærme, sikkerhedskæder. Kan maskinen godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til den enkelte maskine. x Bemærkninger Kasseres Udført dato 19

20 Påmonterede maskiner og redskaber Påmonterede maskiner og redskaber, som anvendes på virksomheden, skal efterses regelmæssigt og mindst med de intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen. Brugeren kan normalt foretage eftersynet, men har maskinen eller redskabet været udsat for specielle forhold skal de altid efterses af en sagkyndig. Det gælder f.eks. ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand. Tjeklisterne er generelle, og det anbefales derfor at supplere disse med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Tjeklisterne kan downloades og redigeres, så man selv kan tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at maskiner og redskaber til stadighed holdes i forsvarlig stand. Udstyret må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion og sikring m.v. Generelt kræver hydraulikslanger, kraftoverføringsaksler, afskærmninger, sikkerhedskæder og andre sikkerhedsanordninger mest opmærksomhed. Eksempler: Kombinationssåsæt, ballepresser, roeoptager, kartoffeloptager, marksprøjte, såmaskine, gødningsspreder, gylleomrører, gyllevogn, stensamler, fuldfoderblandevogn, afskubbervogn, dyretransportvogn, balletang, hegnsklipper mv. 20

21 Tjekliste for eftersyn af påmonterede maskiner og redskaber Redskabstype: Redskabsmærke: Dato for eftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Redskabsnummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Instruktionsbog: Tjek om brugervejledning findes på dansk. Hydrauliksystem: Tjek for utæthed, skader, revner og mørhed. Bærende dele: Tjek for rust, brud, revner og skader. Efterspænding: Efterspænd samtlige skruer og møtrikker. Kraftoverføring: Tjek smøring, afskærmning og fastgørelse af kæder. Remme og kæder: Tjek for slitage og revner. Hjul og bremser: Tjek funktion samt dæk for revner og mørhed. Sikkerhedsanordninger: Tjek sikkerhedskæder, skærme, låseanordninger mv. Stand: Tjek for renhed og stabilitet. Sikkerhedsskiltning: Tjek om skiltningen er intakt og læselig. Tilkobling: Tjek trepunktsophæng, bæreaksler, tilkobling, trækkrog /trækgaffel. Bagkofanger: Tjek afstandskravet på højst 40 cm. Markering og lys: Tjek reflekser, positionslys, gule sidemarkeringslys, advarselstrekant. Kan redskabet godkendes og mærkes? x Bemærkninger Kasseres Udført dato Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte redskab. 1) Krav om reflekser når maskinen er over 2 m lang. Krav om positionslys og reflekser når redskabet er over 15 cm bredere end traktor. 1) 21

22 Mobile arbejdsredskaber - selvkørende maskiner De selvkørende maskiner og redskaber, som anvendes på virksomheden, skal efterses regelmæssigt og mindst med de intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen. Brugeren kan normalt foretage eftersynet, men har maskinen eller redskabet været udsat for specielle forhold skal den altid efterses af en sagkyndig. Det gælder f.eks. ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand. Nedenstående tjekliste er beregnet til selvkørende maskiner såsom feje-, strø- og skrabemaskiner. Tjeklisten er generel, og det anbefales derfor at supplere den med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Tjeklisterne kan downloades og redigeres, så man selv kan tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Eftersynet af den selvkørende maskine kan med fordel registreres sammen med oplysninger om skift af oliefilter, luftfiltre, hydraulik- og motorolie. Eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at maskinerne til stadighed holdes i forsvarlig stand. Arbejdsredskaberne må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion og sikring m.v. Generelt kræver hydraulikslanger, kraftoverføringsaksler, afskærmninger, sikkerhedskæder og andre sikkerhedsanordninger mest opmærksomhed. Eksempler: Traktorer, mejetærsker, finsnitter, fejemaskine, strømaskine, skrabemaskine, marksprøjter, m.v. 22

23 Tjekliste for eftersyn af selvkørende maskiner Fabrikat/model: Dato: Udført af: Maskinens nummer: Årgang: Timer: Anskaffelsesdato og år: Er maskinen klar til brug? Ja Nej Motorfiltertype: Motorolie: Bemærkninger: Brændstoffiltertype: Hydraulikfiltertype: Hydraulikolie: Luftfiltertype: Kabinefiltertype: = Undersøgt og fundet OK = Undersøgt og fundet defekt x = ikke relevant x Bemærkning x Bemærkning Førerplads Hydraulisk udstyr Adgangsvej, håndtag, trin Funktionsprøvet Betjeningsdele/symboler Slangebrudsventil (kun se) Pedaler, håndtag Rør og slanger (synlige) Sædeindstilling og -fastgørelse Plombering/sikkerhedsventiler Sædeaffjedring Cylindre Støjabsorberende materiale Hydraulikkoblinger Varme og ventilation Støtteben/doserblad Visker, sprinkler og spejle Trykbegrænsningsventil Døre og ruder Hydraulikolie, påfyldning/skift Nødudgang/glashammer Bremser, dæk og lygter Sikkerheds- /særligt udstyr Forlygter Type- og kapacitetsskilt Stop- og baglygter/baklys Advarsels- og oplysningsskilte Blinklys Sikkerhedsbøjle/førerværn Bakalarm Udvendigt sikkerhedsgitter Arbejdslygter og rotorblink Nødstop Reflekser Sikkerhedskontakt i sæde Boltesamlinger Sikkerhedssele Krøjekrans og krøjebremse Øvrigt sikkerhedsudstyr/skærme Transportlåse Fjernbetjening Slør i lejer og drejepunkter Nødstyring Teleskopérbart udstyr Brugsanvisning Bælter Slanger, rør og ventiler Håndbremse Udstødningssystem (tæthed) Bremser, for, slutdrev, aksel Katalysator og partikelfilter Bremser, bag, slutdrev, aksel Batteri/batteriforbindelser Kan maskinen godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til den enkelte maskine. 23

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Udgiver: BAR Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Fotos: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag: 1. oplag, august 2012

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Check på Traktor med frontlæsser

Check på Traktor med frontlæsser Check på Traktor med frontlæsser 12 måneders eftersyn Checkliste Traktorer m. frontlæsser Denne checkliste kan anvendes ved kontrol og eftersyn af, om Traktorer med frontlæsser opfylder kravene til indretning

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

12 måneders eftersyn

12 måneders eftersyn Check på Tipvogne 12 måneders eftersyn Checkliste Tipvogne Denne checkliste kan anvendes ved kontrol og eftersyn af, om Tipvogne opfylder kravene til indretning og anvendelse. Det gælder både nye og brugte

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Checkliste. Hejsestillinger. Check på personløfteren

Checkliste. Hejsestillinger. Check på personløfteren Checkliste Hejsestillinger Check på personløfteren CHECKLISTE TIL HEJSESTILLINGER Checklisten kan bruges ved kontrol og eftersyn af, om hejsestillinger opfylder kravene til indretning og brug. Den gælder

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280)

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280) Dansk Kranforening Sikkerhedskonference 18. september 2015 Løft af Personer Lovkrav, definitioner og praktiske løsninger René Dahlkilde, produktchef, HMF Group A/S Personløft Europæiske regler Maskindirektivet

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Sikker brug af transportable stiger

Sikker brug af transportable stiger Sikker brug af transportable stiger Vejledning for ansatte og ledere i industrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning i sikker brug af transportable stiger henvender sig til alle ansatte

Læs mere

Transportable. personløftere. med arbejdsstandplads. Check på personløfteren

Transportable. personløftere. med arbejdsstandplads. Check på personløfteren Checkliste Transportable personløftere med arbejdsstandplads Check på personløfteren CHECKLISTE TIL TRANSPORTABLE PERSONLØFTERE MED ARBEJDSSTANDPLADS Checklisten kan bruges ved kontrol og eftersyn af,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 I medfør af 17, stk. 3, 41, stk. 1, nr. 1, 46, 73, 74, 78, 84 og 86, i lov om arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

CE-mærkning af spilere og løfteåg

CE-mærkning af spilere og løfteåg CE-mærkning af spilere og løfteåg Dokumentationsrapport Udarbejdet til BMS A/S December 2007 1. INDLEDNING 3 2. BEREGNING 4 3. TEGNINGER 4 4. MATERIALER 5 5. BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER 5 6. CE-MÆRKNING

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner 1 Udgiver BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Tekst og layout Videncentret for Landbrug Fotos Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Videncentret

Læs mere

Ingen ekstra chancer

Ingen ekstra chancer Ingen ekstra chancer Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Plan & Miljø Forfattere Tormod Overby, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Plan & Miljø og Jens J. Høy, AgroTech A/S Fotos Jens

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat

Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat Undervisningsministeriet. Februar 2009. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 5. BETJENING OG DRIFT...9 MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 2....7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8. BETJENING OG DRIFT...9 6. INDSTILLING

Læs mere

Maskinsikkerhed DDV Workshop 30. maj 2017 Eftersyn LOTO Anvendelse: Nationale regler Eftersyn Reglerne i Danmark

Maskinsikkerhed DDV Workshop 30. maj 2017 Eftersyn LOTO Anvendelse: Nationale regler Eftersyn Reglerne i Danmark 01-06-2017 DDV Workshop 30. maj 2017 Maskinsikkerhed Eftersyn og LOTO 1 2 2 Anvendelse: Nationale regler Eftersyn Reglerne i Danmark Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler 1109/92 er en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.2.1 Brug af transportable stiger Juni 2006 GRØNLAND 2 En stige er et teknisk hjælpemiddel, der især er beregnet til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af multi-hejs sikkerhedsforskrifter Tekniske data... 8

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af multi-hejs sikkerhedsforskrifter Tekniske data... 8 MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af multi-hejs... 4 1. sikkerhedsforskrifter... 5 2. ANVENDELSE... 7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... 8 4. Tekniske data... 8 5. BETJENING OG DRIFT... 9 6.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere