Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr"

Transkript

1 Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

2 Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Fotos: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag: 1. oplag, august 2012 ISBN: Varenr:

3 Forord Denne vejledning beskriver, hvordan lovpligtige eftersyn og hovedeftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr kan gennemføres og dokumenteres i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Vejledningen beskriver også enkelte andre krav, der kan henføres til politiets, sikkerhedsstyrelsens og beredskabsstyrelsens regler. Vejledningen er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord. Rådet består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og er oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har blandt andet til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for brancheområderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet denne vejledning i samarbejde med Videncentret for Landbrug. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tages der forbehold for den teknologiske udvikling. Vejledningen findes elektronisk på For Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg: Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A og Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 3

4 Indhold Generelt...5 Udførelse af eftersyn...6 Sagkyndig...6 Tjeklister...7 Oversigtsskema over hovedeftersyn...8 Transportredskaber...10 Løfteredskaber...13 Hejseredskaber og spil...14 Anhugningsgrej (Stålwire, fibertov, kæder, rundslinger mv.)...15 El-værktøj...16 Maskiner og andet teknisk udstyr...18 Påmonterede maskiner og redskaber...20 Mobile arbejdsredskaber - selvkørende maskiner...22 Porte...25 Stiger...26 Stilladser...27 Trykbærende udstyr trykluftbeholdere og køleanlæg...28 Håndildslukkere...30 Relevante bekendtgørelser og vejledninger vedr. krav til eftersyn, hovedeftersyn og 10-års eftersyn

5 Generelt Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at passende eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at tekniske hjælpemidler og maskiner under brug hele tiden holdes i forsvarlig stand og er i overensstemmelse med de gældende regler for konstruktion, udstyr og sikkerhedsanordninger. Vejledningen gennemgår de typiske landbrugsmaskiner og udstyr, som er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr af 15. december 1992 med senere ændringer. Ved tekniske hjælpemidler forstås maskiner og udstyr, der anvendes ved udførelse af en arbejdsfunktion i virksomheden, herunder transport og opbevaring samt alle hermed forbundne funktioner. De faste eftersyn af de tekniske hjælpemidler skal sikre, at slitage og mulige beskadigelser observeres i tide og udbedres inden eventuelle farlige situationer opstår. For nedenstående grupper af tekniske hjælpemidler og maskiner er der krav om faste eftersyn. Det kan være enten et regelmæssigt sagkyndigt eftersyn, et 12 måneders sagkyndigt hovedeftersyn, et 10 års eftersyn af særlig sagkyndig eller et eftersyn udført af en autoriseret. Løfte-, hejse- og transportredskaber Anhugningsgrej Elektrisk håndværktøj Maskiner og andet teknisk udstyr Påmonterede maskiner Mobile arbejdsredskaber Porte Stiger Stilladser Trykbærende udstyr trykbeholdere og køleanlæg Håndildslukkere Hvis en leverandør angiver, at eftersyn skal ske oftere end Arbejdstilsynets regler foreskriver, skal leverandørens anvisninger følges. De lovpligtige eftersyn, hovedeftersyn og særlige eftersyn skal registreres og dokumenteres. Det betyder, at fejl og mangler, der er konstateret ved eftersyn eller reparation, skal fremgå af dokumentationen for hvornår sidste eftersyn er gennemført. Det er virksomhedens sikkerhed for, at maskinen er i orden på tidspunktet for eftersynet. Dokumentationen skal opbevares i en passende periode og mindst til næste eftersyn. For hejseredskaber, der er omfattet af krav om 10-års eftersyn, kræves at dokumentationen opbevares i mindst 10 år. 5

6 Udførelse af eftersyn Hovedeftersyn af hejse-, løfte- og transportredskaber Hovedeftersyn skal som udgangspunkt udføres efter leverandørens brugsanvisning. Dog skal alle følgende dele på maskiner eller udstyr altid efterses sammen med undersøgelser og afprøvninger af redskabets funktioner: Mekaniske dele Sikkerhedsudstyr Energitilførsel Betjeningsorganer Hydrauliske komponenter Pneumatik El-udrustning 10-års eftersyn af hejseredskaber Hejseredskaber, der anvendes udendørs, skal have et 10-års eftersyn. Eftersynet træder i stedet for 12 måneders hovedeftersynet det pågældende år og skal udføres af en særlig sagkyndig. Særlig sagkyndig kan f.eks. være en med særlig uddannelse på området. Persontransport Når et løfte- eller hejseredskab bruges til at løfte personer, er der krav om, at redskabet skal anmeldes til Arbejdstilsynet, ligesom der skal føres en journal. Eftersyn af øvrige tekniske hjælpemidler og maskiner Maskiner og andet teknisk udstyr, som er installeret på virksomheden, skal også efterses regelmæssigt og mindst med de intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen. Her er det normalt brugeren, der foretager eftersynet, men har maskinen eller udstyret været udsat for specielle forhold skal den altid efterses af en sagkyndig. Det gælder f.eks. ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand. Sagkyndig Lovpligtige eftersyn såvel som lovpligtige hovedeftersyn skal udføres af en sagkyndig. Det kan være landmanden selv eller en medarbejder, hvis han/hun har den nødvendige sagkyndige viden. En uddannelse som jordbrugsmaskinfører, landbrugsmekaniker eller lignende vil være tilstrækkeligt til, at de kan udføre eftersyn på de fleste maskiner. Arbejdstilsynet foreskriver, at man skal opfylde nedenstående krav for at være i stand til at gennemgå maskinen forsvarligt: Kendskab til maskinens/redskabets konstruktion og funktion Den nødvendige uddannelse og oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet/maskinen De nødvendige brugsanvisninger eller servicemanualer til rådighed Det nødvendige værktøj og måleudstyr til rådighed Kendskab til sikkerhedskrav og -funktioner for redskabet/maskinen, herunder eventuelt prøvebelastning og journal Kendskab til krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, f.eks. svejsning og elinstallationer. Arbejdsgiveren skal sikre, at eftersyn og hovedeftersyn foretages af en sagkyndig person. Eftersynene skal medvirke til at sikkerhedskrav overholdes og sikkerhedsfunktioner altid fungerer som de skal. Det er arbejdsgiverens ansvar at dokumentere, hvornår en ansat i virksomheden kan anses for at være kvalificeret som sagkyndig. Udføres eftersynet af ekstern leverandør, er det leverandøren, der har ansvaret for, at de nødvendige kvalifikationer er til stede. Har virksomheden ikke tid eller kvalifikationer til at gennemføre eftersyn eller hovedeftersyn, skal opgaven løses af en anden sagkyndig f.eks. fra en maskinforretning, smed eller leverandør. 6

7 Autoriserede hovedeftersyn Kun sagkyndige med autorisation må foretage hovedeftersyn, når der kræves certificering inden for det pågældende område. Det gælder f.eks. ved hovedeftersyn af: Køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel Trykluftbeholdere med produkttal over 1000 (tryk målt i Bar gange volumen målt i liter) Tjeklister Denne vejledning indeholder tjeklister for de forskellige hovedgrupper af maskiner og udstyr. Tjeklisterne er generelle og det anbefales derfor at supplere disse med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Krav til journaler fremgår af oversigtsskemaet, der ligesom tjeklisterne kan downloades og redigeres til eget brug. Herfra kan desuden downloades et Excel-ark, så man selv kan tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Tjeklisterne i denne vejledning kan både anvendes som huskeliste og som dokumentation. Rent praktisk kan man gå frem på følgende måde: Indfør maskiner, redskaber og værktøj i oversigtsskemaet på næste side, eller download Excel-arket fra barjordtilbord.dk > Jordbruget > Vejledninger Gruppér staldmaskinerne i én gruppe, høstmaskiner i en anden og maskiner, der bruges året rundt (f.eks. traktorer) i en tredje gruppe osv. Tjek om værkstedsmanualer, brugsanvisninger mv. er til rådighed, eller om de skal anskaffes fra leverandøren. Det udfyldte oversigtskema med tilhørende tjeklister kan opbevares på en pc, i ringbind eller i hængemapper sammen med værkstedsmanualer/brugsanvisninger, hvor de er let tilgængelige. I stedet for at benytte oversigtsskemaet kan det nedenfor viste Excel-ark downloades fra barjordtilbord.dk > Jordbruget > Vejledninger. I Excel-arket er der givet en række eksempler på maskiner og redskaber under de enkelte faneblade. Der kan både tilføjes og slettes linjer i Excel-arket, så indholdet kommer til at passe 100 % til bedriftens maskiner og udstyr. Når eftersynsdatoen for en maskine/redskab skrives i kolonnen Eftersynsdato, kommer der automatisk et rødt kryds ud for maskinen/redskabet 360 dage efter. Udskrifterne forsynes automatisk med en udskrivningsdato. Udskrift fra Excel-ark Udskrivningsdato: Nr. Navn Mærke Plads Årstal for køb Eftersynsdato Udtrukket til eftersyn 1 Bobcat Værksted X 2 Teleskoplæsser Halmlade X Bemærkninger 7

8 Oversigtsskema over hovedeftersyn Type Hejseredskaber og spil Løfteredskaber Transportredskaber Eksempel Sæt x hvis udstyr haves Hovedeftersyn Andet vedr. eftersyn Transportører Mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Elevatorer Transportbånd Kædefodringsanlæg Linespilsanlæg Skrabeanlæg Motortrillebør Gravemaskine m. skovl/polygrab Strørobot Hængebane Personlift Mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Gaffeltruck til personlift Teleskoplæsser med personlift Hængebane med persontransport Gaffeltruck og gaffelstabler Frontlæsser Tipvogn og tiplad Teleskoplæsser Gummiged Minilæsser (bobcat, staldkat) Læsserampe Løftebord Klovbeskæringsboks med hydraulik Autolift Hjulmonteringsvogn Elektrisk spil Hydraulisk spil Diverse kraner Krav om anmeldelse af løfteredskaber til personløft ved: Ejerskifte Væsentlig ombygning eller reparation Ny opstilling (dog ikke ved samme ejer) af flytbare personløftere Mindst hver 12. måned. Krav om anmeldelse ved ibrugtagning af nyt: Hejseredskab/spil, der er indrettet til personløft Fastopstillet hejseredskab med maksimal belastning over 300 kg, bortset fra elektrotaljer med maks. belastning op til 1 ton Der skal foretages en belastningsprøve af hejseredskaber og spil. Der er krav om journal på løfteredskaber til brug ved personløft. Der skal foretages en belastningsprøve af visse løfteredskaber. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. 10-års hovedeftersyn på hejseredskaber/spil opstillet udendørs udføres af særlig sagkyndig. Undtaget er kraner på indregistrerede lastbiler. Krav om journal på anmeldelsespligtige hejseredskaber. Anhugningsgrej Elektrisk værktøj Ståltov Eftersyn efter fabrikantens anvisning. Efterses af brugeren inden ibrugtagning Kæder Vacuumløfter Hanefod Rundsling Fibertov Fibertov kasseres efter fabrikantens anvisning. hver gang. Håndlampe Mindst hver 6. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Boremaskine Vinkelsliber Elektrisk sav Borehammer 8

9 Type Maskiner og andet teknisk udstyr Påmonterede maskiner Mobile arbejdsredskber Porte Stiger Stilladser Trykbærende udstyr eller -anlæg Håndildslukkere Eksempel Sæt x hvis udstyr haves Hovedeftersyn Andet vedr. eftersyn Malkekarrusel Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Malkerobot Foderblander Halmsnitter Foderrobot Vaskerobot Pelsningsmaskiner Kombinationssåsæt Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Marksprøjte Gyllevogn Fuldfoderblandevogn Ballepresser Kartoffeloptager Dyretransportvogn Traktorer Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Finsnitter Feje-/skrabemaskine Strømaskine Marksprøjter Vippeport Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Hejseport Ledhejseport Skydeport Enkeltstige Eftersyn efter leverandørens anvisning. Eftersyn udføres af sagkyndig. Wienerstige Skydestige Teleskopstige Rullestillads Mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Bukkestillads Foldestillads Murerstillads Kompressor med produkttal over 1000 (volume, l x tryk, Bar) Mindst hver 24. måned. Fastmonteret stillads over 2 m høj efterses inden brug. Hovedeftersyn udføres af akkrediteret firma. Hydrofor Mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af sagkyndig. Tryklufthammer Køleanlæg med 1-2,5 kg kølemiddel Køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel Slamsugervogn/gyllevogn med kompressor med produkttal over 200 Mindst hvert 24. måned. Hovedeftersyn udføres af instrueret person. Hovedeftersyn udføres af certificeret montør. Hovedeftersyn udføres af akkrediteret firma. Pulverslukker Mindst hver 12. måned. Hvert 5/10. år udføres der hovedeftersyn CO2-slukker af et firma akkrediteret efter DS 246 eller DS/EN 3. Skumslukker Vandslukker Slangevinde 9

10 Transportredskaber Et transportredskab er et mekanisk drevet redskab, udstyr eller maskine, hvor transporten foregår vandret, lodret eller skråt. Hovedeftersyn skal udføres af en sagkyndig: Eksempler: Halmbane, transportører, elevatorer, transportbånd, udmugningsanlæg, linespilsanlæg mv. Mindst hver 12. måned Inden transportredskabet tages i brug efter en oplægning Inden en ny ejer tager et brugt transportredskab i brug. Transportredskaber som vandrette rullebånd, transportører, transportbånd, kædetransportører og transportanlæg i lukkede anlæg betragtes ikke som specielt risikofyldte, når der ikke er fare for at blive ramt af dele, der falder ned eller slynges ud. For disse transportredskaber kan fabrikanten/leverandøren tilpasse hyppigheden af hovedeftersyn. Resultaterne af hovedeftersyn; hvad der er af fejl og mangler, samt hvad der efterfølgende skal repareres, skal foreligge på skrift. 10

11 Tjekliste for hovedeftersyn af transportredskaber Transportredskab, type: Transportredskab, mærke: Dato for hovedeftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Nummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Instruktionsbog: Tjek om brugervejledning er til stede på dansk. Førerværn: Tjek for skader, brud, rust, revner og overbelastningsskader. Udskift jævnligt vibrationsdæmpende gummi. Hydrauliksystem: Tjek for utæthed, skader, revner og mørhed. Udskift evt. oliefiltre og hydraulikolie. Efterspænding: Efterspænd samtlige skruer og møtrikker. Elektrisk system: Tjek for skader ved slid- og knæksteder. Luftfiltre: Tjek for skader, renhed og foretag udskiftning. Remme og kæder: Tjek for slitage og revner. Efterspænd. Sikkerhedsudstyr: Tjek løftebeslag/løftepunkter, sikkerhedsseler, overlastsikring, lastmomentsikring og nødstop mv. Markering og lys: Tjek om reflekser, positionslys, gule sidemarkeringslys, advarselstrekant/holder er monteret. Betjeningsanordninger: Tjek om de automatisk går i neutral stilling. Kan redskabet godkendes og mærkes? x Bemærkninger Kasseres Udført dato Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte anlæg eller maskine. 11

12 Foto: Jens Tønnesen/Dansk Landbrugs Medier 12

13 Løfteredskaber Et løfteredskab er et teknisk hjælpemiddel, der kan løfte en byrde, som er delvis understøttet af løfteredskabet. Løftet kan foregå vandret, lodret eller skråt. Hovedeftersyn skal udføres af sagkyndig mindst hver 12. måned. Eftersyn gennemføres med slukket kold motor. Tip- og liftarme skal være nedsænket eller forsvarligt sikret på anden vis under eftersyn. Eksempler: Minilæsser, teleskoplæsser, gaffeltruck, gaffelstabler, løftevogn, hydraulisk klovbeskæringsboks, personløfter, frontlæsser, tipvogn, gummiged, læsserampe, autolift, hjulmonteringsvogn mv. Tjekliste for hovedeftersyn af løfteredskaber Løfteredskab, type: Løfteredskab, mærke: Dato for hovedeftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Nummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant x Bemærkninger Kasseres Udført dato Instruktionsbog: Tjek om brugervejledningen er til stede på dansk. Hydrauliksystem: Tjek for utæthed, skader, revner og mørhed. Rust: Tjek for tæringer på bærende dele. Brud, revner og overbelastningsskader: Tjek for skader. Slid: Tjek om det er mere end anbefalet af leverandøren. Varme, kemisk påvirkning eller råd: Tjek for tegn herpå. Kan løfteredskabet godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte køretøj/redskab. 13

14 Hejseredskaber og spil Et hejseredskab løfter en byrde ovenfra. Løftet er helt eller delvis styret i sin bane. Et spil løfter en byrde med f.eks. en wire eller trækker/ bugserer ved brug af rundsling, tov, wire eller kæde. Hovedeftersyn af hejseredskaber og spil skal udføres af sagkyndig: Mindst hver 12. måned Inden en ny ejer tager et brugt hejseredskab i brug Inden et hejseredskab tages i brug efter oplægning. Eksempler: Kran, traverskran, vægkran, søjlekran, værkstedkran, portalkran, lastbilmonteret kran, elektrotalje, hydraulisk talje mv. Eksempler på spil er el-spil og hydraulisk spil. Hejseredskaber, der bruges udendørs, skal efter 10 år regnet fra fremstillingsåret, have et hovedeftersyn af en særlig sagkyndig f.eks. leverandøren. Dette hovedeftersyn træder i stedet for 12-måneders hovedeftersynet det pågældende år. Et hejseredskab, der er fast monteret på en indregistreret last- eller varebil, er dog undtaget fra reglen om 10-års hovedeftersyn. Tjekliste for hovedeftersyn af hejseredskaber og spil Redskabets/spillets type: Redskabets/spillets mærke: Dato for hovedeftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Nummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Instruktionsbog: Tjek om brugervejledningen er til stede på dansk. Overbelastning: Tjek for åbenlyse skader og brud. Slid: Tjek om det er mere end anbefalet af leverandøren. Kinker, stikker, kordel el. lignende: Tjek for udtrukket løkke, trådbrud mv. Rust: Tjek for tegn på rust og tæring Revner, brud, snoninger mv.: Tjek for skader og undersøg kritiske steder som samlinger og tovender. Kan hejseredskabet godkendes og mærkes? x Bemærkninger Kasseres Udført dato Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte redskab/spil. 14

15 Anhugningsgrej (Stålwire, fibertov, kæder, rundslinger mv.) Anhugningsgrej skal anvendes således, at brugeren til enhver tid er uden for risikozonen. Tove, kæder, stropper og andet anhugningsgrej skal være i forsvarlig stand og efterses af brugeren hver gang inden anvendelse. Lovpligtige eftersyn foretages efter fabrikantens anvisning. Alt anhugningsgrej skal være mærket med Størst tilladelig belastning. Anhugningsgrej skal opbevares rent og tørt. Fibertov og rundslinger skal desuden opbevares, så det ikke udsættes for sollys. Eksempler: Stålwire, rundsling, tovlås, fibertov, rulle- og bladkæder, lænkekæder, pladeklør, fiber strop, magnetåg, manuel skraldetalje mv. Tjekliste for eftersyn af anhugningsgrej Dato for eftersyn: Eftersyn udført af: Nummer: Marker med tydeligt nummer Type: Placering: Hvilken plads har den normalt? Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Opbevaring: Opbevar grejet tørt, luftigt og uden sollys. Overbelastning: Tjek for åbenlyse skader og brud. Højest belastning: Tjek for metalskilt med angivelse af størst tilladelig belastning. Slid: Tjek om diameter er mindre end anbefalet af leverandøren. Kinker, stikker, kordel el. lignende: Tjek for udtrukket løkke, trådbrud mv. Tilstand: Tjek om grejet er rent og uden rust. Revner, snoninger, revner mv.: Tjek for skader og undersøg kritiske steder som samlinger og fastgørelser af tovender. Varme, kemisk påvirkning eller råd: Tjek for skader. Må ikke svejses eller loddes. Sugekopper (vakuumløfter), anlægsflader (magnetåg) mv.: Tjek ledning og materiel for skader. Kan anhugningsgrejet godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisniger i tjeklisten, så den passer til det enkelte anhugningsgrej. 15

16 El-værktøj Fotos: Jens Tønnesen/Dansk Landbrugs Medier Krav til eftersyn af el-værktøj fremgår af EU s Lavspændingsdirektiv, som er implementeret i Danmark gennem stærkstrømsbekendtgørelsen. Håndmaskiner, der benyttes jævnligt, skal have et mekanisk og elektrisk eftersyn mindst hver 6. måned, og i øvrigt når maskinen viser tegn på fejl. Eftersynet udføres efter fabrikantens eller leverandørens brugervejledning og skal foretages af en sagkyndig, som er tilstrækkeligt instrueret i at iagttage og vurdere de risici og farer, som eventuelle skader kan medføre. Eldrevne håndmaskiner bør alle være dobbelt isoleret. Dårligt vedligeholdte håndmaskiner slides hurtigere og kommer dermed til at støje og vibrere kraftigere. Det anbefales derfor at udarbejde en plan for justering og vedligeholdelse, som omfatter smøring, rengøring og reparation. Af planen skal fremgå, hvor ofte det skal ske, og hvem der er ansvarlig. Af planen skal yderligere kunne ses, hvilket ansvar brugeren af el-værktøjet har, og hvordan det skal opbevares, når det ikke bliver brugt. Eksempler: Boremaskine, vinkelsliber, svejseværk, håndlampe, borehammer, båndsliber, kapog geringssav, båndsav, rystepudser mv. 16

17 Tjekliste for eftersyn af el-værktøj Dato for eftersyn: Eftersyn udført af: Værktøjstype: Værktøjsmærke: Værktøjsnummer: Marker elværktøjet med et synligt nummer? Placering: Hvilken plads har værktøjet? Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Brugervejledning: Tjek om vejledning er tilgængelig på dansk. El-ledninger og stik: Tjek for skader og revner på ledninger. Smøring: Tjek om lejer er velsmurte. Materielhus, håndtag og støttehåndtag: Tjek for skader, revner, brud mv. Vedligeholdelsesstand: Tjek om el-værktøjet er rent, har frie ventilationsåbninger og er fri for fedt. Overbelastning: Tjek spændingsfaldsudløser og se efter synlige spor efter overbelastning mv. Misbrug: Tjek for tegn på misbrug. Betjeningsknapper: Tjek at START/STOP-knapper, dødemandsfunktion og nødstop virker. Kan el-værktøjet godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte elværktøj. 17

18 Maskiner og andet teknisk udstyr Fotos: Jens Tønnesen/Dansk Landbrugs Medier Maskiner og andet teknisk udstyr, som er installeret på virksomheden, skal efterses regelmæssigt og mindst med de intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen. Eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at det tekniske udstyr til stadighed holdes i forsvarlig stand. Brugeren kan normalt foretage eftersynet, men har maskinen været udsat for specielle forhold skal den altid efterses af en sagkyndig. Det gælder f.eks. ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand. Tjeklisterne er generelle, og det anbefales derfor at supplere disse med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Tjeklisterne kan downloades og redigeres, så man selv kan tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Teknisk udstyr installeres, indrettes og anvendes på en sådan måde, at risici for sikkerhed og sundhed minimeres. Udstyret må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, sikring m.v. Eksempler: Malkekarrusel, malkerobot, tørfoderblander, vådfoderblander, foderrobot, halmsnitter og vaskerobot. Desuden afrive-, pelsnings- og skrabemaskiner på pelserier. 18

19 Tjekliste for eftersyn af stationære maskiner Maskintype: Maskinmærke: Dato for eftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Maskinnummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Instruktionsbog: Tjek om brugervejledning findes på dansk. Bærende dele: Tjek for skader, brud, rust, revner og skader. Aksler: Tjek for smøring, revner, slid. Nødstop: Tjek for tilgængelighed og om det virker. Afskærmning: Tjek om de er fast monterede og intakte. Hydrauliksystem: Tjek for utæthed, skader, revner, og mørhed. Efterspænding: Efterspænd samtlige skruer og møtrikker. Elektriske system: Tjek for skader ved slid- og knæksteder. Remme og kæder: Tjek for slitage og revner. Efterspænd. Sikkerhedsudstyr: Tjek bremser, nødstop, skærme, sikkerhedskæder. Kan maskinen godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til den enkelte maskine. x Bemærkninger Kasseres Udført dato 19

20 Påmonterede maskiner og redskaber Påmonterede maskiner og redskaber, som anvendes på virksomheden, skal efterses regelmæssigt og mindst med de intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen. Brugeren kan normalt foretage eftersynet, men har maskinen eller redskabet været udsat for specielle forhold skal de altid efterses af en sagkyndig. Det gælder f.eks. ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand. Tjeklisterne er generelle, og det anbefales derfor at supplere disse med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Tjeklisterne kan downloades og redigeres, så man selv kan tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at maskiner og redskaber til stadighed holdes i forsvarlig stand. Udstyret må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion og sikring m.v. Generelt kræver hydraulikslanger, kraftoverføringsaksler, afskærmninger, sikkerhedskæder og andre sikkerhedsanordninger mest opmærksomhed. Eksempler: Kombinationssåsæt, ballepresser, roeoptager, kartoffeloptager, marksprøjte, såmaskine, gødningsspreder, gylleomrører, gyllevogn, stensamler, fuldfoderblandevogn, afskubbervogn, dyretransportvogn, balletang, hegnsklipper mv. 20

21 Tjekliste for eftersyn af påmonterede maskiner og redskaber Redskabstype: Redskabsmærke: Dato for eftersyn: Anskaffelsesdato og -år: Redskabsnummer: Eftersyn udført af: Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt x Ikke relevant Instruktionsbog: Tjek om brugervejledning findes på dansk. Hydrauliksystem: Tjek for utæthed, skader, revner og mørhed. Bærende dele: Tjek for rust, brud, revner og skader. Efterspænding: Efterspænd samtlige skruer og møtrikker. Kraftoverføring: Tjek smøring, afskærmning og fastgørelse af kæder. Remme og kæder: Tjek for slitage og revner. Hjul og bremser: Tjek funktion samt dæk for revner og mørhed. Sikkerhedsanordninger: Tjek sikkerhedskæder, skærme, låseanordninger mv. Stand: Tjek for renhed og stabilitet. Sikkerhedsskiltning: Tjek om skiltningen er intakt og læselig. Tilkobling: Tjek trepunktsophæng, bæreaksler, tilkobling, trækkrog /trækgaffel. Bagkofanger: Tjek afstandskravet på højst 40 cm. Markering og lys: Tjek reflekser, positionslys, gule sidemarkeringslys, advarselstrekant. Kan redskabet godkendes og mærkes? x Bemærkninger Kasseres Udført dato Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til det enkelte redskab. 1) Krav om reflekser når maskinen er over 2 m lang. Krav om positionslys og reflekser når redskabet er over 15 cm bredere end traktor. 1) 21

22 Mobile arbejdsredskaber - selvkørende maskiner De selvkørende maskiner og redskaber, som anvendes på virksomheden, skal efterses regelmæssigt og mindst med de intervaller, som leverandøren har angivet i brugsanvisningen. Brugeren kan normalt foretage eftersynet, men har maskinen eller redskabet været udsat for specielle forhold skal den altid efterses af en sagkyndig. Det gælder f.eks. ved ændringer, uheld eller længere tids stilstand. Nedenstående tjekliste er beregnet til selvkørende maskiner såsom feje-, strø- og skrabemaskiner. Tjeklisten er generel, og det anbefales derfor at supplere den med leverandørens anvisninger til hver enkelt maskine, redskab eller værktøj. Tjeklisterne kan downloades og redigeres, så man selv kan tilføje bedriftens maskiner og udstyr. Eftersynet af den selvkørende maskine kan med fordel registreres sammen med oplysninger om skift af oliefilter, luftfiltre, hydraulik- og motorolie. Eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at maskinerne til stadighed holdes i forsvarlig stand. Arbejdsredskaberne må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion og sikring m.v. Generelt kræver hydraulikslanger, kraftoverføringsaksler, afskærmninger, sikkerhedskæder og andre sikkerhedsanordninger mest opmærksomhed. Eksempler: Traktorer, mejetærsker, finsnitter, fejemaskine, strømaskine, skrabemaskine, marksprøjter, m.v. 22

23 Tjekliste for eftersyn af selvkørende maskiner Fabrikat/model: Dato: Udført af: Maskinens nummer: Årgang: Timer: Anskaffelsesdato og år: Er maskinen klar til brug? Ja Nej Motorfiltertype: Motorolie: Bemærkninger: Brændstoffiltertype: Hydraulikfiltertype: Hydraulikolie: Luftfiltertype: Kabinefiltertype: = Undersøgt og fundet OK = Undersøgt og fundet defekt x = ikke relevant x Bemærkning x Bemærkning Førerplads Hydraulisk udstyr Adgangsvej, håndtag, trin Funktionsprøvet Betjeningsdele/symboler Slangebrudsventil (kun se) Pedaler, håndtag Rør og slanger (synlige) Sædeindstilling og -fastgørelse Plombering/sikkerhedsventiler Sædeaffjedring Cylindre Støjabsorberende materiale Hydraulikkoblinger Varme og ventilation Støtteben/doserblad Visker, sprinkler og spejle Trykbegrænsningsventil Døre og ruder Hydraulikolie, påfyldning/skift Nødudgang/glashammer Bremser, dæk og lygter Sikkerheds- /særligt udstyr Forlygter Type- og kapacitetsskilt Stop- og baglygter/baklys Advarsels- og oplysningsskilte Blinklys Sikkerhedsbøjle/førerværn Bakalarm Udvendigt sikkerhedsgitter Arbejdslygter og rotorblink Nødstop Reflekser Sikkerhedskontakt i sæde Boltesamlinger Sikkerhedssele Krøjekrans og krøjebremse Øvrigt sikkerhedsudstyr/skærme Transportlåse Fjernbetjening Slør i lejer og drejepunkter Nødstyring Teleskopérbart udstyr Brugsanvisning Bælter Slanger, rør og ventiler Håndbremse Udstødningssystem (tæthed) Bremser, for, slutdrev, aksel Katalysator og partikelfilter Bremser, bag, slutdrev, aksel Batteri/batteriforbindelser Kan maskinen godkendes og mærkes? Indarbejd brugervejledningens anvisninger i tjeklisten, så den passer til den enkelte maskine. 23

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner 1 Udgiver BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Tekst og layout Videncentret for Landbrug Fotos Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Videncentret

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10 Privatleasing Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. FDM gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13 Privatleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13 Erhvervsleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 8 Erhvervsleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Præsentation af. Carl Stahl A/S

Præsentation af. Carl Stahl A/S Carl Stahl A/S 1 Præsentation af Carl Stahl A/S 2 Carl Stahl Group - Worldwide Carl Stahl A/S er en del af den privatejede verdensomspændende og velkonsoliderede Carl Stahl gruppe med 1490 ansatte og mere

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088. Lovtidende A 2011 Udgivet den 1. december 2011 28. november 2011. Nr. 1088. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser I medfør af 41, 41 b, 74, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov.

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov. www.fku.dk Introduktion Vi leverer grej efter vore kunders behov. Fyns Kran Udstyr har eksisteret siden 1969, og vi har Danmarks bredeste lagerprogram inden for løft og surring. Sammen med kunderne har

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere