BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets data viser, at trucks og andre hjælpemidler er involveret i mange ulykker. Ulykkerne omfatter tre typer: Ulykker der rammer personer, som ikke har noget med det arbejde at gøre, som trucken udfører Ulykker der skyldes, at truckføreren og de øvrige arbejdende ikke koordinerer deres handlinger Ulykker der skyldes, at truckføreren og/eller de øvrige arbejdende rammes af gods, der falder ned. BAR transport og engros finder derfor det er vigtigt at sætte fokus brug af trucks, el-heste og andre kørende tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden

3 1 Certifikater og instruktion Der kræves certifikat til kørsel med gaffeltrucks, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel. Der kræves dog ikke certifikat, hvis løftehøjden højst er 1 meter. Arbejdstilsynet accepterer, at løftehøjden kan begrænses ved et fast stop for gaffelslæden. Dette stop kan indrettes til at frigøres med en nøgle, så en truckfører med certifikat kan benytte trucken til større løftehøjder. Undtaget er også skinnestyret truck, f.eks. sporbundet plukketruck og reolstabler. Der findes to typer af certifikater: A: gaffelstabler, der kan betjenes gående (førerstangsgaffeltruck, evt. med ståplade) B: gaffeltruck, som føreren skal stå eller sidde på. B-certifikatet gælder også som A-certifikat. Arbejdstilsynet anbefaler, at leverandøren af en truck oplyser om, hvilken type certifikat der kræves. Gaffeltruckførercertifikat kan udstedes til personer, der opfylder følgende: er fyldt 18 år (unge under 18 kan få udstedt et certifikat, såfremt det indgår som led i en godkendt erhvervsuddannelse) har en tilfredsstillende lægeattest har bestået en teoretisk og praktisk prøve i at føre gaffeltruck og/eller gaffelstabler. Færdselsloven gælder på virksomhedens færdselsområder, som benyttes af en eller flere færdselstyper, og som er tilgængelig for ekstern trafik. I disse tilfælde vil der - ud over certifikat - være krav om kørekort til traktor eller bil i henhold til færdselsloven. Ved en eventuel fradømmelse af førerbevis kan der således ikke føres truck bortset fra helt specifikke tilfælde. I tvivlstilfælde er det politiet, der fastlægger, hvor færdselsloven gælder, og hvor den ikke gælder. Selvom føreren har certifikat, skal arbejdsgiveren altid instruere i brug af trucken. Herunder kan der være særlige forhold i virksomheden, f.eks. gulvbelastninger, færdselsveje, særlige færdselsregler og stablingsmetoder. Der er ikke krav om certifikat til kørsel med elheste mv., men det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiver har pligt til instruere medarbejderne i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

4 2 BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Anskaffelse, brug og vedligeholdelse af trucken, el-hesten og andre tekniske hjælpemidler Der skal være skriftlige anvisninger på dansk om betjening, brug og vedligeholdelse af trucken, el-hesten og andre tekniske hjælpemidler. Anvisningerne skal i nødvendigt omfang være angivet direkte på køretøjet, f.eks. skal der være et lastdiagram, som tydeligt kan ses fra førerpladsen. Anskaffelse Husk, at arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i planlægningen af ny produktion/ ændringer i den eksisterende, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder f.eks., hvis der skal anskaffes og/ eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler, og hvis nye eller ændrede arbejdsgange, -processer og -metoder skal indføres. Arbejdsmiljøorganisationen skal ved planlægningen medvirke til at sikre, at de tekniske hjælpemidler er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav. Undersøg om der er sikkerheds- og sundhedsrisici ved brug af hjælpemidlet, og om der findes udstyr, der beskytter mod særlige risici. Endvidere bør det indgå i overvejelserne om hjælpemidlet er konstrueret med så lavt støj- og vibrationsniveau som muligt. Husk, at førerpladsen på en truck skal have overdækning, der beskytter mod nedfaldende gods. Der er to undtagelser fra denne regel: Trucken er fritaget for overdækning, hvis den ikke anvendes til løft over 1,80 m og ikke kører med gods, der er stablet op til max 2,25 m. Truck, som føreren går efter eller står på, når standpladsen ikke begrænser førerens undvigemuligheder. Det vil sige, at standpladsen skal være fri til tre sider. Truck Kontrol og eftersyn skal fremgå af leverandørens brugsanvisning. Arbejdstilsynet har udarbejdet vejledende tjeklister til brug for regelmæssige eftersyn af trucken. Det gælder: daglige eftersyn lovpligtige 12 måneders eftersyn Det daglige eftersyn Styretøj, bremser, dæk, horn, spejle og lygter skal altid være i orden. Tjekket skal foretages efter leverandørens anvisninger. Konstateres fejl eller defekter, der har betydning for sikkerheden, skal de udbedres umiddelbart. Der må kun arbejdes med en truck uden risiko for sikkerhedsmæssige funktionssvigt. Det lovpligtige 12 måneders eftersyn Mindst hver 12. måned skal trucken have foretaget et hovedeftersyn. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Arbejdstilsynet har opstillet en række krav, der skal være opfyldt for, at man kan betragtes som sagkyndig. Hovedeftersynet skal udføres efter leverandørens anvisning og som et minimum omfatte: særligt sikkerhedsudstyr konstruktion generelt hydraulisk udstyr gafler, slæde og mast kæder og wirer motor og brændstofsystem, eludstyr bremser, styretøj, dæk og lygter førerplads og kabine særlige tjekpunkter. For plukketrucks gælder desuden en række supple-

5 3 rende tjekpunkter som f.eks. faldsikring, nødstop, nødsænkefunktion, lågefunktion og dørkontakter. Eftersynet omfatter også eventuelt udskifteligt udstyr til trucken som f.eks. arbejdskurv, forlængergafler, klemgafler, tæppespyd, tøndevender og vippecontainer. Vedligeholdelsesniveauet har stor betydning for arbejdsmiljøet ved truckarbejde. Støj, vibrationer og forurening øges, hvis trucken er dårligt vedligeholdt og motoren dårligt justeret. Det kan derfor være en god idé at indgå en serviceaftale om eftersyn af trucken. Mange gaffeltruckleverandører tilbyder denne service. El-hest og andre tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler skal vedligeholdes, så de altid er i forsvarlig stand. Leverandørens anvisninger om eftersyn og vedligeholdelse skal følges. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. Politikker Anvend altid sikkerhedssele hvis der køres med åben dør eller med trucks, som kun er forsynet med bøjler. Erfaringen viser, at de alvorligste personskader, hvis trucken vælter, er fastklemning mellem bøjle og underlag.

6 4 BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Politikker En politik skal indeholde faste interne regler for den måde, der køres med tekniske hjælpemidler på herunder brug af sikkerhedssele. Politikken skal fortælle, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden. En fører kan være tilbøjelig til at sætte tempoet i vejret, hvis der er travlt. Herved øges risikoen for påkørsel af andre personer, egne skader for truckføreren, materiel og bygning. En transportvirksomhed har vurderet kørsel med truck, som det væsentligste faremoment. Virksomheden har derfor formuleret en politik om, at man skal give sig god tid, da travlhed medfører ulykkesrisici. Medarbejderne giver hinanden gode råd, hvis der er for meget fart på. Ledelsen melder klart og tydeligt ud, at det ikke er acceptabelt at køre hurtigere end, at man har styr på tingene. Det indebærer bl.a., at det er accepteret, hvis en medarbejder påtaler, at en anden medarbejder kører for hurtigt med trucken. Overtrædelser af politikken giver påtale. Det kan f.eks. være nødvendigt overfor nyansatte, der gerne vil give et godt indtryk ved at udføre arbejdsopgaverne i en fart. Politikken er dermed et signal om, at man ønsker en god sikkerhedsmæssig adfærd fra alle beskæftigede i virksomheden. På en vareterminal anvendes el-heste med lukket perron. Den lukkede perron forebygger skader på fødder og hæle, der er de mest udbredte, da den kun giver mulighed for sideværts ind - og udstigning. Samtidig er risikoen for at miste balancen under manøvreringen også minimeret. Man står stabilt og får støtte fra platformens sider. Inden el-hesten blev valgt, fik alle brugere mulighed for at afprøve forskellige typer.

7 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af truck og el-hest (listen er ikke udtømmende) Lav en politik for kørsel med truck eller el-hest i områder med faste arbejdspladser. Passagertransport må kun ske, når trucken er indrettet til det. Trucken eller el-hesten må ikke anvendes til løft af personer. Sørg for ryddelighed og tilgængelighed. Sørg for plane underlag uden huller og niveauforskydninger. Områder for gående og kørende trafik skal være adskilt. Der bør være afstribede færdselsveje og -gange og markerede aflæsnings- og vendepladser. Det kan være nødvendigt at ensrette færdselsvejene. Ved udgange til lokaler hvor der køres med truck eller el-hest, skal der være mindst 1 meter mellem udgangen og kørevejen. De steder, hvor der ofte er gående personer og samtidig kørende transportmidler, bør der opsættes personrækværk. Reolstolper skal være sikret med påkørselsværn, afviserskinner eller lignende. Undgå at stable til stor højde og at gods rækker ud over trucken eller el-hesten. Få godt fat om godset, når det transporteres. Sørg for at stable gods stabilt. Brug paller. Gaflerne skal sænkes og masten tiltes bagud under kørsel med byrde, og gaflerne skal ligeledes sænkes til gulv, når trucken forlades. Kørsel med last skal ske baglæns, når den skal ned ad en rampe, og når lasten hindrer udsynet. Forsøg ikke at gribe faldende gods. Stå aldrig ud af trucken før den står helt stille. Sørg for klar og tydelig kommunikation mellem fører og hjælpere. Hav altid øjenkontakt. Hold øje med andre arbejdende. Vær ekstra opmærksom, når du starter og bakker. Brems trucken eller el-hesten helt før du stiger af - og spring aldrig af og på. Orienter dig grundigt ved udkørsel fra reolgange o.l. Brug lukket sikkerhedsfodtøj - så fødder og tæer ikke kommer til skade ved sammenstød med vognen.

8 6 BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK

9 7

10 8 BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK

11 Adresser Branchevejledningen kan downloades fra Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Branchevejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue 1. udgave, 2014 ISBN nr Vare nr

12

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning jeg kører taxi taxi Indholdsfortegnelse... 1 Om branchevejledningen.... 1 Arbejdet som taxichauffør....

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL INDLEDNING Såvel ved indkøb af nye busser som ved vurdering og justering af busser,

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere