Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen"

Transkript

1 Udkast oktober 2007 J.nr.: Sagsbehandler: NHK/KB Ver udkast FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

2 Indhold Side 2 Indledning...3 Kapitel 1. Generelt om køre- og hviletidsforordningen og undtagelserne Køre- og hviletidsforordningens anvendelsesområde Hvilke former for vejtransport er omfattet? Krav til kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsforordningen Førerens registrering af kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne (undtaget-kørsel) Generelt om undtagelser fra køre- og hviletidsbestemmelserne EU-undtagelser, der er fastsat i køre- og hviletidsforordningens artikel Nationale undtagelser, der er fastsat i køreog hviletidsbekendtgørelsens 2 i medfør af artikel 13 i køreog hviletidsforordningen... 8 Kapitel 2. Gennemgang og fortolkning af EU- undtagelserne...11 Kapitel 3. Gennemgang og fortolkning af de nationale undtagelser...21

3 Indledning Side 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 trådte i kraft den 11. april Forordningen, der i det følgende kaldes køre- og hviletidsforordningen, erstatter den tidligere køre- og hviletidsforordning (EØF) nr. 3820/85 af 20. december Køre- og hviletidsbestemmelserne har til formål at forbedre færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene for førerne samt at harmonisere konkurrencevilkårene inden for erhvervet. Af køre- og hviletidsforordningens artikel 3 fremgår, at vejtransport med en række nærmere anførte køretøjer er undtaget fra forordningens regler. Disse undtagelser kaldes i det følgende EU-undtagelser. Af køre- og hviletidsforordningens artikel 13 fremgår en række transporter, der udføres ved hjælp af nærmere angivne køretøjer, som medlemsstaterne nationalt kan undtage fra forordningen. De nationalt gældende undtagelser fremgår af 2 i bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport (køre- og hviletidsbekendtgørelsen). Disse undtagelser kaldes i det følgende nationale undtagelser. De nationale undtagelser omfatter kun national kørsel, dvs. kørsel der foregår inden for Danmarks grænser. Med de gældende bestemmelser om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen er der gennemført en række ændringer i forhold til de undtagelser, der tidligere var fastsat i forordning 3820/85 og bekendtgørelse nr. 688 af 29. juni 2005 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport. I overensstemmelse med EF-domstolens tilkendegivelser skal undtagelserne i køre- og hviletidsforordningen fortolkes indskrænkende for at efterkomme målsætningerne med forordningen. Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at angive en ramme for forståelsen af rækkevidden af de enkelte undtagelsesbestemmelser. Kapitel 1 indeholder en generel beskrivelse af køre- og hviletidsforordningen og undtagelserne. Kapitel 2 og 3 indeholder en gennemgang af de enkelte undtagelsesbestemmelser og angivelse af, hvordan disse efter Rigspolitiets opfattelse skal fortolkes. Den

4 endelige fastlæggelse af fortolkningen hører under domstolene, herunder EFdomstolen. Side 4 Fortolkningen af undtagelsesbestemmelserne tager udgangspunkt i de enkelte bestemmelsers ordlyd. Den fortolkning, der er angivet i denne vejledning, vil med virkning fra den 1. januar 2008 blive anvendt i såvel vej- som virksomhedskontrol. Vejledningen vil blive ajourført i takt med, at eventuelle yderligere fortolkningsbidrag til undtagelserne måtte blive fastlagt af bl.a. EU-Kommissionen og domstolene.

5 Kapitel 1. Generelt om køre- og hviletidsforordningen og undtagelserne. Side Køre- og hviletidsforordningens anvendelsesområde Køre- og hviletidsforordningen gælder for vejtransport, der udføres enten udelukkende inden for Fællesskabet eller mellem Fællesskabet, Schweiz og de lande, der deltager i aftalen om Det europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Liechtenstein og Norge) Hvilke former for vejtransport er omfattet Af artikel 2 i køre- og hviletidsforordningen fremgår, at forordningen gælder for følgende former for vejtransport: a) godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 tons. b) personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusive føreren, og er beregnet til dette formål. Køretøjer, der falder uden for de anførte kategorier, er ikke omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis et specialkøretøj er permanent indrettet til andre formål end gods- eller personbefordring og ikke er egnet til at medføre gods eller personer ud over føreren, er det således ikke omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Som eksempel på et køretøj, der permanent er indrettet til et andet formål end godstransport, kan nævnes et specialkøretøj med påmonteret lift, der er en integreret del af køretøjet, og hvor køretøjet ikke kan medbringe gods. En sættevognstrækker vil som udgangspunkt - ud fra en vurdering af køretøjets indretning - altid være indrettet til godstransport og dermed omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Den konkrete transport kan dog være undtaget fra køreog hviletidsbestemmelserne, jf. kapitel 2 og 3 nedenfor. Ad artikel 2, stk. 1, litra a): Det fremgår af artikel 2, stk. 1, litra a), at godstransport, der udføres med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 tons, er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Den største tilladte totalvægt fremgår af registreringsattesten.

6 Afgrænsningen betyder, at kørsel med et køretøj f.eks. en varebil med en påhængsvogn i tom eller lastet stand, hvor den samlede tilladte totalvægt for vogntoget overstiger 3,5 tons, er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Side 6 Ad artikel 2, stk. 1, litra b): Det fremgår af artikel 2, stk. 1, litra b), at personbefordring, der udføres med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusive føreren, og er beregnet til dette formål, er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Af køretøjets registreringsattest fremgår, om køretøjet er registreret som almindelig personbil eller stor personbil. Et køretøj, der er registreret som almindelig personbil, er indrettet til at benyttes til befordring af højst ni personer, føreren medregnet. Køretøjet er i så fald ikke omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Et køretøj, der er registreret som stor personbil, er indrettet til at benyttes til befordring af flere end ni personer føreren medregnet. Køretøjet kan være godkendt til at udføre kørsel i flere udgaver afhængig af køretøjets indretning med hensyn til siddepladser. Køretøjet kan således være godkendt i en udførelse med f.eks. 12 siddepladser inkl. føreren og i en nedstolet udførelse med 8 siddepladser i form af plads til 7 kørestole (siddepladser) og føreren. Hvis køretøjet er registreret som stor personbil, er det som udgangspunkt omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, uanset om køretøjet måtte være godkendt i flere udførelser, herunder til en nedstolet version til befordring af færre end 9 personer, inklusive føreren, og uanset om kørslen udføres i den nedstolede version. Køretøjer med mellem 10 og 17 siddepladser (registreret som stor personbil), der udelukkende anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og rent privat kørsel i Danmark, er nationalt undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Der henvises til kapitel 3 vedrørende gennemgang af 2, litra i), i køre- og hviletidsbekendtgørelsen, jf. artikel 13, stk.1, litra i) i køre- og hviletidsforordningen Krav til kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsforordningen Når transport af gods eller personer er omfattet af køre- og hviletidsforordningen, skal føreren af køretøjet under kørslen anvende kontrolapparat og overholde reglerne om køretid, pauser og hviletid i forordningens artikel 6-9. Reglerne for anvendelse af kontrolapparat fremgår af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 med senere ændringer (kontrolapparatforordningen).

7 Hvis en transport er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne (undtagetkørsel), skal føreren ikke anvende kontrolapparat og ikke overholde køre- og hviletidsbestemmelserne, herunder bestemmelserne om køretid, pauser og hviletid. Der kan dog være krav om registrering af kørslen som andet arbejde, se afsnit 1.4. nedenfor. Side Førerens registrering af kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne (undtaget-kørsel) Føreren skal i visse tilfælde registrere undtaget-kørsel som andet arbejde. Hvis føreren i en daglig arbejdsperiode dels udfører kørsel, der er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, dels udfører kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, skal undtaget-kørslen registreres som andet arbejde. Registreringen foretages på diagramarket, hvis der anvendes analogt kontrolapparat, eller i det digitale kontrolapparat og på førerkortet, hvis der anvendes digitalt kontrolapparat. Der henvises til Forskrifter for brug af kontrolapparater, der kan findes på En daglig arbejdsperiode begynder på det tidspunkt, hvor føreren aktiverer kontrolapparatet efter en daglig eller ugentlig hviletid, og den slutter ved begyndelsen af en daglig eller en ugentlig hviletid Generelt om undtagelser fra køre- og hviletidsbestemmelserne Af artikel 3 i køre- og hviletidsforordningen fremgår, at vejtransport med en række nærmere anførte køretøjer er undtaget fra forordningens regler. Disse undtagelser kaldes i det følgende EU- undtagelser og er anført nedenfor under afsnit Af forordningens artikel 13 fremgår, at medlemsstaterne nationalt kan undtage transport, der udføres ved hjælp af en række nærmere anførte køretøjer. De nationale undtagelser fremgår af 2 i bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport (køre- og hviletidsbekendtgørelsen). Disse undtagelser kaldes i det følgende nationale undtagelser og er anført nedenfor under afsnit I kapitel 2 og 3 gennemgås og fortolkes undtagelsesbestemmelserne. Da såvel EU-undtagelsesbestemmelserne som de nationale undtagelsesbestemmelser er fastsat i køre- og hviletidsforordningen, der er umiddelbart gældende i Danmark, kan der som udgangspunkt ikke meddeles undtagelse i andre tilfælde. I henhold til 1, stk. 3, i køre- og hviletidsbekendtgørelsen kan Rigspolitichefen dog i henhold til artikel 14 i køre- og hviletidsforordningen og artikel 3, stk. 3, i

8 kontrolapparatforordningen tillade, at forordningens bestemmelser ikke anvendes på køretøjer, der udfører transport under ekstraordinære omstændigheder. Bestemmelsen giver mulighed for at undtage transporter fra køre- og hviletidsbestemmelserne under ekstraordinære omstændigheder og i nødstilfælde. Bestemmelsen er efter sit indhold forbeholdt ganske særlige situationer, som f.eks. naturkatastrofer. Side EU- undtagelser, der er fastsat i køre- og hviletidsforordningens artikel 3 De undtagelser, der gælder generelt for kørsel i samtlige EU-lande og i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, er følgende: a) Køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km. b) Køretøjer, hvis højeste tilladte hastighed ikke overstiger 40 km i timen. c) Køretøjer, der ejes eller lejes uden fører af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, såfremt transporten sker som led i disse tjenesters funktioner og er under deres kontrol. d) Køretøjer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp, i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer. e) Specialkøretøjer, der anvendes til lægelige opgaver. f) Specialkøretøjer til vejhjælp inden for en radius af 100 km fra deres hjemsted. g) Køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er taget i brug. h) Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport. i) Erhvervskøretøjer, der har veteranbilstatus i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor der køres i dem, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport Nationale undtagelser, der er fastsat i køre- og hviletidsbekendtgørelsens 2 i medfør af artikel 13, stk. 1, i køre- og hviletidsforordningen De undtagelser, der gælder for kørsel i Danmark, er følgende:

9 a) Køretøjer, som offentlige myndigheder ejer eller lejer uden fører for at udføre vejtransporttjenester, som ikke konkurrerer med tjenester, der udføres af private transportvirksomheder. Side 9 b) Køretøjer, som landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts- og fiskerivirksomheder anvender eller lejer uden fører til som led i deres egen erhvervsmæssige virksomhed at udføre godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted. c) Landbrugs- og skovbrugstrækkere, der benyttes til landbrugs- og skovbrugsaktiviteter, inden for en radius af 100 km fra hjemstedet for den virksomhed, som ejer, lejer eller leaser køretøjet. d) Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, som benyttes - af befordringspligtige virksomheder, jf. definitionen i artikel 2, nr. 13), i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, til at omdele forsendelser som led i befordringspligten, eller som anvendes - til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter under udøvelsen af sit erhverv. Disse køretøjer må kun benyttes inden for en radius af 50 kilometer fra virksomhedens hjemsted og på den betingelse, at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet. e) Køretøjer, der udelukkende anvendes på øer med et areal på højest km2, som ikke er forbundet med resten af landet med en bro, et vadested eller en tunnel med adgang for motorkøretøjer. f) Køretøjer, som anvendes til godstransport inden for en radius af 50 km fra virksomhedens hjemsted og fremdrives ved hjælp af naturgas eller flydende gas eller elektricitet, og hvis største tilladte totalvægt inklusive en påhængsvogn eller sættevogn ikke overstiger 7,5 tons. g) Køretøjer, der anvendes til køreundervisning og køreprøve med henblik på erhvervelse af et kørekort eller et kvalifikationsbevis, forudsat at de ikke anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring. h) Køretøjer, der benyttes i forbindelse med kloakering, beskyttelse mod oversvømmelse, vedligeholdelse af vand-, gas- og elforsyning, vedligeholdelse og kontrol af veje, husstandsindsamling af husholdningsaffald og bortskaffelse heraf, telegraf- og telefontjenester, radio- og fjernsynstransmission samt pejling af radioeller tv-sendere eller -modtagere.

10 i) Køretøjer med mellem 10 og 17 siddepladser (registreret som stor personbil), der udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring (ikkeerhvervsmæssig personbefordring og rent privat kørsel). Side 10 j) Specialkøretøjer, der benyttes til transport af cirkus- og tivoliudstyr. k) Specialindrettede mobile projektkøretøjer, hvis hovedformål er anvendelse som undervisningslokale, når de holder stille. l) Køretøjer, der anvendes til indsamling af mælk fra gårde og transport tilbage til gårde af mælkebeholdere eller mælkeprodukter til foderbrug. m) Specialkøretøjer, der transporterer penge og/eller værdigenstande. n) Køretøjer, der anvendes til transport af slagteaffald eller dyrekroppe, som ikke er bestemt til konsum. o) Køretøjer, der udelukkende anvendes på veje inden for trafikknudepunkter som f.eks. havne, intermodale havne og jernbaneterminaler. p) Køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr fra gårde til lokale markeder og omvendt eller fra markeder til lokale slagterier inden for en radius på op til 50 km.

11 Kapitel 2. Gennemgang og fortolkning af EU- undtagelserne Side 11 Nedenfor gennemgås de EU- undtagelser, der er fastsat i køre- og hviletidsforordningens artikel 3. Under hver undtagelse er anført, hvorledes bestemmelsen efter Rigspolitiets opfattelse skal fortolkes. Artikel 3, litra a): a) køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km Af artikel 4, litra n) i køre- og hviletidsforordningen fremgår, at ved rutekørsel med personer forstås indenlandsk og international personbefordring som defineret i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus. Af den pågældende forordnings artikel 2, nr. 1.1., fremgår, at Ved rutekørsel forstås personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor på- og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. Rutekørsel kan benyttes af alle, uanset om der eventuelt skal foretages reservation. Af forordningens artikel 2, nr. 1.2., fremgår endvidere, at Uanset hvem der organiserer befordringen, betragtes befordring af bestemte kategorier af passagerer, hvorved andre passagerer udelukkes, ligeledes som rutekørsel, såfremt den finder sted på de i nr anførte betingelser. Den pågældende befordring betegnes som speciel rutekørsel. Der henvises til den pågældende forordning samt til Færdselsstyrelsens hjemmeside Rutens længde opmåles som det antal kilometer, der faktisk er kørt ifølge kilometertælleren mellem rutens endestationer, der er anført som sådan i køreplanen, og som udgør rutens startsted og slutsted. Det er denne strækning, der ikke må overstige 50 km. Kørsel på ruten fra slutsted og tilbage til startstedet regnes ikke med i rutens længde under forudsætning af, at ruten helt overvejende er den samme. Hvis der er afvigelser i ruteføringen på udtur og hjemtur, er det den længste af disse strækninger, der er afgørende ved opmåling af rutens længde. I forbindelse med udførelse af rutekørsel er den nødvendige kørsel med bussen fra garage eller holdeplads til rutens startsted og omvendt undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, såfremt bussen kører uden passagerer.

12 Det er et krav, at ruten fremtræder som en selvstændig rute i køreplaner o.lign. Side 12 Hvis to eller flere ruter, der hver er på indtil 50 km, køres i forlængelse af hinanden, og kørslen har karakter af at være den samme rute, således at der i praksis blot sker en omskiltning af bussen, vil kørslen efter Rigspolitiets opfattelse være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Der vil ved vurdering heraf især blive lagt vægt på, om der er tale om samme bus, samme fører og samme passagerer, og om kørslen som sådan efter køreplanen er planlagt som én rute. Artikel 3, litra b): b) køretøjer, hvis højeste tilladte hastighed ikke overstiger 40 km i timen For at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen må det trækkende køretøjs tilladte hastighed ikke overstige 40 km i timen. Det kan f.eks. være en traktor eller et motorredskab. En traktor er et motordrevet køretøj, som hovedsagelig er indrettet til at trække et andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen. Et motorredskab er et motordrevet køretøj, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km i timen og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Det fremgår af køretøjets registreringsattest, om køretøjet er registreret som traktor eller motorredskab. Undtagelsen gælder transport med sådanne køretøjer, uanset om køretøjet er indrettet til person- og/eller godstransport. Det er den tilladte hastighed for det trækkende køretøj eller påhængskøretøjet, der er afgørende for, om køretøjet er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis et trækkende køretøj, der er indrettet til at trække et andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af over 40 km i timen, får tilkoblet et påhængskøretøj, og vogntoget derefter ikke må køre over 40 km i timen, er vogntoget undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne.

13 Artikel 3, litra c): Side 13 c) køretøjer, der ejes eller lejes uden fører af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, såfremt transporten sker som led i disse tjenesters funktioner og er under deres kontrol Det er et krav, at det køretøj, der anvendes af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet (civilforsvaret og brandvæsenet udgør samlet redningsberedskabet) og ordensmagten, skal være enten ejet af den pågældende tjeneste eller være lejet uden fører. Det betyder, at tjenesten skal være registreret som bruger af køretøjet (eller have indgået en lovlig kortvarig lejekontrakt af køretøjet uden fører) og skal have føreren ansat. Såfremt der ikke er tale om et egentligt ansættelsesforhold, skal den pågældende have en sådan tilknytning til tjenesten, at det kan sidestilles med et ansættelseslignende forhold. Som eksempel kan nævnes en frivillig, der er optaget som medlem af Hjemmeværnet. Transporten skal ske som led i disse tjenesters funktioner og være under deres kontrol. Transporten skal derfor vedrøre den pågældende tjenestes funktionsområde og udføres således, at tjenesten har fuldstændig rådighed over og kontrol hermed. Undtagelsen gælder kun for de væbnede styrker, redningsberedskabet og ordensmagten. Efter Rigspolitiets opfattelse dækker disse udtryk institutioner, der henhører under Forsvaret, herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, de stedlige korps, der varetager det offentliges forpligtelser med hensyn til brandbekæmpelse, samt ordensmagten. Ved ordensmagten forstås politiet og kriminalforsorgen. Hvis en tjeneste udfører transport, der ikke opfylder de anførte krav, f.eks. udfører kørsel, der ikke vedrører selve tjenesten, vil kørslen blive omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis en transportvirksomhed udfører transport for en af tjenesterne, vil transporten være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Artikel 3, litra d): d) køretøjer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp, i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer

14 Side 14 Undtagelsen omfatter transport, der udføres i særlige situationer, hvor transporten er nødvendig for at redde menneskeliv og/eller værdier, der ellers ville gå tabt. Ved nødhjælp forstås hjælp, der ydes i en akut nødsituation som f.eks. naturkatastrofer, hungersnød eller krigs- og konfliktsituationer. Ved ikke-kommerciel transport af nødhjælp forstås transport, der udføres uden vederlag for transporten, og hvor det gods, der transporteres, skal fordeles til nødlidende mennesker, som befinder sig i en nødsituation, der kan være opstået som følge af krig, hungersnød o.lign. Transporten kan f.eks. bestå af fødevarer, telte og tæpper. Det er Rigspolitiets opfattelse, at f.eks. transport af gods, der skal distribueres til nødlidende, hvor transporten udføres af nødhjælpsorganisationer med egne køretøjer som led i organisationens hjælpearbejde, vil være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis en nødhjælpsorganisation derimod med egne køretøjer udfører transport af gods mellem lagre af nødhjælpsprodukter, vil kørslen være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, da der ikke er tale om transport af nødhjælp til nødlidende. Hvis kørslen finder sted i katastrofetilfælde, jf. nedenfor, kan kørslen dog være undtaget. Hvis en transportvirksomhed udfører kørsel med nødhjælp til nødlidende for en nødhjælpsorganisation og modtager betaling for transporten, vil kørslen være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Udfører transportvirksomheden transporten uden nogen form for vederlag som et bidrag til hjælpearbejdet, vil transporten være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Ved katastrofetilfælde forstås uforudsete nødsituationer, hvor der kræves ekstraordinær indsats for at redde liv eller betydelige værdier. Sådanne situationer kan opstå som følge af krig, store ulykker med ekstraordinært mange tilskadekomne, naturkatastrofer, terrorhandlinger eller lignende. Ved redningsoperationer forstås uforudsete situationer, hvor der uden for de katastrofelignende situationer kræves ekstraordinære transporter for at redde liv eller betydelige værdier. Artikel 3, litra e): e) specialkøretøjer, der anvendes til lægelige opgaver

15 Side 15 Det er et krav, at køretøjet skal være særligt indrettet til løsning af lægelige opgaver. Køretøjet skal derfor være særligt opbygget og forsynet med faste indretninger og udstyr til løsning heraf. Som eksempler kan nævnes ambulancer, køretøjer indrettet med særligt udstyr til lægelige undersøgelser, o.lign. Artikel 3, litra f): f) specialkøretøjer til vejhjælp inden for en radius af 100 km fra deres hjemsted Det er en betingelse for at være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, at køretøjet skal være specielt indrettet til at yde vejhjælp. Af EU-domstolens afgørelse i sag C-79/86 fremgår, at der skal være tale om et køretøj, der er bygget, udstyret og i øvrigt ved faste indretninger er bestemt til at anvendes hovedsagelig til bortfjernelse af køretøjer, der kort forinden har været indblandet i trafikuheld, eller andre defekte køretøjer. Domstolen udtaler videre, at køretøjer af denne type ikke skal opfylde betingelserne om installation og anvendelse af kontrolapparater, og det er i den forbindelse uden betydning, hvordan køretøjets ejer faktisk anvender dette. Det fremgår videre af dommen, at Et køretøj af denne art skal ved sin størrelse være forskelligt fra de køretøjer, der hovedsageligt anvendes til blot at transportere andre køretøjer, men derimod ikke til bjærgning. Det er Rigspolitiets opfattelse, at et køretøj for at være omfattet af udtrykket specialkøretøjer til vejhjælp skal være godkendt til slæbning i medfør af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 161 af 22. marts Køretøjet må endvidere ikke på grund af dets størrelse have karakter af en egentlig autotransporter. Det er i den forbindelse Rigspolitiets vurdering, at køretøjet i tilfælde, hvor det er indrettet til at transportere mere end to køretøjer, vil have karakter af en autotransporter, og dermed ikke være et specialkøretøj til vejhjælp. Såfremt køretøjet opfylder de nævnte krav til indretning som et specialkøretøj til vejhjælp, vil det efter dommens præmisser være uden betydning, hvordan køretøjets ejer faktisk anvender det, sålænge køretøjet anvendes inden for en radius af 100 km. Bestemmelsen omfatter efter Rigspolitiets opfattelse al kørsel inden for den anførte radius, der udføres med et specialkøretøj, der er godkendt til slæbning.

16 Vejhjælpen må kun ydes inden for en radius af 100 km fra specialkøretøjets hjemsted. Side 16 Ved hjemsted forstås den registrerede brugers adresse, der fremgår af køretøjets registreringsattest. I tilfælde, hvor en virksomhed har flere afdelinger, der ikke er beliggende på samme adresse, vil hjemstedet kunne anses som adressen på det normale driftssted for køretøjet, uanset om køretøjet formelt måtte være registreret til en anden afdelingsadresse. Artikel 3, litra g): g) køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er taget i brug Undtagelsen omfatter dels køretøjer, der prøvekøres i særlige situationer, dels køretøjer, der er helt nye eller ombyggede, og som endnu ikke er taget i brug. Prøvekørsel med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse Ved prøvekørsel forstås efter Rigspolitiets opfattelse, at et køretøj afprøves af en dertil uddannet person med henblik på vurdering af, om de tekniske krav til køretøjet er opfyldt. Den prøvekørsel, der kan foretages, skal ske med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse. Ved teknisk udvikling forstås udvikling af nye konstruktioner i teknisk sammenhæng. Det kunne f.eks. være prøvekørsel, der foretages af en ansat hos en producent i forbindelse med udvikling af ny teknik til f.eks. bremsesystemet. Prøvekørsel, der finder sted i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af et køretøj, kan foretages af en mekaniker på et værksted, der i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af køretøjet foretager en prøvekørsel f.eks. for at tjekke køretøjets kobling eller bremsesystem. Prøvekørslen kan finde sted før og/eller efter reparationen af køretøjet. Det kan oplyses, at Rigspolitiet har anset prøvekørsel, der foretages af en synsmedarbejder i forbindelse med fremstilling af et køretøj til syn for undtaget fra køre-

17 og hviletidsbestemmelserne, idet kørslen anses som kørsel med henblik på vedligeholdelse. Side 17 Kørsel til og fra fremstilling til syn er derimod omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Kørsel med nye eller ombyggede køretøjer Kørsel med et nyt eller ombygget køretøj, der endnu ikke er taget i brug, er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Et nyt køretøj er et køretøj, der leveres som nyt fra producenten. Et ombygget køretøj er et køretøj, der i forhold til en leveret grundmodel er ændret i sin opbygning. Det er et krav, at det nye eller ombyggede køretøj ikke er taget i brug, hvorved forstås, at køretøjet ikke er registreret og forsynet med nummerplader. Kørslen vil foregå ved brug af prøveskilte. Reglerne om registrering af køretøjer og brug af prøveskilte fremgår af bekendtgørelse nr af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv. I forbindelse med kørsel med et nyt eller et ombygget køretøj, der endnu ikke er taget i brug, er det al kørsel med køretøjet, der er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Det kan f.eks. være kørsel med køretøjet fra importør til værksted til klargøring, eventuel prøvekørsel af køretøjet, kørsel til malerværksted for at få køretøjet lakeret i kundens farver og logo samt kørsel til syn. Det er en forudsætning, at der ikke udføres gods- eller persontransport med køretøjet, og at det ikke indgår i daglig drift i en transportvirksomhed. En prøvekørsel med et nyt køretøj, der finder sted som demonstrationskørsel med kunden, og som er af kortvarig karakter, er ligeledes undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, såfremt køretøjet endnu ikke er registreret og forsynet med nummerplader. Hvis køretøjet er registreret og forsynet med nummerplader, vil demonstrationskørsel i forbindelse med en kundes prøvekørsel være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis en transportvirksomhed får et nyt køretøj på prøve i den daglige drift i en periode, f.eks. for at afprøve, om det pågældende køretøj har den ønskede størrelse og anvendelighed, vil kørslen være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne.

18 Kørsel med brugte køretøjer Side 18 Kørsel i forbindelse med transport af brugte biler f.eks. mellem forhandlere eller salgsafdelinger er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, også selvom køretøjet ikke er registreret og udfører kørslen på prøveskilte, da der ikke er tale om nye køretøjer. Særlig for så vidt angår demonstrationskørsel med en potentiel kunde med et brugt køretøj, hvor kørslen finder sted på prøveskilte og er af kortvarig karakter, og der hverken medføres gods eller udføres personbefordring, er det Rigspolitiets opfattelse, at kørslen kan ligestilles med demonstrationskørsel af et nyt køretøj og derfor er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Artikel 3, litra h): h) køretøjer, eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport Undtagelsen vedrører køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons. Ved en kombination af køretøjer forstås et trækkende køretøj med et tilkoblet påhængskøretøj. Den største tilladte totalvægt fremgår af køretøjets registreringsattest. Ved en kombination af køretøjer er det summen af den største tilladte totalvægt for det trækkende køretøj og for påhængskøretøjet, der ikke må overstige 7,5 tons. Det er et krav, at køretøjet eller kombinationen af køretøjer benyttes til ikkeerhvervsmæssig varetransport. Ved varetransport forstås transport af gods i modsætning til befordring af personer. For så vidt angår godstransport er der i godskørselsloven nævnt begreberne godskørsel for fremmed regning og firmakørsel. Det fremgår således af 1, stk. 3, i lov nr. 108 af 19. februar 2003 at Ved godskørsel for fremmed regning forstås kørsel med motorkøretøj eller vogntog, hvorved der mod betaling af enhver art transporteres gods, der ikke tilhører eller er knyttet til køretøjets bruger på den i stk. 4 nævnte måde. Af lovens 1, stk. 4, fremgår, at Ved firmakørsel forstås kørsel med motorkøretøj eller vogntog, hvorved der kun transporteres gods, der tilhører den, der er registreret som bruger af køretøjet, eller gods som denne lejer,

19 udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. Godskørslen, der kun må være en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter, skal udføres af en chauffør ansat hos denne eller, for så vidt angår kørsel her i landet, af en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der efter 6 a, stk. 2, er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører. Side 19 Såvel godskørsel for fremmed regning som firmakørsel er erhvervsmæssig godstransport, idet begge transportformer foregår som led i den pågældende virksomheds erhverv. Godskørselsloven anvender ikke begrebet ikke-erhvervsmæssig varetransport. Efter Rigspolitiets opfattelse må der ved ikke-erhvervsmæssig varetransport forstås transport af gods, hvor brugeren af køretøjet transporterer gods, som vedkommende har råderet over, men som ikke indgår i en erhvervsmæssig sammenhæng hos vedkommende. Såfremt godset indgår i en erhvervsmæssig sammenhæng, er transporten omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Som eksempler på ikke-erhvervsmæssig varetransport kan nævnes transport af private ejendele og indbo og gods, som er knyttet til hobby- og fritidsaktiviteter. F.eks. vil transport af en hest, som brugeren af køretøjet anvender til rent privat brug, være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, mens den transport, en rideskole udfører med en hest, der indgår som en del af rideskolens erhverv, vil være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Som et andet eksempel kan nævnes, at en musikgruppe, der transporterer egne musikinstrumenter til en koncert, der alene er en fritidsaktivitet, og som musikgruppen ikke modtager betaling for, vil være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, mens transport af musikinstrumenterne til en koncert, der er en del af en musikgruppes erhverv, og som den modtager betaling for, vil være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Artikel 3, litra i): i) erhvervskøretøjer, der har veteranbilstatus i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor der køres i dem, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport Efter bestemmelsen er det et krav, at køretøjet er et erhvervskøretøj. En definition af begrebet erhvervskøretøj findes ikke i de danske regler for køretøjer (detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr). Efter Rigspolitiets opfattelse må

20 der ved et erhvervskøretøj forstås et køretøj, der efter sin konstruktion og anvendelse normalt anvendes inden for gods-og/eller persontransporterhvervet. Side 20 Det er endvidere et krav, at køretøjet har veteranbilstatus i henhold til dansk ret. Et køretøj vil kunne registreres til veterankørsel, hvis det er indregistreret første gang for mere end 35 år siden og kun benyttes lejlighedsvis. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis, og det må ikke benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører. Reglerne for registrering af køretøjer til veterankørsel fremgår af bekendtgørelse nr af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv., og bekendtgørelse nr. 762 af 8. juli 2004 om godkendelse og syn af køretøjer med senere ændringer. Det er endelig et krav, at køretøjet anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport. Ved ikke-erhvervsmæssig godstransport forstås transport af gods, hvor brugeren af køretøjet transporterer gods, som vedkommende har råderet over, men som ikke indgår i en erhvervsmæssig sammenhæng hos vedkommende. Såfremt godset indgår i en erhvervsmæssig sammenhæng og udføres som godskørsel for fremmed regning eller firmakørsel, jf. bekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003 af lov om godskørsel, er transporten omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. For så vidt angår ikke-erhvervsmæssig personbefordring, skal dette forstås i overensstemmelse med definitionen i buslovgivningen. Ifølge denne er ikkeerhvervsmæssig buskørsel kørsel, der ikke opfylder betingelserne for at være erhvervsmæssig buskørsel. Som eksempler på ikke-erhvervsmæssig personbefordring kan nævnes en virksomheds befordring af ansatte, en forenings befordring af foreningens aktive medlemmer og en kommunal eller privat institutions befordring af patienter, elever og ansatte. Kørslen skal udføres vederlagsfrit, idet der dog kan godtgøres udgifter forbundet med kørslen som f.eks. udgifter til benzin og olie. Undtagelsesbestemmelsen er tænkt anvendt på gamle lastbiler og busser, der opfylder betingelserne for at have veteranbilstatus, og som lejlighedsvis anvendes til personbefordring og godstransport under private former, f.eks. i forbindelse med et veteranbiltræf eller til ren privat kørsel. Hvis et køretøj, der har opnået veteranbilstatus, lejlighedsvis anvendes i erhvervsmæssig øjemed, f.eks. udfører skovturskørsel mod betaling eller udfører godstransport mod betaling, er kørslen omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne.

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen I vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen kan du læse nærmere om, hvilke undtagelser der gælder fra køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Heste, kørekort og påhængsvogn

Heste, kørekort og påhængsvogn Heste, kørekort og påhængsvogn Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Bekendtgørelse om godskørsel

Bekendtgørelse om godskørsel Bekendtgørelse nr. xx af (dato) 2007 Bekendtgørelse om godskørsel I medfør af 1, stk. 1 og 2, 2, stk. 1 og 2, 3, stk. 2, 4, stk. 2 og 4, 5, 6 a, stk. 4, 8, stk. 2-4, 9, 10, stk. 1, 11, stk. 1, 16 b, stk.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love

Forslag. Lov om ændring af forskellige love Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 Forslag til Lov om ændring af forskellige love ( dagsbeviser ) 11 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), L 226/4 10.9.2003 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juni 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2011-802-0004 Dok.: 369754 Bekendtgørelse om kørekort 1 I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 4, 88 a, stk. 1, 118,

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0164 Bilag 1 Offentligt Notat GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG J.nr. 2011-521-0023 Den 16. maj 2012 Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Falck Erhvervskøretøjer

Falck Erhvervskøretøjer FALCK ERHVERVSKØRETØJER (Dækningsgruppe 14-16) Almindelige bestemmelser Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Høringssvar vedr. sagsnr. 2011-802-0004 Kære Stinne Andersen Hermed Motorcykel-Forhandler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.11.2000 KOM(2000) 751 endelig 2000/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr.

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Indhold INDLEDNING...5

Indhold INDLEDNING...5 3 Indhold INDLEDNING...5 1. AFGRÆNSNINGER OG OMRÅDEFASTLÆGGELSE...6 1.1. LASTBILOMRÅDET...6 1.2. BUSOMRÅDET...6 2. ANVENDTE PARAMETRE TIL FASTLÆGGELSE OG VURDERING AF "NU- SITUATIONEN...8 2.1. UHELDSVIDEN,

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Fælles regler 1-3 Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Kapitel 3 Reparation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

DANSKE BILUDLEJERE Ordinær generalforsamling, torsdag den 02.5.2013 kl. 12:00 på Restaurant NIMB, TIVOLI, København REFERAT

DANSKE BILUDLEJERE Ordinær generalforsamling, torsdag den 02.5.2013 kl. 12:00 på Restaurant NIMB, TIVOLI, København REFERAT Torsdag den 02. maj 2013 kl. 12:00 afholdtes ordinær generalforsamling i DANSKE BILUDLEJERE på restaurant Nimb, København. Følgende medlemmer var repræsenteret ved en eller flere personer: Arne Stubbe

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Godstransport for fremmed regning med varebiler under 3,5 t

Godstransport for fremmed regning med varebiler under 3,5 t Godstransport for fremmed regning med varebiler under 3,5 t Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte 1 Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Varebiler i Danmark Definition af godtransport

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere