Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen"

Transkript

1 Udkast oktober 2007 J.nr.: Sagsbehandler: NHK/KB Ver udkast FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

2 Indhold Side 2 Indledning...3 Kapitel 1. Generelt om køre- og hviletidsforordningen og undtagelserne Køre- og hviletidsforordningens anvendelsesområde Hvilke former for vejtransport er omfattet? Krav til kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsforordningen Førerens registrering af kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne (undtaget-kørsel) Generelt om undtagelser fra køre- og hviletidsbestemmelserne EU-undtagelser, der er fastsat i køre- og hviletidsforordningens artikel Nationale undtagelser, der er fastsat i køreog hviletidsbekendtgørelsens 2 i medfør af artikel 13 i køreog hviletidsforordningen... 8 Kapitel 2. Gennemgang og fortolkning af EU- undtagelserne...11 Kapitel 3. Gennemgang og fortolkning af de nationale undtagelser...21

3 Indledning Side 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 trådte i kraft den 11. april Forordningen, der i det følgende kaldes køre- og hviletidsforordningen, erstatter den tidligere køre- og hviletidsforordning (EØF) nr. 3820/85 af 20. december Køre- og hviletidsbestemmelserne har til formål at forbedre færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene for førerne samt at harmonisere konkurrencevilkårene inden for erhvervet. Af køre- og hviletidsforordningens artikel 3 fremgår, at vejtransport med en række nærmere anførte køretøjer er undtaget fra forordningens regler. Disse undtagelser kaldes i det følgende EU-undtagelser. Af køre- og hviletidsforordningens artikel 13 fremgår en række transporter, der udføres ved hjælp af nærmere angivne køretøjer, som medlemsstaterne nationalt kan undtage fra forordningen. De nationalt gældende undtagelser fremgår af 2 i bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport (køre- og hviletidsbekendtgørelsen). Disse undtagelser kaldes i det følgende nationale undtagelser. De nationale undtagelser omfatter kun national kørsel, dvs. kørsel der foregår inden for Danmarks grænser. Med de gældende bestemmelser om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen er der gennemført en række ændringer i forhold til de undtagelser, der tidligere var fastsat i forordning 3820/85 og bekendtgørelse nr. 688 af 29. juni 2005 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport. I overensstemmelse med EF-domstolens tilkendegivelser skal undtagelserne i køre- og hviletidsforordningen fortolkes indskrænkende for at efterkomme målsætningerne med forordningen. Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at angive en ramme for forståelsen af rækkevidden af de enkelte undtagelsesbestemmelser. Kapitel 1 indeholder en generel beskrivelse af køre- og hviletidsforordningen og undtagelserne. Kapitel 2 og 3 indeholder en gennemgang af de enkelte undtagelsesbestemmelser og angivelse af, hvordan disse efter Rigspolitiets opfattelse skal fortolkes. Den

4 endelige fastlæggelse af fortolkningen hører under domstolene, herunder EFdomstolen. Side 4 Fortolkningen af undtagelsesbestemmelserne tager udgangspunkt i de enkelte bestemmelsers ordlyd. Den fortolkning, der er angivet i denne vejledning, vil med virkning fra den 1. januar 2008 blive anvendt i såvel vej- som virksomhedskontrol. Vejledningen vil blive ajourført i takt med, at eventuelle yderligere fortolkningsbidrag til undtagelserne måtte blive fastlagt af bl.a. EU-Kommissionen og domstolene.

5 Kapitel 1. Generelt om køre- og hviletidsforordningen og undtagelserne. Side Køre- og hviletidsforordningens anvendelsesområde Køre- og hviletidsforordningen gælder for vejtransport, der udføres enten udelukkende inden for Fællesskabet eller mellem Fællesskabet, Schweiz og de lande, der deltager i aftalen om Det europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Liechtenstein og Norge) Hvilke former for vejtransport er omfattet Af artikel 2 i køre- og hviletidsforordningen fremgår, at forordningen gælder for følgende former for vejtransport: a) godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 tons. b) personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusive føreren, og er beregnet til dette formål. Køretøjer, der falder uden for de anførte kategorier, er ikke omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis et specialkøretøj er permanent indrettet til andre formål end gods- eller personbefordring og ikke er egnet til at medføre gods eller personer ud over føreren, er det således ikke omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Som eksempel på et køretøj, der permanent er indrettet til et andet formål end godstransport, kan nævnes et specialkøretøj med påmonteret lift, der er en integreret del af køretøjet, og hvor køretøjet ikke kan medbringe gods. En sættevognstrækker vil som udgangspunkt - ud fra en vurdering af køretøjets indretning - altid være indrettet til godstransport og dermed omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Den konkrete transport kan dog være undtaget fra køreog hviletidsbestemmelserne, jf. kapitel 2 og 3 nedenfor. Ad artikel 2, stk. 1, litra a): Det fremgår af artikel 2, stk. 1, litra a), at godstransport, der udføres med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 tons, er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Den største tilladte totalvægt fremgår af registreringsattesten.

6 Afgrænsningen betyder, at kørsel med et køretøj f.eks. en varebil med en påhængsvogn i tom eller lastet stand, hvor den samlede tilladte totalvægt for vogntoget overstiger 3,5 tons, er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Side 6 Ad artikel 2, stk. 1, litra b): Det fremgår af artikel 2, stk. 1, litra b), at personbefordring, der udføres med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusive føreren, og er beregnet til dette formål, er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Af køretøjets registreringsattest fremgår, om køretøjet er registreret som almindelig personbil eller stor personbil. Et køretøj, der er registreret som almindelig personbil, er indrettet til at benyttes til befordring af højst ni personer, føreren medregnet. Køretøjet er i så fald ikke omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Et køretøj, der er registreret som stor personbil, er indrettet til at benyttes til befordring af flere end ni personer føreren medregnet. Køretøjet kan være godkendt til at udføre kørsel i flere udgaver afhængig af køretøjets indretning med hensyn til siddepladser. Køretøjet kan således være godkendt i en udførelse med f.eks. 12 siddepladser inkl. føreren og i en nedstolet udførelse med 8 siddepladser i form af plads til 7 kørestole (siddepladser) og føreren. Hvis køretøjet er registreret som stor personbil, er det som udgangspunkt omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, uanset om køretøjet måtte være godkendt i flere udførelser, herunder til en nedstolet version til befordring af færre end 9 personer, inklusive føreren, og uanset om kørslen udføres i den nedstolede version. Køretøjer med mellem 10 og 17 siddepladser (registreret som stor personbil), der udelukkende anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og rent privat kørsel i Danmark, er nationalt undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Der henvises til kapitel 3 vedrørende gennemgang af 2, litra i), i køre- og hviletidsbekendtgørelsen, jf. artikel 13, stk.1, litra i) i køre- og hviletidsforordningen Krav til kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsforordningen Når transport af gods eller personer er omfattet af køre- og hviletidsforordningen, skal føreren af køretøjet under kørslen anvende kontrolapparat og overholde reglerne om køretid, pauser og hviletid i forordningens artikel 6-9. Reglerne for anvendelse af kontrolapparat fremgår af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 med senere ændringer (kontrolapparatforordningen).

7 Hvis en transport er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne (undtagetkørsel), skal føreren ikke anvende kontrolapparat og ikke overholde køre- og hviletidsbestemmelserne, herunder bestemmelserne om køretid, pauser og hviletid. Der kan dog være krav om registrering af kørslen som andet arbejde, se afsnit 1.4. nedenfor. Side Førerens registrering af kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne (undtaget-kørsel) Føreren skal i visse tilfælde registrere undtaget-kørsel som andet arbejde. Hvis føreren i en daglig arbejdsperiode dels udfører kørsel, der er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, dels udfører kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, skal undtaget-kørslen registreres som andet arbejde. Registreringen foretages på diagramarket, hvis der anvendes analogt kontrolapparat, eller i det digitale kontrolapparat og på førerkortet, hvis der anvendes digitalt kontrolapparat. Der henvises til Forskrifter for brug af kontrolapparater, der kan findes på En daglig arbejdsperiode begynder på det tidspunkt, hvor føreren aktiverer kontrolapparatet efter en daglig eller ugentlig hviletid, og den slutter ved begyndelsen af en daglig eller en ugentlig hviletid Generelt om undtagelser fra køre- og hviletidsbestemmelserne Af artikel 3 i køre- og hviletidsforordningen fremgår, at vejtransport med en række nærmere anførte køretøjer er undtaget fra forordningens regler. Disse undtagelser kaldes i det følgende EU- undtagelser og er anført nedenfor under afsnit Af forordningens artikel 13 fremgår, at medlemsstaterne nationalt kan undtage transport, der udføres ved hjælp af en række nærmere anførte køretøjer. De nationale undtagelser fremgår af 2 i bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport (køre- og hviletidsbekendtgørelsen). Disse undtagelser kaldes i det følgende nationale undtagelser og er anført nedenfor under afsnit I kapitel 2 og 3 gennemgås og fortolkes undtagelsesbestemmelserne. Da såvel EU-undtagelsesbestemmelserne som de nationale undtagelsesbestemmelser er fastsat i køre- og hviletidsforordningen, der er umiddelbart gældende i Danmark, kan der som udgangspunkt ikke meddeles undtagelse i andre tilfælde. I henhold til 1, stk. 3, i køre- og hviletidsbekendtgørelsen kan Rigspolitichefen dog i henhold til artikel 14 i køre- og hviletidsforordningen og artikel 3, stk. 3, i

8 kontrolapparatforordningen tillade, at forordningens bestemmelser ikke anvendes på køretøjer, der udfører transport under ekstraordinære omstændigheder. Bestemmelsen giver mulighed for at undtage transporter fra køre- og hviletidsbestemmelserne under ekstraordinære omstændigheder og i nødstilfælde. Bestemmelsen er efter sit indhold forbeholdt ganske særlige situationer, som f.eks. naturkatastrofer. Side EU- undtagelser, der er fastsat i køre- og hviletidsforordningens artikel 3 De undtagelser, der gælder generelt for kørsel i samtlige EU-lande og i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, er følgende: a) Køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km. b) Køretøjer, hvis højeste tilladte hastighed ikke overstiger 40 km i timen. c) Køretøjer, der ejes eller lejes uden fører af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, såfremt transporten sker som led i disse tjenesters funktioner og er under deres kontrol. d) Køretøjer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp, i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer. e) Specialkøretøjer, der anvendes til lægelige opgaver. f) Specialkøretøjer til vejhjælp inden for en radius af 100 km fra deres hjemsted. g) Køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er taget i brug. h) Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport. i) Erhvervskøretøjer, der har veteranbilstatus i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor der køres i dem, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport Nationale undtagelser, der er fastsat i køre- og hviletidsbekendtgørelsens 2 i medfør af artikel 13, stk. 1, i køre- og hviletidsforordningen De undtagelser, der gælder for kørsel i Danmark, er følgende:

9 a) Køretøjer, som offentlige myndigheder ejer eller lejer uden fører for at udføre vejtransporttjenester, som ikke konkurrerer med tjenester, der udføres af private transportvirksomheder. Side 9 b) Køretøjer, som landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts- og fiskerivirksomheder anvender eller lejer uden fører til som led i deres egen erhvervsmæssige virksomhed at udføre godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted. c) Landbrugs- og skovbrugstrækkere, der benyttes til landbrugs- og skovbrugsaktiviteter, inden for en radius af 100 km fra hjemstedet for den virksomhed, som ejer, lejer eller leaser køretøjet. d) Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, som benyttes - af befordringspligtige virksomheder, jf. definitionen i artikel 2, nr. 13), i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, til at omdele forsendelser som led i befordringspligten, eller som anvendes - til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter under udøvelsen af sit erhverv. Disse køretøjer må kun benyttes inden for en radius af 50 kilometer fra virksomhedens hjemsted og på den betingelse, at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet. e) Køretøjer, der udelukkende anvendes på øer med et areal på højest km2, som ikke er forbundet med resten af landet med en bro, et vadested eller en tunnel med adgang for motorkøretøjer. f) Køretøjer, som anvendes til godstransport inden for en radius af 50 km fra virksomhedens hjemsted og fremdrives ved hjælp af naturgas eller flydende gas eller elektricitet, og hvis største tilladte totalvægt inklusive en påhængsvogn eller sættevogn ikke overstiger 7,5 tons. g) Køretøjer, der anvendes til køreundervisning og køreprøve med henblik på erhvervelse af et kørekort eller et kvalifikationsbevis, forudsat at de ikke anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring. h) Køretøjer, der benyttes i forbindelse med kloakering, beskyttelse mod oversvømmelse, vedligeholdelse af vand-, gas- og elforsyning, vedligeholdelse og kontrol af veje, husstandsindsamling af husholdningsaffald og bortskaffelse heraf, telegraf- og telefontjenester, radio- og fjernsynstransmission samt pejling af radioeller tv-sendere eller -modtagere.

10 i) Køretøjer med mellem 10 og 17 siddepladser (registreret som stor personbil), der udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring (ikkeerhvervsmæssig personbefordring og rent privat kørsel). Side 10 j) Specialkøretøjer, der benyttes til transport af cirkus- og tivoliudstyr. k) Specialindrettede mobile projektkøretøjer, hvis hovedformål er anvendelse som undervisningslokale, når de holder stille. l) Køretøjer, der anvendes til indsamling af mælk fra gårde og transport tilbage til gårde af mælkebeholdere eller mælkeprodukter til foderbrug. m) Specialkøretøjer, der transporterer penge og/eller værdigenstande. n) Køretøjer, der anvendes til transport af slagteaffald eller dyrekroppe, som ikke er bestemt til konsum. o) Køretøjer, der udelukkende anvendes på veje inden for trafikknudepunkter som f.eks. havne, intermodale havne og jernbaneterminaler. p) Køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr fra gårde til lokale markeder og omvendt eller fra markeder til lokale slagterier inden for en radius på op til 50 km.

11 Kapitel 2. Gennemgang og fortolkning af EU- undtagelserne Side 11 Nedenfor gennemgås de EU- undtagelser, der er fastsat i køre- og hviletidsforordningens artikel 3. Under hver undtagelse er anført, hvorledes bestemmelsen efter Rigspolitiets opfattelse skal fortolkes. Artikel 3, litra a): a) køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km Af artikel 4, litra n) i køre- og hviletidsforordningen fremgår, at ved rutekørsel med personer forstås indenlandsk og international personbefordring som defineret i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus. Af den pågældende forordnings artikel 2, nr. 1.1., fremgår, at Ved rutekørsel forstås personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor på- og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. Rutekørsel kan benyttes af alle, uanset om der eventuelt skal foretages reservation. Af forordningens artikel 2, nr. 1.2., fremgår endvidere, at Uanset hvem der organiserer befordringen, betragtes befordring af bestemte kategorier af passagerer, hvorved andre passagerer udelukkes, ligeledes som rutekørsel, såfremt den finder sted på de i nr anførte betingelser. Den pågældende befordring betegnes som speciel rutekørsel. Der henvises til den pågældende forordning samt til Færdselsstyrelsens hjemmeside Rutens længde opmåles som det antal kilometer, der faktisk er kørt ifølge kilometertælleren mellem rutens endestationer, der er anført som sådan i køreplanen, og som udgør rutens startsted og slutsted. Det er denne strækning, der ikke må overstige 50 km. Kørsel på ruten fra slutsted og tilbage til startstedet regnes ikke med i rutens længde under forudsætning af, at ruten helt overvejende er den samme. Hvis der er afvigelser i ruteføringen på udtur og hjemtur, er det den længste af disse strækninger, der er afgørende ved opmåling af rutens længde. I forbindelse med udførelse af rutekørsel er den nødvendige kørsel med bussen fra garage eller holdeplads til rutens startsted og omvendt undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, såfremt bussen kører uden passagerer.

12 Det er et krav, at ruten fremtræder som en selvstændig rute i køreplaner o.lign. Side 12 Hvis to eller flere ruter, der hver er på indtil 50 km, køres i forlængelse af hinanden, og kørslen har karakter af at være den samme rute, således at der i praksis blot sker en omskiltning af bussen, vil kørslen efter Rigspolitiets opfattelse være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Der vil ved vurdering heraf især blive lagt vægt på, om der er tale om samme bus, samme fører og samme passagerer, og om kørslen som sådan efter køreplanen er planlagt som én rute. Artikel 3, litra b): b) køretøjer, hvis højeste tilladte hastighed ikke overstiger 40 km i timen For at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen må det trækkende køretøjs tilladte hastighed ikke overstige 40 km i timen. Det kan f.eks. være en traktor eller et motorredskab. En traktor er et motordrevet køretøj, som hovedsagelig er indrettet til at trække et andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen. Et motorredskab er et motordrevet køretøj, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km i timen og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Det fremgår af køretøjets registreringsattest, om køretøjet er registreret som traktor eller motorredskab. Undtagelsen gælder transport med sådanne køretøjer, uanset om køretøjet er indrettet til person- og/eller godstransport. Det er den tilladte hastighed for det trækkende køretøj eller påhængskøretøjet, der er afgørende for, om køretøjet er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis et trækkende køretøj, der er indrettet til at trække et andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af over 40 km i timen, får tilkoblet et påhængskøretøj, og vogntoget derefter ikke må køre over 40 km i timen, er vogntoget undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne.

13 Artikel 3, litra c): Side 13 c) køretøjer, der ejes eller lejes uden fører af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, såfremt transporten sker som led i disse tjenesters funktioner og er under deres kontrol Det er et krav, at det køretøj, der anvendes af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet (civilforsvaret og brandvæsenet udgør samlet redningsberedskabet) og ordensmagten, skal være enten ejet af den pågældende tjeneste eller være lejet uden fører. Det betyder, at tjenesten skal være registreret som bruger af køretøjet (eller have indgået en lovlig kortvarig lejekontrakt af køretøjet uden fører) og skal have føreren ansat. Såfremt der ikke er tale om et egentligt ansættelsesforhold, skal den pågældende have en sådan tilknytning til tjenesten, at det kan sidestilles med et ansættelseslignende forhold. Som eksempel kan nævnes en frivillig, der er optaget som medlem af Hjemmeværnet. Transporten skal ske som led i disse tjenesters funktioner og være under deres kontrol. Transporten skal derfor vedrøre den pågældende tjenestes funktionsområde og udføres således, at tjenesten har fuldstændig rådighed over og kontrol hermed. Undtagelsen gælder kun for de væbnede styrker, redningsberedskabet og ordensmagten. Efter Rigspolitiets opfattelse dækker disse udtryk institutioner, der henhører under Forsvaret, herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, de stedlige korps, der varetager det offentliges forpligtelser med hensyn til brandbekæmpelse, samt ordensmagten. Ved ordensmagten forstås politiet og kriminalforsorgen. Hvis en tjeneste udfører transport, der ikke opfylder de anførte krav, f.eks. udfører kørsel, der ikke vedrører selve tjenesten, vil kørslen blive omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis en transportvirksomhed udfører transport for en af tjenesterne, vil transporten være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Artikel 3, litra d): d) køretøjer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp, i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer

14 Side 14 Undtagelsen omfatter transport, der udføres i særlige situationer, hvor transporten er nødvendig for at redde menneskeliv og/eller værdier, der ellers ville gå tabt. Ved nødhjælp forstås hjælp, der ydes i en akut nødsituation som f.eks. naturkatastrofer, hungersnød eller krigs- og konfliktsituationer. Ved ikke-kommerciel transport af nødhjælp forstås transport, der udføres uden vederlag for transporten, og hvor det gods, der transporteres, skal fordeles til nødlidende mennesker, som befinder sig i en nødsituation, der kan være opstået som følge af krig, hungersnød o.lign. Transporten kan f.eks. bestå af fødevarer, telte og tæpper. Det er Rigspolitiets opfattelse, at f.eks. transport af gods, der skal distribueres til nødlidende, hvor transporten udføres af nødhjælpsorganisationer med egne køretøjer som led i organisationens hjælpearbejde, vil være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis en nødhjælpsorganisation derimod med egne køretøjer udfører transport af gods mellem lagre af nødhjælpsprodukter, vil kørslen være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, da der ikke er tale om transport af nødhjælp til nødlidende. Hvis kørslen finder sted i katastrofetilfælde, jf. nedenfor, kan kørslen dog være undtaget. Hvis en transportvirksomhed udfører kørsel med nødhjælp til nødlidende for en nødhjælpsorganisation og modtager betaling for transporten, vil kørslen være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Udfører transportvirksomheden transporten uden nogen form for vederlag som et bidrag til hjælpearbejdet, vil transporten være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Ved katastrofetilfælde forstås uforudsete nødsituationer, hvor der kræves ekstraordinær indsats for at redde liv eller betydelige værdier. Sådanne situationer kan opstå som følge af krig, store ulykker med ekstraordinært mange tilskadekomne, naturkatastrofer, terrorhandlinger eller lignende. Ved redningsoperationer forstås uforudsete situationer, hvor der uden for de katastrofelignende situationer kræves ekstraordinære transporter for at redde liv eller betydelige værdier. Artikel 3, litra e): e) specialkøretøjer, der anvendes til lægelige opgaver

15 Side 15 Det er et krav, at køretøjet skal være særligt indrettet til løsning af lægelige opgaver. Køretøjet skal derfor være særligt opbygget og forsynet med faste indretninger og udstyr til løsning heraf. Som eksempler kan nævnes ambulancer, køretøjer indrettet med særligt udstyr til lægelige undersøgelser, o.lign. Artikel 3, litra f): f) specialkøretøjer til vejhjælp inden for en radius af 100 km fra deres hjemsted Det er en betingelse for at være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, at køretøjet skal være specielt indrettet til at yde vejhjælp. Af EU-domstolens afgørelse i sag C-79/86 fremgår, at der skal være tale om et køretøj, der er bygget, udstyret og i øvrigt ved faste indretninger er bestemt til at anvendes hovedsagelig til bortfjernelse af køretøjer, der kort forinden har været indblandet i trafikuheld, eller andre defekte køretøjer. Domstolen udtaler videre, at køretøjer af denne type ikke skal opfylde betingelserne om installation og anvendelse af kontrolapparater, og det er i den forbindelse uden betydning, hvordan køretøjets ejer faktisk anvender dette. Det fremgår videre af dommen, at Et køretøj af denne art skal ved sin størrelse være forskelligt fra de køretøjer, der hovedsageligt anvendes til blot at transportere andre køretøjer, men derimod ikke til bjærgning. Det er Rigspolitiets opfattelse, at et køretøj for at være omfattet af udtrykket specialkøretøjer til vejhjælp skal være godkendt til slæbning i medfør af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 161 af 22. marts Køretøjet må endvidere ikke på grund af dets størrelse have karakter af en egentlig autotransporter. Det er i den forbindelse Rigspolitiets vurdering, at køretøjet i tilfælde, hvor det er indrettet til at transportere mere end to køretøjer, vil have karakter af en autotransporter, og dermed ikke være et specialkøretøj til vejhjælp. Såfremt køretøjet opfylder de nævnte krav til indretning som et specialkøretøj til vejhjælp, vil det efter dommens præmisser være uden betydning, hvordan køretøjets ejer faktisk anvender det, sålænge køretøjet anvendes inden for en radius af 100 km. Bestemmelsen omfatter efter Rigspolitiets opfattelse al kørsel inden for den anførte radius, der udføres med et specialkøretøj, der er godkendt til slæbning.

16 Vejhjælpen må kun ydes inden for en radius af 100 km fra specialkøretøjets hjemsted. Side 16 Ved hjemsted forstås den registrerede brugers adresse, der fremgår af køretøjets registreringsattest. I tilfælde, hvor en virksomhed har flere afdelinger, der ikke er beliggende på samme adresse, vil hjemstedet kunne anses som adressen på det normale driftssted for køretøjet, uanset om køretøjet formelt måtte være registreret til en anden afdelingsadresse. Artikel 3, litra g): g) køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er taget i brug Undtagelsen omfatter dels køretøjer, der prøvekøres i særlige situationer, dels køretøjer, der er helt nye eller ombyggede, og som endnu ikke er taget i brug. Prøvekørsel med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse Ved prøvekørsel forstås efter Rigspolitiets opfattelse, at et køretøj afprøves af en dertil uddannet person med henblik på vurdering af, om de tekniske krav til køretøjet er opfyldt. Den prøvekørsel, der kan foretages, skal ske med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse. Ved teknisk udvikling forstås udvikling af nye konstruktioner i teknisk sammenhæng. Det kunne f.eks. være prøvekørsel, der foretages af en ansat hos en producent i forbindelse med udvikling af ny teknik til f.eks. bremsesystemet. Prøvekørsel, der finder sted i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af et køretøj, kan foretages af en mekaniker på et værksted, der i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af køretøjet foretager en prøvekørsel f.eks. for at tjekke køretøjets kobling eller bremsesystem. Prøvekørslen kan finde sted før og/eller efter reparationen af køretøjet. Det kan oplyses, at Rigspolitiet har anset prøvekørsel, der foretages af en synsmedarbejder i forbindelse med fremstilling af et køretøj til syn for undtaget fra køre-

17 og hviletidsbestemmelserne, idet kørslen anses som kørsel med henblik på vedligeholdelse. Side 17 Kørsel til og fra fremstilling til syn er derimod omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Kørsel med nye eller ombyggede køretøjer Kørsel med et nyt eller ombygget køretøj, der endnu ikke er taget i brug, er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Et nyt køretøj er et køretøj, der leveres som nyt fra producenten. Et ombygget køretøj er et køretøj, der i forhold til en leveret grundmodel er ændret i sin opbygning. Det er et krav, at det nye eller ombyggede køretøj ikke er taget i brug, hvorved forstås, at køretøjet ikke er registreret og forsynet med nummerplader. Kørslen vil foregå ved brug af prøveskilte. Reglerne om registrering af køretøjer og brug af prøveskilte fremgår af bekendtgørelse nr af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv. I forbindelse med kørsel med et nyt eller et ombygget køretøj, der endnu ikke er taget i brug, er det al kørsel med køretøjet, der er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Det kan f.eks. være kørsel med køretøjet fra importør til værksted til klargøring, eventuel prøvekørsel af køretøjet, kørsel til malerværksted for at få køretøjet lakeret i kundens farver og logo samt kørsel til syn. Det er en forudsætning, at der ikke udføres gods- eller persontransport med køretøjet, og at det ikke indgår i daglig drift i en transportvirksomhed. En prøvekørsel med et nyt køretøj, der finder sted som demonstrationskørsel med kunden, og som er af kortvarig karakter, er ligeledes undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, såfremt køretøjet endnu ikke er registreret og forsynet med nummerplader. Hvis køretøjet er registreret og forsynet med nummerplader, vil demonstrationskørsel i forbindelse med en kundes prøvekørsel være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis en transportvirksomhed får et nyt køretøj på prøve i den daglige drift i en periode, f.eks. for at afprøve, om det pågældende køretøj har den ønskede størrelse og anvendelighed, vil kørslen være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne.

18 Kørsel med brugte køretøjer Side 18 Kørsel i forbindelse med transport af brugte biler f.eks. mellem forhandlere eller salgsafdelinger er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, også selvom køretøjet ikke er registreret og udfører kørslen på prøveskilte, da der ikke er tale om nye køretøjer. Særlig for så vidt angår demonstrationskørsel med en potentiel kunde med et brugt køretøj, hvor kørslen finder sted på prøveskilte og er af kortvarig karakter, og der hverken medføres gods eller udføres personbefordring, er det Rigspolitiets opfattelse, at kørslen kan ligestilles med demonstrationskørsel af et nyt køretøj og derfor er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Artikel 3, litra h): h) køretøjer, eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport Undtagelsen vedrører køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons. Ved en kombination af køretøjer forstås et trækkende køretøj med et tilkoblet påhængskøretøj. Den største tilladte totalvægt fremgår af køretøjets registreringsattest. Ved en kombination af køretøjer er det summen af den største tilladte totalvægt for det trækkende køretøj og for påhængskøretøjet, der ikke må overstige 7,5 tons. Det er et krav, at køretøjet eller kombinationen af køretøjer benyttes til ikkeerhvervsmæssig varetransport. Ved varetransport forstås transport af gods i modsætning til befordring af personer. For så vidt angår godstransport er der i godskørselsloven nævnt begreberne godskørsel for fremmed regning og firmakørsel. Det fremgår således af 1, stk. 3, i lov nr. 108 af 19. februar 2003 at Ved godskørsel for fremmed regning forstås kørsel med motorkøretøj eller vogntog, hvorved der mod betaling af enhver art transporteres gods, der ikke tilhører eller er knyttet til køretøjets bruger på den i stk. 4 nævnte måde. Af lovens 1, stk. 4, fremgår, at Ved firmakørsel forstås kørsel med motorkøretøj eller vogntog, hvorved der kun transporteres gods, der tilhører den, der er registreret som bruger af køretøjet, eller gods som denne lejer,

19 udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. Godskørslen, der kun må være en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter, skal udføres af en chauffør ansat hos denne eller, for så vidt angår kørsel her i landet, af en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der efter 6 a, stk. 2, er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører. Side 19 Såvel godskørsel for fremmed regning som firmakørsel er erhvervsmæssig godstransport, idet begge transportformer foregår som led i den pågældende virksomheds erhverv. Godskørselsloven anvender ikke begrebet ikke-erhvervsmæssig varetransport. Efter Rigspolitiets opfattelse må der ved ikke-erhvervsmæssig varetransport forstås transport af gods, hvor brugeren af køretøjet transporterer gods, som vedkommende har råderet over, men som ikke indgår i en erhvervsmæssig sammenhæng hos vedkommende. Såfremt godset indgår i en erhvervsmæssig sammenhæng, er transporten omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Som eksempler på ikke-erhvervsmæssig varetransport kan nævnes transport af private ejendele og indbo og gods, som er knyttet til hobby- og fritidsaktiviteter. F.eks. vil transport af en hest, som brugeren af køretøjet anvender til rent privat brug, være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, mens den transport, en rideskole udfører med en hest, der indgår som en del af rideskolens erhverv, vil være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Som et andet eksempel kan nævnes, at en musikgruppe, der transporterer egne musikinstrumenter til en koncert, der alene er en fritidsaktivitet, og som musikgruppen ikke modtager betaling for, vil være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, mens transport af musikinstrumenterne til en koncert, der er en del af en musikgruppes erhverv, og som den modtager betaling for, vil være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Artikel 3, litra i): i) erhvervskøretøjer, der har veteranbilstatus i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor der køres i dem, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport Efter bestemmelsen er det et krav, at køretøjet er et erhvervskøretøj. En definition af begrebet erhvervskøretøj findes ikke i de danske regler for køretøjer (detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr). Efter Rigspolitiets opfattelse må

20 der ved et erhvervskøretøj forstås et køretøj, der efter sin konstruktion og anvendelse normalt anvendes inden for gods-og/eller persontransporterhvervet. Side 20 Det er endvidere et krav, at køretøjet har veteranbilstatus i henhold til dansk ret. Et køretøj vil kunne registreres til veterankørsel, hvis det er indregistreret første gang for mere end 35 år siden og kun benyttes lejlighedsvis. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis, og det må ikke benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører. Reglerne for registrering af køretøjer til veterankørsel fremgår af bekendtgørelse nr af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv., og bekendtgørelse nr. 762 af 8. juli 2004 om godkendelse og syn af køretøjer med senere ændringer. Det er endelig et krav, at køretøjet anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport. Ved ikke-erhvervsmæssig godstransport forstås transport af gods, hvor brugeren af køretøjet transporterer gods, som vedkommende har råderet over, men som ikke indgår i en erhvervsmæssig sammenhæng hos vedkommende. Såfremt godset indgår i en erhvervsmæssig sammenhæng og udføres som godskørsel for fremmed regning eller firmakørsel, jf. bekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003 af lov om godskørsel, er transporten omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. For så vidt angår ikke-erhvervsmæssig personbefordring, skal dette forstås i overensstemmelse med definitionen i buslovgivningen. Ifølge denne er ikkeerhvervsmæssig buskørsel kørsel, der ikke opfylder betingelserne for at være erhvervsmæssig buskørsel. Som eksempler på ikke-erhvervsmæssig personbefordring kan nævnes en virksomheds befordring af ansatte, en forenings befordring af foreningens aktive medlemmer og en kommunal eller privat institutions befordring af patienter, elever og ansatte. Kørslen skal udføres vederlagsfrit, idet der dog kan godtgøres udgifter forbundet med kørslen som f.eks. udgifter til benzin og olie. Undtagelsesbestemmelsen er tænkt anvendt på gamle lastbiler og busser, der opfylder betingelserne for at have veteranbilstatus, og som lejlighedsvis anvendes til personbefordring og godstransport under private former, f.eks. i forbindelse med et veteranbiltræf eller til ren privat kørsel. Hvis et køretøj, der har opnået veteranbilstatus, lejlighedsvis anvendes i erhvervsmæssig øjemed, f.eks. udfører skovturskørsel mod betaling eller udfører godstransport mod betaling, er kørslen omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne.

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen December 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver 12/07 FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1.

Læs mere

De nationale undtagelser omfatter kun national kørsel, dvs. kørsel der foregår in-den for Danmarks grænser.

De nationale undtagelser omfatter kun national kørsel, dvs. kørsel der foregår in-den for Danmarks grænser. Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen I vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen kan du læse nærmere om, hvilke undtagelser der gælder fra køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen I vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen kan du læse nærmere om, hvilke undtagelser der gælder fra køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen mar J.nr.: 2015-9086-10 Maj 2016 Sagsbehandler: GVO NATIONALT FÆRDSELS CENTER Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning...3 1. Generelt om køre-

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS21100-00026 Senest opdateret: Juni 2017 Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Side 1 (41)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt (04) Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 27. februar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1) 1 af 31 07-10-2011 18:11 BEK nr 328 af 28/03/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-04-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 975 af 16/07/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE

VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE Som følge af vedtagelsen af en række retsakter på EU-plan er såvel international vejtransport som cabotagevejtransport af varer og personer gradvist blevet

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Indhold Side 2 1. Indledning...10 2. Regelgrundlaget...11 2.1. Hvor findes

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2017 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tungvognspecialisten Aps

Tungvognspecialisten Aps Tungvognspecialisten Aps Carl Peter Frederiksen 4091 6185 www.tungvogn.dk Om os Tungvognsspecialisten.dk Rådgivning & undervisning Køre- og hviletid Fartskrivere & Takografer Farligt gods, sikkerhedsrådgivning

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 1713 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-4579 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april 2007. International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Til Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Movia og BAT (pr )

Til Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Movia og BAT (pr  ) Til Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Movia og BAT (pr e-mail) Kopi til Transportministeriet WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 89043269 8904 MOBIL

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere