Forskrifter for brug af kontrolapparater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrifter for brug af kontrolapparater"

Transkript

1 10. april 2007 j.nr ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater

2 Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen af diagramark Førerens brug af kontrolapparat og diagramark Hvem skal udfylde diagramarket Hvilke oplysninger skal anføres på diagramarket Inden kørslen påbegyndes Når kørslen afsluttes Hvornår skal diagramarket anvendes Kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ) Betjening af kontrolapparatet Manuel registrering af tidsgrupper Registrering af rejsetid, der ligger forud for eller efter overtagelsen af køretøjet Registrering af tidsgrupper, der ligger efter, at føreren har forladt køretøjet Registrering af undtaget-kørsel Registrering af tidsgrupper ved flere end to føreres tilstedeværelse Udtagning/udskiftning af diagramark Skift af køretøj Flere førere Køretøjet skal anvendes af anden fører Driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion Åbning og lukning af kontrolapparatet Force majeure-reglen Medbringelse af diagramark/førerkort/data under kørslen... 12

3 Aflevering af anvendte diagramark Side Transportvirksomhedens forpligtelser ved det analoge kontrolapparat Opbevaring af diagramark Udlevering af diagramark til kontrol Særligt om rutekørsel, hvor diagramark ikke anvendes Kapitel 2. Brugsforskrifter for det digitale kontrolapparat og fartskriverkort Førerens brug af kontrolapparat og førerkort Hvornår skal førerkortet anvendes Kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ) Betjening af det digitale kontrolapparat Manuel registrering af tidsgrupper Registrering af rejsetid, der ligger forud for eller efter overtagelsen af køretøjet Registrering af tidsgrupper, der ligger efter, at køretøjet er forladt Registrering af undtaget-kørsel Kørsel uden førerkort Kørsel med førerkort Udtagning af førerkort Skift af køretøj Flere førere Køretøjet skal anvendes af anden fører Driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion Hvis førerkortet ikke kan anvendes Force majeure-reglen Færge-reglen Overførsel af data fra førerkort Medbringelse af førerkort/data/diagramark

4 under kørslen Side Transportvirksomhedens forpligtelser ved det digitale kontrolapparat Anvendelse af virksomhedskort Sikring af data fra kontrolapparat og førerkort Særligt om sikring af data ved driftsforstyrrelser Opbevaring af data Udlevering af data til kontrol Særligt om rutekørsel, hvor førerkort ikke anvendes... 25

5 Indledning Reglerne om køre- og hviletidsbestemmelserne og kontrolapparat inden for vejtransport findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (køre- og hviletidsforordningen) og i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer (kontrolapparatforordningen) samt i bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport (køre- og hviletidsbekendtgørelsen). Side 5 Det kontrolapparat, som et køretøj er udstyret med, skal anvendes under kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Det kan være et analogt kontrolapparat, hvor registrering af tidsgrupper foretages på et diagramark, eller et digitalt kontrolapparat, hvor registreringen foretages dels i kontrolapparatet, dels på et førerkort. Generelle brugsforskrifter for kontrolapparatet fremgår af artikel i kontrolapparatforordningen og 4-9 i køre- og hviletidsbekendtgørelsen. Forordningerne er trykt som bilag til bekendtgørelsen. I de følgende afsnit uddybes det, hvorledes et analogt henholdsvis et digitalt kontrolapparat skal bruges i overensstemmelse med køre- og hviletidsbestemmelserne. Særligt for så vidt angår udstedelse af fartskriverkort til brug for det digitale kontrolapparat henvises til bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 809 af 4. juli Der henvises endvidere til som under Borgerservice/Færdsel/Køre- og hviletidsreglerne, bl.a. indeholder en kort gennemgang af køre- og hviletidsbestemmelserne om køretid, pauser og hviletid. Det fremgår af artikel 13 i kontrolapparatforordningen, at arbejdsgiver og fører skal sørge for, at kontrolapparatet fungerer rigtigt og anvendes korrekt, og det samme gælder for førerkortet, hvis føreren skal føre et køretøjet, hvori der er monteret et kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i kontrolapparatforordningens bilag 1 B. Det bemærkes, at i relation til de nedenfor angivne brugsforskrifter forstås ved en arbejdsperiode tiden, fra føreren påbegynder sit arbejde efter afholdelse af et lovligt hvil, og indtil et nyt lovligt hvil på mindst 9 sammenhængende timer påbegyndes.

6 Side 6 Kapitel 1 Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen af diagramark (kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I i kontrolapparatforordningen eller AETR-overenskomsten) I et analogt kontrolapparat anvendes diagramark til registrering af oplysninger om førerens aktiviteter, som kan være køretid, andet arbejde, rådighedstid samt pauser og hviletid Førerens brug af kontrolapparat og diagramark Hvem skal udfylde diagramarket Føreren af køretøjet skal udfylde diagramarket. Diagramarket er personligt, og manuelle oplysninger skal påføres af den person, der anvender arket. De manuelt påførte oplysninger skal være let læselige. De oplysninger, som en fører skal anføre manuelt (med håndskrift), fremgår af artikel 15, stk. 5, i kontrolapparatforordningen. Alle oplysninger skal være anført. Er diagramarket mangelfuldt udfyldt, er det en overtrædelse af kontrolapparatforordningen Hvilke oplysninger skal anføres på diagramarket Alle manuelt påførte oplysninger på et diagramark skal være let læselige, og arket må ikke tilsmudses eller beskadiges. Oplysningerne skal anføres tydeligt, fx med kuglepen Inden kørslen påbegyndes Inden diagramarket sættes i kontrolapparatet, skal føreren anføre følgende oplysninger på arket: 1. Efternavn og fornavn. Rækkefølgen er underordnet. Det er ikke tilstrækkeligt at anføre initialer, og stempel må ikke anvendes. 2. Startdato og startsted. Startsted kan angives enten med landekode (fx DK), eller land (fx Danmark) eller bynavn (fx Esbjerg). 3. Registreringsnummer på det køretøj, som skal anvendes. Ved skift af køretøj i arbejdsperioden skal registreringsnummeret for hver af de efterfølgende køretøjer anføres i rækkefølge på bagsiden af arket. 4. Kilometerstand på starttidspunktet. Ved skift af køretøj i arbejdsperioden skal det første køretøjs slutkilometer anføres på forsiden, og det nye køretøjs startkilometer anføres på bagsiden sammen med det nye registreringsnummer. 5. Tidspunktet for skift af køretøj. Tidspunktet anføres på bagsiden af diagramarket.

7 Når kørslen afsluttes Side 7 Når diagramarket udtages og ikke skal anvendes mere, jf. afsnit og 1.1.6, skal føreren anføre følgende oplysninger på arket: 1. Slutdato og slutsted. Slutsted kan angives enten med landekode (fx DK), eller land (fx Danmark) eller bynavn (fx Esbjerg). 2. Kilometerstand på sluttidspunktet Hvornår skal diagramarket anvendes Diagramarket skal anvendes fra det øjeblik, føreren overtager køretøjet, og arket skal straks sættes i kontrolapparatet, jf. artikel 15, stk. 2, i kontrolapparatforordningen. Der må ikke anvendes tilsmudsede eller beskadigede diagramark Kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ) Hvis føreren udfører kørsel, som ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ), er der ikke krav om anvendelse af diagramark. Såfremt føreren i en arbejdsperiode udfører forudgående eller efterfølgende kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, skal undtaget-kørsel registreres som andet arbejde, jf. afsnit Betjening af kontrolapparatet Føreren skal sørge for, at den tid, der registreres på diagramarket, stemmer overens med den officielle tid i det land, hvor køretøjet er indregistreret. Føreren skal betjene kontrolapparatets indstillingsknapper således, at de forskellige tidsgrupper optegnes tydeligt hver for sig ved brug af tegnene, der angiver disse. Tegnene, der skal anvendes, og tidsgrupperne, der skal registreres, er følgende: Køretid. Andet arbejde. Rådighedstid. Pauser og hviletid. Der henvises til artikel 15, stk. 3, i kontrolapparatforordningen, hvor der for så vidt angår andet arbejde og rådighedstid henvises til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (arbejdstidsdirektivet for mobile arbejdstagere inden for vejtransport).

8 Af dette direktiv fremgår følgende om de to begreber: Side 8 Andet arbejde er navnlig den tid, der bruges til på- og aflæsning, hjælp i forbindelse med passagerers ind- og udstigning af køretøjet, rengøring og teknisk vedligeholdelse, ethvert andet arbejde, som har til formål at sikre køretøjets, lastens og passagerernes sikkerhed eller at opfylde lov- og forskriftsmæssige forpligtelser, der specifikt knytter sig til den pågældende transport, herunder opsyn med på- og aflæsning, administrative formaliteter med politi, toldvæsen, indrejsemyndigheder osv., de perioder, hvor den pågældende ikke frit kan disponere over sin tid og skal forblive på sin arbejdsplads, klar til at påtage sig sit arbejde, og hvor han udfører specifikke arbejdsopgaver, navnlig ventetid i forbindelse med på- og aflæsning, når den forventede varighed heraf ikke er kendt i forvejen, dvs. enten inden udkørsel eller umiddelbart inden det tidspunkt, hvor den pågældende periode faktisk begynder eller i henhold til de almindelige betingelser, som er forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter. Rådighedstid er: andre perioder end pauser og hviletid, hvor den mobile arbejdstager ikke skal forblive på sin arbejdsplads, men skal være til rådighed for at kunne imødekomme eventuelle opfordringer til at påtage sig eller genoptage kørslen eller udføre andet arbejde. Som rådighedstid anses navnlig perioder, hvor den mobile arbejdstager ledsager et køretøj, der transporteres med færge eller tog, samt ventetid ved grænserne og ventetid, der skyldes kørselsforbud. I lov nr. 395 af 1. juni 2005 om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren er begrebet rådighedstid nærmere uddybet i 2, stk. 4. Det fremgår bl.a. heraf, at for at et tidsrum kan betragtes som rådighedstid, er det en betingelse, at den mobile lønmodtager på forhånd har kendskab til placeringen af disse tidsrum og den forventede varighed heraf. For mobile lønmodtagere, der kører i hold, er den tid, der under kørslen tilbringes ved siden af føreren eller i køje, rådighedstid. Fortolkningen og administrationen af bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet og lov nr. 395 af 1. juni 2005 henhører under Beskæftigelsesministeriet.

9 For så vidt angår selve betjeningen af det pågældende kontrolapparat henvises til instruktionshæftet for kontrolapparatet eller til forhandleren af kontrolapparatet. Side Manuel registrering af tidsgrupper Der forekommer situationer, hvor det er nødvendigt, at føreren manuelt registrerer tidsgrupper. Der henvises til artikel 6, stk. 5, i køre- og hviletidsforordningen, der omhandler registrering af andet arbejde, undtaget-kørsel og rådighedstid, og artikel 9, stk. 2 og 3, i køre- og hviletidsforordningen, der omhandler registrering af tidsgrupper i forbindelse med en førers rejse til og fra et køretøj, som ikke befinder sig ved førerens bopæl eller arbejdsgiverens virksomhed. Endvidere henvises til artikel 15, stk. 2, i kontrolapparatforordningen, som omhandler registrering af tidsgrupper efter, at føreren har forladt køretøjet. Om andet arbejde og rådighedstid henvises til afsnit Registrering af rejsetid, der ligger forud for eller efter overtagelsen af køretøjet Den tid en fører bruger på at rejse til eller fra et køretøj, der er omfattet af køreog hviletidsforordningen, og som ikke befinder sig ved førerens bopæl eller arbejdsgiverens virksomhed, hvor føreren normalt er baseret, beregnes ikke som pause eller hvil, medmindre føreren befinder sig på en færge eller i et tog med adgang til en køje eller liggeplads. Den pågældende tid skal registreres som rådighedstid. Hvis føreren under rejsen til eller fra køretøjet selv er fører af et køretøj, som ikke er omfattet af køre- og hviletidsforordningen, fx en privatbil, skal den anvendte transporttid registreres som andet arbejde. Registreringen skal foretages manuelt af føreren, fx med kuglepen, og den skal være let læselig og ske uden, at diagramarket tilsmudses Registrering af tidsgrupper, der ligger efter, at føreren har forladt køretøjet Når føreren har forladt køretøjet og har udtaget diagramarket og derfor er ude af stand til at betjene kontrolapparatet, skal tidsgrupperne andet arbejde, rådighedstid og pauser og hvil registreres manuelt på diagramarket. Registreringen skal foretages, indtil den daglige arbejdsperiode afsluttes, og føreren påbegynder et lovligt hvil på mindst 9 sammenhængende timer. Registreringen skal foretages ved hjælp af håndskrevne angivelser, fx med kuglepen, automatiske optegnelser eller på anden vis, og den skal være let læselig og ske uden, at diagramarket tilsmudses.

10 Registrering af undtaget-kørsel Side 10 Hvis føreren i en arbejdsperiode udfører undtaget-kørsel før eller efter kørsel, der er omfattet af forordningen, skal kørslen registreres manuelt på diagramarket som andet arbejde under tegnet. Som eksempler kan nævnes følgende: En fører påbegynder arbejdsperioden med kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, afbryder med et hvil på 5 timer og udfører derefter undtaget-kørsel (fx snerydning). Denne kørsel skal registreres som andet arbejde på det diagramark, der hidtil har været benyttet i arbejdsperioden, og registreringspligten påhviler føreren, indtil arbejdsperioden afbrydes af et lovligt hvil. En fører påbegynder arbejdsperioden med undtaget-kørsel og udfører derefter kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Denne kørsel kan påbegyndes straks efter undtaget-kørslen eller efter et kortere hvil, der ikke afbryder arbejdsperioden. Den forudgående undtaget-kørsel skal registreres som andet arbejde på diagramarket. Pligten for føreren til manuel registrering indtræder, når vedkommende påbegynder den kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, og registreringen skal ske senest inden diagramarket sættes i kontrolapparatet. Registreringen skal foretages manuelt af føreren, fx med kuglepen, og den skal være let læselig og ske uden, at diagramarket tilsmudses Registrering af tidsgrupper ved flere end to føreres tilstedeværelse Såfremt der er flere end to førere i køretøjet, skal den/de førere, der ikke har mulighed for at have diagramarket i kontrolapparatet, manuelt foretage registrering af tidsgrupperne på diagramarket, fx med kuglepen. Den tid, der under kørsel tilbringes ved siden af føreren eller i køje, skal registreres som rådighedstid Udtagning/udskiftning af diagramark Diagramarket skal anvendes indtil afslutningen af den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 15, stk. 2, 1. afsnit, 2. punktum, i kontrolapparatforordningen, og må ikke udtages/udskiftes i den periode. Der henvises dog til afsnit Skift af køretøj. Ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode kan diagramarket udtages. Såfremt føreren overnatter i køretøjet, kan diagramarket blive siddende i kontrolapparatet, medmindre det vil medføre dobbeltmarkering (optegnelser ud over 24 timer). Hvis dobbeltmarkering i den situation kan forudses, skal diagramarket udskiftes, når hvilet påbegyndes. Dette nye diagramark skal anvendes indtil afslutningen af den daglige arbejdsperiode, som følger efter hvilet.

11 Skift af køretøj Diagramarket må udtages ved skift af køretøj, herunder når diagramarket ikke forventes anvendt yderligere i samme køretøj. Diagramarket skal følge føreren, og vedkommende skal anvende det i det nye køretøj, medmindre diagramarket ikke lovligt kan anvendes i dette. I så fald er det tilladt at skifte diagramarket og isætte et nyt diagramark i det nye køretøj. Anvendes et nyt diagramark, skal registreringsnummeret på det hidtil anvendte køretøj anføres på bagsiden af det nye diagramark, og registreringsnummeret på det nye køretøj anføres på bagsiden på det hidtil anvendte diagramark. Side 11 Der henvises til 4 i køre- og hviletidsbekendtgørelsen Flere førere Ved flere føreres tilstedeværelse i køretøjet er den nødvendige ombytning af diagramark tilladt. Førerne skal foretage de nødvendige udskiftninger af diagramarkene, således at kontrolapparatet optegner køretid, tilbagelagt vejstrækning og hastighed for den fører, der til enhver tid fører køretøjet Køretøjet skal anvendes af anden fører Diagramarket skal udtages, når føreren forlader køretøjet, fordi det skal anvendes af en anden fører. I et sådant tilfælde skal registrering af andre tidsgrupper end køretid foretages manuelt på diagramarket. Hvis føreren i arbejdsperioden på ny skal føre et køretøj, der er omfattet af køre- og hviletidsforordningen, skal han anvende det samme diagramark i køretøjet under forudsætning af, at det passer til kontrolapparatet, jf. afsnit Driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion Under en driftsforstyrrelse eller ved mangelfuld funktion af kontrolapparatet, der medfører, at tidsgrupperne i artikel 15, stk. 3, i kontrolapparatforordningen ikke er registreret på diagramarket, skal føreren på diagramarket eller på et særligt ark, der vedlægges diagramarket, anføre navn og kørekortnummer, underskrift og oplysninger om tidsgrupperne samt årsagen til, at arket udfærdiges. Der henvises til artikel 16, stk. 2, 1. afsnit, i kontrolapparatforordningen Åbning og lukning af kontrolapparatet Åbning og lukning af kontrolapparatet må normalt kun ske ved isætning og udtagning af diagramarket samt ved nødvendig ombytning af diagramark ved flere føreres tilstedeværelse i køretøjet. Det kan dog accepteres, at der sker åbning af det analoge kontrolapparat under følgende forudsætninger:

12 at åbningen sker med egenkontrolformål, dvs. at føreren åbner kontrolapparatet for selv at kontrollere, at køre- og hviletidsreglerne overholdes, Side 12 at køretøjet holder stille under åbningen, at der maksimalt sker 6 åbninger pr. daglig arbejdsperiode, og at åbningerne hver har en varighed af maksimalt 1 minut. Åbning og lukning af kontrolapparatet kan tillige ske, hvor det er påkrævet for at foretage manuelle påtegninger i tilfælde, der er omfattet af force majeure-reglen i artikel 12 i køre- og hviletidsforordningen Force majeure-reglen I tilfælde, hvor føreren fraviger køre- og hviletidsreglerne i overensstemmelse med artikel 12 i køre- og hviletidsforordningen, skal føreren senest ved ankomsten til den egnede holdeplads på bagsiden af diagramarket manuelt angive årsagen til fravigelsen Medbringelse af diagramark/førerkort/data under kørslen Føreren af et køretøj, som er udstyret med et analogt kontrolapparat, skal under kørslen medbringe og på politiets forlangende forevise følgende: 1) Diagramarkene for den pågældende uge og de diagramark, vedkommende har brugt de forudgående 15 dage. 2) Førerkortet, hvis vedkommende er indehaver af et sådant. 3) Alle manuelle registreringer og udskrifter, der er foretaget den pågældende uge og de forudgående 15 dage, som krævet i medfør af kontrolapparatforordningen og køre- og hviletidsforordningen. Som eksempler på manuelle registreringer og udskrifter, der kan være foretaget ved anvendelse af diagramark eller førerkort, og som er krævet i henhold til kontrolapparatforordningen og køre- og hviletidsforordningen, kan følgende nævnes: Hvis et diagramark eller et førerkort, som indeholder optegnelser, beskadiges, skal det beskadigede diagramark eller førerkort af førerne vedlægges det reserveark, som erstatter det beskadigede ark, jf. artikel 15, stk. 1, 3. afsnit, i kontrolapparatforordningen. Det er Rigspolitiets opfattelse, at hvis førerkortet beskadiges under en arbejdsperiode, kan føreren enten udfylde et reservediagramark eller udskrive oplysningerne om tidsgrupperne for arbejdsperioden fra det digitale kontrolapparat ved kørslens afslutning, således som det er beskrevet i næste eksempel. Hvis førerkortet er beskadiget, før kørslen påbegyndes, skal der laves udskrift, som beskrevet i næste eksempel.

13 Hvis et førerkort er beskadiget, ikke fungerer, eller ikke er i førerens besiddelse (hvorved forstås, at førerkortet er stjålet eller er bortkommet), fremgår det af artikel 15, stk. 1, 5. afsnit, at føreren skal lave udskrifter. Der henvises til afsnit Hvis førerkortet ikke kan anvendes. Side 13 Under en driftsforstyrrelse eller ved mangelfuld funktion af kontrolapparatet skal der foretages registrering af oplysninger, som anført i artikel 16, stk. 2, i kontrolapparatforordningen. Der henvises til afsnit og Driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion. Såfremt force majeure-reglen i artikel 12 i køre- og hviletidsforordningen anvendes, skal oplysninger om årsagen til anvendelsen enten registreres på diagramarket eller på en udskrift fra det digitale kontrolapparat. Der henvises til afsnit og Force majeure-reglen. Efter den 1. januar 2008 omfatter de anførte perioder dog den pågældende dag og de forudgående 28 dage Aflevering af anvendte diagramark Føreren skal snarest muligt aflevere diagramark og manuelle registreringer, som føreren ikke længere skal medbringe under kørslen, jf. afsnit , til den transportvirksomhed, som kørslen er udført for. Der henvises til 9, stk. 1, i køre- og hviletidsbekendtgørelsen. Anvender transportvirksomheden en lejet/lånt fører, skal denne fører aflevere diagramark til den transportvirksomhed, som har ladet kørslen udføre. Hvis en fører er ansat af eller står til rådighed for mere end én transportvirksomhed, skal vedkommende give samtlige virksomheder tilstrækkelig information til, at de kan overholde køre- og hviletidsbestemmelserne, jf. artikel 20, stk. 3, i køreog hviletidsforordningen Transportvirksomhedens forpligtelser ved det analoge kontrolapparat Opbevaring af diagramark Transportvirksomheden skal sikre, at alle diagramark, der vedrører kørsel for virksomheden, opbevares omhyggeligt i mindst et år efter anvendelsen, jf. artikel 14, stk. 2, i kontrolapparatforordningen. Virksomheden skal give en fører, der ønsker det, kopi af diagramarkene. Diagramark skal destrueres et år efter registreringen. Der henvises til 7, stk. 8, i køre- og hviletidsbekendtgørelsen.

14 Udlevering af diagramark til kontrol Transportvirksomheden skal til enhver tid på forlangende af politiet forevise eller udlevere diagramarkene, som ikke må være tilsmudsede eller beskadigede, jf. artikel 14 i kontrolapparatforordningen. Side 14 Ved indkaldelse til virksomhedskontrol skal transportvirksomheden udlevere diagramarkene i den orden, som angives af Rigspolitiet i forbindelse med indkaldelsen til kontrol. Transportvirksomheden skal endvidere udlevere en liste over samtlige registrerede køretøjer for kontrolperioden med angivelse af hvilke førere, der har været anvendt på de enkelte køretøjer Særligt om rutekørsel, hvor diagramark ikke anvendes Udfører transportvirksomheden rutekørsel, og er køretøjet ikke udstyret med et analogt kontrolapparat i overensstemmelse med bilag I i kontrolapparatforordningen, jf. artikel 16 i køre- og hviletidsforordningen, skal der ved indkaldelse til virksomhedskontrol udover en liste over samtlige registrerede køretøjer for kontrolperioden med angivelse af hvilke førere, der har været anvendt på de enkelte køretøjer, indsendes følgende: 1) kopi af rutekørselskontrakt for hver rute, 2) kopi af køreplan for hver rute, og 3) kopi af arbejdstidsplan for de enkelte førere. Arbejdstidsplanen skal opbevares omhyggeligt i mindst et år efter anvendelsen. Det bemærkes, at køretøjer, der ikke er udstyret med et kontrolapparat, og som udfører rutekørsel, jf. artikel 16 i køre- og hviletidsforordningen, skal installere og anvende et kontrolapparat senest den 31. december 2007, jf. artikel 26, 2), i køreog hviletidsforordningen, som ændrer artikel 3 i kontrolapparatforordningen. Det bemærkes endvidere, at hvis køretøjet er udstyret med et kontrolapparat, skal dette anvendes fra den 11. april 2007, hvor den nye køre- og hviletidsforordning træder i kraft.

15 Kapitel 2 Side 15 Brugsforskrifter for det digitale kontrolapparat og fartskriverkort (kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I B i kontrolapparatforordningen) I et digitalt kontrolapparat registreres oplysninger om førerens aktiviteter, som kan være køretid, andet arbejde, rådighedstid og pauser og hviletid. Oplysningerne registreres dels i selve kontrolapparatet, dels på det førerkort, som føreren skal anvende under kørslen. I kontrolapparatet registreres oplysninger om køretøjets aktiviteter og førernes aktiviteter for 365 dage ad gangen, hvorefter der sker en løbende overskrivning. På førerkortet registreres oplysninger om førerens aktiviteter. På førerkortet registreres oplysninger for 28 dage ad gangen, hvorefter der sker en løbende overskrivning. Der må ikke anvendes tilsmudsede eller beskadigede førerkort. Førerkortet er personligt og må kun anvendes af den person, det er udstedt til Førerens brug af kontrolapparat og førerkort Hvornår skal førerkortet anvendes Føreren skal anvende sit personlige og gyldige førerkort fra det øjeblik, den pågældende overtager køretøjet, og kortet skal straks sættes i kontrolapparatet Kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ) Hvis føreren udfører kørsel, som ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ), er der ikke krav om anvendelse af førerkort. Kørslen kan registreres i kontrolapparatet som kørsel Out, som i kontrolapparatets display er angivet med symbolet Out. Såfremt føreren i en arbejdsperiode udfører forudgående eller efterfølgende kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, skal undtaget-kørsel registreres som andet arbejde, som anført under afsnit Betjening af det digitale kontrolapparat Føreren skal manuelt betjene kontrolapparatets indstillingsanordning som anført i artikel 15, stk. 3, i kontrolapparatforordningen, såfremt optegnelser om tidsgrupper ikke registreres automatisk på førerkortet. Når føreren overtager køretøjet, skal vedkommende, efter at førerkortet er sat i kontrolapparatet, indlæse nationalitetsmærket (landekode) for det land, hvor ved-

16 kommende påbegynder den daglige arbejdsperiode. Tilsvarende skal vedkommende indlæse nationalitetsmærket for det land, hvor vedkommende afslutter den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 15, stk. 5a, i kontrolapparatforordningen. Side 16 Føreren skal betjene kontrolapparatets indstillingsknapper således, at de forskellige tidsgrupper optegnes tydeligt hver for sig ved brug af tegnene, der angiver disse. Tegnene, der skal anvendes, og tidsgrupperne, der skal registreres, er følgende: Køretid. Andet arbejde. Rådighedstid. Pauser og hviletid. Der henvises til artikel 15, stk. 3, i kontrolapparatforordningen, hvor der for så vidt angår andet arbejde og rådighedstid henvises til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (arbejdstidsdirektivet for mobile arbejdstagere inden for vejtransport). Af direktivet fremgår følgende om de to begreber: Andet arbejde er navnlig den tid, der bruges til på- og aflæsning, hjælp i forbindelse med passagerers ind- og udstigning af køretøjet, rengøring og teknisk vedligeholdelse, ethvert andet arbejde, som har til formål at sikre køretøjets, lastens og passagerernes sikkerhed eller at opfylde lov- og forskriftsmæssige forpligtelser, der specifikt knytter sig til den pågældende transport, herunder opsyn med på- og aflæsning, administrative formaliteter med politi, toldvæsen, indrejsemyndigheder osv., de perioder, hvor den pågældende ikke frit kan disponere over sin tid og skal forblive på sin arbejdsplads, klar til at påtage sig sit arbejde, og hvor vedkommende udfører specifikke arbejdsopgaver, navnlig ventetid i forbindelse med på- og aflæsning, når den forventede varighed heraf ikke er kendt i forvejen, dvs. enten inden udkørsel eller umiddelbart inden det tidspunkt, hvor den pågældende periode faktisk begynder eller i henhold til de almindelige betingelser, som er forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter.

17 Rådighedstid er: Side 17 andre perioder end pauser og hviletid, hvor den pågældende arbejdstager ikke skal forblive på sin arbejdsplads, men skal være til rådighed for at kunne imødekomme eventuelle opfordringer til at påtage sig eller genoptage kørslen eller udføre andet arbejde. Som rådighedstid anses navnlig perioder, hvor den mobile arbejdstager ledsager et køretøj, der transporteres med færge eller tog, samt ventetid ved grænserne og ventetid, der skyldes kørselsforbud. I lov nr. 395 af 1. juni 2005 om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren er begrebet rådighedstid nærmere uddybet i 2, stk. 4. Det fremgår bl.a. heraf, at for at et tidsrum kan betragtes som rådighedstid, er det en betingelse, at den mobile lønmodtager på forhånd har kendskab til placeringen af disse tidsrum og den forventede varighed heraf. For mobile lønmodtagere, der kører i hold, er den tid, der under kørslen tilbringes ved siden af føreren eller i køje, rådighedstid. Fortolkningen og administrationen af bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet og lov nr. 395 af 1. juni 2005 henhører under Beskæftigelsesministeriet. For så vidt angår selve betjeningen af det pågældende kontrolapparat henvises til instruktionshæftet for kontrolapparatet eller til forhandleren af kontrolapparatet Manuel registrering af tidsgrupper Der forekommer situationer, hvor det er nødvendigt, at føreren manuelt registrerer tidsgrupper. Der henvises til artikel 6, stk. 5, i køre- og hviletidsforordningen, der omhandler registrering af andet arbejde, undtaget-kørsel og rådighedstid, og artikel 9, stk. 2 og 3, i køre- og hviletidsforordningen, der omhandler registrering af tidsgrupper i forbindelse med en førers rejse til og fra et køretøj, som ikke befinder sig ved førerens bopæl eller arbejdsgiverens virksomhed. Endvidere henvises til artikel 15, stk. 2, i kontrolapparatforordningen, som omhandler registrering af tidsgrupper efter, at føreren har forladt køretøjet. Om andet arbejde og rådighedstid henvises til afsnit Alle tidsdata i det digitale kontrolapparat registreres i UTC-tid (United Time Coordination (Greenwich-tid)). Manuelle indlæsninger af tidsgrupper skal foretages i UTC-tid. Foretages registrering i lokaltid, er der tale om ukorrekt betjening af kontrolapparatet. Det betyder, at der ved en manuel indlæsning skal omregnes til UTC-tid. Når der skal omregnes fra lokaltid til UTC-tid, anvendes dansk lokaltid med fradrag af tidszone (minus 1 time, dog 2 timer ved sommertid). Skal der fx ske en indlæsning af dansk sommerlokaltid kl om formiddagen, registreres det som kl UTC-tid. Skal der ske en indlæsning af dansk vinterlokaltid kl om formiddagen, registreres det som kl UTC-tid.

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen I vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen kan du læse nærmere om, hvilke undtagelser der gælder fra køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Udkast oktober 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver udkast FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning...3 Kapitel

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Spilleregler for. Lotto

Spilleregler for. Lotto Spilleregler for Lotto gældende fra 22. oktober 2014 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO

www.dtco.com DTCO 1381 ver. 1.3 brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO www.dtco.com DTCO 181 ver. 1. brugervenlig og pålidelig Den digitale fartskriver fra VDO Hvilke forandringer er der indtruffet på grund af indførelsen af digitale fartskrivere? Siden maj 006 har alle nyregistrerede

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 HVAD SØGER DU LÅN TIL Lån til bil på erhvevsmæssigt grundlag (f.eks. arbejde/uddannelse) Lån til bil på ikke erhvsmæssigt grundlag (f.eks.

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.11.2000 KOM(2000) 751 endelig 2000/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København)

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København) Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København) Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere