Forskrifter for brug af kontrolapparater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrifter for brug af kontrolapparater"

Transkript

1 10. april 2007 j.nr ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater

2 Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen af diagramark Førerens brug af kontrolapparat og diagramark Hvem skal udfylde diagramarket Hvilke oplysninger skal anføres på diagramarket Inden kørslen påbegyndes Når kørslen afsluttes Hvornår skal diagramarket anvendes Kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ) Betjening af kontrolapparatet Manuel registrering af tidsgrupper Registrering af rejsetid, der ligger forud for eller efter overtagelsen af køretøjet Registrering af tidsgrupper, der ligger efter, at føreren har forladt køretøjet Registrering af undtaget-kørsel Registrering af tidsgrupper ved flere end to føreres tilstedeværelse Udtagning/udskiftning af diagramark Skift af køretøj Flere førere Køretøjet skal anvendes af anden fører Driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion Åbning og lukning af kontrolapparatet Force majeure-reglen Medbringelse af diagramark/førerkort/data under kørslen... 12

3 Aflevering af anvendte diagramark Side Transportvirksomhedens forpligtelser ved det analoge kontrolapparat Opbevaring af diagramark Udlevering af diagramark til kontrol Særligt om rutekørsel, hvor diagramark ikke anvendes Kapitel 2. Brugsforskrifter for det digitale kontrolapparat og fartskriverkort Førerens brug af kontrolapparat og førerkort Hvornår skal førerkortet anvendes Kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ) Betjening af det digitale kontrolapparat Manuel registrering af tidsgrupper Registrering af rejsetid, der ligger forud for eller efter overtagelsen af køretøjet Registrering af tidsgrupper, der ligger efter, at køretøjet er forladt Registrering af undtaget-kørsel Kørsel uden førerkort Kørsel med førerkort Udtagning af førerkort Skift af køretøj Flere førere Køretøjet skal anvendes af anden fører Driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion Hvis førerkortet ikke kan anvendes Force majeure-reglen Færge-reglen Overførsel af data fra førerkort Medbringelse af førerkort/data/diagramark

4 under kørslen Side Transportvirksomhedens forpligtelser ved det digitale kontrolapparat Anvendelse af virksomhedskort Sikring af data fra kontrolapparat og førerkort Særligt om sikring af data ved driftsforstyrrelser Opbevaring af data Udlevering af data til kontrol Særligt om rutekørsel, hvor førerkort ikke anvendes... 25

5 Indledning Reglerne om køre- og hviletidsbestemmelserne og kontrolapparat inden for vejtransport findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (køre- og hviletidsforordningen) og i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer (kontrolapparatforordningen) samt i bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport (køre- og hviletidsbekendtgørelsen). Side 5 Det kontrolapparat, som et køretøj er udstyret med, skal anvendes under kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Det kan være et analogt kontrolapparat, hvor registrering af tidsgrupper foretages på et diagramark, eller et digitalt kontrolapparat, hvor registreringen foretages dels i kontrolapparatet, dels på et førerkort. Generelle brugsforskrifter for kontrolapparatet fremgår af artikel i kontrolapparatforordningen og 4-9 i køre- og hviletidsbekendtgørelsen. Forordningerne er trykt som bilag til bekendtgørelsen. I de følgende afsnit uddybes det, hvorledes et analogt henholdsvis et digitalt kontrolapparat skal bruges i overensstemmelse med køre- og hviletidsbestemmelserne. Særligt for så vidt angår udstedelse af fartskriverkort til brug for det digitale kontrolapparat henvises til bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 809 af 4. juli Der henvises endvidere til som under Borgerservice/Færdsel/Køre- og hviletidsreglerne, bl.a. indeholder en kort gennemgang af køre- og hviletidsbestemmelserne om køretid, pauser og hviletid. Det fremgår af artikel 13 i kontrolapparatforordningen, at arbejdsgiver og fører skal sørge for, at kontrolapparatet fungerer rigtigt og anvendes korrekt, og det samme gælder for førerkortet, hvis føreren skal føre et køretøjet, hvori der er monteret et kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i kontrolapparatforordningens bilag 1 B. Det bemærkes, at i relation til de nedenfor angivne brugsforskrifter forstås ved en arbejdsperiode tiden, fra føreren påbegynder sit arbejde efter afholdelse af et lovligt hvil, og indtil et nyt lovligt hvil på mindst 9 sammenhængende timer påbegyndes.

6 Side 6 Kapitel 1 Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen af diagramark (kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I i kontrolapparatforordningen eller AETR-overenskomsten) I et analogt kontrolapparat anvendes diagramark til registrering af oplysninger om førerens aktiviteter, som kan være køretid, andet arbejde, rådighedstid samt pauser og hviletid Førerens brug af kontrolapparat og diagramark Hvem skal udfylde diagramarket Føreren af køretøjet skal udfylde diagramarket. Diagramarket er personligt, og manuelle oplysninger skal påføres af den person, der anvender arket. De manuelt påførte oplysninger skal være let læselige. De oplysninger, som en fører skal anføre manuelt (med håndskrift), fremgår af artikel 15, stk. 5, i kontrolapparatforordningen. Alle oplysninger skal være anført. Er diagramarket mangelfuldt udfyldt, er det en overtrædelse af kontrolapparatforordningen Hvilke oplysninger skal anføres på diagramarket Alle manuelt påførte oplysninger på et diagramark skal være let læselige, og arket må ikke tilsmudses eller beskadiges. Oplysningerne skal anføres tydeligt, fx med kuglepen Inden kørslen påbegyndes Inden diagramarket sættes i kontrolapparatet, skal føreren anføre følgende oplysninger på arket: 1. Efternavn og fornavn. Rækkefølgen er underordnet. Det er ikke tilstrækkeligt at anføre initialer, og stempel må ikke anvendes. 2. Startdato og startsted. Startsted kan angives enten med landekode (fx DK), eller land (fx Danmark) eller bynavn (fx Esbjerg). 3. Registreringsnummer på det køretøj, som skal anvendes. Ved skift af køretøj i arbejdsperioden skal registreringsnummeret for hver af de efterfølgende køretøjer anføres i rækkefølge på bagsiden af arket. 4. Kilometerstand på starttidspunktet. Ved skift af køretøj i arbejdsperioden skal det første køretøjs slutkilometer anføres på forsiden, og det nye køretøjs startkilometer anføres på bagsiden sammen med det nye registreringsnummer. 5. Tidspunktet for skift af køretøj. Tidspunktet anføres på bagsiden af diagramarket.

7 Når kørslen afsluttes Side 7 Når diagramarket udtages og ikke skal anvendes mere, jf. afsnit og 1.1.6, skal føreren anføre følgende oplysninger på arket: 1. Slutdato og slutsted. Slutsted kan angives enten med landekode (fx DK), eller land (fx Danmark) eller bynavn (fx Esbjerg). 2. Kilometerstand på sluttidspunktet Hvornår skal diagramarket anvendes Diagramarket skal anvendes fra det øjeblik, føreren overtager køretøjet, og arket skal straks sættes i kontrolapparatet, jf. artikel 15, stk. 2, i kontrolapparatforordningen. Der må ikke anvendes tilsmudsede eller beskadigede diagramark Kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ) Hvis føreren udfører kørsel, som ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ), er der ikke krav om anvendelse af diagramark. Såfremt føreren i en arbejdsperiode udfører forudgående eller efterfølgende kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, skal undtaget-kørsel registreres som andet arbejde, jf. afsnit Betjening af kontrolapparatet Føreren skal sørge for, at den tid, der registreres på diagramarket, stemmer overens med den officielle tid i det land, hvor køretøjet er indregistreret. Føreren skal betjene kontrolapparatets indstillingsknapper således, at de forskellige tidsgrupper optegnes tydeligt hver for sig ved brug af tegnene, der angiver disse. Tegnene, der skal anvendes, og tidsgrupperne, der skal registreres, er følgende: Køretid. Andet arbejde. Rådighedstid. Pauser og hviletid. Der henvises til artikel 15, stk. 3, i kontrolapparatforordningen, hvor der for så vidt angår andet arbejde og rådighedstid henvises til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (arbejdstidsdirektivet for mobile arbejdstagere inden for vejtransport).

8 Af dette direktiv fremgår følgende om de to begreber: Side 8 Andet arbejde er navnlig den tid, der bruges til på- og aflæsning, hjælp i forbindelse med passagerers ind- og udstigning af køretøjet, rengøring og teknisk vedligeholdelse, ethvert andet arbejde, som har til formål at sikre køretøjets, lastens og passagerernes sikkerhed eller at opfylde lov- og forskriftsmæssige forpligtelser, der specifikt knytter sig til den pågældende transport, herunder opsyn med på- og aflæsning, administrative formaliteter med politi, toldvæsen, indrejsemyndigheder osv., de perioder, hvor den pågældende ikke frit kan disponere over sin tid og skal forblive på sin arbejdsplads, klar til at påtage sig sit arbejde, og hvor han udfører specifikke arbejdsopgaver, navnlig ventetid i forbindelse med på- og aflæsning, når den forventede varighed heraf ikke er kendt i forvejen, dvs. enten inden udkørsel eller umiddelbart inden det tidspunkt, hvor den pågældende periode faktisk begynder eller i henhold til de almindelige betingelser, som er forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter. Rådighedstid er: andre perioder end pauser og hviletid, hvor den mobile arbejdstager ikke skal forblive på sin arbejdsplads, men skal være til rådighed for at kunne imødekomme eventuelle opfordringer til at påtage sig eller genoptage kørslen eller udføre andet arbejde. Som rådighedstid anses navnlig perioder, hvor den mobile arbejdstager ledsager et køretøj, der transporteres med færge eller tog, samt ventetid ved grænserne og ventetid, der skyldes kørselsforbud. I lov nr. 395 af 1. juni 2005 om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren er begrebet rådighedstid nærmere uddybet i 2, stk. 4. Det fremgår bl.a. heraf, at for at et tidsrum kan betragtes som rådighedstid, er det en betingelse, at den mobile lønmodtager på forhånd har kendskab til placeringen af disse tidsrum og den forventede varighed heraf. For mobile lønmodtagere, der kører i hold, er den tid, der under kørslen tilbringes ved siden af føreren eller i køje, rådighedstid. Fortolkningen og administrationen af bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet og lov nr. 395 af 1. juni 2005 henhører under Beskæftigelsesministeriet.

9 For så vidt angår selve betjeningen af det pågældende kontrolapparat henvises til instruktionshæftet for kontrolapparatet eller til forhandleren af kontrolapparatet. Side Manuel registrering af tidsgrupper Der forekommer situationer, hvor det er nødvendigt, at føreren manuelt registrerer tidsgrupper. Der henvises til artikel 6, stk. 5, i køre- og hviletidsforordningen, der omhandler registrering af andet arbejde, undtaget-kørsel og rådighedstid, og artikel 9, stk. 2 og 3, i køre- og hviletidsforordningen, der omhandler registrering af tidsgrupper i forbindelse med en førers rejse til og fra et køretøj, som ikke befinder sig ved førerens bopæl eller arbejdsgiverens virksomhed. Endvidere henvises til artikel 15, stk. 2, i kontrolapparatforordningen, som omhandler registrering af tidsgrupper efter, at føreren har forladt køretøjet. Om andet arbejde og rådighedstid henvises til afsnit Registrering af rejsetid, der ligger forud for eller efter overtagelsen af køretøjet Den tid en fører bruger på at rejse til eller fra et køretøj, der er omfattet af køreog hviletidsforordningen, og som ikke befinder sig ved førerens bopæl eller arbejdsgiverens virksomhed, hvor føreren normalt er baseret, beregnes ikke som pause eller hvil, medmindre føreren befinder sig på en færge eller i et tog med adgang til en køje eller liggeplads. Den pågældende tid skal registreres som rådighedstid. Hvis føreren under rejsen til eller fra køretøjet selv er fører af et køretøj, som ikke er omfattet af køre- og hviletidsforordningen, fx en privatbil, skal den anvendte transporttid registreres som andet arbejde. Registreringen skal foretages manuelt af føreren, fx med kuglepen, og den skal være let læselig og ske uden, at diagramarket tilsmudses Registrering af tidsgrupper, der ligger efter, at føreren har forladt køretøjet Når føreren har forladt køretøjet og har udtaget diagramarket og derfor er ude af stand til at betjene kontrolapparatet, skal tidsgrupperne andet arbejde, rådighedstid og pauser og hvil registreres manuelt på diagramarket. Registreringen skal foretages, indtil den daglige arbejdsperiode afsluttes, og føreren påbegynder et lovligt hvil på mindst 9 sammenhængende timer. Registreringen skal foretages ved hjælp af håndskrevne angivelser, fx med kuglepen, automatiske optegnelser eller på anden vis, og den skal være let læselig og ske uden, at diagramarket tilsmudses.

10 Registrering af undtaget-kørsel Side 10 Hvis føreren i en arbejdsperiode udfører undtaget-kørsel før eller efter kørsel, der er omfattet af forordningen, skal kørslen registreres manuelt på diagramarket som andet arbejde under tegnet. Som eksempler kan nævnes følgende: En fører påbegynder arbejdsperioden med kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, afbryder med et hvil på 5 timer og udfører derefter undtaget-kørsel (fx snerydning). Denne kørsel skal registreres som andet arbejde på det diagramark, der hidtil har været benyttet i arbejdsperioden, og registreringspligten påhviler føreren, indtil arbejdsperioden afbrydes af et lovligt hvil. En fører påbegynder arbejdsperioden med undtaget-kørsel og udfører derefter kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Denne kørsel kan påbegyndes straks efter undtaget-kørslen eller efter et kortere hvil, der ikke afbryder arbejdsperioden. Den forudgående undtaget-kørsel skal registreres som andet arbejde på diagramarket. Pligten for føreren til manuel registrering indtræder, når vedkommende påbegynder den kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, og registreringen skal ske senest inden diagramarket sættes i kontrolapparatet. Registreringen skal foretages manuelt af føreren, fx med kuglepen, og den skal være let læselig og ske uden, at diagramarket tilsmudses Registrering af tidsgrupper ved flere end to føreres tilstedeværelse Såfremt der er flere end to førere i køretøjet, skal den/de førere, der ikke har mulighed for at have diagramarket i kontrolapparatet, manuelt foretage registrering af tidsgrupperne på diagramarket, fx med kuglepen. Den tid, der under kørsel tilbringes ved siden af føreren eller i køje, skal registreres som rådighedstid Udtagning/udskiftning af diagramark Diagramarket skal anvendes indtil afslutningen af den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 15, stk. 2, 1. afsnit, 2. punktum, i kontrolapparatforordningen, og må ikke udtages/udskiftes i den periode. Der henvises dog til afsnit Skift af køretøj. Ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode kan diagramarket udtages. Såfremt føreren overnatter i køretøjet, kan diagramarket blive siddende i kontrolapparatet, medmindre det vil medføre dobbeltmarkering (optegnelser ud over 24 timer). Hvis dobbeltmarkering i den situation kan forudses, skal diagramarket udskiftes, når hvilet påbegyndes. Dette nye diagramark skal anvendes indtil afslutningen af den daglige arbejdsperiode, som følger efter hvilet.

11 Skift af køretøj Diagramarket må udtages ved skift af køretøj, herunder når diagramarket ikke forventes anvendt yderligere i samme køretøj. Diagramarket skal følge føreren, og vedkommende skal anvende det i det nye køretøj, medmindre diagramarket ikke lovligt kan anvendes i dette. I så fald er det tilladt at skifte diagramarket og isætte et nyt diagramark i det nye køretøj. Anvendes et nyt diagramark, skal registreringsnummeret på det hidtil anvendte køretøj anføres på bagsiden af det nye diagramark, og registreringsnummeret på det nye køretøj anføres på bagsiden på det hidtil anvendte diagramark. Side 11 Der henvises til 4 i køre- og hviletidsbekendtgørelsen Flere førere Ved flere føreres tilstedeværelse i køretøjet er den nødvendige ombytning af diagramark tilladt. Førerne skal foretage de nødvendige udskiftninger af diagramarkene, således at kontrolapparatet optegner køretid, tilbagelagt vejstrækning og hastighed for den fører, der til enhver tid fører køretøjet Køretøjet skal anvendes af anden fører Diagramarket skal udtages, når føreren forlader køretøjet, fordi det skal anvendes af en anden fører. I et sådant tilfælde skal registrering af andre tidsgrupper end køretid foretages manuelt på diagramarket. Hvis føreren i arbejdsperioden på ny skal føre et køretøj, der er omfattet af køre- og hviletidsforordningen, skal han anvende det samme diagramark i køretøjet under forudsætning af, at det passer til kontrolapparatet, jf. afsnit Driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion Under en driftsforstyrrelse eller ved mangelfuld funktion af kontrolapparatet, der medfører, at tidsgrupperne i artikel 15, stk. 3, i kontrolapparatforordningen ikke er registreret på diagramarket, skal føreren på diagramarket eller på et særligt ark, der vedlægges diagramarket, anføre navn og kørekortnummer, underskrift og oplysninger om tidsgrupperne samt årsagen til, at arket udfærdiges. Der henvises til artikel 16, stk. 2, 1. afsnit, i kontrolapparatforordningen Åbning og lukning af kontrolapparatet Åbning og lukning af kontrolapparatet må normalt kun ske ved isætning og udtagning af diagramarket samt ved nødvendig ombytning af diagramark ved flere føreres tilstedeværelse i køretøjet. Det kan dog accepteres, at der sker åbning af det analoge kontrolapparat under følgende forudsætninger:

12 at åbningen sker med egenkontrolformål, dvs. at føreren åbner kontrolapparatet for selv at kontrollere, at køre- og hviletidsreglerne overholdes, Side 12 at køretøjet holder stille under åbningen, at der maksimalt sker 6 åbninger pr. daglig arbejdsperiode, og at åbningerne hver har en varighed af maksimalt 1 minut. Åbning og lukning af kontrolapparatet kan tillige ske, hvor det er påkrævet for at foretage manuelle påtegninger i tilfælde, der er omfattet af force majeure-reglen i artikel 12 i køre- og hviletidsforordningen Force majeure-reglen I tilfælde, hvor føreren fraviger køre- og hviletidsreglerne i overensstemmelse med artikel 12 i køre- og hviletidsforordningen, skal føreren senest ved ankomsten til den egnede holdeplads på bagsiden af diagramarket manuelt angive årsagen til fravigelsen Medbringelse af diagramark/førerkort/data under kørslen Føreren af et køretøj, som er udstyret med et analogt kontrolapparat, skal under kørslen medbringe og på politiets forlangende forevise følgende: 1) Diagramarkene for den pågældende uge og de diagramark, vedkommende har brugt de forudgående 15 dage. 2) Førerkortet, hvis vedkommende er indehaver af et sådant. 3) Alle manuelle registreringer og udskrifter, der er foretaget den pågældende uge og de forudgående 15 dage, som krævet i medfør af kontrolapparatforordningen og køre- og hviletidsforordningen. Som eksempler på manuelle registreringer og udskrifter, der kan være foretaget ved anvendelse af diagramark eller førerkort, og som er krævet i henhold til kontrolapparatforordningen og køre- og hviletidsforordningen, kan følgende nævnes: Hvis et diagramark eller et førerkort, som indeholder optegnelser, beskadiges, skal det beskadigede diagramark eller førerkort af førerne vedlægges det reserveark, som erstatter det beskadigede ark, jf. artikel 15, stk. 1, 3. afsnit, i kontrolapparatforordningen. Det er Rigspolitiets opfattelse, at hvis førerkortet beskadiges under en arbejdsperiode, kan føreren enten udfylde et reservediagramark eller udskrive oplysningerne om tidsgrupperne for arbejdsperioden fra det digitale kontrolapparat ved kørslens afslutning, således som det er beskrevet i næste eksempel. Hvis førerkortet er beskadiget, før kørslen påbegyndes, skal der laves udskrift, som beskrevet i næste eksempel.

13 Hvis et førerkort er beskadiget, ikke fungerer, eller ikke er i førerens besiddelse (hvorved forstås, at førerkortet er stjålet eller er bortkommet), fremgår det af artikel 15, stk. 1, 5. afsnit, at føreren skal lave udskrifter. Der henvises til afsnit Hvis førerkortet ikke kan anvendes. Side 13 Under en driftsforstyrrelse eller ved mangelfuld funktion af kontrolapparatet skal der foretages registrering af oplysninger, som anført i artikel 16, stk. 2, i kontrolapparatforordningen. Der henvises til afsnit og Driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion. Såfremt force majeure-reglen i artikel 12 i køre- og hviletidsforordningen anvendes, skal oplysninger om årsagen til anvendelsen enten registreres på diagramarket eller på en udskrift fra det digitale kontrolapparat. Der henvises til afsnit og Force majeure-reglen. Efter den 1. januar 2008 omfatter de anførte perioder dog den pågældende dag og de forudgående 28 dage Aflevering af anvendte diagramark Føreren skal snarest muligt aflevere diagramark og manuelle registreringer, som føreren ikke længere skal medbringe under kørslen, jf. afsnit , til den transportvirksomhed, som kørslen er udført for. Der henvises til 9, stk. 1, i køre- og hviletidsbekendtgørelsen. Anvender transportvirksomheden en lejet/lånt fører, skal denne fører aflevere diagramark til den transportvirksomhed, som har ladet kørslen udføre. Hvis en fører er ansat af eller står til rådighed for mere end én transportvirksomhed, skal vedkommende give samtlige virksomheder tilstrækkelig information til, at de kan overholde køre- og hviletidsbestemmelserne, jf. artikel 20, stk. 3, i køreog hviletidsforordningen Transportvirksomhedens forpligtelser ved det analoge kontrolapparat Opbevaring af diagramark Transportvirksomheden skal sikre, at alle diagramark, der vedrører kørsel for virksomheden, opbevares omhyggeligt i mindst et år efter anvendelsen, jf. artikel 14, stk. 2, i kontrolapparatforordningen. Virksomheden skal give en fører, der ønsker det, kopi af diagramarkene. Diagramark skal destrueres et år efter registreringen. Der henvises til 7, stk. 8, i køre- og hviletidsbekendtgørelsen.

14 Udlevering af diagramark til kontrol Transportvirksomheden skal til enhver tid på forlangende af politiet forevise eller udlevere diagramarkene, som ikke må være tilsmudsede eller beskadigede, jf. artikel 14 i kontrolapparatforordningen. Side 14 Ved indkaldelse til virksomhedskontrol skal transportvirksomheden udlevere diagramarkene i den orden, som angives af Rigspolitiet i forbindelse med indkaldelsen til kontrol. Transportvirksomheden skal endvidere udlevere en liste over samtlige registrerede køretøjer for kontrolperioden med angivelse af hvilke førere, der har været anvendt på de enkelte køretøjer Særligt om rutekørsel, hvor diagramark ikke anvendes Udfører transportvirksomheden rutekørsel, og er køretøjet ikke udstyret med et analogt kontrolapparat i overensstemmelse med bilag I i kontrolapparatforordningen, jf. artikel 16 i køre- og hviletidsforordningen, skal der ved indkaldelse til virksomhedskontrol udover en liste over samtlige registrerede køretøjer for kontrolperioden med angivelse af hvilke førere, der har været anvendt på de enkelte køretøjer, indsendes følgende: 1) kopi af rutekørselskontrakt for hver rute, 2) kopi af køreplan for hver rute, og 3) kopi af arbejdstidsplan for de enkelte førere. Arbejdstidsplanen skal opbevares omhyggeligt i mindst et år efter anvendelsen. Det bemærkes, at køretøjer, der ikke er udstyret med et kontrolapparat, og som udfører rutekørsel, jf. artikel 16 i køre- og hviletidsforordningen, skal installere og anvende et kontrolapparat senest den 31. december 2007, jf. artikel 26, 2), i køreog hviletidsforordningen, som ændrer artikel 3 i kontrolapparatforordningen. Det bemærkes endvidere, at hvis køretøjet er udstyret med et kontrolapparat, skal dette anvendes fra den 11. april 2007, hvor den nye køre- og hviletidsforordning træder i kraft.

15 Kapitel 2 Side 15 Brugsforskrifter for det digitale kontrolapparat og fartskriverkort (kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I B i kontrolapparatforordningen) I et digitalt kontrolapparat registreres oplysninger om førerens aktiviteter, som kan være køretid, andet arbejde, rådighedstid og pauser og hviletid. Oplysningerne registreres dels i selve kontrolapparatet, dels på det førerkort, som føreren skal anvende under kørslen. I kontrolapparatet registreres oplysninger om køretøjets aktiviteter og førernes aktiviteter for 365 dage ad gangen, hvorefter der sker en løbende overskrivning. På førerkortet registreres oplysninger om førerens aktiviteter. På førerkortet registreres oplysninger for 28 dage ad gangen, hvorefter der sker en løbende overskrivning. Der må ikke anvendes tilsmudsede eller beskadigede førerkort. Førerkortet er personligt og må kun anvendes af den person, det er udstedt til Førerens brug af kontrolapparat og førerkort Hvornår skal førerkortet anvendes Føreren skal anvende sit personlige og gyldige førerkort fra det øjeblik, den pågældende overtager køretøjet, og kortet skal straks sættes i kontrolapparatet Kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ) Hvis føreren udfører kørsel, som ikke er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne ( undtaget-kørsel ), er der ikke krav om anvendelse af førerkort. Kørslen kan registreres i kontrolapparatet som kørsel Out, som i kontrolapparatets display er angivet med symbolet Out. Såfremt føreren i en arbejdsperiode udfører forudgående eller efterfølgende kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, skal undtaget-kørsel registreres som andet arbejde, som anført under afsnit Betjening af det digitale kontrolapparat Føreren skal manuelt betjene kontrolapparatets indstillingsanordning som anført i artikel 15, stk. 3, i kontrolapparatforordningen, såfremt optegnelser om tidsgrupper ikke registreres automatisk på førerkortet. Når føreren overtager køretøjet, skal vedkommende, efter at førerkortet er sat i kontrolapparatet, indlæse nationalitetsmærket (landekode) for det land, hvor ved-

16 kommende påbegynder den daglige arbejdsperiode. Tilsvarende skal vedkommende indlæse nationalitetsmærket for det land, hvor vedkommende afslutter den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 15, stk. 5a, i kontrolapparatforordningen. Side 16 Føreren skal betjene kontrolapparatets indstillingsknapper således, at de forskellige tidsgrupper optegnes tydeligt hver for sig ved brug af tegnene, der angiver disse. Tegnene, der skal anvendes, og tidsgrupperne, der skal registreres, er følgende: Køretid. Andet arbejde. Rådighedstid. Pauser og hviletid. Der henvises til artikel 15, stk. 3, i kontrolapparatforordningen, hvor der for så vidt angår andet arbejde og rådighedstid henvises til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (arbejdstidsdirektivet for mobile arbejdstagere inden for vejtransport). Af direktivet fremgår følgende om de to begreber: Andet arbejde er navnlig den tid, der bruges til på- og aflæsning, hjælp i forbindelse med passagerers ind- og udstigning af køretøjet, rengøring og teknisk vedligeholdelse, ethvert andet arbejde, som har til formål at sikre køretøjets, lastens og passagerernes sikkerhed eller at opfylde lov- og forskriftsmæssige forpligtelser, der specifikt knytter sig til den pågældende transport, herunder opsyn med på- og aflæsning, administrative formaliteter med politi, toldvæsen, indrejsemyndigheder osv., de perioder, hvor den pågældende ikke frit kan disponere over sin tid og skal forblive på sin arbejdsplads, klar til at påtage sig sit arbejde, og hvor vedkommende udfører specifikke arbejdsopgaver, navnlig ventetid i forbindelse med på- og aflæsning, når den forventede varighed heraf ikke er kendt i forvejen, dvs. enten inden udkørsel eller umiddelbart inden det tidspunkt, hvor den pågældende periode faktisk begynder eller i henhold til de almindelige betingelser, som er forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter.

17 Rådighedstid er: Side 17 andre perioder end pauser og hviletid, hvor den pågældende arbejdstager ikke skal forblive på sin arbejdsplads, men skal være til rådighed for at kunne imødekomme eventuelle opfordringer til at påtage sig eller genoptage kørslen eller udføre andet arbejde. Som rådighedstid anses navnlig perioder, hvor den mobile arbejdstager ledsager et køretøj, der transporteres med færge eller tog, samt ventetid ved grænserne og ventetid, der skyldes kørselsforbud. I lov nr. 395 af 1. juni 2005 om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren er begrebet rådighedstid nærmere uddybet i 2, stk. 4. Det fremgår bl.a. heraf, at for at et tidsrum kan betragtes som rådighedstid, er det en betingelse, at den mobile lønmodtager på forhånd har kendskab til placeringen af disse tidsrum og den forventede varighed heraf. For mobile lønmodtagere, der kører i hold, er den tid, der under kørslen tilbringes ved siden af føreren eller i køje, rådighedstid. Fortolkningen og administrationen af bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet og lov nr. 395 af 1. juni 2005 henhører under Beskæftigelsesministeriet. For så vidt angår selve betjeningen af det pågældende kontrolapparat henvises til instruktionshæftet for kontrolapparatet eller til forhandleren af kontrolapparatet Manuel registrering af tidsgrupper Der forekommer situationer, hvor det er nødvendigt, at føreren manuelt registrerer tidsgrupper. Der henvises til artikel 6, stk. 5, i køre- og hviletidsforordningen, der omhandler registrering af andet arbejde, undtaget-kørsel og rådighedstid, og artikel 9, stk. 2 og 3, i køre- og hviletidsforordningen, der omhandler registrering af tidsgrupper i forbindelse med en førers rejse til og fra et køretøj, som ikke befinder sig ved førerens bopæl eller arbejdsgiverens virksomhed. Endvidere henvises til artikel 15, stk. 2, i kontrolapparatforordningen, som omhandler registrering af tidsgrupper efter, at føreren har forladt køretøjet. Om andet arbejde og rådighedstid henvises til afsnit Alle tidsdata i det digitale kontrolapparat registreres i UTC-tid (United Time Coordination (Greenwich-tid)). Manuelle indlæsninger af tidsgrupper skal foretages i UTC-tid. Foretages registrering i lokaltid, er der tale om ukorrekt betjening af kontrolapparatet. Det betyder, at der ved en manuel indlæsning skal omregnes til UTC-tid. Når der skal omregnes fra lokaltid til UTC-tid, anvendes dansk lokaltid med fradrag af tidszone (minus 1 time, dog 2 timer ved sommertid). Skal der fx ske en indlæsning af dansk sommerlokaltid kl om formiddagen, registreres det som kl UTC-tid. Skal der ske en indlæsning af dansk vinterlokaltid kl om formiddagen, registreres det som kl UTC-tid.

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1

TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1 TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1 Lovgivningen 5. I et køretøj med et digitalt kontrolapparat må førerkortet først udtages ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 8 i køre- og hviletidsforordningen

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Indhold Side 2 1. Indledning...10 2. Regelgrundlaget...11 2.1. Hvor findes

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

DiTac Software Solutions ApS

DiTac Software Solutions ApS DiGet Data Transfer DiTac Software Solutions ApS Møllerjorden 38 Postboks 38 4320 Lejre +45 41 13 53 91 www.tachograf.dk Indhold Side Introduktion 3 Arbejdsgang 4 DiGet Data Transfer 1 Start programmet...

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1) 1 af 31 07-10-2011 18:11 BEK nr 328 af 28/03/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-04-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 975 af 16/07/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april 2007. International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

395 af 01/ Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

395 af 01/ Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren 395 af 01/06 2005. Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektorennr. 395 af 1. juni 2005 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne Association for +45 7467 1233 itd.dk Symboler Indholdsfortegnelse 2 Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne Revideret udgave Version

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport 1)

Bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport 1) BEK nr 1484 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0362 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Stephen

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Stephen EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18. maj 2001 PE 300.494/21-46 ÆNDRINGSFORSLAG 21-46 UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Stephen Hughes (PE 300.494)

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

Tungvognspecialisten Aps

Tungvognspecialisten Aps Tungvognspecialisten Aps Carl Peter Frederiksen 4091 6185 www.tungvogn.dk Om os Tungvognsspecialisten.dk Rådgivning & undervisning Køre- og hviletid Fartskrivere & Takografer Farligt gods, sikkerhedsrådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

DAKO BRUGERVEJLEDNING

DAKO BRUGERVEJLEDNING DAKO BRUGERVEJLEDNING Download af DAKO-Key (fører- og/eller tachografdata) Indsæt adapter og nøgle i ledig USB-port Åbn DAKO-Key-Download Dette billede vises: DAKO-Key-Download.lnk Tryk på start Dette

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.

SORTBOG (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. "SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Lovforslag nr. L 19 (Folketingsåret 2004/2005) BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ARC

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for Taxikørsel TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for taxikørsel i Horsens Kommune I medfør af 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m. v. fastsætter Horsens

Læs mere

KAPITEL I Principper og anvendelsesområde. Artikel 1

KAPITEL I Principper og anvendelsesområde. Artikel 1 Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport 3), som ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3314/90 4), Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2011-84-0011 Dok.: 239010 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen I vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen kan du læse nærmere om, hvilke undtagelser der gælder fra køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen December 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver 12/07 FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1.

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

De nationale undtagelser omfatter kun national kørsel, dvs. kørsel der foregår in-den for Danmarks grænser.

De nationale undtagelser omfatter kun national kørsel, dvs. kørsel der foregår in-den for Danmarks grænser. Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen I vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen kan du læse nærmere om, hvilke undtagelser der gælder fra køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. december 2011 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Katarina Lundh Sagsnr.: 2011-810-0003 Dok.: 284379 GRUND- OG

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Taxiregulativ for Tønder Kommune pr. 1. maj 2013

Taxiregulativ for Tønder Kommune pr. 1. maj 2013 Taxiregulativ for Tønder Kommune pr. 1. maj 2013 I medfør af 13, stk. 2 i lov nr. 1039 af 8. oktober 2009, om taxikørsel, fastsættes følgende kørselsreglement for hyrevogne i Tønder Kommune. Kapitel 1.

Læs mere

Færdsel - Køre- og hviletid

Færdsel - Køre- og hviletid Færdsel - Køre- og hviletid Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: køre- og hviletid; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 2.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 29.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes 2.2. Hvor gælder 2.3. Kontrol 3. Definitioner... 14

Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes 2.2. Hvor gælder 2.3. Kontrol 3. Definitioner... 14 Side 2 Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne... 12 2.2. Hvor gælder køre- og hviletidsbestemmelserne... 13 2.3. Kontrol og sanktioner...

Læs mere

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og

Læs mere

BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4.1. BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 9. MAJ 10 6 EUROPA-PARLAMENTTS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Fra Lovtidende A 1962 Indhold

Fra Lovtidende A 1962 Indhold Fra Lovtidende A 1962 Indhold Side 21. febr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 42 af 26. februar 1958 om registrering af... 1 26. marts... 2 28. marts... 3 31. aug.... 4 17. sept.... 6 Fra

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Udkast oktober 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver udkast FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning...3 Kapitel

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne

Læs mere

Regulativ for taxikørsel i Svendborg Kommune. Gældende pr. 1. oktober 2011

Regulativ for taxikørsel i Svendborg Kommune. Gældende pr. 1. oktober 2011 Regulativ for taxikørsel i Svendborg Kommune Gældende pr. 1. oktober 2011 I medfør af 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel har udvalget for Kultur og Planlægning fastsat

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS Samligning af Hvilken anbefales Type kørsel Håndværker Firmakørsel Gods- og buskørsel

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune

Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune Frederikshavn kommune Teknisk forvaltning, GD UDKAST til Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune (her indsættes evt. det nye byvåben) udkast til reglement for taxikørsel i NY Frederikshavn

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0006 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på

Læs mere