CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror"

Transkript

1 JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets nye lillebror Corporate Fokus: Forslag om fremtidig regulering af erhvervsdrivende fonde Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling Konkurrenceretlige højdepunkter 2012

2 Indholdsfortegnelse Søren Hornbæk Svendsen Ansvarshavende redaktør ApS IVS Side 4 Corporate Fokus: Forslag om fremtidig regulering af erhvervsdrivende fonde I temaserien om fonde ser vi denne gang nærmere på Erhvervsfondsudvalgets forslag til ændring af fondslovgivningen. Side 6 Iværksætterselskaber anpartsselskabets nye lillebror Erhvervs- og Vækstministeriet fremsatte den 27. februar 2013 forslag til lov om ændring af blandt andet selskabsloven (L 152). Overordnet indeholder lovforlaget enkelte større materielle forslag til ændringer blandt andet muligheden for at stifte et såkaldt iværksætterselskab samt en række præciseringer af overvejende teknisk karakter. Side 8 Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling Folketinget besluttede i december 2012 at forhøje den lovbestemte morarentesats i renteloven og indføre regler om betalingsfrister samt en ret for kreditorer til at kræve et fast kompensationsbeløb i tilfælde af forsinket betaling. Loven trådte i kraft den 1. marts 2013 Kære læser Side 9 Pas på! Afgørende ændringer i det amerikanske patentsystem Den 16. marts 2013 blev det grundlæggende princip om first to invent i amerikansk patentret ændret til et såkaldt first inventor to file -system. Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år Siden sidste nummer af Corporate Newsletter har den siddende regering bestræbt sig på at forbedre danske virksomheders konkurrenc e- evne et emne, der har fyldt meget i debatten den seneste tid med forskelligartede inputs alt efter, hvilken side af bordet, de er kommet fra. Bestræbelserne har udmøntet sig i en reformpakke, der generelt roses af erhvervslivets interesseorganisationer, og som blandt andet ser ud til at sænke selskabsskatten til 22 %. Det bliver spændende at se, om der kan samles politisk flertal for reformpakken. Corporate Newsletter udgives af: Horten Advokatpartnerskab Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup, København Tlf: Fax: Mail: Web: I dette første nummer af Corporate Newsletter bringer vi en række selskabsretlige artikler i forbindelse med både planlagte og gennemførte ændringer til selskabsloven. Vi bringer en artikel om det nye iværksætterselskab, en artikel om måltal for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen og en artikel om bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser. Vi bringer desuden artikler om blandt andet Fondsrådets anbefalinger til en revision af fondsloven, ændringer i det amerikanske patentsystem og en ny, principiel Højesteretsdom om mangler ved pantebreve. Rigtig god læselyst! Ansvarshavende redaktør: Søren Hornbæk Svendsen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsbrev kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstændige tekster og figurer. Horten Corporate Newsletter produceres af 727 Redaktionen af dette nummer er afsluttet 12. marts Titel: Corporate Newsletter ISSN: (papirform) ISSN: (online) X Side 10 Konkurrence- og/eller kundeklausuler hvorfor? Nogle ansatte har særlig indsigt i virksomhedens forhold, særlige kompetencer eller tæt kontakt til virksomhedens kunder. Hvordan kan man som virksomhed beskytte sig i forbindelse med disse ansattes fratræden? Side 12 Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen Den 1. april 2013 træder nye lovændringer, der implementerer regeringens model til sikring af lige adgang for kvinder og mænd til ledelsen i af de største danske virksomheder, i kraft. Side 15 Mangler ved pantebreve Højesteret har afgjort en principiel sag om mangler ved pantebreve. Sælgeren af et pantebrev havde handlet i strid med sin loyale oplysningspligt ved at undlade at oplyse køberen om, at den pantsatte ejendoms kontantpris inden for to måneder forinden pantebrevshandlen var steget fra 6 mio. kr. til 11,2 mio. kr. Side 16 K03 - Standardkontrakt for agile it-projekter Den nye standardkontrakt for agile it-projekter i det offentlige, K03, introducerer et kontraktparadigme for brug af agile metoder i større it-projekter. K03 stiller betydeligt flere krav til kundens medvirken, end hvad man hidtil har kendt efter K02. Side 18 Bestyrelsens bemyndigelse til at foretage en kapitalforhøjelse I december sendte Erhvervsstyrelsen et forslag til ændring af blandt andet selskabsloven i høring. Vi ser i den forbindelse nærmere på muligheden for kapitalforhøjelser samt delvis indbetaling heraf. Side 20 Konkurrenceretlige højdepunkter bød på en bred vifte af konkurrenceretlige begivenheder. I denne artikel fremhæver vi en række af disse begivenheder og byde på et forsigtigt kig i krystalkuglen i forhold til, hvad vi kan forvente os i Side 22 Skandinaviens første bog om reassurance er udkommet SIDE 02 CORPORATE NEWSLETTER/leder SIDE 03 CORPORATE NEWSLETTER/indholdsfortegnelse

3 Torsten Hoffmeyer Jim Øksnebjerg Jacob Kornerup CORPORATE FOKUS Forslag om fremtidig regulering af erhvervsdrivende fonde Erhvervsfondsudvalgets rapport I foråret 2012 nedsatte Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsfondsudvalget, der især fik til opgave at belyse og vurdere: 1. Om den nuværende lovgivning giver tilstrækkelig fremtidssikrede rammer for, at fondsmodellen er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst- og erhvervsudvikling. 2. Hvilke konsekvenser den nyligt gennemførte modernisering af selskabslovgivningen bør have for de erhvervsdrivende fonde. 3. Behovet for en styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar. 4. Behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde. Den 18. december 2012 afleverede Erhvervsfondsudvalget sin rapport til Erhvervs- og Vækstministeren. I den anledning udtalte udvalgets formand, at forslaget vil medføre, at de erhvervsdrivende fonde vil blive underlagt en opdateret og moderniseret lovgivning. Forslaget tog udgangspunkt i den store samfundsmæssige betydning, de erhvervsdrivende fonde har som ejere af en række af de største og mest betydnings fulde virksomheder i Danmark. Det er udvalgets vurdering, at lovforslaget vil være med til at imødegå den betænkelighed, der har været i forhold til de erhvervsdrivende fonde. Erhvervs- og Vækstministeren tilkendegav ved modtagelsen af rapporten, at den vil blive studeret med henblik på at fremsætte forslag til en ny og moderniseret fondslovgivning i næste samling, dvs. i 2013/14. Du kan læse mere om lovændringens betydning for sammen sætningen af bestyrelsen i artiklen Måltal og politik for den køns mæssige sammen sætning i ledelsen på side 12. Forslaget kan i sin helhed findes på Erhvervsministeriets hjemmeside (www.evm.dk). Det er meget omfattende, 586 sider, men der findes også på hjemmesiden en oversigt over de 72 hovedpunkter forslaget omfatter, samt de 16 anbefalinger for god fondsledelse som Erhvervsfondsudvalget tillige har fremsat forslag om. Det er ikke tanken med denne artikel at gennemgå hele forslaget, der som anført findes på Erhvervsministeriets hjemmeside, men at fremhæve de forslag, der umiddelbart tiltrækker sig mest opmærksomhed. Anbefaling af lovændringer Udvalget har udarbejdet et udkast til lovforslag til ændring af erhvervsfondsloven. Udkastet indeholder en række forenklinger, ligesom en række allerede gældende normer foreslås skrevet ind i erhvervsfondsloven. Det indebærer, at man får et bedre samlet overblik over de regler, der regulerer erhvervsdrivende fonde. Eksempelvis foreslås det skrevet ind i loven, at bestyrelsen skal varetage fondens formål og interesser, og at der generelt hersker et forbud mod utilbørlige dispositioner. Fondens revisor vil få øgede beføjelser, blandt andet ved at han fremover kan indkalde til bestyrelsesmøder på lige fod med blandt andet direktion og fondsmyndighed. I den nugældende fondslov er det således, at revisor, såfremt han bliver opmærksom på væsentlige overtrædelser af lovgivning eller fundats, kan underrette fondsmyndigheden herom. Dette skærpes, idet revisor ifølge forslaget skal indberette ikke uvæsentlige overtrædelser til fondsmyndigheden. Dette forslag er et vigtigt skridt i retning af øget tilsyn med fondene, idet revisor er den der har størst indblik i fondsbestyrelsens dispositioner og derfor er nærmest til at opdage uregelmæssigheder. I tråd hermed får fondsmyndigheden mulighed for at afsætte et bestyrelses medlem, der er uegnet. Dette er en væsentlig styrkelse af fondsmyndighedens kompetence i forhold til den nugældende lovgivning, hvor en fonds bestyrelsesmedlem kun kan afsættes, såfremt han har vist sig klart uegnet til at varetage sit hverv. Såfremt forslaget vedtages, vil det blandt andet give fondsmyndigheden mulighed for at gribe ind i tilfælde af vedvarende uoverensstemmelser i en bestyrelse, der medfører, at der reelt blokeres for fondens beslutningsmulighed med risiko for betydelige tab. Hermed kan det sikres, at bestyrelsen fremover kan varetage fondens formål og interesser. Dette vil således kunne ske, når bestyrelsesmedlemmet anses for uegnet til at sidde i den konkrete fondsbestyrelse, uden at der skal foretages en almindelig vandelsbedømmelse af den pågældendes person og dennes evner til i anden forbindelse at udøve andre erhverv. Forslaget lægger også op til mere åbenhed om uddelinger. Således foreslås det, at der årligt indsendes en fortegnelse til fondsmyndigheden over uddelte legater, og at bestyrelsen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside skal medtage en redegørelse for fondens uddelingspolitik, herunder en opdeling af de foretagne uddelinger i de hovedkategorier, der måtte beskrives i vedtægten. Anbefalinger for god fondsledelse Som anført indeholder Erhvervsfondsudvalgets forslag anbefalinger for god fondsledelse. Der er tale om såkaldt soft-law, som allerede kendes fra børsnoterede selskaber. Det er således ikke et regelsæt, der skal efterleves, men fondsbestyrelsen er forpligtet til at forholde sig til anbefalingerne og i givet fald begrunde, hvorfor man ikke følger dem, det såkaldte comply or explain -princip. Lovudkastet indeholder det forslag, at fondsmyndigheden i givet fald kan meddele påbud om, at fondsbestyrelsen forholder sig til anbefalingerne. De anbefalinger, der springer mest i øjnene, er: Bestyrelsen skal mindst en gang årligt forholde sig til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik. Endvidere anbefales det, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer den skal råde over, og at der sikres en formel grundig og gennemskuelig proces for udvælgelser og indstillinger af nye kandidater til bestyrelsen, dog naturligvis med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægterne. Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer, idet der skal ses på bestyrelsens samlede kompetencer. Der skal endvidere tages hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervserfaring mv. Det anbefales endvidere, at op til en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige efter en nærmere defineret standard. Efter udkastet vil en person blandt andet ikke kunne anses for uafhængig, hvis vedkommende er stifter eller nærtstående til denne, eller hvis vedkommende har modtaget større vederlag eller uddelinger fra fonden inden for de seneste år, har haft en væsentlig forretningsrelation eller været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Det anbefales også, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på mellem to og fire år, og at der i øvrigt fastsættes en aldersgrænse. Udvalget har ikke gjort sig tanker om, hvor høj aldersgrænsen i givet fald skal være, det afgørende er efter deres opfattelse, at en sådan fastsættes. Med henblik på løbende at sikre den meste optimale bestyrelse, anbefales det, at der fastlægges en årlig evalueringsprocedure. Endelig anbefales det, at der i års regnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, herunder for rådgivning eller lignende, hvert enkelt ledelsesmedlem modtager fra fonden og andre virksomheder i koncernen. Afslutning Som det fremgår, indeholder Erhvervs fonds udvalgets forslag en række spændende fornyelser på dette vigtige område. Beskatning af fonde var ikke en del af udvalgets kommissorium. Udvalget udtaler imidlertid, at det vil være nødvendigt at se på beskatningsreglerne, såfremt man som anført i kommissoriet vil sikre, at fondsmodellen også i fremtiden anses for attraktiv og kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling. Som bekendt ejes en lang række af landets største og mest succesrige virksomheder helt eller delvist af fonde. De nuværende beskatningsregler forhindrer imidlertid stiftelse af nye fonde, der ejer større danske virksomheder. Dette skyldes, at der ikke er mulighed for skattemæssig succession. En meget væsentlig (oftest prohibitiv) del af virksomhedens midler vil derfor skulle betales i skat, såfremt der stiftes en ny fond ved indskud af en bestående virksomhed eller kapitalandelene heri. Det skal blive spændende at følge debatten og det lovforslag, der måtte blive fremsat i næste folketingssamling, herunder om man også vil se på det meget væsentlige spørgsmål om beskatning ved stiftelse af nye erhvervsdrivende fonde. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte partner Torsten Hoffmeyer, partner Jim Øksnebjerg, eller partner Jacob Kornerup, SIDE 04 CORPORATE NEWSLETTER/Forslag om fremtidig regulering af erhvervsdrivende fonde SIDE 05 CORPORATE NEWSLETTER/Forslag om fremtidig regulering af erhvervsdrivende fonde

4 Hans Christian Pape Alexander Kielland Cand.merc.jur ApS Iværksætterselskaber anpartsselskabets nye lillebror IVS Erhvervs- og Vækstministeriet fremsatte den 27. februar 2013 forslag til lov om ændring af blandt andet selskabsloven (L 152). Overordnet indeholder lovforlaget enkelte større materielle forslag til ændringer blandt andet muligheden for at stifte et såkaldt iværksætterselskab samt en række præciseringer af overvejende teknisk karakter. Indledning Den nuværende selskabslov, der blev vedtaget i sommeren 2009, var resultatet af en større moderniseringsopgave, som havde til formål at skabe en enkel, klar og effektiv selskabsregulering. I forbindelse med vedtagelsen af loven blev der indsat en revisionsklausul, hvorefter loven senest 2 år efter ikrafttrædelsen af lovens kapitalbestemmelser skulle evalueres med henblik på at følge op på de erfaringer, som erhvervslivet, myndigheder og andre interessenter har gjort sig med den nye lov. Resultatet af evalueringsarbejdet foreligger nu i form af et forslag til lov om ændring af selskabsloven. Forslaget indeholder blandt andet et forslag om ændring af minimumskapitalkravet for anpartsselskaber samt forslag, der vil gøre det muligt at oprette et anpartsselskab uden minimumskapital iværksætterselskabet. Kapitalkrav for anpartsselskaber Selvom selskabsloven medførte en lempelse af kapitalkravet for anparts selskaber fra kr. til kr., er kapitalkravet imidlertid fortsat højere end i de lande, som vi normalt sammenligner os med. Baggrunden for at opretholde en minimumskapital var oprindelig begrundet i et ønske om at skabe en vis troværdighed omkring selskabsformen, men også for at sikre medarbejdere og kreditorer. Da det imidlertid er tvivlsomt, om et kapitalkrav på kr. kan anses som en tilstrækkelig sikkerhed, vurderer lovgiver nu, at ledelsens ansvar for at sikre et forsvarligt kapitalberedskab er et bedre instrument, hvorfor det foreslås at lempe kapitalkravet for anparts - selskaber fra kr. til kr. Iværksætterselskabet Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at stifte et selskab med de karakteristika, der kendetegner et (aktie-) og anpartsselskab uden kapitalkrav. Anpartsselskaber uden legal minimumskapital har været kendt længe, for eksempel i England og Irland, uden at det tilsyneladende har givet større samfundsmæssige problemer. Udviklingen i EU, herunder Frankrig, der har ophævet kapitalkravet for franske anpartsselskabers vedkommende, peger i retning af, at stadig flere medlemsstater vil følge denne udvikling, dvs. enten afskaffe eller nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber. Med lovforslaget er der imidlertid lagt op til, at det skal være muligt at stifte et iværksætterselskab med begrænset ansvar som en selskabsretlig variation af anpartsselskabsformen. Det særlige for iværksætterselskaber er, at der gælder særregler omkring selskabets kapitalforhold. Ifølge forslaget kræves det alene, at et iværksætterselskab har en selskabskapital på 1 kr. ved stiftelsen, så der er mindst en kapitalandel i selskabet. Den foreslåede lempelse af kapitalkravet skal ses i sammenhæng med den foreslåede afskaffelse af muligheden for fremadrettet at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Henset til, at kapitalkravet efter omstændighederne er beskedent, kan selskabskapitalen i et iværksætterselskab alene indbetales kontant. Ifølge forslaget påhviler det iværksætterselskabet at henlægge 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag indtil kapitalen andrager kr. Af forslaget fremgår, at bestemmelserne om iværksætterselskabet reguleres i et nyt særskilt kapitel i selskabsloven, alt imens parallelle ændringer er foreslået i for eksempel lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og årsregnskabsloven. Anvendelse af iværksætterselskabsformen vil gøre det muligt for kapital ejerne at spare op til at opfylde kravet om en selskabskapital på mindst kr. Først på dette tidspunkt vil det blive muligt at udbetale udbytte til selskabets kapitalejere samt omregistrere iværksætter selskabet til et almindeligt anpartsselskab. Indtil da kan og skal iværksætterselskaber i deres navn benytte betegnelsen iværksætterselskab eller forkortelsen IVS. Af de foreslåede ændringer til årsregnskabsloven fremgår, at opsparingen (den bundne reserve) ikke kan elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde. Da et iværksætterselskab betragtes som en variation af et anpartsselskab, foreslås det, at selskabet på det tidpunkt, hvor selskabet måtte finde det hensigtsmæssigt, kan benytte betegnelsen anpartsselskab eller forkortelsen ApS. Det forudsætter dog, at selskabet kan fremlægge den fornødne dokumentation for, at selskabet opfylder kapitalkravet for et egentligt anpartsselskab. Herudover kræves det, at oplysningerne om overgangen til anpartsselskab er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system. Med selskabsformen ønskes det at forbedre rammevilkårene for iværksætteres mulighed for at etablere nye virksomheder i Danmark og herigennem være en hjælp til iværksættere, hvis idéer har forretningspotentiale, men som ikke i opstartsfasen har økonomi eller behov for et større kapitalgrundlag. Denne målgruppe tilbydes hermed mulighed for at starte virksomhed inden for selskabsretlige rammer med økonomisk begrænset hæftelse. Selskabsformen medfører, at der stilles krav til ledelse, herunder at der sikres et forsvarligt kapitalberedskab (blandt andet, at der er til strækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser efterhånden som de forfalder), og det må antages, at dette vil være et tilstrækkeligt værn mod konkursrytteres udnyttelse af den nye selskabsform. Dertil medfølger en række fordele for offentligheden, blandt andet en høj grad af transparens (for eksempel gennem udarbejdelse og offentliggørelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven), samt den grundlæggende selskabsregulering, der behørigt varetager hensynet til blandt andet selskabets kreditorer. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte partner Hans Christian Pape, eller cand.merc.jur. Alexander Kielland, SIDE 06 CORPORATE NEWSLETTER/Iværksætterselskaber anpartsselskabets nye lillebror SIDE 07 CORPORATE NEWSLETTER/Iværksætterselskaber anpartsselskabets nye lillebror

5 Peter E. P. Gregersen Associeret partner Anders Valentin Jakob Tingskov Advokat Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling Folketinget besluttede i december 2012 at forhøje den lovbestemte morarentesats i renteloven. Herudover blev det besluttet at indføre regler om betalingsfrister samt en ret for kreditorer til at kræve et fast kompensationsbeløb i tilfælde af forsinket betaling. Loven trådte i kraft den 1. marts First inventor to file First to invent First to invent First inventor to file Provisional Patent Application Provisional First to file Patent Pending First to invent Patent Pending Provisional Patent Application First to invent First to file Patent Pending First to file First to file First to invent Provisional Patent Application patent application Morarenter En kreditor har ret til at opkræve renter af sit tilgodehavende fra forfaldsdagen, hvis denne ret er fastsat i forvejen. Er der ikke fastsat en forfaldsdag, skal der betales rente fra 30 dage efter kreditor fremsætter anmodning om betaling. Skyldneren skal ikke betale rente for det tidsrum, der ligger forud for modtagelsen af anmodningen. Der kan mellem kreditor og debitor være aftalt en rentesats for forsinket betaling. I mange tilfælde foreligger der imidlertid ikke en sådan aftale, og så er det som udgangspunkt den lovbestemte morarentesats i renteloven, som kreditor kan opkræve. Morarentesatsen i renteloven er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg. Det er dette tillæg, som pr. 1. marts 2013 forhøjes fra 7 % til 8 %. Denne ændring gælder for rente af krav, der forfalder den 1. marts 2013 og senere. Alle krav, der forfalder 1. marts 2013 eller senere, skal således forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 %. Den nugældende morarentesats vil fortsat gælde for krav, der er forfaldet til betaling før den 28. februar 2013, og morarenten for disse krav vil således uændret være Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7 %. Betalingsfrister Der indføres herudover nye regler om betalingsfrister. Reglerne bygger på et EU-direktiv og indføres fordi mange leverandører under finanskrisen har oplevet, at større samhandelspartnere egenhændigt har fastsat længere kredittider eller konsekvent har trukket betalinger ud over det aftalte. De nye regler medfører, at der ikke ved krav på vederlag i henhold til en aftale mellem erhvervsdrivende kan aftales en betalingsfrist på mere end 30 dage regnet fra det tidspunkt, da kreditor har fremsat anmodning om betaling, medmindre kreditor udtrykkeligt har godkendt en længere betalingsfrist og betalingsfristen ikke er urimelig over for kreditor. Længere betalingsfrister kan altså ikke længere fastsættes ensidigt. Er skyldner en offentlig myndighed, kan den aftalte betalingsfrist tilsvarende ikke være mere end 30 dage regnet fra det tidspunkt, da kreditor har fremsat anmodning om betaling. Og her kan ikke uden videre aftales en længere betalingsfrist, men Justitsministeren kan fastsætte regler om, at betalingsfristen kan være op til 60 dage for offentlige myndigheder, der udfører økonomiske aktiviteter af industriel og kommerciel karakter. Der er dog ikke aktuelt besluttet en sådan forlængelse af betalingsfristen for offentlige myndigheder. Er der fastsat en godkendelses- eller kontrolprocedure, hvorved varens eller tjenesteydelsens overensstemmelse med aftalen skal konstateres, må varigheden af denne procedure ikke overskride 30 dage efter varens eller tjenesteydelsens modtagelse. Dette gælder dog ikke, hvis kreditor udtrykkeligt har godkendt en længere godkendelses- eller kontrolprocedure, og en sådan procedure ikke er urimelig over for kreditor. En ensidigt bestemt godkendelses- eller kontrolprocedure kan således ikke længere lovligt anvendes til at udskyde betalingen. Kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger Der indføres endelig regler om, at en kreditor i erhvervsforhold (ikke forbrugerforhold) kan kræve, at debitor betaler kreditor et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger i tilfælde af forsinket betaling. Kompensationsbeløbet kan opkræves, blot der er betalingsmisligholdelse. Der gælder ikke andre betingelser. Beløbet kan således opkræves uden fremsendelse af rykkerskrivelse. Der er tale om et fast beløb uafhængigt af kravets størrelse. Kompensationsbeløbet påvirker ikke kreditors krav på i øvrigt at få rimelige og relevante udenretlige inddrivelsesomkostninger betalt af debitor. Justitsministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om størrelsen af kompensationsbeløbet og har netop fastsat dette til kr Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte associeret partner Peter E. P. Gregersen, eller advokat Jakob Tingskov, Pas på! Afgørende ændringer i det amerikanske patentsystem Siden USA s første præsident, George Washington, underskrev den En sådan provisional application vil kunne statuere/etablere en tidlig første patentlov i USA i 1790, har det amerikanske patentsystem bygget indgivelsesdato i en efterfølgende ansøgning, som kan føre til et på den grundlæggende præmis, at retten til en patenterbar opfindelse egentligt patent. tilhører den, der kan dokumentere at være den første opfinder. I modsætning til dette såkaldte first to invent -princip, har man i de På samme måde vil en provisional application give indehaveren ret til fleste andre patentretssystemer, inklusive det europæiske, opereret at anvende betegnelsen patent pending i forbindelse med beskrivelser med et såkaldt first to file -princip, så at retten til en given opfindelse eller markedsføring af det produkt, som den pågældende opfindelse som udgangspunkt tilkommer den, der er først til at indgive en patent - indgår i. ansøgning på opfindelsen. Provisional applications vil kunne anvendes i 12 måneder fra og med Den 16. marts 2013 blev dette grundlæggende princip om first to den dato, hvor de er indgivet, men denne 12-måneders periode vil ikke invent i amerikansk patentret ændret til et såkaldt first inventor to kunne forlænges. Dette vil i praksis betyde, at når først en provisional file -system. application er indgivet, har man kun 12 måneder til at følge op med en egentlig patentansøgning, idet en provisional application ikke i sig Denne ændring vil medføre, at udgangspunktet fremover vil være, at selv kan danne grundlag for udstedelsen af et patent. retten til at opnå patent på en opfindelse vil gå til opfinder person eller juridiske enhed som først indgiver ansøgning til det Alle provisional applications bortfalder automatisk, når 12-måneders amerikanske patentkontor. perioden udløber. Med denne bestemmels vil det, på samme måde som det hidtil har Der vil i en overgangsfase gælde forskellige regler vedrørende anvendelsen været tilfældet i Europa, være i opfinderens interesse at indgive patentansøgninger så hurtigt som muligt. En måde at sikre sig i forhold til inventor to file -princip, og indtil videre er det vores opfattelse, at den af henholdsvis det gamle first to invent -princip og det nye first eventuelle konkurrenter vil være at indgive en såkaldt provisional amerikanske patentmyndigheds hjemmeside (www.uspto.gov) er den patent application, som angiveligt ikke behøver indeholde et egentligt bedste kilde til at afklare eventuelle generelle tvivlsspørgsmål. patentkrav eller erklæringer vedrørende kendt teknik/tidligere offentliggørelse eller lignende. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Anders Valentin, SIDE 08 CORPORATE NEWSLETTER/Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling SIDE 09 CORPORATE NEWSLETTER/Pas på! Afgørende ændringer i det amerikanske patentsystem

6 Jonas Enkegaard Associeret partner Konkurrence- og/eller kundeklausuler hvorfor? Der kan være mange grunde til, at en virksomhed har brug for at beskytte sig når ansatte forlader virksomheden. Det kan være, at medarbejderen besidder en position, hvor vedkommende har en særlig indsigt i virksomhedens forhold, at medarbejderen har nogle særlige kompetencer, der er vigtige for virksomheden eller eksempelvis at medarbejderen har tæt kontakt til virksomhedens kunder. Konkurrence- og kundeklausuler kan være dyre for virksomheden, og indebærer i sagens natur, at medarbejderens adgang til erhverv begrænses. Det bør derfor altid overvejes om virksomheden har et reelt behov for beskyttelse. Hvilke behov har virksomheden der tilsiger en konkurrence- og/eller kundeklausul Det er vores erfaring, at der er meget stor forskel på i hvilket omfang og på hvilken måde virksomheder anvender konkurrence- og/eller kundeklausuler. På nogle virksomheder er det nærmest automatik, at betroede medarbejdere underskriver en konkurrence- og kundeklausul, mens andre virksomheder har den holdning, at man ikke ønsker at benytte konkurrencebegrænsende klausuler, og at man i relevant omfang er beskyttet af gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven. Konkurrence- og/eller kundeklausuler kan i mange tilfælde være relevante og nødvendige for at beskytte en virksomheds værdier og markedsposition. For mange virksomheder er nøglemedarbejdere og deres viden en af de væsentligste værdier. Når en virksomhed udvikler nøglemedarbejdere, får denne indsigt i virksomheden og det marked, som virksomheden agerer på, og afhængig af den konkrete virksomheds forhold kan sådanne medarbejdere være meget skadelige for virksomheden, hvis de forlader virksomheden og eksempelvis opstarter konkurrerende virksomhed. Udviklingen af nøglemedarbejdere er i mange tilfælde vital for virksomhedens langsigtede overlevelses- og udviklingsmuligheder, og mange virksomheder anvender store ressourcer på at udvikle medarbejderne. Det kan derfor af flere årsager være relevant og nødvendigt at søge at fastholde denne type medarbejdere. Dels er der konkurrencemæssige årsager, der tilsiger, at medarbejderen i en periode efter sin fratræden ikke skal kunne påtage sig konkurrerende arbejde og/eller kontakte virksomhedens kunder, dels er der det økonomiske aspekt i, at virksomheden anvender en masse ressourcer på at uddanne medarbejdere, og at virksomheden derfor naturligt ønsker at undgå, at de fratræder deres stilling. For så vidt angår medarbejdere med stor kundekontakt eksempelvis sælgere og account managers, kan det være relevant for virksomheder, at disse påtager sig en kundeklausul, så de i en periode efter fratræden ikke kan kontakte virksomhedens kunder. I denne friperiode kan virksomheden overdrage kunden til en ny medarbejder og derved bedst muligt sikre, at virksomheden kan beholde kunden, når kundeklausulen udløber. Markedsføringsloven og loyalitetspligt Der findes andre begrænsninger i medarbejderens erhvervsfrihed, som gælder, uanset om der er taget stilling til dem i ansættelseskontrakten. Markedsføringsloven indeholder regler, der under trussel om strafansvar forbyder medarbejdere at viderebringe eller udnytte erhvervshemmeligheder, som medarbejderen har fået kendskab til i et tidligere ansættelsesforhold. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at så længe tidligere med - arbejdere ikke misbruger erhvervshemmeligheder, herunder kundeoplysninger til at skaffe sig en konkurrencemæssig fordel på den tidligere arbejdsgivers bekostning, forhindrer markedsføringsloven ikke, at tidligere medarbejdere efter ansættelsesforholdets ophør tager ansættelse hos en konkurrent, starter konkurrerende virksomhed eller samarbejder med den tidligere arbejdsgivers kunder mv. Hvad beskytter en konkurrenceklausul mod En konkurrenceklausul hindrer, at en fratrådt medarbejder tager ansættelse hos en af den tidligere arbejdsgivers konkurrenter eller i øvrigt bliver involveret i forretningsaktiviteter, der må betegnes som konkurrerende altså at medarbejderen driver de samme aktiviteter som arbejdsgiveren. Hvad beskytter en kundeklausul mod En kundeklausul hindrer, at medarbejderen efter sin fratræden har erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Derimod må medarbejderen godt udøve konkurrerende virksomhed, så længe dette sker uden kontakt til virksomhedens samarbejdspartnere. Hvem kan pålægges konkurrence- og kundeklausuler Alle medarbejdere kan pålægges en kundeklausul, men det er i henhold til funktionærloven kun betroede medarbejdere, der kan pålægges en konkurrenceklausul. Hvad koster klausulerne Når man pålægger funktionærer en konkurrence- og/eller kunde klausul, er det vigtigt at være opmærksom på, at dette kan have økonomiske konsekvenser for virksomheden i forbindelse med medarbejderens fratræden. Det følger af funktionærloven, at medarbejderen som minimum er berettiget til 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunkt i den periode, hvor klausulerne gælder. Medarbejderen får dog kun 50 % i alt uanset om vedkommende er omfattet af både en konkurrence- og en kundeklausul. Hvis medarbejderen er omfattet af en konkurrence klausul skal de første tre måneders kompensation betales som en engangskompensation. Engangskompensationen skal betales i situationer, hvor medarbejderen selv siger op eller hvor arbejdsgiveren siger medarbejderen op uden, at det er berettiget i medarbejderens adfærd. Der kan derfor være en ekstra omkostning på 1½ månedsløn forbundet med at aftale en konkurrenceklausul. Den tidligere arbejdsgiver kan modregne i anden lønindkomst, hvis den tidligere medarbejder får andet passende arbejde i den periode, hvor klausulen er gældende dog ikke i mindstekompensationen for konkurrence klausulen. Personalepolitik Når man vurderer, om en eller flere medarbejdere skal være omfattet af en konkurrence- og/eller kundeklausul, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomhedens politik på dette område sender et signal til fremtidige medarbejdere. Hvis man som virksomhed konsekvent vælger at lade medarbejdere være omfattet af konkurrence- og/eller kundeklausuler, kan det have negativ effekt i forhold til muligheden for at rekruttere nye dygtige medarbejdere. Dette skal dog ikke afholde virksomhederne fra at pålægge relevante medarbejdere konkurrenceog/eller kundeklausuler, men det er vigtigt, at man vurderer i hvilket omfang og for hvilke medarbejdere, der er et reelt behov, og at sådanne klausuler ikke pr. automatik fremgår af alle nye ansættelseskontrakter. Hvad sker der i ophørssituationen Ved vurderingen af, om man skal pålægge en medarbejder en konkurrenceog/eller en kundeklausul, har det også betydning, hvad der sker i en ophørssituation. Hvis en opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold, herunder omstruktureringer mv., så bortfalder en aftalt konkurrenceklausul, og den kan således ikke gøres gældende over for den tidligere medarbejder. Kundeklausuler finder altid anvendelse uanset begrundelsen for opsigelsen, indtil de opsiges af en af parterne eller udløber. Det ses ikke sjældent, at mange virksomheder i forbindelse med opsigelse af medarbejdere, herunder særligt i situationer, hvor medarbejderen selv har opsagt sin stilling (altså en situation, hvor en konkurrenceklausul ville finde anvendelse) ikke ønsker at fastholde konkurrenceklausulen og bliver overrasket over, at de skal betale en kompensation svarende til 1½ månedsløn. Hvis konkurrenceklausulen ikke er relevant er dette en unødvendig udgift. Hvis en virksomhed i forbindelse med en medarbejders fratræden indgår en fratrædelsesaftale med medarbejderen, er det vigtigt heri at tage stilling til eventuelle klausuler. Det er eksempelvis muligt som en del af vilkårene at aftale, at en konkurrenceklausul bortfalder, og at medarbejderen ikke er berettiget til kompensation i denne situation. Vurder tidligt om der er et behov Som det fremgår af ovenstående, er det vigtigt i forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere grundigt at overveje, om der er et reelt behov for, at medarbejderen bliver pålagt en konkurrence- og/eller kundeklausul. Hvis der ikke er et behov, bør medarbejderen ikke pålægges sådanne klausuler, da det kan have unødvendige og utilsigtede virkninger herunder økonomiske omkostninger ved ophør. Hvis der derimod er et reelt behov for at beskytte virksomheden mod medarbejderens konkurrence i tilfælde af, at medarbejderen fratræder sin stilling, bør det overvejes at pålægge medarbejderen en konkurrenceog/eller kundeklausul, da den almindelige lovgivning, herunder markedsføringsloven, ikke i alle tilfælde yder den nødvendige beskyttelse. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte associeret partner Jonas Enkegaard, SIDE 10 CORPORATE NEWSLETTER/Konkurrence- og/eller kundeklausuler hvorfor? SIDE 11 CORPORATE NEWSLETTER/Konkurrence- og/eller kundeklausuler hvorfor?

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Medfører for lave vejbidrag modregning?

Medfører for lave vejbidrag modregning? Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2012 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Medfører for lave vejbidrag modregning? Forvaltningsloven 25 år - forvaltningsloven

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere