Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne"

Transkript

1 Ny selskabslov

2 Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal selskaber, eksempelvis reglerne om statslige aktieselskaber, børsnoterede, partnerselskaber, grænseoverskridende transaktioner og filialer.

3 Ikrafttrædelse m.v. Ikrafttræden ved bekendtgørelse Vil ske i faser. Første fase trådte i kraft 1. marts 2010 På visse punkter er det være nødvendigt med overgangsordninger, f.eks. ledelse m.v. Revisionsklausul evaluering af hele eller dele af selskabsloven 2 år efter ikrafttrædelsen af de nye bestemmelser om kapitalkrav

4 Generelt om loven Én samlet lov for aktie- og anpartsselskaber Opbygning Anvendelsesområde og definitioner Registrering og frister Fødsel (stiftelse, kapitalandele, omsættelighed) Liv (Generalforsamling, ledelse, revision, kapitalændringer og egne aktier/anparter samt selvfinansiering) Død (opløsning, fusion & spaltning, omdannelser) Diverse bestemmelser (overtagelsestilbud, filialer, statslige, partnerselskaber, erstatning, straf og klageadgang)

5 Kapitalandele Genindførelse af stemmeløse kapitalandele Repræsentationsret Ophævelse af begrænsningen om maksimalt 10 gange stemmevægt Indførelse af stykkapitalandele (NPV-aktier)

6 Registrering Udgangspunktet i loven er selvregistrering Anmelderansvar skrevet ind i loven Indførelse af generel anmeldelsesfrist på 2 uger også ved stiftelser Indførelse af udtrykkelig hjemmel til at registrere tvist om adkomsten og konkret under skærpende omstændigheder registrere ledelsens fratræden

7 Stiftelsesprocessen Krav om konstituerende generalforsamling ophævet for aktieselskaber Kravet om, at alle anparter i et anpartsselskab skal tegnes af stifterne, ophæves Øget fleksibilitet med hensyn til regnskabsmæssig virkning (se senere) Ikke længere krav om vedtægterne indeholder oplysning om hjemstedskommune og revisor Indførelse af vedtægtsskabeloner (ikke med i 1. fase) I visse tilfælde kan vurderingsberetningen udlades (ikke med i 1. fase) Børsnoterede værdipapirer Aktiver, som er individuelt målt og præsenteret i et års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår til dagsværdi Redegørelse fra ledelse, der skal offentliggøres

8 Stiftelse Tilbagevirkende kraft: Hvis indskud af virksomhed Hvis indskud af kontrollerende ejerandel (NY) Aktieselskaber: min kr. Anpartsselskaber: Betænkning: Forsvarligt kapitalberedskab Fremsat lovforslag: Forsvarligt kapitalberedskab dog mindst Endelig lov: min kr. OBS Kapitaltabsreglen Indbetalingskrav: 25 pct. Det resterende kaldes ved behov. Minimumskapitalen i anpartsselskaber skal dog være indbetalt. (Ikke med i 1. fase) Ved overdragelse solidarisk hæftelse Obs. Udbyttebegrænsning

9 Generalforsamling For selskaber optaget til handel på et reguleret marked implementeres aktionærrettighedsdirektivet Indførelsen af en række detaljerede regler om indkaldelse, afholdelse m.v., herunder en såkaldt registreringsdato Formindskelse af vedtagelseskravene for at indføre fuldstændig elektronisk generalforsamling Ellers ikke de store indholdsmæssige ændringer dog indkaldelsesfrister nu mindst 2 uger. Styrelsesgeneralforsamling i anpartsselskaber Dirigentens rolle præciseret Lede generalforsamlingen Beføjelser til at afskære indlæg, beslutte om en debat er afsluttet og om nødvendigt bortvise deltagere Sprog

10 Ledelsesorganer lov begreb/definitioner Centrale Bestyrelse og direktion Bestyrelse Tilsynsråd og direktion Direktion Direktion Direktion Øverste Bestyrelse og direktion Bestyrelse Tilsynsråd og direktion Tilsynsråd Direktion Direktion

11 Ledelse i fremtiden Fremtidige valgmuligheder Aktieselskab (mindst tre i øverste ledelsesorgan) Bestyrelse og direktion Bestyrelse, incl. direktion Direktion og tilsynsråd Anpartsselskab Bestyrelse og direktion Bestyrelse, incl. direktion Direktion Direktion og tilsynsråd Bestyrelse alene = forbudt

12 Bestyrelsens og tilsynsrådets opgaver Bestyrelsen: Varetage den overordnede strategiske ledelse Kontrollere at regnskabsaflæggelse og bogføring sker betryggende Påse at direktionen udfører til hverv betryggende Ansvar for at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt Tilsynsrådet Alene en kontrolfunktion, dvs. det samme som bestyrelsen, dog ikke noget overordnet strategisk ledelsesansvar

13 Direktionens opgaver Varetage den daglige ledelse Ansvar for kapitalberedskab sammen med de andre ledelsesorganer I selskaber med direktion/tilsynsråd varetager direktionen både den daglige og den helt overordnede ledelse I anpartsselskaber, som kun har en direktion, varetager denne det hele, og der er intet tilsyn.

14 Kapitalforhøjelse Ikke de store indholdsmæssige ændringer Mulighed for i enighed at fravælge visse formelle krav Eksempel: Gældende regler: bestyrelsesredegørelse og revisorudtalelse skal udarbejdes, men kan fravælge fremlæggelse forud Ny lov: Udarbejdelse af dokumenterne, medmindre kapitalejerne er enige om, at de ikke skal udarbejdes Undtagelserne fra udarbejdelse af vurderingsberetning ved indskud af værdier gælder også for kapitalforhøjelser. Ikke med i første fase.

15 Udbytte Ordinært Udbytte Ikke de store indholdsmæssige ændringer Fortsat krav om forsvarlighed Ekstraordinært udbytte Mulighed for at generalforsamlingen selv kan beslutte uddeling af ekstraordinært udbytte Ikke længere krav om optagelse af bemyndigelse i vedtægter ved generalforsamlingens bemyndigelse af ledelse til udbetaling Ikke længere krav om ledelseserklæring om forsvarlighed Alene erklæring afskaffet = forsvarlighed er stadig et krav Mellembalance, hvis 6 måneder efter årsrapport hvis revideret så krav om revisors review

16 Kapitalnedsættelse Mulighed for bemyndigelse af ledelse i anpartsselskaber Mulighed for i enighed at fravælge visse formelle krav Perioden, hvor kreditorerne kan anmelde deres krav, nedsættes fra 3 måneder til fire uger. OBS. Ikke proklama ved tilsvarende tegnet kapitalforhøjelse. Automatisk gennemførelse Revisorerklæring ved kapitalnedsættelser til dækning af underskud afskaffet, dvs. ledelsens ansvar

17 Egne kapitalandele Reglerne lempet og både aktieselskaber og anpartsselskaber kan erhverve egne kapitalandele Bemyndigelse max 5 år Inden for de frie reserver (ekstraordinært udbytte) 10 pct.-grænsen ophævet Minimumskapitalkravet skal være opfyldt, når de egne kapitalandele fratrækkes Skal være fuldt indbetalte kapitalandele

18 Opløsning Fortsat tre muligheder: Opløsning ved erklæring ophørsdato = registreringsdato Frivillig solvent likvidation Tvangsopløsning

19 Generelle tilgang til reglerne om omstrukturering Det skal lettere at omstrukturere sig især for mindre selskaber Reglerne skal være så klare (udtrykkelige) som muligt Mulighed for fravalg af en del dokumenter ved fusion og spaltning primært for anpartsselskaber

20 Spørgsmål?

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case 1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden... 3 1.4. Afgrænsning... 3 1.5. Metode...

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Delvis indbetaling af selskabskapitalen JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 02/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere