'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden"."

Transkript

1 '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens værneting. sr parcelforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af ånhver art i forbindeise med de under foreningens område hørende ejendomme samt evt" faelleshus (Lokalplan nr delområde D). parcelforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler. der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden Pant. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg' Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 213 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne' Medtemmerne og disses forhold til foreningen s4 Foreningens medlemmer er de tii enhver tid værende ejere af grunde, der er eller vil blive udstykkåt fra matr. nr., benævnt del nr. 55 af matr. nr. 8 a, 10 a, 11 by og 12 eb, Stensballe By, Horsens (lokalplan nr delområde D)' t)10927

2 ._) s5 Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overior foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og iforbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers nu-un og bopæl samt parcellens parcel nr. og matr. nr. s6 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser" I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver grund, han ejer, et indskud på kr' 500,00, der forlalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af grunde I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund, han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud den 2. jaiuar, oof rørste gang senest 10' marts forud for det pågældende kalenderår. Det årtige'kontir'g;;i fastsættes af den ordinære generalforsamling. lndbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af parcelforeningens bestyrelse angivet sted. Er et medlem mere end 1 måned i restance tilforeningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medi-emmet skriftiig'fiarino"tse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til T" af årskontingentet. Er restancen ikke indbetalt 8 dage f ør en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. Et medlem kan også bestå af en andelsboligforening. Andelsboligforeningen betaler for hver bolig tilhørende andelsboligforeningen. o10927

3 4 Generalforsamlingen s7 Generalforsam lin gen er foren ingens h øjeste myn d ig hed. s8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Horsens. Den indkaldes af bestyrelsån med 14 dagej varsel rred skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførle adresse' Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver ad resseforan d rin g - Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 28' februar' Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning- På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år' 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor. 4. Rettidigt indkomne forslag- 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af formand for bestyrelsen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant' 8. Valg af kasserer. 9. Valg af en revisor. 10.Valg af en revisorsuppleant Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke saettes forslag under afstemning. J109?7

4 se Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, åfholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/o af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse' Hvis ikke mindst /+ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsam- Iing indkaldt, er til stede, kan dagsordenen naegtes behandlet' s10 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspø rgsmål ved rø ånde sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivn ingen' Hvert medlem har en stemme for hver grund, han ejer. En evt. andelsboligforening har 6n stemme pr. bolig tilhørende andelsboligforeningen' Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand- lntet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jf. dog S 1 1- Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og foimanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseendes11 Til varetagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealei ændring aiforeningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at beslutningen vedtages med mind st 213 af de afgivne,t"**ur. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor trediemand, kan kun ændres ved 6nstemmighed hos samtlige medlemmer. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. ai09?7

5 Bestyrelsen s12 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand- I tilfaelde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling- Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted' Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver minåre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil fø rstkommende generalforsam ling' Kassereren kan evt. modtage et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingens13 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedlig.hjourre af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og besiemme aflønningen m-v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg' Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt- Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde- Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. s14 Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer iforenino. o10g?7

6 Revisorer og regnskab s15 Generarforsamringen værger en revisor og en revisorsuppreant- Genvalg kan finde sted' Revisoren gennemgår mindst en gang årrigt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelse"ns nærmere bestemmå." og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til ri"j", hvorefter han/hun indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn. s16 Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil A02. negntlauet skal tilstilles revisoren inden den 15' februar' og skal af denne være reviderelsåvel talmæssigt som kritisk så betids, at et eksemplar med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmårne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen- s17 Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsaetter foreningens midler i bank,sparekasserellerpågirokontoiforeningensnavn. på kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500'00' Kassereren kan være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen- Udgifterne hertil afholdes af foreningen' Særlige bestemmelser s18 Fremkommer der spørgsrnå, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og 'ove"rbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes"godkendelse veo førstt<ommende generalforsamling- I særdeles vigtige ånliggender skal båstyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling'

7 s1e lngen vedtægtsbestemmelse kommunal vedtægi" må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kko"n 2(, tl zoot For "R rcelfore n Nordstranden" Til vitterlighed om underskrifternes ægthed' myndighed: dateringens rigtighed og underskrivernes Foranstående Forslag til vedtægter godkendes' Horsens BYråd, den I P-b.v' #\..s /r>y*t 4 J'*.s---. s Hfi\f"?fl01 F' { uunnt* *r"r=.t,, L{6't (-t[k('('< - roisen Ross Sørensen MA927

8 t..a \ -:\ \ \ a. \ \ \-,? ffi?tu IU tfr frf; ṣ Y" \\'\ i\ \ \\ \!\'\ i\ \\ UJ J m ffi 7 ijj h- wl &tu UJ n a. E h- (fr n ffi (} 7 b A tr UJ $ æj 0 ffi ffi M*5 H"g ' \g qj.d tr o ri CJ rj r_1 \ r".] d -t O. rt c0 o rf C O 0 s A I *

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere