Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet."

Transkript

1 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningen hørende ejendomme, alt i overensstemmelse med de den 29. juli 1996 i lokalplan nr. 15 og de den 26. august 1996 i lokalplan nr. 16 indeholdte bestemmelser om at ren- og vedligeholde fællesarealer og om pligt til medlemsskab af grundejerforening m.v., samt de den 28. oktober 1996 i lokalplan nr. 18 indeholdte bestemmelser om pligt til drift og vedlige-holdelse af delområde nr. 2, 3, 4 og Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant vedrørende beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt andre forhold af fælles interesse, uden særskilt godkendelse fra grundejerne De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle veje og stier samt fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne. Medlemmerne og disses forhold til foreningen: 4.1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der omfatter delområde 1 af lokalplan nr. 15 af 29. juli 1996 og lokalplan nr. 16 af 26. august Hvert medlem betaler et indmeldelsesgebyr kr ,00. Skanderborg Kommune er ikke pligtig at være medlem af grundejerforeningen. Revideret: 24/ Side 1 af 9

2 4.2. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening Såfremt kommunen måtte forlange det, er grundejerforeningen videre pligtig til at optage som medlemmer ejere af allerede udstykkede parceller i området og ejere af yderligere parceller, der måtte blive udstykket i områdets nærhed, og bebyggelsen har samme karakter, som fremgår af lokalplaner for området I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund han ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter at erlægge i en årlig rate inden udgangen af april måned for det pågældende regnskabsår. Kontingentet har forfaldsdato den 1.4., således at ejeren af grunden denne dato er pligtig at indbetale kontingentet. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Salg: 5.1. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden made ophører at være ejer af denne, er han fra overdragelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Samtidig hæfter den nye ejer for eventuelle restancer overfor foreningen Både den tidligere og den nuværende ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl, samt den solgte ejendoms parcel- og matrikelnummer. Hæftelse: 6.1. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser I forhold til foreningen hæfter medlemmerne prorata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer Indbetaling af kontingent skal ske på det af grundejerforeningens bestyrelse angivne sted. Revideret: 24/ Side 2 af 9

3 6.4. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Restanter erlægger et gebyr, som fastsættes af generalforsamlingen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. Generalforsamling: 7.1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af marts måned i Hørning. Denne indkaldes af bestyrelsen med 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen opførte adresse Det påhviler det enkelte medlem at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert medlem samtidig med indkaldelsen. Sammen med indkaldelsen medsendes årsregnskab samt budget Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal fø1gende punkter behandles: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, bidrag til stikonto samt gebyrer i.h.t ) Rettidigt indkomne forslag 6) Valg af bestyrelse 7) Valg af suppleanter 8) Valg af 2 revisorer 9) Valg af 2 revisorsuppleanter 10) Eventuelt - (herunder kan der ikke sættes forslag under afstemning). Revideret: 24/ Side 3 af 9

4 9.1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter mindst 1/4 af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Nar sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter dennes modtagelse Hvis ikke minimum 50 % af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning Hvert medlem har 2 stemmer for hver grund han ejer Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal jfr. dog 4.2. og Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter denne har fuld beviskraft i enhver henseende På generalforsamlingen har ethvert medlem taleret. Dog kan dirigenten begrænse taletiden pr. indlæg Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter eller ordensreglement, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg om indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Revideret: 24/ Side 4 af 9

5 11.2. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand, kan kun ændres ved enstemmighed ved samtlige medlemmer Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover de til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side, eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I de lige år afgår 2 medlemmer. I de ulige år afgår 3. Hvert år vælges 2 suppleanter. Hvis et bestyrelsesmedlem i årets løb må udtræde af bestyrelsen, skal suppleanten omgående indkaldes. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen har ret til at ansætte og aflønne fornøden medhjælp indenfor årets vedtagne budgetramme Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt bliver mindre end tre, er bestyrelsen pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jfr. reglerne i Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesanlæg Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Revideret: 24/ Side 5 af 9

6 13.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og kasseren i forening. Revisor og regnskab: Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted. En af revisorerne og en af revisorsuppleanterne skal være regnskabskyndige Revisor gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisorbemærkninger til bestyrelsen Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn, og skal foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt Foreningens regnskabsår er Regnskabet skal tilstilles revisor primo marts måned, og sammendrag med revisionspåtegning samt bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år, skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling Medlemmernes indbetalinger foretages efter bestyrelsens anvisning til foreningens konto i en bank, sparekasse eller på girokonto. Dog kan midler til opsparingsformål investeres i statseller kreditobligationer På kontoen kan kun hæves af kasseren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr ,00. Revideret: 24/ Side 6 af 9

7 Fællesanlæg og arealer: Grundejerforeningen drager omsorg for ren- og vedligeholdelse af fællesarealer, stianlæg og grøne områder i henhold til/ omfattet af lokalplan nr. 15 af 29. juli 1996, lokalplan nr. 16 af 26. august 1996 og delområde nr. 2, 3, 4 og 5 i lokalplan nr. 18 af 28. oktober Veje og stianlæg: Grundejerforeningen drager omsorg for enhver ren- og vedligeholdelse af de befæstigede stianlæg Der føres en særskilt konto i regnskabet, hvorpå der årligt skal hensættes et beløb til stifornyelse Det årlige hensættelsesbeløb fastsættes i budgettet, således at det hensatte beløb antages at være tilstrækkeligt til stifornyelse, når dette er påkrævet. Beløbet opkræves sammen med det øvrige kontingent Det på stikontoen indestående hensættelsesbeløb må alene anvendes til stifornyelse samt større vedligeholdelsesarbejder Ved optagelse af nye medlemmer i henhold til 4.2. og 4.3. anvendes det på optagelsestidspunktet på stikontoen indestående beløb udelukkende til stifornyelse eller større reparationsarbejde af stier i forbindelse med Overskovvej og Skovlundvej. Opløsning: Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede med hensyn til Lokalplaner nr. 15 af 29. juli af 26. august af 28. oktober 1996 eller senere lyste deklarationer. Revideret: 24/ Side 7 af 9

8 Særlige bestemmelser: Forekommer der spørgsmål, hvorom disses love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved først kommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer, eller nogen kommunal vedtægt. Vedtaget på generalforsamlingen 2010 Hørning 24/ Jack Valente (Dirigent) Jacob Ring (Næstformand) Revideret: 24/ Side 8 af 9

9 Ændringshistorie: Stiftende generalforsamling 1997: Vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. december Generalforsamlingen 2006: 8.4 ændret til at forslag skal være indsendt 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen 2008: 8.1 ændret til at generalforsamlingen skal indkaldes med 28 dages varsel. Generalforsamlingen 2010: Hørning Kommune erstattet med Skanderborg Kommune i 2, 4.1 og 8.1 Bemærkning om regnskabår 1998 fjernet i 16.1 Veje- og sti ændret til sti i Vejkonto ændret til stikonto i 8.5, 19.4 og 19.5 Revideret: 24/ Side 9 af 9

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere