Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan"

Transkript

1 Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan

2 INDHOLD Ansvar...3 Afgrænsning...3 Beredskabsskabelonen...3 Beredskabsskabelonens indhold og revision heraf...4 Tilpasning af beredskabsskabelonen til beredskabsplan...4 Bilag til beredskabsplanen...5 Produktion af beredskabsplan...5 Revision af beredskabsplan og bilag...6 Formidling af beredskabsplanen...6 Etablering beredskabsside på sdu.dk...7 Vedligeholdelse af beredskabsside...8 Bilag 1 - instruks i oprettelse af beredskabsside på sdu.dk...8 Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan er udarbejdet af Arbejdsmiljøkontoret og Teknisk service for at oplyse om enhedernes opgave i forbindelse med deres medvirken i SDU s koncept for beredskab. Et væsentligt princip for dette koncept er at sikre ensartethed på tværs af organisation og geografisk placering så materiale og indsats omkring beredskab bliver lettere at finde og agere efter. 2

3 ANSVAR Det er den enkelte enhed, der er ansvarlig for, at der er udarbejdet en lokal beredskabsplan i overens-stemmelse med SDU s fælles koncept. Det er ligeledes den enkelte enhed, der er ansvarlig for at enhedens medarbejdere, tilknyttede samarbejdspartnere og studerende kender til de risici som planen omfatter, og er instrueret i hvordan de skal agere. Enheden er også ansvarlig for den løbende vedligeholdelse af planen. AFGRÆNSNING Enheden skal indledningsvis fastlægge hvilke dele af SDU s organisation, arbejdsopgaver og fysiske arealer beredskabsplanen omfatter: I udgangspunkt dækker beredskabsplanen en organisatorisk enhed der refererer til hovedområdecheferne (dekaner eller direktør), dvs. et institut, et Fakultetssekretariat eller en organisation under områdecheferne i Fællesområdet. Det kan i nogle tilfælde være relevant at have flere beredskabsplaner hvis enheden er uensartet, fx hvis enheden er spredt på flere adresser, hvis der er organisatorisk afgrænsede delenheder som fx et center, eller hvis der er arbejdsområder med særskilte risici. Det kan i andre tilfælde være relevant at flere enheder går sammen om en fælles beredskabsplan hvis der er en åbenlys sammenhæng, fx samarbejde på et mindre campus eller på et fakultet hvor omstændighederne er sammenlignelige. Afvigelser fra udgangspunktet aftales i samarbejde med Teknisk service og Arbejdsmiljøkontoret. Enheden skal ved sådanne afvigelser være særlig opmærksom på at forholde sig til de ekstra koordinationsopgaver som opdeling inden for enheden eller sammenlægning af flere enheder måtte medføre. BEREDSKABSSKABELONEN Beredskabsskabelonen er udarbejdet som en fælles standard for Syddansk Universitet. Formålet med et sådant fælles udgangspunkt er flerfoldigt: Ensartet udtryk gør den genfindelig og styrker budskabet om at tage beredskab alvorligt. Beredskabsplaner under en fælles hat muliggør en ensartet understøttelse af aktiviteter i de offentlige områder og ikke-offentlige områder. Fælles instrukser - uanset hvor på universitet man som medarbejder befinder sig - gør det nemmere at orientere sig på andre campusser og andre dele af huset end hvor man har sin base. En fælles skabelon indebærer, at den enkelte plan ikke til mindste detalje vil understøtte meget lokale forhold, da betydningen af ensartethed og fælles front er vurderet højt. 3

4 BEREDSKABSSKABELONENS INDHOLD OG REVISION HERAF Beredskabsplanen er i forhold til beredskabsskabelonen fastlåst i følgende struktur: Layout Forord Alarmering Varsling Evakuering Kommunikation Personskader Brand Trusler, vold og tyveri Kemikalieuheld Enhedens egne temaer I skabelonen er udarbejdet en standardtekst under disse overskrifter. Disse ligger i udgangspunktet også fast, og det er kun ift. tilpasning til lokale forhold at man kan rette i teksten. Er der behov for omformuleringer og ændringer i skabelonens faste indhold, fremsendes ønske til Arbejdsmiljøkontoret. Arbejdsmiljøkontoret samler sådanne henvendelser til den kommende revisionsrunde. Revisioner af skabelonen godkendes af Hovedarbejdsmiljø ud valget. TILPASNING AF BEREDSKABSSKABELONEN TIL BEREDSKABSPLAN Skabelonen er åben for tilpasninger der imødekommer relevante, lokale behov. Således in deholder beredskabsplanen afsnit hvor der er mulighed for at ændre bestemte afsnit: Personskader : Information om kemikalieuheld kan fjernes. Trusler, vold og tyveri : Afsnit om Telefoniske trusler og Mistænkelige genstande kan fjernes. Der kan henvises til eventuelle lokale instrukser. Kemikalieuheld : Afsnittet kan helt udelades i tørre områder. Afsnittet kan forsynes med oversigt over/henvisning til laboratoriespecifikke instruktioner Specifikke henvisninger til ekstern assistance kan udvælges efter behov Enhedens egne temaer : Afsnittet kan tages i brug såfremt enheden har identificeret yderligere risici der ønskes behandlet på niveau med de øvrige temaer i beredskabsplanen 4

5 BILAG TIL BEREDSKABSPLANEN Bilag til beredskabsplanen omfatter: Bilag 1: Evakueringsinstrukser. Bundet instruks med oplysning om opgaver for evakueringsleder og samlepladsleder. Bilag 2 Lokal instruks. Bilag kan tages i brug såfremt enheden har identificeret risici der ønskes behandlet på mere detaljeret niveau (instruktionsniveau), og som samtidig ønskes tilgængeligt for studerende og medarbejdere. Bilag 3: Oversigtstegning over enheden : Oversigtskort fordelt på et eller flere bilag, der som minimum angiver placering af nødudstyr på enhedens adresse og oversigt over evakueringszoner og samlepladser. Det er intentionen at information om lokale forhold i videst muligt omfang søges illustreret i tegningsmateriale, som sammensættes efter aftale mellem enheden og Teknisk service. Bilag 3 se i udgangspunkt således ud: Bilag 3.1 Oversigtstegning. Bilag 3.2 Oversigt over evakueringszoner. Bilag 3.3 Oversigt over varslingstyper. Kort over sikkerhedsudstyr, der beskriver placering af sikkerhedsudstyr såsom nødbruser, brandslukningsudstyr, førstehjælpskasse m.v kan aftales med Teknisk service. PRODUKTION AF BEREDSKABSPLAN Indhold Når indholdet af beredskabsplanen er fastlagt på baggrund af enhedens risikovurdering (der henvises til særskilt vejledning om risikovurdering) tilrettes beredskabssskabelonen i PDF-programmet. Enheden fremsender tilretningerne elektronisk som hele tekststykker og som gule noter i den elektroniske udgave af beredskabsskabelonen til kommentering hos Arbejdsmiljøkontoret; Praktisk vejledning i redigering i PDF: A. Åben PDF- dokumentet B. Klik på kommentarfeltet i hjørnet oppe til højre (så fremgår alle rettelser i rækkefølge) C. Tilføjelser, ændringer, sletninger m.v m.v. markeres med et af de korrrektur-ikoner, som I kan finde oppe i højre hjørne under anmærkninger. D. Hvis I fortryder rettelseralligevel ønsker at bibeholde noget af teksten skal I blot placerere markøren ved et musetryk hen over den slettede tekst og trykke på delete knappen 5

6 Oversættelse Arbejdsmiljøkontoret fremsender reviderede tekststykker til engelsk oversættelse. For at sikre ensartet sprogbrug i oversættelser anbefales det at en fælles oversættelsespraksis benyttes, også for de lokale tekster. Beredskabsprojektet benytter i 2014 oversættelsesservice fra dansk til engelsk hos John Mason, Manuscripts. Oversættelsen godkendes af enheden. Oversættelse af beredskabsplaner finansieres af Teknisk service. Opsætning Arbejdsmiljøkontoret fremsender den lokale beredskabsplan på dansk og engelsk til Print & Sign på mailadressen der forestår den grafiske opsætning. Betaling for opsætning af beredskabsplan foranstaltes af Teknisk service. Print & Sign samarbejder med Arbejdsmiljøkontoret og Teknisk service om udfordringer i op sætning der måtte falde uden for standardlayout. Beredskabsplaner returneres fra Print & Sign til enheden i PDF-format. Enheden kan bestille papirtryk af beredskabsplanen. Pri sen følger den almindelige prissætning hos Print & Sign og finansieres af enheden selv. REVISION AF BEREDSKABSPLAN OG BILAG Det er enhedens ansvar at beredskabsplanen er revideret og stemmer overens med de identificerede risici. Beredskabsplanen skal revideres når forholdene ændres af betydning for risici der er omfattet af beredskabsplan, dog senest hvert 3. år i forlængelse af enhedens arbejde med arbejdspladsvurdering (APV). I forbindelse med den årlige evakueringsøvelse bør det overvejes om indhøstede erfaringer eventuelt giver anledning til revision af beredskabsplan. Andre anledninger til revision af beredskabsplan er fx midlertidige situationer (ombygninger), flytninger, indførelse af nye opgaver der medfører ændret trusselsbillede. Revisionsdato skal altid påføres beredskabsplanens forside. Beredskabsplanen forefindes i den seneste reviderede udgave på SDU.dk. FORMIDLING AF BEREDSKABSPLANEN Det er enhedens ansvar at sikre at enhedens medarbejdere og fastere tilknyttede studerende og gæster er informeret om beredskabsplanen og instrueret i dens indhold. Den senest reviderede udgave skal altid forefindes elektronisk på enhedens beredskabsside på SDU.dk. Enheden kan på eget initiativ og for egne midler bestille trykning af beredskabsplanen. Enheden bør i den sammenhæng have en plan for at sikre at de forældede, trykte beredskabsplaner bortskaffes. 6

7 ETABLERING BEREDSKABSSIDE PÅ SDU.DK I forbindelse med fælles koncept for beredskab oprettes der en hjemmeside på sdu.dk under fanen Om SDU, som vedrører beredskab på SDU. Denne side har adressen beredskab. Webløsningen bygger på programmet site core, som er det redaktørprogram SDU i øvrigt benytter til redigering på sdunet.dk og sdu.dk. Hver enhed (dvs. institut, område, fakultetssekretariat) får adgang til en samlet beredskabside på sdu.dk. Denne side skal indeholde alle enhedens beredskabsplaner, uanset antallet af afdelinger eller centre, samt lokation. Der er oprettet en fælles skabelon som beredskabsside. Skabelonen er etableret med obli gato riske felter til billede, alarminstruks samt genvej til Der er ligeledes etableret et spot til kemikaliedatabasen Kemibrug. Spottet er obligatoriske for la bo ratorier og værksteder. Fælles skabelon og dens placering i site core skal sikre at enhederne ikke generes ved behov for centrale tilpasninger. Derudover er det op til enheden at beslutte indhold med mulighed for at tilpasse beredskabssiden til de lokale behov og at oprette fx link til andre relevante sider, herunder sdunet. dk, eksterne sider m.v. Ideer til links eller spots kan være: Varslingstone (lydfil) Akutskadestue Giftlinjen SDU vejledninger om fx psykisk førstehjælp, farligt affald m.v. Personalepsykologordning CUU kurser fx førstehjælp Et af grundprincipperne i det fælles koncept for beredskab er at beredskab på SDU skal være genkendeligt. Det er den fælles skabelon for beredskabssiden medvirkende til. Beredskabssiden skal erstatte eventuelle eksisterende sider om enhedens beredskab for at undgå forvirring. Tilgang til beredskabssiden skal ske decentralt fra de enkelte enheders egne sider på sdu.dk. Beredskabsplanerne vil også fremgå af en række lister under siden I bilag 1 findes en vejledning til enhedens webredaktør om oprettelse og placering af enhedens beredskabsside. 7

8 VEDLIGEHOLDELSE AF BEREDSKABSSIDE Det er enhedens opgave at vedligeholde den foruddefinerede beredskabsside på sdu.dk med relevant og opdateret information om det lokale beredskab. Særligt er enheden ansvarlig for at seneste udgave af enhedens beredskabsplan(er) og tilhørende bilag er uploadede til enhedens foruddefinerede beredskabsside på sdu.dk. Siden er placeret under søjlen I forlængelse af revision af beredskabsplan opfordres enhederne til her at foretage en kritisk gennemgang af enhedens beredskabsside med henblik på at vurdere om indholdet er relevant, om informationerne er ført ajour, og om links virker. BILAG 1 VEJLEDNING I OPRETTELSE AF BEREDSKABSSIDE PÅ SDU.DK Bilag 1 kan rekvireres på eller ved kontakt til Arbejdsmiljøkontoret på 8

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere