Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN"

Transkript

1 Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13 Kemikalieuheld...14 Feltarbejde...16 Bilag 1 Instruks til evakuerings- og samlepladsleder...17 Bilag 2 Kontaktpersoner...18 Bilag 3 Oversigtstegninger over enheden

3 FORORD Denne beredskabsplan beskriver hvorledes medarbejdere og andre med tilknytning til SDU skal handle for at forebygge og mindske skaderne under og efter en ulykke eller nødsituation. Målet med beredskabsplanen er at medvirke til at redde liv, dernæst begrænse personskader og redde værdier. Beredskabsplanen gælder for Biologisk Institut. Den tager afsæt i fælles beredskabsprincipper for SDU og er tilpasset lokale forhold. Beredskabsplanen skal følges, men der skal altid udvises sund fornuft, og egen sikkerhed skal prioriteres højt. SDU s fælles beredskabsindsats skal kunne håndtere en uensartet bygningsmasse, en geografisk spredning og ønsket om at have et åbent og tilgængeligt universitet. Der er derfor med de lokalt forankrede beredskabsplaner lagt stor vægt på tilpasning til lokale forhold. SDU s bygningsmasse er beredskabsmæssigt inddelt i offentlige 1 og ikke-offentlige områder 2 : I de offentlige områder forefindes alarmeringsinstruks, orienteringskort, sikkerhedsinformation samt Safety points. I de ikke-offentlige områder findes lokale beredskabsplaner som denne. Af beredskabsplanen fremgår altid en revisionsdato. Beredskabsplanen forefindes i den senes te reviderede udgave på SDU.dk. Beredskabsplanen revideres når forholdene ændres af betydning for de risici der er omfattet af beredskabsplan, dog senest hvert 3. år i forlængelse af enhedens arbejde med arbejdspladsvurdering (APV). Lederen af den enkelte enhed er ansvarlig for at den lokale beredskabsplan er i overens stemmelse med SDU s fælles koncept, og at enhedens medarbejdere, tilknyttede samarbejdspartnere og studerende kender til de risici som planen omfatter, og er instrueret i hvordan de skal agere. Enhedens leder er også ansvarlig for den løbende vedligeholdelse af planen. 1 Offentlige områder er uden tilknyttet ledelse og medarbejdere (fx gangarealer, opholdsrum for studerende) 2 Ikke-offentlige områder er med tilknyttet ledelse og medarbejdere (fx institutområder) 3

4 ALARMERING Stands om muligt ulykken/ Limit the accident Begræns skaden/ Contain the damage Ring Oplys/ Call Tell them: Hvad er dit navn?/ Your name Hvad er der sket?/ What has happened Hvor ringer du fra?/ Where you are calling from Evakuer området om nødvendigt/ Evacuate the area if necessary Aktiver varslingsanlæg hvis det forefindes/ Activate any alarms Alarmer dine omgivelser mundtligt/ Alert those in your vicinity as quickly as possible Benyt nærmeste sikre udgang/ Use the nearest safe exit Ring og informer SDU/ Call and inform SDU Vejviser, nødtelefoni og nødhjælpsudstyr i offentlige områder 3 ALARM Syddansk Universitet Stands om muligt ulykken / Limit the accident Begræns skaden / Contain the damage Ring Oplys: / Call Tell them: Hvad er dit navn / Your name Hvad er der sket / What has happened Hvor ringer du fra: / Where you are calling from: [Adresse] Evakuer området om nødvendigt / Evacuate the area if necessary Sikkerhedsinformation / Safety information U133 Aktiver varslingsanlæg hvis det forefindes / Activate any alarms Alarmer dine omgivelser mundligt / Alert those in your vicinity as quickly as possible Benyt nærmeste sikre udgang / Use the nearest safe exit Ring og informer SDU / Call and inform SDU ORDENSREGLER / REGULATIONS - Ryd op efter dig selv / Clean up after yourself - Inventar placeres som ved modtagelse / Furniture must be originally placed - Flugtveje skal friholdes / Escape routes must be kept clear MAX. 56 PERS. Ved fejl og mangler, kontakt Teknisk Service / Errors and defects - contact Technical Services: Orienteringskort Orienteringskort er opslået strategiske steder på SDU og forefindes som folder; viser placering af nødhjælpsudstyr. 2. Sikkerhedsinformation Sikkerhedsinformation er opslået i alle undervisningslokaler og mødelokaler; viser maksimal person-belastning, alarmeringsprocedure og adgang til nærmeste flugtvej. 3. Safety point Safety point indeholder orienteringskort med angivelse af ambulancevej og flugtvej, nødudstyr (fx brandslukker, hjertestarter, førstehjælpskasse) samt nødtelefon hvorfra der kan ringes og internt på

5 VARSLING Orienter dig om hvordan du kan blive varslet eller kan varsle andre i tilfælde af en hændelse. Vær opmærksom på at der i SDU s bygninger og bygningsområder er forskellige muligheder for varsling, og at der ikke alle steder er elektroniske varslingsanlæg. Varslingstyper På SDU benyttes tre forskellige typer varsling: Talevarsling: Elektronisk løsning hvor et højtalersystem informerer og guider de personer der opholder sig i området. Tonevarsling: Elektronisk løsning hvor en lydgiver signalerer til de personer der opholder sig i området, at der er sket noget. Varsling ved anråb: Ikke-elektronisk løsning, hvor den der opdager at det ikke længere er trygt at opholde sig i området, gør de tilstedeværende opmærksomme på at de skal forlade området. Oversigt over den eventuelle elektronisk varsling i enheden fremgår af oversigtstegningerne i bilag 3. Aktivering Elektroniske varslingsanlæg aktiveres ved at trykke på brand/varslingstrykket. Det vil fremgå af det enkelte brand/varslingstryk om varslingen er intern eller ekstern. Intern: Der alarmeres kun internt i huset, og brandvæsnet eller anden myndighed adviseres ikke. Ekstern: Der alarmeres både internt og eksternt, dvs. at brandvæsnet adviseres. 5

6 EVAKUERING Hvis det ikke er sikkert at opholde sig i en bygning, skal evakuering iværksættes. Aktiver varslingsanlæg hvis et sådant findes, eller gør anråb. I enhedernes egne områder (ikke-offentlige områder) benyttes om muligt vestemodellen til at understøtte evakueringen. Benyt nærmeste sikre udgang eller flugtvej, også selvom det ikke er den korteste vej til samlepladsen. Offentlige områder Evakuering i de offentlige områder foregår ved at de tilstedeværende følger anvisninger på informative opslag, eventuelle signaler/beskeder fra varslingsanlæg eller anvisninger fra fast personale. Ikke-offentlige områder/vestemodellen Evakuering i de ikke-offentlige områder foregår efter vestemodellen, hvor personer af egen drift aktivt understøtter evakueringsprocessen. Ikke-offentlige områder er opdelt i et an tal evakueringszoner med en tilhørende evakueringsholder. Evakueringsholderne indeholder: Gul pose med gul vest samt instruks til evakueringsleder med tegning over det område der skal evakueres. Orange pose med orange vest samt instruks til samlepladsleder med kort over samlepladsens placering. Instrukserne er gengivet i bilag 1. Når medarbejderne bliver opmærksom på en hændelse der kræver at eva kuering igangsættes, går den første frivillige medarbejder til evakueringsholderen og på tager sig opgaven som evakueringsleder (gul) ; en anden frivillig medarbejder går til evakueringsholderen og påtager sig opgaven som samlepladsleder (orange) : Evakueringslederen (gul vest) har overordnet til opgave at få folk til at forlade området og til at området bliver afsøgt for eventuelt tilbageblevne. Evakueringslederen kan med fordel uddelegere opgaver for at bevare overblik over området. Status gives til samlepladslederen på samlepladsen. Samlepladslederen (orange vest) har overordnet til opgave at etablere samlingspunkt for evakuerede, at overbringe resultat af evakuering til politi/brandmyndighed og at rapportere tilbage til de evakuerede. Brugen af veste skal understøtte evakuering. I de tilfælde hvor veste ikke kan bruges, søges til nærmeste sikre udgang og videre mod samlepladsen. Sørg for god kommunikation så det er muligt at få et overblik over om alle er kommet ud. 6

7 KOMMUNIKATION Intern underretning på Når Syddansk Universitet underrettes på igangsættes en vurdering af oplysningerne, og et internt beredskab iværksættes. Den medarbejder der besvarer opkaldet, viderebringer oplysningerne om hændelsen til en intern beredskabsvagt. Vagten vurderer hvilke fagområder, der straks skal inddrages, herunder: Teknisk service (vurdering af behov for teknisk assistance på skadestedet, nøglebærer for indsatsledelse, afspærring, oprydning efter skade m.v.) Rektoratet (vurdering af koordineret aktion ved større eller vigtige hændelser) Kommunikation (vurdering af behov for orientering af presse, og af behov for supplerende varsling) IT-service (vurdering af behov for IT-teknisk support) HR-service (vurdering af sagsbehandling af personsag og personalesag) Behov for EKSTERN assistance 1. Ring Informér internt via Intern visitation Mediehåndtering Evt. yderligere varsling Evt. assistance på skadestedet Orientering af relevante fagområder HÆNDELSE Mediehåndtering Behov for INTERN assistance Informér internt via Intern visitation Evt. yderligere varsling Evt. assistance på skadestedet Orientering af relevante fagområder Orientering Når der observeres en hændelse hvor der er fare for liv og helbred eller for tab og beskadigel se af værdier, skal den nærmeste leder underrettes om det skete. Nærmeste leder er ansvarlig for at skadelidte, kolleger, naboer, samarbejdspartnere, orienteres på passende niveau om hændelsen. Kontakt til medierne i forbindelse med hændelser som kunne have offentlighedens og mediers bevågenhed, håndteres udelukkende af universitetets ledelse og kommunikationsafdeling. 7

8 PERSONSKADER Trinvis førstehjælp Stands ulykken Stands årsag, bring skadelidte i sikkerhed, stop maskiner eller arbejdsprocesser og afbryd strøm men. Vurder personen 1. Er personen bevidstløs? A. Skab frie luftveje ( A for airways). B. Kontroller vejrtrækning ( B for breathing). C. Mærk efter puls ( C for cirkulation). Benyt stabilt sideleje når en bevidstløs person selv trækker vejret. Giv livredende førstehjælp 2. Påbegynd hjerte-lungeredning. Giv 30 tryk på brystkassen, midt på brystbenet, og giv efterfølgende 2 indblæsninger. Hjertestarter forefindes ved Safety point, jf. bilag Stands blødning. Læg skadelidte ned. Tryk tommelfinger i såret ved voldsomt sprøjtende arterieblødning. Ved alle andre større blødninger løftes det blødende sted op, og anlægges en stram forbinding. Tilkald hjælp Følg alarmeringsinstruksen. Mød ambulance ved indgang og vis vej. Vær opmærksom på mulige adgangsveje for bårer. Stedlige Tekniske service eller vagtpersonale kan bl.a. forestå vejvisning af redningsfolk, understøtte skadesbegrænsning, forestå afspærring, orientere vagt om skadesforhold m.v. Giv almindelig førstehjælp Placering af førstehjælpskasse fremgår af oversigtstegningerne i bilag 3. 8

9 PERSONSKADER Kemikalieuheld Ved kemikalieuheld følges instruktioner på arbejdspladsbrugs anvisning. Medbring om muligt denne ved videre lægelig behandling: Bring tilskadekomne ud i frisk luft. Fremkald opkastning i tilfælde af forgiftning. Undgå at fremkalde opkastning i tilfælde af indtagelse af ætsende kemikalier, og sørg for at skadelidte drikker rigeligt med vand eller mælk. Fjern kemikalieforurenet tøj og skyl med vand - hurtigt og meget. Der henvises særskilt til Giftlinjens førstehjælpsinstruktioner. Kontakt Giftlinjen på tlf.: Psykisk førstehjælp Overvej behov for psykisk førstehjælp. Udvis omsorg over for skadelidtes fysiske velbefindende. Tal beroligende og afhjælp om muligt skadelidtes bekymringer. Chok og kriser kan opstå timer og dage efter en hændelse. Omsorg og krisehjælp er beskrevet i separat vejledning. om krisehjælp og opfølgende tiltag, som kan findes på Lægehjælp Ved behov for lægehjælp kontaktes om muligt egen læge (se information på sygesikringsbevis) eller Region Syddanmarks Læge- og Skadevagt på tlf Ved behov for be handl ing på skadestue sørges om muligt for at en kollega ledsager ska delidte. Rekvirér Siddende sygetransport hos Dansk Autohjælp på tlf Opgiv abonnementnr.: Alternativt rekvirér en taxa på tlf (Odense) eller (Kerteminde) Taxakort ligger i pengeskabet med bilnøgler Anmeldelse Al persontilskadekomst i forbindelse med udførelse af arbejde skal anmeldes til skadelidtes leder, der i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen foretager indberetning af arbejdsskade til Arbejdsmiljøkontoret, HR-service. 9

10 BRAND Første indsats Vurder indledningsvis hvilket behov for indsats der kræves i situationen når det brænder: 1. Stands om muligt branden Bekæmp ilden med egnet brandslukningsudstyr. En hurtig indsats ved mindre brande kan mindske skaderne betydeligt. Anmod evt. om kollegial assistance. Tag ingen risici. Afspær området for uvedkommende 2. Alarmér brandvæsen Ring En forsinket tilkaldelse af brandvæsnet kan øge skaderne betydeligt. Modtag om muligt brandvæsnet og vis vej til skadestedet. Når brandvæsnet ankommer overtager de indsatsledelsen. 3. Evakuer Advar andre ved anråb. Benyt ikke elevatorer. 4. Begræns spredning af brand Luk døre, vinduer og porte hvis det er muligt. Fjern brandfarligt oplag hvis det er muligt. Fjern eller afbryd brandkilde. Under afsnittet Brandslukningsudstyr (side 11) findes en vejledning i brug af udstyret. Værd at vide om brand For at en brand kan opstå eller udvikle sig, skal tre faktorer være til stede: ilt, temperatur og brandbart materiale. En brand spreder sig altid opad i sekunder, til siden i minut ter og nedad i timer (se illustration). Hvis en eller flere af disse faktorer ændres eller fjernes, vil branden dø ud. Omsat til praksis vil det sige: ILT MATERIALE TEMPERATUR Fjern ilten (ved brand i et lille rum): Luk døre og vinduer og sørg for at der ikke tilføres ilt (fx via et åbent vindue). Sænk temperaturen (ved brand i elektriske installationer eller brandbare væsker): Brug en kulsyreslukker der køler branden til en temperatur hvor branden dør ud. Fjern det brandbare materiale (ved brand i en skraldespand eller lignende): Tag om muligt fat i genstanden og smid den ud af vinduet. Når alarmering og evakuering er igang sat i selve området hvor det brænder, startes alarme ring og evakuering af naboer først ovenpå, dernæst til siden og sidst nedenunder. 10

11 BRANDSLUKNINGSUDSTYR Slukning af mindre brande skal altid ske under hensyntagen til materialets egnethed over for typen af brand. Det brandslukningsudstyr, der er tilgængeligt på Syddansk Universitet, er præsenteret nedenfor. KULSYRESLUKKER Anvendelse: El-installationer, brandbare væsker. Bør ikke anvendes mod: Mennesker, da slukningsmidlets temp. er ca. -70 grader. Begrænset effekt udendørs. Ved slukning i mindre rum opstår iltmangel når man slukker ilden. BRANDSLANGE Anvendelse: Faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler. Mennesker. Bør ikke anvendes til: Slukning af brande i elinstallationer, brandbare væsker og gasarter. HÅNDSPRØJTE- BATTERI Anvendelse: Faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler. Bør ikke anvendes til: Slukning af brande i el installationer, brændbare væsker og gasarter. TRYKLADET VANDSLUKKER Anvendelse: Faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler. Bør ikke anvendes til: Slukning af brande i elinstallationer, brændbare væsker og gasarter. BRANDTÆPPE Anvendelse: Mennesker. Køkkener, fx brand i gryder/ friture. SKUMSLUKKER Anvendelse: Brandbare væsker, faste stoffer. 11

12 TRUSLER OG VOLD Det anses for kollegialt at medarbejdere og studerende drager omsorg for at kollegaer eller medstuderende ikke mistrives. Ved mistanke om mistrivsel kan man udtrykke sin bekymring ved en omsorgsfuld samtale med pågældende. Mistanke om mistrivsel der vurderes at kræve udefrakommende støtte, indberettes til nærmeste leder. Syddansk Universitet følger Undervisningsministeriets håndbog vedrørende Sikkerhed og kriseberedskab. Der foretages en løbende vurdering af det nødvendige beredskabsniveau på bag grund af indrapporterede hændelser og andre relevante forhold. Trusler Forsøg om muligt at nedtrappe konflikter, der udvikler truende eller krænkende adfærd: Forbliv rolig og tålmodig. Fokusér på vedkommendes problem; ikke på attituden. Vær respektfuld, lyttende og anerkendende. Oprids vedkommendes muligheder for at handle. Giv plads til at vedkommende kan (af)reagere. Genoptag drøftelse af problemerne når følelserne har lagt sig. Skab fysisk plads til vedkommende. Fasthold en venlig, rolig og neutral adfærd. Værn om egen og andres sikkerhed. Tilkald altid hjælp hvis konflikten udvikler sig. Gør andre opmærksomme på situationen hvis den udvikler sig. Vær opmærksom som kollega; ikke passiv tilskuer. Ved behov for akut hjælp kontaktes politiet direkte via Gør så vidt muligt hvad den truende beder dig om indtil hjælpen når frem. Spil ikke helt. Giv kollegial psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden. Telefoniske trusler Forsøg at fastholde samtalen ved anonyme telefoniske trusler. Registrer så mange detaljerede oplysninger som muligt: Hvad er baggrunden for truslen, hvordan, hvor og hvornår effektueres den, noter karakteristiske kendetegn ved den truende. Orienter nærmeste tilstedeværende leder straks. Skønnes risikoen akut, kontaktes politiet direkte via Mistænkelige genstande Mistænkelige og/eller efterladte genstande må ikke røres. Afspær området for uvedkommende. Orientér den nærmeste leder. Kontakt Teknisk service på for en indledningsvis besigtigelse af situationen. Skønnes risikoen akut, kontaktes politiet di rekte via

13 TRUSLER OG VOLD Voldshandlinger I tilfælde af vold benyttes alarmeringsinstruksen. Hold om muligt passende afstand og fjern diskret emner, som kan anvendes som våben. Følg anvisning om personskader (side 8). Amokhandlinger Ved bekymring for radikalisering eller skoleskyderi af ikke hastende karakter kontaktes den nærmeste leder. Denne indberetter situationen til Teknisk service, der i samråd med rektoratet forestår evt. kontakt til politi eller andre myndigheder. Ved bekymring for radikalisering, amok- eller terrorhandling hvor politiets indgriben skønnes påkrævet her og nu, alarmeres politiets vagtcentral via Teknisk service varskos hurtigst muligt via Bedøm situationen og vurder muligheden for at flygte, skjule sig og/eller barrikadere sig. Afvent instrukser fra politi eller myndig medarbejder. I forbindelse med voldsomme hændelser koordineres og iværksættes tiltag vedrørende intern og ekstern kommunikation af SDU Kommunikation. Tilbud om krisehjælp overvejes af indsatsledelsen og rektoratet eller ekstern indsatsledelse. Anmeldelse af trusler og vold Nærmeste leder til den ansatte, der er blevet truet eller udsat for vold, skal underrettes snarest muligt om hændelsen. Lederen indberetter hændelsen til Teknisk service, der i samråd med forulempede og rektoratet vurderer behov for at SDU afgiver politianmeldelse. Episoder, hvor trusler eller vold overfor medarbejder har fundet sted, skal vurderes af arbejdsmiljøgruppen. Lederen skal anmelde medarbejders tilskadekomst som arbejdsskade til Ar bejdsmiljøkontoret. Hvis det er ansatte eller studerende, der truer eller udøver vold, kan hændelsen behandles af SDU som klagesag, personalesag eller sag under de studerendes ordensreglement. Studerende der udsættes for trusler eller vold i forbindelse med deres ophold på universitetet, kan anmelde episoden til Teknisk service på Teknisk service kan være behjælpelig med den videre håndtering. Berigelseskriminalitet Hvis man som medarbejder bliver vidne til berigelseskriminalitet, skal man observere og notere adfærden hos den formodende gerningsmand. Alle indbrud og tyverier anmeldes hurtigst muligt til Syddansk Universitet med henblik på iværksættelse af efterforskning. Nærmeste leder orienteres. Når der er klarhed over omfanget af tyveriet, foretages en skriftlig anmeldelse til mailbox med oplysninger til brug for politiets videre efterforskning og en evt. forsikrings vurdering. 13

14 KEMIKALIEUHELD Stands ulykken Følg altid de specifikke forholdsregler for opbevaring og håndtering af det anvendte kemikalium og egnet førstehjælp og nødhjælpsforanstaltninger som er beskrevet i den tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning, se Lokale sikkerhedsinstrukser for specialområder skal følges: Lokale instruktioner forefindes i laboratorierne samt på instituttets web-side om arbejdsmiljø: I tilfælde af kemikalieuheld: Vurder farligheden - udsæt ikke dig selv for risiko. Ifør dig nødvendigt, personligt beskyttelsesudstyr. Luk døre og vinduer og skru evt. op for mekanisk ventilation. Afbryd og sørg for at afsikre igangværende forsøg. Afbryd evt. el og gas. Afdæk kloak ved risiko for miljøuheld. Afmærk farezonen. Placering af sikkerhedsindretninger (nødbruser, forbindskasse, brandslukningsudstyr, øjen skyl le flasker, sikkerhedsudstyr til redningsarbejde) er anført i oversigtstegningerne i bilag 3. 14

15 KEMIKALIEUHELD I tilfælde af uheld med biologisk materiale: Ved uheld/spild skal der ved mindre spild straks tørres op og efterfølgende aftørres med 70% ethanol. Ved større spild skal det spildte omkredses af kattegrus som overhældes med 1% Virkon. Det hele fejes sammen og bortskaffes i GMO mærket affaldsbeholder. Intern og ekstern assistance Teknisk service kan assistere med afbrydning af ventilation, afspærring og oprydning samt kontakt til miljømyndigheder. Ved større spild af længere varighed kontaktes Kemisk beredskab på telefon (døgn vagt) for telefonisk rådgivning, kemiske analyser og assistance på skadestedet. Ved forgiftninger kan Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, kontaktes på telefon (døgnvagt) for rådgivning. Ved større uheld med biologiske stoffer kan Center for Biosikring og Beredskab, Statens Seruminstitut kontaktes på telefon (døgnvagt) for rådgivning om prøve indsamling, diagnostik, terapeutika, vacciner, dekontaminering og information til offentligheden. Ved uheld med radioaktive stoffer kontaktes den lokale isotopansvarlige. Endvidere kan Sta tens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen, kontaktes på telefon (døgn vagt) for rådgivning, gennemførelse af kontrolmåling og eventuel assistance til efterfølgende oprydning på skadestedet. Ved forureningsrisiko fra udslip af olie eller farlige kemikalier til kloak, vandløb eller jord skal politiet kontaktes på kontaktes. Oprydning Oprydning må kun udføres når der er tilvejebragt tilstrækkelig viden om hvordan de involverede kemikalier kan håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Anvend nødvendigt, personligt beskyttelsesudstyr under oprydning. Handsker, åndedrætsværn, briller og spildkit eller granulat findes i V10-510c-1, V16-512b-1 og i det store laboratorium (Kerteminde). Bortskaf opsamlet spild som kemikalieaffald. 15

16 FELTARBEJDE Uheld til søs eller færdselsuheld med personskade Ring 112 Hvis det er muligt, kontakt sekretariatet på tlf Afstem tilskadekomne med sekretariatets passagerliste Opgiv mobilnummer, som du ringer fra Mindre skader, som man selv kan håndtere Uheld i bil, som kun indebærer materiel skade Ring til Dansk Autohjælp på tlf Oplys abonnementnr.: Udfyld skadesanmeldelse, som ligger sammen med bilbogen, og aflevér den på sekretariatet Rapportér til arbejdsmiljøgruppen, som behandler hændelsen som Tilløb til ulykke Materiel skade anmeldes til Finn Andreasen tlf Uheld til søs f.eks motorstop eller mand over bord uden personskade Anmeld materiel skade til Finn Andreasen tlf Rapportér til arbejdsmiljøgruppen, som behandler hændelsen som Tilløb til ulykke 16

17 BILAG 1 INSTRUKS TIL EVAKUE- RINGS- OG SAMLEPLADSLEDER Evakueringslederen (gul vest) har overordnet til opgave at få folk til at forlade området samt afsøge området for eventuelt tilbageblevne. Denne information bringes til samlepladslederen. Evakueringslederen kan med fordel uddelegere opgaver for at bevare overblik over området. 1. Tag den gule vest på ved evakuering 2. Advar alle personer i dit evakueringsområde 3. Sørg for at dit område bliver afsøgt (se tegning på bagsiden) 4. Sørg for at alle forlader området og går til samlepladsen 5. Informer alle tilstødende områder om at I foretager evakuering 6. Tag vare på din egen sikkerhed 7. Gå til samlepladsen, og informer samlepladslederen (orange vest) om status på afsøgningen af området og om alle er kommet ud 8. Informer den lokale ledelse når det er muligt Samlepladslederen (orange vest) har overordnet til opgave at være samlingspunkt for evakuerede folk, overbringe resultat af evakuering til politi/brandmyndighed samt rapportere tilbage til de evakuerede. 1. Tag den orange vest på ved evakuering 2. Gå direkte til samlepladsen (se tegning på bagsiden) 3. Modtag status fra fremmødte evakueringsleder (gul vest) på afsøgningen af området og om alle er kommet ud 4. Koordiner med øvrige samlepladsledere (orange veste) 5. Kontakt omgående fremmødte indsatsleder fra politi eller brandmyndighed, og giv en status på afsøgningen af området og om alle er kommet ud 6. Sørg for opfølgende information til de evakuerede 17

18 BILAG 2 KONTAKTPERSONER Oversigt over kontaktpersoner kan findes på dette link: Vigtige%20telefonnumre.pdf 18

19 BILAG 3 OVERSIGTSTEGNINGER OVER ENHEDEN Bilag 3.1 Oversigtstegning. Bilag 3.2 Oversigt over evakueringszoner. Bilag 3.3 Oversigt over varslingstyper. 19

20

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Vejledning til undervisere om beredskab på SDU

Vejledning til undervisere om beredskab på SDU Vejledning til undervisere om beredskab på SDU MAJ 2015 FORORD Denne vejledning informerer om SDU s beredskab i forbindelse med undervisning i undervisningslokaler. Der gives en række råd til underviser

Læs mere

Beredskabsplan. University College Lillebælt. Blangstedgårdsvej Odense. Arbejdsmiljøledere Tove Schmidt, Marianne Gellert, Ambrosia Hansen.

Beredskabsplan. University College Lillebælt. Blangstedgårdsvej Odense. Arbejdsmiljøledere Tove Schmidt, Marianne Gellert, Ambrosia Hansen. 2015 Beredskabsplan University College Lillebælt Ansvarlige: Arbejdsmiljørepræsentanten Uddannelseschef for sygeplejerske uddannelsen er Lena Busch Nielsen. Sygeplejeuddannelsen Kirsten Vendelbo Larsen

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

ENHED: Evakueringsøvelser

ENHED: Evakueringsøvelser ENHED: Evakueringsøvelser INDHOLD Dette er en vejledning i, hvordan enheden afholder den årlige evakueringsøvelse i forbindelse med fælles koncept for beredskab på SDU. Formål med årlig evakueringsøvelse...

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Ved brand samt andre uheld Side Beredskabsplanens gyldighed... 2 Evakuering og alarmering i forbindelse med brand, EASU hvad skal jeg?... 3 Andre

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan

Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan INDHOLD Ansvar...3 Afgrænsning...3 Beredskabsskabelonen...3 Beredskabsskabelonens indhold og revision heraf...4 Tilpasning af beredskabsskabelonen

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Informationsmøde 16. maj 2011. Evakueringskoncept Evakueringsøvelse onsdag 18. maj Instrukser på FARMA

Informationsmøde 16. maj 2011. Evakueringskoncept Evakueringsøvelse onsdag 18. maj Instrukser på FARMA Informationsmøde 16. maj 2011 Evakueringskoncept Evakueringsøvelse onsdag 18. maj Instrukser på FARMA 1 Informationsmøde 16. maj 2011 På strategiske steder i bygningerne er ophængt kassetter, som indeholder:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

H.C.Ørsted Instituttets Katastrofe- og beredskabsplan 2006-2009

H.C.Ørsted Instituttets Katastrofe- og beredskabsplan 2006-2009 Indhold H.C.Ørsted Instituttets Katastrofe- og beredskabsplan 2006-2009 Forebyggende foranstaltninger...1 Katastrofeplan i tilfælde af brand...2 Alarmering ved brand...2 Slukning af brand...2 Brandslukkere

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL

BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL 25. september 2009. BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL KRISEGRUPPE: Teknisk Serviceleder Allan Poulsen, 72534063 / 51200950 Viceskoleinspektør Inge Lise Bruun Abildgaard,

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården Beredskabsmappe Kulturcenter Mantziusgården 1 Planens Indhold Beskrivelse af institutionen side 3 Alarmering, generelt Alarmeringsplan side 4 Varslingssignaler side 5 Samlested efter evakuering side 5

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden:

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden: Brand Brandalarm på instituttet ALLE ansatte, studerende, gæster går straks til samlingspunkt P1 (parkeringsplads ved svømmehallen) Evakuer - Sørg for at alle, du møder, kommer ud Luk alle døre til rummet

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS Efteråret 2015 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Evakuering på Aarhus Universitet

Evakuering på Aarhus Universitet ering Evaku Evakuering på Indhold Indledning.................................................... 3 Hvad siger loven?............................................. 4 Hvad er en evakueringsplan?..................................

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Afdelingers samlingssteder

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold INDHOLD Indledning...3 Forebyggende foranstaltninger...4 Low arousal konflikt uden konfrontation...5 Håndtering af aggressive personer...6

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab Denne vejledning samler de vigtigste ting, som I skal omkring i jeres arbejde med det lokale

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

13. september 2012 Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF) Beredskabs Plan

13. september 2012 Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF) Beredskabs Plan 13. september 2012 Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF) Beredskabs Plan Ved brand, eksplosionsfare, eller kemikalieudslip 1 Alarmering 2. Evakuering 3. Brandbekæmpelse 4. Brandklasser 5. Brandbekæmpelsesudstyr

Læs mere