Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN"

Transkript

1 Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13 Kemikalieuheld...14 Feltarbejde...16 Bilag 1 Instruks til evakuerings- og samlepladsleder...17 Bilag 2 Kontaktpersoner...18 Bilag 3 Oversigtstegninger over enheden

3 FORORD Denne beredskabsplan beskriver hvorledes medarbejdere og andre med tilknytning til SDU skal handle for at forebygge og mindske skaderne under og efter en ulykke eller nødsituation. Målet med beredskabsplanen er at medvirke til at redde liv, dernæst begrænse personskader og redde værdier. Beredskabsplanen gælder for Biologisk Institut. Den tager afsæt i fælles beredskabsprincipper for SDU og er tilpasset lokale forhold. Beredskabsplanen skal følges, men der skal altid udvises sund fornuft, og egen sikkerhed skal prioriteres højt. SDU s fælles beredskabsindsats skal kunne håndtere en uensartet bygningsmasse, en geografisk spredning og ønsket om at have et åbent og tilgængeligt universitet. Der er derfor med de lokalt forankrede beredskabsplaner lagt stor vægt på tilpasning til lokale forhold. SDU s bygningsmasse er beredskabsmæssigt inddelt i offentlige 1 og ikke-offentlige områder 2 : I de offentlige områder forefindes alarmeringsinstruks, orienteringskort, sikkerhedsinformation samt Safety points. I de ikke-offentlige områder findes lokale beredskabsplaner som denne. Af beredskabsplanen fremgår altid en revisionsdato. Beredskabsplanen forefindes i den senes te reviderede udgave på SDU.dk. Beredskabsplanen revideres når forholdene ændres af betydning for de risici der er omfattet af beredskabsplan, dog senest hvert 3. år i forlængelse af enhedens arbejde med arbejdspladsvurdering (APV). Lederen af den enkelte enhed er ansvarlig for at den lokale beredskabsplan er i overens stemmelse med SDU s fælles koncept, og at enhedens medarbejdere, tilknyttede samarbejdspartnere og studerende kender til de risici som planen omfatter, og er instrueret i hvordan de skal agere. Enhedens leder er også ansvarlig for den løbende vedligeholdelse af planen. 1 Offentlige områder er uden tilknyttet ledelse og medarbejdere (fx gangarealer, opholdsrum for studerende) 2 Ikke-offentlige områder er med tilknyttet ledelse og medarbejdere (fx institutområder) 3

4 ALARMERING Stands om muligt ulykken/ Limit the accident Begræns skaden/ Contain the damage Ring Oplys/ Call Tell them: Hvad er dit navn?/ Your name Hvad er der sket?/ What has happened Hvor ringer du fra?/ Where you are calling from Evakuer området om nødvendigt/ Evacuate the area if necessary Aktiver varslingsanlæg hvis det forefindes/ Activate any alarms Alarmer dine omgivelser mundtligt/ Alert those in your vicinity as quickly as possible Benyt nærmeste sikre udgang/ Use the nearest safe exit Ring og informer SDU/ Call and inform SDU Vejviser, nødtelefoni og nødhjælpsudstyr i offentlige områder 3 ALARM Syddansk Universitet Stands om muligt ulykken / Limit the accident Begræns skaden / Contain the damage Ring Oplys: / Call Tell them: Hvad er dit navn / Your name Hvad er der sket / What has happened Hvor ringer du fra: / Where you are calling from: [Adresse] Evakuer området om nødvendigt / Evacuate the area if necessary Sikkerhedsinformation / Safety information U133 Aktiver varslingsanlæg hvis det forefindes / Activate any alarms Alarmer dine omgivelser mundligt / Alert those in your vicinity as quickly as possible Benyt nærmeste sikre udgang / Use the nearest safe exit Ring og informer SDU / Call and inform SDU ORDENSREGLER / REGULATIONS - Ryd op efter dig selv / Clean up after yourself - Inventar placeres som ved modtagelse / Furniture must be originally placed - Flugtveje skal friholdes / Escape routes must be kept clear MAX. 56 PERS. Ved fejl og mangler, kontakt Teknisk Service / Errors and defects - contact Technical Services: Orienteringskort Orienteringskort er opslået strategiske steder på SDU og forefindes som folder; viser placering af nødhjælpsudstyr. 2. Sikkerhedsinformation Sikkerhedsinformation er opslået i alle undervisningslokaler og mødelokaler; viser maksimal person-belastning, alarmeringsprocedure og adgang til nærmeste flugtvej. 3. Safety point Safety point indeholder orienteringskort med angivelse af ambulancevej og flugtvej, nødudstyr (fx brandslukker, hjertestarter, førstehjælpskasse) samt nødtelefon hvorfra der kan ringes og internt på

5 VARSLING Orienter dig om hvordan du kan blive varslet eller kan varsle andre i tilfælde af en hændelse. Vær opmærksom på at der i SDU s bygninger og bygningsområder er forskellige muligheder for varsling, og at der ikke alle steder er elektroniske varslingsanlæg. Varslingstyper På SDU benyttes tre forskellige typer varsling: Talevarsling: Elektronisk løsning hvor et højtalersystem informerer og guider de personer der opholder sig i området. Tonevarsling: Elektronisk løsning hvor en lydgiver signalerer til de personer der opholder sig i området, at der er sket noget. Varsling ved anråb: Ikke-elektronisk løsning, hvor den der opdager at det ikke længere er trygt at opholde sig i området, gør de tilstedeværende opmærksomme på at de skal forlade området. Oversigt over den eventuelle elektronisk varsling i enheden fremgår af oversigtstegningerne i bilag 3. Aktivering Elektroniske varslingsanlæg aktiveres ved at trykke på brand/varslingstrykket. Det vil fremgå af det enkelte brand/varslingstryk om varslingen er intern eller ekstern. Intern: Der alarmeres kun internt i huset, og brandvæsnet eller anden myndighed adviseres ikke. Ekstern: Der alarmeres både internt og eksternt, dvs. at brandvæsnet adviseres. 5

6 EVAKUERING Hvis det ikke er sikkert at opholde sig i en bygning, skal evakuering iværksættes. Aktiver varslingsanlæg hvis et sådant findes, eller gør anråb. I enhedernes egne områder (ikke-offentlige områder) benyttes om muligt vestemodellen til at understøtte evakueringen. Benyt nærmeste sikre udgang eller flugtvej, også selvom det ikke er den korteste vej til samlepladsen. Offentlige områder Evakuering i de offentlige områder foregår ved at de tilstedeværende følger anvisninger på informative opslag, eventuelle signaler/beskeder fra varslingsanlæg eller anvisninger fra fast personale. Ikke-offentlige områder/vestemodellen Evakuering i de ikke-offentlige områder foregår efter vestemodellen, hvor personer af egen drift aktivt understøtter evakueringsprocessen. Ikke-offentlige områder er opdelt i et an tal evakueringszoner med en tilhørende evakueringsholder. Evakueringsholderne indeholder: Gul pose med gul vest samt instruks til evakueringsleder med tegning over det område der skal evakueres. Orange pose med orange vest samt instruks til samlepladsleder med kort over samlepladsens placering. Instrukserne er gengivet i bilag 1. Når medarbejderne bliver opmærksom på en hændelse der kræver at eva kuering igangsættes, går den første frivillige medarbejder til evakueringsholderen og på tager sig opgaven som evakueringsleder (gul) ; en anden frivillig medarbejder går til evakueringsholderen og påtager sig opgaven som samlepladsleder (orange) : Evakueringslederen (gul vest) har overordnet til opgave at få folk til at forlade området og til at området bliver afsøgt for eventuelt tilbageblevne. Evakueringslederen kan med fordel uddelegere opgaver for at bevare overblik over området. Status gives til samlepladslederen på samlepladsen. Samlepladslederen (orange vest) har overordnet til opgave at etablere samlingspunkt for evakuerede, at overbringe resultat af evakuering til politi/brandmyndighed og at rapportere tilbage til de evakuerede. Brugen af veste skal understøtte evakuering. I de tilfælde hvor veste ikke kan bruges, søges til nærmeste sikre udgang og videre mod samlepladsen. Sørg for god kommunikation så det er muligt at få et overblik over om alle er kommet ud. 6

7 KOMMUNIKATION Intern underretning på Når Syddansk Universitet underrettes på igangsættes en vurdering af oplysningerne, og et internt beredskab iværksættes. Den medarbejder der besvarer opkaldet, viderebringer oplysningerne om hændelsen til en intern beredskabsvagt. Vagten vurderer hvilke fagområder, der straks skal inddrages, herunder: Teknisk service (vurdering af behov for teknisk assistance på skadestedet, nøglebærer for indsatsledelse, afspærring, oprydning efter skade m.v.) Rektoratet (vurdering af koordineret aktion ved større eller vigtige hændelser) Kommunikation (vurdering af behov for orientering af presse, og af behov for supplerende varsling) IT-service (vurdering af behov for IT-teknisk support) HR-service (vurdering af sagsbehandling af personsag og personalesag) Behov for EKSTERN assistance 1. Ring Informér internt via Intern visitation Mediehåndtering Evt. yderligere varsling Evt. assistance på skadestedet Orientering af relevante fagområder HÆNDELSE Mediehåndtering Behov for INTERN assistance Informér internt via Intern visitation Evt. yderligere varsling Evt. assistance på skadestedet Orientering af relevante fagområder Orientering Når der observeres en hændelse hvor der er fare for liv og helbred eller for tab og beskadigel se af værdier, skal den nærmeste leder underrettes om det skete. Nærmeste leder er ansvarlig for at skadelidte, kolleger, naboer, samarbejdspartnere, orienteres på passende niveau om hændelsen. Kontakt til medierne i forbindelse med hændelser som kunne have offentlighedens og mediers bevågenhed, håndteres udelukkende af universitetets ledelse og kommunikationsafdeling. 7

8 PERSONSKADER Trinvis førstehjælp Stands ulykken Stands årsag, bring skadelidte i sikkerhed, stop maskiner eller arbejdsprocesser og afbryd strøm men. Vurder personen 1. Er personen bevidstløs? A. Skab frie luftveje ( A for airways). B. Kontroller vejrtrækning ( B for breathing). C. Mærk efter puls ( C for cirkulation). Benyt stabilt sideleje når en bevidstløs person selv trækker vejret. Giv livredende førstehjælp 2. Påbegynd hjerte-lungeredning. Giv 30 tryk på brystkassen, midt på brystbenet, og giv efterfølgende 2 indblæsninger. Hjertestarter forefindes ved Safety point, jf. bilag Stands blødning. Læg skadelidte ned. Tryk tommelfinger i såret ved voldsomt sprøjtende arterieblødning. Ved alle andre større blødninger løftes det blødende sted op, og anlægges en stram forbinding. Tilkald hjælp Følg alarmeringsinstruksen. Mød ambulance ved indgang og vis vej. Vær opmærksom på mulige adgangsveje for bårer. Stedlige Tekniske service eller vagtpersonale kan bl.a. forestå vejvisning af redningsfolk, understøtte skadesbegrænsning, forestå afspærring, orientere vagt om skadesforhold m.v. Giv almindelig førstehjælp Placering af førstehjælpskasse fremgår af oversigtstegningerne i bilag 3. 8

9 PERSONSKADER Kemikalieuheld Ved kemikalieuheld følges instruktioner på arbejdspladsbrugs anvisning. Medbring om muligt denne ved videre lægelig behandling: Bring tilskadekomne ud i frisk luft. Fremkald opkastning i tilfælde af forgiftning. Undgå at fremkalde opkastning i tilfælde af indtagelse af ætsende kemikalier, og sørg for at skadelidte drikker rigeligt med vand eller mælk. Fjern kemikalieforurenet tøj og skyl med vand - hurtigt og meget. Der henvises særskilt til Giftlinjens førstehjælpsinstruktioner. Kontakt Giftlinjen på tlf.: Psykisk førstehjælp Overvej behov for psykisk førstehjælp. Udvis omsorg over for skadelidtes fysiske velbefindende. Tal beroligende og afhjælp om muligt skadelidtes bekymringer. Chok og kriser kan opstå timer og dage efter en hændelse. Omsorg og krisehjælp er beskrevet i separat vejledning. om krisehjælp og opfølgende tiltag, som kan findes på Lægehjælp Ved behov for lægehjælp kontaktes om muligt egen læge (se information på sygesikringsbevis) eller Region Syddanmarks Læge- og Skadevagt på tlf Ved behov for be handl ing på skadestue sørges om muligt for at en kollega ledsager ska delidte. Rekvirér Siddende sygetransport hos Dansk Autohjælp på tlf Opgiv abonnementnr.: Alternativt rekvirér en taxa på tlf (Odense) eller (Kerteminde) Taxakort ligger i pengeskabet med bilnøgler Anmeldelse Al persontilskadekomst i forbindelse med udførelse af arbejde skal anmeldes til skadelidtes leder, der i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen foretager indberetning af arbejdsskade til Arbejdsmiljøkontoret, HR-service. 9

10 BRAND Første indsats Vurder indledningsvis hvilket behov for indsats der kræves i situationen når det brænder: 1. Stands om muligt branden Bekæmp ilden med egnet brandslukningsudstyr. En hurtig indsats ved mindre brande kan mindske skaderne betydeligt. Anmod evt. om kollegial assistance. Tag ingen risici. Afspær området for uvedkommende 2. Alarmér brandvæsen Ring En forsinket tilkaldelse af brandvæsnet kan øge skaderne betydeligt. Modtag om muligt brandvæsnet og vis vej til skadestedet. Når brandvæsnet ankommer overtager de indsatsledelsen. 3. Evakuer Advar andre ved anråb. Benyt ikke elevatorer. 4. Begræns spredning af brand Luk døre, vinduer og porte hvis det er muligt. Fjern brandfarligt oplag hvis det er muligt. Fjern eller afbryd brandkilde. Under afsnittet Brandslukningsudstyr (side 11) findes en vejledning i brug af udstyret. Værd at vide om brand For at en brand kan opstå eller udvikle sig, skal tre faktorer være til stede: ilt, temperatur og brandbart materiale. En brand spreder sig altid opad i sekunder, til siden i minut ter og nedad i timer (se illustration). Hvis en eller flere af disse faktorer ændres eller fjernes, vil branden dø ud. Omsat til praksis vil det sige: ILT MATERIALE TEMPERATUR Fjern ilten (ved brand i et lille rum): Luk døre og vinduer og sørg for at der ikke tilføres ilt (fx via et åbent vindue). Sænk temperaturen (ved brand i elektriske installationer eller brandbare væsker): Brug en kulsyreslukker der køler branden til en temperatur hvor branden dør ud. Fjern det brandbare materiale (ved brand i en skraldespand eller lignende): Tag om muligt fat i genstanden og smid den ud af vinduet. Når alarmering og evakuering er igang sat i selve området hvor det brænder, startes alarme ring og evakuering af naboer først ovenpå, dernæst til siden og sidst nedenunder. 10

11 BRANDSLUKNINGSUDSTYR Slukning af mindre brande skal altid ske under hensyntagen til materialets egnethed over for typen af brand. Det brandslukningsudstyr, der er tilgængeligt på Syddansk Universitet, er præsenteret nedenfor. KULSYRESLUKKER Anvendelse: El-installationer, brandbare væsker. Bør ikke anvendes mod: Mennesker, da slukningsmidlets temp. er ca. -70 grader. Begrænset effekt udendørs. Ved slukning i mindre rum opstår iltmangel når man slukker ilden. BRANDSLANGE Anvendelse: Faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler. Mennesker. Bør ikke anvendes til: Slukning af brande i elinstallationer, brandbare væsker og gasarter. HÅNDSPRØJTE- BATTERI Anvendelse: Faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler. Bør ikke anvendes til: Slukning af brande i el installationer, brændbare væsker og gasarter. TRYKLADET VANDSLUKKER Anvendelse: Faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler. Bør ikke anvendes til: Slukning af brande i elinstallationer, brændbare væsker og gasarter. BRANDTÆPPE Anvendelse: Mennesker. Køkkener, fx brand i gryder/ friture. SKUMSLUKKER Anvendelse: Brandbare væsker, faste stoffer. 11

12 TRUSLER OG VOLD Det anses for kollegialt at medarbejdere og studerende drager omsorg for at kollegaer eller medstuderende ikke mistrives. Ved mistanke om mistrivsel kan man udtrykke sin bekymring ved en omsorgsfuld samtale med pågældende. Mistanke om mistrivsel der vurderes at kræve udefrakommende støtte, indberettes til nærmeste leder. Syddansk Universitet følger Undervisningsministeriets håndbog vedrørende Sikkerhed og kriseberedskab. Der foretages en løbende vurdering af det nødvendige beredskabsniveau på bag grund af indrapporterede hændelser og andre relevante forhold. Trusler Forsøg om muligt at nedtrappe konflikter, der udvikler truende eller krænkende adfærd: Forbliv rolig og tålmodig. Fokusér på vedkommendes problem; ikke på attituden. Vær respektfuld, lyttende og anerkendende. Oprids vedkommendes muligheder for at handle. Giv plads til at vedkommende kan (af)reagere. Genoptag drøftelse af problemerne når følelserne har lagt sig. Skab fysisk plads til vedkommende. Fasthold en venlig, rolig og neutral adfærd. Værn om egen og andres sikkerhed. Tilkald altid hjælp hvis konflikten udvikler sig. Gør andre opmærksomme på situationen hvis den udvikler sig. Vær opmærksom som kollega; ikke passiv tilskuer. Ved behov for akut hjælp kontaktes politiet direkte via Gør så vidt muligt hvad den truende beder dig om indtil hjælpen når frem. Spil ikke helt. Giv kollegial psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden. Telefoniske trusler Forsøg at fastholde samtalen ved anonyme telefoniske trusler. Registrer så mange detaljerede oplysninger som muligt: Hvad er baggrunden for truslen, hvordan, hvor og hvornår effektueres den, noter karakteristiske kendetegn ved den truende. Orienter nærmeste tilstedeværende leder straks. Skønnes risikoen akut, kontaktes politiet direkte via Mistænkelige genstande Mistænkelige og/eller efterladte genstande må ikke røres. Afspær området for uvedkommende. Orientér den nærmeste leder. Kontakt Teknisk service på for en indledningsvis besigtigelse af situationen. Skønnes risikoen akut, kontaktes politiet di rekte via

13 TRUSLER OG VOLD Voldshandlinger I tilfælde af vold benyttes alarmeringsinstruksen. Hold om muligt passende afstand og fjern diskret emner, som kan anvendes som våben. Følg anvisning om personskader (side 8). Amokhandlinger Ved bekymring for radikalisering eller skoleskyderi af ikke hastende karakter kontaktes den nærmeste leder. Denne indberetter situationen til Teknisk service, der i samråd med rektoratet forestår evt. kontakt til politi eller andre myndigheder. Ved bekymring for radikalisering, amok- eller terrorhandling hvor politiets indgriben skønnes påkrævet her og nu, alarmeres politiets vagtcentral via Teknisk service varskos hurtigst muligt via Bedøm situationen og vurder muligheden for at flygte, skjule sig og/eller barrikadere sig. Afvent instrukser fra politi eller myndig medarbejder. I forbindelse med voldsomme hændelser koordineres og iværksættes tiltag vedrørende intern og ekstern kommunikation af SDU Kommunikation. Tilbud om krisehjælp overvejes af indsatsledelsen og rektoratet eller ekstern indsatsledelse. Anmeldelse af trusler og vold Nærmeste leder til den ansatte, der er blevet truet eller udsat for vold, skal underrettes snarest muligt om hændelsen. Lederen indberetter hændelsen til Teknisk service, der i samråd med forulempede og rektoratet vurderer behov for at SDU afgiver politianmeldelse. Episoder, hvor trusler eller vold overfor medarbejder har fundet sted, skal vurderes af arbejdsmiljøgruppen. Lederen skal anmelde medarbejders tilskadekomst som arbejdsskade til Ar bejdsmiljøkontoret. Hvis det er ansatte eller studerende, der truer eller udøver vold, kan hændelsen behandles af SDU som klagesag, personalesag eller sag under de studerendes ordensreglement. Studerende der udsættes for trusler eller vold i forbindelse med deres ophold på universitetet, kan anmelde episoden til Teknisk service på Teknisk service kan være behjælpelig med den videre håndtering. Berigelseskriminalitet Hvis man som medarbejder bliver vidne til berigelseskriminalitet, skal man observere og notere adfærden hos den formodende gerningsmand. Alle indbrud og tyverier anmeldes hurtigst muligt til Syddansk Universitet med henblik på iværksættelse af efterforskning. Nærmeste leder orienteres. Når der er klarhed over omfanget af tyveriet, foretages en skriftlig anmeldelse til mailbox med oplysninger til brug for politiets videre efterforskning og en evt. forsikrings vurdering. 13

14 KEMIKALIEUHELD Stands ulykken Følg altid de specifikke forholdsregler for opbevaring og håndtering af det anvendte kemikalium og egnet førstehjælp og nødhjælpsforanstaltninger som er beskrevet i den tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning, se Lokale sikkerhedsinstrukser for specialområder skal følges: Lokale instruktioner forefindes i laboratorierne samt på instituttets web-side om arbejdsmiljø: I tilfælde af kemikalieuheld: Vurder farligheden - udsæt ikke dig selv for risiko. Ifør dig nødvendigt, personligt beskyttelsesudstyr. Luk døre og vinduer og skru evt. op for mekanisk ventilation. Afbryd og sørg for at afsikre igangværende forsøg. Afbryd evt. el og gas. Afdæk kloak ved risiko for miljøuheld. Afmærk farezonen. Placering af sikkerhedsindretninger (nødbruser, forbindskasse, brandslukningsudstyr, øjen skyl le flasker, sikkerhedsudstyr til redningsarbejde) er anført i oversigtstegningerne i bilag 3. 14

15 KEMIKALIEUHELD I tilfælde af uheld med biologisk materiale: Ved uheld/spild skal der ved mindre spild straks tørres op og efterfølgende aftørres med 70% ethanol. Ved større spild skal det spildte omkredses af kattegrus som overhældes med 1% Virkon. Det hele fejes sammen og bortskaffes i GMO mærket affaldsbeholder. Intern og ekstern assistance Teknisk service kan assistere med afbrydning af ventilation, afspærring og oprydning samt kontakt til miljømyndigheder. Ved større spild af længere varighed kontaktes Kemisk beredskab på telefon (døgn vagt) for telefonisk rådgivning, kemiske analyser og assistance på skadestedet. Ved forgiftninger kan Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, kontaktes på telefon (døgnvagt) for rådgivning. Ved større uheld med biologiske stoffer kan Center for Biosikring og Beredskab, Statens Seruminstitut kontaktes på telefon (døgnvagt) for rådgivning om prøve indsamling, diagnostik, terapeutika, vacciner, dekontaminering og information til offentligheden. Ved uheld med radioaktive stoffer kontaktes den lokale isotopansvarlige. Endvidere kan Sta tens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen, kontaktes på telefon (døgn vagt) for rådgivning, gennemførelse af kontrolmåling og eventuel assistance til efterfølgende oprydning på skadestedet. Ved forureningsrisiko fra udslip af olie eller farlige kemikalier til kloak, vandløb eller jord skal politiet kontaktes på kontaktes. Oprydning Oprydning må kun udføres når der er tilvejebragt tilstrækkelig viden om hvordan de involverede kemikalier kan håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Anvend nødvendigt, personligt beskyttelsesudstyr under oprydning. Handsker, åndedrætsværn, briller og spildkit eller granulat findes i V10-510c-1, V16-512b-1 og i det store laboratorium (Kerteminde). Bortskaf opsamlet spild som kemikalieaffald. 15

16 FELTARBEJDE Uheld til søs eller færdselsuheld med personskade Ring 112 Hvis det er muligt, kontakt sekretariatet på tlf Afstem tilskadekomne med sekretariatets passagerliste Opgiv mobilnummer, som du ringer fra Mindre skader, som man selv kan håndtere Uheld i bil, som kun indebærer materiel skade Ring til Dansk Autohjælp på tlf Oplys abonnementnr.: Udfyld skadesanmeldelse, som ligger sammen med bilbogen, og aflevér den på sekretariatet Rapportér til arbejdsmiljøgruppen, som behandler hændelsen som Tilløb til ulykke Materiel skade anmeldes til Finn Andreasen tlf Uheld til søs f.eks motorstop eller mand over bord uden personskade Anmeld materiel skade til Finn Andreasen tlf Rapportér til arbejdsmiljøgruppen, som behandler hændelsen som Tilløb til ulykke 16

17 BILAG 1 INSTRUKS TIL EVAKUE- RINGS- OG SAMLEPLADSLEDER Evakueringslederen (gul vest) har overordnet til opgave at få folk til at forlade området samt afsøge området for eventuelt tilbageblevne. Denne information bringes til samlepladslederen. Evakueringslederen kan med fordel uddelegere opgaver for at bevare overblik over området. 1. Tag den gule vest på ved evakuering 2. Advar alle personer i dit evakueringsområde 3. Sørg for at dit område bliver afsøgt (se tegning på bagsiden) 4. Sørg for at alle forlader området og går til samlepladsen 5. Informer alle tilstødende områder om at I foretager evakuering 6. Tag vare på din egen sikkerhed 7. Gå til samlepladsen, og informer samlepladslederen (orange vest) om status på afsøgningen af området og om alle er kommet ud 8. Informer den lokale ledelse når det er muligt Samlepladslederen (orange vest) har overordnet til opgave at være samlingspunkt for evakuerede folk, overbringe resultat af evakuering til politi/brandmyndighed samt rapportere tilbage til de evakuerede. 1. Tag den orange vest på ved evakuering 2. Gå direkte til samlepladsen (se tegning på bagsiden) 3. Modtag status fra fremmødte evakueringsleder (gul vest) på afsøgningen af området og om alle er kommet ud 4. Koordiner med øvrige samlepladsledere (orange veste) 5. Kontakt omgående fremmødte indsatsleder fra politi eller brandmyndighed, og giv en status på afsøgningen af området og om alle er kommet ud 6. Sørg for opfølgende information til de evakuerede 17

18 BILAG 2 KONTAKTPERSONER Oversigt over kontaktpersoner kan findes på dette link: Vigtige%20telefonnumre.pdf 18

19 BILAG 3 OVERSIGTSTEGNINGER OVER ENHEDEN Bilag 3.1 Oversigtstegning. Bilag 3.2 Oversigt over evakueringszoner. Bilag 3.3 Oversigt over varslingstyper. 19

20

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan

Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan Vejledning om udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplan INDHOLD Ansvar...3 Afgrænsning...3 Beredskabsskabelonen...3 Beredskabsskabelonens indhold og revision heraf...4 Tilpasning af beredskabsskabelonen

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium Beredskabsplan for Tradium Indhold 1. Planens formål og anvendelse... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Ansvar for beredskabsplanen... 3 4. Krisekommunikation... 3 5. Sikkerhedsudstyr... 4 6. Synligt personalekort...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold INDHOLD Indledning...3 Forebyggende foranstaltninger...4 Low arousal konflikt uden konfrontation...5 Håndtering af aggressive personer...6

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015.

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015. BRAND - evakuering Rosengårdskolen Den 21.09.2015. Rosengårdskolen, Odense Forholdsregler ved brand/evakuering Handlingsplan Brand/evakueringsplanen forefindes i sort taske på pengeskab/kontor depotet.

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Beredskabsplan for MCI

Beredskabsplan for MCI Beredskabsplan for MCI 16. april 2012 Dette dokument beskriver beredskabsplanen for kontorer og almindelige laboratorier og værksteder for Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet, Alsion 2, 6400

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere