SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1

2 Studieplan Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 3 Modulets opbygning... 3 Introduktion til modul Sygepleje... 5 Psykiatriens paradigme og genstandsfelt... 5 Patientperspektiv borgerbesøg... 6 Kontaktpersonordningen... 7 Miljøterapi... 8 Medicinadministration og behandling... 9 Den professionelle relation med den psykiatriske patient/borger og udsatte grupper Sygdomslære Farmakologi Bilag Opgaver i midler mod misbrug University College Lillebaelt 2

3 Studieplan Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af modulet Modul 8 retter sig mod individuelle patientforløb med fokus på de psykisk syge patient/borgere og udsatte grupper, og mod sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter. Modulplanen for Modul 8 for sygeplejerskeuddannelsen, Odense og Svendborg danner udgangspunkt for den efterfølgende studieplan. Læringsudbyttet for modulet er på følgende link: Modulets opbygning Er opdelt i 2 uger med teoretiske studier og de næste 8 uger med kliniske studier. På dette modul er der er i de teoretiske studier fokus på fagene sygepleje, sygdomslære og farmakologi samt i de kliniske studier: kommunikation, pædagogik og psykologi. I de 2 uger i den teoretiske undervisning arbejdes der med sygeplejefaglige problemstillinger omhandlende borgere/patienter med psykiske sygdomme og lidelser med fokus på deres autonomi og integritet. Der er fokus på psykiatriens paradigme/genstandsfelt og miljøterapi samt kontaktpersonordningen. Der drøftes og reflekteres over etiske og juridiske problemstillinger som sygeplejerskens møder i det relationelle arbejde med borgere/patienter med psykiske problemer og sygdomme. Og der arbejdes med at identificere dilemmaer som sygeplejersken skal handle ansvarligt på i henhold til lovgivning og etiske retningslinjer. Der er ligeledes fokus på magt og tvang i relationen mellem Patient/borger og sygeplejersken. I faget sygdomslære er der fokus på psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, som f.eks. skizofreni, affektive sindslidelser og misbrug. I farmakologi er der fokus på virkning og bivirkning af farmaka som antipsykotika, antidepresiva og antikolonergika samt midler mod misbrug, som anvendes i behandlingen af psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. I sygepleje er der ligeledes fokus på sygeplejerskens ansvar og opgaver i forbindelse med medicinadministration. Undervisningsform vil være forelæsninger og klasseundervisning med fokus på dialog. Der er en patient som fortæller om sit liv med en psykisk lidelse og der arbejdes med udvalgte cases. Der vil også være eksterne undervisere fra det kliniske felt. Det forventes, at du altid har forberedt dig ud fra modulets litteratur, som fremgår af studieplanen, da det vil give grundlag for en kvalificeret dialog, der er betydningsfuldt for jeres sygepleje. University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Studieplanen omhandler de 2 x 5 dages teoretisk undervisning før klinikken. Introduktion til modul 8 Læringsaktivitet Før: Forberedt sig ved hjælp af Modulplan for modul 8 samt Studieplan for modul 8 Under: Hele holdet introduceres til modul 8 i 1 lektion omkring modulets forløb/opbygning, pædagogiske metoder og læringsaktiviteter, modullitteratur. University College Lillebaelt 4

5 Studieplan Modul 8 Sygepleje Sygepleje Psykiatriens paradigme og genstandsfelt Under dette centrale element arbejdes der med psykisk sygdom, forskellige dikotomiseringer (perspektiver) i den psykiatriske sygepleje. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold: Viden Kan beskrive og forklare centrale fysiologiske, sociale og psykologiske forholds betydning for psykisk sygdom. Kan beskrive samfundets tilbud til patienter og borgere med psykiske sygdomme. Færdigheder Kan anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden til valg af og begrundelse for sygeplejevirksomhed relateret til relationen, kommunikationen og vejledningen Kan identificere og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til en udvalgt gruppe af patienter/borgere med psykiske sygdomme Kompetencer Kan identificere mulige dilemmaer og/eller magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer og handle forsvarligt ud fra gældende lovgivning og etiske retningslinier for en udvalgt gruppe af patienter/borgere Læringsaktiviteter De 3 Lektioner er tilrettelagt som forelæsninger. Der vil være fokus på psykiatriens historie, sygeplejerskers rolle i psykiatrien gennem 100 år og forskellige teoretiske perspektiver på psykiatrisksygepleje. Modullitteratur Hummelvoll, Jan Kåre (2006) Helt ikke stykvis og delt. Hans Reitzels Forlag. Kapitel 2 side Supplerende litteratur Buus, Niels (2009) Psykiatrisk sygepleje. Dansksygeplejeråd Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kapitel 1 side og kap University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 8 Sygepleje Sygepleje Patientperspektiv borgerbesøg Under det centrale element samarbejdet med den psykiatriske patient/borger og udsatte grupper Det patientologiske perspektiv. Her er det borgerens opfattelse af borgerinddragelse, empowerment og recovery der er i fokus. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold: Kan beskrive og forklare centrale fysiologiske, sociale og psykologiske forholds betydning for psykisk sygdom Kan begrunde udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter i planlægning, udførelse og evaluering af sygeplejen hos en udvalgt gruppe af patient/borgere med psykisk sygdom Læringsaktivitet En patient vil fortælle om det at leve med en psykisk sygdom i 2 lektioner. Patient vil ud fra sit perspektiv fortælle om inddragelse, empowerment og mulighed for recovery. Det forventes at den studerende har forberedt sig i den opgivne litteratur Modullitteratur Hummelvoll, Jan(2005): HELT ikke stykkevis & DELT. Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. 3.udgave. Hans Reitzels Forlag. Psykisk sygdom og lidelse (herunder at være patient) s University College Lillebaelt 6

7 Studieplan Modul 8 Sygepleje Sygepleje Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen er et væsentlig omdrejningspunkt for det centrale element samarbejdet med den psykiatriske patient/borger og udsatte grupper. Der er fokus på bruger/patientinddragelse og hvilke værdier og etik som samarbejdet baseres på. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold Kan planlægge, udføre og evaluere sygeplejen knyttet til en udvalgt gruppe patienter/borgere med psykisk sygdomme med respekt for den enkeltes integritet. Kan etablere, fastholde og afslutte profesionelle relationer i dialog og samspil med udvalgte patienter/borgere i samarbejde med deres pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Kan planlægge, udføre og evaluere Læringsaktiviteter Klasseundervisning med oplæg og dialog i 2 lektioner med ekstern underviser fra det psykiatriske felt. Det forventes at den studerende har forberedt sig i den opgivne litteratur Modullitteratur Hummelvoll, Jan(2005): HELT ikke stykkevis & DELT. Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. 3.udgave. Hans Reitzels Forlag. Psykiatrisk sygepleje som fagområde s University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 8 Sygepleje Sygepleje Miljøterapi Miljøterapi er et udvalgt eksempel på en behandlingsform og hvor der er fokus på det centrale element Interventioner på baggrund af den psykiatriske patients fænomener og symptomer. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold: Kan argumentere for, begrunde og anvende relevante sygeplejefaglige kliniske metoder og standarder med henblik på observationer, vurdering og intervention til borgere med kroniske sygdomme. Læringsaktiviteter Klasseundervisning med oplæg og dialog i 2 lektioner med ekstern underviser fra det psykiatriske felt. Det forventes at den studerende har forberedt sig i den opgivne litteratur Modullitteratur Hummelvoll, Jan(2005): HELT ikke stykkevis & DELT. Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. 3.udgave. Hans Reitzels Forlag. Et miljø for vækst og udvikling s University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 8 Sygepleje Sygepleje Medicinadministration og behandling I emnet medicinadministration- og behandling er der fokus på det centrale element interventioner i sygeplejerskens handlinger og ansvar i forbindelse med medicingivning. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold: Behersker metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til en udvalgt gruppe af patienter/borgere. Læringsaktiviteter Klasseundervisning med oplæg og dialog i 2 lektioner omkring sygeplejerskens handlinger og ansvar i forbindelse med medicingivning. Det forventes at den studerende har forberedt sig i den opgivne litteratur Modullitteratur Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009) Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: del af bogen omhandlende Medicingivning og sygepleje. s.36 s.116. Vejledning nr af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler. Sundhedsstyrelsen. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10311 Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering C3%A5ndtering.pdf Hummelvoll, Jan(2005): HELT ikke stykkevis & DELT. Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. 3.udgave. Hans Reitzels Forlag. Medikamentel behandling - Konsekvenser for sygeplejen s University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 8 Sygepleje Sygepleje Den professionelle relation med den psykiatriske patient/borger og udsatte grupper I dette centrale element arbejdes er der fokus på etiske og juridiske (lovgivning) dilemmaer og hvilke værdier og principper der er på spil i den professionelle relation mellem sygeplejersken og patient/borger. I det relationelle arbejdes der med opmærksomhed på magt og tvang i relationen. I dette element inddrages også elementet symptomer og interventioner. Da det relationelle arbejde bygger på en faglig vurdering af fænomener og symptomer hos den psykisk syge og udsatte. Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold: Kan beskrive og forklare centrale fysiologiske, sociale og psykologiske forholds betydning for psykisk sygdom Kan identificere og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til en ud valgt gruppe af patient/borgere med psykiske sygdomme Kan identificere mulige dilemmaer og/ eller magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinier for en udvalgt gruppe patienter/borgere. Kan anvende praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden til valg af og begrundelser for sygeplejevirksomhed relateret til relationen, kommunikationen og vejledningen. Læringsaktiviteter Planlagt Læringsaktivitet Forløbet indeholder 6 lektioner for hvert hold. I er opdelt i 2 x ½ hold A og B. Der indledes med 1 lektions opstart med åbning af case. Der arbejdes derefter i grupper hvor der tilsammen er 1 lektions vejledning pr. ½ hold. Der afsluttes med 4 lektioners seminar. I seminaret skal I fremlægge (max minutter), hvad der karakteriserer jeres valgte patients livssituation/vilkår og derefter problematiseres den sygeplejefaglige problemstilling fra det valgte perspektiv. Ud fra denne problematisering skal I afslutte med hvad I gerne vil have drøftet efterfølgende. Hovedformålet med seminaret er at skabe diskussion af sygeplejefaglige dilemmaer og problemstillinger. University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 8 Sygepleje Oplæg til arbejdsgrupperne i forhold til den valgte case: Den første del af læringsaktivitet er med fokus på forståelse af personens situation - inddrag sygdomslæren og farmakologi for at beskrive og forstå personens symptomer og fænomener, livssituation og vilkår. - vælg evt. fokus på et fænomen som f.eks. angst Vælg dernæst 1-2 af følgende tre perspektiver (A-C) i bearbejdelsen af den sygeplejefaglige vinkel A: Patientperspektivet Er der særlige etiske dilemmaer/problemer i forhold til patientens autonomi, integritet og værdighed. B: Patient-sygeplejerskeperspektivet Hvad har betydning i den psykiatriske sygepleje for relationen (magt og tvang) med den udvalgte person f.eks. relateret til etiske, kommunikative og vejledende karakter. C: Sygeplejerskeperspektivet - Hvilke kompetencer bør sygeplejersken besidde i den psykiatriske sygepleje for at sikre og honorere etiske, relationelle og juridiske aspekter. I forhold til jeres valgte perspektiv så drøft: Hvilke overvejelser har du/i i forhold til pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i relation til jeres persons situation? Hvilke begrundede sygeplejeinterventioner vil I foreslå? Materialet fra jeres planlagte læringsaktivitet (indgå i en præsentations port folie) forventes præsenteret og drøftet med den kliniske vejleder. Danner dermed baggrund for videre læring og refleksion i klinisk praksis. Modullitteratur Hummelvoll, Jan(2005): HELT ikke stykkevis & DELT. Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. 3.udgave. Hans Reitzels Forlag. Statens Institut for Folkesundhed (2009): Dårligt liv dårligt helbred. Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed.(www.udsatte.dk) Sundhedsstyrelsen (2004): Referenceprogram for skizofreni. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. København. (kan findes på Psykiatriloven (2007): Bekendtgørelse om anvendelse af frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (kan findes på University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 8 Sygdomslære Sygdomslære Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold: Viden Kan redegøre for psykopatologi inden for de almindelige sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Kan redegør for forebyggelse af de almindelige psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Færdigheder Kan identificere symptomer knyttet til de almindeligste psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Kan identificere udvikling i psykopatologien ved de almindeligste psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Kan beskrive muligheder og begrænsninger i behandling af de almindeligste psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Kompetencer: Har indsigt i egen læreproces Identificere og planlægge egne læringsbehov Indgår i et forpligtende fagligt samarbejde med medstuderende og undervisere Læringsaktiviteter Forløbet indeholder 8 lektioner. Lektionerne er tilrettelagt som forelæsninger. Alle forelæsningerne vil tage afsæt i Henrik Day Poulsens bog Psykiatri en grundbog. Til alle lektioner forventes forberedt ud fra modullitteratur Lektion 1-2 har fokus på - Introduktion til specialet psykiatri, sygdomskomplekser, diagnostik, behandling og profylakse samt klinisk, teoretisk forståelse for sygdomsmekanismer og skizofreni (kap 4 s og kap. 6 s ) Lektion 3-4 har fokus på - Affektive sindslidelser og personlighedsforstyrrelser (kap. 7 s ) Lektion 5-6 har fokus på misbrug, nervøse lidelser og spiseforstyrrelser (kap. 8 s ) University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 8 Sygdomslære Modullitteratur Day Poulsen Henrik m.fl. (2004): Psykiatri en grundbog. Munksgaard Danmark, 2. Udgave ISBN Supplerende litteratur - Introduktion til specialet psykiatri kap. 1 s Forekomst af psykiske sygdomme kap. 2 s Diagnosticering inden for psykiatrien kap Shea, Sarah F. m.fl. Pathology in the hundred acre wood: A neurodevelopmental perspective on A. A. Milne, I Canadian medical Association journal 12/2000, s ff. - Svendsen, Lars Fr. H. Patologiseringen af menneskelivet, I Social kritik Nr. 105 Juni Haugsgjerd, Svein. Mf. Psykiske lidelser i fire perspektiver Gyldendal Uddannelse 2001 kap. 1 s University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 8 Farmakologi Farmakologi Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold: Viden Viden om de typiske farmaka anvendt i behandlingen af psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Redegøre for virkninger og bivirkninger ved farmaka anvendt i behandlingen af psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Læringsaktiviteter Forløbet indeholder 6 lektioner Det forventes, at du altid har forberedt dig ud fra modul litteratur. Særlig forberedelse vil fremgå af oversigten. Under: Lektion 1-2 Dialogundervisning s (1) Antipsykotika Pararbejde med udfyldelse af oversigt over antipsykotika Hypnotika Anxiolytika Opsummering omkring antipsykotika s (1) Lektion 3-4 Antidepressiva Oplæg og arbejdsspørgsmål omkring: Tricykliske antidepressiva Øvrige neurotransmittergenoptags-hæmmere MAO-hæmmere Lithium s (1) Lektion 5-6 Antikolinergika Oplæg og dialog s (1) Midler mod misbrug Antabus, Fenemal, Metadon Forberedelse udfra studiespørgsmål (se www. medicin.dk University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 8 Farmakologi bilag1) Modul litteratur Lovring Iben m.fl.(2009): Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 11. Udgave. ISBN nr Kapitel 32 Supplerende litteratur University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 8 Bilag Opgaver i midler mod misbrug Bilag 1 Opgaver i midler mod misbrug Du skal som sygeplejerske på et misbrugscenter informere en alkoholmisbruger, som er indstillet på afvænning omkring brugen af antabus. Derfor finder du på oplysninger om stoffet. 1. Hvad forstår man ved at antabus er et prodrug? 2. Hvordan virker antabus? 3. Hvilke prøver tages på misbrugeren inden behandlingen startes, og hvilke informationer er vigtige at få fra misbrugeren? 4. Hos nogle personer virker antabus ikke, hvordan kan det være? 5. I hvilken form gives lægemidlet? Hvilken dosering gives normalt? 6. Hvilke forholdsregler skal man tage som sygeplejerske når man udleverer tabletterne? 7. Hvilke bivirkninger kan misbrugeren forvente at få? 8. Misbrugeren kommer til at drikke alkohol under antabusbehandlingen, han får det rigtig dårligt, hvad gør du? 9. Misbrugeren tager Alminox (syrenedsættende middel), hvilke problemer kan der opstå? På misbrugscenteret anvendes også metadon 1. Hvilke misbrugere tilbydes metadon behandling? 2. Hvor mange ml skal misbrugeren have af en opløsning med styrken 1 mg/ml? 3. Hvor ofte skal misbrugeren komme for at få sin metadon? 4. Hvilke bivirkninger kan misbrugeren forvente at få, hvilke bivirkninger kan forventes at aftage med tiden? 5. Der er ved en regnefejl blevet givet for meget metadon til en misbruger, hvilke symptomer ses hos misbrugeren? Hvilken behandling er mulig? 6. Man anbefaler i dag at anvende buprenorphin til afvænning, hvorfor er dette at foretrække frem for metadon? Fenemal er et kendt antiepileptikum. Lægemidlet findes også på misbrugscentret. 1. Hvad anvendes Fenemal til på misbrugscentret? 2. Hvilken dispenseringsform anvendes? Dosering? 3. Hvad vil det sige at biotilgængeligheden er %? University College Lillebaelt 16

17 Studieplan Modul 8 - Bilag Opgaver i midler mod misbrug 4. Hvilke bivirkninger er meget almindelige, og hvilke af disse vil du som sygeplejerske være specielt opmærksom på? 5. Hvilke symptomer vil der være hos en misbruger som har fået en forgiftning? 6. Hvordan kan det være at man ved at gøre urinen basisk kan øge udskillelsen af Fenemal? University College Lillebaelt 17

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere