DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI"

Transkript

1 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013

2 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Mission, Vision og Mærkesager Side 3 Valgtema Side 4 Vi vil fremme vækst og iværksætteri Side 5 OPP projekter Side 6 Orden i økonomien Side 6 Kvalitet i behandlingen Side 7 Side 8 Lean - forandringsledelse Side 9 Det udvidede frie sygehusvalg Side 9 Kommunernes Region Side 10 Bedre samspil mellem det offentlige og private Side 11 En styrket psykiatri Side 12 Høreapparater: Nej til 91 ugers ventetid Side 13 Slogans Side 13

3 3 Mission - Sikre konservative et godt valg. - Målet er 4 medlemmer i det nye Regionsråd. Vision - Sikre orden i økonomien Fastholde Regionens gode økonomi - Styrke den frivillige indsats Flere frivillige og samarbejde med patientforeningerne - Mere samarbejde med private Mere OPP og udbud af offentlige opgaver - Bedre psykiatri Især med henblik på hjælp til børn og unge. Mærkesager Vækst og iværksætteri Vi vil sikre små og mellemstore virksomheder gode muligheder - Kvalitet i behandlingen Vi vil skabe sammenhæng i kræftbehandlingen - Personligt ansvar Patienterne skal inddrages og have frit valg Det er et mål for Det Konservative Folkeparti at få en konservativ regionsrådsformand.

4 4 Valgtema 1: Vækst og iværksætteri I Region Sjælland har vi mistet mange arbejdspladser, og det er derfor vigtigt at fremme erhvervsvirksomhedernes muligheder for at skabe arbejdspladser. Bedre rammebetingelser Mindre bureaukrati Fokus på styrkepositioner Styrke iværksætteri Valgtema 2: Kvalitet i behandlingen I Region Sjælland har vi oplevet flere problemer med kvaliteten i behandlingen, og det er ødelæggende for planerne om at hjemtage yderligere behandlinger fra Region Hovedstaden. Stramme kvalitetsarbejdet og sikre rigtig registrering Styrke ledelsen og skabe fokus på gode resultater Sikre sammenhængen i behandlingen og forbedre kommunikationen til patienterne Valgtema 3: Personligt ansvar. Mange patienter i Region Sjælland føler sig fremmedgjorte overfor deres egen behandling. De skal derfor gennem oplysning og information have større viden om deres sygdom og selv være med til at træffe valg. Forebygge sygdomme, mere motion Tage ansvar for egen behandling Tage aktivt del i behandlingen Brug af telemedicin for kronikere

5 5 Vi vil fremme vækst og iværksætteri For os konservative er det vigtigt, at regionen tager medansvar for igen at skabe vækst og arbejdspladser. Vi skal derfor gøre, hvad vi kan for at skabe så gode rammer som muligt for erhvervslivet. I Region Sjælland har indsatsen været alt for spredt, og vi vil kræve, at den bliver mere målrettet Vi vil derfor arbejde for: at bureaukratiet nedbringes, så virksomhederne kan koncentrere sig om det, de skal, nemlig at drive virksomhed. at der skabes én indgang for virksomhederne til det offentlige, uanset om det er region eller kommune, man skal i kontakt med. mere samarbejde mellem den offentlige og private sektor med flere OPP projekter. at øge turismen og derved tiltrække flere penge til glæde for butikker, hoteller og restauranter. at fremme innovation i sundhedssektoren. Ny velfærdsteknologi kan eksporteres. at skabe regionale EU-udbudskontorer, som især små- og mellemstore virksomheder kan købe hjælp hos, hvis de vil byde på opgaver, som de ikke selv har kompetencerne til. Grøn innovation. Der er behov for en mere tydelig effekt af regionens indsats for vækst og beskæftigelse. Der skal satses på regionens mange små og mellemstore virksomheder, som kan deltage i målrettede projekter. Vejen fra ide til kommerciel succes skal gøres kortere, og virksomhederne skal have hjælp til udviklingen både på hjemmemarkedet og i forbindelse med eksport. Der skal satses på grøn omstilling, og arbejdet i Vækstforum skal reformeres, og indsatsen samles om nogle færre projekter uanset, hvor de ligger i regionen. Et af de områder, hvor vi konservative har gjort en stor indsats, er arbejdet med Femern Bælt forbindelsen. Arbejdet fortsætter, uagtet at byggeriet er blevet 2 år forsinket. Vi er i gang med at bygge den mentale bro, som skaber kendskab og venskaber mellem parterne. Alle EU s interreg 4 penge er brugt. Vi venter nu på implementeringen af Interreg 5, som vil omfatte både Region Sjælland og Region Syd i nord og hele Schlesvig Holsten i syd. Det betyder, at der vil komme flere muligheder for at skaffe relevante parter til gennemførelse af forskellige projekter vedrørende kræft, demens, inkontinens og velfærdsteknologi, for at nævne de områder inden for sundhed, som vi mener fortsat skal have tilskud.

6 6 OPP Det er en stor succes, at vi har gennemført 3 store projekter, hvor Region Sjælland er gået foran i bestræbelserne på at lave offentligt privat samarbejde. Det første er udvidelsen af strålebehandlingen i Næstved med den 4. og 5. strålekanon. Det andet er strategisk samarbejde med en privat partner om driften af visse sygehusafdelinger, klinikker i almen praksis og lægevagtsordningen. Det tredje er den almindelige og fortløbende konkurrenceudsættelse af de driftsområder, som private kan gøre bedre og billigere. Af tidsmæssige hensyn var det nødvendigt at inddrage en privat partner i byggeriet på Næstved Sygehus. Byggeriet er allerede i fuld gang og forventes at kunne ibrugtages i Dermed får regionen et strålecenter, som kan stå på egne ben, og lægerne forventer at være frigjort af Rigshospitalet allerede i Det er en meget stor forbedring af servicen overfor vores patienter. Mange patienter behandles dagligt i længere tid, og det er ikke længere nødvendigt at tage til Rigshospitalet. Der er 3, der har budt ind på strategiske samarbejde med en privat aktør. Det strategiske samarbejde betyder, at der, hvor regionen har manglende kapacitet kan man anvende private aktører. Det gælder bl.a. etablering af smertebehandling i Næstved. Som konservative støtter vi denne udvikling. Som tidligere nævnt er der i vores nabolande Sverige og Tyskland langt flere af den slags aftaler. Vi skal arbejde hen imod, at private løser mange flere opgaver inden for service og velfærdsteknologi, således at patienterne selv kan vælge, hvor og hvordan de vil behandles. Orden i økonomien For Det Konservative Folkeparti Region Sjælland er en sund og stærk økonomi i Regionen en helt afgørende forudsætning for hele tiden at kunne udvikle og forbedre servicen over for borgerne. Og det uanset om det gælder behandlingen på sygehusene, indsatsen over for de psykisk syge eller den offentlige transport. I gruppen har vi arbejdet for en genopretning af Region Sjællands økonomi, og vi vil kæmpe for at økonomien fortsat udvikler sig positivt. Det sker bedst ved at opstille klare mål og sikre den nødvendige opfølgning. Vi vil give ledelsen ansvar og nye muligheder, men vi vil slå hårdt ned på afvigelser. Moderne sygehusøkonomi er meget efterspørgselsbestemt. Patienterne søger de afdelinger, hvor de får den bedste behandling. Derfor skal vi hele tiden prioritere og give de effektive afdelinger bedre økonomi med forskellige incitamentsordninger. Vi vil skabe mere effektivitet og mindre bureaukrati.

7 7 Vi vil derfor arbejde for: at vi hele tiden får mest muligt ud af pengene. at der sker en stram styring af økonomien. at vi hele tiden sørger for at lære af andre, hvis de skaber gode resultater. at der kommer øget fokus på lederskab og ledelse, da god ledelse er afgørende for indsatsen. at skabe et system, så vi kan belønne de effektive afdelinger. Med den nye budgetlov og sanktioner overfor budgetoverskridelser, er behovet for at sikre en økonomi i balance skærpet. Vi er vores ansvar bevidst og har derfor skærpet opfølgningen på regionens økonomi og styring med henblik på hele tiden at vurdere regionens samlede økonomiske situation. For os er det afgørende, at de offentlige budgetter holdes, og at der bliver plads til en privat sektor. Derfor har vi været med til at skabe en økonomisk buffer, som kun kan anvendes, såfremt målsætningen med den samlede økonomi tillader det. Det vil gøre det muligt at imødegå overskridelser. Kvalitet i behandlingen For os er det helt afgørende, at vi har et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Det er en af de absolutte grundpiller i vores velfærdssamfund. Derfor skal vi også hele tiden sørge for at videreudvikle og forbedre sundhedsvæsenet, så man som patient får den bedst mulige behandling fra start til slut. I Region Sjælland ønsker vi at arbejde videre med sygehusplanen med akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing F og Køge samt specialsygehuse i Roskilde og Næstved. Det er afgørende for planen, at balancen holdes, og at Roskilde og Næstved ikke tømmes for funktioner. Det nye Universitetssygehus i Køge skal være Regionens hovedsygehus. Det betyder, at sygehuset udbygges med alle specialer. Vi vil derfor arbejde for: at der oprettes diagnostiske centre for at sikre en hurtigere diagnose og behandling at det udvidede frie sygehusvalg med en behandlingsgaranti på 1 måned genindføres at der arbejdes videre med sammenhængende patientforløb. at der fokuseres på indsatsen med helikopter, ambulancer og akutbiler, de blå blink at der indføres et velfungerende elektronisk medicinkort.

8 8 Det personlige ansvar. Når vi taler om det personlige ansvar inden for sundhed, handler det om at forebygge og behandle sygdomme. Forebyggelse har længe været en konservativ mærkesag, men ansvaret for løsningen af denne opgave er delt mellem kommuner og region. Kommunerne skal tage sig af den generelle forebyggelse, mens regionen skal tage sig af forebyggelse i forbindelse med sygdom og indlæggelse. En af målene er at undgå unødige genindlæggelser. Det personlige ansvar handler også om at tage ansvar for egen behandling. Som patient skal man involveres i egen behandling og tage aktivt del i behandlingen for at blive rask. Det betyder, at man som patient skal træffe en række valg måske svære valg og være med til at sikre den bedste behandling. Frivillig indsats. Regionens sygehuse og institutioner skal have bedre mulighed for at benytte frivillige til opgaver, som supplerer det professionelle arbejde. Det kan fx være personlig kontakt med en eller flere borgere, ledsagerordninger, hjælp til kontakt med det offentlige eller rent socialt samvær. De frivillige kan også indgå i samarbejdet omkring lægepraksis, sygehusafdelinger og hospice. De kan fungere som en slags koordinatorer, der med indgående kendskab til behandlingen kan rådgive patienterne. Der er mange måder, hvorpå de frivillige kan yde en indsats. Der igangsættes en række udviklingsprojekter, som omfatter frivillige inden for sundhedsfremme, forebyggelse og det sociale område. De frivillige skal sikres gode vilkår, og de skal føle sig godt modtaget af de professionelle. Telemedicin. En af måderne at give patienterne en rolle i deres egen behandling er gennem anvendelsen af telemedicin. Patienterne får mulighed for at være i dialog med behandlerne på afstand. Det giver mulighed for hyppige konsultationer og at undgå indlæggelse. For kronisk syge patienter giver det mulighed for løbende kontakt. Der tilbydes telemedicin til patienter med langvarig behandling af sår og i forbindelse med kontrol af egen behandling hos læger og sygeplejersker. Der kører projekter med udvidet telemedicin i hele landet, og alle projekter bliver snart evalueret, og er der nogen, der finder de vise sten, så vil det hurtigst muligt blive implementeret. Det gælder særligt behandling af kronikere som diabetespatienter og KOL patienter i hjemmet.

9 9 Lean forandringsledelse efter forbillede fra Toyota. Fra konservativ side har vi arbejdet for, at der indføres lean i stor skala. Det betyder en vedvarende og systematisk indsats for at forbedre budgetterne og finde mere effektive løsninger. Lean, også kaldet Toyota-modellen, går ud på at gennemføre forandringer løbende, og regionen har nu en leanafdeling med over 10 ansatte. Lean skal dække hele sygehuse, hvor der foretages en integreret arbejdstilrettelæggelse. Det skal gå på tværs af sektorer, og de berømte flaskehalse skal udryddes. Arbejdet med lean i stor skala skal også ses som en mulighed for at udnytte medarbejderne kompetencer og gode ideer, således at man får forenklet procedurer, udviklet nye ideer og skabt nye måder at gøre tingene på. work smarter not harder. Vi konservative har arbejdet for, at vi fik et projekt i Region Sjælland, hvor vi havde lean i stor skala. Vores forslag var, at Slagelse Sygehus blev det første af regionens sygehuse, hvor man anvendte lean i alle afdelinger. Vi vil arbejde for, at det udvidede frie sygehusvalg genindføres med 1 måneds behandlingsgaranti. I Folketinget er der indgået en aftale for det udvidede frie sygehusvalg i somatikken, den udvidede undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien og behandlingsretten i (voksen) psykiatrien. Fra den 1. januar 2013 blev den differentierede ret til behandling under det udvidede frie sygehusvalg indført. Det betyder, at alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger to måneder, og der findes en aftale om denne behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør. Patienter, hvor regionens læge vurderer, at der er tale om en alvorlig sygdom, har ret til at vælge behandling hos en privat leverandør, hvis ventetiden overstiger en måned. Det er Danske Regioner, som har indgået aftale med private sygehuse og klinikker om behandling indenfor somatikken under det udvidede frie sygehusvalg, og listen over privathospitaler fremgår af deres hjemmeside. Patienternes rettigheder er forringet, og det vil gøre ventelisterne længere. Patienterne får til efteråret en diagnosegaranti/udredningsgaranti på 1 måned. Derefter er der en 2 måneders fleksibel behandlingsgaranti, således at mange patienter vil skulle vente 3 måneder. Det synes vi fra konservativ side er helt uacceptabelt. Vi kræver, at ingen skal vente længere efter indførelse af regeringens nye system. Vi har derfor arbejdet for, at ingen skal opleve længere ventetid efter ændring af loven. Vi vil følge ventetiderne på rapporterne en gang om måneden.

10 10 Kommunernes region Region Sjælland har allerede på mange områder et godt samarbejde med kommunerne med udgangspunkt i en samlet sundhedsaftale, herunder omkring forebyggelse, patientuddannelse, sundhedscentre, kronikere mv. Samarbejdet med kommunerne er et væsentligt fokusområde for regionen, det er højt prioriteret. Desuden er følgende aktiviteter allerede igangsat: Forebyggelse Forbedret patientuddannelse Implementering af forløbspakker - Lean Fælles udvikling af telemedicinske løsninger på kronikerområdet Fælles it-løsninger Implementering af kronikerprogrammer Gennemførelse af borgerundersøgelser med henblik på sundhedsfremme i udkantsområder. Fra konservativ side har vi arbejdet meget på at forbedre vilkårene for den ældre, medicinske patient. Der mangler fokus og sammenhæng med det resultat, at mange patienter mister overblikket og giver op. Vi vil arbejde for at undgå hyppige genindlæggelser, og vi vil styrke arbejdet med at skabe en bedre sammenhæng. Regionen har ønsket at styrke samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet yderligere med henblik på at skabe de bedste rammer for patienterne i overgangene mellem kommuner, de praktiserende læger og sygehusene. Men der er stadig store problemer, som skal løses i den kommende periode. Derudover skal sammenhængen og samarbejdet mellem kommunerne og Region Sjælland inden for psykiatrien (shared care) styrkes med fokus på unge patienter. Vi konservative ønsker særligt fokus på børne- og unge psykiatri.

11 11 Bedre samspil mellem det offentlige og private Opgaver skal løses bedst muligt og til den bedst mulige pris. Om det så foregår i offentligt eller privat regi er ikke et ideologisk spørgsmål for os. Det afgørende er, at borgerne får mest muligt for deres skattekroner, hvilket dog forudsætter, at der til stadighed sker udfordring af, om den, der løser opgaven, gør det konkurrencemæssigt attraktivt. Desværre er det i dag sådan, at der på mange måder er en for skarp opdeling mellem det offentlige og private. Det betyder, at opgaverne ikke løses på bedst mulig vis. Måden at komme ud over dette er, at der skabes et bedre samspil mellem det offentlige og private. Vi vil derfor arbejde for: at privatpraktiserende læger skal overtage flere sundhedsopgaver ikke mindst, når det gælder forebyggelse at der i privatpraksis afsættes den nødvendige tid til patienterne at det offentlige sygehusvæsen skal arbejde tættere sammen med privatpraktiserende læger og speciallæger at der bliver længere åbningstid hos de privatpraktiserende læger, så den tilpasses borgernes behov at private sygehuse og klinikker også fremover bruges som et godt supplement til det offentlige sundhedsvæsen at regionen indgår flere samarbejder med private virksomheder om at løse opgaver Region Sjælland er den region i landet, der udbyder flest sundhedsydelser, og Regionen har samarbejde med en lang række private klinikker. Det skal suppleres med et strategisk samarbejde med et privathospital, som inden for en aftalt ramme kan supplere kapaciteten på regionens sygehuse på udvalgte områder. Samarbejdet skal udvikles over en årrække og omfatte lægedækning i yderområderne, almen praksis og bemanding af lægevagtsordningen. Derudover skal den private partner have lov til at byde på at drive afdelinger på regionens sygehuse.

12 12 Ambulancer. Vi konservative er imod hjemtagning af ambulancedriften. Vi vil arbejde for, at ambulancedriften i Region Sjælland udbydes, så der vil være konkurrence om at få opgaven. Efter en 5 årig periode skal ambulancedriften udbydes i 2014 og 2015, og der skal Falck og andre have lov at byde på opgaven igen. Der skal ske en evaluering af den nye plan for det præhospitale område. Den evaluering er påbegyndt og viser foreløbig, at Region Sjælland har det dyreste præhospitale beredskab, men at det er meget velfungerende. Evalueringen skal afklare, om der er behov for genindførelse af lægebiler i den præhospitale organisation. Det er der foreløbig ikke noget, der tyder på. Udlicitering af et større sygehus. I lighed med sygehusvæsnet i Tyskland og Sverige vil vi konservative i Region Sjælland arbejde for at muligheden for udlicitering af et af regionens sygehuse afprøves. Det vil give en privat en mulighed for at vise, om de er konkurrencedygtige, det vil skabe mulighed for et nyt syn på sygehusdrift, og det vil skabe grundlaget for eksport af viden og teknologi på sygehusområdet. En styrket psykiatri For os er det afgørende, at vi først og fremmest tager os af de mennesker, der har det sværest, og som ikke kan klare sig uden hjælp. Ventetiderne til psykiatrisk behandling er stigende, og det kan vi ikke acceptere. Psykiatriske patienter har krav på, at vi hele tiden skaber de bedst mulige rammer for deres behandling og helbredelse. Vi vil derfor arbejde for: at indsatsen inden for især børne- og ungdomspsykiatrien opprioriteres. at der i psykiatrien indføres en ventetidsgaranti, så området sidestilles med fysiske sygdomme. at de fysiske rammer for psykiatrien forbedres. at distriktspsykiatrien opprioriteres. at der oprettes flere lokale døgntilbud, så det er nemmere at søge hjælp og behandling. at den tid, behandlingspersonalet anvender på patientkontakt, øges markant. at tiden mellem patient og behandlingspersonalet øges. at de pårørende inddrages mere. At KRAM-faktorerne inddrages mere i behandlingen (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). at der finder afvænning sted under indlæggelse. Vi ønsker, at børne- og ungdomspsykiatri opprioriteres.

13 13 Nej til 91 ugers ventetid Ventetiden til offentlig høreapparatbehandling på Nykøbing Falster sygehus er nu oppe på 91 uger. Det sker som følge af, at regionerne overtog området fra kommunerne samtidig med, at man reducerede tilskuddet til køb af høreapparater på private klinikker. Regionen har valgt, at etablere en fælles visitation på Audiologisk Klinik i Slagelse, som henviser patienterne til enten en offentlig klinik eller en specialpraktiserende læge med aftale med regionen. På den måde kan man styre tilgangen. Det man ikke kan styre er ventetiderne. Efterspørgslen er eksploderet, og der er slet ikke den nødvendige kapacitet. Regionen har aftale med 3 speciallæger, som kan klare et ukompliceret høretab, men er der tale om noget mere kompliceret, er der ikke andet end at stille op i 91 ugers ventetid. Det må vi gøre noget ved; - nej siger administrationen ikke før vi præcist kender de økonomiske konsekvenser af lovændringen. Det er simpelt hen ikke godt nok. Administrationen må hurtigst muligt fremlægge en sag, som betyder at ventelisterne bliver kortere end 91 uger. Slogan til kommende valgkamp. Udbyde opgaverne om fremme af turisme og erhverv. Ambulancedriften i udbud Sammenhængende patientforløb frivillig indsats patienten i centrum Kommunernes region Stop centraliseringen flere statslige job på Sjælland. Skabe tryghed om sygehusene i Roskilde og Næstved De unge skal have en chance Hver kommune skal have et sundhedscenter Patienthotel i Køge Imod road pricing. Reduktion af de administrative byrder Brugerbetaling hos praktiserende læger

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere