DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI"

Transkript

1 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013

2 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Mission, Vision og Mærkesager Side 3 Valgtema Side 4 Vi vil fremme vækst og iværksætteri Side 5 OPP projekter Side 6 Orden i økonomien Side 6 Kvalitet i behandlingen Side 7 Side 8 Lean - forandringsledelse Side 9 Det udvidede frie sygehusvalg Side 9 Kommunernes Region Side 10 Bedre samspil mellem det offentlige og private Side 11 En styrket psykiatri Side 12 Høreapparater: Nej til 91 ugers ventetid Side 13 Slogans Side 13

3 3 Mission - Sikre konservative et godt valg. - Målet er 4 medlemmer i det nye Regionsråd. Vision - Sikre orden i økonomien Fastholde Regionens gode økonomi - Styrke den frivillige indsats Flere frivillige og samarbejde med patientforeningerne - Mere samarbejde med private Mere OPP og udbud af offentlige opgaver - Bedre psykiatri Især med henblik på hjælp til børn og unge. Mærkesager Vækst og iværksætteri Vi vil sikre små og mellemstore virksomheder gode muligheder - Kvalitet i behandlingen Vi vil skabe sammenhæng i kræftbehandlingen - Personligt ansvar Patienterne skal inddrages og have frit valg Det er et mål for Det Konservative Folkeparti at få en konservativ regionsrådsformand.

4 4 Valgtema 1: Vækst og iværksætteri I Region Sjælland har vi mistet mange arbejdspladser, og det er derfor vigtigt at fremme erhvervsvirksomhedernes muligheder for at skabe arbejdspladser. Bedre rammebetingelser Mindre bureaukrati Fokus på styrkepositioner Styrke iværksætteri Valgtema 2: Kvalitet i behandlingen I Region Sjælland har vi oplevet flere problemer med kvaliteten i behandlingen, og det er ødelæggende for planerne om at hjemtage yderligere behandlinger fra Region Hovedstaden. Stramme kvalitetsarbejdet og sikre rigtig registrering Styrke ledelsen og skabe fokus på gode resultater Sikre sammenhængen i behandlingen og forbedre kommunikationen til patienterne Valgtema 3: Personligt ansvar. Mange patienter i Region Sjælland føler sig fremmedgjorte overfor deres egen behandling. De skal derfor gennem oplysning og information have større viden om deres sygdom og selv være med til at træffe valg. Forebygge sygdomme, mere motion Tage ansvar for egen behandling Tage aktivt del i behandlingen Brug af telemedicin for kronikere

5 5 Vi vil fremme vækst og iværksætteri For os konservative er det vigtigt, at regionen tager medansvar for igen at skabe vækst og arbejdspladser. Vi skal derfor gøre, hvad vi kan for at skabe så gode rammer som muligt for erhvervslivet. I Region Sjælland har indsatsen været alt for spredt, og vi vil kræve, at den bliver mere målrettet Vi vil derfor arbejde for: at bureaukratiet nedbringes, så virksomhederne kan koncentrere sig om det, de skal, nemlig at drive virksomhed. at der skabes én indgang for virksomhederne til det offentlige, uanset om det er region eller kommune, man skal i kontakt med. mere samarbejde mellem den offentlige og private sektor med flere OPP projekter. at øge turismen og derved tiltrække flere penge til glæde for butikker, hoteller og restauranter. at fremme innovation i sundhedssektoren. Ny velfærdsteknologi kan eksporteres. at skabe regionale EU-udbudskontorer, som især små- og mellemstore virksomheder kan købe hjælp hos, hvis de vil byde på opgaver, som de ikke selv har kompetencerne til. Grøn innovation. Der er behov for en mere tydelig effekt af regionens indsats for vækst og beskæftigelse. Der skal satses på regionens mange små og mellemstore virksomheder, som kan deltage i målrettede projekter. Vejen fra ide til kommerciel succes skal gøres kortere, og virksomhederne skal have hjælp til udviklingen både på hjemmemarkedet og i forbindelse med eksport. Der skal satses på grøn omstilling, og arbejdet i Vækstforum skal reformeres, og indsatsen samles om nogle færre projekter uanset, hvor de ligger i regionen. Et af de områder, hvor vi konservative har gjort en stor indsats, er arbejdet med Femern Bælt forbindelsen. Arbejdet fortsætter, uagtet at byggeriet er blevet 2 år forsinket. Vi er i gang med at bygge den mentale bro, som skaber kendskab og venskaber mellem parterne. Alle EU s interreg 4 penge er brugt. Vi venter nu på implementeringen af Interreg 5, som vil omfatte både Region Sjælland og Region Syd i nord og hele Schlesvig Holsten i syd. Det betyder, at der vil komme flere muligheder for at skaffe relevante parter til gennemførelse af forskellige projekter vedrørende kræft, demens, inkontinens og velfærdsteknologi, for at nævne de områder inden for sundhed, som vi mener fortsat skal have tilskud.

6 6 OPP Det er en stor succes, at vi har gennemført 3 store projekter, hvor Region Sjælland er gået foran i bestræbelserne på at lave offentligt privat samarbejde. Det første er udvidelsen af strålebehandlingen i Næstved med den 4. og 5. strålekanon. Det andet er strategisk samarbejde med en privat partner om driften af visse sygehusafdelinger, klinikker i almen praksis og lægevagtsordningen. Det tredje er den almindelige og fortløbende konkurrenceudsættelse af de driftsområder, som private kan gøre bedre og billigere. Af tidsmæssige hensyn var det nødvendigt at inddrage en privat partner i byggeriet på Næstved Sygehus. Byggeriet er allerede i fuld gang og forventes at kunne ibrugtages i Dermed får regionen et strålecenter, som kan stå på egne ben, og lægerne forventer at være frigjort af Rigshospitalet allerede i Det er en meget stor forbedring af servicen overfor vores patienter. Mange patienter behandles dagligt i længere tid, og det er ikke længere nødvendigt at tage til Rigshospitalet. Der er 3, der har budt ind på strategiske samarbejde med en privat aktør. Det strategiske samarbejde betyder, at der, hvor regionen har manglende kapacitet kan man anvende private aktører. Det gælder bl.a. etablering af smertebehandling i Næstved. Som konservative støtter vi denne udvikling. Som tidligere nævnt er der i vores nabolande Sverige og Tyskland langt flere af den slags aftaler. Vi skal arbejde hen imod, at private løser mange flere opgaver inden for service og velfærdsteknologi, således at patienterne selv kan vælge, hvor og hvordan de vil behandles. Orden i økonomien For Det Konservative Folkeparti Region Sjælland er en sund og stærk økonomi i Regionen en helt afgørende forudsætning for hele tiden at kunne udvikle og forbedre servicen over for borgerne. Og det uanset om det gælder behandlingen på sygehusene, indsatsen over for de psykisk syge eller den offentlige transport. I gruppen har vi arbejdet for en genopretning af Region Sjællands økonomi, og vi vil kæmpe for at økonomien fortsat udvikler sig positivt. Det sker bedst ved at opstille klare mål og sikre den nødvendige opfølgning. Vi vil give ledelsen ansvar og nye muligheder, men vi vil slå hårdt ned på afvigelser. Moderne sygehusøkonomi er meget efterspørgselsbestemt. Patienterne søger de afdelinger, hvor de får den bedste behandling. Derfor skal vi hele tiden prioritere og give de effektive afdelinger bedre økonomi med forskellige incitamentsordninger. Vi vil skabe mere effektivitet og mindre bureaukrati.

7 7 Vi vil derfor arbejde for: at vi hele tiden får mest muligt ud af pengene. at der sker en stram styring af økonomien. at vi hele tiden sørger for at lære af andre, hvis de skaber gode resultater. at der kommer øget fokus på lederskab og ledelse, da god ledelse er afgørende for indsatsen. at skabe et system, så vi kan belønne de effektive afdelinger. Med den nye budgetlov og sanktioner overfor budgetoverskridelser, er behovet for at sikre en økonomi i balance skærpet. Vi er vores ansvar bevidst og har derfor skærpet opfølgningen på regionens økonomi og styring med henblik på hele tiden at vurdere regionens samlede økonomiske situation. For os er det afgørende, at de offentlige budgetter holdes, og at der bliver plads til en privat sektor. Derfor har vi været med til at skabe en økonomisk buffer, som kun kan anvendes, såfremt målsætningen med den samlede økonomi tillader det. Det vil gøre det muligt at imødegå overskridelser. Kvalitet i behandlingen For os er det helt afgørende, at vi har et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Det er en af de absolutte grundpiller i vores velfærdssamfund. Derfor skal vi også hele tiden sørge for at videreudvikle og forbedre sundhedsvæsenet, så man som patient får den bedst mulige behandling fra start til slut. I Region Sjælland ønsker vi at arbejde videre med sygehusplanen med akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing F og Køge samt specialsygehuse i Roskilde og Næstved. Det er afgørende for planen, at balancen holdes, og at Roskilde og Næstved ikke tømmes for funktioner. Det nye Universitetssygehus i Køge skal være Regionens hovedsygehus. Det betyder, at sygehuset udbygges med alle specialer. Vi vil derfor arbejde for: at der oprettes diagnostiske centre for at sikre en hurtigere diagnose og behandling at det udvidede frie sygehusvalg med en behandlingsgaranti på 1 måned genindføres at der arbejdes videre med sammenhængende patientforløb. at der fokuseres på indsatsen med helikopter, ambulancer og akutbiler, de blå blink at der indføres et velfungerende elektronisk medicinkort.

8 8 Det personlige ansvar. Når vi taler om det personlige ansvar inden for sundhed, handler det om at forebygge og behandle sygdomme. Forebyggelse har længe været en konservativ mærkesag, men ansvaret for løsningen af denne opgave er delt mellem kommuner og region. Kommunerne skal tage sig af den generelle forebyggelse, mens regionen skal tage sig af forebyggelse i forbindelse med sygdom og indlæggelse. En af målene er at undgå unødige genindlæggelser. Det personlige ansvar handler også om at tage ansvar for egen behandling. Som patient skal man involveres i egen behandling og tage aktivt del i behandlingen for at blive rask. Det betyder, at man som patient skal træffe en række valg måske svære valg og være med til at sikre den bedste behandling. Frivillig indsats. Regionens sygehuse og institutioner skal have bedre mulighed for at benytte frivillige til opgaver, som supplerer det professionelle arbejde. Det kan fx være personlig kontakt med en eller flere borgere, ledsagerordninger, hjælp til kontakt med det offentlige eller rent socialt samvær. De frivillige kan også indgå i samarbejdet omkring lægepraksis, sygehusafdelinger og hospice. De kan fungere som en slags koordinatorer, der med indgående kendskab til behandlingen kan rådgive patienterne. Der er mange måder, hvorpå de frivillige kan yde en indsats. Der igangsættes en række udviklingsprojekter, som omfatter frivillige inden for sundhedsfremme, forebyggelse og det sociale område. De frivillige skal sikres gode vilkår, og de skal føle sig godt modtaget af de professionelle. Telemedicin. En af måderne at give patienterne en rolle i deres egen behandling er gennem anvendelsen af telemedicin. Patienterne får mulighed for at være i dialog med behandlerne på afstand. Det giver mulighed for hyppige konsultationer og at undgå indlæggelse. For kronisk syge patienter giver det mulighed for løbende kontakt. Der tilbydes telemedicin til patienter med langvarig behandling af sår og i forbindelse med kontrol af egen behandling hos læger og sygeplejersker. Der kører projekter med udvidet telemedicin i hele landet, og alle projekter bliver snart evalueret, og er der nogen, der finder de vise sten, så vil det hurtigst muligt blive implementeret. Det gælder særligt behandling af kronikere som diabetespatienter og KOL patienter i hjemmet.

9 9 Lean forandringsledelse efter forbillede fra Toyota. Fra konservativ side har vi arbejdet for, at der indføres lean i stor skala. Det betyder en vedvarende og systematisk indsats for at forbedre budgetterne og finde mere effektive løsninger. Lean, også kaldet Toyota-modellen, går ud på at gennemføre forandringer løbende, og regionen har nu en leanafdeling med over 10 ansatte. Lean skal dække hele sygehuse, hvor der foretages en integreret arbejdstilrettelæggelse. Det skal gå på tværs af sektorer, og de berømte flaskehalse skal udryddes. Arbejdet med lean i stor skala skal også ses som en mulighed for at udnytte medarbejderne kompetencer og gode ideer, således at man får forenklet procedurer, udviklet nye ideer og skabt nye måder at gøre tingene på. work smarter not harder. Vi konservative har arbejdet for, at vi fik et projekt i Region Sjælland, hvor vi havde lean i stor skala. Vores forslag var, at Slagelse Sygehus blev det første af regionens sygehuse, hvor man anvendte lean i alle afdelinger. Vi vil arbejde for, at det udvidede frie sygehusvalg genindføres med 1 måneds behandlingsgaranti. I Folketinget er der indgået en aftale for det udvidede frie sygehusvalg i somatikken, den udvidede undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien og behandlingsretten i (voksen) psykiatrien. Fra den 1. januar 2013 blev den differentierede ret til behandling under det udvidede frie sygehusvalg indført. Det betyder, at alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger to måneder, og der findes en aftale om denne behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør. Patienter, hvor regionens læge vurderer, at der er tale om en alvorlig sygdom, har ret til at vælge behandling hos en privat leverandør, hvis ventetiden overstiger en måned. Det er Danske Regioner, som har indgået aftale med private sygehuse og klinikker om behandling indenfor somatikken under det udvidede frie sygehusvalg, og listen over privathospitaler fremgår af deres hjemmeside. Patienternes rettigheder er forringet, og det vil gøre ventelisterne længere. Patienterne får til efteråret en diagnosegaranti/udredningsgaranti på 1 måned. Derefter er der en 2 måneders fleksibel behandlingsgaranti, således at mange patienter vil skulle vente 3 måneder. Det synes vi fra konservativ side er helt uacceptabelt. Vi kræver, at ingen skal vente længere efter indførelse af regeringens nye system. Vi har derfor arbejdet for, at ingen skal opleve længere ventetid efter ændring af loven. Vi vil følge ventetiderne på rapporterne en gang om måneden.

10 10 Kommunernes region Region Sjælland har allerede på mange områder et godt samarbejde med kommunerne med udgangspunkt i en samlet sundhedsaftale, herunder omkring forebyggelse, patientuddannelse, sundhedscentre, kronikere mv. Samarbejdet med kommunerne er et væsentligt fokusområde for regionen, det er højt prioriteret. Desuden er følgende aktiviteter allerede igangsat: Forebyggelse Forbedret patientuddannelse Implementering af forløbspakker - Lean Fælles udvikling af telemedicinske løsninger på kronikerområdet Fælles it-løsninger Implementering af kronikerprogrammer Gennemførelse af borgerundersøgelser med henblik på sundhedsfremme i udkantsområder. Fra konservativ side har vi arbejdet meget på at forbedre vilkårene for den ældre, medicinske patient. Der mangler fokus og sammenhæng med det resultat, at mange patienter mister overblikket og giver op. Vi vil arbejde for at undgå hyppige genindlæggelser, og vi vil styrke arbejdet med at skabe en bedre sammenhæng. Regionen har ønsket at styrke samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet yderligere med henblik på at skabe de bedste rammer for patienterne i overgangene mellem kommuner, de praktiserende læger og sygehusene. Men der er stadig store problemer, som skal løses i den kommende periode. Derudover skal sammenhængen og samarbejdet mellem kommunerne og Region Sjælland inden for psykiatrien (shared care) styrkes med fokus på unge patienter. Vi konservative ønsker særligt fokus på børne- og unge psykiatri.

11 11 Bedre samspil mellem det offentlige og private Opgaver skal løses bedst muligt og til den bedst mulige pris. Om det så foregår i offentligt eller privat regi er ikke et ideologisk spørgsmål for os. Det afgørende er, at borgerne får mest muligt for deres skattekroner, hvilket dog forudsætter, at der til stadighed sker udfordring af, om den, der løser opgaven, gør det konkurrencemæssigt attraktivt. Desværre er det i dag sådan, at der på mange måder er en for skarp opdeling mellem det offentlige og private. Det betyder, at opgaverne ikke løses på bedst mulig vis. Måden at komme ud over dette er, at der skabes et bedre samspil mellem det offentlige og private. Vi vil derfor arbejde for: at privatpraktiserende læger skal overtage flere sundhedsopgaver ikke mindst, når det gælder forebyggelse at der i privatpraksis afsættes den nødvendige tid til patienterne at det offentlige sygehusvæsen skal arbejde tættere sammen med privatpraktiserende læger og speciallæger at der bliver længere åbningstid hos de privatpraktiserende læger, så den tilpasses borgernes behov at private sygehuse og klinikker også fremover bruges som et godt supplement til det offentlige sundhedsvæsen at regionen indgår flere samarbejder med private virksomheder om at løse opgaver Region Sjælland er den region i landet, der udbyder flest sundhedsydelser, og Regionen har samarbejde med en lang række private klinikker. Det skal suppleres med et strategisk samarbejde med et privathospital, som inden for en aftalt ramme kan supplere kapaciteten på regionens sygehuse på udvalgte områder. Samarbejdet skal udvikles over en årrække og omfatte lægedækning i yderområderne, almen praksis og bemanding af lægevagtsordningen. Derudover skal den private partner have lov til at byde på at drive afdelinger på regionens sygehuse.

12 12 Ambulancer. Vi konservative er imod hjemtagning af ambulancedriften. Vi vil arbejde for, at ambulancedriften i Region Sjælland udbydes, så der vil være konkurrence om at få opgaven. Efter en 5 årig periode skal ambulancedriften udbydes i 2014 og 2015, og der skal Falck og andre have lov at byde på opgaven igen. Der skal ske en evaluering af den nye plan for det præhospitale område. Den evaluering er påbegyndt og viser foreløbig, at Region Sjælland har det dyreste præhospitale beredskab, men at det er meget velfungerende. Evalueringen skal afklare, om der er behov for genindførelse af lægebiler i den præhospitale organisation. Det er der foreløbig ikke noget, der tyder på. Udlicitering af et større sygehus. I lighed med sygehusvæsnet i Tyskland og Sverige vil vi konservative i Region Sjælland arbejde for at muligheden for udlicitering af et af regionens sygehuse afprøves. Det vil give en privat en mulighed for at vise, om de er konkurrencedygtige, det vil skabe mulighed for et nyt syn på sygehusdrift, og det vil skabe grundlaget for eksport af viden og teknologi på sygehusområdet. En styrket psykiatri For os er det afgørende, at vi først og fremmest tager os af de mennesker, der har det sværest, og som ikke kan klare sig uden hjælp. Ventetiderne til psykiatrisk behandling er stigende, og det kan vi ikke acceptere. Psykiatriske patienter har krav på, at vi hele tiden skaber de bedst mulige rammer for deres behandling og helbredelse. Vi vil derfor arbejde for: at indsatsen inden for især børne- og ungdomspsykiatrien opprioriteres. at der i psykiatrien indføres en ventetidsgaranti, så området sidestilles med fysiske sygdomme. at de fysiske rammer for psykiatrien forbedres. at distriktspsykiatrien opprioriteres. at der oprettes flere lokale døgntilbud, så det er nemmere at søge hjælp og behandling. at den tid, behandlingspersonalet anvender på patientkontakt, øges markant. at tiden mellem patient og behandlingspersonalet øges. at de pårørende inddrages mere. At KRAM-faktorerne inddrages mere i behandlingen (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). at der finder afvænning sted under indlæggelse. Vi ønsker, at børne- og ungdomspsykiatri opprioriteres.

13 13 Nej til 91 ugers ventetid Ventetiden til offentlig høreapparatbehandling på Nykøbing Falster sygehus er nu oppe på 91 uger. Det sker som følge af, at regionerne overtog området fra kommunerne samtidig med, at man reducerede tilskuddet til køb af høreapparater på private klinikker. Regionen har valgt, at etablere en fælles visitation på Audiologisk Klinik i Slagelse, som henviser patienterne til enten en offentlig klinik eller en specialpraktiserende læge med aftale med regionen. På den måde kan man styre tilgangen. Det man ikke kan styre er ventetiderne. Efterspørgslen er eksploderet, og der er slet ikke den nødvendige kapacitet. Regionen har aftale med 3 speciallæger, som kan klare et ukompliceret høretab, men er der tale om noget mere kompliceret, er der ikke andet end at stille op i 91 ugers ventetid. Det må vi gøre noget ved; - nej siger administrationen ikke før vi præcist kender de økonomiske konsekvenser af lovændringen. Det er simpelt hen ikke godt nok. Administrationen må hurtigst muligt fremlægge en sag, som betyder at ventelisterne bliver kortere end 91 uger. Slogan til kommende valgkamp. Udbyde opgaverne om fremme af turisme og erhverv. Ambulancedriften i udbud Sammenhængende patientforløb frivillig indsats patienten i centrum Kommunernes region Stop centraliseringen flere statslige job på Sjælland. Skabe tryghed om sygehusene i Roskilde og Næstved De unge skal have en chance Hver kommune skal have et sundhedscenter Patienthotel i Køge Imod road pricing. Reduktion af de administrative byrder Brugerbetaling hos praktiserende læger

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Regionalpolitisk program

Regionalpolitisk program Regionalpolitisk program Tag ansvar Regionalpolitisk program Vedtaget af Radikale Venstres Hovedbestyrelse 2012. 1. Regionerne et vigtigt demokratisk organ Demokratiet hviler på den enkle regel, at alle

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

ToplederCamp d. 5. april 2011

ToplederCamp d. 5. april 2011 ToplederCamp d. 5. april 2011 GRIB LEDELSESRUMMET Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen v/jens Andersen Ledelsesrummet I forhold til den politiske ledelse: Balancen mellem Regionsrådet, der som bestyrelse

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere