DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI"

Transkript

1 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013

2 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Mission, Vision og Mærkesager Side 3 Valgtema Side 4 Vi vil fremme vækst og iværksætteri Side 5 OPP projekter Side 6 Orden i økonomien Side 6 Kvalitet i behandlingen Side 7 Side 8 Lean - forandringsledelse Side 9 Det udvidede frie sygehusvalg Side 9 Kommunernes Region Side 10 Bedre samspil mellem det offentlige og private Side 11 En styrket psykiatri Side 12 Høreapparater: Nej til 91 ugers ventetid Side 13 Slogans Side 13

3 3 Mission - Sikre konservative et godt valg. - Målet er 4 medlemmer i det nye Regionsråd. Vision - Sikre orden i økonomien Fastholde Regionens gode økonomi - Styrke den frivillige indsats Flere frivillige og samarbejde med patientforeningerne - Mere samarbejde med private Mere OPP og udbud af offentlige opgaver - Bedre psykiatri Især med henblik på hjælp til børn og unge. Mærkesager Vækst og iværksætteri Vi vil sikre små og mellemstore virksomheder gode muligheder - Kvalitet i behandlingen Vi vil skabe sammenhæng i kræftbehandlingen - Personligt ansvar Patienterne skal inddrages og have frit valg Det er et mål for Det Konservative Folkeparti at få en konservativ regionsrådsformand.

4 4 Valgtema 1: Vækst og iværksætteri I Region Sjælland har vi mistet mange arbejdspladser, og det er derfor vigtigt at fremme erhvervsvirksomhedernes muligheder for at skabe arbejdspladser. Bedre rammebetingelser Mindre bureaukrati Fokus på styrkepositioner Styrke iværksætteri Valgtema 2: Kvalitet i behandlingen I Region Sjælland har vi oplevet flere problemer med kvaliteten i behandlingen, og det er ødelæggende for planerne om at hjemtage yderligere behandlinger fra Region Hovedstaden. Stramme kvalitetsarbejdet og sikre rigtig registrering Styrke ledelsen og skabe fokus på gode resultater Sikre sammenhængen i behandlingen og forbedre kommunikationen til patienterne Valgtema 3: Personligt ansvar. Mange patienter i Region Sjælland føler sig fremmedgjorte overfor deres egen behandling. De skal derfor gennem oplysning og information have større viden om deres sygdom og selv være med til at træffe valg. Forebygge sygdomme, mere motion Tage ansvar for egen behandling Tage aktivt del i behandlingen Brug af telemedicin for kronikere

5 5 Vi vil fremme vækst og iværksætteri For os konservative er det vigtigt, at regionen tager medansvar for igen at skabe vækst og arbejdspladser. Vi skal derfor gøre, hvad vi kan for at skabe så gode rammer som muligt for erhvervslivet. I Region Sjælland har indsatsen været alt for spredt, og vi vil kræve, at den bliver mere målrettet Vi vil derfor arbejde for: at bureaukratiet nedbringes, så virksomhederne kan koncentrere sig om det, de skal, nemlig at drive virksomhed. at der skabes én indgang for virksomhederne til det offentlige, uanset om det er region eller kommune, man skal i kontakt med. mere samarbejde mellem den offentlige og private sektor med flere OPP projekter. at øge turismen og derved tiltrække flere penge til glæde for butikker, hoteller og restauranter. at fremme innovation i sundhedssektoren. Ny velfærdsteknologi kan eksporteres. at skabe regionale EU-udbudskontorer, som især små- og mellemstore virksomheder kan købe hjælp hos, hvis de vil byde på opgaver, som de ikke selv har kompetencerne til. Grøn innovation. Der er behov for en mere tydelig effekt af regionens indsats for vækst og beskæftigelse. Der skal satses på regionens mange små og mellemstore virksomheder, som kan deltage i målrettede projekter. Vejen fra ide til kommerciel succes skal gøres kortere, og virksomhederne skal have hjælp til udviklingen både på hjemmemarkedet og i forbindelse med eksport. Der skal satses på grøn omstilling, og arbejdet i Vækstforum skal reformeres, og indsatsen samles om nogle færre projekter uanset, hvor de ligger i regionen. Et af de områder, hvor vi konservative har gjort en stor indsats, er arbejdet med Femern Bælt forbindelsen. Arbejdet fortsætter, uagtet at byggeriet er blevet 2 år forsinket. Vi er i gang med at bygge den mentale bro, som skaber kendskab og venskaber mellem parterne. Alle EU s interreg 4 penge er brugt. Vi venter nu på implementeringen af Interreg 5, som vil omfatte både Region Sjælland og Region Syd i nord og hele Schlesvig Holsten i syd. Det betyder, at der vil komme flere muligheder for at skaffe relevante parter til gennemførelse af forskellige projekter vedrørende kræft, demens, inkontinens og velfærdsteknologi, for at nævne de områder inden for sundhed, som vi mener fortsat skal have tilskud.

6 6 OPP Det er en stor succes, at vi har gennemført 3 store projekter, hvor Region Sjælland er gået foran i bestræbelserne på at lave offentligt privat samarbejde. Det første er udvidelsen af strålebehandlingen i Næstved med den 4. og 5. strålekanon. Det andet er strategisk samarbejde med en privat partner om driften af visse sygehusafdelinger, klinikker i almen praksis og lægevagtsordningen. Det tredje er den almindelige og fortløbende konkurrenceudsættelse af de driftsområder, som private kan gøre bedre og billigere. Af tidsmæssige hensyn var det nødvendigt at inddrage en privat partner i byggeriet på Næstved Sygehus. Byggeriet er allerede i fuld gang og forventes at kunne ibrugtages i Dermed får regionen et strålecenter, som kan stå på egne ben, og lægerne forventer at være frigjort af Rigshospitalet allerede i Det er en meget stor forbedring af servicen overfor vores patienter. Mange patienter behandles dagligt i længere tid, og det er ikke længere nødvendigt at tage til Rigshospitalet. Der er 3, der har budt ind på strategiske samarbejde med en privat aktør. Det strategiske samarbejde betyder, at der, hvor regionen har manglende kapacitet kan man anvende private aktører. Det gælder bl.a. etablering af smertebehandling i Næstved. Som konservative støtter vi denne udvikling. Som tidligere nævnt er der i vores nabolande Sverige og Tyskland langt flere af den slags aftaler. Vi skal arbejde hen imod, at private løser mange flere opgaver inden for service og velfærdsteknologi, således at patienterne selv kan vælge, hvor og hvordan de vil behandles. Orden i økonomien For Det Konservative Folkeparti Region Sjælland er en sund og stærk økonomi i Regionen en helt afgørende forudsætning for hele tiden at kunne udvikle og forbedre servicen over for borgerne. Og det uanset om det gælder behandlingen på sygehusene, indsatsen over for de psykisk syge eller den offentlige transport. I gruppen har vi arbejdet for en genopretning af Region Sjællands økonomi, og vi vil kæmpe for at økonomien fortsat udvikler sig positivt. Det sker bedst ved at opstille klare mål og sikre den nødvendige opfølgning. Vi vil give ledelsen ansvar og nye muligheder, men vi vil slå hårdt ned på afvigelser. Moderne sygehusøkonomi er meget efterspørgselsbestemt. Patienterne søger de afdelinger, hvor de får den bedste behandling. Derfor skal vi hele tiden prioritere og give de effektive afdelinger bedre økonomi med forskellige incitamentsordninger. Vi vil skabe mere effektivitet og mindre bureaukrati.

7 7 Vi vil derfor arbejde for: at vi hele tiden får mest muligt ud af pengene. at der sker en stram styring af økonomien. at vi hele tiden sørger for at lære af andre, hvis de skaber gode resultater. at der kommer øget fokus på lederskab og ledelse, da god ledelse er afgørende for indsatsen. at skabe et system, så vi kan belønne de effektive afdelinger. Med den nye budgetlov og sanktioner overfor budgetoverskridelser, er behovet for at sikre en økonomi i balance skærpet. Vi er vores ansvar bevidst og har derfor skærpet opfølgningen på regionens økonomi og styring med henblik på hele tiden at vurdere regionens samlede økonomiske situation. For os er det afgørende, at de offentlige budgetter holdes, og at der bliver plads til en privat sektor. Derfor har vi været med til at skabe en økonomisk buffer, som kun kan anvendes, såfremt målsætningen med den samlede økonomi tillader det. Det vil gøre det muligt at imødegå overskridelser. Kvalitet i behandlingen For os er det helt afgørende, at vi har et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Det er en af de absolutte grundpiller i vores velfærdssamfund. Derfor skal vi også hele tiden sørge for at videreudvikle og forbedre sundhedsvæsenet, så man som patient får den bedst mulige behandling fra start til slut. I Region Sjælland ønsker vi at arbejde videre med sygehusplanen med akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing F og Køge samt specialsygehuse i Roskilde og Næstved. Det er afgørende for planen, at balancen holdes, og at Roskilde og Næstved ikke tømmes for funktioner. Det nye Universitetssygehus i Køge skal være Regionens hovedsygehus. Det betyder, at sygehuset udbygges med alle specialer. Vi vil derfor arbejde for: at der oprettes diagnostiske centre for at sikre en hurtigere diagnose og behandling at det udvidede frie sygehusvalg med en behandlingsgaranti på 1 måned genindføres at der arbejdes videre med sammenhængende patientforløb. at der fokuseres på indsatsen med helikopter, ambulancer og akutbiler, de blå blink at der indføres et velfungerende elektronisk medicinkort.

8 8 Det personlige ansvar. Når vi taler om det personlige ansvar inden for sundhed, handler det om at forebygge og behandle sygdomme. Forebyggelse har længe været en konservativ mærkesag, men ansvaret for løsningen af denne opgave er delt mellem kommuner og region. Kommunerne skal tage sig af den generelle forebyggelse, mens regionen skal tage sig af forebyggelse i forbindelse med sygdom og indlæggelse. En af målene er at undgå unødige genindlæggelser. Det personlige ansvar handler også om at tage ansvar for egen behandling. Som patient skal man involveres i egen behandling og tage aktivt del i behandlingen for at blive rask. Det betyder, at man som patient skal træffe en række valg måske svære valg og være med til at sikre den bedste behandling. Frivillig indsats. Regionens sygehuse og institutioner skal have bedre mulighed for at benytte frivillige til opgaver, som supplerer det professionelle arbejde. Det kan fx være personlig kontakt med en eller flere borgere, ledsagerordninger, hjælp til kontakt med det offentlige eller rent socialt samvær. De frivillige kan også indgå i samarbejdet omkring lægepraksis, sygehusafdelinger og hospice. De kan fungere som en slags koordinatorer, der med indgående kendskab til behandlingen kan rådgive patienterne. Der er mange måder, hvorpå de frivillige kan yde en indsats. Der igangsættes en række udviklingsprojekter, som omfatter frivillige inden for sundhedsfremme, forebyggelse og det sociale område. De frivillige skal sikres gode vilkår, og de skal føle sig godt modtaget af de professionelle. Telemedicin. En af måderne at give patienterne en rolle i deres egen behandling er gennem anvendelsen af telemedicin. Patienterne får mulighed for at være i dialog med behandlerne på afstand. Det giver mulighed for hyppige konsultationer og at undgå indlæggelse. For kronisk syge patienter giver det mulighed for løbende kontakt. Der tilbydes telemedicin til patienter med langvarig behandling af sår og i forbindelse med kontrol af egen behandling hos læger og sygeplejersker. Der kører projekter med udvidet telemedicin i hele landet, og alle projekter bliver snart evalueret, og er der nogen, der finder de vise sten, så vil det hurtigst muligt blive implementeret. Det gælder særligt behandling af kronikere som diabetespatienter og KOL patienter i hjemmet.

9 9 Lean forandringsledelse efter forbillede fra Toyota. Fra konservativ side har vi arbejdet for, at der indføres lean i stor skala. Det betyder en vedvarende og systematisk indsats for at forbedre budgetterne og finde mere effektive løsninger. Lean, også kaldet Toyota-modellen, går ud på at gennemføre forandringer løbende, og regionen har nu en leanafdeling med over 10 ansatte. Lean skal dække hele sygehuse, hvor der foretages en integreret arbejdstilrettelæggelse. Det skal gå på tværs af sektorer, og de berømte flaskehalse skal udryddes. Arbejdet med lean i stor skala skal også ses som en mulighed for at udnytte medarbejderne kompetencer og gode ideer, således at man får forenklet procedurer, udviklet nye ideer og skabt nye måder at gøre tingene på. work smarter not harder. Vi konservative har arbejdet for, at vi fik et projekt i Region Sjælland, hvor vi havde lean i stor skala. Vores forslag var, at Slagelse Sygehus blev det første af regionens sygehuse, hvor man anvendte lean i alle afdelinger. Vi vil arbejde for, at det udvidede frie sygehusvalg genindføres med 1 måneds behandlingsgaranti. I Folketinget er der indgået en aftale for det udvidede frie sygehusvalg i somatikken, den udvidede undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien og behandlingsretten i (voksen) psykiatrien. Fra den 1. januar 2013 blev den differentierede ret til behandling under det udvidede frie sygehusvalg indført. Det betyder, at alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger to måneder, og der findes en aftale om denne behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør. Patienter, hvor regionens læge vurderer, at der er tale om en alvorlig sygdom, har ret til at vælge behandling hos en privat leverandør, hvis ventetiden overstiger en måned. Det er Danske Regioner, som har indgået aftale med private sygehuse og klinikker om behandling indenfor somatikken under det udvidede frie sygehusvalg, og listen over privathospitaler fremgår af deres hjemmeside. Patienternes rettigheder er forringet, og det vil gøre ventelisterne længere. Patienterne får til efteråret en diagnosegaranti/udredningsgaranti på 1 måned. Derefter er der en 2 måneders fleksibel behandlingsgaranti, således at mange patienter vil skulle vente 3 måneder. Det synes vi fra konservativ side er helt uacceptabelt. Vi kræver, at ingen skal vente længere efter indførelse af regeringens nye system. Vi har derfor arbejdet for, at ingen skal opleve længere ventetid efter ændring af loven. Vi vil følge ventetiderne på rapporterne en gang om måneden.

10 10 Kommunernes region Region Sjælland har allerede på mange områder et godt samarbejde med kommunerne med udgangspunkt i en samlet sundhedsaftale, herunder omkring forebyggelse, patientuddannelse, sundhedscentre, kronikere mv. Samarbejdet med kommunerne er et væsentligt fokusområde for regionen, det er højt prioriteret. Desuden er følgende aktiviteter allerede igangsat: Forebyggelse Forbedret patientuddannelse Implementering af forløbspakker - Lean Fælles udvikling af telemedicinske løsninger på kronikerområdet Fælles it-løsninger Implementering af kronikerprogrammer Gennemførelse af borgerundersøgelser med henblik på sundhedsfremme i udkantsområder. Fra konservativ side har vi arbejdet meget på at forbedre vilkårene for den ældre, medicinske patient. Der mangler fokus og sammenhæng med det resultat, at mange patienter mister overblikket og giver op. Vi vil arbejde for at undgå hyppige genindlæggelser, og vi vil styrke arbejdet med at skabe en bedre sammenhæng. Regionen har ønsket at styrke samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet yderligere med henblik på at skabe de bedste rammer for patienterne i overgangene mellem kommuner, de praktiserende læger og sygehusene. Men der er stadig store problemer, som skal løses i den kommende periode. Derudover skal sammenhængen og samarbejdet mellem kommunerne og Region Sjælland inden for psykiatrien (shared care) styrkes med fokus på unge patienter. Vi konservative ønsker særligt fokus på børne- og unge psykiatri.

11 11 Bedre samspil mellem det offentlige og private Opgaver skal løses bedst muligt og til den bedst mulige pris. Om det så foregår i offentligt eller privat regi er ikke et ideologisk spørgsmål for os. Det afgørende er, at borgerne får mest muligt for deres skattekroner, hvilket dog forudsætter, at der til stadighed sker udfordring af, om den, der løser opgaven, gør det konkurrencemæssigt attraktivt. Desværre er det i dag sådan, at der på mange måder er en for skarp opdeling mellem det offentlige og private. Det betyder, at opgaverne ikke løses på bedst mulig vis. Måden at komme ud over dette er, at der skabes et bedre samspil mellem det offentlige og private. Vi vil derfor arbejde for: at privatpraktiserende læger skal overtage flere sundhedsopgaver ikke mindst, når det gælder forebyggelse at der i privatpraksis afsættes den nødvendige tid til patienterne at det offentlige sygehusvæsen skal arbejde tættere sammen med privatpraktiserende læger og speciallæger at der bliver længere åbningstid hos de privatpraktiserende læger, så den tilpasses borgernes behov at private sygehuse og klinikker også fremover bruges som et godt supplement til det offentlige sundhedsvæsen at regionen indgår flere samarbejder med private virksomheder om at løse opgaver Region Sjælland er den region i landet, der udbyder flest sundhedsydelser, og Regionen har samarbejde med en lang række private klinikker. Det skal suppleres med et strategisk samarbejde med et privathospital, som inden for en aftalt ramme kan supplere kapaciteten på regionens sygehuse på udvalgte områder. Samarbejdet skal udvikles over en årrække og omfatte lægedækning i yderområderne, almen praksis og bemanding af lægevagtsordningen. Derudover skal den private partner have lov til at byde på at drive afdelinger på regionens sygehuse.

12 12 Ambulancer. Vi konservative er imod hjemtagning af ambulancedriften. Vi vil arbejde for, at ambulancedriften i Region Sjælland udbydes, så der vil være konkurrence om at få opgaven. Efter en 5 årig periode skal ambulancedriften udbydes i 2014 og 2015, og der skal Falck og andre have lov at byde på opgaven igen. Der skal ske en evaluering af den nye plan for det præhospitale område. Den evaluering er påbegyndt og viser foreløbig, at Region Sjælland har det dyreste præhospitale beredskab, men at det er meget velfungerende. Evalueringen skal afklare, om der er behov for genindførelse af lægebiler i den præhospitale organisation. Det er der foreløbig ikke noget, der tyder på. Udlicitering af et større sygehus. I lighed med sygehusvæsnet i Tyskland og Sverige vil vi konservative i Region Sjælland arbejde for at muligheden for udlicitering af et af regionens sygehuse afprøves. Det vil give en privat en mulighed for at vise, om de er konkurrencedygtige, det vil skabe mulighed for et nyt syn på sygehusdrift, og det vil skabe grundlaget for eksport af viden og teknologi på sygehusområdet. En styrket psykiatri For os er det afgørende, at vi først og fremmest tager os af de mennesker, der har det sværest, og som ikke kan klare sig uden hjælp. Ventetiderne til psykiatrisk behandling er stigende, og det kan vi ikke acceptere. Psykiatriske patienter har krav på, at vi hele tiden skaber de bedst mulige rammer for deres behandling og helbredelse. Vi vil derfor arbejde for: at indsatsen inden for især børne- og ungdomspsykiatrien opprioriteres. at der i psykiatrien indføres en ventetidsgaranti, så området sidestilles med fysiske sygdomme. at de fysiske rammer for psykiatrien forbedres. at distriktspsykiatrien opprioriteres. at der oprettes flere lokale døgntilbud, så det er nemmere at søge hjælp og behandling. at den tid, behandlingspersonalet anvender på patientkontakt, øges markant. at tiden mellem patient og behandlingspersonalet øges. at de pårørende inddrages mere. At KRAM-faktorerne inddrages mere i behandlingen (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). at der finder afvænning sted under indlæggelse. Vi ønsker, at børne- og ungdomspsykiatri opprioriteres.

13 13 Nej til 91 ugers ventetid Ventetiden til offentlig høreapparatbehandling på Nykøbing Falster sygehus er nu oppe på 91 uger. Det sker som følge af, at regionerne overtog området fra kommunerne samtidig med, at man reducerede tilskuddet til køb af høreapparater på private klinikker. Regionen har valgt, at etablere en fælles visitation på Audiologisk Klinik i Slagelse, som henviser patienterne til enten en offentlig klinik eller en specialpraktiserende læge med aftale med regionen. På den måde kan man styre tilgangen. Det man ikke kan styre er ventetiderne. Efterspørgslen er eksploderet, og der er slet ikke den nødvendige kapacitet. Regionen har aftale med 3 speciallæger, som kan klare et ukompliceret høretab, men er der tale om noget mere kompliceret, er der ikke andet end at stille op i 91 ugers ventetid. Det må vi gøre noget ved; - nej siger administrationen ikke før vi præcist kender de økonomiske konsekvenser af lovændringen. Det er simpelt hen ikke godt nok. Administrationen må hurtigst muligt fremlægge en sag, som betyder at ventelisterne bliver kortere end 91 uger. Slogan til kommende valgkamp. Udbyde opgaverne om fremme af turisme og erhverv. Ambulancedriften i udbud Sammenhængende patientforløb frivillig indsats patienten i centrum Kommunernes region Stop centraliseringen flere statslige job på Sjælland. Skabe tryghed om sygehusene i Roskilde og Næstved De unge skal have en chance Hver kommune skal have et sundhedscenter Patienthotel i Køge Imod road pricing. Reduktion af de administrative byrder Brugerbetaling hos praktiserende læger

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND Venstres valgprogram til regionsvalget 2013 Morgendagens Region Sjælland At leve en meningsfyldt tilværelse med et sundt legeme og et rask sind står øverst på de fleste danskeres

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budgetaftalen 2013 Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budget 2013 Nu runder budgettet i Region Sjælland 17 mia. kr. Budgetloven indebærer sanktioner ved mer-og mindre forbrug. Ikke samme

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009.

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009. Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Sundhedsaftaler 1 Sundhedsaftale En Sundhedsaftale 20 mio.

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Et stærkt og dynamisk lederskab

Et stærkt og dynamisk lederskab Lederskab fastholde den stabile kurs Et stærkt og dynamisk lederskab Venstres valgprogram, Regionsrådsvalg 2013 Under Venstres lederskab er Region Syddanmark Danmarks mest produktive region på sundhedsområdet.

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017 Udfordringer for styringen på sundhedsområdet DRG-konference 2017 Politisk pres for fjernelse risiko for at regering kunne komme i mindretal 2 Aftale om suspension af produktivitetskravet i 2018 Konkret

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere