Indholdsplan for Svankjær Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014"

Transkript

1 Indholdsplan for Svankjær Efterskole Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser Afgangsprøver Obligatoriske fag, prøvefag, linjefag og valgfag Evaluering af undervisningsforløb 6. Vejledning 7. Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet Kostskolearbejdets tilrettelæggelse og praktisk arbejde m.v. Kontaktlærerfunktionen Retningslinjer og husorden 8. Inklusion 9. Tosprogede elever og integrationsarbejde

2 1. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Svankjær Efterskole Stk. 1. Svankjær Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 1.august 1977 og har hjemsted i Thisted Kommune. Stk. 3. Institutionen ejer ejendommene: matr.nr. 13 b Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 59, 7755 Bedsted matr.nr. 1 n Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 52, 7755 Bedsted matr.nr. 1 o Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 50, 7755 Bedsted matr.nr. 1 p Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 48, 7755 Bedsted matr.nr. 25 a Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 57, 7755 Bedsted matr.nr. 1 i Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 57, 7755 Bedsted matr.nr. 18 b Åkjær Enge, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 57, 7755 Bedsted matr.nr. 19 b Åkjær Enge, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 57, 7755 Bedsted Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole på den evangelisk lutherske folkekirkes grund i tilknytning til Indre Mission i Sydthy og Thyholm, KFUM og KFUK i distrikt Thy- Mors, KFUMs Idrætsforbund i Region Vestjylland, samt Sydthy Y's Men's Club. De fire organisationer har til formål at fremme kristenlivet i Danmark. Det er skolens mål gennem undervisning, samvær og opdragelse at gøre eleverne dygtige og ansvarlige og give dem hjælp til at leve som kristne i hverdagen. Det sker inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk Skolekreds. Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens drift. Ansatte på skolen kan ikke være medlemmer af skolekredsen. Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Stk. 3. Medlemmer af skolekredsen, som er optaget før 4. juni 1996 og som har betalt et beløb ved optagelse i skolekredsen, kan fortsætte medlemskabet uændret. Medlemmer, som optages efter 4. juni 1996, opkræves kontingent èn gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive èn stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 5. Skolens årsrapport udleveres fra skolen senest 14 dage før den general-forsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3. Skolens drift. Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomisk bidrag fra skolekredsen. Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolens skole- og undervisningsvirksomhed, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 4. Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Stk. 2.

3 Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. 13. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med mindst følgende dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Godkendelse af den reviderede årsrapport 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af to suppleanter 9. Eventuelt Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest på generalforsamlingen. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 33 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsordenen. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog 13, stk. 1. Stk. 7. Ét medlem kan kræve skriftlig afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5. Bestyrelsens sammensætning. Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges med ét medlem fra hver af de foreninger, som er nævnt i 1. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. På lige årstal vælger generalforsamlingen to medlemmer, og Indre Missions kredsbestyrelse for Sydthy og Thyholm og KFUMs Idrætsforbund i Region Vestjylland udpeger hver ét medlem. På ulige årstal vælger generalforsamlingen tre medlemmer, og KFUM & KFUK i distrikt Thy-Mors og Sydthy Y's Men's Club udpeger hver ét medlem. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen og erstattes af en suppleant. Suppleanten skal fungere i den resterende del af valgperioden jf. stk. 1 og 4. Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Forstander / forstanderpar og lærerrådsformand deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte. 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander / forstanderpar og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. 10, stk. 1. Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i

4 forhold til skolens værdigrundlag. Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. Bestyrelsens arbejde m.v. Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der behandles. Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Stk. 4. Protokollen underskrives senest på det efterfølgende møde. Det skal fremgå af protokollen (referatet), hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. (Mindst 2/3 flertal). Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 7. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 8. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde mødet alene for medlemmerne. Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8. Skolens daglige ledelse. Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger det praktisk / administrative personale, samt timelærere og lærere, der er ansat som vikarer. Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9. Medarbejderråd. Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Forstander og fastansatte lærere udgør lærerrådet. Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 3. Medarbejderrådet har udtaleret i følgende sager: a. Ændringer af skolens vedtægter. b. Ansættelse af forstander / forstanderpar. c. Byggeplaner d. Arrangementer på skolen. e. Skolens ordenssystem. f. Tilsynsopgaver med eleverne. g. Andre forslag fra bestyrelsen. Lærerrådet har udtaleret i følgende sager: a. Fastlæggelse af skolens årsplan. b. Ansættelse af fastansatte lærere. c. Skolens indholdsplan. d. Optagelse og bortvisning af elever. e. Udtalelser om eleverne f. Fordelingen af den i budgettet fastsatte sum til indkøb af undervisningsinventar, undervisningsmidler, og undervisningsmaterialer m.v. g. Undervisningstilrettelæggelse. 10. Regnskab og revision. Stk. 1. Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 30. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 30. april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens

5 medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens 7. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 11. Tegningsret. Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift. 12. Vedtægtsændringer. Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet. Stk. 2. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling. Stk. 3. Ændringer, der skal indarbejdes i vedtægten som konsekvens af en ændring af lov om frie kostskoler eller regler udstedt i henhold til denne lov, kan vedtages af bestyrelsen uden forelæggelse for generalforsamlingen. 13. Nedlæggelse. Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt og vedtaget på generalforsamling den 16. april 2009 og på ekstraordinær generalforsamling den 5.maj 2009 Underskrevet af bestyrelsen den 5. maj Efter generalforsamlingen d. 10. april 2013 består bestyrelsen af: Formand: Næstformand: Preben Pedersen Else Veje Morten Gramstrup Bent Møller Jensen Jens Højbjerg Christensen Margit Nørgaard Børge Hornstrup Helle Sommer Helle Bojesen

6 SVANKJÆR EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG På Svankjær Efterskole har vi en tro på, at grundlæggende elementer i opdragelsen og dannelsen af unge mennesker er gensidig respekt, ligeværdighed og anerkendelse. Disse værdier er fundamentale for skolens daglige arbejde. Udgangspunktet for omgangen på skolen er ansvarlighed i fællesskabet, omsorg for andre, ærlighed, åbenhed og tillid, og vi tror på vigtigheden af selvværd og livsglæde. Vi mener, at når eleverne bliver bedre fagligt, og ved at de udvikler sig socialt og menneskeligt, får de gode muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund. MÅL Vi ønsker gennem en god teoretisk og praktisk undervisning og et godt samvær at gøre eleverne dygtige, modne og ansvarlige, samt at lære dem at leve i et forpligtende og trygt fællesskab til glæde og gavn for alle, men også hvor der er plads til den enkelte elevs forudsætninger og behov. Vi lægger stor vægt på elevernes menneskelige udvikling, ligeværd for alle og mødet med det kristne livs- og menneskesyn, og vi ønsker på det grundlag at oplyse, opdrage og udvikle eleverne til selvstændige, selvtænkende, demokratiske og socialt ansvarlige mennesker med mod på livet. 2. Hovedsigte: For efterskoler gælder, at der skal tilbydes undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, samt at undervisningen skal have en bred almen karakter. For efterskoler gælder tillige, at der skal tilbydes kurser med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse. Som det fremgår af Svankjær Efterskoles værdigrundlag og mål, og som det fremgår af beskrivelserne i de følgende afsnit, lever skolen op til disse krav. Linjefagene Adventurelinje, Rugbylinje, Ridelinje og Motor/metallinje samt International Class og idrætsfag har en fremtrædende plads i undervisningen, men ikke på bekostning af det almene. 3. Eleverne: Svankjær Efterskole optager undervisningspligtige elever (8. og 9. klasse) og elever i 10. klasse. Der er plads til 80 elever fordelt med én 8. klasse, to 9. klasser og én 10. klasse. En naturlig del af skolens virksomhed er undervisningsdifferentiering ligesom eleverne i 9. og 10. klasse niveaudeles i enkelte fag. I faget International Class undervises fortrinsvis på engelsk, da undervisningen leder frem mod Cambridgeeksamen i slutning af skoleåret. Dagsplan 2013/2014

7 Mandag, tirsdag og torsdag morgenløb (ringer) morgenmad (ringer) oprydning på værelser duksetjans morgentjek lektion lektion morgensang formiddagskaffe lektion lektion lektion middagsmad (ringer) lektion lektion lektion eftermiddagskaffe (ringer) lektion lektion aftensmad (ringer) aftensang (45 minutter) lektietime/lektiecafé (ringer) aftenskaffe (ringer) aftenrengøring (ringer) alle på eget kær netværk slukkes alle i seng ro på skolen alt elektrisk grej slukkes lyset og mobilen slukkes Onsdag almindelig formiddag lektion rengøring (personalemøde) rengøringstjek kaffe på kærene herefter almindelig dag Fredag almindelig dag weekenden starter kaffe (ringer) aftensmad (ringer)

8 kaffe(ringer) sengetid ro på skolen lyset slukkes Lørdag 9.20 morgenmad (ringer) middagsmad (ringer) kaffe (ringer) aftensmad (ringer) kaffe(ringer) sengetid ro på skolen lyset slukkes Søndag brunch (ringer) kaffe (ringer) aftensmad (ringer) oprydning og rengøring aftenskaffe(ringer) alle på eget kær netværk slukkes alle i seng ro på skolen alt elektrisk grej slukkes lyset og mobilen slukkes Elevråd På skolen vælges et elevråd. Vedtægter for elevrådet ved Svankjær Ungdomsskole 1. Elevrådet vælges efter efterårsferien. Der vælges to repræsentanter fra hver klasse. Desuden vælger lærerne en lærerrepræsentant, der, når elevrådet og /eller lærerrådet ønsker det, deltager i møderne. Elevrådet konstituerer sig ved første rådsmøde med formand, sekretær og kasserer. Der holdes møde mindste én gang pr. måned fx den første hele uge i hver måned. Ved møderne er der skriftlig dagsorden og sekretæren skriver beslutningsreferat. Formanden laver dagsordenen og sekretæren beslutningsreferatet. 2. Formanden indkalder til elevrådsmøder ved opslag og dagsorden, som slås op på opslagstavlen uden for lærerværelset. 3. Elevrådets hovedopgave er: at fremme et godt samarbejde mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og personale. 4. Elevrådets arbejdsopgaver Elevrådet kan tage sig af aktiviteter i elevernes fritid fx elevrådsfester, filmaften, sportsturneringer, fordeling af tid til forskellige sportsaktiviteter i hallen, spilleaftener, hyggeaftener på afdelinger m.m.

9 5. Økonomi Rådets aktiviteter hviler i sig selv. Der kan dog i visse tilfælde søges om bidrag, som vedtages på personalemøder. 6. Elevrådet kan sende to repræsentanter til personalemødet for at fremlægge forslag til rådet. De fremkomne ønsker drøftes på et lukket personalemøde. Efter personalemødet orienterer forstanderen elevrådet om personalets beslutning. Elevrådets klasserepræsentanter giver orienteringen videre til egen klasse. 4. Lærerne: Vagtlærerfunktion 1. vagt: - rengøringslisten tjekkes og rettes til for evt. fraværende eller syge elever - stå for aftensang og nyheder - evt. sovetryner sendes på ekstraløb 2. vagt: - sig godnat til eleverne kl og lås resten af skolen af - ajourfør tavlen på lærerværelset og skriv på intra Begge vagter: - besøg evt. syge elever på i lazarettet - kig forbi ridehallen - kig forbi traktorskuret m.m. - igangsæt og tjek rengøring - lås skolen af Morgenvagt: - ring til morgenløb 7.00 og afvikl morgenløb - tjek herefter brikkerne (også de tomme huller) følg op på evt. sovetryner og skriv hvem på intra - lås op til Fladengrund, værksted, iskælder og cykelskur - tænd for computer og kopimaskine - tjek værelser og duksepligter, følg op på intra skriv hvem Fredagsvagt: - lav weekendværelseslisten - lav listen med weekendopgaver (se på ugeplanen hvem, der passer heste) - aflås de værelser der ikke bebos i weekenden (luk vinduer, sluk lys m.m.) - aflås klasseværelser, som ikke skal bruges

10 Søndagsvagt: - weekendrengøring med eleverne afvikles inden kl hvis en elev ikke møder op (uden at det er aftalt) ringes forældrene op selv om det er sent Weekendvagt vedr. køkkenet: - søg selv info i køkkenet forud for weekenden - fyld selv skåle og pålægsfade op - lav varmetjek af mad - vask op efter aftenskaffe, tøm vand ud af opvaskemaskinen og spul efter - tøm skraldespand Andet: - det er af afgørende betydning, at man som vagt socialiserer sig med eleverne, så de også oplever det tilfældige møde på gangen, eller en lærer, der stikker hovedet ind på værelset som noget hyggeligt for selskabs skyld og ikke for at kontrollere. - at det betragtes som selvfølgeligt, at en vagtaften bruges til vagtopgaver og ikke til fx udvalgsarbejde, forberedelse el.lign. - at man som vagtlærer tager initiativ til at aftnerne bliver gode for eleverne. Hverdagsvagter: VAGTTIDER 2013/ vagt: timer + 45 minutter 2. vagt: timer + 45 minutter N-vagt (nattevagt): timer + 15 minutter M-vagt (morgenvagt): time Weekendvagter: X-vagt: fredag 9 timer lørdag 8 timer 17 timer

11 Y-vagt: lørdag 15 timer søndag 8 timer 22 timer Z-vagt: søndag 13½ timer Andre vagter: Q-vagt: fre./lør./ søn. 4 timer L-vagt (låsevagt): fredag 3 timer L+ vagt: lørdag 7 timer A-vagt (ankomst-vagt): søndag 4½ timer Bemærk: en L-vagt kan også ligge onsdag eller torsdag en A-vagt kan også ligge mandag/ tirsdag

12 Øvrige opgaver:

13

14 5. Undervisningen Fagbeskrivelser: Dansk Faget dansk følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Dansk.aspx Matematik Faget matematik følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet.

15 0-%20Matematik.aspx Engelsk Faget engelsk følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Engelsk.aspx Tysk Faget tysk følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Tysk.aspx Fysik/kemi Faget fysik / kemi følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Fysik-Kemi.aspx Historie Faget historie følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Historie.aspx Samfundsfag Faget samfundsfag følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Samfundsfag.aspx Kristendomskundskab Faget kristendomskundskab følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Kristendomskundskab.aspx Biologi Faget biologi følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Biologi.aspx Geografi

16 Faget geografi følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Geografi.aspx Idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Faget er obligatorisk for alle elever. Af områder, der også indgår i idrætstimerne kan nævnes: Forskellige former for boldspil, atletik, løbe- og cykelture, spring og gymnastik. Løb Et helårsfag der er obligatorisk for alle. I dette fag forventer vi, at du opnår en god fysisk grundform igennem løb og anden form for kredsløbsog styrketræning. Vi tager udgangspunkt i personlige træningsprogrammer, så du derved kan forbedre din fysiske form. Du skal gennem året deltage i forskellige løbetests, for derved at kunne følge din egen udvikling. En god fysisk form giver overskud til at klare hverdagens udfordringer! Freak Vi skal styrke og opleve fællesskabet. Freak er et fælles break. Det er sjov for alvor. Det er leg for livet. Dette fag har hele efterskolen sammen. Aktiviteterne og lærerne vil være meget forskellige, og timerne kan indeholde alt lige fra folkedans, stomp og konkurrencer til teater, historier og hygge. Global Perspectives - er et obligatorisk fag for dig, der går i 10. klasse. I dette fag skal ud lære at sætte fokus på og beskæftige dig med real world issues. Vi skal se nærmere på forskellige problemstillinger og prøve at besvare spørgsmål som for eksempel: Hvordan er familiens forskellige roller i forandring? Hvad vil det sige at være national statsborger i en globaliseret verden? Du skal udvikle dine skills og lære at tænke kritisk i problemstillinger, hvor der altid er mere end et synspunkt. Du skal øve dig i stillingtagen, i at finde dit standpunkt og forklare dit synspunkt i forhold til forskellige emner som for eksempel conflict & peace, poverty & inequality og law & criminality.

17 Undervisningen foregår på dansk, men du vil forbedre dit kendskab til engelsk og udvide dit ordforråd inden for arbejdet med de forskellige emner. Du har mulighed for at tage en Cambridge eksamen i faget mod egenbetaling på kr. 600,- Eksamen foregår på engelsk. International-Class - er et helårsvalgfag for dig, der går i 9. eller 10. klasse, og der vil lidt mere. Du er vild med engelsk og interesseret i, hvad der sker i verden. Du er ikke bange for at bruge sproget, både mundtligt og skriftligt, og er indstillet på at dygtiggøre dig. Her lærer du at give din mening til kende og deltage i diskussioner på engelsk. Arbejdsformen er afvekslende. Der vil være projektorienterede opgaver med fremlæggelser, små skuespil, lege/aktiviteter, grundig gennemgang af grammatik, interviews, øvelser i at finde og behandle nyheder og aktuelle problemstillinger fra hele verden, teknikker i at tage notater og bestemte skriftlige genrer. Der arbejdes bevidst med at træne di kommunikative evner på et forholdsvis korrekt engelsk. Både undervisningen og den indbyrdes kommunikation foregår på engelsk. Hvert år rejser International Class til et engelsktalende land, for at få både sprog og kultur ind under huden. I skoleåret skal vi besøge Skotland, hvor vi har gode samarbejdspartnere, som bl.a. byder os velkomne på deres skoler. Eleverne får mulighed for at snakke med jævnaldrende skotter og lave forskellige aktiviteter sammen det er utroligt givende for begge parter og giver mulighed for internationale venskaber. Vi arbejder på at udbygge samarbejdet med Skotland og til kontakter i andre lande. Deltagerne betaler selv kr for turen. Vi samarbejder desuden med den internationale linje (IB) på Struer Gymnasium. Cambridge International Education (CIE) Udover de almindelige afsluttende prøver har du mulighed for at tage eksamen I Cambridge engelsk. Det er en international anerkendt eksamen, som er ens for eleverne, uanset om de tager den i Uganda, Kina eller Svankjær. Cambridge tilbyder topkvalificeret og aktuel undervisning i mere end 160 lande. Eksamen i Cambridge engels er delt i tre. Der eksamineres i Reading/writing, Oral communikation og Listening, der gives herefter en samlet karakter for præstationerne. De enkelte dele passer fint med disciplinerne i de danske prøver, og man kan således træne til flere forskellige prøver/eksamener på én gang. Et eksamensbevis fra Cambridge kan bruges overalt i verden. Adventurelinje Adventure er en kombination af motion, friluftsliv, teambuilding og unikke udfordringer. Linjefaget stiler mod personlig udvikling indenfor friluftsliv og diverse aktiviteter, hvor de fleste vil finde sted i Nationalpark Thy til vands, til lands og i luften. Arbejdsopgaver og udfordringer foregår både individuelt og i teams. Fundamentet til alt dette styrkes af øvelser omkring tillid og ansvar, samt at formidle en opgave for andre. Faget indeholder ligeledes en teoridel, hvor vi gennemgår udstyr, sikkerhed samt hvordan vi generelt færdes i naturen.

18 De fleste har sikkert prøvet at overnatte ude i sommerhalvåret, men vi skal også prøve at overnatte ude i perioden fra oktober til april, når det er allerkoldest. Igennem teamarbejde vil tilliden til dig selv og kammeraterne blive styrket. Alle i gruppen skal kunne tage ansvar på vej mod det fælles mål. Adventure vil bl.a. byde på skydning, klatring, bålmad, vinterbadning, havkajak og mountainbike.. Hvorfor vælge adventure linje? - du lærer at være en del af et hold, at samarbejde og kommunikere - du tør at udfordre dig selv på alle områder - du er ikke bange for at prøve noget nyt og at arbejde under pres - du udfordres motorisk i et terræn, hvor du ikke færdes til daglig - du får mulighed for at afprøve fysiske og psykiske grænser i sikre omgivelser - dine sanser stimuleres på en anden måde - du får oplevelsen af at fysisk aktivitet i naturen er mega super Dykning Har du altid drømt at at få et dykkercertifikat og opleve den unikke undervandsverden? Så har du muligheden her på Svankjær Efterskole. Du vil blive introduceret til SSI dykkercertifikation. Kurset er et grundforløb, der omfatter teori omkring dykning og en praktisk del som foregår ved øvelser i svømmehal. Den teoretiske del indebærer undervisning hen imod en teoriprøve, der skal bestås inden certifikation. Den praktiske del vil foregå i enkelte weekender med undervisning i svømmehal, hvor det er obligatorisk at deltage. Ønsker du certifikation skal du deltage i rejsedelen. Rejsen går til de varmere himmelstrøg, hvor der venter helt uforglemmelige, fantastiske oplevelser under vand. På rejsen gennemgås alle de praktiske øvelser på åben vand og der gennemføres teoriprøve, såfremt den ikke er bestået hjemmefra. Med SSI dykkercertifikat må du leje dykkerudstyr og dykke overalt i verden ned til 18 meter. Der er en egenbetaling til rejsen på max kr. Er du allerede certificeret dykker har du mulighed for at erhverve diverse speciale kurser f.eks. deepdiving, nitrox, nightdiving, vrag m.fl. afhængig af rejsedestinationen. Ridelinje Ridelinjen på Svankjær Efterskole er et profilfag. Linien er både for dem der ønsker at medbringe egen hest og for dem der ønsker at låne en af skolens 4 gode elevheste. Der lægges stor vægt på rytterens udvikling og dermed hestens Jo mere man vil som rytter, jo mere udvikler man sig. Undervisere På ridelinien er Povl Hove og Gitte Søgaard, som udover at være på Svankjær, ejer og driver Stutteri Hove, med opdræt og uddannelse af Landets bedste D.V. heste. Se evt. Svankjær Efterskole råder over særdeles gode faciliteter. Der er en 20 * 40 m. ridehal, som er bygget sammen med Stalden, der har boksplads til 26 heste. Der er udendørs ridebane og ikke mindst, National Parken Thy ligger lige i baghaven. Der er super muligheder for rideture i Nationalparken. Undervisningen er individuel og med max 5 på hvert hold. Hvis man allerede har rytterlicens er der mulighed for at tilvælge eliteridning. Hvis man mangler ryttermærkerne 3 og 4, får man dressurundervisning 1 gang og desuden undervisning i hesteteori. Derudover er der mulighed for at tilvælge ridebanespringning som et valgfag.

19 Hesteteori I de to teoritimer, der er i hver uge får du en grundig teoretisk viden om næsten alt vedr. hesten. Hestens pasning og sikkerhedsmæssig korrekt omgang med den. Man erhverer ryttermærkerne fra grad 1 til 4, hvor grad 4 er et tilbud. Det forventes at man tager frad 1, 2 og 3 i løbet af skoleåret. Undervisningshæfter til mærkerne udleveres. Der afholdes klar, parat, start kursus (rytterlicens) på skolen. Der kommer foredragsholdere udefra, eksempelvis dyrlæge, hovsmed, udstyr til hest og rytter m.m. Alt sammen uden ekstra omkostninger for eleven. Ryttermærkeprøve indgår i faget, og der er prøveafholdelse i weekender. Stævne På skolen arrangerer eleverne selv et dressur- og springstævne, hvor kommende elever og elevernes venner inviteres. Før stævnet afholdes der et dressurkursus, hvor en dressurdommer bedømmer og evaluerer programridningen. Derudover deltager eleverne selv i diverse ridestævner. Ture Der arrangeres ture til Hingstekåringen i Herning og her i 2013 også til Europamesterskabet i Herning til august. Disse ture er med egenbetaling. Vi besøger en hingstestation og stutterier. Der arrangeres en overnatningstur i Nationalparken på hesteryg, hvor man sover i shelters/hø, med hestene på fold lige ved siden af. Der er 4H weekend (regionsarrangement), med eleverne som værter og i de senere år har eleverne givet opvisning til Dyrskuet i Thisted. Praktisk info Når man vælger faget, ligges der vægt på at man er sammen om at løse de praktiske opgaver der er, når man har med heste at gøre. I hverdagene er der 3 elever, der har ansvaret for at fodre og lukke hestene ud. I weekenderne er der 2, der passer hestene sammen. Man muger selv ud ved sin hest. For de elever, der rider på elevhestene går udmugningen på tur. Man skal være indstillet på, at der i løbet af skoleåret vil være nogle weekender hvor man skal være på skolen. Enten pga. foderweekend, stævne eller ryttermærkeprøver. Sløjd I sløjd skal vi arbejde med fremstilling af forskellige mindre brugsgenstande. På grund af tidsbegrænsningen kan vi desværre ikke nå at bygge skrivebord og lignende. Udover fremstilling af ting, vil faget også indeholde et grundkursus i værktøj og arbejdsteknikker. Hovedmaterialet vil være træ, men akryl, jern, læder og andet vil også kunne komme i brug. Motor/metal I motorlære kan du lære de vigtigste ting om en bil- og knallertmotors opbygning. Undervisningen er en blanding af teori og praktiske øvelser. Vi laver reparationer på gamle biler og knallerter, og prøvekører dem på skolens motorbane. (baneknallert må medbringes). Vi laver en bil klar til syn og er med når den skal i synshallen. Evt. mulighed for tur til motorløb eller traktortræk og besøg på motor-cross-bane. I metalsløjd lærer du at smede og svejse.

20 Du får lov til at lave forskellige valgfrie ting og du lærer rigtig brug og vedligeholdelse af værktøj. Guitar Det er fedt at kunne spille guitar, og det skaber hygge især på en efterskole, men det skal jo lige læres. Det får du: Du lærer at spille guitar helt fra bunden Du lærer akkorder og rytmer Du lærer at spille til sange, allerede fra første dag Hen ad vejen kan man lære fx solospil, fingerspil, riffs m.m., afhængig af hvad man har lyst til Ondt i fingrene det første stykke tid Krav: Du er interesseret i at lære og at gøre den indsats det kræver Du vil øve dig i løbet af ugen (i fritiden) Du skal helst selv have en guitar med (ellers kontakt lige skolen og spørg) Band For dig som kan lide at synge, spille og fremføre det for andre. Vi øver nogle numre i forskellige stilarter, og lærer noget grundlæggende om at spille musik. Stilen er afhængigt af elevholdet, men hovedvægten er på rock og pop. Det vigtigste i faget er sammenspil, så du skal ikke vælge band blot for at lære at spille et instrument, men for at prøve at være med i et band. Der er ingen krav om at du skal kunne spille på forhånd, men du skal være klar til at prøve noget forskelligt og øve dig. Mountainbike Svankjær Efterskole ligger tæt ved klitter, hede, skov og hav, og har derfor rige muligheder for udfordringer og oplevelser på en mountain-bike. Du skal, når du vælger dette fag, være indstillet på, at der stilles krav til din fysik og udholdenhed. Vi kan evt. deltage i konkurrencer sammen med lokale klubber. Du kan medbringe din egen mountainbike eller låne én af skolen, men du SKAL medbringe og bruge cykelhjelm. Indefodbold Vælger du indefodbold, vælger du fuld fart og høj fysisk aktivitet. Vi har vores egen hal, hvor den tekniske træning så som vendinger, pasninger og driblinger vægtes højt. Den fysiske del glemmes ikke, men de fleste øvelser foregår med bold. Du vil lære hvordan man sammensætter et opvarmningsprogram, samt afprøve den i praksis med dine medspillere som medie. I løbet af valgperioden deltager vi i en indendørs turnering, hvor vi spiller kamp imod andre efterskolen.

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere