Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization"

Transkript

1 Final technical report PSO F&U Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization Project no.: Appendix A: Modelling of up-stream gasifier (only available in Danish)

2 Design og Simulering af Stationær Endimensional Modstrømsforgasser (Bjørn Teislev, december 2007) Denne rapport behandler udvikling af software til design og simulering af en Modstrømsforgasser i forbindelse med udviklingen af fyrings systemet anvendt i PSO projekt : Fleksibelt 75 kw Stirling Kraftvarme anlæg til biobrændsler med lave emissioner og høj brændselsudnyttelse. Arbejdet er en videreudvikling af slutresultaterne fra EFP projekt 1373/ beskrevet i: B. Teislev, Simulation of the Updraft Gasifier, 2006 Fysisk beskrivelse af modellen Der betragtes et 1 m 2 tværsnit af en modstrømsreaktor, hvor der fra oven tilføres fugtig biomasse (der antages at være skovflis) med specificeret masseflux, temperatur, tørstof analyse og fugtindhold og fra neden tilføres et forgasningsmedium med specificeret masseflux, temperatur og volumetrisk sammensætning. Den tilførte biomasse specificeres i denne rapport ved: En masseflux Φ B0 (kg/m 2 s) fugtig biomasse tilføres fra toppen af reaktoren ved temperaturen T S0 (K) og et fugtindhold på x M0 (kg H 2 O/kg fugtig biomasse). Tørstof sammensætningen for biomassen er: x C (kg C/kg tørstof), x H (kg H/kg tørstof), x O (kg O/kg tørstof) og x A (kg aske/kg tørstof) idet der ses bort fra indholdet af kvælstof, klor og svovl. Det tilførte forgasningsmedium specificeres ved: En gasblanding med den volumetriske sammensætning y I (m 3 gas species/m 3 blanding), hvor I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR (sidstnævnte er en generisk tjæredamp ). Gasblandingen tilføres fra bunden af reaktoren ved en temperatur T G0 (K) og med en masseflux Φ G0 (kg/m 2 s). Det bemærkes, at denne gas i praktiske anlæg kun vil indeholde de 4 species: O 2, N 2, H 2 O og CO 2. Reaktoren antages at være i stationær drift samt adiabatisk dvs. uden varmetab til omgivelserne med homogene forhold (temperatur, tryk, masseflux og kemisk sammensætning) over ethvert tværsnit. Overordnet set, antages reaktorens tværsnit at være homogent fyldt med partikler, der antages at være kugleformede med den karakteristiske diameter d P (m), der vil kunne variere ned gennem reaktoren. Hulrummet mellem partiklerne den såkaldte void fraktion ε (m 3 /m 3 ) antages at være konstant for hele reaktoren, hvorfor den frie specifikke partikeloverflade beregnes af: α (m 2 /m 3 ) = 6 (1 ε)/d P Matematisk beskrivelse af reaktorzonerne Forholdene for gassen i et tværsnit beskrives ved de partielle densiteter (kg/m 3 ) af gaskomponenterne (O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR) ρ O2, ρ N2, ρ H2O, ρ CO2, ρ CO, ρ H2, ρ CH4 og ρ TAR, gastemperaturen T G (K) samt den opadrettede gashastighed u G (m/s).

3 Forholdene for faststoffet beskrives ved de partielle densiteter (kg/m 3 ) for de 4 komponenter: Vand (M), Tør biomasse (W), Kulstof (C) og Aske (A) ρ M, ρ W, ρ C og ρ A samt faststof temperatur T S (K) og den nedadrettede hastighed u S (m/s). Beskrivelsen anvender således 16 variable og det tilhørende ligningssystem for et tværsnits-element (kontinuitetsligninger, entalpi-rate og idealblandings-ligninger) vil efterfølgende blive formuleret. Reaktionerne i et tværsnits-element Gennem reaktoren er en række reaktioner mere eller mere dominerende. Begyndende fra biomasse infødningen vil biomassen først tørres ved temperatur niveau op til (C), hvorefter volatiler vil uddrives i pyrolyse-zonen (begyndende ved (C) og afsluttet ved (C), hvor den tørre biomasse er omdannet til kulstof med et vist askeindhold). Til slut afkøles asken af det tilførte forgasningsmedium. Kulstoffet nedbrydes herefter i 2 væsentlige reduktionsprocesser med CO 2 og H 2 O samt ved oxidation med O 2, der forsyner de foregående processer med varme. Gennem hele reaktoren (hvor målelige koncentrationer af H 2 O, CO 2, CO og H 2 forekommer) foregår sideløbende den såkaldte vandgas-skift proces (hvor en ligevægt mellem disse gaskomponenter tilstræbes men ikke normalt nås). Disse forskellige reaktioner vil nu blive studeret nærmere og reaktionshastigheder og energibalancer beskrevet matematisk. Opvarmning og tørring af fugtig biomasse I den øverste del af reaktoren bliver den fugtige skovflis opvarmet og tørret i modstrøm med de varme produktgasser. Under dette forløb vil vi antage at partikeldiameteren er konstant (d P = d W0 ) og at H 2 O fjernes ved simpel fordampning i processen: Biomasse W + H 2 O Der vil blive set bort fra, at skovflisens geometri vil undergå ændringer og begynde at sprække ved fugtindhold under det såkaldte fibermætningspunkt (21 23% ), hvor krympning vil finde sted typisk omkring 0,2% i fibrenes længderetning, 3 4% i radial retning og 7 8% i tangentiel retning (med hensyn til træets årringe). Det kan derfor antages, at massen af tørt træ i partiklen, reaktorens void fraktion og skovflisens hastighed er konstante i dette område. Det antages at den heterogene fjernelse af fugt (fordampning) kan beskrives ved: R DR (kmol H 2 O/m 3 s) = α h D (P SAT M H2O /(R T S ) ρ H2O )/ M H2O I denne formulering er damptrykket af vand ved partiklens overfladetemperatur (der antages at være lig med partiklens temperatur): P SAT (Pa) = exp ( /(T S 37.58)) h D (m/s) er den lokale masseoverførings koefficient (se Appendiks 3) M H2O = 18,016 (kg/kmol) er molekylvægten for vand R = 8314,39 (J/kmolK) er den universelle gaskonstant

4 Reaktionsvarmen for denne endotherme (varmeforbrugende) proces kan beskrives ved: H DR (J/kmol) = M H2O ( MJ/kg er fordampningsvarme ved 25 0 C) Pyrolyse af tør biomasse Diameteren på den tørre træ partikel med densitet ρ W0 (kg/m 3 ) antages at være konstant (d P = d W0 ), selv om partiklens porøsitet vil forøges i dette område af reaktoren. Der vil således blive set bort fra yderligere krympning og nedbrydning af partiklerne, hvorfor faststoffets hastighed vil være konstant og lig med hastigheden i opvarmnings og tørrezonen. Pyrolyse processen kan beskrives ved: W ν C C + ν H2O H 2 O + ν CO2 CO 2 + ν CO CO + ν H2 H 2 + ν CH4 CH 4 + ν TAR TAR I denne reaktionsligning er koefficienterne ν i (kg/kg W) antaget at være funktioner af faststoffets temperatur. Et eksperimentelt målt forløb er gengivet efterfølgende. Det antages, at den heterogene nedbrydning af det tørre træ kan beskrives ved (den i udtrykket afsluttende kvotient kompenserer for indholdet af aske i træ-partiklen): R PY (kg tort træ/m 3 s) = exp (-8467/T S ) ρ W x C /(x C + x A ) Reaktionsvarmen for pyrolyseprocessen bliver traditionelt antaget at være nul. Koefficienterne med enheden % og med temperaturen T(K) for pyrolyse processen kan tilnærmet (± 0,2%) findes af følgende regressions polynomier [9] og er

5 skitseret ovenfor: ν C = 21, , T 1, T 2 4, T 3 + 6, T 4 ν H2O = 16, , T 4, T 2 1, T T 4 ν CO2 = 15, , T + 1, T 2 +2, T 3 5, T 4 ν CO = 19, , T + 1, T 2 + 1, T 3 1, T 4 ν H2 = 0, , T 8, T 2 3, T 3 + 1, T 4 ν CH4 = 7, , T + 5, T 2 + 1, T 3 2, T 4 ν TAR = 19, , T 5, T 2 3, T 3 + 2, T 4 Koksreduktions processerne Ved tilpas høj temperatur og ved tilstedeværelse af kulstof, CO 2 og CO foregår de 2 væsentligste reduktionsprocesser også kaldet forgasning. På grund af den homogene nedbrydning af den porøse kokspartikel vil dennes diameter gradvist formindskes (fra d P = d W0 ), CO 2 reduktion: C + CO 2 2 CO kan beskrives ved reaktionsraten: R R1 (kmol C/m 3 s) = α ρ CO2 k R1 /M C med: k R1 (m/s) fra 1/k R1 = 1/h D + 1/h R1 og h R1 (m/s) = 10 7 exp ( 26095/T S ) Reaktionsvarmen for denne endotherme proces kan beskrives ved: H R1 (J/kmol) = 2 h CO (T S ) h C (T S ) h CO2 (T S ) H 2 O reduktion: C + H 2 O CO + H 2 kan beskrives ved reaktionsraten: R R2 (kmol carbon/m 3 s) = α ρ H2O k R2 /M C med: k R2 (m/s) fra 1/k R2 = 1/h D + 1/h R2 og h R2 (m/s) = exp ( 26095/T S ) Reaktionsvarmen for denne endotherme proces kan beskrives ved: H R2 (J/kmol) = h CO (T S ) + h H2 (T S ) h C (T S ) h H2O (T S ) I de foranstående udtryk er h I (T) den absolutte enthalpi for gas komponenterne I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4, TAR (og I = 0 for grafit kulstof) ved temperaturen T (K). Det bemærkes, at i formuleringen for den absolutte enthalpi er inkluderet dannelses enthalpi for de indgående stoffer (se nærmere i Appendiks 1). Vandgas skift processen Da de 4 gas komponenter H 2 O, CO 2, CO og H 2 forekommer i de indtil nu beskrevne reaktorzoner vil de søge mod en ligevægt (som generelt ikke opnåes), som kan beskrives ved processen (vandgas-skift processen): H 2 O + CO CO 2 + H 2 Det antages at denne homogene gasfase proces beskrives ved: R WG (kmol/m 3 s) = α k WG (C CO C H2O C CO2 C H2 /K E ) med: k WG (m/s) = 2.78 exp ( 1513/T G ) og K E = exp (3966/T G )

6 Molar koncentrationerne beregnes af: C I (kmol/m 3 ) = ρ I /M I, I = H 2 O, CO 2, CO og H 2, hvor M I (kg/kmol) er gaskomponenternes molvægte. Reaktionsvarmen for denne endotherme homogene proces beskrives ved: H WG (J/kmol) = h CO2 (T G ) + h H2 (T G ) h H2O (T G ) h CO (T G ), med anvendelse af absolutte entalpier som tidligere beskrevet. Oxidations processen Partikler bestående af kulstof og aske og med en diameter, der er reduceret fra d P = d W0 som følge af kulstof reduktionsprocesserne vil udbrænde mere eller mindre i denne reaktorzone som følge af lufttilførslen under forgasserens rist. Når kulstoffet er udbrændt eller når temperaturen er faldet til en lav værdi vil asken (der altså kan indeholde en lille mængde kulstof ofte 2 4 vægt %) blive afkølet yderligere af det tilførte forgasningsmedium inden den forlader reaktoren. Oxidationen antages at følge: C + ½ (1 + ψ) O 2 ψ CO 2 + (1 ψ) CO, hvor CO/CO 2 omsætningsforholdet ψ traditionelt beregnes af: (1 ψ)/ψ = exp ( 15106/T S ) Det antages at den heterogene oxidationsproces beskrives ved: R OX (kmol carbon/m 3 s) = α ρ O2 k OX /M C med: k OX (m/s) fra 1/k OX = 1/h D + 1/h OX og h OX (m/s) = exp ( /T S ) Reaktionsvarmen for denne exotherme (varmeafgivende) proces beskrives ved: H OX (J/kmol) = ψ h CO2 (T S ) + (1 ψ) h CO (T S ) h C (T S ) ½ (1 + ψ) h O2 (T S ), med anvendelse af absolutte entalpier som tidligere beskrevet. Den overordnede matematiske model for en modstrøms reaktor Idet vi vil betragte en stationær endimensional reaktor vil kun indgå een koordinat Z (m) for positionen over risten og da den indre energi i et element af længden Z (m) vil være konstant kan et ligningssystem med 16 ligninger og 16 variable formuleres. Formuleringen af de 2 sidste (idealblandings-ligninger) er nærmere beskrevet i Appendiks 2). Kontinuitetsligninger for gas (kg/m 3 s): O 2 : / Z (u G ρ O2 ) = M O2 ½ (1 + ψ) R OX N 2 : / Z (u G ρ N2 ) = 0 H 2 O: / Z (u G ρ H2O ) = R DR + ν H2O R PY M H2O (R R2 + R WG ) CO 2 : / Z (u G ρ CO2 ) = ν CO2 R PY + M CO2 (R WG + ψ R OX R R1 ) CO: / Z (u G ρ CO ) = ν CO R PY + M CO (2 R R1 + R R2 R WG + (1 ψ) R OX ) H 2 : / Z (u G ρ H2 ) = ν H2 R PY + M H2 (R R2 + R WG ) CH 4 : / Z (u G ρ CH4 ) = ν CH4 R PY TAR: / Z (u G ρ TAR ) = ν TAR R PY Kontinuitetsligninger for faststof (kg/m 3 s): Aske: / Z (u S ρ A ) = ν C R PY (x A /x C ) Kulstof: / Z (u S ρ C ) = ν C R PY + M C (R R1 + R R2 + R OX ) Tørt træ: / Z (u S ρ W ) = R PY Fugt: / Z (u S ρ M ) = R DR

7 Enthalpi rate balance for gas og faststof (W/m 3 ): / Z [u G Σρ I (h I (T G ) h I (T 0 ))] = α h H (T S T G ) R WG H WG / Z [u S Σρ I c I (T S T 0 )] = α h H (T S T G ) R DR H DR R R1 H R1 R R2 H R2 + R OX H OX Idealblandings ligninger for gas og faststof: P G = Σ ρ I /M I R T G med: I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR 1 ε = Σ ρ I / ρ I0 med: I = A, C, W og M. Til slut angives de 16 anvendte variable: Partielle densiteter (kg/m 3 ): ρ O2, ρ N2, ρ H2O, ρ CO2, ρ CO, ρ H2, ρ CH4, ρ TAR, ρ A, ρ C, ρ W, ρ M Hastigheder (m/s) og temperaturer (K) for gas/faststof fase: u G, T G og u S, T S Numerisk metode Løsningen bestemmes som et begyndelsesværdi problem startende ved bunden af reaktoren (Z = 0) og under antagelse af kendt tilførsel af forgasningsmedium (dvs. T G, u G og gassammensætningen er kendt). Det antages derudover, at asken er kølet til en vis temperatur (f.eks C), at kulstof indholdet er nedbragt til f.eks. 3% (vægt) og at brændselstilførsel og sammensætning ved toppen af reaktoren er kendt. Der vælges et passende lille integrationsstep (f.eks. Z = 0,001 m) og Shichman algoritme anvendes til diskretisering af differentialligningerne. dy/dx = (1½ y 2 ym + ½ ymm)/ Z Under integrationen justeres trinlængden Z løbende, således at ændringerne i faststof temperaturen holdes inden for specificerede grænser. I denne formulering betegner y den lokale værdi for variablen, mens ym og ymm betegner de 2 foregående værdier (se en nærmere beskrivelse af Shichman algoritmen i Appendiks 4). Integrationen foretages over hele reaktoren, indtil et niveau er nået, hvor faststof sammensætning og flux stemmer passende overens med den kendte indfødning. Matematisk modellering af reaktorens hovedzoner Det tidligere opstillede ligningssystem er hovedsagelig af numeriske årsager valgt studeret særskilt for følgende 3 hovedzoner: 1. Aske kølings zone I denne zone foregår ingen kemiske reaktioner og der er defor tale om ren modstrøm varmeveksling mellem det indkommende forgasnings medium og den udgående kul/aske blanding. Årsagen til at behandle denne zone separat er, at det er antaget som tidligere nævnt at der ikke forekommer knusning af partiklerne. Typiske askepartikler fra en Modstrømsforgasser har partikelstørrelse mindre end 1 mm og da den partikelstørrelse der beregnes udfra antagelsen at antallet af partikler er konstant gennem hele reaktoren og askeindholdet (fri aske plus aske i endnu ikke pyrolyseret biomasse) er konstant typisk vil være 15 25% af brændsel partiklernes diameter vil strækningen for køling blive voldsomt overvurderet.

8 Det er alternativt nødvendigt at antage en væsentlig højere forgasningsmedium temperature end den i praksis anvendte for overhovedet at få antændt kullet i asken. Ligningssystemet for aske køle zonen kan derfor forenkles til: Kontinuitetsligninger for gas (kg/m 3 s): O 2 : / Z (u G ρ O2 ) = 0 N 2 : / Z (u G ρ N2 ) = 0 H 2 O: / Z (u G ρ H2O ) = 0 CO 2 : / Z (u G ρ CO2 ) = 0 CO: / Z (u G ρ CO ) = 0 H 2 : / Z (u G ρ H2 ) = 0 CH 4 : / Z (u G ρ CH4 ) = 0 TAR: / Z (u G ρ TAR ) = 0 Kontinuitetsligninger for faststof (kg/m 3 s): Aske: / Z (u S ρ A ) = 0 Kulstof: / Z (u S ρ C ) = 0 Tørt træ: / Z (u S ρ W ) = 0 Fugt: / Z (u S ρ M ) = 0 Enthalpi rate balance for gas og faststof (W/m 3 ): / Z [u G Σρ I (h I (T G ) h I (T 0 ))] = α h H (T S T G ) / Z [u S Σρ I c I (T S T 0 )] = α h H (T S T G ) Idealblandings ligninger for gas og faststof: P G = Σ ρ I /M I R T G med: I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2 1 ε = Σ ρ I / ρ I0 med: I = A og C 2. Oxidations og reduktions zone I denne zone foregår exoterm oxidation af kulstof, den endoterme reduktion af kulstof med H 2 O og CO 2 samt den endoterme vandgas skift proces. I zonen anvendes de beregnede partikeldiametre (shrinking core model) der indledes med den teoretiske askediameter og afsluttes, når partikel diameteren har nået den oprindelige brændsel partikel diameter (det erindres, at tørring og pyrolyse antages at foregå ved konstant diameter). Gennem hele denne zone består partiklerne derfor udelukkende af kul og aske i varierende forhold og ligningssystemet kan derfor forenkles til: Kontinuitetsligninger for gas (kg/m 3 s): O 2 : / Z (u G ρ O2 ) = M O2 ½ (1 + ψ) R OX N 2 : / Z (u G ρ N2 ) = 0 H 2 O: / Z (u G ρ H2O ) = M H2O (R R2 + R WG ) CO 2 : / Z (u G ρ CO2 ) = M CO2 (R WG + ψ R OX R R1 ) CO: / Z (u G ρ CO ) = M CO (2 R R1 + R R2 R WG + (1 ψ) R OX ) H 2 : / Z (u G ρ H2 ) = M H2 (R R2 + R WG ) CH 4 : / Z (u G ρ CH4 ) = 0 TAR: / Z (u G ρ TAR ) = 0 Kontinuitetsligninger for faststof (kg/m 3 s): Aske: / Z (u S ρ A ) = 0 Kulstof: / Z (u S ρ C ) = M C (R R1 + R R2 + R OX ) Tørt træ: / Z (u S ρ W ) = 0 Fugt: / Z (u S ρ M ) = 0 Enthalpi rate balance for gas og faststof (W/m 3 ):

9 / Z [u G Σρ I (h I (T G ) h I (T 0 ))] = α h H (T S T G ) R WG H WG / Z [u S Σρ I c I (T S T 0 )] = α h H (T S T G ) R R1 H R1 R R2 H R2 + R OX H OX Idealblandings ligninger for gas og faststof: P G = Σ ρ I /M I R T G med: I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2 1 ε = Σ ρ I / ρ I0 med: I = A og C Resultater for Oxidations og reduktions zone Denne del af programmet arbejder fuldt tilfredsstillende, og der rapporteres i det følgende variationer i resultatet udfra en basissituation. Basis Der betragtes en modstrøms forgasser med et tværsnit på 1 m 2, hvor der fra oven tilføres 534 (kg/h) skovflis med et fugtindhold på 40% i form af (sfæriske) partikler med diameter 15 (mm). Tørstoffets sammensætning antages at være: 50,0% kulstof, 6,2% hydrogen, 42,8% oxygen og 1,0% aske. Da gas indløbstemperaturen ved bunden af zonen endnu ikke er kendt antages en temperatur, der ligger et stykke under antændelsestemperaturen. Der tilføres fra neden et forgasningsmedium bestående af 233 (Nm 3 /h) tør atmosfærisk luft, 70 (Nm 3 /h) vanddamp og 0 (Nm 3 /h) CO 2 ved en temperatur på C. I Appendiks 5A er vist simulerings resultatet, der kort kommenteres: Det ses at en svag forbrænding starter ved positionen ca. 110 (mm) og for alvor er i gang ved ca. 136 (mm). Forbrænding begynder at aftage allerede ved ca. 140 (mm) og de dominerende reaktioner vil være reduktionsprocesserne (og vandgas skift) op til ca. 205 (mm), hvor al oxygen er forbrugt og partiklens størrelse er 15,0 (mm). Den samlede længde af denne zone er derfor ca. 69 (mm), hvilket harmonerer med [10]. Gastemperaturen stiger undervejs op til ca C mens faststoftemperaturen når ca C. Ved indgangen til pyrolysezonen vil gassen have en temperatur på ca C og en sammensætning: 45,8% N 2, 3,8% H 2 O, 1,5% CO 2 og 35,2% CO, 13,7% H 2. Gasafgangshastigheden angives til 0,443 (m/s). I samme position består partiklerne af ca. 95,8% kulstof og ca. 4,2% aske. Partikel hastigheden angives til 0, (m/s) ca. 0,9 (mm/h). Vandtilsætning øges med 25% Der tilføres fra neden et forgasningsmedium bestående af 233 (Nm 3 /h) tør atmosfærisk luft, 88 (Nm 3 /h) vanddamp og 0 (Nm 3 /h) CO 2 ved en temperatur på C. I Appendiks 5B er vist simulerings resultatet, der kort kommenteres: Det ses at en svag forbrænding starter ved positionen ca. 101 (mm) og for alvor er i gang ved ca. 157 (mm). Forbrænding begynder at aftage allerede ved ca. 165 (mm) og de dominerende reaktioner vil være reduktions processerne (og vandgas skift) op til ca. 215 (mm), hvor al oxygen er forbrugt og partiklens størrelse er 15,0 (mm). Den samlede længde af denne zone er derfor ca. 58 (mm). Gastemperaturen stiger undervejs op til ca C mens faststof temperaturen når ca C. Ved indgangen til pyrolyse zonen vil gassen have en temperatur på ca C og en sammensætning: 43,9% N 2, 6,8% H 2 O, 2,5% CO 2 og 32,6% CO, 14,2% H 2. Gasafgangs hastigheden angives til 0,459 (m/s). I samme position består partiklerne af

10 ca. 95,8% kulstof og ca. 4,2% aske. Partikel hastigheden angives til 0, (m/s) ca. 0,9 (mm/h). CO 2 svarende til 20% af luft tilsætning Der tilføres fra neden et forgasningsmedium bestående af 233 (Nm 3 /h) tør atmosfærisk luft, 70 (Nm 3 /h) vanddamp og 47 (Nm 3 /h) CO 2 ved en temperatur på C. I Appendiks 5B er vist simulerings resultatet, der kort kommenteres: Det ses at en svag forbrænding starter ved positionen ca. 152 (mm) og for alvor er i gang ved ca. 200 (mm). Forbrænding begynder at aftage allerede ved ca. 206 (mm) og de dominerende reaktioner vil være reduktions processerne (og vandgas skift) op til ca. 396 (mm), hvor al oxygen er forbrugt og partiklens størrelse er 15,0 (mm). Den samlede længde af denne zone er derfor ca. 196 (mm). Gastemperaturen stiger undervejs op til ca C mens faststof temperaturen når ca C. Ved indgangen til pyrolyse zonen vil gassen have en temperatur på ca C og en sammensætning: 41,0% N 2, 6,7% H 2 O, 8,7% CO 2 og 34,6% CO, 9,0% H 2. Gasafgangs hastigheden angives til 0,442 (m/s). I samme position består partiklerne af ca. 95,8% kulstof og ca. 4,2% aske. Partikel hastigheden angives til 0, (m/s) ca. 0,9 (mm/h). Kommentarer Det ses, at øget vand tilsætning (naturligvis) sænker maksimums temperatur og oxidation/reduktion zonens afgangs temperatur. Det samme er tilfældet ved øget tilsætning af kuldioxid. Det ses endvidere at gasafgangens hydrogen koncentration vil stige med øget tilsætning af vand og falde med tilsætning af kuldioxid. En anden observation er at øget tilsætning af såvel vand som kuldioxid til forgasningsmediet vil forsinke antændelsen og øge længden af oxidation/reduktion zonen mest udpræget for kuldioxid. En foreløbig konklusion kan være at øget tilsætning af vanddamp er nyttigt for gaskvaliteten, mens forøgelse af kuldioxid tilsætningen kan resultere i væsentligt højere reaktor. 3. Pyrolyse og Tørre zone I denne zone foregår tørring af biomasse og uddrivelse af gasser fra det tørre brændsel. Partiklerne har overalt samme diameter svarende til den tilførte biomasse. Nederst i pyrolyse zonen består partiklerne af en blanding af kulstof og aske og foroven tilføres tør biomasse. Tørre zonen indledes for neden med tør biomasse og afsluttes for oven med det oprindelige indhold af fugt i biomassen. I zonen foregår udover pyrolyse og tørring endvidere vandgas skift processen, da alle de nødvendige gasser er tilstede (processens vigtighed aftager dog gennem tørre zonen). Ligningssystemet kan følgelig forenkles til: Kontinuitetsligninger for gas (kg/m 3 s): O 2 : / Z (u G ρ O2 ) = 0 N 2 : / Z (u G ρ N2 ) = 0 H 2 O: / Z (u G ρ H2O ) = R DR + ν H2O R PY M H2O R WG CO 2 : / Z (u G ρ CO2 ) = ν CO2 R PY + M CO2 R WG

11 CO: H 2 : CH 4 : TAR: / Z (u G ρ CO ) = ν CO R PY M CO R WG / Z (u G ρ H2 ) = ν H2 R PY + M H2 R WG / Z (u G ρ CH4 ) = ν CH4 R PY / Z (u G ρ TAR ) = ν TAR R PY Kontinuitetsligninger for faststof (kg/m 3 s): Aske: / Z (u S ρ A ) = ν C R PY (x A /x C ) Kulstof: / Z (u S ρ C ) = ν C R PY Tørt træ: / Z (u S ρ W ) = R PY Fugt: / Z (u S ρ M ) = R DR Enthalpi rate balance for gas og faststof (W/m 3 ): / Z [u G Σρ I (h I (T G ) h I (T 0 ))] = α h H (T S T G ) R WG H WG / Z [u S Σρ I c I (T S T 0 )] = α h H (T S T G ) R DR H DR Idealblandings ligninger for gas og faststof: P G = Σ ρ I /M I R T G med: I = N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR 1 ε = Σ ρ I / ρ I0 med: I = A, C, W og M. Referencer [1] W.M.Rohsenow et al.:handbook of Heat Transfer (McGraw-Hill 1998) [2] R.B.Bird et al.: Transport Phenomena (Wiley 1965) [3] E.U.Schlundler et al.: VDI-WARMEATLAS (VDI-Verlag 1977) [4] U.Grigull et al.: Properties of Water and Steam (Springer 1989) [5] O. Knacke et.al.: Thermochemical properties of inorganic substances, Springer 1991) [6] C.R. Wilke, C.R., J. Chem. Phys., , 1950 refereret i [2] [7] C.R. Wilke, Chem. Eng. Prog., 46, , 1950 refereret i [2] [8] J.C.Slattery og R.B.Bird, A.I.Ch.E. Journal 4, , 1958 refereret i [2] [9] B. Gøbel, Konference indlæg ECOS 2005 [10] Professor Colomba di Blasi (Napoli Universitet), privat kommunikation

12 Appendiks 1 Stof egenskaber for faststof Faststof partiklerne i reaktoren består af x M (kg H 2 O/kg faststof)fugt, x W (kg/kg faststof) tørt træ, x C (kg kulstof/kg faststof) og x A (kg aske/kg faststof). Disse komponenter antages at have følgende basis massefylder og specifikke varmekapaciteter, som antages uafhængige af temperaturen: 1. Fugt: ρ M0 = 1000 (kg/m 3 ) og C pm0 = 4200 (J/kgK) 2. Tørt træ: ρ W0 = 550 (kg/m 3 ) og C pw (J/kgK) 3. Kulstof: ρ C0 = 120 (kg/m 3 ) og C pc0 = 800 (J/kgK) 4. Aske: ρ A0 = 2000 (kg/m 3 ) og C pa0 = 800 (J/kgK) Det antages, at i partiklen kan disse stofegenskaber beregnes ved lineær vægtning og at enthalpien ved temperaturen T (K) kan beregnes som C p (T S T REF ), hvor T REF (K) er en reference temperatur valgt til 298,15 (K). Stof egenskaber for gas Beregning af absolut enthalpi for de reagerende stoffer Denne beregning er baseret på [1, Gøbel], hvorfra haves polynomierne for tilstrækkelig approksimation (kj/kmol) til [5] det med rødt markerede er selve dannelses enthalpien: h C (T) = 759,65 4,6904 T + T 2 (0, T * (0, T 0, )) h O2 (T) = 8437,8 + T (26, T (0, , T)) h N2 (T) = 8492,6 + T (27, T (0, , T)) h H2O (T) = 241, ,3 + T (29, T (0, , T)) h CO2 (T) = 393, T (32, T (0, , T)) h CO (T) = 110, ,4 + T (27, T (0, , T)) h H2 (T) = T (28, T (0, , T)) h CH4 (T) = 74, ,3 + T (13, T (0, , T)) Til slut tjære fra [3, Fock, F., Thomsen, K. (march 2000)]: h TAR (T) = 208, ,40824 (-1796,4 + T (0, T (0, , T))) Termofysiske data for species og blandinger Beregning af de termofysiske data dynamisk viskositet, varmeledningsevne og specifik varmekapacitet fra stuetemperatur til ca (K) er baseret på [1], [2], [3] og [4]. Dynamisk viskositet (10 6 kg/ms) ved temperaturen T (K): µ O2 = 9, , T + 0, T 2 0, T 3 + 4, T 4 µ N2 = 0, , T 0, T 2 + 0, T 3 7, T 4 µ H2O = 1, , T + 0, T 2 0, T 3 + 1, T 4

13 µ CO2 = 7, , T + 0, T 2 0, T 3 + 6, T 4 µ CO = 3, , T 0, T 2 + 0, T 3 2, T 4 µ H2 = 2, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 µ CH4 = 1, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 µ TAR = 1, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 (der anvendes data for CH 4 ) For gasblandinger benyttes Wilkes metode se nedenfor. Varmeledningsevne (10 3 W/mK) ved temperaturen T (K): λ O2 = 0, , T 0, T 2 + 0, T 3 6, T 4 λ N2 = 3, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 λ H2O = 24,3593 0, T + 0, T 2 0, T 3 + 7, T 4 λ CO2 = 12, , T + 0, T 2 0, T 3 + 0, T 4 λ CO = 10, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 λ H2 = 10, , T 0, T 2 + 0, T 3 7, T 4 λ CH4 = 14, , T + 0, T 2 0, T 3 + 2, T 4 λ TAR = 14, , T + 0, T 2 0, T 3 + 2, T 4 (der anvendes data for CH 4 ) For gasblandinger benyttes Wilkes metode se nedenfor. Specifik varmekapacitet (J/kgK) ved temperaturen T (K): Den specifikke varmekapacitet for den enkelte specie findes numerisk ved at beregne ændringen i molær enthalpi (J/kmol) ved 0,1 (K) ændring i temperaturen. For gasblandinger vægtes ved benyttelse af molvægten (kg/kmol) for de relevante specier, hvorefter der omregnes til (J/kgK) ved anvendelse af den beregnede molvægt (kg/kmol) for gasblandingen Diffusivitet (m 2 /s) af species gennem gasblanding ved temperatur T (K) Dette er de vanskeligst tilgængelige data og det er valgt at beregne masse diffusiviteten D IJ (m 2 /s) for binære systemer udfra en metode udviklet af Slattery og Bird [8] og er baseret på kinetisk teori. Diffusiviteten ved T (K) kan beregnes for diffusion af species I gennem species J fra formlen: P D IJ (p cri p crj ) 0,3333 (T cri T crj ) 0,4167 (1/M I + 1/M J ) 0,5000 = A (T/ {T cri T crj }) B

14 I udtrykket er: P (atm) p cri, p crj (atm) T cri, T crj (K) M I, M J (kg/kmol) Gasblandingens absolutte tryk De to gassers kritiske tryk De to gassers kritiske temperatur De to gassers molvægte De to konstanter beregnes af: Ikke polære gasser: A = og B = 1,823 For H 2 O med ikke polær gas: A = og B = 2,334 De kritiske data for gasserne er: O 2 N 2 H 2 O CO 2 CO H 2 CH 4 TAR p cr (atm) 49,7 33,5 218,3 72,9 34,5 12,8 45,8 22,5 T cr (K) 154,4 127,2 647,3 304,2 133,0 33,3 190,7 505 Metoden er udviklet af Wilke [7] for beregning af diffusion af en gas I gennem en blanding bestået af flere specier J = 1 til M: (1 y I )/D IM = summen af (y J /D IJ ) for J = 1, 2,.., M Gasblandingers dynamiske viskositet og varmeledningsevne For blandinger bestående af flere specier benyttes Wilkes formulering [6] til beregning af den dynamiske viskositet µ M (kg/ms) og varmeledningsevne λ M (W/mK): y I µ I y I λ I µ M = og λ M = for I, J = 1 til 8 Σy J θ IJ Σy J θ IJ I udtrykket indgår en dimensionsløse parameter: θ IJ = (1/ 8) (1 + M I /M J ) 0,5000 (1 + (ξ I / ξ J ) 0,5000 (M J /M I ) 0,2500 ) 2 hvor ξ betegner den relevante størrelse (µ eller µ).

15 Idealblandinger Appendiks 2 Gasblanding Gassen består af de 8 specier: O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR karakteriseret ved de 8 partielle densiteter: ρ O2, ρ N2, ρ H2O, ρ CO2, ρ CO, ρ H2, ρ CH4, ρ TAR Da gassen antages at være en idealgas vil der for hver af de 8 komponenters partialtryk gælde: P I = ρ I (R/M I ) T G og da totaltrykket er lig med summen af partialtrykkene udledes ligningssystemets formel for ideal blanding af gasserne: P G = Σ ρ I /M I R T G Fast stof blanding I Appendix 0 er faststof i partiklerne defineret gennem en sammensætning x M, x W, x C og x A (kg/kg), hvor disse værdier vil variere gennem reaktorens karakteristiske zoner: Opvarmnings og tørre zone Fugtindholdet vil reduceres fra x M = x M0, som er biomassens fugtindhold til x M = 0, når al fugt i biomassen er fordampet. Samtidig vil tørt træ indholdet forøges fra x W = 1 x M0 til x W = 1. Partikeldiameteren vil være konstant d P = d W0 (m) Pyrolyse zonen Det tørre træ vil gradvist omdannes til en blanding af kulstof og aske under frigivelse af gasser. Mængden af kulstof vil derfor (afhængig af opvarmningsforløbet) stige fra x C = 0 til en værdi x C = x PY mens aske indholdet vil bestemmes af, at aske flux gennem zonen må være konstant. Partikeldiameteren vil være konstant d P = d W0 (m) Reduktions zonen Kulstof vil nedbrydes gennem CO 2 og H 2 O reduktion og det antages at partikel diameteren derved reduceres (shrinking core model) Oxidations og afkølings zonen Kulstof vil nedbrydes gennem iltning fra forgasningsmediet og partiklerne vil reduceres (shrinking core model) til en værdi, der svarer til at aske flux skal være konstant. Til slut afkøles partiklerne af det tilførte forgasningsmedium. Sammenhængen mellem koncentrationen af de forskellige komponenter i partiklen vil nu blive analyseret for en partikel med diameteren d P (m) og deraf volumen V P = π d P 3 /6 (m 3 ). Med partiklens totale densitet benævnt ρ P (kg/m 3 ) vil denne indeholde: x M ρ P V P (kg fugt), x W ρ P V P (kg tørt træ), x C ρ P V P (kg kulstof) og x A ρ P V P (kg aske). Heraf udledes sammenhængen: 1/ρ P = x M /ρ M0 + x W /ρ W0 + x C /ρ C0 + x A /ρ A0 I den matematiske model for forgasseren benyttes de partielle densiteter som variable: ρ M = x M ρ B, ρ W = x W ρ B, ρ C = x C ρ B og ρ A = x A ρ B idet reaktor bed densiteten er: ρ B = ρ P (1 ε) Ved at kombinere foranstående udledes ligningssystemets formel for ideal blanding af faststof: 1 ε = ρ M /ρ M0 + ρ W /ρ W0 + ρ C /ρ C0 + ρ A /ρ A0

16 Masse og Varmetransport Appendiks 3 Masse og varme transport i reaktoren For beskrivelse af stof og varmetransport vil her blive anvendt den såkaldte Chilton- Colburn analogi se bl.a. [2] der udtrykker, at for geometrisk ens strømninger vil de dimensionsløse grupper J H for varmetransport og J D for stoftransport ved diffusion være éns. For en reaktor bed anvendes ofte for varmetransport udtrykket: 0.91 Re 0.51 for: Re = G G /(α µ F φ) 50 J H = 0.61 Re 0.41 for: Re = G G /(α µ F φ) > 50 I denne formulering er anvendt: G G (kg/m 2 s) superficial gas flux (= u G ρ G = Σ u G ρ I µ F (kg/ms) dynamisk viskositet ved film temperaturen φ (-) partikel form: kugle=1,00, cylinder=0,91 og flage=0,86 Med antagelsen: J = J H = J C kan derfor beregnes varmeovergangstal h H (W/m 2 K) og stofovergangstal h D (m/s): h H (W/m 2 K) = J (G G c pg ) Pr F og h D (m/s) = J (G G /ρ F ) Sc F Det har ofte været praksis at begrænse stofovergangstal til under 0,15 (m/s) for at undgå urealistisk høje temperaturer. I ovenstående formler er: c pg (J/kgK) gassens bulk specifikke varmekapacitet ved T G ρ F (kg/m 3 ) gas densitet ved film temperatur T F = ½ (T G + T S ) Pr F ( - ) Prandtl tal = µ F c pf /λ F Sc F ( - ) Schmidth tal = µ F /(ρ F D F ) c pf (J/kgK) gasfilmens specifikke varmekapacitet ved T F λ F (W/mK) gas varmeledningsevne ved T F D F (m 2 /s) diffusivitet ved T F af komponent gennem gasfilm

17 Appendiks 4 Numerisk løsning af ligningssystemet Som nævnt skal der i hvert diskretiserings trin af længden Z (m) løses 16 ligninger med 16 ubekendte. Der anvendes hertil den klassiske Newton-Raphson algoritme, der kort skal skitseres. Da visse variable imidlertid til tider vil variere langsomt med koordinaten Z (m) og til tider særdeles hurtigt anvendes der til approksimation af de partielle afledede den såkaldte Shicmann algoritme, der i modsætning til den kendte Euler algoritme er særlig velegnet til at følge variationer i trinlængden. Udledning af Shicmann algoritmen I modsætning til Euler algoritmen, der anvender en lineær approksimation anvender Shicmann algoritmen et andengrads polynomium, som vi her vil betegne: y(x) = a + b x + c x 2 med den afledede: dy/dx = b + 2 c x I det pågældende punkt og de to foregående punkter antager y(x) værdierne: y = y(x) = a + b x + c x 2 ym = y(x h 1 ) = a + b (x h 1 ) + c (x h 1 ) 2 ymm = y(x h 1 h 2 ) = a + b (x h 1 h 2 ) + c (x h 1 h 2 ) 2 Dette ligningssystem loses med hensyn til a, b og c og den afledede kan derfor tilnærmes ved: dy/dx = {y [(h 1 + h 2 ) 2 h 1 2 ] ym [(h 1 + h 2 ) 2 ] + ymm [h 1 2 ]}/{h 1 h 2 (h 1 + h 2 )} For konstant trinlængde h = h 1 = h 2 findes det mere velkendte udtryk: dy/dx = (1½ y 2 ym + ½ ymm)/h Under løsningen af differentialligningerne korrigeres trinene h 1 og h 2 løbende afhængig af om de lokale variabelændringer bliver for store (f.eks. T = 5 (K)) eller for små (f.eks. T = 1 (K)). I tilfælde af at dette sker reetableres seneste beregningstrin og der fortsættes med de modificerede trinlængder. Løsning af ligningerne med Newton-Raphson Ved anvendelse af den foran beskrevne Shicmann algoritme bliver de ulineære partielle differential ligninger omdannet til et sæt af almindelige ulineære algebraiske ligninger, der ved hjælp af en linearisering gennem Newton-Raphson metoden reduceres til løsning af et sæt lineære algebraiske ligninger, der løses med en Gauss- Seidl algoritme. I Newton-Raphson proceduren bliver de ulineære algebraiske ligninger beskrevet ved: R (X) = 0, hvor R er en N dimensional residue-vektor funktion af den N-dimensionale variabel vektor X dvs. R I = f(x 1, X 2,.., X N ) med I = 1, 2,.., N

18 Der gættes en løsning X (f.eks. X 0 ) og den partielle afledede matrice A (Jacobi matricen med elementerne A IJ = R I / X J, hvor både I og J varierer mellem 1 og N = 16) i omegnen af den betragtede løsning udledes numerisk gennem små ændringer i X 0 Et forbedret gæt findes derefter fra: X = X 0 X,hvor X findes gennem løsning af den lineære matrix-ligning: A X = R (X 0 ). Denne procedure fortsættes indtil X er tilstrækkelig lille.

19 Resultater for Basis beregning Appendiks 5A

20 Vandtilsætning øges med 25% Appendiks 5B CO 2 svarende til 20% af luft tilsætning

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EFP 2006 Produktion af metanol/dme ud fra biomasse

EFP 2006 Produktion af metanol/dme ud fra biomasse EFP 2006 Produktion af metanol/dme ud fra biomasse EnergiForsk2008, 12 juni Jesper Ahrenfeldt, Weigang Lin, Jacob Munkholt Christensen, Peter Arendt Jensen, Anker Degn Jensen Agenda Baggrund og formål

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle

Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle Institut for Plante- og Miljøvidkab (PLEN) Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle Lars Stoumann Jen, professor, KU Wibke Christel & Kun Zhu, PhD stud., KU Renata Wnetrzak, PhD stud., Univ.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol. Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen

2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol. Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen 2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen Besparelser reduceret forbrug. Effektivisering reduceret forbrug. På lang sigt bliver

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015 Fra Unika til Serieproduktion Jesper Hejselbæk, Technical Director Product Technology, J. Hvidtved Larsen A/S 100 years of genuine craftsmanship Established in 1915 by Mr. Jacob Hvidtved Larsen as a forging

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Ecodesign minimumskrav og energimærkning af kedler, varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Møde NVE Møde, NVE 8. marts 2012 4 forslag til

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Stofindløbsrør til varmelagre

Stofindløbsrør til varmelagre Stofindløbsrør til varmelagre Elsa Andersen BYG.DTU E-mail: ean@byg.dtu.dk IEA SHC Programme Task 32 Advanced storage concepts for solar and low energy buildings Task 32 Storage Subtask A: System evaluation

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Green Ship of the Future IDA Heldagskonference 26. oktober 2009 Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Jens Ring Nielsen Senior Manager Propulsion R&D J Oversigt Optimering af fremdrivningsanlæg

Læs mere

Innovation af affaldssektoren under fremtidens rammebetingelser. Henrik Wenzel Syddansk Universitet

Innovation af affaldssektoren under fremtidens rammebetingelser. Henrik Wenzel Syddansk Universitet Innovation af affaldssektoren under fremtidens rammebetingelser Henrik Wenzel Syddansk Universitet Fælles netværksmøde for Ressourcenetværket og Netværket for Affald, energi og klima www.topwaste.dk Onsdag

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Lord Rayleigh (1842-1919, born John William Strutt) Density of Nitrogen

Lord Rayleigh (1842-1919, born John William Strutt) Density of Nitrogen Lord Rayleigh (1842-1919, born John William Strutt) Density of Nitrogen Nature 46, 512 (1892) I am much puzzled by some recent results as to the density of nitrogen, and shall be obliged if any of your

Læs mere