Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization"

Transkript

1 Final technical report PSO F&U Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization Project no.: Appendix A: Modelling of up-stream gasifier (only available in Danish)

2 Design og Simulering af Stationær Endimensional Modstrømsforgasser (Bjørn Teislev, december 2007) Denne rapport behandler udvikling af software til design og simulering af en Modstrømsforgasser i forbindelse med udviklingen af fyrings systemet anvendt i PSO projekt : Fleksibelt 75 kw Stirling Kraftvarme anlæg til biobrændsler med lave emissioner og høj brændselsudnyttelse. Arbejdet er en videreudvikling af slutresultaterne fra EFP projekt 1373/ beskrevet i: B. Teislev, Simulation of the Updraft Gasifier, 2006 Fysisk beskrivelse af modellen Der betragtes et 1 m 2 tværsnit af en modstrømsreaktor, hvor der fra oven tilføres fugtig biomasse (der antages at være skovflis) med specificeret masseflux, temperatur, tørstof analyse og fugtindhold og fra neden tilføres et forgasningsmedium med specificeret masseflux, temperatur og volumetrisk sammensætning. Den tilførte biomasse specificeres i denne rapport ved: En masseflux Φ B0 (kg/m 2 s) fugtig biomasse tilføres fra toppen af reaktoren ved temperaturen T S0 (K) og et fugtindhold på x M0 (kg H 2 O/kg fugtig biomasse). Tørstof sammensætningen for biomassen er: x C (kg C/kg tørstof), x H (kg H/kg tørstof), x O (kg O/kg tørstof) og x A (kg aske/kg tørstof) idet der ses bort fra indholdet af kvælstof, klor og svovl. Det tilførte forgasningsmedium specificeres ved: En gasblanding med den volumetriske sammensætning y I (m 3 gas species/m 3 blanding), hvor I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR (sidstnævnte er en generisk tjæredamp ). Gasblandingen tilføres fra bunden af reaktoren ved en temperatur T G0 (K) og med en masseflux Φ G0 (kg/m 2 s). Det bemærkes, at denne gas i praktiske anlæg kun vil indeholde de 4 species: O 2, N 2, H 2 O og CO 2. Reaktoren antages at være i stationær drift samt adiabatisk dvs. uden varmetab til omgivelserne med homogene forhold (temperatur, tryk, masseflux og kemisk sammensætning) over ethvert tværsnit. Overordnet set, antages reaktorens tværsnit at være homogent fyldt med partikler, der antages at være kugleformede med den karakteristiske diameter d P (m), der vil kunne variere ned gennem reaktoren. Hulrummet mellem partiklerne den såkaldte void fraktion ε (m 3 /m 3 ) antages at være konstant for hele reaktoren, hvorfor den frie specifikke partikeloverflade beregnes af: α (m 2 /m 3 ) = 6 (1 ε)/d P Matematisk beskrivelse af reaktorzonerne Forholdene for gassen i et tværsnit beskrives ved de partielle densiteter (kg/m 3 ) af gaskomponenterne (O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR) ρ O2, ρ N2, ρ H2O, ρ CO2, ρ CO, ρ H2, ρ CH4 og ρ TAR, gastemperaturen T G (K) samt den opadrettede gashastighed u G (m/s).

3 Forholdene for faststoffet beskrives ved de partielle densiteter (kg/m 3 ) for de 4 komponenter: Vand (M), Tør biomasse (W), Kulstof (C) og Aske (A) ρ M, ρ W, ρ C og ρ A samt faststof temperatur T S (K) og den nedadrettede hastighed u S (m/s). Beskrivelsen anvender således 16 variable og det tilhørende ligningssystem for et tværsnits-element (kontinuitetsligninger, entalpi-rate og idealblandings-ligninger) vil efterfølgende blive formuleret. Reaktionerne i et tværsnits-element Gennem reaktoren er en række reaktioner mere eller mere dominerende. Begyndende fra biomasse infødningen vil biomassen først tørres ved temperatur niveau op til (C), hvorefter volatiler vil uddrives i pyrolyse-zonen (begyndende ved (C) og afsluttet ved (C), hvor den tørre biomasse er omdannet til kulstof med et vist askeindhold). Til slut afkøles asken af det tilførte forgasningsmedium. Kulstoffet nedbrydes herefter i 2 væsentlige reduktionsprocesser med CO 2 og H 2 O samt ved oxidation med O 2, der forsyner de foregående processer med varme. Gennem hele reaktoren (hvor målelige koncentrationer af H 2 O, CO 2, CO og H 2 forekommer) foregår sideløbende den såkaldte vandgas-skift proces (hvor en ligevægt mellem disse gaskomponenter tilstræbes men ikke normalt nås). Disse forskellige reaktioner vil nu blive studeret nærmere og reaktionshastigheder og energibalancer beskrevet matematisk. Opvarmning og tørring af fugtig biomasse I den øverste del af reaktoren bliver den fugtige skovflis opvarmet og tørret i modstrøm med de varme produktgasser. Under dette forløb vil vi antage at partikeldiameteren er konstant (d P = d W0 ) og at H 2 O fjernes ved simpel fordampning i processen: Biomasse W + H 2 O Der vil blive set bort fra, at skovflisens geometri vil undergå ændringer og begynde at sprække ved fugtindhold under det såkaldte fibermætningspunkt (21 23% ), hvor krympning vil finde sted typisk omkring 0,2% i fibrenes længderetning, 3 4% i radial retning og 7 8% i tangentiel retning (med hensyn til træets årringe). Det kan derfor antages, at massen af tørt træ i partiklen, reaktorens void fraktion og skovflisens hastighed er konstante i dette område. Det antages at den heterogene fjernelse af fugt (fordampning) kan beskrives ved: R DR (kmol H 2 O/m 3 s) = α h D (P SAT M H2O /(R T S ) ρ H2O )/ M H2O I denne formulering er damptrykket af vand ved partiklens overfladetemperatur (der antages at være lig med partiklens temperatur): P SAT (Pa) = exp ( /(T S 37.58)) h D (m/s) er den lokale masseoverførings koefficient (se Appendiks 3) M H2O = 18,016 (kg/kmol) er molekylvægten for vand R = 8314,39 (J/kmolK) er den universelle gaskonstant

4 Reaktionsvarmen for denne endotherme (varmeforbrugende) proces kan beskrives ved: H DR (J/kmol) = M H2O ( MJ/kg er fordampningsvarme ved 25 0 C) Pyrolyse af tør biomasse Diameteren på den tørre træ partikel med densitet ρ W0 (kg/m 3 ) antages at være konstant (d P = d W0 ), selv om partiklens porøsitet vil forøges i dette område af reaktoren. Der vil således blive set bort fra yderligere krympning og nedbrydning af partiklerne, hvorfor faststoffets hastighed vil være konstant og lig med hastigheden i opvarmnings og tørrezonen. Pyrolyse processen kan beskrives ved: W ν C C + ν H2O H 2 O + ν CO2 CO 2 + ν CO CO + ν H2 H 2 + ν CH4 CH 4 + ν TAR TAR I denne reaktionsligning er koefficienterne ν i (kg/kg W) antaget at være funktioner af faststoffets temperatur. Et eksperimentelt målt forløb er gengivet efterfølgende. Det antages, at den heterogene nedbrydning af det tørre træ kan beskrives ved (den i udtrykket afsluttende kvotient kompenserer for indholdet af aske i træ-partiklen): R PY (kg tort træ/m 3 s) = exp (-8467/T S ) ρ W x C /(x C + x A ) Reaktionsvarmen for pyrolyseprocessen bliver traditionelt antaget at være nul. Koefficienterne med enheden % og med temperaturen T(K) for pyrolyse processen kan tilnærmet (± 0,2%) findes af følgende regressions polynomier [9] og er

5 skitseret ovenfor: ν C = 21, , T 1, T 2 4, T 3 + 6, T 4 ν H2O = 16, , T 4, T 2 1, T T 4 ν CO2 = 15, , T + 1, T 2 +2, T 3 5, T 4 ν CO = 19, , T + 1, T 2 + 1, T 3 1, T 4 ν H2 = 0, , T 8, T 2 3, T 3 + 1, T 4 ν CH4 = 7, , T + 5, T 2 + 1, T 3 2, T 4 ν TAR = 19, , T 5, T 2 3, T 3 + 2, T 4 Koksreduktions processerne Ved tilpas høj temperatur og ved tilstedeværelse af kulstof, CO 2 og CO foregår de 2 væsentligste reduktionsprocesser også kaldet forgasning. På grund af den homogene nedbrydning af den porøse kokspartikel vil dennes diameter gradvist formindskes (fra d P = d W0 ), CO 2 reduktion: C + CO 2 2 CO kan beskrives ved reaktionsraten: R R1 (kmol C/m 3 s) = α ρ CO2 k R1 /M C med: k R1 (m/s) fra 1/k R1 = 1/h D + 1/h R1 og h R1 (m/s) = 10 7 exp ( 26095/T S ) Reaktionsvarmen for denne endotherme proces kan beskrives ved: H R1 (J/kmol) = 2 h CO (T S ) h C (T S ) h CO2 (T S ) H 2 O reduktion: C + H 2 O CO + H 2 kan beskrives ved reaktionsraten: R R2 (kmol carbon/m 3 s) = α ρ H2O k R2 /M C med: k R2 (m/s) fra 1/k R2 = 1/h D + 1/h R2 og h R2 (m/s) = exp ( 26095/T S ) Reaktionsvarmen for denne endotherme proces kan beskrives ved: H R2 (J/kmol) = h CO (T S ) + h H2 (T S ) h C (T S ) h H2O (T S ) I de foranstående udtryk er h I (T) den absolutte enthalpi for gas komponenterne I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4, TAR (og I = 0 for grafit kulstof) ved temperaturen T (K). Det bemærkes, at i formuleringen for den absolutte enthalpi er inkluderet dannelses enthalpi for de indgående stoffer (se nærmere i Appendiks 1). Vandgas skift processen Da de 4 gas komponenter H 2 O, CO 2, CO og H 2 forekommer i de indtil nu beskrevne reaktorzoner vil de søge mod en ligevægt (som generelt ikke opnåes), som kan beskrives ved processen (vandgas-skift processen): H 2 O + CO CO 2 + H 2 Det antages at denne homogene gasfase proces beskrives ved: R WG (kmol/m 3 s) = α k WG (C CO C H2O C CO2 C H2 /K E ) med: k WG (m/s) = 2.78 exp ( 1513/T G ) og K E = exp (3966/T G )

6 Molar koncentrationerne beregnes af: C I (kmol/m 3 ) = ρ I /M I, I = H 2 O, CO 2, CO og H 2, hvor M I (kg/kmol) er gaskomponenternes molvægte. Reaktionsvarmen for denne endotherme homogene proces beskrives ved: H WG (J/kmol) = h CO2 (T G ) + h H2 (T G ) h H2O (T G ) h CO (T G ), med anvendelse af absolutte entalpier som tidligere beskrevet. Oxidations processen Partikler bestående af kulstof og aske og med en diameter, der er reduceret fra d P = d W0 som følge af kulstof reduktionsprocesserne vil udbrænde mere eller mindre i denne reaktorzone som følge af lufttilførslen under forgasserens rist. Når kulstoffet er udbrændt eller når temperaturen er faldet til en lav værdi vil asken (der altså kan indeholde en lille mængde kulstof ofte 2 4 vægt %) blive afkølet yderligere af det tilførte forgasningsmedium inden den forlader reaktoren. Oxidationen antages at følge: C + ½ (1 + ψ) O 2 ψ CO 2 + (1 ψ) CO, hvor CO/CO 2 omsætningsforholdet ψ traditionelt beregnes af: (1 ψ)/ψ = exp ( 15106/T S ) Det antages at den heterogene oxidationsproces beskrives ved: R OX (kmol carbon/m 3 s) = α ρ O2 k OX /M C med: k OX (m/s) fra 1/k OX = 1/h D + 1/h OX og h OX (m/s) = exp ( /T S ) Reaktionsvarmen for denne exotherme (varmeafgivende) proces beskrives ved: H OX (J/kmol) = ψ h CO2 (T S ) + (1 ψ) h CO (T S ) h C (T S ) ½ (1 + ψ) h O2 (T S ), med anvendelse af absolutte entalpier som tidligere beskrevet. Den overordnede matematiske model for en modstrøms reaktor Idet vi vil betragte en stationær endimensional reaktor vil kun indgå een koordinat Z (m) for positionen over risten og da den indre energi i et element af længden Z (m) vil være konstant kan et ligningssystem med 16 ligninger og 16 variable formuleres. Formuleringen af de 2 sidste (idealblandings-ligninger) er nærmere beskrevet i Appendiks 2). Kontinuitetsligninger for gas (kg/m 3 s): O 2 : / Z (u G ρ O2 ) = M O2 ½ (1 + ψ) R OX N 2 : / Z (u G ρ N2 ) = 0 H 2 O: / Z (u G ρ H2O ) = R DR + ν H2O R PY M H2O (R R2 + R WG ) CO 2 : / Z (u G ρ CO2 ) = ν CO2 R PY + M CO2 (R WG + ψ R OX R R1 ) CO: / Z (u G ρ CO ) = ν CO R PY + M CO (2 R R1 + R R2 R WG + (1 ψ) R OX ) H 2 : / Z (u G ρ H2 ) = ν H2 R PY + M H2 (R R2 + R WG ) CH 4 : / Z (u G ρ CH4 ) = ν CH4 R PY TAR: / Z (u G ρ TAR ) = ν TAR R PY Kontinuitetsligninger for faststof (kg/m 3 s): Aske: / Z (u S ρ A ) = ν C R PY (x A /x C ) Kulstof: / Z (u S ρ C ) = ν C R PY + M C (R R1 + R R2 + R OX ) Tørt træ: / Z (u S ρ W ) = R PY Fugt: / Z (u S ρ M ) = R DR

7 Enthalpi rate balance for gas og faststof (W/m 3 ): / Z [u G Σρ I (h I (T G ) h I (T 0 ))] = α h H (T S T G ) R WG H WG / Z [u S Σρ I c I (T S T 0 )] = α h H (T S T G ) R DR H DR R R1 H R1 R R2 H R2 + R OX H OX Idealblandings ligninger for gas og faststof: P G = Σ ρ I /M I R T G med: I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR 1 ε = Σ ρ I / ρ I0 med: I = A, C, W og M. Til slut angives de 16 anvendte variable: Partielle densiteter (kg/m 3 ): ρ O2, ρ N2, ρ H2O, ρ CO2, ρ CO, ρ H2, ρ CH4, ρ TAR, ρ A, ρ C, ρ W, ρ M Hastigheder (m/s) og temperaturer (K) for gas/faststof fase: u G, T G og u S, T S Numerisk metode Løsningen bestemmes som et begyndelsesværdi problem startende ved bunden af reaktoren (Z = 0) og under antagelse af kendt tilførsel af forgasningsmedium (dvs. T G, u G og gassammensætningen er kendt). Det antages derudover, at asken er kølet til en vis temperatur (f.eks C), at kulstof indholdet er nedbragt til f.eks. 3% (vægt) og at brændselstilførsel og sammensætning ved toppen af reaktoren er kendt. Der vælges et passende lille integrationsstep (f.eks. Z = 0,001 m) og Shichman algoritme anvendes til diskretisering af differentialligningerne. dy/dx = (1½ y 2 ym + ½ ymm)/ Z Under integrationen justeres trinlængden Z løbende, således at ændringerne i faststof temperaturen holdes inden for specificerede grænser. I denne formulering betegner y den lokale værdi for variablen, mens ym og ymm betegner de 2 foregående værdier (se en nærmere beskrivelse af Shichman algoritmen i Appendiks 4). Integrationen foretages over hele reaktoren, indtil et niveau er nået, hvor faststof sammensætning og flux stemmer passende overens med den kendte indfødning. Matematisk modellering af reaktorens hovedzoner Det tidligere opstillede ligningssystem er hovedsagelig af numeriske årsager valgt studeret særskilt for følgende 3 hovedzoner: 1. Aske kølings zone I denne zone foregår ingen kemiske reaktioner og der er defor tale om ren modstrøm varmeveksling mellem det indkommende forgasnings medium og den udgående kul/aske blanding. Årsagen til at behandle denne zone separat er, at det er antaget som tidligere nævnt at der ikke forekommer knusning af partiklerne. Typiske askepartikler fra en Modstrømsforgasser har partikelstørrelse mindre end 1 mm og da den partikelstørrelse der beregnes udfra antagelsen at antallet af partikler er konstant gennem hele reaktoren og askeindholdet (fri aske plus aske i endnu ikke pyrolyseret biomasse) er konstant typisk vil være 15 25% af brændsel partiklernes diameter vil strækningen for køling blive voldsomt overvurderet.

8 Det er alternativt nødvendigt at antage en væsentlig højere forgasningsmedium temperature end den i praksis anvendte for overhovedet at få antændt kullet i asken. Ligningssystemet for aske køle zonen kan derfor forenkles til: Kontinuitetsligninger for gas (kg/m 3 s): O 2 : / Z (u G ρ O2 ) = 0 N 2 : / Z (u G ρ N2 ) = 0 H 2 O: / Z (u G ρ H2O ) = 0 CO 2 : / Z (u G ρ CO2 ) = 0 CO: / Z (u G ρ CO ) = 0 H 2 : / Z (u G ρ H2 ) = 0 CH 4 : / Z (u G ρ CH4 ) = 0 TAR: / Z (u G ρ TAR ) = 0 Kontinuitetsligninger for faststof (kg/m 3 s): Aske: / Z (u S ρ A ) = 0 Kulstof: / Z (u S ρ C ) = 0 Tørt træ: / Z (u S ρ W ) = 0 Fugt: / Z (u S ρ M ) = 0 Enthalpi rate balance for gas og faststof (W/m 3 ): / Z [u G Σρ I (h I (T G ) h I (T 0 ))] = α h H (T S T G ) / Z [u S Σρ I c I (T S T 0 )] = α h H (T S T G ) Idealblandings ligninger for gas og faststof: P G = Σ ρ I /M I R T G med: I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2 1 ε = Σ ρ I / ρ I0 med: I = A og C 2. Oxidations og reduktions zone I denne zone foregår exoterm oxidation af kulstof, den endoterme reduktion af kulstof med H 2 O og CO 2 samt den endoterme vandgas skift proces. I zonen anvendes de beregnede partikeldiametre (shrinking core model) der indledes med den teoretiske askediameter og afsluttes, når partikel diameteren har nået den oprindelige brændsel partikel diameter (det erindres, at tørring og pyrolyse antages at foregå ved konstant diameter). Gennem hele denne zone består partiklerne derfor udelukkende af kul og aske i varierende forhold og ligningssystemet kan derfor forenkles til: Kontinuitetsligninger for gas (kg/m 3 s): O 2 : / Z (u G ρ O2 ) = M O2 ½ (1 + ψ) R OX N 2 : / Z (u G ρ N2 ) = 0 H 2 O: / Z (u G ρ H2O ) = M H2O (R R2 + R WG ) CO 2 : / Z (u G ρ CO2 ) = M CO2 (R WG + ψ R OX R R1 ) CO: / Z (u G ρ CO ) = M CO (2 R R1 + R R2 R WG + (1 ψ) R OX ) H 2 : / Z (u G ρ H2 ) = M H2 (R R2 + R WG ) CH 4 : / Z (u G ρ CH4 ) = 0 TAR: / Z (u G ρ TAR ) = 0 Kontinuitetsligninger for faststof (kg/m 3 s): Aske: / Z (u S ρ A ) = 0 Kulstof: / Z (u S ρ C ) = M C (R R1 + R R2 + R OX ) Tørt træ: / Z (u S ρ W ) = 0 Fugt: / Z (u S ρ M ) = 0 Enthalpi rate balance for gas og faststof (W/m 3 ):

9 / Z [u G Σρ I (h I (T G ) h I (T 0 ))] = α h H (T S T G ) R WG H WG / Z [u S Σρ I c I (T S T 0 )] = α h H (T S T G ) R R1 H R1 R R2 H R2 + R OX H OX Idealblandings ligninger for gas og faststof: P G = Σ ρ I /M I R T G med: I = O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2 1 ε = Σ ρ I / ρ I0 med: I = A og C Resultater for Oxidations og reduktions zone Denne del af programmet arbejder fuldt tilfredsstillende, og der rapporteres i det følgende variationer i resultatet udfra en basissituation. Basis Der betragtes en modstrøms forgasser med et tværsnit på 1 m 2, hvor der fra oven tilføres 534 (kg/h) skovflis med et fugtindhold på 40% i form af (sfæriske) partikler med diameter 15 (mm). Tørstoffets sammensætning antages at være: 50,0% kulstof, 6,2% hydrogen, 42,8% oxygen og 1,0% aske. Da gas indløbstemperaturen ved bunden af zonen endnu ikke er kendt antages en temperatur, der ligger et stykke under antændelsestemperaturen. Der tilføres fra neden et forgasningsmedium bestående af 233 (Nm 3 /h) tør atmosfærisk luft, 70 (Nm 3 /h) vanddamp og 0 (Nm 3 /h) CO 2 ved en temperatur på C. I Appendiks 5A er vist simulerings resultatet, der kort kommenteres: Det ses at en svag forbrænding starter ved positionen ca. 110 (mm) og for alvor er i gang ved ca. 136 (mm). Forbrænding begynder at aftage allerede ved ca. 140 (mm) og de dominerende reaktioner vil være reduktionsprocesserne (og vandgas skift) op til ca. 205 (mm), hvor al oxygen er forbrugt og partiklens størrelse er 15,0 (mm). Den samlede længde af denne zone er derfor ca. 69 (mm), hvilket harmonerer med [10]. Gastemperaturen stiger undervejs op til ca C mens faststoftemperaturen når ca C. Ved indgangen til pyrolysezonen vil gassen have en temperatur på ca C og en sammensætning: 45,8% N 2, 3,8% H 2 O, 1,5% CO 2 og 35,2% CO, 13,7% H 2. Gasafgangshastigheden angives til 0,443 (m/s). I samme position består partiklerne af ca. 95,8% kulstof og ca. 4,2% aske. Partikel hastigheden angives til 0, (m/s) ca. 0,9 (mm/h). Vandtilsætning øges med 25% Der tilføres fra neden et forgasningsmedium bestående af 233 (Nm 3 /h) tør atmosfærisk luft, 88 (Nm 3 /h) vanddamp og 0 (Nm 3 /h) CO 2 ved en temperatur på C. I Appendiks 5B er vist simulerings resultatet, der kort kommenteres: Det ses at en svag forbrænding starter ved positionen ca. 101 (mm) og for alvor er i gang ved ca. 157 (mm). Forbrænding begynder at aftage allerede ved ca. 165 (mm) og de dominerende reaktioner vil være reduktions processerne (og vandgas skift) op til ca. 215 (mm), hvor al oxygen er forbrugt og partiklens størrelse er 15,0 (mm). Den samlede længde af denne zone er derfor ca. 58 (mm). Gastemperaturen stiger undervejs op til ca C mens faststof temperaturen når ca C. Ved indgangen til pyrolyse zonen vil gassen have en temperatur på ca C og en sammensætning: 43,9% N 2, 6,8% H 2 O, 2,5% CO 2 og 32,6% CO, 14,2% H 2. Gasafgangs hastigheden angives til 0,459 (m/s). I samme position består partiklerne af

10 ca. 95,8% kulstof og ca. 4,2% aske. Partikel hastigheden angives til 0, (m/s) ca. 0,9 (mm/h). CO 2 svarende til 20% af luft tilsætning Der tilføres fra neden et forgasningsmedium bestående af 233 (Nm 3 /h) tør atmosfærisk luft, 70 (Nm 3 /h) vanddamp og 47 (Nm 3 /h) CO 2 ved en temperatur på C. I Appendiks 5B er vist simulerings resultatet, der kort kommenteres: Det ses at en svag forbrænding starter ved positionen ca. 152 (mm) og for alvor er i gang ved ca. 200 (mm). Forbrænding begynder at aftage allerede ved ca. 206 (mm) og de dominerende reaktioner vil være reduktions processerne (og vandgas skift) op til ca. 396 (mm), hvor al oxygen er forbrugt og partiklens størrelse er 15,0 (mm). Den samlede længde af denne zone er derfor ca. 196 (mm). Gastemperaturen stiger undervejs op til ca C mens faststof temperaturen når ca C. Ved indgangen til pyrolyse zonen vil gassen have en temperatur på ca C og en sammensætning: 41,0% N 2, 6,7% H 2 O, 8,7% CO 2 og 34,6% CO, 9,0% H 2. Gasafgangs hastigheden angives til 0,442 (m/s). I samme position består partiklerne af ca. 95,8% kulstof og ca. 4,2% aske. Partikel hastigheden angives til 0, (m/s) ca. 0,9 (mm/h). Kommentarer Det ses, at øget vand tilsætning (naturligvis) sænker maksimums temperatur og oxidation/reduktion zonens afgangs temperatur. Det samme er tilfældet ved øget tilsætning af kuldioxid. Det ses endvidere at gasafgangens hydrogen koncentration vil stige med øget tilsætning af vand og falde med tilsætning af kuldioxid. En anden observation er at øget tilsætning af såvel vand som kuldioxid til forgasningsmediet vil forsinke antændelsen og øge længden af oxidation/reduktion zonen mest udpræget for kuldioxid. En foreløbig konklusion kan være at øget tilsætning af vanddamp er nyttigt for gaskvaliteten, mens forøgelse af kuldioxid tilsætningen kan resultere i væsentligt højere reaktor. 3. Pyrolyse og Tørre zone I denne zone foregår tørring af biomasse og uddrivelse af gasser fra det tørre brændsel. Partiklerne har overalt samme diameter svarende til den tilførte biomasse. Nederst i pyrolyse zonen består partiklerne af en blanding af kulstof og aske og foroven tilføres tør biomasse. Tørre zonen indledes for neden med tør biomasse og afsluttes for oven med det oprindelige indhold af fugt i biomassen. I zonen foregår udover pyrolyse og tørring endvidere vandgas skift processen, da alle de nødvendige gasser er tilstede (processens vigtighed aftager dog gennem tørre zonen). Ligningssystemet kan følgelig forenkles til: Kontinuitetsligninger for gas (kg/m 3 s): O 2 : / Z (u G ρ O2 ) = 0 N 2 : / Z (u G ρ N2 ) = 0 H 2 O: / Z (u G ρ H2O ) = R DR + ν H2O R PY M H2O R WG CO 2 : / Z (u G ρ CO2 ) = ν CO2 R PY + M CO2 R WG

11 CO: H 2 : CH 4 : TAR: / Z (u G ρ CO ) = ν CO R PY M CO R WG / Z (u G ρ H2 ) = ν H2 R PY + M H2 R WG / Z (u G ρ CH4 ) = ν CH4 R PY / Z (u G ρ TAR ) = ν TAR R PY Kontinuitetsligninger for faststof (kg/m 3 s): Aske: / Z (u S ρ A ) = ν C R PY (x A /x C ) Kulstof: / Z (u S ρ C ) = ν C R PY Tørt træ: / Z (u S ρ W ) = R PY Fugt: / Z (u S ρ M ) = R DR Enthalpi rate balance for gas og faststof (W/m 3 ): / Z [u G Σρ I (h I (T G ) h I (T 0 ))] = α h H (T S T G ) R WG H WG / Z [u S Σρ I c I (T S T 0 )] = α h H (T S T G ) R DR H DR Idealblandings ligninger for gas og faststof: P G = Σ ρ I /M I R T G med: I = N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR 1 ε = Σ ρ I / ρ I0 med: I = A, C, W og M. Referencer [1] W.M.Rohsenow et al.:handbook of Heat Transfer (McGraw-Hill 1998) [2] R.B.Bird et al.: Transport Phenomena (Wiley 1965) [3] E.U.Schlundler et al.: VDI-WARMEATLAS (VDI-Verlag 1977) [4] U.Grigull et al.: Properties of Water and Steam (Springer 1989) [5] O. Knacke et.al.: Thermochemical properties of inorganic substances, Springer 1991) [6] C.R. Wilke, C.R., J. Chem. Phys., , 1950 refereret i [2] [7] C.R. Wilke, Chem. Eng. Prog., 46, , 1950 refereret i [2] [8] J.C.Slattery og R.B.Bird, A.I.Ch.E. Journal 4, , 1958 refereret i [2] [9] B. Gøbel, Konference indlæg ECOS 2005 [10] Professor Colomba di Blasi (Napoli Universitet), privat kommunikation

12 Appendiks 1 Stof egenskaber for faststof Faststof partiklerne i reaktoren består af x M (kg H 2 O/kg faststof)fugt, x W (kg/kg faststof) tørt træ, x C (kg kulstof/kg faststof) og x A (kg aske/kg faststof). Disse komponenter antages at have følgende basis massefylder og specifikke varmekapaciteter, som antages uafhængige af temperaturen: 1. Fugt: ρ M0 = 1000 (kg/m 3 ) og C pm0 = 4200 (J/kgK) 2. Tørt træ: ρ W0 = 550 (kg/m 3 ) og C pw (J/kgK) 3. Kulstof: ρ C0 = 120 (kg/m 3 ) og C pc0 = 800 (J/kgK) 4. Aske: ρ A0 = 2000 (kg/m 3 ) og C pa0 = 800 (J/kgK) Det antages, at i partiklen kan disse stofegenskaber beregnes ved lineær vægtning og at enthalpien ved temperaturen T (K) kan beregnes som C p (T S T REF ), hvor T REF (K) er en reference temperatur valgt til 298,15 (K). Stof egenskaber for gas Beregning af absolut enthalpi for de reagerende stoffer Denne beregning er baseret på [1, Gøbel], hvorfra haves polynomierne for tilstrækkelig approksimation (kj/kmol) til [5] det med rødt markerede er selve dannelses enthalpien: h C (T) = 759,65 4,6904 T + T 2 (0, T * (0, T 0, )) h O2 (T) = 8437,8 + T (26, T (0, , T)) h N2 (T) = 8492,6 + T (27, T (0, , T)) h H2O (T) = 241, ,3 + T (29, T (0, , T)) h CO2 (T) = 393, T (32, T (0, , T)) h CO (T) = 110, ,4 + T (27, T (0, , T)) h H2 (T) = T (28, T (0, , T)) h CH4 (T) = 74, ,3 + T (13, T (0, , T)) Til slut tjære fra [3, Fock, F., Thomsen, K. (march 2000)]: h TAR (T) = 208, ,40824 (-1796,4 + T (0, T (0, , T))) Termofysiske data for species og blandinger Beregning af de termofysiske data dynamisk viskositet, varmeledningsevne og specifik varmekapacitet fra stuetemperatur til ca (K) er baseret på [1], [2], [3] og [4]. Dynamisk viskositet (10 6 kg/ms) ved temperaturen T (K): µ O2 = 9, , T + 0, T 2 0, T 3 + 4, T 4 µ N2 = 0, , T 0, T 2 + 0, T 3 7, T 4 µ H2O = 1, , T + 0, T 2 0, T 3 + 1, T 4

13 µ CO2 = 7, , T + 0, T 2 0, T 3 + 6, T 4 µ CO = 3, , T 0, T 2 + 0, T 3 2, T 4 µ H2 = 2, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 µ CH4 = 1, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 µ TAR = 1, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 (der anvendes data for CH 4 ) For gasblandinger benyttes Wilkes metode se nedenfor. Varmeledningsevne (10 3 W/mK) ved temperaturen T (K): λ O2 = 0, , T 0, T 2 + 0, T 3 6, T 4 λ N2 = 3, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 λ H2O = 24,3593 0, T + 0, T 2 0, T 3 + 7, T 4 λ CO2 = 12, , T + 0, T 2 0, T 3 + 0, T 4 λ CO = 10, , T 0, T 2 + 0, T 3 1, T 4 λ H2 = 10, , T 0, T 2 + 0, T 3 7, T 4 λ CH4 = 14, , T + 0, T 2 0, T 3 + 2, T 4 λ TAR = 14, , T + 0, T 2 0, T 3 + 2, T 4 (der anvendes data for CH 4 ) For gasblandinger benyttes Wilkes metode se nedenfor. Specifik varmekapacitet (J/kgK) ved temperaturen T (K): Den specifikke varmekapacitet for den enkelte specie findes numerisk ved at beregne ændringen i molær enthalpi (J/kmol) ved 0,1 (K) ændring i temperaturen. For gasblandinger vægtes ved benyttelse af molvægten (kg/kmol) for de relevante specier, hvorefter der omregnes til (J/kgK) ved anvendelse af den beregnede molvægt (kg/kmol) for gasblandingen Diffusivitet (m 2 /s) af species gennem gasblanding ved temperatur T (K) Dette er de vanskeligst tilgængelige data og det er valgt at beregne masse diffusiviteten D IJ (m 2 /s) for binære systemer udfra en metode udviklet af Slattery og Bird [8] og er baseret på kinetisk teori. Diffusiviteten ved T (K) kan beregnes for diffusion af species I gennem species J fra formlen: P D IJ (p cri p crj ) 0,3333 (T cri T crj ) 0,4167 (1/M I + 1/M J ) 0,5000 = A (T/ {T cri T crj }) B

14 I udtrykket er: P (atm) p cri, p crj (atm) T cri, T crj (K) M I, M J (kg/kmol) Gasblandingens absolutte tryk De to gassers kritiske tryk De to gassers kritiske temperatur De to gassers molvægte De to konstanter beregnes af: Ikke polære gasser: A = og B = 1,823 For H 2 O med ikke polær gas: A = og B = 2,334 De kritiske data for gasserne er: O 2 N 2 H 2 O CO 2 CO H 2 CH 4 TAR p cr (atm) 49,7 33,5 218,3 72,9 34,5 12,8 45,8 22,5 T cr (K) 154,4 127,2 647,3 304,2 133,0 33,3 190,7 505 Metoden er udviklet af Wilke [7] for beregning af diffusion af en gas I gennem en blanding bestået af flere specier J = 1 til M: (1 y I )/D IM = summen af (y J /D IJ ) for J = 1, 2,.., M Gasblandingers dynamiske viskositet og varmeledningsevne For blandinger bestående af flere specier benyttes Wilkes formulering [6] til beregning af den dynamiske viskositet µ M (kg/ms) og varmeledningsevne λ M (W/mK): y I µ I y I λ I µ M = og λ M = for I, J = 1 til 8 Σy J θ IJ Σy J θ IJ I udtrykket indgår en dimensionsløse parameter: θ IJ = (1/ 8) (1 + M I /M J ) 0,5000 (1 + (ξ I / ξ J ) 0,5000 (M J /M I ) 0,2500 ) 2 hvor ξ betegner den relevante størrelse (µ eller µ).

15 Idealblandinger Appendiks 2 Gasblanding Gassen består af de 8 specier: O 2, N 2, H 2 O, CO 2, CO, H 2, CH 4 og TAR karakteriseret ved de 8 partielle densiteter: ρ O2, ρ N2, ρ H2O, ρ CO2, ρ CO, ρ H2, ρ CH4, ρ TAR Da gassen antages at være en idealgas vil der for hver af de 8 komponenters partialtryk gælde: P I = ρ I (R/M I ) T G og da totaltrykket er lig med summen af partialtrykkene udledes ligningssystemets formel for ideal blanding af gasserne: P G = Σ ρ I /M I R T G Fast stof blanding I Appendix 0 er faststof i partiklerne defineret gennem en sammensætning x M, x W, x C og x A (kg/kg), hvor disse værdier vil variere gennem reaktorens karakteristiske zoner: Opvarmnings og tørre zone Fugtindholdet vil reduceres fra x M = x M0, som er biomassens fugtindhold til x M = 0, når al fugt i biomassen er fordampet. Samtidig vil tørt træ indholdet forøges fra x W = 1 x M0 til x W = 1. Partikeldiameteren vil være konstant d P = d W0 (m) Pyrolyse zonen Det tørre træ vil gradvist omdannes til en blanding af kulstof og aske under frigivelse af gasser. Mængden af kulstof vil derfor (afhængig af opvarmningsforløbet) stige fra x C = 0 til en værdi x C = x PY mens aske indholdet vil bestemmes af, at aske flux gennem zonen må være konstant. Partikeldiameteren vil være konstant d P = d W0 (m) Reduktions zonen Kulstof vil nedbrydes gennem CO 2 og H 2 O reduktion og det antages at partikel diameteren derved reduceres (shrinking core model) Oxidations og afkølings zonen Kulstof vil nedbrydes gennem iltning fra forgasningsmediet og partiklerne vil reduceres (shrinking core model) til en værdi, der svarer til at aske flux skal være konstant. Til slut afkøles partiklerne af det tilførte forgasningsmedium. Sammenhængen mellem koncentrationen af de forskellige komponenter i partiklen vil nu blive analyseret for en partikel med diameteren d P (m) og deraf volumen V P = π d P 3 /6 (m 3 ). Med partiklens totale densitet benævnt ρ P (kg/m 3 ) vil denne indeholde: x M ρ P V P (kg fugt), x W ρ P V P (kg tørt træ), x C ρ P V P (kg kulstof) og x A ρ P V P (kg aske). Heraf udledes sammenhængen: 1/ρ P = x M /ρ M0 + x W /ρ W0 + x C /ρ C0 + x A /ρ A0 I den matematiske model for forgasseren benyttes de partielle densiteter som variable: ρ M = x M ρ B, ρ W = x W ρ B, ρ C = x C ρ B og ρ A = x A ρ B idet reaktor bed densiteten er: ρ B = ρ P (1 ε) Ved at kombinere foranstående udledes ligningssystemets formel for ideal blanding af faststof: 1 ε = ρ M /ρ M0 + ρ W /ρ W0 + ρ C /ρ C0 + ρ A /ρ A0

16 Masse og Varmetransport Appendiks 3 Masse og varme transport i reaktoren For beskrivelse af stof og varmetransport vil her blive anvendt den såkaldte Chilton- Colburn analogi se bl.a. [2] der udtrykker, at for geometrisk ens strømninger vil de dimensionsløse grupper J H for varmetransport og J D for stoftransport ved diffusion være éns. For en reaktor bed anvendes ofte for varmetransport udtrykket: 0.91 Re 0.51 for: Re = G G /(α µ F φ) 50 J H = 0.61 Re 0.41 for: Re = G G /(α µ F φ) > 50 I denne formulering er anvendt: G G (kg/m 2 s) superficial gas flux (= u G ρ G = Σ u G ρ I µ F (kg/ms) dynamisk viskositet ved film temperaturen φ (-) partikel form: kugle=1,00, cylinder=0,91 og flage=0,86 Med antagelsen: J = J H = J C kan derfor beregnes varmeovergangstal h H (W/m 2 K) og stofovergangstal h D (m/s): h H (W/m 2 K) = J (G G c pg ) Pr F og h D (m/s) = J (G G /ρ F ) Sc F Det har ofte været praksis at begrænse stofovergangstal til under 0,15 (m/s) for at undgå urealistisk høje temperaturer. I ovenstående formler er: c pg (J/kgK) gassens bulk specifikke varmekapacitet ved T G ρ F (kg/m 3 ) gas densitet ved film temperatur T F = ½ (T G + T S ) Pr F ( - ) Prandtl tal = µ F c pf /λ F Sc F ( - ) Schmidth tal = µ F /(ρ F D F ) c pf (J/kgK) gasfilmens specifikke varmekapacitet ved T F λ F (W/mK) gas varmeledningsevne ved T F D F (m 2 /s) diffusivitet ved T F af komponent gennem gasfilm

17 Appendiks 4 Numerisk løsning af ligningssystemet Som nævnt skal der i hvert diskretiserings trin af længden Z (m) løses 16 ligninger med 16 ubekendte. Der anvendes hertil den klassiske Newton-Raphson algoritme, der kort skal skitseres. Da visse variable imidlertid til tider vil variere langsomt med koordinaten Z (m) og til tider særdeles hurtigt anvendes der til approksimation af de partielle afledede den såkaldte Shicmann algoritme, der i modsætning til den kendte Euler algoritme er særlig velegnet til at følge variationer i trinlængden. Udledning af Shicmann algoritmen I modsætning til Euler algoritmen, der anvender en lineær approksimation anvender Shicmann algoritmen et andengrads polynomium, som vi her vil betegne: y(x) = a + b x + c x 2 med den afledede: dy/dx = b + 2 c x I det pågældende punkt og de to foregående punkter antager y(x) værdierne: y = y(x) = a + b x + c x 2 ym = y(x h 1 ) = a + b (x h 1 ) + c (x h 1 ) 2 ymm = y(x h 1 h 2 ) = a + b (x h 1 h 2 ) + c (x h 1 h 2 ) 2 Dette ligningssystem loses med hensyn til a, b og c og den afledede kan derfor tilnærmes ved: dy/dx = {y [(h 1 + h 2 ) 2 h 1 2 ] ym [(h 1 + h 2 ) 2 ] + ymm [h 1 2 ]}/{h 1 h 2 (h 1 + h 2 )} For konstant trinlængde h = h 1 = h 2 findes det mere velkendte udtryk: dy/dx = (1½ y 2 ym + ½ ymm)/h Under løsningen af differentialligningerne korrigeres trinene h 1 og h 2 løbende afhængig af om de lokale variabelændringer bliver for store (f.eks. T = 5 (K)) eller for små (f.eks. T = 1 (K)). I tilfælde af at dette sker reetableres seneste beregningstrin og der fortsættes med de modificerede trinlængder. Løsning af ligningerne med Newton-Raphson Ved anvendelse af den foran beskrevne Shicmann algoritme bliver de ulineære partielle differential ligninger omdannet til et sæt af almindelige ulineære algebraiske ligninger, der ved hjælp af en linearisering gennem Newton-Raphson metoden reduceres til løsning af et sæt lineære algebraiske ligninger, der løses med en Gauss- Seidl algoritme. I Newton-Raphson proceduren bliver de ulineære algebraiske ligninger beskrevet ved: R (X) = 0, hvor R er en N dimensional residue-vektor funktion af den N-dimensionale variabel vektor X dvs. R I = f(x 1, X 2,.., X N ) med I = 1, 2,.., N

18 Der gættes en løsning X (f.eks. X 0 ) og den partielle afledede matrice A (Jacobi matricen med elementerne A IJ = R I / X J, hvor både I og J varierer mellem 1 og N = 16) i omegnen af den betragtede løsning udledes numerisk gennem små ændringer i X 0 Et forbedret gæt findes derefter fra: X = X 0 X,hvor X findes gennem løsning af den lineære matrix-ligning: A X = R (X 0 ). Denne procedure fortsættes indtil X er tilstrækkelig lille.

19 Resultater for Basis beregning Appendiks 5A

20 Vandtilsætning øges med 25% Appendiks 5B CO 2 svarende til 20% af luft tilsætning

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft /B-1/ Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft Hej Søren Jeg er studerende på Århus Maskinmesterskole og er nu igang med at skrive bacheloropgave om anlægget på Affaldscenter Århus. I den forbindelse

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

PIV og CFD analyse af brændselscelle manifold

PIV og CFD analyse af brændselscelle manifold PIV og CFD analyse af brændselscelle manifold Jesper Lebæk Jespersen, ErhvervsPhD-studerende, M.Sc. (mech. Eng.) Teknologisk Institut Mads Bang and Søren Knudsen Kær Aalborg University, Institute of Energy

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EGR, SCR og kombineret EGR og SO X scrubber

EGR, SCR og kombineret EGR og SO X scrubber Partnerskab for grøn skibsfart Emissionsteknologi på to-takts diesel motorer EGR, SCR og kombineret EGR og SO X scrubber Disclaimer All data provided on the following slides is for information purposes

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Pollution from shipping in Denmark

Pollution from shipping in Denmark AARHUS UNIVERSITET Pollution from shipping in Denmark Thomas Ellermann, Helge R. Olesen, Jesper Christensen, Morten Winther, and Marlene Plejdrup National Environmental Research Institute, Aarhus University

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 25. oktober 2013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Haveaffaldsprojektet

Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsaftalen (materialer + analyser + ÅKV indsats): Alessio Boldrin betalt af 3R forskerskolen: give status + fortælle hvad der skal ske Jacob Kragh Andersen har afsluttet sit

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Gastekniske dage, Billund 23-24. maj 2017 Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Termiske forgasning input af el-varme Agenda: - Termisk forgasning: Hvad er

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Developments and outlooks for biogas in Denmark Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Agenda Brief overlook history and status Targets for biogas development in

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed. 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed. 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567 Dato: Afslutningsskema 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed Air Energy Storage for ellagring i fremtidens elsystem 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567 3. Projektperiode

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Tank rengøring. By Kim Kjellberg

Tank rengøring. By Kim Kjellberg Tank rengøring By Kim Kjellberg Kim Kjellberg Portfolio Manager - Hygienic Tank Cleaning 12 års erfaring med tankrengøring inden for hygiejnisk og industrielle industrier Alfa Laval Slide 2 Agenda Tankrengøringsteknologier

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen Efterbehandling Emissioner Lars Christian Larsen Dinex Group New Technology Centre 2007 The new R&D head quarter of the Dinex Group Russia 2007 Production of exhaust & emission systems Turkey 2008 Production

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Stabilitet af kølet tankreaktor

Stabilitet af kølet tankreaktor Stabilitet af kølet tankreaktor Vi betragter en velomrørt tankreaktor, i hvilken den exoterme reaktion B skal gennemføres. Tankreaktorens volumen er V m 3 ), og reaktanten tilføres i en opløsning med den

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere