EXCLUSIVE GREEN C.S.I. - R.S.I. e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXCLUSIVE GREEN C.S.I. - R.S.I. e"

Transkript

1 EXCLUSIE GREEN C.S.I. - R.S.I. e English Español ortugûes Installer and user manual Manual de instalación y uso Manual para instalação e uso Magyar Romana Dansk Telepítői és felhasználói kéz ézik ikön önyv yv Manual de instalare si utilizare Installations- og brugervejledning 1

2 English EXCLUSIE GREEN boiler complies with basic requirements of the following Directives: Gas directive 90/396/EEC Yield directive 92/42/EEC Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC Low-voltage directive 73/23/EEC Regulation 677 for condensation boilers Thus, it is EC-marked Dansk EXCLUSIE GREEN kedlen opfylder kravene i følgende direktiver: Gas direktiv 90/396/EEC Yield direktiv 92/42/EEC El direktiv 89/336/EEC Lav-volt direktiv 73/23/EEC Regulation 677 af kondenserende kedler Kedlen er EC-mærket Español La caldera EXCLUSIE GREEN es conforme a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas: Directiva gas 90/396/CEE Directiva rendimientos 92/42/CEE Directiva compatibilidad electromagnética 89/336/ CEE Directiva baja tensión 73/23/CEE Normativa calderas de condensación 677 y por lo tanto es titular de la marca CE ortugûes caldeira EXCLUSIE GREEN está conforme com os requisitos essenciais das seguintes Directivas: Directiva gás 90/396/CEE Directiva rendimentos 92/42/CEE Directiva compatibilidade electromagnética 89/336/ CEE Directiva baixa tensão 73/23/CEE Normativa s de condensação 677 é portanto titular de marcação CE 0694 Q0479 Magyar z EXCLUSIE GREEN kazán teljesíti az alábbi irányelvek lényegi követelményeit: 90/396/EGK sz. gáz irányelv 92/42/EGK sz. irányelv a vízmelegítő kazánokról 89/336/EGK sz. irányelv az elektromágneses összeférhetőségről 73/23/EGK sz. irányelv a kisfeszültségű berendezésekről Kondenzációs kazánokra vonatkozó 677 sz. szabvány így jogosan viseli a CE-jelet Romana Centrala EXCLUSIE GREEN este fabricata in conformitate cu cerintele urmatoarelor Directive: Directiva gaz 90/396/EEC Directiva eficienta 92/42/EEC Directiva compatibilitate electromagnetica 89/336/ EEC Directiva voltaj redus 73/23/EEC Regulamentul 677 referitor la boilerele cu condensare rin urmare, este marcat cu simbolul CE 2

3 GREEN C.S.I. GREEN R.S.I. English This handbook contains data and information for both users and installers. In detail: - the chapters entitled Installing the boiler, Water connections, Gas connection, Electrical connection, Filling and draining, Evacuating products of combustion, Technical data, rogramming parameters, Gas regulation and conversion are intended for installers; - the chapters entitled Warnings and safety devices, Switching on and using are for both users and installers. The control panel is different between GREEN C.S.I. and GREEN R.S.I. (see detail). lease read, in the booklet, the instructions referring to your boiler model. Installer s-user s manual... 5 oiler operating elements Hydraulic circuit Electric diagrams Circulator residual head The following symbols are used in this manual: CUTION = operations requiring special care and adequate preparation NOT LLOWED = operations that MUST NOT be performed Español Este manual contiene datos e informaciones destinados tanto al usuario como al instalador. En especial: - los capítulos Instalación de la caldera, Conexiones hidráulicas, Conexión gas, Conexión eléctrica, Llenado y vaciado, Evacuación productos de la combustión, Datos técnicos, rogramación parámetros, Regulación y Transformación gas son los que se refieren al instalador; - los capítulos dvertencias y seguridades, y Encendido y funcionamiento son los que se refieren tanto al usuario como al instalador. El panel de mando es diferente entre los modelos GREEN C.S.I. y GREEN R.S.I. (ver dibujo). Rogamos consulten el manual para encontrar las instrucciones relativas a su modelo de caldera. Manual para el instalador-usuario Elementos funcionales de la caldera Circuito hidráulico Esquema eléctrico ltura de carga residual del circulador En algunas partes del manual se utilizan los símbolos: TENCIÓN = para acciones que requieren particular atención y una adecuada preparación ROHIIDO = para acciones que NO DEEN efectuarse nunca ortugûes Este livrete inclui dados e informações destinados quer ao usuário quer ao instalador. Especificadamente: - os capítulos Instalação da caldeira, Conexões hidráulicas, Conexão gás, Ligação eléctrica, Enchimento e esvaziamento, Evacuação dos produtos da combustão, Dados técnicos, rogramação parâmetros, Regulação e Transformação gás são aqueles referidos ao instalador: - os capítulos dvertências e seguranças e Ignição e Funcionamento são aqueles referidos quer ao usuário quer ao instalador. Os modelos GREEN C.S.I. e GREEN R.S.I. têm os painéis de comando diferentes (veja-se o desenho). Sugerimos consultar o manual para as instruções relativas ao seu modelo de caldeira. Manual do instalador-usuário Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos: Elementos funcionais da caldeira TENÇÃO = para acções que exigirem particular cuidado Circuito Hidráulico e preparação adequada Diagrama Eléctrico ltura total de elevação residual da bomba circuladora ROIIDO = para acções que NÃO SE DEEM absolutamente executar 3

4 Magyar Jelen kéz ézik ikön önyv mind a felhasználó mind a telepítő számára tarta talmaz infor ormációka mációkat. ontosab ntosabban: n: - a telepítő részére ére szánt fejez ejezete etek kazán telepítése, ízbekötése ötések, Gázbekötés ötés,, Elektr ktromos bekötés ötés,, Feltöltés és a berendezés és víztelenítése, Égéstermék elvezetés, Műszaki adatok, araméterek programozása, Gázbeállítások és gáztípusváltás ; - a telepítő és a felhasználó részére egyaránt szánt fejezetek az Általános tudnivalók és biztonsági előírások, egyújtás és működés. GREEN C.S.S.I.I. és GREEN R.S.I.I. (lásd rajz ajzon) modellek vez ezér érlőpa lőpaneljei különbözőek. k. Kérjük, olv lvassa el az Ön kazánjára a vona natk tkoz ozó kezelési utasítást. Telepítői kéz ézik ikön önyv-f yv-felhasználói kéz ézik ikön önyv yv kézikönyvben szerepelnek az alábbi szimbólumok: kazán funkcionális alkatrészei FIGYELEM = megfelelő körültekintést és felkészültséget ízkeringetés igénylő tevékenységek illa illamos kapcso pcsolási rajz TILOS = olyan tevékenységek, miket szigorúan TILOS keringető szivattyú maradék emelőnyomása végrehajtani Romana cest manua ual l contine date si infor orma matii ata tat t pentru utilizator tor cat t si pentru instala lator tor. Si anume: - capitolele intitulate Instalarea cazanului, Conectare la reteaua de apa, Conectare la reteaua de gaz, Conexiuni electrice, Umplerea si golirea instala latiei tiei,, Evacuarea produselor de ardere,, Date tehnice,, rog ogramarea parametr metrilor ilor,, Reglare si conversie gaz sunt dedicate instalatorilor; - capito pitolele intitulate te ver ertizar tizari i si masuri i de siguranta nta,, or ornire si utilizare sunt dedicate ata tat t instala lator torilor cat t si utilizator torilor ilor. ano noul de coma manda difer era intre modelele GREEN C.S.S.I.I. si GREEN R.S.I.I. (vez ezi i detalii). a rug ugam sa cititi din manua ual l instructiunle specifice modelului dumneavoastra. Manual instalator-utilizator In cuprinsul manualului se folosesc urmatoarele simboluri: Elemenetele functionale ale centralei Circuit hidraulic TENTIE = operatiunile necesita o atentie speciala si o pregatire adecvata Scheme electrice INTERZIS = este interzisa executarea acestor operatiuni resiune reziduala circulator Dansk Denne vejledning indeholder oplysninger til både installatør og bruger. - fsnit: Installation af kedlen, Rør-forbindelser, Gas tilslutning, El-forbindelser, åfyldning og aftapning, ftræk, Tekniske data, Indstilling af parametre, Omstilling mellem gasarter henvender sig til installatører og servicefirmaer; - fsnit: Sikkerhed, opstart og funktion henvender sig sig til både bruger og installatør. Kontrolpanelet på GREEN R.S.I. er forskellige. Gennemlæs vejledningen til den valgte model. Installations- og brugervejledning Kedelfunktioner Hydrauisk kredsløb El diagrammer umpe Følgende symboler anvendes i denne vejledning: EMÆRK = Handlinger der kræver speciel omhu og viden FORUDT= Handlinger der IKKE må foretages 4

5 1. GENERELT 2. INSTLLTION Kontroller pakkens indhold efter udpakning. Opbevar vejledning og garantibevis. Garantibeviset skal i udfyldt stand fremsendes til F.O.Holding /S. Salbjergvej 36, 4622 Havdrup. Der er et 24 måneders ombytnings-garanti på fabrikationsfejl på kedlens komponenter fra installationsdatoen. Efterlad ikke emballage i børns nærhed. Installation af kedlen skal foretages af autoriseret installatør. Kedlen skal monteres efter gældende regler og normer, Gasreglementet, Stærkstrømsreglementet, rbejdstilsynets publikation og stedlige myndigheders krav. Ukorrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr eller ting. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade der forårsages p.g.a. ukyndiges indgriben i kedlen. Kontroller efter installation og ved serviceerftersyn at kedlens elektriske forbindelser er intakte. Der må ikke foretages ændringer af kedlens sikkerheds- og automatik anordninger. Kontroller jævnligt at anlæggets vandtryk er mellem 1 og 1,5 bar. åfyld evt. vand. Hvis kedlen skal være afbrudt i længere tid foretages følgende: - afbryd for kedlens strømtilførsel. - luk for gastilførslen og for kedlens afspærringshaner. - ved risiko for frost tømmes kedlen og anlægget for vand. Kedlen skal efterses af autoriseret servicefirma hvert andet år. Denne vejledning er en integreret del af kedlen. ejledningen skal opbevares sammen med kedlen for senere brug ved bl.a. servicering. ed brug af produkter og apparater der anvender gas, elektricitet og vand skal visse basale sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes: Evt. indgriben i kedlen må kun foretages af aut. montør. i henhold til Gasreglementets regler. Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger må kun foretages af importøren. Da kedlen indeholder elektriske komponenter bør følgende iagttages: berør ikke elektriske apparater og komponenter med nogen våd eller fugtig del af kroppen, og/eller barfodet. Træk ikke i de elektriske forbindelser. Lad ikke børn betjene gaskedlen. Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen. Kondensafløbet må ikke tilstoppes eller blokeres. Der skal foretages eftersyn af kedlen hvert andet år af autoriseret servicefirma. Der må kun anvendes originale reservedele. Det anbefales at tegne servicekontrakt med autoriseret servicefirma. Instruer brugeren i brug af kedlen. eretta Exclusive Green RSI må ikke installeres udendørs. ed mistanke om gasudslip (gaslugt): enyt ingen elektriske installationer, telefon eller andet, der kan foranledige gnist. Åbn omgående døre og vinduer for tilførsel af frisk luft. Luk for gassen og tilkald servicemontør Der tages forbehold for fejl og ændringer i trykt materiale. Installation skal foretages af autoriseret installatør. Model Type Kategori Ydelse R.S.I. Solo-kedel C 16 kw R.S.I. Solo-kedel C 25 kw R.S.I. Solo-kedel C 35 kw Exclusive GREEN R.S.I. er en væghængt, kondenserende gaskedel, der har følgende funktionsmuligheder: - TYE : kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion. - TYE : varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en termostat. - TYE C: varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler (Kit ekstratilbehør). ed forbindelse til fremmed beholder anvendes NTC-føler: 10 kohm ED 25 C, 3435 ±1%. arameteret brugsvands-mode indstilles i overensstemmelse med den valgte installationstype. arametrene indstilles som beskrevet på side 136. Kedlen kan installeres overalt i boligen på betingelse af, at der udføres korrekt aftræk. Kedlen kan installeres med vandret eller lodret balanceret aftræk samt splitaftræk type: 23, 53; C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, C83x. Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger. emærk: monter ikke kedlen hvor den udsættes for direkte vanddampe kedlen må ikke installeres over et komfur eller andre kogeenheder afstandskrav af hensyn til servicering: mindst 2,5 cm til hver side og 20 cm under og over kedlen der må ikke opbevares let antændelige produkter i opstillingsrummet. Monteringsbeslag og skabelon leveres med kedlen (fig. 2). Monteringsanvisning: monter ophænget (F) og (G) på væggen kontroller at ophænget hænger vandret. monter evt. varmtvandsbeholder og udfør rørforbindelserne. Efter installation af kedlen kan skruerne D 1 (fig. 3a) fjernes. Når der er foretaget rørforbindelse til vand og gas, monteres det nederste del af kappen (-, fig. 3b). Fastgør kappen med skruerne C (fig. 3c), pakket sammen med manualen. 3. RØRFORINDELSER lacering og dimensioner af rørforbindelser er vist på figur 2: - anlæg retur 3/4 - anlæg frem 3/4 C - gas forbindelse 3/4 D - beholder retur 3/4 E - beholder frem 3/4 4. INSTLLTION F UDEFØLER Udefølerens placering er vigtig for at opnå korrekt klimaregulering. Føleren placeres udvendigt på ejendommens nordside i en højde af ca. 2 m. Føleren må ikke placeres i nærheden af aftræk, døre og vinduer eller hvor den bliver sol-påvirket. Montering af føleren. - fmonter dækslet ved at dreje det mod uret. - Marker punkterne hvor der skal bores. nvend følerhuset som skabelon. - Fjern skabelonen og bor hullerne. - Monter følerhuset på væggen med de to skruer. - Løsn ledningsholder skruen. Monter ledningerne (0,5 og 1mm 2 ) - Se afsnittet El-forbindelser for forbindelse af føleren til kedlen (Føleren monteres i højre del af den venstre klemrække). Dansk 125

6 - Fastgør ledningsholder skruen og sæt dækslet på. Føleren skal placeres på en plan overflade. Maximum afstand mellem udeføleren og kedlen er 30 m. Hvis det er nødvendigt med samlinger på ledningerne, skal disse være vandtætte og beskyttede. Ledningerne til udeføleren skal være adskilt fra øvrige kabler og ledninger (230.a.C.). 5. KONDENSFNG fløbet (, fig. 5b) samler: kondensvand. afløb fra sikkerhedsventil, aut.luftudlader og afttappet. Kondensfanget skal føres til afløb i henhold til gældende regler. Forbindelsen til afløb er udvendigt 20 mm. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af mangelfuld udført afløbstilslutning. 6. GS FORINDELSER Gastilslutningen skal udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og anvisninger. Kontroller før tilslutning af gas: at installationen er korrekt udført at kedlen tilsluttes korrekt gasart at alle rør er rene. ær omhyggelig med rørforbindelserne. Kontroller omhyggeligt at alle samlinger er tætte. 7. EL FORINDELSER El-forbindelsen foretages således: - fjern skruen der fastgør bundkappen (C, fig. 3c) - Træk bundkappen fremad og fjern den (-) (fig. 4a) - Løsn de to skruer (D) og fjern kabinettet (fig. 3a) - Løft panelet og vip det fremad - Åbn dækslerne over printet ved at skubbe dem i pilenes retning (fig. 4b: G Stik til varmtvandsbeholder). Forbind kedlen til strømforsyningen med en to-pols kontakt med en afstand af min. 3,5 mm (EN , kategori III). Kedlen tilsluttes 230 olt/50 Hz, med et strømforbrug af 130 W (16kW R.S.I. - 25kW R.S.I.) 175 W (35kW R.S.I.) i overensstemmelse med EN standard. Der skal foretages ekstra beskyttelse i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet. Der skal foretages korrekt Fase/Nul/Jordforbindelse. Udeføler og beholderføler. Se diagram side Rumtermostat (220) (Dia. ). 3 NTC føler beholder (emærk NTC-føler til varmtvandsbeholder skal monteres på blokken med 4 stik i venstre side. Dia. D) 5 NTC udeføler (Dia. E). 6 ON/OFF termostat beholder (Dia. F). Gas- eller vandrør må ikke anvendes til jordforbindelse. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstatået som følge af fejlagtig el-installation. nvend det medfølgende el-kabel til forbindelse af kedlen. Forbind rumtermostat og/eller kloktermostat som vist på el-diagram side NDÅFYLDNING OG TØMNING Når rørforbindelserne er udført på fyldes vand. nlægget skal gennemskylles for evt. urenheder. Der skal monteres afspærringshaner på alle kedelforbindelserne. lle samlinger skal kunne adskilles. armeanlægget skal være koldt, når der påfyldes vand. drej dækslet på pumpens automatudlufter to-tre gange (, fig. 6b) for at åbne den; påfyld vand indtil et tryk af ca. 1,5 bar (grøn zone) (fig. 6b). Luk påfyldningshanen. Kedlen er forsynet med en effektiv automatudlufter. Kedlen starter når udluftningesfasen er udført. EMÆRK: luften fjernes automatisk fra kedlen med to luftudladere, og E. Den ene er placeret på pumpen, den anden i forbrændingskammeret. fbryd strømtilførslen før anlægget tømmes for vand. Løsn tømmehanen (F) andet fra anlægget løber ud gennem afløbssamleren (G). EMÆRK Kondensfanget skal føres til afløb i henhold til gældende regler. Forbindelsen til afløb er udvendigt 20 mm. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af mangelfuld udført afløbstilslutning. Udluftning af varmesystem. Foretag følgende udluftning før første opstart og såfremt anlægget har været tømt for vand: 1. rug en 11 mm fastnøgle til at åbne den manuelle udlufter placeret i toppen af kedlen (fig. 7). Husk at montere en slange på udlufteren, så kedlen ikke beskadiges af vandet. 2. Åben den manuelle fyldehane, placeret under kedlen. fvent udluftning på den manuelle udlufter til der kommer vand. 3. Tænd kedlen med gashanen lukket. 4. Såfremt der anvendes rumtermostat, skal denne kalde på varme. 5. Åbn og luk for brugsvandet så kelden derved skifter mellem anlæg- og beholderdrift (såfremt beholder er monteret). emærk at kedlen vil gå på fejl, da gashanen er lukket. 6. Gennemfør denne procedure indtil der ikke kommer luft ud af den manuelle luftskrue. 7. Kontroller at kedlen har korrekt vandtryk (0,5-1,5 bar). 8. Luk den manuelle fyldehane under kedlen. 9. Åben gashane og genstart kedlen. 9. FTRÆK OG LUFTINDTG FTRÆKS KONFIGURTIONER (fig. 8) Kedlen er godkent med følgende aftræksmuligheder: C13 andret balanceret aftræk. Der kan anvendes splitaftræk fra kedlen, men der skal afsluttes med min. 50 cm balanceret aftræk. C23 Ikke DK C33 Lodret balanceret aftræk. C43 alanceret aftræk, flere kedler på samme aftræk. C53 Splitaftræk. C63 Ikke DK C83 Ikek DK Gaskedlen har lukket forbrændingskammer og skal forbindes med de godkendte, originale eretta aftrækssystemer til luftindtag og aftræk. ftrækket er en integreret del af kedelinstallationen. ftrækket leveres særskilt, for at give størst mulighed for fleksible løsninger. Kedlen kan monteres med vandret eller lodret balanceret aftræk samt splitaftræk. ftrækket skal udføres i overensstemmelse med CE-godkendelsen, gældende regler og anvisninger. Kedlen må ikke opstartes uden aftrækssystemet er monteret. Der må kun anvendes originale eretta aftræksdele for kondenserende gaskedler. 126

7 INSTLLTION MEKNISK FTRÆK. FRISKLUFT FR OSTILLINGSRUM. Type 23. Ø 80mm ftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Kedlen forbindes til Ø80mm afkastet med en Ø60-80mm overgang. Friskluft tages fra opstillingsrum efter gældende regler. ftrækket skal have et fald på min.3% mod kedlen. Gaskedlen har lukket forbrændingskammer. Der skal monteres korrekt aftræk til det fri. Luftindtag foretages ligeledes fra det fri. 16 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 INSTLLTION LNCERET FTRÆK Type C (Ø mm) ftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Det fremgår af grafen om kondensfang er påkrævet. ftrækket skal have et fald på min.3% mod kedlen. Kedlen tilpasser automatisk blæserhastigheden efter installationen og aftrækslængden. Luftindtaget må ikke på nogen måde tilstoppes. andret 16 R.S.I. 25 R.S.I. Lodret 25 R.S.I. 35 R.S.I. 16 R.S.I. 25 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø max.længde m Ø ,80 7,80 7,80 8,80 8,80 8,80 Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Max. længde er lige længde uden anvendelse af bøjninger, afslutningshætte og forbindelser. Splitaftræk (Ø 80) Splitaftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Fjern dækslet på kedlens top. Luftindtaget forbindes med en overgang for splitaftræk. fkastet forbindes ligeledes til kedlen med en overgang for splitaftræk. ftrækket skal have et fald på min. 3% mod kedlen. Kedlen tilpasser automatisk blæserhastigheden efter installationen og aftrækslængden. Luftindtaget må ikke på nogen måde stoppes. De tilladte indtag/aftrækslængder fremgår af graferne. nvendelse af længere aftræk medfører nedsættelse af kedlens ydelse. 16 R.S.I. 25 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Max. længde er lige længde uden anvendelse af bøjninger, afslutningshætte og forbindelser. Dansk LNCERET FTRÆK FKST/LUFTINDTG SLIT FTRÆK FKST/LUFTINDTG LUFTINDTG FR OSTILLINGSRUM 180, overgang Ø Fig. 9 Fig. 10 Fig

8 R.S.I FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) R.S.I. 60 FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) R.S.I. 80 FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) 128

9 TEKNISKE DT ORMNING: Nominel belasting kw 16,00 25,00 34,60 kcal/h Nominel ydele (80 /60 ) kw 15,60 24,43 33,74 kcal/h Nominel ydelse (50 /30) kw 16,80 26,13 36,75 kcal/h MIn. belastning kw 3,50 6,00 7,00 kcal/h Min. ydelse (80 /60) kw 3,40 5,86 6,88 kcal/h MIn. ydelse (50 /30 ) kw 3,70 6,44 7,55 kcal/h Effekt n max-n min (80-60 ) % 97,5-96,0 97,7-97,7 97,5-98,3 Effekt 30% (47 retur) % 101,1 101,2 102,1 Forbrændings effekt % 97,6 97,9 97,8 Effekt n max-n min (50-30 ) % 104,9-104,6 104,5-107,3 106,2-107,8 Effekt 30% (30 retur) % 107,8 107,1 108,6 Elforbrug W Kategori I2H I2H I2H Landekode DK DK DK Strømforsyning - Hz Elektrisk sikkethed med I X5D X5D X5D Tomgangstab % 0,10-0,80 0,10-0,80 0,10-0,80 CENTRLRME Tryk max.temperatur bar Min. tryk bar 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45 Fremløbstemperatur område C Disponibelt pumpetryk mbar ved kapacitet l/h Trykekspansionsbeholder l Fortryk ekspansionsbeholder bar GSTILSLUTNING Naturgas (G20) mbar RØRFORINDELSER Centralvarme fremløb/retur Ø 3/4 3/4 3/4 armtvandsbeholder frem/retur Ø 3/4 3/4 3/4 Gas Ø 3/4 3/4 3/4 KEDELDIMENSIONER Højde mm redde mm 452,5 452,5 452,5 Dybde mm 358,5 358,5 358,5 ægtt kg LÆSER Fan residual head, 0,5 m + 90 bøjning (indtag + afkast) a FLOW Luft Nm 3 /h 20,446 31,237 43,231 Røggas Nm 3 /h 22,050 33,744 46,701 Masse flow (max-min) gr/s 7,41-1,62 11,32-2,72 15,67-3,17 LNCERET FTRÆK Diameter mm Max længde m 7,80 7,80 7,80 Reduktion ved anvendelse af bøjning 90 /45 m 0,85/0,5 0,85/0,5 0,85/0,5 æghul (diameter) mm SLITFTRÆK Diameter mm Max længde m Reduktion ved anvendelse af bøjning 90 /45 m 0,8/0,5 0,8/0,5 0,8/0,5 Nox 5 class 5 class 5 class Emission værdier ved maximum og minimum ved G20** Maximum CO s.a. mindre end p.p.m CO 2 % 8,8 9 9 NOx s.a. mindre end p.p.m t røggas C Minimum CO s.a. mindre end p.p.m CO 2 % 8,8 9,3 9 NOx s.a. mindre end p.p.m t røggas C R.S.I. 16kW R.S.I. 25kW R.S.I. 35kW Dansk ** fprøvet med Ø balanceret aftræk længde 0,85m vand temperatur C. 129

10 11. MULTIGS TEL arametre Metan LG (propan) (G20) (G31) Wobbe index nedre brændværdi (15 C-1013 mbar) MJ/m 3 S 45,67 70,69 Tilslutningstryk MJ/m 3 S 34,02 88 MJ/kgs - 46,34 Tilslutning nominal tryk mbar (mm H 2 O) (203,9) (377,3) Tilslutning minimum tryk mbar (mm H 2 O) 10 (102) kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 4,7 3,6 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 1,69 - kg/h - 1,24 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,37 - kg/h - 0,27 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 6,7 4,7 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 2,65 - kg/h - 1,94 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,63 - kg/h - 0,57 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 7,0 5,0 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 3,66 - kg/h - 2,69 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,74 - kg/h - 0,54 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min

11 12. OSTRT OG FUNKTIONER Exclusive GREEN R.S.I. Installationstyper: TYE : kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion. TYE : varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en termostat. TYE C: varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler (Kit ekstratilbehør). arametret brugsvands mode indstilles afhængigt af den valgte installationstype. Første opstart og indstilling skal udføres af autoriseret montør. FUNKTIONER nlægs temperatur knap: indstiller fremløbstemperaturen eller kurvetemperaturen. rugsvands temperaturknap (kun C TYE): indstiller temperaturen på vandet i varmtvandsbeholderen. Knap for indstilling af parametre (type, og C): anvendes i kalibrerings- og programmeringsfaser. Funktionsknap: - ON kedlen er tilsluttet el og venter på funktionskald ( - ) - OFF kedlen er tilsluttet el men kelden er slukket - RESET resetter kedlen efter stop nlægstemperatur knap ON-OFF-RESET funktions knap Sæson mode knap INFO knap rugsvands-temperatur knap (kun C TYE) Knap for indstilling af parametre Sæson mode knap: anvendes til valg af ønsket funktionsmode: ved tryk på knappen, flytter indikatioren funktionsvælger til: (vinter) eller (sommer, kun hvis varmtvandsbeholder er tilsluttet). Info knap: viser en sekvens af informationer ved kedlens funktion. Fig. 13 ESKRIELSE F DISLY SYMOLER Søjle for centralvarme Søjle for brugsvand (vises kun i anlægstype C) Dansk rugsvandsfunktions symbol (vises i type og C) Driftstop (for detaljer, se side 134) Reset symbol (for detaljer, se side 134) nlægstryk Udeføler tilsluttet Temperaturvisning, anlæg/brugsvand, når type C er valgt eller Driftstop symbol (f.eks ingen flamme) Funktions knap (indstillet på det valgte mode: vinter eller sommer (kun med varmtvandsbeholder tilsluttet) rænder symbol nti-frost funktion aktiv symbol Fig

12 Opstart Kedlen opstartes således: - gashanen er placeret under dækslet under kedlen - åbn gashanen ved at dreje grebet mod uret (fig. 15). - tænd for kedlen. Regulering af fremløbstemperatur I position vinter, reguleres fremløbstemperaturen ved at dreje på vælgeren (, fig. 20), Drej med uret for at øge temperaturen og mod uret for at nedsætte temperaturen. Fig. 15 position åben Fig. 20 Når strømmen tilsluttes gennemløber kedlen nogle tests og en serie tal og bogstaver vises i displayet. Hvis testen gennemløbes korrekt, er kedlen klar til at starte 4 sekunder efter testen. Displayet ser ud som fig. 16. Fig. 16 Hvis testen ikke gennemløbes korrekt, starter kedlen ikke og et 0 blinker i displayet. I dette tilfælde kontaktes servicefirma. Kedlen starter op i den funktion, den var i før stoppet. Hvis kedlen var i vinter mode, da den stoppede, starter den igen i vinter mode. Hvis kedlen var i OFF mode, viser displayet to streger i midten (fig. 17). Tryk på ( ) knappen for at tænde for kedlen. jælken lyser for hver 5 C temperaturen stiger. Den valgte temperatur vises i displayet. Regulering af fremløbstemperatur med udeføler monteret Når der er installeret en udeføler, vælges fremløbstemperaturen automatisk af systemet, som hurtigt regulerer fremløbstemperaturen i henhold til udetemperatur. Kun den midterste bjælke lyser (fig. 21). Drej fremløbstemperaturvælgeren med uret for at øge den automatisk valgte temperatur og mod uret for at nedsætte temperaturen. jælkerne lyser (for hvert komfort niveau). arallellelforskydnings kurvens justeringsområde er mellem -5 og +5 (fig. 21). Når der vælges komfort niveau, viser displayet det ønskede komfortniveau, medens bjælkerne viser det tilsvarende segment (fig. 22). C + 4/ /5 Fig. 21 Fig. 17 ælg det ønskede funktionsmode ved tryk på indtil symbolet flytter sig til: INTER - SOMMER knappen, INTER funktion (fig. 18) Med vælgeren i denne position, producerer kedlen varmt vand til opvarmning og til den eksterne varmtvandsbeholder. S..R.. booster funktionen anvendes i denne position, såfremt rumføler er monteret (se afsnittet Kedel funktioner ). Fig. 18 SOMMER funktion (kun med ekstern varmtvandsbeholder forbundet, fig. 19) Med vælgeren i denne position producerer kedlen varmt vand til beholderen for at opretholde en stabil varmtvands temperatur. Fig. 22 Indstilling af brugsvandstemperatur TYE kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion TYE varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder med termostat. Kedlen leverer varmt vand til opvarmning af beholderen, reguleret af en termostat. Symbolet blinker i displayet. TYE C varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler. Temperaturen på det varme vand reguleres ved at dreje D (fig. 23). jælkerne lyser for hver 3 C når temperaturen stiger. Ca. 4 sek. efter at der er valgt, er modifikationen gemt, og displayet vender tilbage til at vise fremløbstemperaturen målt af fremløbsføleren. Fig. 23 D Fig

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. Deutsch INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. Deutsch INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. Deutsch INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING EXCLUSIVE BOILER GREEN HE kedlen opfylder kravene i følgende direktiver: Gas direktiv 2009/142/EEC; Yield direktiv 92/42/EEC;

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Super Exclusive 24 R.S.I.

Super Exclusive 24 R.S.I. Væghængt gaskedel Brugervejledning Super Exclusive 24 R.S.I. 1 Denne gaskedel er produceret i overensstemmelse med UE Gas Directive 90/ 396/CEE og kedlen er CE mærket. 0694 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VIGTIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. Boiler 24 B.S.I.

Brugervejledning. Boiler 24 B.S.I. Brugervejledning Boiler 24 B.S.I. 1 BERETTA BOILER 24 B.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer: CE mærkning er opnået i overensstemmelse hertil. 0694 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3

Læs mere

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE POWER PLUS KASKADE KEDLER MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL POWER PLUS WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Idra Green 16 R.S.I. Idra Green 26 R.S.I. Brugervejledning

Idra Green 16 R.S.I. Idra Green 26 R.S.I. Brugervejledning Idra Green 16 R.S.I. Idra Green 26 R.S.I. Brugervejledning 2 Denne gaskedel er CE-godkendt. 0694 1 GENERELT 2 KEDELBESKRIVELSE 3 START OG BRUG AF KEDLEN 4 INDSTILLING AF BRUGSVANDSTEMPERATUR 5 INDSTILLINGER

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Beretta 525KT Green-line

Beretta 525KT Green-line Installations- og Servicevejledning VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL M/INDBYGGET 60 LITER VARMTVANDSBEHOLDER Beretta 525KT Green-line CE-nr. 49AU2855 1 2 NDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 4 APPARAT-BESKRIVELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS

ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS Installationsvejledning, anvendelse og vedligeholdelse Modeller til generel installation: CMB-5 EB-10 Modeller kun til udendørs installation:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 B.S.I.

EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 B.S.I. EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 B.S.I. Slovensko Navodila za vgradite aditev,, priključite iključitev v in uporabo Hrvatski Priručnik za montažu i korištenje Srpski Priručnik za montažu i korišćenje Slovensky

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839.

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Faklen monteres på vægbeslag (Kosan Gas varenr. F-gas 28783, N-gas 28791) eller på et standerrør (Kosan Gas

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere