EXCLUSIVE GREEN C.S.I. - R.S.I. e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXCLUSIVE GREEN C.S.I. - R.S.I. e"

Transkript

1 EXCLUSIE GREEN C.S.I. - R.S.I. e English Español ortugûes Installer and user manual Manual de instalación y uso Manual para instalação e uso Magyar Romana Dansk Telepítői és felhasználói kéz ézik ikön önyv yv Manual de instalare si utilizare Installations- og brugervejledning 1

2 English EXCLUSIE GREEN boiler complies with basic requirements of the following Directives: Gas directive 90/396/EEC Yield directive 92/42/EEC Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC Low-voltage directive 73/23/EEC Regulation 677 for condensation boilers Thus, it is EC-marked Dansk EXCLUSIE GREEN kedlen opfylder kravene i følgende direktiver: Gas direktiv 90/396/EEC Yield direktiv 92/42/EEC El direktiv 89/336/EEC Lav-volt direktiv 73/23/EEC Regulation 677 af kondenserende kedler Kedlen er EC-mærket Español La caldera EXCLUSIE GREEN es conforme a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas: Directiva gas 90/396/CEE Directiva rendimientos 92/42/CEE Directiva compatibilidad electromagnética 89/336/ CEE Directiva baja tensión 73/23/CEE Normativa calderas de condensación 677 y por lo tanto es titular de la marca CE ortugûes caldeira EXCLUSIE GREEN está conforme com os requisitos essenciais das seguintes Directivas: Directiva gás 90/396/CEE Directiva rendimentos 92/42/CEE Directiva compatibilidade electromagnética 89/336/ CEE Directiva baixa tensão 73/23/CEE Normativa s de condensação 677 é portanto titular de marcação CE 0694 Q0479 Magyar z EXCLUSIE GREEN kazán teljesíti az alábbi irányelvek lényegi követelményeit: 90/396/EGK sz. gáz irányelv 92/42/EGK sz. irányelv a vízmelegítő kazánokról 89/336/EGK sz. irányelv az elektromágneses összeférhetőségről 73/23/EGK sz. irányelv a kisfeszültségű berendezésekről Kondenzációs kazánokra vonatkozó 677 sz. szabvány így jogosan viseli a CE-jelet Romana Centrala EXCLUSIE GREEN este fabricata in conformitate cu cerintele urmatoarelor Directive: Directiva gaz 90/396/EEC Directiva eficienta 92/42/EEC Directiva compatibilitate electromagnetica 89/336/ EEC Directiva voltaj redus 73/23/EEC Regulamentul 677 referitor la boilerele cu condensare rin urmare, este marcat cu simbolul CE 2

3 GREEN C.S.I. GREEN R.S.I. English This handbook contains data and information for both users and installers. In detail: - the chapters entitled Installing the boiler, Water connections, Gas connection, Electrical connection, Filling and draining, Evacuating products of combustion, Technical data, rogramming parameters, Gas regulation and conversion are intended for installers; - the chapters entitled Warnings and safety devices, Switching on and using are for both users and installers. The control panel is different between GREEN C.S.I. and GREEN R.S.I. (see detail). lease read, in the booklet, the instructions referring to your boiler model. Installer s-user s manual... 5 oiler operating elements Hydraulic circuit Electric diagrams Circulator residual head The following symbols are used in this manual: CUTION = operations requiring special care and adequate preparation NOT LLOWED = operations that MUST NOT be performed Español Este manual contiene datos e informaciones destinados tanto al usuario como al instalador. En especial: - los capítulos Instalación de la caldera, Conexiones hidráulicas, Conexión gas, Conexión eléctrica, Llenado y vaciado, Evacuación productos de la combustión, Datos técnicos, rogramación parámetros, Regulación y Transformación gas son los que se refieren al instalador; - los capítulos dvertencias y seguridades, y Encendido y funcionamiento son los que se refieren tanto al usuario como al instalador. El panel de mando es diferente entre los modelos GREEN C.S.I. y GREEN R.S.I. (ver dibujo). Rogamos consulten el manual para encontrar las instrucciones relativas a su modelo de caldera. Manual para el instalador-usuario Elementos funcionales de la caldera Circuito hidráulico Esquema eléctrico ltura de carga residual del circulador En algunas partes del manual se utilizan los símbolos: TENCIÓN = para acciones que requieren particular atención y una adecuada preparación ROHIIDO = para acciones que NO DEEN efectuarse nunca ortugûes Este livrete inclui dados e informações destinados quer ao usuário quer ao instalador. Especificadamente: - os capítulos Instalação da caldeira, Conexões hidráulicas, Conexão gás, Ligação eléctrica, Enchimento e esvaziamento, Evacuação dos produtos da combustão, Dados técnicos, rogramação parâmetros, Regulação e Transformação gás são aqueles referidos ao instalador: - os capítulos dvertências e seguranças e Ignição e Funcionamento são aqueles referidos quer ao usuário quer ao instalador. Os modelos GREEN C.S.I. e GREEN R.S.I. têm os painéis de comando diferentes (veja-se o desenho). Sugerimos consultar o manual para as instruções relativas ao seu modelo de caldeira. Manual do instalador-usuário Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos: Elementos funcionais da caldeira TENÇÃO = para acções que exigirem particular cuidado Circuito Hidráulico e preparação adequada Diagrama Eléctrico ltura total de elevação residual da bomba circuladora ROIIDO = para acções que NÃO SE DEEM absolutamente executar 3

4 Magyar Jelen kéz ézik ikön önyv mind a felhasználó mind a telepítő számára tarta talmaz infor ormációka mációkat. ontosab ntosabban: n: - a telepítő részére ére szánt fejez ejezete etek kazán telepítése, ízbekötése ötések, Gázbekötés ötés,, Elektr ktromos bekötés ötés,, Feltöltés és a berendezés és víztelenítése, Égéstermék elvezetés, Műszaki adatok, araméterek programozása, Gázbeállítások és gáztípusváltás ; - a telepítő és a felhasználó részére egyaránt szánt fejezetek az Általános tudnivalók és biztonsági előírások, egyújtás és működés. GREEN C.S.S.I.I. és GREEN R.S.I.I. (lásd rajz ajzon) modellek vez ezér érlőpa lőpaneljei különbözőek. k. Kérjük, olv lvassa el az Ön kazánjára a vona natk tkoz ozó kezelési utasítást. Telepítői kéz ézik ikön önyv-f yv-felhasználói kéz ézik ikön önyv yv kézikönyvben szerepelnek az alábbi szimbólumok: kazán funkcionális alkatrészei FIGYELEM = megfelelő körültekintést és felkészültséget ízkeringetés igénylő tevékenységek illa illamos kapcso pcsolási rajz TILOS = olyan tevékenységek, miket szigorúan TILOS keringető szivattyú maradék emelőnyomása végrehajtani Romana cest manua ual l contine date si infor orma matii ata tat t pentru utilizator tor cat t si pentru instala lator tor. Si anume: - capitolele intitulate Instalarea cazanului, Conectare la reteaua de apa, Conectare la reteaua de gaz, Conexiuni electrice, Umplerea si golirea instala latiei tiei,, Evacuarea produselor de ardere,, Date tehnice,, rog ogramarea parametr metrilor ilor,, Reglare si conversie gaz sunt dedicate instalatorilor; - capito pitolele intitulate te ver ertizar tizari i si masuri i de siguranta nta,, or ornire si utilizare sunt dedicate ata tat t instala lator torilor cat t si utilizator torilor ilor. ano noul de coma manda difer era intre modelele GREEN C.S.S.I.I. si GREEN R.S.I.I. (vez ezi i detalii). a rug ugam sa cititi din manua ual l instructiunle specifice modelului dumneavoastra. Manual instalator-utilizator In cuprinsul manualului se folosesc urmatoarele simboluri: Elemenetele functionale ale centralei Circuit hidraulic TENTIE = operatiunile necesita o atentie speciala si o pregatire adecvata Scheme electrice INTERZIS = este interzisa executarea acestor operatiuni resiune reziduala circulator Dansk Denne vejledning indeholder oplysninger til både installatør og bruger. - fsnit: Installation af kedlen, Rør-forbindelser, Gas tilslutning, El-forbindelser, åfyldning og aftapning, ftræk, Tekniske data, Indstilling af parametre, Omstilling mellem gasarter henvender sig til installatører og servicefirmaer; - fsnit: Sikkerhed, opstart og funktion henvender sig sig til både bruger og installatør. Kontrolpanelet på GREEN R.S.I. er forskellige. Gennemlæs vejledningen til den valgte model. Installations- og brugervejledning Kedelfunktioner Hydrauisk kredsløb El diagrammer umpe Følgende symboler anvendes i denne vejledning: EMÆRK = Handlinger der kræver speciel omhu og viden FORUDT= Handlinger der IKKE må foretages 4

5 1. GENERELT 2. INSTLLTION Kontroller pakkens indhold efter udpakning. Opbevar vejledning og garantibevis. Garantibeviset skal i udfyldt stand fremsendes til F.O.Holding /S. Salbjergvej 36, 4622 Havdrup. Der er et 24 måneders ombytnings-garanti på fabrikationsfejl på kedlens komponenter fra installationsdatoen. Efterlad ikke emballage i børns nærhed. Installation af kedlen skal foretages af autoriseret installatør. Kedlen skal monteres efter gældende regler og normer, Gasreglementet, Stærkstrømsreglementet, rbejdstilsynets publikation og stedlige myndigheders krav. Ukorrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr eller ting. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade der forårsages p.g.a. ukyndiges indgriben i kedlen. Kontroller efter installation og ved serviceerftersyn at kedlens elektriske forbindelser er intakte. Der må ikke foretages ændringer af kedlens sikkerheds- og automatik anordninger. Kontroller jævnligt at anlæggets vandtryk er mellem 1 og 1,5 bar. åfyld evt. vand. Hvis kedlen skal være afbrudt i længere tid foretages følgende: - afbryd for kedlens strømtilførsel. - luk for gastilførslen og for kedlens afspærringshaner. - ved risiko for frost tømmes kedlen og anlægget for vand. Kedlen skal efterses af autoriseret servicefirma hvert andet år. Denne vejledning er en integreret del af kedlen. ejledningen skal opbevares sammen med kedlen for senere brug ved bl.a. servicering. ed brug af produkter og apparater der anvender gas, elektricitet og vand skal visse basale sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes: Evt. indgriben i kedlen må kun foretages af aut. montør. i henhold til Gasreglementets regler. Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger må kun foretages af importøren. Da kedlen indeholder elektriske komponenter bør følgende iagttages: berør ikke elektriske apparater og komponenter med nogen våd eller fugtig del af kroppen, og/eller barfodet. Træk ikke i de elektriske forbindelser. Lad ikke børn betjene gaskedlen. Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen. Kondensafløbet må ikke tilstoppes eller blokeres. Der skal foretages eftersyn af kedlen hvert andet år af autoriseret servicefirma. Der må kun anvendes originale reservedele. Det anbefales at tegne servicekontrakt med autoriseret servicefirma. Instruer brugeren i brug af kedlen. eretta Exclusive Green RSI må ikke installeres udendørs. ed mistanke om gasudslip (gaslugt): enyt ingen elektriske installationer, telefon eller andet, der kan foranledige gnist. Åbn omgående døre og vinduer for tilførsel af frisk luft. Luk for gassen og tilkald servicemontør Der tages forbehold for fejl og ændringer i trykt materiale. Installation skal foretages af autoriseret installatør. Model Type Kategori Ydelse R.S.I. Solo-kedel C 16 kw R.S.I. Solo-kedel C 25 kw R.S.I. Solo-kedel C 35 kw Exclusive GREEN R.S.I. er en væghængt, kondenserende gaskedel, der har følgende funktionsmuligheder: - TYE : kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion. - TYE : varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en termostat. - TYE C: varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler (Kit ekstratilbehør). ed forbindelse til fremmed beholder anvendes NTC-føler: 10 kohm ED 25 C, 3435 ±1%. arameteret brugsvands-mode indstilles i overensstemmelse med den valgte installationstype. arametrene indstilles som beskrevet på side 136. Kedlen kan installeres overalt i boligen på betingelse af, at der udføres korrekt aftræk. Kedlen kan installeres med vandret eller lodret balanceret aftræk samt splitaftræk type: 23, 53; C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, C83x. Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger. emærk: monter ikke kedlen hvor den udsættes for direkte vanddampe kedlen må ikke installeres over et komfur eller andre kogeenheder afstandskrav af hensyn til servicering: mindst 2,5 cm til hver side og 20 cm under og over kedlen der må ikke opbevares let antændelige produkter i opstillingsrummet. Monteringsbeslag og skabelon leveres med kedlen (fig. 2). Monteringsanvisning: monter ophænget (F) og (G) på væggen kontroller at ophænget hænger vandret. monter evt. varmtvandsbeholder og udfør rørforbindelserne. Efter installation af kedlen kan skruerne D 1 (fig. 3a) fjernes. Når der er foretaget rørforbindelse til vand og gas, monteres det nederste del af kappen (-, fig. 3b). Fastgør kappen med skruerne C (fig. 3c), pakket sammen med manualen. 3. RØRFORINDELSER lacering og dimensioner af rørforbindelser er vist på figur 2: - anlæg retur 3/4 - anlæg frem 3/4 C - gas forbindelse 3/4 D - beholder retur 3/4 E - beholder frem 3/4 4. INSTLLTION F UDEFØLER Udefølerens placering er vigtig for at opnå korrekt klimaregulering. Føleren placeres udvendigt på ejendommens nordside i en højde af ca. 2 m. Føleren må ikke placeres i nærheden af aftræk, døre og vinduer eller hvor den bliver sol-påvirket. Montering af føleren. - fmonter dækslet ved at dreje det mod uret. - Marker punkterne hvor der skal bores. nvend følerhuset som skabelon. - Fjern skabelonen og bor hullerne. - Monter følerhuset på væggen med de to skruer. - Løsn ledningsholder skruen. Monter ledningerne (0,5 og 1mm 2 ) - Se afsnittet El-forbindelser for forbindelse af føleren til kedlen (Føleren monteres i højre del af den venstre klemrække). Dansk 125

6 - Fastgør ledningsholder skruen og sæt dækslet på. Føleren skal placeres på en plan overflade. Maximum afstand mellem udeføleren og kedlen er 30 m. Hvis det er nødvendigt med samlinger på ledningerne, skal disse være vandtætte og beskyttede. Ledningerne til udeføleren skal være adskilt fra øvrige kabler og ledninger (230.a.C.). 5. KONDENSFNG fløbet (, fig. 5b) samler: kondensvand. afløb fra sikkerhedsventil, aut.luftudlader og afttappet. Kondensfanget skal føres til afløb i henhold til gældende regler. Forbindelsen til afløb er udvendigt 20 mm. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af mangelfuld udført afløbstilslutning. 6. GS FORINDELSER Gastilslutningen skal udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og anvisninger. Kontroller før tilslutning af gas: at installationen er korrekt udført at kedlen tilsluttes korrekt gasart at alle rør er rene. ær omhyggelig med rørforbindelserne. Kontroller omhyggeligt at alle samlinger er tætte. 7. EL FORINDELSER El-forbindelsen foretages således: - fjern skruen der fastgør bundkappen (C, fig. 3c) - Træk bundkappen fremad og fjern den (-) (fig. 4a) - Løsn de to skruer (D) og fjern kabinettet (fig. 3a) - Løft panelet og vip det fremad - Åbn dækslerne over printet ved at skubbe dem i pilenes retning (fig. 4b: G Stik til varmtvandsbeholder). Forbind kedlen til strømforsyningen med en to-pols kontakt med en afstand af min. 3,5 mm (EN , kategori III). Kedlen tilsluttes 230 olt/50 Hz, med et strømforbrug af 130 W (16kW R.S.I. - 25kW R.S.I.) 175 W (35kW R.S.I.) i overensstemmelse med EN standard. Der skal foretages ekstra beskyttelse i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet. Der skal foretages korrekt Fase/Nul/Jordforbindelse. Udeføler og beholderføler. Se diagram side Rumtermostat (220) (Dia. ). 3 NTC føler beholder (emærk NTC-føler til varmtvandsbeholder skal monteres på blokken med 4 stik i venstre side. Dia. D) 5 NTC udeføler (Dia. E). 6 ON/OFF termostat beholder (Dia. F). Gas- eller vandrør må ikke anvendes til jordforbindelse. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstatået som følge af fejlagtig el-installation. nvend det medfølgende el-kabel til forbindelse af kedlen. Forbind rumtermostat og/eller kloktermostat som vist på el-diagram side NDÅFYLDNING OG TØMNING Når rørforbindelserne er udført på fyldes vand. nlægget skal gennemskylles for evt. urenheder. Der skal monteres afspærringshaner på alle kedelforbindelserne. lle samlinger skal kunne adskilles. armeanlægget skal være koldt, når der påfyldes vand. drej dækslet på pumpens automatudlufter to-tre gange (, fig. 6b) for at åbne den; påfyld vand indtil et tryk af ca. 1,5 bar (grøn zone) (fig. 6b). Luk påfyldningshanen. Kedlen er forsynet med en effektiv automatudlufter. Kedlen starter når udluftningesfasen er udført. EMÆRK: luften fjernes automatisk fra kedlen med to luftudladere, og E. Den ene er placeret på pumpen, den anden i forbrændingskammeret. fbryd strømtilførslen før anlægget tømmes for vand. Løsn tømmehanen (F) andet fra anlægget løber ud gennem afløbssamleren (G). EMÆRK Kondensfanget skal føres til afløb i henhold til gældende regler. Forbindelsen til afløb er udvendigt 20 mm. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af mangelfuld udført afløbstilslutning. Udluftning af varmesystem. Foretag følgende udluftning før første opstart og såfremt anlægget har været tømt for vand: 1. rug en 11 mm fastnøgle til at åbne den manuelle udlufter placeret i toppen af kedlen (fig. 7). Husk at montere en slange på udlufteren, så kedlen ikke beskadiges af vandet. 2. Åben den manuelle fyldehane, placeret under kedlen. fvent udluftning på den manuelle udlufter til der kommer vand. 3. Tænd kedlen med gashanen lukket. 4. Såfremt der anvendes rumtermostat, skal denne kalde på varme. 5. Åbn og luk for brugsvandet så kelden derved skifter mellem anlæg- og beholderdrift (såfremt beholder er monteret). emærk at kedlen vil gå på fejl, da gashanen er lukket. 6. Gennemfør denne procedure indtil der ikke kommer luft ud af den manuelle luftskrue. 7. Kontroller at kedlen har korrekt vandtryk (0,5-1,5 bar). 8. Luk den manuelle fyldehane under kedlen. 9. Åben gashane og genstart kedlen. 9. FTRÆK OG LUFTINDTG FTRÆKS KONFIGURTIONER (fig. 8) Kedlen er godkent med følgende aftræksmuligheder: C13 andret balanceret aftræk. Der kan anvendes splitaftræk fra kedlen, men der skal afsluttes med min. 50 cm balanceret aftræk. C23 Ikke DK C33 Lodret balanceret aftræk. C43 alanceret aftræk, flere kedler på samme aftræk. C53 Splitaftræk. C63 Ikke DK C83 Ikek DK Gaskedlen har lukket forbrændingskammer og skal forbindes med de godkendte, originale eretta aftrækssystemer til luftindtag og aftræk. ftrækket er en integreret del af kedelinstallationen. ftrækket leveres særskilt, for at give størst mulighed for fleksible løsninger. Kedlen kan monteres med vandret eller lodret balanceret aftræk samt splitaftræk. ftrækket skal udføres i overensstemmelse med CE-godkendelsen, gældende regler og anvisninger. Kedlen må ikke opstartes uden aftrækssystemet er monteret. Der må kun anvendes originale eretta aftræksdele for kondenserende gaskedler. 126

7 INSTLLTION MEKNISK FTRÆK. FRISKLUFT FR OSTILLINGSRUM. Type 23. Ø 80mm ftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Kedlen forbindes til Ø80mm afkastet med en Ø60-80mm overgang. Friskluft tages fra opstillingsrum efter gældende regler. ftrækket skal have et fald på min.3% mod kedlen. Gaskedlen har lukket forbrændingskammer. Der skal monteres korrekt aftræk til det fri. Luftindtag foretages ligeledes fra det fri. 16 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 INSTLLTION LNCERET FTRÆK Type C (Ø mm) ftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Det fremgår af grafen om kondensfang er påkrævet. ftrækket skal have et fald på min.3% mod kedlen. Kedlen tilpasser automatisk blæserhastigheden efter installationen og aftrækslængden. Luftindtaget må ikke på nogen måde tilstoppes. andret 16 R.S.I. 25 R.S.I. Lodret 25 R.S.I. 35 R.S.I. 16 R.S.I. 25 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø max.længde m Ø ,80 7,80 7,80 8,80 8,80 8,80 Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Max. længde er lige længde uden anvendelse af bøjninger, afslutningshætte og forbindelser. Splitaftræk (Ø 80) Splitaftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Fjern dækslet på kedlens top. Luftindtaget forbindes med en overgang for splitaftræk. fkastet forbindes ligeledes til kedlen med en overgang for splitaftræk. ftrækket skal have et fald på min. 3% mod kedlen. Kedlen tilpasser automatisk blæserhastigheden efter installationen og aftrækslængden. Luftindtaget må ikke på nogen måde stoppes. De tilladte indtag/aftrækslængder fremgår af graferne. nvendelse af længere aftræk medfører nedsættelse af kedlens ydelse. 16 R.S.I. 25 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Max. længde er lige længde uden anvendelse af bøjninger, afslutningshætte og forbindelser. Dansk LNCERET FTRÆK FKST/LUFTINDTG SLIT FTRÆK FKST/LUFTINDTG LUFTINDTG FR OSTILLINGSRUM 180, overgang Ø Fig. 9 Fig. 10 Fig

8 R.S.I FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) R.S.I. 60 FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) R.S.I. 80 FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) 128

9 TEKNISKE DT ORMNING: Nominel belasting kw 16,00 25,00 34,60 kcal/h Nominel ydele (80 /60 ) kw 15,60 24,43 33,74 kcal/h Nominel ydelse (50 /30) kw 16,80 26,13 36,75 kcal/h MIn. belastning kw 3,50 6,00 7,00 kcal/h Min. ydelse (80 /60) kw 3,40 5,86 6,88 kcal/h MIn. ydelse (50 /30 ) kw 3,70 6,44 7,55 kcal/h Effekt n max-n min (80-60 ) % 97,5-96,0 97,7-97,7 97,5-98,3 Effekt 30% (47 retur) % 101,1 101,2 102,1 Forbrændings effekt % 97,6 97,9 97,8 Effekt n max-n min (50-30 ) % 104,9-104,6 104,5-107,3 106,2-107,8 Effekt 30% (30 retur) % 107,8 107,1 108,6 Elforbrug W Kategori I2H I2H I2H Landekode DK DK DK Strømforsyning - Hz Elektrisk sikkethed med I X5D X5D X5D Tomgangstab % 0,10-0,80 0,10-0,80 0,10-0,80 CENTRLRME Tryk max.temperatur bar Min. tryk bar 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45 Fremløbstemperatur område C Disponibelt pumpetryk mbar ved kapacitet l/h Trykekspansionsbeholder l Fortryk ekspansionsbeholder bar GSTILSLUTNING Naturgas (G20) mbar RØRFORINDELSER Centralvarme fremløb/retur Ø 3/4 3/4 3/4 armtvandsbeholder frem/retur Ø 3/4 3/4 3/4 Gas Ø 3/4 3/4 3/4 KEDELDIMENSIONER Højde mm redde mm 452,5 452,5 452,5 Dybde mm 358,5 358,5 358,5 ægtt kg LÆSER Fan residual head, 0,5 m + 90 bøjning (indtag + afkast) a FLOW Luft Nm 3 /h 20,446 31,237 43,231 Røggas Nm 3 /h 22,050 33,744 46,701 Masse flow (max-min) gr/s 7,41-1,62 11,32-2,72 15,67-3,17 LNCERET FTRÆK Diameter mm Max længde m 7,80 7,80 7,80 Reduktion ved anvendelse af bøjning 90 /45 m 0,85/0,5 0,85/0,5 0,85/0,5 æghul (diameter) mm SLITFTRÆK Diameter mm Max længde m Reduktion ved anvendelse af bøjning 90 /45 m 0,8/0,5 0,8/0,5 0,8/0,5 Nox 5 class 5 class 5 class Emission værdier ved maximum og minimum ved G20** Maximum CO s.a. mindre end p.p.m CO 2 % 8,8 9 9 NOx s.a. mindre end p.p.m t røggas C Minimum CO s.a. mindre end p.p.m CO 2 % 8,8 9,3 9 NOx s.a. mindre end p.p.m t røggas C R.S.I. 16kW R.S.I. 25kW R.S.I. 35kW Dansk ** fprøvet med Ø balanceret aftræk længde 0,85m vand temperatur C. 129

10 11. MULTIGS TEL arametre Metan LG (propan) (G20) (G31) Wobbe index nedre brændværdi (15 C-1013 mbar) MJ/m 3 S 45,67 70,69 Tilslutningstryk MJ/m 3 S 34,02 88 MJ/kgs - 46,34 Tilslutning nominal tryk mbar (mm H 2 O) (203,9) (377,3) Tilslutning minimum tryk mbar (mm H 2 O) 10 (102) kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 4,7 3,6 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 1,69 - kg/h - 1,24 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,37 - kg/h - 0,27 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 6,7 4,7 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 2,65 - kg/h - 1,94 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,63 - kg/h - 0,57 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 7,0 5,0 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 3,66 - kg/h - 2,69 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,74 - kg/h - 0,54 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min

11 12. OSTRT OG FUNKTIONER Exclusive GREEN R.S.I. Installationstyper: TYE : kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion. TYE : varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en termostat. TYE C: varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler (Kit ekstratilbehør). arametret brugsvands mode indstilles afhængigt af den valgte installationstype. Første opstart og indstilling skal udføres af autoriseret montør. FUNKTIONER nlægs temperatur knap: indstiller fremløbstemperaturen eller kurvetemperaturen. rugsvands temperaturknap (kun C TYE): indstiller temperaturen på vandet i varmtvandsbeholderen. Knap for indstilling af parametre (type, og C): anvendes i kalibrerings- og programmeringsfaser. Funktionsknap: - ON kedlen er tilsluttet el og venter på funktionskald ( - ) - OFF kedlen er tilsluttet el men kelden er slukket - RESET resetter kedlen efter stop nlægstemperatur knap ON-OFF-RESET funktions knap Sæson mode knap INFO knap rugsvands-temperatur knap (kun C TYE) Knap for indstilling af parametre Sæson mode knap: anvendes til valg af ønsket funktionsmode: ved tryk på knappen, flytter indikatioren funktionsvælger til: (vinter) eller (sommer, kun hvis varmtvandsbeholder er tilsluttet). Info knap: viser en sekvens af informationer ved kedlens funktion. Fig. 13 ESKRIELSE F DISLY SYMOLER Søjle for centralvarme Søjle for brugsvand (vises kun i anlægstype C) Dansk rugsvandsfunktions symbol (vises i type og C) Driftstop (for detaljer, se side 134) Reset symbol (for detaljer, se side 134) nlægstryk Udeføler tilsluttet Temperaturvisning, anlæg/brugsvand, når type C er valgt eller Driftstop symbol (f.eks ingen flamme) Funktions knap (indstillet på det valgte mode: vinter eller sommer (kun med varmtvandsbeholder tilsluttet) rænder symbol nti-frost funktion aktiv symbol Fig

12 Opstart Kedlen opstartes således: - gashanen er placeret under dækslet under kedlen - åbn gashanen ved at dreje grebet mod uret (fig. 15). - tænd for kedlen. Regulering af fremløbstemperatur I position vinter, reguleres fremløbstemperaturen ved at dreje på vælgeren (, fig. 20), Drej med uret for at øge temperaturen og mod uret for at nedsætte temperaturen. Fig. 15 position åben Fig. 20 Når strømmen tilsluttes gennemløber kedlen nogle tests og en serie tal og bogstaver vises i displayet. Hvis testen gennemløbes korrekt, er kedlen klar til at starte 4 sekunder efter testen. Displayet ser ud som fig. 16. Fig. 16 Hvis testen ikke gennemløbes korrekt, starter kedlen ikke og et 0 blinker i displayet. I dette tilfælde kontaktes servicefirma. Kedlen starter op i den funktion, den var i før stoppet. Hvis kedlen var i vinter mode, da den stoppede, starter den igen i vinter mode. Hvis kedlen var i OFF mode, viser displayet to streger i midten (fig. 17). Tryk på ( ) knappen for at tænde for kedlen. jælken lyser for hver 5 C temperaturen stiger. Den valgte temperatur vises i displayet. Regulering af fremløbstemperatur med udeføler monteret Når der er installeret en udeføler, vælges fremløbstemperaturen automatisk af systemet, som hurtigt regulerer fremløbstemperaturen i henhold til udetemperatur. Kun den midterste bjælke lyser (fig. 21). Drej fremløbstemperaturvælgeren med uret for at øge den automatisk valgte temperatur og mod uret for at nedsætte temperaturen. jælkerne lyser (for hvert komfort niveau). arallellelforskydnings kurvens justeringsområde er mellem -5 og +5 (fig. 21). Når der vælges komfort niveau, viser displayet det ønskede komfortniveau, medens bjælkerne viser det tilsvarende segment (fig. 22). C + 4/ /5 Fig. 21 Fig. 17 ælg det ønskede funktionsmode ved tryk på indtil symbolet flytter sig til: INTER - SOMMER knappen, INTER funktion (fig. 18) Med vælgeren i denne position, producerer kedlen varmt vand til opvarmning og til den eksterne varmtvandsbeholder. S..R.. booster funktionen anvendes i denne position, såfremt rumføler er monteret (se afsnittet Kedel funktioner ). Fig. 18 SOMMER funktion (kun med ekstern varmtvandsbeholder forbundet, fig. 19) Med vælgeren i denne position producerer kedlen varmt vand til beholderen for at opretholde en stabil varmtvands temperatur. Fig. 22 Indstilling af brugsvandstemperatur TYE kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion TYE varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder med termostat. Kedlen leverer varmt vand til opvarmning af beholderen, reguleret af en termostat. Symbolet blinker i displayet. TYE C varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler. Temperaturen på det varme vand reguleres ved at dreje D (fig. 23). jælkerne lyser for hver 3 C når temperaturen stiger. Ca. 4 sek. efter at der er valgt, er modifikationen gemt, og displayet vender tilbage til at vise fremløbstemperaturen målt af fremløbsføleren. Fig. 23 D Fig

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere