EXCLUSIVE GREEN C.S.I. - R.S.I. e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXCLUSIVE GREEN C.S.I. - R.S.I. e"

Transkript

1 EXCLUSIE GREEN C.S.I. - R.S.I. e English Español ortugûes Installer and user manual Manual de instalación y uso Manual para instalação e uso Magyar Romana Dansk Telepítői és felhasználói kéz ézik ikön önyv yv Manual de instalare si utilizare Installations- og brugervejledning 1

2 English EXCLUSIE GREEN boiler complies with basic requirements of the following Directives: Gas directive 90/396/EEC Yield directive 92/42/EEC Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC Low-voltage directive 73/23/EEC Regulation 677 for condensation boilers Thus, it is EC-marked Dansk EXCLUSIE GREEN kedlen opfylder kravene i følgende direktiver: Gas direktiv 90/396/EEC Yield direktiv 92/42/EEC El direktiv 89/336/EEC Lav-volt direktiv 73/23/EEC Regulation 677 af kondenserende kedler Kedlen er EC-mærket Español La caldera EXCLUSIE GREEN es conforme a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas: Directiva gas 90/396/CEE Directiva rendimientos 92/42/CEE Directiva compatibilidad electromagnética 89/336/ CEE Directiva baja tensión 73/23/CEE Normativa calderas de condensación 677 y por lo tanto es titular de la marca CE ortugûes caldeira EXCLUSIE GREEN está conforme com os requisitos essenciais das seguintes Directivas: Directiva gás 90/396/CEE Directiva rendimentos 92/42/CEE Directiva compatibilidade electromagnética 89/336/ CEE Directiva baixa tensão 73/23/CEE Normativa s de condensação 677 é portanto titular de marcação CE 0694 Q0479 Magyar z EXCLUSIE GREEN kazán teljesíti az alábbi irányelvek lényegi követelményeit: 90/396/EGK sz. gáz irányelv 92/42/EGK sz. irányelv a vízmelegítő kazánokról 89/336/EGK sz. irányelv az elektromágneses összeférhetőségről 73/23/EGK sz. irányelv a kisfeszültségű berendezésekről Kondenzációs kazánokra vonatkozó 677 sz. szabvány így jogosan viseli a CE-jelet Romana Centrala EXCLUSIE GREEN este fabricata in conformitate cu cerintele urmatoarelor Directive: Directiva gaz 90/396/EEC Directiva eficienta 92/42/EEC Directiva compatibilitate electromagnetica 89/336/ EEC Directiva voltaj redus 73/23/EEC Regulamentul 677 referitor la boilerele cu condensare rin urmare, este marcat cu simbolul CE 2

3 GREEN C.S.I. GREEN R.S.I. English This handbook contains data and information for both users and installers. In detail: - the chapters entitled Installing the boiler, Water connections, Gas connection, Electrical connection, Filling and draining, Evacuating products of combustion, Technical data, rogramming parameters, Gas regulation and conversion are intended for installers; - the chapters entitled Warnings and safety devices, Switching on and using are for both users and installers. The control panel is different between GREEN C.S.I. and GREEN R.S.I. (see detail). lease read, in the booklet, the instructions referring to your boiler model. Installer s-user s manual... 5 oiler operating elements Hydraulic circuit Electric diagrams Circulator residual head The following symbols are used in this manual: CUTION = operations requiring special care and adequate preparation NOT LLOWED = operations that MUST NOT be performed Español Este manual contiene datos e informaciones destinados tanto al usuario como al instalador. En especial: - los capítulos Instalación de la caldera, Conexiones hidráulicas, Conexión gas, Conexión eléctrica, Llenado y vaciado, Evacuación productos de la combustión, Datos técnicos, rogramación parámetros, Regulación y Transformación gas son los que se refieren al instalador; - los capítulos dvertencias y seguridades, y Encendido y funcionamiento son los que se refieren tanto al usuario como al instalador. El panel de mando es diferente entre los modelos GREEN C.S.I. y GREEN R.S.I. (ver dibujo). Rogamos consulten el manual para encontrar las instrucciones relativas a su modelo de caldera. Manual para el instalador-usuario Elementos funcionales de la caldera Circuito hidráulico Esquema eléctrico ltura de carga residual del circulador En algunas partes del manual se utilizan los símbolos: TENCIÓN = para acciones que requieren particular atención y una adecuada preparación ROHIIDO = para acciones que NO DEEN efectuarse nunca ortugûes Este livrete inclui dados e informações destinados quer ao usuário quer ao instalador. Especificadamente: - os capítulos Instalação da caldeira, Conexões hidráulicas, Conexão gás, Ligação eléctrica, Enchimento e esvaziamento, Evacuação dos produtos da combustão, Dados técnicos, rogramação parâmetros, Regulação e Transformação gás são aqueles referidos ao instalador: - os capítulos dvertências e seguranças e Ignição e Funcionamento são aqueles referidos quer ao usuário quer ao instalador. Os modelos GREEN C.S.I. e GREEN R.S.I. têm os painéis de comando diferentes (veja-se o desenho). Sugerimos consultar o manual para as instruções relativas ao seu modelo de caldeira. Manual do instalador-usuário Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos: Elementos funcionais da caldeira TENÇÃO = para acções que exigirem particular cuidado Circuito Hidráulico e preparação adequada Diagrama Eléctrico ltura total de elevação residual da bomba circuladora ROIIDO = para acções que NÃO SE DEEM absolutamente executar 3

4 Magyar Jelen kéz ézik ikön önyv mind a felhasználó mind a telepítő számára tarta talmaz infor ormációka mációkat. ontosab ntosabban: n: - a telepítő részére ére szánt fejez ejezete etek kazán telepítése, ízbekötése ötések, Gázbekötés ötés,, Elektr ktromos bekötés ötés,, Feltöltés és a berendezés és víztelenítése, Égéstermék elvezetés, Műszaki adatok, araméterek programozása, Gázbeállítások és gáztípusváltás ; - a telepítő és a felhasználó részére egyaránt szánt fejezetek az Általános tudnivalók és biztonsági előírások, egyújtás és működés. GREEN C.S.S.I.I. és GREEN R.S.I.I. (lásd rajz ajzon) modellek vez ezér érlőpa lőpaneljei különbözőek. k. Kérjük, olv lvassa el az Ön kazánjára a vona natk tkoz ozó kezelési utasítást. Telepítői kéz ézik ikön önyv-f yv-felhasználói kéz ézik ikön önyv yv kézikönyvben szerepelnek az alábbi szimbólumok: kazán funkcionális alkatrészei FIGYELEM = megfelelő körültekintést és felkészültséget ízkeringetés igénylő tevékenységek illa illamos kapcso pcsolási rajz TILOS = olyan tevékenységek, miket szigorúan TILOS keringető szivattyú maradék emelőnyomása végrehajtani Romana cest manua ual l contine date si infor orma matii ata tat t pentru utilizator tor cat t si pentru instala lator tor. Si anume: - capitolele intitulate Instalarea cazanului, Conectare la reteaua de apa, Conectare la reteaua de gaz, Conexiuni electrice, Umplerea si golirea instala latiei tiei,, Evacuarea produselor de ardere,, Date tehnice,, rog ogramarea parametr metrilor ilor,, Reglare si conversie gaz sunt dedicate instalatorilor; - capito pitolele intitulate te ver ertizar tizari i si masuri i de siguranta nta,, or ornire si utilizare sunt dedicate ata tat t instala lator torilor cat t si utilizator torilor ilor. ano noul de coma manda difer era intre modelele GREEN C.S.S.I.I. si GREEN R.S.I.I. (vez ezi i detalii). a rug ugam sa cititi din manua ual l instructiunle specifice modelului dumneavoastra. Manual instalator-utilizator In cuprinsul manualului se folosesc urmatoarele simboluri: Elemenetele functionale ale centralei Circuit hidraulic TENTIE = operatiunile necesita o atentie speciala si o pregatire adecvata Scheme electrice INTERZIS = este interzisa executarea acestor operatiuni resiune reziduala circulator Dansk Denne vejledning indeholder oplysninger til både installatør og bruger. - fsnit: Installation af kedlen, Rør-forbindelser, Gas tilslutning, El-forbindelser, åfyldning og aftapning, ftræk, Tekniske data, Indstilling af parametre, Omstilling mellem gasarter henvender sig til installatører og servicefirmaer; - fsnit: Sikkerhed, opstart og funktion henvender sig sig til både bruger og installatør. Kontrolpanelet på GREEN R.S.I. er forskellige. Gennemlæs vejledningen til den valgte model. Installations- og brugervejledning Kedelfunktioner Hydrauisk kredsløb El diagrammer umpe Følgende symboler anvendes i denne vejledning: EMÆRK = Handlinger der kræver speciel omhu og viden FORUDT= Handlinger der IKKE må foretages 4

5 1. GENERELT 2. INSTLLTION Kontroller pakkens indhold efter udpakning. Opbevar vejledning og garantibevis. Garantibeviset skal i udfyldt stand fremsendes til F.O.Holding /S. Salbjergvej 36, 4622 Havdrup. Der er et 24 måneders ombytnings-garanti på fabrikationsfejl på kedlens komponenter fra installationsdatoen. Efterlad ikke emballage i børns nærhed. Installation af kedlen skal foretages af autoriseret installatør. Kedlen skal monteres efter gældende regler og normer, Gasreglementet, Stærkstrømsreglementet, rbejdstilsynets publikation og stedlige myndigheders krav. Ukorrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr eller ting. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade der forårsages p.g.a. ukyndiges indgriben i kedlen. Kontroller efter installation og ved serviceerftersyn at kedlens elektriske forbindelser er intakte. Der må ikke foretages ændringer af kedlens sikkerheds- og automatik anordninger. Kontroller jævnligt at anlæggets vandtryk er mellem 1 og 1,5 bar. åfyld evt. vand. Hvis kedlen skal være afbrudt i længere tid foretages følgende: - afbryd for kedlens strømtilførsel. - luk for gastilførslen og for kedlens afspærringshaner. - ved risiko for frost tømmes kedlen og anlægget for vand. Kedlen skal efterses af autoriseret servicefirma hvert andet år. Denne vejledning er en integreret del af kedlen. ejledningen skal opbevares sammen med kedlen for senere brug ved bl.a. servicering. ed brug af produkter og apparater der anvender gas, elektricitet og vand skal visse basale sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes: Evt. indgriben i kedlen må kun foretages af aut. montør. i henhold til Gasreglementets regler. Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger må kun foretages af importøren. Da kedlen indeholder elektriske komponenter bør følgende iagttages: berør ikke elektriske apparater og komponenter med nogen våd eller fugtig del af kroppen, og/eller barfodet. Træk ikke i de elektriske forbindelser. Lad ikke børn betjene gaskedlen. Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen. Kondensafløbet må ikke tilstoppes eller blokeres. Der skal foretages eftersyn af kedlen hvert andet år af autoriseret servicefirma. Der må kun anvendes originale reservedele. Det anbefales at tegne servicekontrakt med autoriseret servicefirma. Instruer brugeren i brug af kedlen. eretta Exclusive Green RSI må ikke installeres udendørs. ed mistanke om gasudslip (gaslugt): enyt ingen elektriske installationer, telefon eller andet, der kan foranledige gnist. Åbn omgående døre og vinduer for tilførsel af frisk luft. Luk for gassen og tilkald servicemontør Der tages forbehold for fejl og ændringer i trykt materiale. Installation skal foretages af autoriseret installatør. Model Type Kategori Ydelse R.S.I. Solo-kedel C 16 kw R.S.I. Solo-kedel C 25 kw R.S.I. Solo-kedel C 35 kw Exclusive GREEN R.S.I. er en væghængt, kondenserende gaskedel, der har følgende funktionsmuligheder: - TYE : kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion. - TYE : varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en termostat. - TYE C: varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler (Kit ekstratilbehør). ed forbindelse til fremmed beholder anvendes NTC-føler: 10 kohm ED 25 C, 3435 ±1%. arameteret brugsvands-mode indstilles i overensstemmelse med den valgte installationstype. arametrene indstilles som beskrevet på side 136. Kedlen kan installeres overalt i boligen på betingelse af, at der udføres korrekt aftræk. Kedlen kan installeres med vandret eller lodret balanceret aftræk samt splitaftræk type: 23, 53; C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, C83x. Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger. emærk: monter ikke kedlen hvor den udsættes for direkte vanddampe kedlen må ikke installeres over et komfur eller andre kogeenheder afstandskrav af hensyn til servicering: mindst 2,5 cm til hver side og 20 cm under og over kedlen der må ikke opbevares let antændelige produkter i opstillingsrummet. Monteringsbeslag og skabelon leveres med kedlen (fig. 2). Monteringsanvisning: monter ophænget (F) og (G) på væggen kontroller at ophænget hænger vandret. monter evt. varmtvandsbeholder og udfør rørforbindelserne. Efter installation af kedlen kan skruerne D 1 (fig. 3a) fjernes. Når der er foretaget rørforbindelse til vand og gas, monteres det nederste del af kappen (-, fig. 3b). Fastgør kappen med skruerne C (fig. 3c), pakket sammen med manualen. 3. RØRFORINDELSER lacering og dimensioner af rørforbindelser er vist på figur 2: - anlæg retur 3/4 - anlæg frem 3/4 C - gas forbindelse 3/4 D - beholder retur 3/4 E - beholder frem 3/4 4. INSTLLTION F UDEFØLER Udefølerens placering er vigtig for at opnå korrekt klimaregulering. Føleren placeres udvendigt på ejendommens nordside i en højde af ca. 2 m. Føleren må ikke placeres i nærheden af aftræk, døre og vinduer eller hvor den bliver sol-påvirket. Montering af føleren. - fmonter dækslet ved at dreje det mod uret. - Marker punkterne hvor der skal bores. nvend følerhuset som skabelon. - Fjern skabelonen og bor hullerne. - Monter følerhuset på væggen med de to skruer. - Løsn ledningsholder skruen. Monter ledningerne (0,5 og 1mm 2 ) - Se afsnittet El-forbindelser for forbindelse af føleren til kedlen (Føleren monteres i højre del af den venstre klemrække). Dansk 125

6 - Fastgør ledningsholder skruen og sæt dækslet på. Føleren skal placeres på en plan overflade. Maximum afstand mellem udeføleren og kedlen er 30 m. Hvis det er nødvendigt med samlinger på ledningerne, skal disse være vandtætte og beskyttede. Ledningerne til udeføleren skal være adskilt fra øvrige kabler og ledninger (230.a.C.). 5. KONDENSFNG fløbet (, fig. 5b) samler: kondensvand. afløb fra sikkerhedsventil, aut.luftudlader og afttappet. Kondensfanget skal føres til afløb i henhold til gældende regler. Forbindelsen til afløb er udvendigt 20 mm. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af mangelfuld udført afløbstilslutning. 6. GS FORINDELSER Gastilslutningen skal udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og anvisninger. Kontroller før tilslutning af gas: at installationen er korrekt udført at kedlen tilsluttes korrekt gasart at alle rør er rene. ær omhyggelig med rørforbindelserne. Kontroller omhyggeligt at alle samlinger er tætte. 7. EL FORINDELSER El-forbindelsen foretages således: - fjern skruen der fastgør bundkappen (C, fig. 3c) - Træk bundkappen fremad og fjern den (-) (fig. 4a) - Løsn de to skruer (D) og fjern kabinettet (fig. 3a) - Løft panelet og vip det fremad - Åbn dækslerne over printet ved at skubbe dem i pilenes retning (fig. 4b: G Stik til varmtvandsbeholder). Forbind kedlen til strømforsyningen med en to-pols kontakt med en afstand af min. 3,5 mm (EN , kategori III). Kedlen tilsluttes 230 olt/50 Hz, med et strømforbrug af 130 W (16kW R.S.I. - 25kW R.S.I.) 175 W (35kW R.S.I.) i overensstemmelse med EN standard. Der skal foretages ekstra beskyttelse i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet. Der skal foretages korrekt Fase/Nul/Jordforbindelse. Udeføler og beholderføler. Se diagram side Rumtermostat (220) (Dia. ). 3 NTC føler beholder (emærk NTC-føler til varmtvandsbeholder skal monteres på blokken med 4 stik i venstre side. Dia. D) 5 NTC udeføler (Dia. E). 6 ON/OFF termostat beholder (Dia. F). Gas- eller vandrør må ikke anvendes til jordforbindelse. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstatået som følge af fejlagtig el-installation. nvend det medfølgende el-kabel til forbindelse af kedlen. Forbind rumtermostat og/eller kloktermostat som vist på el-diagram side NDÅFYLDNING OG TØMNING Når rørforbindelserne er udført på fyldes vand. nlægget skal gennemskylles for evt. urenheder. Der skal monteres afspærringshaner på alle kedelforbindelserne. lle samlinger skal kunne adskilles. armeanlægget skal være koldt, når der påfyldes vand. drej dækslet på pumpens automatudlufter to-tre gange (, fig. 6b) for at åbne den; påfyld vand indtil et tryk af ca. 1,5 bar (grøn zone) (fig. 6b). Luk påfyldningshanen. Kedlen er forsynet med en effektiv automatudlufter. Kedlen starter når udluftningesfasen er udført. EMÆRK: luften fjernes automatisk fra kedlen med to luftudladere, og E. Den ene er placeret på pumpen, den anden i forbrændingskammeret. fbryd strømtilførslen før anlægget tømmes for vand. Løsn tømmehanen (F) andet fra anlægget løber ud gennem afløbssamleren (G). EMÆRK Kondensfanget skal føres til afløb i henhold til gældende regler. Forbindelsen til afløb er udvendigt 20 mm. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af mangelfuld udført afløbstilslutning. Udluftning af varmesystem. Foretag følgende udluftning før første opstart og såfremt anlægget har været tømt for vand: 1. rug en 11 mm fastnøgle til at åbne den manuelle udlufter placeret i toppen af kedlen (fig. 7). Husk at montere en slange på udlufteren, så kedlen ikke beskadiges af vandet. 2. Åben den manuelle fyldehane, placeret under kedlen. fvent udluftning på den manuelle udlufter til der kommer vand. 3. Tænd kedlen med gashanen lukket. 4. Såfremt der anvendes rumtermostat, skal denne kalde på varme. 5. Åbn og luk for brugsvandet så kelden derved skifter mellem anlæg- og beholderdrift (såfremt beholder er monteret). emærk at kedlen vil gå på fejl, da gashanen er lukket. 6. Gennemfør denne procedure indtil der ikke kommer luft ud af den manuelle luftskrue. 7. Kontroller at kedlen har korrekt vandtryk (0,5-1,5 bar). 8. Luk den manuelle fyldehane under kedlen. 9. Åben gashane og genstart kedlen. 9. FTRÆK OG LUFTINDTG FTRÆKS KONFIGURTIONER (fig. 8) Kedlen er godkent med følgende aftræksmuligheder: C13 andret balanceret aftræk. Der kan anvendes splitaftræk fra kedlen, men der skal afsluttes med min. 50 cm balanceret aftræk. C23 Ikke DK C33 Lodret balanceret aftræk. C43 alanceret aftræk, flere kedler på samme aftræk. C53 Splitaftræk. C63 Ikke DK C83 Ikek DK Gaskedlen har lukket forbrændingskammer og skal forbindes med de godkendte, originale eretta aftrækssystemer til luftindtag og aftræk. ftrækket er en integreret del af kedelinstallationen. ftrækket leveres særskilt, for at give størst mulighed for fleksible løsninger. Kedlen kan monteres med vandret eller lodret balanceret aftræk samt splitaftræk. ftrækket skal udføres i overensstemmelse med CE-godkendelsen, gældende regler og anvisninger. Kedlen må ikke opstartes uden aftrækssystemet er monteret. Der må kun anvendes originale eretta aftræksdele for kondenserende gaskedler. 126

7 INSTLLTION MEKNISK FTRÆK. FRISKLUFT FR OSTILLINGSRUM. Type 23. Ø 80mm ftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Kedlen forbindes til Ø80mm afkastet med en Ø60-80mm overgang. Friskluft tages fra opstillingsrum efter gældende regler. ftrækket skal have et fald på min.3% mod kedlen. Gaskedlen har lukket forbrændingskammer. Der skal monteres korrekt aftræk til det fri. Luftindtag foretages ligeledes fra det fri. 16 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 INSTLLTION LNCERET FTRÆK Type C (Ø mm) ftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Det fremgår af grafen om kondensfang er påkrævet. ftrækket skal have et fald på min.3% mod kedlen. Kedlen tilpasser automatisk blæserhastigheden efter installationen og aftrækslængden. Luftindtaget må ikke på nogen måde tilstoppes. andret 16 R.S.I. 25 R.S.I. Lodret 25 R.S.I. 35 R.S.I. 16 R.S.I. 25 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø max.længde m Ø ,80 7,80 7,80 8,80 8,80 8,80 Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Max. længde er lige længde uden anvendelse af bøjninger, afslutningshætte og forbindelser. Splitaftræk (Ø 80) Splitaftrækket kan placeres i den retning, der er mest hensigtsmæssig for installationen. Fjern dækslet på kedlens top. Luftindtaget forbindes med en overgang for splitaftræk. fkastet forbindes ligeledes til kedlen med en overgang for splitaftræk. ftrækket skal have et fald på min. 3% mod kedlen. Kedlen tilpasser automatisk blæserhastigheden efter installationen og aftrækslængden. Luftindtaget må ikke på nogen måde stoppes. De tilladte indtag/aftrækslængder fremgår af graferne. nvendelse af længere aftræk medfører nedsættelse af kedlens ydelse. 16 R.S.I. 25 R.S.I. 35 R.S.I. max.længde m Ø Reduktion ved anvendelse af bøjninger ,5 0,85 Max. længde er lige længde uden anvendelse af bøjninger, afslutningshætte og forbindelser. Dansk LNCERET FTRÆK FKST/LUFTINDTG SLIT FTRÆK FKST/LUFTINDTG LUFTINDTG FR OSTILLINGSRUM 180, overgang Ø Fig. 9 Fig. 10 Fig

8 R.S.I FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) R.S.I. 60 FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) R.S.I. 80 FKST LÆNGDE (m) LUFTINDTG LÆNGDE (m) 128

9 TEKNISKE DT ORMNING: Nominel belasting kw 16,00 25,00 34,60 kcal/h Nominel ydele (80 /60 ) kw 15,60 24,43 33,74 kcal/h Nominel ydelse (50 /30) kw 16,80 26,13 36,75 kcal/h MIn. belastning kw 3,50 6,00 7,00 kcal/h Min. ydelse (80 /60) kw 3,40 5,86 6,88 kcal/h MIn. ydelse (50 /30 ) kw 3,70 6,44 7,55 kcal/h Effekt n max-n min (80-60 ) % 97,5-96,0 97,7-97,7 97,5-98,3 Effekt 30% (47 retur) % 101,1 101,2 102,1 Forbrændings effekt % 97,6 97,9 97,8 Effekt n max-n min (50-30 ) % 104,9-104,6 104,5-107,3 106,2-107,8 Effekt 30% (30 retur) % 107,8 107,1 108,6 Elforbrug W Kategori I2H I2H I2H Landekode DK DK DK Strømforsyning - Hz Elektrisk sikkethed med I X5D X5D X5D Tomgangstab % 0,10-0,80 0,10-0,80 0,10-0,80 CENTRLRME Tryk max.temperatur bar Min. tryk bar 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45 Fremløbstemperatur område C Disponibelt pumpetryk mbar ved kapacitet l/h Trykekspansionsbeholder l Fortryk ekspansionsbeholder bar GSTILSLUTNING Naturgas (G20) mbar RØRFORINDELSER Centralvarme fremløb/retur Ø 3/4 3/4 3/4 armtvandsbeholder frem/retur Ø 3/4 3/4 3/4 Gas Ø 3/4 3/4 3/4 KEDELDIMENSIONER Højde mm redde mm 452,5 452,5 452,5 Dybde mm 358,5 358,5 358,5 ægtt kg LÆSER Fan residual head, 0,5 m + 90 bøjning (indtag + afkast) a FLOW Luft Nm 3 /h 20,446 31,237 43,231 Røggas Nm 3 /h 22,050 33,744 46,701 Masse flow (max-min) gr/s 7,41-1,62 11,32-2,72 15,67-3,17 LNCERET FTRÆK Diameter mm Max længde m 7,80 7,80 7,80 Reduktion ved anvendelse af bøjning 90 /45 m 0,85/0,5 0,85/0,5 0,85/0,5 æghul (diameter) mm SLITFTRÆK Diameter mm Max længde m Reduktion ved anvendelse af bøjning 90 /45 m 0,8/0,5 0,8/0,5 0,8/0,5 Nox 5 class 5 class 5 class Emission værdier ved maximum og minimum ved G20** Maximum CO s.a. mindre end p.p.m CO 2 % 8,8 9 9 NOx s.a. mindre end p.p.m t røggas C Minimum CO s.a. mindre end p.p.m CO 2 % 8,8 9,3 9 NOx s.a. mindre end p.p.m t røggas C R.S.I. 16kW R.S.I. 25kW R.S.I. 35kW Dansk ** fprøvet med Ø balanceret aftræk længde 0,85m vand temperatur C. 129

10 11. MULTIGS TEL arametre Metan LG (propan) (G20) (G31) Wobbe index nedre brændværdi (15 C-1013 mbar) MJ/m 3 S 45,67 70,69 Tilslutningstryk MJ/m 3 S 34,02 88 MJ/kgs - 46,34 Tilslutning nominal tryk mbar (mm H 2 O) (203,9) (377,3) Tilslutning minimum tryk mbar (mm H 2 O) 10 (102) kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 4,7 3,6 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 1,69 - kg/h - 1,24 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,37 - kg/h - 0,27 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 6,7 4,7 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 2,65 - kg/h - 1,94 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,63 - kg/h - 0,57 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min kw R.S.I. ntal hoved dyser stk. 1 1 rænder diameter Ø mm Gas diameter mm 7,0 5,0 rænder længde mm Opvarmning maximum gasforbrug Sm 3 /h 3,66 - kg/h - 2,69 Opvarmning minimum Sm 3 /h 0,74 - kg/h - 0,54 læseromdrejninger ved langsom start omdr/min læseromdrejninger ved maximum omdr/min læseromdrejninger ved minimum omdr/min

11 12. OSTRT OG FUNKTIONER Exclusive GREEN R.S.I. Installationstyper: TYE : kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion. TYE : varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en termostat. TYE C: varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler (Kit ekstratilbehør). arametret brugsvands mode indstilles afhængigt af den valgte installationstype. Første opstart og indstilling skal udføres af autoriseret montør. FUNKTIONER nlægs temperatur knap: indstiller fremløbstemperaturen eller kurvetemperaturen. rugsvands temperaturknap (kun C TYE): indstiller temperaturen på vandet i varmtvandsbeholderen. Knap for indstilling af parametre (type, og C): anvendes i kalibrerings- og programmeringsfaser. Funktionsknap: - ON kedlen er tilsluttet el og venter på funktionskald ( - ) - OFF kedlen er tilsluttet el men kelden er slukket - RESET resetter kedlen efter stop nlægstemperatur knap ON-OFF-RESET funktions knap Sæson mode knap INFO knap rugsvands-temperatur knap (kun C TYE) Knap for indstilling af parametre Sæson mode knap: anvendes til valg af ønsket funktionsmode: ved tryk på knappen, flytter indikatioren funktionsvælger til: (vinter) eller (sommer, kun hvis varmtvandsbeholder er tilsluttet). Info knap: viser en sekvens af informationer ved kedlens funktion. Fig. 13 ESKRIELSE F DISLY SYMOLER Søjle for centralvarme Søjle for brugsvand (vises kun i anlægstype C) Dansk rugsvandsfunktions symbol (vises i type og C) Driftstop (for detaljer, se side 134) Reset symbol (for detaljer, se side 134) nlægstryk Udeføler tilsluttet Temperaturvisning, anlæg/brugsvand, når type C er valgt eller Driftstop symbol (f.eks ingen flamme) Funktions knap (indstillet på det valgte mode: vinter eller sommer (kun med varmtvandsbeholder tilsluttet) rænder symbol nti-frost funktion aktiv symbol Fig

12 Opstart Kedlen opstartes således: - gashanen er placeret under dækslet under kedlen - åbn gashanen ved at dreje grebet mod uret (fig. 15). - tænd for kedlen. Regulering af fremløbstemperatur I position vinter, reguleres fremløbstemperaturen ved at dreje på vælgeren (, fig. 20), Drej med uret for at øge temperaturen og mod uret for at nedsætte temperaturen. Fig. 15 position åben Fig. 20 Når strømmen tilsluttes gennemløber kedlen nogle tests og en serie tal og bogstaver vises i displayet. Hvis testen gennemløbes korrekt, er kedlen klar til at starte 4 sekunder efter testen. Displayet ser ud som fig. 16. Fig. 16 Hvis testen ikke gennemløbes korrekt, starter kedlen ikke og et 0 blinker i displayet. I dette tilfælde kontaktes servicefirma. Kedlen starter op i den funktion, den var i før stoppet. Hvis kedlen var i vinter mode, da den stoppede, starter den igen i vinter mode. Hvis kedlen var i OFF mode, viser displayet to streger i midten (fig. 17). Tryk på ( ) knappen for at tænde for kedlen. jælken lyser for hver 5 C temperaturen stiger. Den valgte temperatur vises i displayet. Regulering af fremløbstemperatur med udeføler monteret Når der er installeret en udeføler, vælges fremløbstemperaturen automatisk af systemet, som hurtigt regulerer fremløbstemperaturen i henhold til udetemperatur. Kun den midterste bjælke lyser (fig. 21). Drej fremløbstemperaturvælgeren med uret for at øge den automatisk valgte temperatur og mod uret for at nedsætte temperaturen. jælkerne lyser (for hvert komfort niveau). arallellelforskydnings kurvens justeringsområde er mellem -5 og +5 (fig. 21). Når der vælges komfort niveau, viser displayet det ønskede komfortniveau, medens bjælkerne viser det tilsvarende segment (fig. 22). C + 4/ /5 Fig. 21 Fig. 17 ælg det ønskede funktionsmode ved tryk på indtil symbolet flytter sig til: INTER - SOMMER knappen, INTER funktion (fig. 18) Med vælgeren i denne position, producerer kedlen varmt vand til opvarmning og til den eksterne varmtvandsbeholder. S..R.. booster funktionen anvendes i denne position, såfremt rumføler er monteret (se afsnittet Kedel funktioner ). Fig. 18 SOMMER funktion (kun med ekstern varmtvandsbeholder forbundet, fig. 19) Med vælgeren i denne position producerer kedlen varmt vand til beholderen for at opretholde en stabil varmtvands temperatur. Fig. 22 Indstilling af brugsvandstemperatur TYE kun varmeanlægs opvarmning. Ingen varmt-vandsproduktion TYE varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder med termostat. Kedlen leverer varmt vand til opvarmning af beholderen, reguleret af en termostat. Symbolet blinker i displayet. TYE C varmeanlægs opvarmning med forbindelse til varmtvandsbeholder, varmtvandsproduktion reguleret af en NTC-føler. Temperaturen på det varme vand reguleres ved at dreje D (fig. 23). jælkerne lyser for hver 3 C når temperaturen stiger. Ca. 4 sek. efter at der er valgt, er modifikationen gemt, og displayet vender tilbage til at vise fremløbstemperaturen målt af fremløbsføleren. Fig. 23 D Fig

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Til brug for den autoriserede VVS-installatør

Til brug for den autoriserede VVS-installatør BYGAS BRUGSANVISNING SERVICE INFORMATION DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 86A Til brug for den autoriserede VVS-installatør TEKNISKE DATA GENERELT Front betjent

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere