Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet."

Transkript

1 Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish Seafood Association, Dansk Akvakultur, COOP, Dansk Supermarked, De samvirkende Købmænd, Danmarks Fiskehandlere, Fiskemelsforeningen og Dansk Erhverv. Dato: 1. november 2012 Ref.: ULWJ Sagsnr.: Bedes anført i svar Vedr.: [Ny] indkaldelse af ansøgninger til EU finansiel støtte til elektroniske sporbarhedsprojekter i erhvervet med det formål at overholde EU s nye sporbarhedsregler på fiskeriområdet. [Ny ansøgningsrunde til EU s finansielle støtte til elektroniske sporbarhedsprojekter Kommissionen har besluttet igen at prioritere sporbarhedsprojekter i sin finansielle støtte i Kommissionens krav til ansøgningerne er de samme som sidste gang ved ansøgningsrunden i juni Derfor vedhæftes det samme brev fra Kommissionen, og samme ansøgningsskabelon. Ansøgninger bedes udfyldt i skabelonen. Der kan vedhæftes uddybende bilag til skabelonen. Det kan til orientering nævnes, at den store danske ansøgning med bidrag vedr. hele afsætningskæden er indstillet af Kommissionen til at modtage finansiel støtte. Udkast til afgørelsen er endnu ikke vedtaget. Dette forventes at ske, efter at Komitéen for Fiskeri og Akvakultur har afgivet sin udtalelse om udkastet, hvilket forventes at ske ultimo november Spørgsmål i relation til dette kan rettes til undertegnede. Herfra og frem er nærværende brev identisk med det brev, som NaturErhvervstyrelsen udsendte den 25. maj 2012 i forbindelse med forrige ansøgningsrunde, bortset fra at datoerne er ændret:] Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Det drejer sig om artiklerne i Rådets forordning nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, samt artiklerne i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 404/2011af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolforordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. EU Kommissionen har i forbindelse med sporbarhedsreglerne åbnet op for, at visse udgifter, som operatørerne i EU måtte få i forbindelse med at overholde reglerne elektronisk, delvist kan refunderes af Kommissionen. Der kan maksimalt tildeles refusion til 8 danske private projekter à højst euro. Det betyder, at Danmark i alt kan få tildelt op til 2 mio. euro til private operatører til nationale projekter. Derudover har Kommissionen oplyst NaturErhvervstyrelsen, at Kommissionen p.t. ikke tæller EU tværnationale projekter med i de 8, men det kan evt. ændre sig. En operatør (/gruppe af operatører) kan maksimalt få refusion til 2 projekter i alt. Kommissionen har p.t. udmeldt, at der kan opnås refusion af 90 pct. af de dokumenterede omkostninger. Men satsen kan evt. ændres i lyset af antallet af indkomne ansøgninger. De private operatører afholder selv de resterende udgifter. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK 1780 København V Tlf

2 For at komme i betragtning til delvist at få refunderet sine udgifter i forbindelse med at overholde sporbarhedsreglerne elektronisk, skal kravene i vedhæftede dokument fra Kommissionen overholdes. Det drejer sig om både generelle, tekniske og finansielle krav. Af dokumentet fremgår bl.a., at sporbarhedsprojekterne skal være del af medlemsstatens kontrolprogram. Se mere nedenfor. Ansøgninger skal udfyldes i vedhæftede skabelon og indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 12. november kl EU Kommissionens dokument Finansieringsmuligheden hører til i regi af Rådets forordning nr. 861/2006 om EFfinansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten, samt artikel 8, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 693/2011 af 6. juli 2011 om ændring af Rådets forordning nr. 861/2006. Dokumentet tager i afsnittet om generelle krav sit udgangspunkt i, at de nye sporbarhedsregler på fiskeriområdet går videre end de regler, vi kender fra Fødevareforordningen 1 ved, at der er en række supplerende data, der skal følge partierne og gøres tilgængelige for kontrollen. Det er kun elektroniske løsninger, der kan støttes i dette regi. Der kan både opnås støtte til intern og ekstern sporbarhed. I afsnittet om de tekniske krav nævnes bl.a., at de operatører, der overvejer at anvende sporbarhedsværktøjer som f.eks. stregkode eller elektronisk chip skal sikre sig, at disse udvikles på baggrund af internationale standarder. Der nævnes en række ISO-standarder. I afsnittet om finansielle krav kommer Kommissionen nærmere ind på selve ansøgningsproceduren, refusionsproceduren, samt Kommissionens prioriteter i relation til ansøgninger. Kommissionen angiver i punkt 6 to prioriteter: projekter, der udføres af myndigheder eller grupper af operatører, og som angår hele afsætningskæden i medlemsstaten (se III, pkt. 1 i dokumentet), og projekter, der har en i EU tværnational dimension (se III, pkt. 4 i dokumentet). I afsnittets punkter 9 og 10 angives, hvad der anses for kvalificeret til støtte, og hvad der ikke anses for kvalificeret til støtte. Derudover fremgår det af pkt. 11, at medlemsstaten skal inkludere en række informationer om sporbarhedsprojekterne i sin kontrolplan. I afsnit III, pkt. 2, nævnes også, at sporbarhedsprojekterne skal indgå i medlemsstatens kontrolprogram. Danmarks kontrolprogram vedr. sporbarhed NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen skal på hver sit område kontrollere, at operatørerne overholder sporbarhedsreglerne. Myndighederne skal overfor Kommissionen forklare, hvorledes myndighederne agter at leve op til de kontrolforpligtelser, som vi har i relation til sporbarhedsreglerne. Danmark vil som udgangspunkt anføre følgende som kontrolprogram på sporbarhedsområdet, når ansøgningerne sendes til Kommissionen: 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

3 I Danmark er der allerede udviklet en sporbarhedsdatabase (SIF Sporbarhed i fiskeriet), hvori de i kontrolforordningen (artikel 58 i 1224/2009) nævnte sporbarhedsdata kan uploades og downloades fra fangst til og med detailleddet. Databasen er ikke forankret hos myndighederne, men i det danske fiskerierhverv (Danske Fiskeres Producentorganisation). Databasen er støttet med midler fra Den europæiske Fiskerifond fra Det betyder, at Danmark i regi af EU financial support ikke vil ansøge om delvis finansiering af endnu en database. De operatører, der vælger at anvende den allerede eksisterende sporbarhedsdatabase til at overholde sporbarhedsreglerne, vil blive kontrolleret med udgangspunkt i det system. De operatører, der vælger ikke at anvende den eksisterende sporbarhedsdatabase, vil blive kontrolleret med udgangspunkt i det, de selv har etableret / udviklet for at overholde sporbarhedsreglerne. I Danmark er der to myndigheder, der står for kontrollen af, at sporbarhedsreglerne overholdes. Både NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen har udarbejdet strategier for, hvorledes der vil blive udført risikobaseret kontrol af sporbarhedsreglerne. De ansøgninger, der anses for at passe ind i rammerne af Danmarks kontrolplan, er de ansøgninger, der understøtter operatørernes overholdelse af sporbarhedsreglerne, samt understøtter myndighedernes kontrol af overholdelsen af reglerne. Derudover vil der for hver ansøgning blive anført de 7 punkter, der fremgår af afsnit III, pkt. 11, i Kommissionens dokument, herunder projektets rækkevidde, geografiske fokus, og hvilke internationale standarder, der er anvendt. Ansøgerne bedes derfor ved siden af at udfylde ansøgningsskabelonen, også besvare de pågældende punkter, således at det direkte kan indføres i Danmarks ansøgning til Kommissionen under ovennævnte tekst om kontrolprogrammet. Dansk ansøgning til Kommissionen Det fremgår af punkt 3 i afsnittet om de finansielle krav, at medlemsstaten skal udvælge de projekter, der sendes til Kommissionen, samt at dette skal ske i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og lighed. NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen udvælger ud fra 2 kriterier: 1. Er projektet i overensstemmelse med de krav Kommissionen har meldt ud i sit dokument? 2. Passer projektet ind i rammerne af NaturErhvervstyrelsens og Fødevarestyrelsens kontrolprogram vedr. sporbarhed? Alle de projekter, der lever op til disse to kriterier, videresendes til Kommissionen. Det betyder, at der godt kan videresendes flere end 8 projekter + tværnationale projekter. De, der ønsker at ansøge Kommissionen om delvis refusion af udgifter til elektronisk sporbarhed, skal anvende den ansøgningsskabelon, der er vedhæftet dokumentet og indsende det til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgeren udfylder alle felter, bortset fra felterne National needs identified by MS Authority og Description of the project s selection procedure. Disse felter vil blive udfyldt af de danske myndigheder inden videresendelse af ansøgningen til Kommissionen. I forhold til national needs ser NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen på, om den konkrete ansøgning passer ind i rammerne af kontrolprogrammet, dvs. understøtter operatørernes

4 overholdelse af sporbarhedsreglerne, samt understøtter myndighedernes kontrol af overholdelsen af reglerne. I forhold til beskrivelsen af udvælgelsesproceduren, vil der blive henvist til dette brev, og der vil for hvert projekt blive angivet, at projektet passer ind i rammerne af Danmarks kontrolplan. De operatører, der ønsker at indsende ansøgninger bedes orientere sig om de sporbarhedstiltag, der er hos ens leverandører og aftagere, således at sporbarhedsdataenes flow i kæden kan understøttes. Det understreges, at der ikke kan modtages støtte både fra nærværende ordning og andre offentlige ordninger, herunder Fiskerifondens ordning Fiskerihavne og landingspladser. Hvis der er ansøgt om støtte fra en anden ordning, skal det angives i ansøgningen. De pågældende operatører vil få besked af NaturErhvervstyrelsen. Hvert projekt skal ved ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen have udpeget en projektkoordinator, der står for de praktiske funktioner i forbindelse med ansøgningen, og som kan være kontaktperson i forhold til myndighederne. De operatører, der ender med at få delvist refunderet deres sporbarhedsudgifter, er hver især ansvarlige for, at midlerne anvendes i overensstemmelse med ansøgningen. De støttede projekter vil blive underkastet revision. Refusionsprocessen Når Kommissionen i løbet af efteråret har meldt ud, hvilke danske projekter, der kan opnå delvis refusion, vil NaturErhvervstyrelsen sørge for, at den information viderebringes til alle ansøgere. De operatører, der afholder udgifter til sporbarhed inden Kommissionen har meldt ud, om de delvist kan få finansieret deres udgifter, og som ikke får tilsagn af Kommissionen, kan ikke få refunderet deres udgifter. Det er således for egen risiko, hvis man vælger at afholde udgifter til sporbarhed, inden Kommissionen har truffet beslutning om, hvilke projekter, der kan opnå medfinansiering. NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen vil ikke refundere disse udgifter. For de operatører, der får tilsagn, gælder, at udgifter til sporbarhed i 2012 ikke vil være refusionsberettigede. Først udgifter fra 2013 vil være refusionsberettigede. Det gælder, at der ifølge støttereglerne 2 skal indgås retlige og budgetmæssige forpligtelser senest 12 måneder efter udgangen af det år, hvor man er underrettet om Kommissionens beslutning om medfinansiering. Som dokumentation for afholdte udgifter skal indsendes revisorpåtegnede fakturaer til NaturErhvervstyrelsen. Den nærmere procedure i forbindelse med refusion, vil senere blive meldt ud til de relevante projektkoordinatorer. Tidsplan 12. nov kl : Frist for operatørernes indsendelse af ansøgninger til NaturErhvervstyrelsen. Dernæst ser NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen ansøgningerne igennem og ser om de er i overensstemmelse med Kommissionens krav og med myndighedernes kontrolplaner (screening). 2 Artikel 4 i Kommissionens forordning nr. 391/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår medlemsstaternes udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik, som ændret ved artikel 1, nr. 1, i Kommissionens forordning nr. 1054/2010 af 18. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 391/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006.

5 15. november 2012: Frist for NaturErhvervstyrelsens indsendelse af ansøgninger til Kommissionen. Alle ansøgninger i overensstemmelse med Kommissionens krav og myndighedernes kontrolplaner videresendes til Kommissionen. Hvis der måtte forekomme ansøgninger, der ikke videresendes, opføres disse på en liste, som medsendes til Kommissionen. Af listen fremgår, hvorfor ansøgningen ikke er medsendt. Dernæst orienteres alle ansøgere om, hvorvidt deres ansøgning er videresendt eller ej med begrundelse. Forventet 1. kvartal 2013: Kommissionens beslutning om, hvilke ansøgninger, der har fået tilsagn, offentliggøres til alle ansøgere. De ansøgere, der har fået tilsagn, vil modtage et brev fra NaturErhvervstyrelsen om refusionsproceduren. Spørgsmål vedr. indholdet af dette brev, Kommissionens dokument og ansøgningsskabelonen kan stilles på mail til undertegnede frem til onsdag den 7. november 2012 kl Anonymiserede spørgsmål vil sammen med svarene blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Projektansøgninger indsendes elektronisk til undertegnede i NaturErhvervstyrelsen på følgende adresse: Ansøgningsfristen er mandag den 12. november 2012 kl Med venlig hilsen Ulla Wiborg Fuldmægtig

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere