EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX"

Transkript

1 EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen ved Herningsholm Gymnasium.. 2. Rektor sørger for, at eleverne gøres bekendt med hvilke mål og krav, der er væsentlige ved prøverne. 3. Rektor sørger for, at eleverne i god tid inden prøveperioden starter orienteres om prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter, antallet af prøver og eventuelle udtræk af fag, eventuelle frister for tilmelding, regler om aflevering af opgaver og projekter m.m., der er en forudsætning for eller en del af en prøve eller eksamen og betingelser for deltagelse i prøverne eller eksamen. 4. Rektor orienterer endvidere om konsekvenser af sygdom, udeblivelse af andre uforskyldte grunde, anvendelse af hjælpemidler, hvornår en prøve er begyndt, konsekvenser af at komme for sent, særlige prøvevilkår, konsekvenser af at skaffe sig uretmæssig hjælp, klagefrister og klageprocedure samt andre regler af betydning for prøvernes afholdelse. 5. Rektor kan uddelegere det eksamensmæssige ansvar til sine uddannelsesledere eller en anden til opgaven udpeget person. Regler om tilsynsførende ved skriftlige prøver: 1. Skolen udpeger de tilsynsførende ved de enkelte prøver. En lærer må ikke være tilsynsførende med egne elever i prøvefaget. En tilsynsførende, der er nært beslægtet med en prøvedeltager eller på anden vis nært knyttet til en prøvedeltager, må ikke være tilsynsførende. 2. I god tid inden prøvens/prøvernes påbegyndelse informeres de tilsynsførende om indholdet af skolens eksamensreglement. 3. Ved skriftlige prøver møder de tilsynsførende senest 45 minutter før prøvens start. De tilsynsførende sikrer sig, at der er papir m.m. i lokalet, således at prøven kan gennemføres uden afbrydelse for prøvedeltagerne. 4. Prøvedeltagerne skal senest være til stede i prøvelokalet 15 minutter før prøvens start. De tilsynsførende foretager herefter navneopråb og uddeling af eksamensnummer. Hvis det her konstateres, at en prøvedeltager ikke er mødt, kontaktes rektor eller den prøveansvarlige person. 1

2 5. Prøvedeltagerne skal på forlangende vise legitimation. 6. Prøvedeltagerne skal aflevere mobiltelefoner og andre tekniske kommunikationsmidler slukkede til de tilsynsførende ved indgangen til prøvelokalet. 7. Hvis der anvendes it i forbindelse med eksamen, skal besvarelsen afleveres i tre eksemplarer. Hvis der ikke anvendes it (helt eller delvist håndskrevet besvarelse) afleveres besvarelsen i et eksemplar, hvorefter skolens eksamensadministration om nødvendigt sørger for kopiering af besvarelsen i yderligere to eksemplarer, således at der er et eksemplar til de to bedømmere og et til skolens arkiv. I første omgang gemmes en kopi, der efter censurens afslutning erstattes af originalen. 8. Eleverne sørger for at fordele de tre afleverede eksemplarer i de tre omslag i den rette orden. I de tilfælde, hvor eleven kun afleverer et eksemplar, skal eleven udfylde de tre omslag, der skal benyttes ved videreekspedition af besvarelserne. 9. De tilsynsførende sikrer sig, at eksamensreglementet overholdes. Det er ikke tilladt de tilsynsførende at forlade prøvelokalet for at deltage i andre aktiviteter, mens prøven foregår. De tilsynsførende skal under hele prøven have deres opmærksomhed rettet mod de prøvedeltagende. Avislæsning, opgaveretning og lignende er således ikke tilladt. De tilsynsførende må ikke samtale under prøven. Korte beskeder må gives ved hvisken. 10. De tilsynsførende sikrer sig, at en besvarelse altid kan identificeres. De tilsynsførende skal følgelig kontrollere, at der på besvarelsen er anført skolens navn, elevens navn og fødselsdato og nummer samt fagets navn og niveau. Ved aflevering af besvarelsen skal den tilsynsførende kvittere med sin underskrift på omslagene. Afleveringstidspunkt må ikke anføres! 11. De tilsynsførende kontrollerer, at eleven har skrevet under på den fortrykte erklæring på forsiden af omslaget. 12. Ved overtrædelse af eksamensreglementet eller ved mistanke herom, kontakter de tilsynsførende øjeblikkeligt rektor eller den ansvarlige uddannelsesleder. I disses fravær er der udpeget en konkret person, der tager sig af sagen. 13. Hvis eleven ønsker kladde til bedømmelse, skal den tilsynsførende sikre sig, at dette klart fremgår på besvarelsen. Der skrives Kladde til bedømmelse på kladden og på de enkelte omslag. 14. De tilsynsførende bringer ved prøvens afslutning straks prøvebesvarelser og opgaver, der ikke er udleveret, til skolens administration, hvor de afleveres til den administrativt ansvarlige for prøvebesvarelsernes viderebehandling. 14. Bruges tekniske hjælpemidler i forbindelse med prøven skal den tilsynsførende have mulighed for fra eksamenslokalet at komme i kontakt med en person, der kan afhjælpe tekniske problemer. 2

3 Regler om tilsynsførende ved mundtlige prøver: 15. Skolen udpeger de tilsynsførende ved de enkelte prøver. En lærer må ikke på noget tidspunkt i forberedelsestiden være tilsynsførende med egne elever i prøvefaget. En tilsynsførende, der er nært beslægtet med en prøvedeltager eller på anden vis nært knyttet til en prøvedeltager, må ikke være tilsynsførende. 16. I god tid inden prøvens/prøvernes påbegyndelse informeres de tilsynsførende om indholdet af skolens eksamensreglement. 17. De tilsynsførende møder ved forberedelseslokalet senest 15 minutter før prøvens start. De tilsynsførende sikrer sig, at der er papir i lokalet. 18. Eleverne afleverer mobiltelefoner og andre kommunikationsmidler slukkede ved forberedelens/prøvens start. 19. De tilsynsførende sikrer, at eksamensreglementet overholdes, og at eleven får den fastsatte forberedelsestid til rådighed. 20. Det er ikke tilladt de tilsynsførende at forlade forberedelseslokalet for at deltage i andre aktiviteter, mens forberedelsen foregår. De tilsynsførende skal under hele forberedelsestiden have deres opmærksomhed rettet mod de prøvedeltagende. De tilsynsførende må ikke samtale med de prøveforberedende, men korte beskeder må gives ved hvisken. 21. Eksaminator har pligt til over for tilsynsførende at sikre, at der er givet en fyldestgørende information om den konkrete prøves afvikling, inden den første prøvedeltager kommer ind i forberedelseslokalet. 22. Bruges tekniske hjælpemidler i forbindelse med forberedelsestiden, fx. it, skal den tilsynsførende have mulighed for fra forberedelseslokalet at komme i kontakt med en person, der kan afhjælpe tekniske problemer. 23. Hvis eleven bruger tekniske hjælpemidler, i særdeleshed it, skal den tilsynsførende sidde bag eleven, således at den tilsynsførende kan følge med i, hvad der sker på skærmen. 24. Ved overtrædelse af eksamensreglementet i forbindelse med forberedelsestiden kontaktes skolens rektor eller den ansvarlige uddannelsesleder øjeblikkeligt. Er ingen af disse personer til stede, vil der være udpeget en person, der kan tage sig af sagen. Regler om adgang til deltagelse i prøve 1. En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår eller det pågældende undervisningsforløb samt afleveret de krævede opgaver og rapporter jf. skolens studie- og ordensreglement. Er dette ikke tilfældet kan det betyde, at eleven må gå til prøve som selvstuderende eller må gå året om. 3

4 2. Såfremt de krævede opgaver, rapporter mm. helt eller delvist er udarbejdet af en gruppe, har alle gruppemedlemmerne fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Er disse ikke opfyldt, kan intet gruppemedlem aflægge prøven med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. 3. En elev, der ikke deltager i undervisningen, kan aflægge prøven som selvstuderende efter reglerne herom. 4. En elev i det treårige gymnasiale forløb kan ikke deltage i en tidligere aflagt prøve eller eksamen på ny. Dette gælder dog ikke elever, der er omgængere; altså elever der gennemfører et samlet skoleår på ny. Regler om materialer, der må medbringes til prøven: 1. Det er elevens eget ansvar at medbringe de til prøven tilladte hjælpemidler. 2. Det er ikke tilladt at bruge andre hjælpemidler end de, der fremgår af læreplanerne. 3. Ønsker eleven at anvende elektroniske hjælpemidler ved en skriftlig prøve på skolen, skal eget udstyr benyttes. Det er elevens eget ansvar, at det medbragte udstyr virker. Eleven sørger selv for at medbringe strømforsyning. 4. Bruges andre audiovisuelle hjælpemidler skal eget udstyr benyttes. 5. Mobiltelefoner, USB-nøgler og andre kommunikationsmidler skal afleveres til tilsynet og være slukkede under hele prøveforløbet. 6. Hvis der er tale om en prøve, hvor forberedelsestiden må tilbringes uden for skolen, skal eget udstyr benyttes, hvis andet ikke er fastsat. 7. Medbragte computere må ikke fjernes fra lokalet før prøvetiden er udløbet. Regler om for sent fremmøde eller udeblivelse: 1. En elev skal af hensyn til den praktiske afvikling af prøven altid møde mindst 15 minutter før en prøve officielt skal begynde. En elev, der kommer for sent til en prøves officielle start, har ikke krav på at deltage i prøven. 2. Bliver en elev forsinket til en skriftlig prøve, skal vedkommende så hurtigt som muligt kontakte rektor eller den ansvarlige uddannelsesleder og fortælle, hvornår vedkommende kan være fremme og hvad forsinkelsen skyldes. 4

5 Rektor eller uddannelsesleder beslutter herefter enten at udelukke eleven fra prøven eller give tilladelse til, at prøven aflægges. Gives der tilladelse til, at prøven kan aflægges, forlænges prøvetiden ikke. Tilladelse til at deltage i prøven gives kun, hvis rektor eller den ansvarlige uddannelsesleder finder forsinkelsen rimeligt begrundet og af kortere varighed, og det anses for udelukket, at eleven kan have modtaget oplysninger om den stillede opgave. 3. Bliver en elev forsinket til mundtlig eksamen, kan skolen, hvis den finder forsinkelsen rimeligt begrundet, tilbyde eleven at blive eksamineret på et senere tidspunkt i løbet af prøveforløbet. Regler om snyd og brud på eksamensreglementet: Tekst rettet mod eleverne: Det er snyd, hvis du modtager hjælp af andre under eksamen. Det er også snyd, hvis du går på Internettet ved prøver, hvor netadgang ikke er tilladt, eller hvis du skriver af eller citerer noget, andre har skrevet, uden at angive kilde. Bliver du taget i at snyde ved eksamen, vil du blive bortvist fra prøven. Vær opmærksom på, at censorerne også kan bortvise (dvs. undlade at bedømme din besvarelse), hvis de opdager snyd. Du kan i så fald først gå op igen til den næste ordinære eksamen det vil sige året efter. Er du 3. års elev betyder det også, at du ikke kan afslutte din eksamen, og du bliver heller ikke inviteret til dimissionen. 1. En elev, der under et prøveforløb på grov måde overtræder skolens studie- og ordensreglement eller eksamensreglement, f.eks. ved at støje, kan bortvises fra prøven. 2. En elev, der gribes i at skaffe sig selv eller forsøge at skaffe sig selv uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave bortvises fra prøven. 3. En elev, der gribes i at skaffe en anden eller forsøge at skaffe en anden elev uretmæssig hjælp, bortvises fra prøven 4. En elev, der ved en prøve har benyttet sig af ikke-tilladte hjælpemidler, f.eks. en mobiltelefon, bortvises fra prøven. 5

6 5. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette straks til rektor eller den ansvarlige uddannelsesleder. Bliver formodningen bekræftet bortvises eleven fra prøven. 6. Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eleven kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes i den efterfølgende termin december-januar eller maj-juni. 7. Ved prøver der foregår i lokaler fastlagt af skolen gælder følgende: En elev, der forlader prøvelokalet uden tilladelse og uden ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt prøven. Eleven kan således ikke vende tilbage og fortsætte prøven. Det produkt, eleven efterlader sig i prøvelokalet, bedømmes på lige fod med andre besvarelser. Regler om hvornår en prøve skal anses for påbegyndt: 1. En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt. 2. Et studieretningsprojekt, en case-opgave, en rapport-opgave, tema-opgave, emne-opgave, projekt, et eksperimentelt forløb eller en anden større skriftlig opgave eller en mundtlig prøve med lang forberedelsestid (24 timer eller mere) påbegyndes på det af skolen fastlagte tidspunkt. 3. En mundtlig prøve er begyndt, når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen eller lignende. Regler om hvornår en prøve er slut: 1. En skriftlig prøve er slut, når eleven har afleveret sin besvarelse til tilsynsførende, eller prøvetiden er udløbet. 2. Ved prøver der foregår i lokaler fastsat af skolen gælder følgende: En elev, der forlader prøvelokalet uden tilladelse og uden ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt prøven. Prøven er derfor slut for vedkommende. Det produkt, der forefindes på tidspunktet for afbrydelsen, bedømmes. 3. En skriftlig prøve er slut, hvis eleven af en eller anden grund er bortvist fra en prøve. Eleven kan ikke få sin besvarelse bedømt. 4. Ved projektopgaver af forskellig art, eksamenstema og andre større skriftlige opgaver er prøven slut, når besvarelsen er afleveret til tilsynsførende eller skolens reception. Afleveres besvarelsen efter det fastsatte afleveringstidspunkt, skal besvarelsen afvises og rektor eller ansvarlig uddannelsesleder kontaktes. Eleven kan aflægge en ny prøve i den efterfølgende eksamenstermin december-januar eller maj-juni. 5. En mundtlig prøve er slut, når eleven har forladt prøvelokalet. 6

7 Regler om sygeeksamen og omprøve m.m.: 1. Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at deltage i eller gennemføre en prøve, tilrettelægger skolen en sygeeksamen efter Undervisningsministeriets retningslinjer. 2. Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til prøven, skal eleven straks meddele dette til skolen pr. telefon. Sygdommen skal dokumenteres med en lægeerklæring, der snarest muligt afleveres til skolen. 3. Bliver en elev syg under prøven, således at denne må afbrydes, skal sygdommen dokumenteres med en lægeerklæring. Bliver eleven syg efter at prøven er begyndt, skal der gives en bedømmelse af præstationen med mindre prøven er afbrudt på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve. Vælger en elev trods sygdom at gennemføre en prøve, har eleven normalt ikke ret til at gå til sygeeksamen. 4. Hvis en elev under særlige omstændigheder uforskyldt forhindres i at møde til eksamen eller ikke med rimelighed kan forventes at gennemføre prøven, kan dette efter skolens vurdering sidestilles med sygdom. Eleven kan i denne situation også tilbydes at gå til sygeeksamen. Eleven skal i forbindelse med en sådan situation altid give besked til skolen hurtigst muligt. 5. Skolen kan tillade, at en elev deltager i sygeeksamen i stedet for den ordinære eksamen, når hensyn til vigtige konkurrencer mv. for elite idrætsudøvere taler herfor. Der skal i den forbindelse indsendes en dokumenteret, skriftlig ansøgning herom til skolen. 6. Hvor en prøve består af to eller flere dele, hvori der gives en karakter for hver del, aflægger eleven kun prøve i den del, som ikke er gennemført. Dette gælder, uanset om de enkelte karakterer indregnes i én samlet karakter for prøven. 7. Rektor kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. Regler om klageprocedurer og klagefrister i forbindelse med prøver: 1. Elever kan individuelt klage over forhold i forbindelse med prøver. Klagen skal være skriftlig og sendes til skolens officielle adresse. Ved brug af mail sendes klagen til Ved brug af almindelig post sendes klagen til Herningsholm Erhvervsskole, Hovedadministrationen, Lillelundvej 21, 7400 Herning. 2. Klagen stiles til rektor. Klagen skal være begrundet og være indgivet til skolen senest 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt eleven. 7

8 Læs uddybende beskrivelse her: Regler om klage over øvrige forhold: 1. Skolens afgørelser om øvrige forhold i forbindelse med aflæggelse af en prøve, herunder afgørelser om adgang og tilmelding til prøve, afgørelser om udelukkelse fra prøve, afgørelser om særlige prøvevilkår, afgørelser om bortvisning fra prøve, skal følge forvaltningslovens regler. 2. Klager over ovenstående stk. 1 skal inden 2 uger indgives til Undervisningsministeriet. Klagen, der skal være skriftlig, afleveres til skolens rektor, der videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med sin egen udtalelse. Inden klagen videresendes, skal klager inden for 1 uges frist have mulighed for at kommentere rektors udtalelse, og disse kommentarer skal medsendes til Undervisningsministeriet. 3. Klager om de her nævnte forhold har normalt ikke opsættende virkning Regler om skolens/eksaminators kontakt med censor: 1. Ved skriftlige prøver sender skolen samme dag som prøven afholdes, elevernes besvarelse til censorerne. 2. Skolen fastsætter en frist på 6 uger til bedømmelse af de skriftlige arbejder, hvis andet ikke er bestemt af Undervisningsministeriet. Skolen vedlægger frankeret svarkuvert. Straks efter censurens afslutning sender censorerne den underskrevne karakterliste til skolens kontor. 3. I de tilfælde, hvor censor skal godkende et prøvemateriale udover prøvespørgsmål, skal denne godkendelse være indhentet hos censor i rimelig tid før prøvens afholdelse. Materialet skal senest være censor i hænde 14 dage før prøven, hvis andet ikke er bestemt i læreplanen for det enkelte fag. Kan dette af praktiske grunde ikke ske, skal eksaminator indhente uddannelseslederens godkendelse og hurtigst muligt kontakte censor med henblik på at få en aftale om, hvornår materialet senest skal være modtaget af censor. 4. I forbindelse med mundtlig prøve skal eksaminator senest 8 dage før prøvens afvikling fremsende opgaveformuleringerne/prøvespørgsmålene til censor til godkendelse. Kan dette af praktiske grunde ikke ske, skal eksaminator indhente uddannelseslederens godkendelse og hurtigst muligt kontakte censor med henblik på at få en aftale om, hvornår opgaveformuleringerne/prøvespørgsmålene senest skal være modtaget af censor. 5. Det er eksaminators pligt at modtage censor og sikre, at prøvelokalet og forberedelseslokalet er klar til prøven. 8

9 6. Skal der ved skriftlig eller mundtlig prøve bruges specielt udstyr eller papir, skal dette meddeles af underviser/eksaminator til pågældendes uddannelsesleder senest 7 dage før prøvens afholdelse. 7. Det er eksaminators pligt at informere tilsynet ved prøven om forberedelsestid og hjælpemidler. Der afleveres en tidsplan over prøveafviklingen til tilsynet. 8. Hvis der i forbindelse med bedømmelsen af en besvarelse opstår fundamental uenighed om karakterfastsættelsen, henvises til de centralt udmeldte regler i Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Regler for prøveafholdelse: 1. Prøver med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige. Hvor der foreligger særlige omstændigheder eller hvor hensynet til eleven taler herfor, kan rektor fravige denne regel. Hvis eleven frabeder sig tilhørere ved prøven kan reglen om offentlighed fraviges og dette kan meddeles af eksaminator. 2. Anvendelse af hjælpemidler er tilladt med mindre andet er angivet i læreplanerne. Er der tilsyn til stede ved prøven har eleven alene adgang til internettet for at få adgang til sine egne i- læremidler. 3. Aflægger eleven en individuel mundtlig prøve på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige gruppemedlemmer ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv har været til prøve. Kan den enkeltes bidrag ikke identificeres, har alle gruppemedlemmer fælles ansvar for produktet, og alle kan ved formodning om snyd bortvises fra prøven. 4. Under voteringen ved mundtlige og praktiske prøver må kun censor og eksaminator(er) være til stede. Undtagelsesvist er det tilladt en lærer uden eksamenserfaring at overvære både eksamination og votering i et begrænset omfang. 5. Det er skolens pligt at sørge for, at prøverne foregår på en sådan måde, at eleverne har hensigtsmæssige arbejdsforhold under prøven. 6. Under særlige omstændigheder kan skolen undtagelsesvis afholde prøver i udlandet, når det kan begrundes i, at eleven af praktiske eller økonomiske årsager ikke med rimelighed kan deltage i prøven på skolen. Prøven kan eventuelt afholdes som en videokonference. Prøven skal gennemføres under samme betingelser som en prøve afholdt i Danmark, og én af skolen udpeget tilsynsførende skal være hos eleven under prøven. 7. Skolen kan lade eleven eller dennes forældre/værge helt eller delvist betale de særlige udgifter til en prøve i udlandet. Skolen kan forlange, at udgifterne til en prøve i udlandet forudbetales. 9

10 Regler for eksaminators adfærd i forbindelse med en prøve: 1. Eksaminator sørger altid for, at undervisningsbeskrivelserne sikrer et entydigt eksaminationsgrundlag, og at de er færdigudarbejdede på det af skolen fastsatte tidspunkt. 2. Undervisningsbeskrivelserne laves på grundlag af den af Undervisningsministeriet udarbejdede skabelon og skal omfatte hele uddannelsesforløbet. Undervisningsbeskrivelserne skal laves ved afslutningen af grundforløbet, ved afslutningen af hvert skoleår og ved afslutningen af undervisningen i et fag. I beskrivelserne skal det oplyses, hvilke undervisningsforløb, der har været gennemført på det enkelte hold eller i den enkelte klasse, og herunder angives benyttet litteratur og andet undervisningsmateriale. 3. Bruges der kompendiemateriale eller andet materiale, som censor ikke umiddelbart kan skaffe sig, skal dette materiale fremsendes til censor på forlangende. 4. Eksamensspørgsmålene tilsammen skal omfatte faget som helhed uanset antallet af prøvedeltagere. Eksamensopgaverne skal opfylde de krav, der er formuleret i læreplanerne for de enkelte fag eller områder. 5. Eksaminator sikrer sig, at tilsynet får tilstrækkelig information om prøveforløbet, f.eks. har en tidsplan og er informeret om hvilke hjælpemidler, der må benyttes. 6. Eksaminator og censor eller rektor skal være til stede, når eleven trækker sit spørgsmål, hvis dette ikke er kendt af eleven på forhånd. Alle trækningsmuligheder skal fremlægges ved prøvens start. Det skal sikres, at den enkelte elev kan vælge imellem mindst 4 sedler med opgaver/spørgsmål. 7. Eksaminator sikrer sig, at eleven har opfattet eksamensspørgsmålet, før eleven sendes ind til forberedelse. 8. Eksaminator leder eksaminationen, men censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. 9. En mundtlig prøve aflægges på dansk med mindre det er prøvens formål at teste elevens færdigheder i et fremmedsprog. Har undervisningen i et fag været gennemført på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. 10. En mundtlig prøve kan eventuelt aflægges på svensk eller norsk medmindre det er prøvens mål at dokumentere elevens færdigheder i dansk. 11. Under særlige omstændigheder kan skolen tillade, at prøven aflægges på et andet sprog end ovennævnte. 12. Det er censor, der bestemmer, hvornår en eksamination skal afsluttes under hensyntagen til de tidsmæssige rammer, der er givet for de enkelte fag. 13. Elevernes præstationer bedømmes individuelt, og der censureres efter hver eksamination. Bedømmelsen af elevens præstation ved prøven skal ske på grundlag af de faglige mål og krav for 10

11 uddannelsen (absolut karaktergivning). Ved bedømmelsen anvendes læreplanens bedømmelseskriterier. 14. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, som berettiger til sygeeksamen. 15. Censor giver sin bedømmelse først. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren fastsættes herefter i henhold til de centralt udmeldte regler jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 16. Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeles bedømmelsen straks eleven. 17. Karakterlisterne underskrives efter hver dags eksamination. 18. Både censor og eksaminator skal gøre sig notater om præstationen og karakterfastsættelsen, og notaterne skal opbevares i 1 år. 19. Både censor og eksaminator har tavshedspligt. Hverken censor eller eksaminator må videregive oplysninger om deres drøftelser eller optegnelser til brug for bedømmelsen til andre end eleven eller nogen, der klart optræder på elevens vegne. 20. Videregivelse af oplysninger om bedømmelsen til eleven må kun ske mundtligt i den andens påhør eller skriftligt, efter at den anden har haft mulighed for at kommentere oplysningen. Det er således hovedreglen, at der ved meddelelse af karakter for en skriftlig besvarelse ikke gives en forklaring eller begrundelse for resultatet. 21. Ved afslutningen af en prøve afleveres de underskrevne karakterlister straks på skolens kontor. Uden for kontortid aftales det i det konkrete tilfælde, hvorledes karakterlisterne afleveres. Regler for elevers adfærd i forbindelse med skriftlige prøver: 1. Ved skriftlige prøver skal du medbringe legitimation med billede. Der kan være tale om studiekort, førerbevis, pas, dankort eller lign.. Legitimation skal fremvises, hvis tilsynet forlanger det. 2. Du skal sætte dig grundigt ind i den uddelte eksamensplan for henholdsvis mødetidspunkt, mødested og hjælpemidler. 3. Du skal selv medbringe de tilladte hjælpemidler samt skriveredskaber. Ønsker du at bruge it i forbindelse med prøven, skal du benytte skolens eksamensnetværk, hvis prøven foregår på skolen. Ved udarbejdelse af hovedopgaver, eksamenstema og større skriftlige opgaver eller lignende, hvor udarbejdelsen helt eller delvist foregår uden for skolen, er det tilladt at bruge andre netværk. 4. Du skal aflevere din mobiltelefon og andre tekniske kommunikationsmidler i slukket tilstand til tilsynet ved indgangen til prøvelokalet. Det er dit eget ansvar, at mobiltelefon m.m. kan identificeres, så udstyret kan udleveres til den rette ved prøvens afslutning. 11

12 5. Du møder i god tid og senest 15 minutter før det i eksamensplanen nævnte tidspunkt. 6. I eksamenslokalet finder du et bord at sætte dig ved, hvis skolen ikke har anvist en speciel plads. 7. Du udfylder kladdepapir, papir der bruges til besvarelse og eksamensomslag. Disse papirer skal udfyldes med navn, fødselsdato, nummer, klasse- eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin. Det nummer, som skal skrives på papirerne, udleveres af tilsynet, hvis skolen vælger at udlevere numre til identifikation af den enkelte elev. 8. Eksamenstilsynet fortæller, hvor mange eksemplarer opgavebesvarelsen skal afleveres i. 9. På det fastsatte tidspunkt får du udleveret opgaven. Prøven er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt. Hvis der er tale om en skriftlig prøve, der kan foregå hjemme, f.eks. studieretningsprojektet, er prøven begyndt på det af skolen fastlagte tidspunkt. 10. Ved prøver der foregår i lokaler fastsat af skolen og er af kortere varighed (under 24 timer) gælder, at efter at prøven er begyndt, må du kun henvende dig til den tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. Er det nødvendigt at forlade lokalet, skal du ledsages af en tilsynsførende. Forlader du lokalet uden ledsagelse, har du afbrudt prøven, og du har ikke ret til at genoptage prøven. Det produkt, der på tidspunktet for afbrydelsen er færdigudarbejdet, vil blive bedømt. 11. Du må ikke modtage hjælp eller yde hjælp til andre under prøven. Ligeledes må kun de tilladte hjælpemidler benyttes. Overholdes dette ikke, vil du blive bortvist fra eksamen. 12. Når prøven er besvaret lægges besvarelsen ind i eksamensomslagene på den måde, tilsynet har bedt om. Du sikrer dig at alt er udfyldt med navn, nummer, sidetal m.m. Det er især vigtigt, at du husker at underskrive erklæringen på omslagets forside. 13. Hvis du ikke når at renskrive alt, kan kladden bruges som bedømmelsesgrundlag. Du skriver på besvarelsen, at resten af besvarelsen findes på kladdepapiret (Skriv: Kladde til bedømmelse!) 14. På kladdepapiret skrives, at løsningen på kladdepapiret ønskes bedømt (Skriv: Kladde til bedømmelse) 15. Du tilkalder tilsynet ved håndsoprækning. Du skal sikre sig, at den tilsynsførende med sin underskrift kvitterer for modtagelse af besvarelsen. Prøven er slut, når du har afleveret eller når prøvetiden er udløbet. 16. Du forlader roligt prøvelokalet, når du har afleveret. Opgaveeksemplarer og den PC, du har brugt ved prøven, må først bringes med ud af prøvelokalet, når hele prøvetiden er forbi. 17. Karakteren for en skriftlig prøve meddeles ved opslag eller efter Undervisningsministeriets nærmere bestemmelser. Du kan normalt ikke få en forklaring på karakteren. 18. I forbindelse med specialpædagogiske foranstaltninger kan der gælde specielle regler. 12

13 19. En skriftlig besvarelse sker på dansk med mindre det er prøvens formål at teste dine færdigheder i fremmedsprog. Besvarelsen kan eventuelt aflægges på svensk eller norsk, hvis formålet da ikke er at vise dine færdigheder i dansk 20. Under særlige omstændigheder kan skolen tillade, at en prøve gennemføres på et andet sprog end ovennævnte Elevadfærd i forbindelse med mundtlig eksamen: 1. Du er ansvarlig for at møde på den rette dato, til den rette tid, på det rette sted og med de rette hjælpemidler. 2. Skolen udleverer plan for eller opsætter opslag om, hvor og hvornår du skal møde til eksamen. 3. Du skal møde i god tid og mindst 15 minutter før det fastsatte mødetidspunkt på det i prøveplanen anviste sted. 4. Med mindre andet fremgår af læreplanen for det enkelte fag fordeles opgaverne til den mundtlige prøve ved lodtrækning. Der skal altid være mindst 4 spørgsmål/opgaver at vælge imellem. 5. Gives der forberedelsestid til prøven vil der i forberedelseslokalet ligge papir, der kan benyttes i forbindelse med forberedelsen. Anvendelse af sædvanlige hjælpemidler er tilladt under en prøve medmindre der i reglerne for de enkelte uddannelser er fastsat begrænsninger i brugen heraf. Du skal selv med bringe de sædvanlige hjælpemidler. 6. Mobiltelefon og andre tekniske kommunikationsmidler skal afleveres slukkede til tilsynet eller til eksaminator i eksamenslokalet inden forberedelsen begynder og udleveres først igen, når prøven er forbi. 7. Eksaminator (lærer) stiller spørgsmålene ved eksamensbordet. Censor kan stille supplerende spørgsmål. 8. Eksaminator (lærer) og censor skal være til stede under hele eksaminationen. 9. Prøven er slut, når eksaminator (lærer) og/eller censor har givet besked om, at de ikke ønsker at høre mere, og du har forladt eksaminationslokalet. Opgaveeksemplarer og forberedelsespapirer må først bringes ud af lokalet, når hele prøvedagen er slut. 10. Umiddelbart efter eksaminationens afslutning vil du få meddelt en karakter. Du vil ofte kunne få en kort forklaring på karakteren, hvis både eksaminator og censor er til stede eller i øvrigt kan udtale sig på samme tidspunkt. 10. I forbindelse med specialpædagogiske foranstaltninger kan der gælde særlige regler. Disse regler vil blive bekendtgjort forud for prøvernes afholdelse. 13

14 11. En mundtlig prøve aflægges på dansk, med mindre det er prøvens formål at teste dine færdigheder i et fremmedsprog. Har undervisningen i et fag været gennemført på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. 12. En mundtlig prøve kan eventuelt aflægges på svensk eller norsk, medmindre det er prøvens formål at dokumentere dine færdigheder i dansk. 13. Under særlige omstændigheder kan skolen tillade, at prøven aflægges på et andet sprog end ovennævnte. Regler om øvrige forhold: 1. Eleven har ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve. 2. Eleven har endvidere ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt ved prøven. Eleven skal inden for 2 måneder efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, gøre ejendomsretten gældende. Sker dette ikke overgår ejendomsretten til skolen. Regler for anvendelse af IT ved skriftlig eksamen : 1. Den enkelte elev afgør selv, om vedkommende ønsker at bruge it ved den del af prøven, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Den enkelte elev skal dog være opmærksom på, at enkelte opgaver er it-baserede, men besvarelsen må, hvis dette ønskes, være håndskrevet. 2. Uanset om der anvendes it eller ej gælder Herningsholm Gymnasiums eksamensreglement, således som det er præciseret ovenfor. Mobiltelefoner og andre tekniske kommunikationsmidler skal afleveres til tilsynet og holdes slukket i prøveperioden. 3. Elever anvender normalt eget it-udstyr og har pligt til at deltage i et introduktionskursus, når eleven anvender dette it-udstyr ved prøven. IT-administrationen vil orientere den enkelte elev om, hvordan man kobler sig op på det operative system, anti-virus og det trådløse netværk. Den enkelte elev er personligt ansvarlig for, at udstyret er opdateret og afprøvet. Skolen kan kun i helt ekstraordinære tilfælde stille erstatningsudstyr til rådighed, hvis elevens eget ikke virker. 4. Elever, der benytter it ved en prøve, vil i forbindelse med prøven eller forud for prøven få information om, hvorledes it-systemet kan benyttes til prøven, herunder hvor der kan gemmes data, hvor ofte der bør gemmes og hvilke printere, der kan benyttes. It-administrationens anvisninger skal følges. 5. I forbindelse med anvendelse af it vil alle kommunikationsprogrammer være lukkede, hvis det ikke klart fremgår af læreplanen for det konkrete fag, at der er mulighed for at anvende et eller flere af disse programmer. 6. Anvendes i-læremidler kan eleven, såfremt der er tilsyn til stede ved prøven, få adgang til disse via internettet. 14

15 7. Alle udskrifter skal være forsynet med elevens navn, eksamensnummer, klasse, evt. kontrolnummer samt sidetal og udskrives i tre eksemplarer. 8. Hvis strømmen forsvinder for en kort periode, vil prøvetiden kunne forlænges svarende til længden af strømafbrydelsen. Hvis strømmen forsvinder for en længere periode, og der ikke er garanti for, hvornår den kommer tilbage, fortsætter prøven så vidt muligt som almindelig skriftlig eksamen uden it. Prøvetiden vil her ikke blive forlænget ud over den tid, det varer at få kendskab til strømafbrydelsens længde. 9. Der bør gemmes så ofte som muligt eller der bør foretages udskrivning af besvarelsen med jævne mellemrum. 10. Hvis der opstår problemer med teknikken under prøven skal tilsynet straks kontaktes. Tilsynet kontakter herefter den vagthavende fra it-afdelingen, der så hurtigt som muligt vil komme til stede og søge problemerne løst. Kan dette ikke ske, fortsætter prøven som en almindelig skriftlig prøve uden it, hvis det ikke er muligt at finde andet it-udstyr. 11. Eleverne må ikke aktivt eller bevidst placere sig således, at de kan aflæse hinandens skærme 12. Det er elevens ansvar at sørge for, at udskrivning er udført og afsluttet i det krævede antal eksemplarer inden prøvetidens ophør. Eksamensreglementet er revideret maj Red. Jette Anna Sørensen. 15

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde... 2 Skriftlig eksamen... 2 Mundtlig eksamen... 3 Mobiltelefoner...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN august 2014

HF/GS-EKSAMEN august 2014 HF/GS-EKSAMEN august 2014 Information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted for elever der er startet før 1.8.2017 Ajourført januar 2018. Udarbejdet maj 2014 på baggrund af BEK nr. 930 af 3.7.2013 Bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv Eksamensreglement for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Handel, kontor og detail Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Caseeksamen...2

Læs mere