RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN"

Transkript

1 RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser om procedurerne i forbindelse med karakterfastsættelsen af elevbesvarelserne. På den baggrund har Skolestyrelsen efterset og justeret procedurerne. Procedurerne skal tilgodese elevens retssikkerhed og dermed kvaliteten af bedømmelsen. Procedurerne er udformet i overensstemmelse med karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, samt 15. A. Forud for prøveafholdelsen Forud for prøvernes begyndelse skal skolens leder sørge for, at eleverne er bekendt med: ¼ prøveperiode, prøvetidspunkter, antal prøver og regler om udtræk af fag ¼ frister for tilmelding til prøver ¼ regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner og synopser mv., der er en forudsætning for eller en del af prøven ¼ betingelser for deltagelse. Eleverne skal endvidere gøres bekendt med: ¼ konsekvenserne af sygdom eller udeblivelse af andre grunde ¼ anvendelse af hjælpemidler ¼ hvornår en prøve er begyndt ¼ konsekvenser af at komme for sent ¼ konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp ¼ eventuelle regler for særlige prøvevilkår og fritagelse for prøveaflæggelse. Skolestyrelsen anbefaler, at forældre også bliver informeret om ovenstående, eventuelt via skolens hjemmeside. B. Skriftlige prøver Før prøven 1 Skolestyrelsen sender opgavesæt til skolerne, senest en uge før den skriftlige prøveperiode starter. Ved modtagelsen af opgavesættene skal skolens leder eller dennes stedfortræder straks sikre, at der er et tilstrækkeligt antal opgavesæt i forhold til de tilmeldte elever. Opgavesættene skal indtil prøvedagen opbevares på betryggende vis. 2 Skolelederen udpeger de tilsynsførende ved de skriftlige prøver. Ingen lærer må føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag. 3 Antallet af tilsynsførende i hvert prøvelokale skal være tilstrækkeligt til at sikre SIDE 26

2 prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler, jævnfør prøvebekendtgørelsens 10, stk. 1. De tilsynsførende skal være bekendt med reglerne for prøven, herunder retningslinjer for dens afholdelse. 4 De tilsynsførende skal være fordelt i lokalet. Hvis der opstår formodning om, at der kan være fejl i opgaverne, for eksempel trykfejl, mangler, meningsforstyrrende fejl eller lignende, skal de tilsynsførende tilkalde skolens leder, der straks retter henvendelse til Skolestyrelsen, som træffer bestemmelse om prøvens videre forløb. De tilsynsførende må ikke give eleverne nogen oplysning vedrørende forståelsen af eller løsningen på opgaverne. 5 Prøvelokalet åbnes, senest 10 minutter før prøven begynder. Samtlige tilsynsførende skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet. De tilsynsførende viser eleverne hen til deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og nummer i henhold til karakterlisten. 6 Arbejdspladserne i prøvelokalet skal være placeret på en måde, som sikrer prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler. 7 Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, som skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer, klasse/hold og fag samt felter til at notere nummer på ark, det samlede antal ark samt elevens og den tilsynsførendes underskrift. 8 Skolen skal sørge for, at eleverne er bekendt med, hvilke hjælpemidler de må medbringe til de enkelte prøver. Skolestyrelsen anbefaler, at skolen sørger for, at et passende antal af hjælpemidler er til rådighed og kan udlånes til de elever, der er mødt op til prøve uden hjælpemidler. 9 Skolen sørger for, at elever, som har fået tilladelse til at anvende computer, sikres nødvendig support ved prøveafholdelsen. Under prøven 10 Opgavesættene må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Dog kan skolelederen eller dennes stedfortræder bringe opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der af praktiske grunde er behov for det. 11 Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en af de tilsynsførende. 12 Ved prøver med en varighed på tre eller fire timer skal en af de tilsynsførende, henholdsvis en time, 30 minutter og 10 minutter, før prøven slutter, meddele eleverne, hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden. 13 I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elev forlade sin plads. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er SIDE 27

3 afsluttet. Eleverne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret. 14 Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af elevbesvarelsen. Elevens afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som skal afleveres til bedømmelse. Elevens samlede besvarelse kan bestå af: ¼ håndskrevne ark ¼ eventuelt udskrevne ark fra computeren ¼ tegninger og grafer på specialpapir ¼ udfyldte svarark. Den tilsynsførende skal: ¼ sikre sig, at alle identifikationsoplysninger er på besvarelsen ¼ sikre sig, at antallet af ark svarer til det i felterne noterede ¼ kontrollere, at arkene er fortløbende nummererede ¼ kontrollere, at eleven har underskrevet første side af besvarelsen ¼ attestere med sin underskrift, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse ¼ sikre sig, at eventuelle USB-stik eller disketter ikke bliver bragt ud af prøvelokalet. Se også pkt. 16. Ikke-afleverede besvarelsesark skal forblive i lokalet, til prøven er afsluttet. 15 Skolen bør fastlægge procedurer for udskrivning fra computer, så det er muligt entydigt at identificere udskriftens ophavsmand. Procedurerne skal sikre, at det ikke er muligt for en elev at få adgang til andre udskrifter end elevens egne. Hvert enkelt ark bør således kunne identificeres. Der bør i god tid fastlægges en udskrivningsprocedure, som skal være velkendt af eleverne. 16 Elever, som afleverer deres besvarelse ved prøvetidens udløb, kan tage opgavesættet med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan umiddelbart efter prøvens afslutning afhente et eksemplar af opgavesættet. Eleverne må ikke tage kopier af deres besvarelse med ud af prøvelokalet. Eventuelle elevbesvarelser på harddisk, USB-stik mv. må ikke være tilgængelige for eleven, mens bedømmelsen finder sted. Efter prøven 17 Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser i nummerorden til skolens leder eller dennes stedfortræder. 18 Skolen ordner besvarelserne klassevis/holdvis og kontrollerer, at rækkefølgen svarer til karakterlisten. 19 Skolens leder sørger for, at oplysninger om bedømmernes adresser, telefonnumre og -adresser vedlægges elevbesvarelserne. SIDE 28

4 20 Besvarelserne og karakterlisten med navn og nummer på eleverne lægges i en kraftig kuvert. Uden på kuverten noteres skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold samt antallet af besvarelser. Derefter sendes kuverten (kuverterne) straks som anbefalet post til censor. 21 Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, og 15. Procedure vedrørende de bundne skriftlige prøver i 9. klasse (dansk og matematik) og samtlige skriftlige 10.-klasse-prøver. Disse bedømmes alle af en statsligt beskikket censor og faglæreren. Forsendelse af elevbesvarelser kan ske på én af de to beskrevne måder: Mulighed nr. 1: ét eksemplar af elevbesvarelsen: ¼ Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolen elevbesvarelserne og karakterliste som anbefalet post til den statsligt beskikkede censor. ¼ Statslig censor retter i perioden frem til den 25. maj ¼ Statslig censor sender senest den 25. maj 2011 som anbefalet post: - elevbesvarelse og kontaktoplysninger til skolen (faglæreren) - karakterliste vedlægges i en lukket konvolut med oplysninger om holdets/klassens betegnelse uden på. ¼ Skolens leder udleverer elevbesvarelserne og statslig censors kontaktoplysninger til faglæreren. ¼ Skolens leder opbevarer karakterlisten. ¼ Faglæreren retter elevbesvarelserne i perioden frem til den 7. juni ¼ Faglæreren sender senest den 7. juni 2011 karakterlisten til statslig censor. - Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis faglærer har en kopi af karakterlisten. ¼ Skolens leder udleverer statslig censors karakterliste til faglæreren. ¼ Faglæreren kontakter statslig censor, inden for de tidsrum statslig censor har angivet i sine kontaktoplysninger. ¼ Statslig censor og faglærer drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2 i perioden 8. juni 20. juni ¼ Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver statslig censor og faglærer hver sin karakterliste med de endelige karakterer. - Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige. - Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 20. juni ¼ Statslig censor sender karakterlisten til skolens leder. - Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis statslig censor har en kopi af karakterlisten. ¼ Faglærer afleverer elevbesvarelserne og karakterlisten til skolens leder. ¼ Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endelig fastsat af statslig censor og faglærer. SIDE 29

5 Mulighed nr. 2: to eksemplarer af elevbesvarelsen: ¼ Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolen karakterliste og elevbesvarelserne anbefalet til den statsligt beskikkede censor samtidig med, at faglæreren får et eksemplar udleveret. Det forudsætter at: - elevbesvarelser udarbejdet på papir kopieres, hvis kopieringen ikke forringer besvarelsens læsbarhed - elevbesvarelser udarbejdet på computer printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven og attesteres af tilsynsførende. ¼ Statslig censor retter i perioden frem til den 25. maj ¼ Faglærer retter i perioden frem til den 7. juni ¼ Statslig censor sender kontaktoplysninger til skolen (faglæreren) senest den 25. maj ¼ Skolens leder udleverer statslig censors kontaktoplysninger til faglæreren. ¼ Faglæreren sender senest den 7. juni 2011 karakterlisten til statslig censor. - Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis faglæreren har en kopi af karakterlisten. ¼ Når statslig censor har modtaget faglærerens karakterliste, sender statslig censor sin karakterliste til faglæreren. ¼ Faglæreren kontakter statslig censor, inden for de tidsrum statslig censor har angivet i sine kontaktoplysninger. ¼ Statslig censor og faglærer drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2 i perioden 8. juni 20. juni ¼ Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver statslig censor og faglærer hver sin karakterliste med de endelige karakterer. - Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige. - Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 20. juni ¼ Statslig censor sender elevbesvarelserne og karakterlisten som anbefalet post til skolens leder. ¼ Faglærer afleverer elevbesvarelserne og karakterlisten til skolens leder. ¼ Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endelig fastsat. Procedure vedrørende skriftlige udtræksprøver og frivillige prøver i 9. klasse (engelsk, tysk og fransk). Disse bedømmes alle af en statsligt beskikket censor og en kommunalt beskikket censor. Forsendelse af elevbesvarelser kan ske på en af de to beskrevne måder: Mulighed nr. 1: ét eksemplar af elevbesvarelsen: ¼ Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolen elevbesvarelserne, karakterliste og oplysninger om kommunalt beskikkede censors navn, adresse, telefonnummer og -adresse som anbefalet post til den statsligt beskikkede censor. ¼ Statslig censor retter i perioden frem til den 25. maj ¼ Statslig censor sender elevbesvarelse og kontaktoplysninger som anbefalet post direkte til kommunal censor senest den 25. maj SIDE 30

6 ¼ Kommunal censor retter elevbesvarelserne i perioden frem til den 7. juni ¼ Kommunal censor sender senest den 7. juni 2011 karakterlisten til statslig censor. - Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis kommunal censor har en kopi af karakterlisten. ¼ Når statslig censor har modtaget kommunal censors karakterliste, sender statslig censor sin karakterliste til kommunal censor. - Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis statslig censor har en kopi af karakterlisten. ¼ Kommunal censor kontakter statslig censor, inden for de tidsrum statslig censor har angivet i sine kontaktoplysninger. ¼ Statslig censor og kommunal censor drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 15 i perioden den 8. juni 20. juni ¼ Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver statslig censor og kommunal censor hver sin karakterliste med de endelige karakterer. - Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige. - Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 20. juni ¼ Statslig censor og kommunal censor sender hver især karakterlisten til skolens leder. - Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis censoren har en kopi af sin karakterliste. ¼ Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endelig fastsat af statslig censor og kommunal censor. Mulighed nr. 2: to eksemplarer af elevbesvarelsen: ¼ Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolen karakterliste og elevbesvarelserne anbefalet til den statsligt beskikkede censor, samtidig med at kommunal censor får et eksemplar tilsendt. Det forudsætter, at: - elevbesvarelser udarbejdet på papir kopieres, hvis kopieringen ikke forringer besvarelsens læsbarhed - elevbesvarelser udarbejdet på computer printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven og attesteres af tilsynsførende. ¼ Statslig censor retter i perioden frem til den 25. maj ¼ Kommunal censor retter i perioden frem til den 7. juni ¼ Statslig censor sender kontaktoplysninger til kommunal censor senest den 25. maj ¼ Kommunal censor sender senest den 7. juni 2011 karakterlisten til statslig censor. - Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis kommunal censor har en kopi af karakterlisten. ¼ Når statslig censor har modtaget kommunal censors karakterliste, sender statslig censor sin karakterliste til kommunal censor. - Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis statslig censor har en kopi af karakterlisten. ¼ Kommunal censor kontakter statslig censor, inden for de tidsrum statslig censor har angivet i sine kontaktoplysninger. ¼ Statslig censor og kommunal censor drøfter og fastsætter de endelige karakterer SIDE 31

7 efter karakterbekendtgørelsens 15 i perioden 8. juni 20. juni ¼ Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver statslig censor og kommunal censor hver sin karakterliste med de endelige karakterer. - Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige. - Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 20. juni ¼ Statslig og kommunal censor sender elevbesvarelserne og karakterlisten som anbefalet post til skolens leder. ¼ Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endelig fastsat. Afslutning af skriftlig censur Den skriftlige censur skal være afsluttet den 21. juni Udlån af elevbesvarelser Elevbesvarelserne ved folkeskolens afgangsprøver kan efter endt censur udlånes til faglæreren med henblik på, at læreren gennemser elevernes besvarelser til brug for sin videre tilrettelæggelse af undervisningen. Et sådant gennemsyn er dog omfattet af reglerne om tavshedspligt. Opbevaring af elevbesvarelser Elevbesvarelserne skal opbevares af skolen i mindst et år efter, at bedømmelsen er afsluttet. En kopi kan dog på elevens anmodning udleveres, når bedømmelsen er afsluttet. B. Mundtlige og praktiske prøver Før prøven 22 Senest 10 skoledage før første skriftlige prøvedag skal eleverne være bekendt med tekstopgivelser, undervisningsbeskrivelser, fordybelsesområder, tema eller andet forberedelsesmateriale til de mundtlige og praktiske prøver. 23 Prøveoplægget/fordybelsesområdet skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Den enkelte elev skal have mindst fire prøveoplæg/ fordybelsesområder at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette gælder også den sidste elev ved prøven. Hvis to eller flere elever forbereder sig sammen, kan prøveoplægget/fordybelsesområdet, som gruppen trækker, ikke anvendes mere. 24 Skolens leder skal i forbindelse med planlægningen af de mundtlige prøver være opmærksom på, at der gælder forskellige regler, i forhold til om klassen aflægger prøve i prøveform A eller B. Det har blandt andet betydning i planlægningen forud for prøvernes afholdelse, jævnfør prøvebekendtgørelsens bilag 1 og Skolens leder sender prøveoplæggene, fordybelsesområder, synopser, dispositioner, tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne i faget, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag, jævnfør pkt. 26 SIDE 32

8 vedrørende håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Skolen medsender bilag, så censor er fuldt ud informeret om prøvens indhold. 26 I fagene håndarbejde og sløjd skal opgaven være censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste fire timer af prøven. I faget hjemkundskab skal opgaverne være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted. 27 Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder kravene i prøvebekendtgørelsens Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og Elever, der ikke afleverer dispositioner, synopser eller lignende, som er en del af eller en forudsætning for prøven, kan ikke aflægge prøve i faget og betragtes derfor som udeblevet fra prøven. Under prøven 30 Eleven skal sikres ro i forberedelsestiden. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet. 31 I forberedelseslokalet må eleven, bortset fra de tilladte hjælpemidler, ikke medbringe mapper, tasker, mekaniske eller elektroniske hjælpemidler eller lignende, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre. 32 Hvis eleven benytter hjælpemidler, som gør det muligt at kommunikere med andre, skal der være tilsyn med eleven. 33 Eleven har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til prøvespørgsmålet og til eventuelle notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se elevens notater. 34 Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader lokalet. 35 Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Læreren meddeler den fastsatte karakter til eleven i overværelse af censor. Læreren og censor kan kommentere præstationen over for eleven, dog bortset fra eventuelle forskelle mellem lærers og censors bedømmelse. 36 Karakterfastsættelsen følger reglerne i karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Hvornår er en mundtlig/praktisk prøve gået i gang? 37. En mundtlig prøve, som er baseret på synopse, disposition, redegørelse mv. udarbejdet i undervisningen, er begyndt, når eleven møder op til eksaminationen. SIDE 33

9 En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksamination er begyndt, når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Efter prøven 38 Umiddelbart efter prøverne indberetter skolen de sidste standpunktskarakterer og alle prøvekarakterer for elever på 9. og 10. klassetrin samt de sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de elever på 8. klassetrin, der har aflagt prøve i håndarbejde, sløjd og/eller hjemkundskab. Dette gælder også frie skoler, der har meddelt Skolestyrelsen, at de afholder mundtlig prøve i historie på 8. klassetrin og er udtrukket hertil. Indberetningen sker ved elektronisk overførsel af data til UNI C. SIDE 34

10 BRUG AF COMPUTER VED DE SKRIFTLIGE PRØVER Reglerne om brug af computer ved de skriftlige og mundtlige prøver fremgår af 10 og 11 i prøvebekendtgørelsen. Generelle regler om brugen af computer ved de skriftlige afgangsprøver Det er skolens leder, der beslutter, om der må benyttes computer ved prøverne. De computere, som benyttes, skal under prøvens forløb være uden adgang til kommunikation med andre. Skolens leder kan tillade, at eleverne medbringer deres egne computere til prøverne. Det er skolelederens ansvar at kontrollere, at elevernes computere ikke giver eleverne adgang til kommunikation med andre eller mulighed for at benytte internettet, samt at kravene i øvrigt overholdes i forhold til gældende regler. Inden prøven opstilles det computerudstyr, der skal anvendes ved prøven, med en sådan indbyrdes afstand, at eleverne hverken kan nå hinanden eller læse hinandens skærmtekster. Forud for prøveafholdelsen skal elev og tilsynsførende være bekendt med reglerne for brug af computer, herunder konsekvenser ved nedbrud eller lignende. Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen foreligge færdigudskrevet på papir. Prøvernes varighed er den samme som for elever, der ikke benytter computer. Support I prøvetiden skal der være it-support til rådighed for de elever, der har behov for det. Dette gælder også elever, der medbringer deres egne computere. Hvis itsupporten ikke er til stede i lokalet, skal skolens leder sikre, at de tilsynsførende er bekendt med it-supportens kontaktoplysninger i prøvetiden. Nedbrud eller lignende Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med computerudstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden anvendelse af computer. Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afholdelse, retter skolens leder eller it-supporten straks henvendelse til Skolestyrelsen, som vil råde og vejlede skolens ledelse i den konkrete situation. Printere, udskrivning og identifikation Inden prøvens begyndelse skal skolens leder sikre, at alle elever har mulighed for at udskrive. Det er skolelederens afgørelse, hvorvidt udskrivningen skal ske via skolens netværksprintere, eller om eleverne skal medbringe deres egne printere til prøven. Skolen skal sikre, at udskrivningerne ikke virker forstyrrende på prøveaf- SIDE 35

11 holdelsen. Der bør i god tid fastlægges en udskrivningsprocedure, som skal være velkendt af eleverne. Under prøven skal eleverne have mulighed for at udskrive deres udkast, hvis de ønsker det. Hvis eleverne udskriver fra samme printer, skal det være muligt at identificere den enkelte elevs besvarelse. Eleverne må kun få adgang til egne udskrifter. Alle sider i udskriften skal være forsynet med oplysninger om: ¼ elevens navn (eller initialer) ¼ elevens nummer ifølge karakterlisten ¼ skolens navn ¼ prøvens og opgavens art ¼ klasse eller hold ¼ sidenummer og det samlede antal ark. Dette kan være skrevet inden prøvens begyndelse som top-/bundtekst. Kladder Det er eleven, der afgør, hvilke ark der er kladder. Ikke-afleverede ark må ikke tages med ud af lokalet, før prøven er afsluttet. Elevens samlede besvarelse Det er eleven, der afgør, hvilke ark der afleveres til bedømmelse. Eleven skal underskrive sin besvarelse på første side, og elevens samlede besvarelse kan bestå af: ¼ udskrevne ark fra computeren ¼ håndskrevne ark ¼ tegninger og grafer på specialpapir ¼ udfyldte svarark. Det kan være praktisk at samle de afleverede ark med en clips eller lignende. Tilsynsførende Tilsynsførende må ikke være it-support. Ingen lærer må føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Den tilsynsførende skal: ¼ sikre sig, at alle identifikationsoplysninger er på besvarelsen ¼ sikre sig, at antallet af ark svarer til det i felterne noterede ¼ at eleven har underskrevet første side af besvarelsen ¼ kontrollere, at arkene er fortløbende nummererede ¼ attestere med sin underskrift, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse ¼ sikre sig, at eventuelle USB-stik eller disketter ikke bliver bragt ud af prøvelokalet. Se også pkt. 16 i Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen. SIDE 36

12 Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser inklusive eventuelle USB-stik og cd er mv. til skolens leder eller dennes stedfortræder. USB-stikkene og cd erne mv. skal opbevares på skolen, indtil bedømmelsen er færdig. Kopi af besvarelsen Det er skolens leder, der afgør, om skolen skal opbevare kopi af elevens besvarelse, mens bedømmelsen foregår. Kopien kan være i elektronisk form eller på papir. USB-stik, cd er og lignende Hvor der anvendes USB-stik, cd er mv., skal de udleveres af skolen umiddelbart før prøvens begyndelse. Hvis eleverne medbringer egne USB-stik eller cd er mv., skal de på forhånd være godkendt af skolen og være forsynet med både skolens og elevens navn. I de fag, hvor eleven må medbringe noter, optegnelser mv., kan skolens leder tillade, at de er tilgængelige på USB-stik og cd er. Skolens leder skal dog sikre, at det enkelte USB-stik eller cd en kun indeholder de filer, programmer, hjælpemidler og noter mv., som må benyttes ved den enkelte prøve, jævnfør de enkelte prøvevejledninger og afsnittet om hjælpemidler. USB-stikket eller cd en må ikke bringes ud af prøvelokalet under prøven og skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen. Andre filer Anvender eleven andre programmer eller filer end fastsat for faget, opfattes det som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jævnfør 18 i prøvebekendtgørelsen. Brug af internettet Det er ikke tilladt at benytte internettet ved folkeskolens skriftlige og mundtlige prøver. Elektroniske ordbøger og onlineordbøger Det er tilladt at benytte elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, hvis skolen kan sikre, at der er en isoleret adgang til disse materialer. Hvis eleverne anvender elektroniske ordbøger, er det en forudsætning, at eleverne også har adgang til en trykt ordbog. Det er tilladt at benytte elektronisk ordbog eller onlineordbog ved folkeskolens afgangsprøve i retskrivning. SIDE 37

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF PRØVEAFHOLDELSEN

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2016 De skriftlige afgangsprøver Fra mandag den 02. maj 2016 til onsdag den 11. maj 2016 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER + PC behov Mandag 9.00 10.30 Dansk, retskrivning

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER 2. maj 9.00 13.00 Salen (14.00) Matematiske færdigheder

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN august 2014

HF/GS-EKSAMEN august 2014 HF/GS-EKSAMEN august 2014 Information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver 2008/2009 Orientering om afsluttende prøver 2008/2009 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE 1. Lederen af afdelingen har ansvaret for prøvernes rette forløb 2. Det fornødne antal eksemplarer

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Udkast af august 2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Måling af elevtrivsel og virksomhedstilfredshed, centralt stillet prøve m.v.) I bekendtgørelse nr. 1010 af 22.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2016. for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold.

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2016. for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold. Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2016 for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver formål opgaver praktiske forhold Februar 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Formål...

Læs mere

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 10. Aabenraa EKSAMEN 2016 UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken 13.30 17.30 TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 13.00 17.00 EKSAMEN 2016 UGE 19: ONSDAG DEN 11. MAJ 2016: ENGELSK

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring. Se vedlagte høringsliste Afdelingen for Grundskole Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE

GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE GENEREL ORIENTERING TIL VAGTERNE På alle adresserne er der en eksamensansvarlig, som I refererer til : kontaktpersonen Mødested og -tid Eksamens starter På mødestedet Hvad ligger der i lokalet? Vagterne

Læs mere