SIM 8/2008 Voel Boldbaner Karen Rysgaard. Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIM 8/2008 Voel Boldbaner Karen Rysgaard. Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg"

Transkript

1 Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg Journalnummer: SIM 8/2008 Sted: Voel Boldbaner SB Stednummer: KUAS j.nr.: /SIM-0005 Matr. nr.: del af 8x Ejerlav: Voel By Sogn: Voel Herred: Gjern Gl. Amt: Århus Udgravninsfelt og søgegrøfter fremhævet med rødt og anlæg med blåt. (baggrundskort: KMS 4cm kort). Resume: Forud for etablering af boldbaner i Voel prøvegravede Silkeborg Museum arealet og fandt en mindre bebyggelse fra midten af ældre bronzealder. Udgravningerne omfattede ca m2 og der fremkom i alt 321 anlægsspor. Størstedelen af anlæggene var stolpehuller i et langhus og mindst et rammehus. Dertil kom 3 kældergruber, hvoraf de to indeholdt store mængder forkullet korn og ukrudtsfrø, 1 kogestensgrube med forkullet korn, agern og hasselnød samt 1 lertagningsgrube. Kort ell. foto 22/ Silkeborg Museum 1

2 Nutid Vikingetid SIM 8/2008 Voel Boldbaner Indholdsfortegnelse Indhold Undersøgelsens forhistorie... 3 Administrative data... 4 Udgravningsdata... 4 Topografi... 5 Målesystem... 5 Udgravningsmetode... 6 Data... 7 Udgravningens resultater... 7 Overordnede anlæg Anlægsliste Fundliste Tegningsliste Fotoliste Jægerstenalder Bondestenalder Bronzealder Jernalder Middelalder Nyere tid Ertebølle Tidligste Mellemste Sen Ældre Yngre Førromersk Romersk Germansk 5400 f.kr f.kr f.kr f.kr f.kr f.kr. 500 f.kr. år Tidslinie med de identificerede perioder. Rødt fremhævet er den sandsynlige datering af anlægssporene. 2

3 Undersøgelsens forhistorie SIM 8/2008 Voel Boldbaner I forbindelse med en forestående etablering af boldbaner på en del af matr. 8x Voel By, anmodede rådgivningsfirmaet Orbicon A/S på vegne af bygherren, Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, Silkeborg Museum om at foretage prøvegravninger på arealet. Dette skete med henblik på at få afklaret omfanget af evt. skjulte fortidsminder, der ville kunne forlanges undersøgt i henhold til museumslovens 27. Prøvegravningen blev udført i maj Prøvegravningen viste, at der på den hvælvede bakke i den sydlige del af byggefeltet fandtes spor efter mindst to huse samt flere gruber. Husene er med en treskibet konstruktion og deres bredde på ca. 8 meter og længde på mere end 30 meter sammenholdt med de markante stolpehuller, også i væggen, skal sandsynligvis datere anlæggene til midten af ældre bronzealder. Da der således fandtes væsentlige fortidsminder på arealet, anmodede bygherren Silkeborg Museum om at foretage de nødvendige arkæologiske undersøgelser. Ved den efterfølgende udgravning blev godt 2500 kvadratmeter totalafrømmet og de fremkomne anlæg udgravet. Registrerede fortidsminder i området. 3

4 Administrative data SIM 8/2008 Voel Boldbaner Udgifterne til undersøgelserne er betalt af Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, da udgifterne ifølge museumslovens 26 stk. 2 og 27 stk. 4 påhviler bygherren. Korrespondancen er ført mellem Birgit Bieling, Silkeborg Kommune, Anne Nørgård Jørgensen og Torben Malm, Kulturarvsstyrelsen samt Knud Bjerring Jensen og Peter Mohr Christensen, Silkeborg Museum. Samarbejdspartnere i sagen har været Henrik Grove og Preben Hald Kristensen, Orbicon, Gasværksvej 4, Aalborg samt Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose Jensen, Naturvidenskabelig Afdeling Moesgård. Udgravningsdata Prøvegravningen blev foretaget i perioden maj 2008 og blev foretaget af henholdsvis museumsinspektør Peter Mohr Christensen og cand. mag.. Den arkæologiske udgravning fandt sted i perioden 11. juni 4. juli 2008 og blev foretaget af Karen Rysgaard, Peter Mohr Christensen, museumsformidler Mette Bundgaard samt praktikant Rasmus Meilandt Bak Sørensen. Muldafrømningen ved både prøvegravning og udgravning blev foretaget af entreprenør Leo Rask Andersen, Sorring. Jørn Froberg og Rainer Grundies fra museets detektorgruppe afsøgte arealet med metaldetektor uden resultat. Muldafrømning og opmåling i den nordøstlige del af feltet. Bemærk terrænet skråner mod nord. Juni Sagen er journaliseret på Silkeborg Museum som SIM j. nr. SIM 8/2008 Voel Boldbaner. 4

5 Udgravningens resultater er registreret, og foreligger efter endt beretningsarbejde til fremvisning på museet ved anmodning. Materialet består af digitale feltplaner med notater, fund samt digitale fotos. Hos Kulturarvsstyrelsen har sagen j. nr /SIM Topografi Udstykningsområdet er beliggende i den sydlige del af Voel by i et let kuperet terræn omkring kote 60 meter over havet. Arealet er på den vestlige del af et moræneplateau mellem de stejle skråninger ned mod Gudenådalen mod vest og nordvest, Voel Bæk mod nord og nordøst og Linå mod syd og sydvest. Mod øst stiger terrænet jævnt mod Sorring. Arealet udgør et sandet øst-vestgående bakkedrag med let fald mod nord og syd. Det berørte areal er afgrænset af levende hegn mod nord, marker mod syd og nybygget parcelhuskvarter mod øst og vest. Sydvestlige del af feltet under udgravning. Bemærk undergrundens beskaffenhed. Juni Umiddelbart under pløjelaget består undergrunden overvejende af gruset sand med partier af sand, men en halv til en hel meter nede findes lerlag, der flere steder når op til pløjelaget. Målesystem Anlægsspor og forstyrrelser er indmålt med differentiel GPS, og dette materiale ligger til grund for de her viste oversigtskort. 5

6 Udgravningsmetode SIM 8/2008 Voel Boldbaner Ved udgravningen blev muldjorden på højdedraget afrømmet ved hjælp af en stor gravemaskine med en to meter bred skovl (henholdsvis Volvo og Åkerman) ført af entreprenør Leo Rask Andersen, Sorring. Ved afrømningen blev mulden lagt henholdsvis nord og syd for det afrømmede areal og umiddelbart efter anlæggene var færdigregistreret blev mulden lagt tilbage igen. Efterhånden som anlægssporene blev afdækket, blev de indmålt med GPS i system 34, Jylland-Fyn. Der blev udarbejdet snittegninger i målestok 1:20 af ca. en trediedel af de i alt 321 anlæg, der blev påvist ved udgravningen. Desuden blev udvalgte anlæg og forskellige udgravningssituationer fotograferet digitalt. afmærket med paptallerkner. Set fra øst, Juni 2008 Området indeholdt kun sparsomme fund, men fra enkelte anlæg fremkom dog genstande i form af flintafslag, brændt flint, kværnstensfragment og et enkelt stykke keramik. Der blev dog registreret en del forkullet materiale og derfor blev der hjemtaget jordprøver fra i alt 85 anlæg, herunder fra samtlige tagbærende stolpehuller, en del af vægstolpehullerne samt fra 5 gruber med relation til husene, med henblik på flotering af forkullede agern, korn og frø. Selvom midlerne fra konserveringsposten blev overført til naturvidenskabelige undersøgelser rakte det ikke til en totalundersøgelse af alle prøver fra lokaliteten. Det blev derfor besluttet at koncentrere undersøgelsen om de to fundrige gruber A204 og A236 i samt grube A151 fra Hus A252. Se rapport FHM 4296/597 udarbejdet af cand. mag. Peter Mose Jensen. 6

7 Data Undersøgelsesmaterialet er fordelt på følgende kategorier: A - Anlæg Serien omfatter numre fra A1 til A324. Dog blev A251 anvendt til langhus, A252 til rammehus og A323 til muligt rammehus. X Fund Serien omfatter numre fra X1 til X138. Dog udgår numrene X27, X41, X87 og X92 T - Tegninger Serien omfatter numre fra -T34, -T44 F - Fotografier Serien omfatter numre fra F1-F233. Udgravningens resultater Ved udgravningen afdækkedes stolpehullerne efter mindst to forskellige huse, og ikke som forventet huse af samme type. Den sydlige bygning (A251) var et stort langhus fra midten af ældre bronzealder, omkring 1600 f. Kr. og umiddelbart nordøst herfor var et mindre hus (A252), hvis datering er noget bredere fra begyndelsen af ældre bronzealder omkring 1800 f. Kr. til midt ældre bronzealder og dermed samtidig med langhuset. Udgravningsplan med hus A251 og A252 markeret med blåt, muligt hus A323 og dyrefolde markeret med grønt samt gruber med makrofossiler med rødt. Begge huse var orienteret omtrent øst vest, og lå let forskudt, med en indbyrdes afstand på ca. 15 m. Det sydlige langhus var 35,5 meter langt og 8 m bredt, det nordlige hus var 15,5 m langt og 6,5 m bredt. I begge huse fandtes gruber med forkullet materiale og i langhuset indeholdt gruberne 7

8 endvidere et kværnstensfragment og et enkelt stykke keramik. Desuden påvistes umiddelbart sydøst for langhuset en ca. 4 x 3 meter stor lertagningsgrube med enkelte flintafslag samt forkullet materiale. Det mindre nordlige hus var et rammehus, hvor taget ikke har været båret af indre tagbærende stolper. Huset havde nogenlunde lige sider og afstanden mellem vægstolpehullerne lå på omkring 1,5-2 meter, hvilket antyder, at væggene formodentlig har været udført i bulteknik, med vandretliggende planker mellem stolperne. Gavlene var afrundede og taget må have været afvalmet med strå eller tørv. Denne hustype er forholdsvis sjælden, men der kendes dog enkelte lignende huse fra sønderjylland. I husets vestlige del var en kogestensgrube (A151), der indeholdt en del forkullet korn og agern. Huset lå på sand og kan være enten en forgænger for langhuset placeret mod sydvest på en langt mere gruset undergrund eller samtidig hermed og et muligt udhus dertil. Kornfund fra begge anlæg vil kunne datere bygningerne indbyrdes, men analyserne er endnu ikke udført. Detail af det bulbyggede rammehus A252. Bemærk gruben midt i huset med korn- og agernfund. Langhuset A251 var af den treskibede type, med to indre stolperækker, der har båret taget. Huset havde rette langsider og afrundede gavle. Afstanden mellem vægstolpehullerne lå omkring 2 m hvilket antyder, at vægge og tag har haft samme udførelse som i det mindre rammehus. Midt for husets sydside var en indgang markeret med ekstra stolpehuller udenfor væglinien. Øst for indgangen var afstanden mellem de tagbærende stolpehuller længere end i resten af huset og her fandtes endvidere en indre dør. Husets beboelse har sandsynligvis været her, hvilket er atypisk for huse fra denne tid. På Blakgårdsvej umiddelbart nord for Voel blev der ved arkæologisk undersøgelse i 2006 fundet to tilsvarende langhuse forud for etableringen af rideskolen. Husene der havde en spinkel skillevæg i vestenden og adskilte derved beboelsesdelen med spredt stillede tagbærende stolpehuller fra resten af huset. 8

9 Detail af langhuset. Bemærk indgangen mod syd og kældergruber med kornfund i øst. I husets østende var endvidere tre større kældergruber, der kan have været anvendt som forrådsgruber. Huset var øjensynlig brændt for det øverste lag af gruberne indeholdt meget forkullet materiale heriblandt et helt rent fund af forkullet korn, der muligvis stammer fra en deponering inde i huset. Kældergrube A236, gennemskåret, juni

10 De kraftige stolpehuller og stolpesporene i jorden viser, at huset har været af en særdeles solid konstruktion, så en brugstid på år er næppe usandsynlig. Ud fra husets konstruktion og sparsomme fund kan det dateres til midten af ældre bronzealder, omkring 1600 f. Kr. Trods størrelsen er der ikke noget, der tyder på, at huset har været bolig for mere end en enkelt familie, og formodentlig har det rummet både beboelse, lade og stald, selvom der ikke kunne påvises spor efter egentlige båseskillerum i huset. Umiddelbart nord og syd for huset var dog to rektangulære stolpesætninger, der blev tolket som mindre dyrefolde på henholdsvis 4 x 2 meter og 3,5 x 3 meter. Begge anlæg havde samme orientering som huset og respekterede det. Et muligt andet etskibet hus A323 blev efter udgravningens ophør erkendt delvist oveni rammehuset. Det havde nogenlunde samme dimensioner som rammehuset, men havde dog en lidt anden orientering. Det sparsomme fundmateriale omfatter flintafslag, brændt flint, kværnstensfragment og lerkarskår, der ikke giver mange oplysninger om beboernes erhverv. At man har ernæret sig ved agerbrug og kvægavl er dog givet, og foruden kornfundet er der også fundet spor efter pløjning med ard under flere af de overpløjede gravhøje fra samme periode, der er udgravet umiddelbart nordvest for Voel by. Endvidere blev der hjemtaget store mængder jordprøver - specielt fra kældergruber og systematisk fra husenes stolpehuller - for om muligt lokalt at få en forståelse for husenes inddeling, funktion og indbyrdes datering, men også regionalt med udnyttelse af kulturlandskabets ressourcer. Rasmus og Peter ved soldning af korn- og agernfund fra A

11 Overordnede anlæg Tegning:, T6, 8, T24-T25, -, T43-T44 Type: 3-skibet langhus Datering: Ældre bronzealder Størrelse: Bevaret længde 35,5 meter og bredde knap 8 meter Orientering: Øst-vest Blåt markerer stolpehuller, rødt er kældergruber med forkullet materiale og grønt er mulige dyrefolde. Anlæg: Tagbærende stolper: A55, A237, A239, A238, A240, A254-A253, A241, A14, A242, A15-A16, A243-A244, A246-A245, A247, A59, A256-A255. Vægstolper: A56, A116-A117, A124, A235-A234, A13, A233-A230, A228, A63, A227, A225-A223, A257-A259, A261-A262, A222-A221, A57-A58, A220-A218, A17, A214-A213, A211-A206, A115-A114. Indgangsstolper: A217, A201, A215-A216 Dørstolper: A248, A60 Kældergruber: A199, A204 og A236. Mulige dyrefoldsstolper: A188-A189, A192-A193, A176, A181, A49, A185 Foto: F44-F51, F55-F64, F76-F91, F127-F233 Beliggenhed: Sydvestlige del af felt. Jordbundsforhold: Gulbrunt gruset sand. Undersøgelser: Udvalgte anlæg snittet og tømt samt jordprøver fra udvalgte stolpehuller Forstyrrelser: Ingen Fund: Trækul X2 (A232). Jordprøve X29 (A14), X30 (A15), X31 (A16), X32 (A17), X33-X34 (A55), X35 (A57), X36 (A59), X37 (A60), X38 (A114), X39 (A116), X40 (A124), X48 (201), X50 (A206), X51 (A208), X52 (A213), X53 (A215), X54 (A216), X55 (A217), X56 (A218), X57 11

12 (A220), X58 (A222), X59 (A223), X60 (A225), X62 (A210), X64 (A230), X65 (A231), X66 (A232), X67 (A234), X68 (A237), X69 (A238), X70 (A239), X71 (A240), X72 (A241), X73 (A242), X74 (A243), X75 (A244), X76 (A245), X77 (A246), X78 (A247), X79 (A248), X80 (A253), X81 (A254), X82 (A255), X83 (A256), X84 (A258), X86 (A261) og X136 (A221) Bemærkninger: Huset er bevaret som et 3-skibet langhus og registreret i form af ti sæt tagbærende stolpehuller samt vægforløb af forholdsvis store nogenlunde tætstillede stolpehuller. Huset har lige langvægge og buede gavle. Nogenlunde midt på sydvæggen var en indgang med fremtrukne stolper. Indgangen lå umiddelbart øst for syvende sæt tagbærende stolper. I husets østende har været en skillevæg i form af indre dørstolper mellem niende og tiende sæt tagbærende fra vest. De tagbærende stolpehuller stod med en væsentlig større afstand i østenden af huset, hvilket kan skyldes at der har været udskiftninger af stolpesæt i vest eller at der er tale om yderligere skillevægge midt i husets vestende. I husets østende var endvidere tre gruber (A199, A204 og A236) der sandsynligvis tilhørte huset. Deres funktion var sandsynligvis kældre til forråd. To af gruberne (A204 og A236) lå øst for den indre dør. Umiddelbart nord og syd for huset stod fire stolper i henholdsvis en rektangel og firkant med samme orientering som huset. De tolkes som evt. dyrefolde tilknyttet huset. Den nordlige fold lå umiddelbart vest for syvende sæt tagbærende stolper og forholdt sig således til indgangen syd for huset. Den sydlige fold lå seks til ti meter fra husets vestende. De tagbærende stolpehuller stod med en indbyrdes afstand på henholdsvis ca. 2,5 m., 2,5 m., 1,5 m., 4 m., 1,5 m., 4 m., 5 m., 3,5 m., og 5 m. Deres diameter varierede mellem 46 og 70 cm., mens dybden varierede mellem 10 og 36 cm. lerne stod med en nogenlunde ens indbyrdes afstand på ca. 2 meter. Deres diameter varierede mellem 36 og 62 cm., mens dybden varierede mellem 8 og 30 cm. Indgangsstolpehullernes diameter varierede mellem 35 og 50 cm., mens dybden varierede mellem 10 og 43 cm. De indre dørstolpehullers diameter varierede mellem 35 og 48 cm., mens deres dybde varierede mellem 8 og 12 cm. Kældergrubernes diameter varierede mellem 100 og 240 cm., mens dybden varierede mellem 45 og 64 cm. Se separat beskrivelse af anlæggene. Kun stolpehuller i den nordlige dyrefold blev snittet. Stolpehullernes diameter varierede mellem 22 og 27 cm., mens dybden varierede mellem 9 og 23 cm. Fylden i stolpehullerne bestod dels af meget mørkt brungråt gruset sand og dels brungråt til mørkt brungråt gruset sand 12

13 Hus A252 Tegning: 3, 4, 9, T20, T42 og T43 Type: Rammehus Datering: Ældste bronzealder Størrelse: Bevaret længde ca. 15,5 meter og bredde ca. 6,5 meter Orientering: Nogenlunde øst-vest Blåt markerer vægstolpehuller og rødt er grube med forkullet materiale. Bemærk indgang i nord. Anlæg: Vægstolper: A322, A146, A158-A159, A301, A32, A299-A298, A296, A294, A79, A145-A143 Indgangsstolper: A147-A150, A174 Gruber: A151 Foto: F52-F54, F65-F75 og F92-F98. Beliggenhed: Midt nordlige del af felt Jordbundsforhold: Gulbrunt sand Undersøgelser: Udvalgte anlæg snittet og tømt, samt jordprøver fra udvalgte snittede anlæg. Forstyrrelser: Grube A162 i husets nordvestlige del. Fund: Jordprøve X4, X6-X7 (A151), X13 (A32), X14 (A301), X16 (A79), X17 (A143), X18 (A144), X19 (A145), X20 (A146), X21 (A147), X22 (A148), X23 (A149), X24 (A150), X28 (A159), X43 (A174), X88-X89 (A294), X90 (A296), X91 (A299) og X137 (A143) Bemærkninger: Huset var bevaret som et rammehus og registreret i form af spredtstillede vægstolpehuller. Huset havde lige langvægge og afrundede gavle. Midt på husets nordside var to koncentrationer af sammenstillede stolpehuller, der tolkedes som en indgang. En mulig udskiftning eller anden fase af huset kunne være i Hus A323, der lå delvist oven i husets sydlige del eller langhus A251, der lå ca. 15 meter sydvest herfor. I husets vestende, umiddelbart vest for indgangen 13

14 var en grube med forkullet materiale i form af byg, emmer og enkelt agern og hasselnød samt ukrudtsfrø og trækul. lerne stod med en nogenlunde ens indbyrdes afstand på ca. 1,5-2 meter. Deres diameter varierede mellem 35 og 53 cm., mens dybden varierede mellem 5 og 18 cm., dog med betydelig større dybde i to stolpehuller i vestlige del på 25 og 30 cm. Indgangsstolpehullerne stod i to koncentrationer med en indbyrdes afstand på knap 1,5 meter. Deres diameter varierede mellem 30 og 72 cm., mens dybden varierede mellem 4 og 10 cm. Grube A151 var 84 cm. i diameter og 20 cm. dyb med tydeligt skel i fylden, hvor det mørke øverste lag indeholdt flere varmepåvirkede sten og betydelige mængder forkullet materiale. Fylden i stolpehullerne bestod af dels mørkt brungråt gruset sand med trækulsnistre og dels brungråt til brunt gruset sand. Hus? A323 Tegning:, T7, 9, T20 og T42 Type: Rammehus? Datering: Ældste bronzealder Størrelse: Bevaret længde ca. 14,5 meter, og bredde ca. 6,5 meter Orientering: Sydvest-nordøst Grønt markerer stolpehuller. Anlæg: Vægstolper: A286-A285, A152-(A153), A156-A157, A34, A303, A306-A307, A290, A288-A287 Foto: Ingen Beliggenhed: Delvist oveni Hus A252 Jordbundsforhold: Gulbrunt sand Undersøgelser: Først erkendt efter udgravnings ophør og kun enkelte anlæg snittet og tømt Forstyrrelser: Ingen Fund: Jordprøve X15 (A34) og X26 (A156) 14

15 Bemærkninger: Huset var bevaret som et rammehus og registreret i form af spredtstillede vægstolpehuller, der dog helt manglede i den nordvestlige og sydøstlige del. Huset havde lige langvægge og afrundede gavle. En mulig udskiftning eller anden fase af huset kunne være i Hus A252, der lå delvist oven i husets nordøstlige del eller langhus A251, der lå ca. 15 meter sydvest herfor. lerne stod med en indbyrdes afstand på ca. 1-2,5 meter. Kun tre stolpehuller blev snittet og deres diameter varierede mellem 25 og 37 cm., mens dybden varierede mellem 4 og 6 cm., dog med betydelig større dybde i A153 på 30 cm. Fylden i stolpehullerne bestod af brungråt til mørkt brungråt gruset sand. 15

16 Anlægsliste A-nr. X-nr T-nr Type Beskrivelse Overordnet anlæg A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 1, T8, 0 1, T8, 0 1, T6, 0 1, T4, 0 2, T4, 0 2, T4, 0 2, T6, 0, 1 2, T8, 0 2, T8, 0 T21 3, T4, 0 3, T6, 0, Stolpehul Grube Stolpehul Stolpehul Stolpehul Grube Grube Bred.: 27 cm., dyb.: 22 cm. Fyld: a) mørkt brungråt til sort sand (trækulsholdigt?) b) brungråt til mørkt brungråt sand Bred.: 75 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand Bred.: 35 cm., dyb.: 16 cm. Fyld: mørkt brungråt til sort trækulsholdigt gruset sand Bred.: 72 cm., dyb.: 21 cm. Fyld: mørkt brungråt til sort trækulsholdigt gruset sand (som A5) Bred.: 34 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand (som A4) med sten (max. 10 cm.) Bred.: 34 cm., dyb.: 17 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand med sten (som A8) Bred.: 110 cm., dyb.: 26 cm. Fyld: mørkt brungråt til sort trækulsholdigt gruset sand (som A5) med spredte trækul Bred.: 90 cm., dyb.: 18 cm. Fyld: mørkt brungråt til sort trækulsholdigt gruset sand (som A5) stenet 16

17 2 A13 3, T6, 8 A14 X29 3, T6, T24, A15 X30 3, T6, T24, A16 X31 3, T6, T24, A17 X32 3, T6, T24, A18 3, T8, 0 A19 3, T8, 0 A20 3, T8, 0 A21 A22 A23 3, T8, 0 3, T4, 5 3, T6, T25 Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Stolpehul Stolpehul Stolpehul Stolpehul Nedgravning Bred.: 65 cm., dyb.: 32 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) b) brungråt gruset sand (som A55b) Fund: jordprøve X29 Bred.: 50 cm., dyb.: 16 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X30 Bred.: 48 cm., dyb.: 27/18 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X31 Bred.: 53 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X32 Bred.: 34 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand (som A4) Bred.: 32 cm., dyb.: 18 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand (som A4) Bred.: 50 cm., dyb.: 24 cm. Fyld: a) mørkt brungråt gruset sand (som A4) b) mørkt brungråt til sort sand (som A1a) Bred.: 30 cm., dyb.: 12 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand (som A4) Moderne samhørende med A35 17

18 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 3, T6, T31 3, T6, T31 3, T9 3, T9 3, T9 3, T9 5, T9, 0 5, T7, T20 A32 X13 5, T7, T20, T42 A33 5, T7, T20 A34 X15 5, T7, T20, T42 A35 A36 5, T5, T24 5, T5 Lavning Lavning Fyldskifte Muligt vægstolpehul Nedgravning A37 Nedgravning Hvidgråt sand med al-lag under og ved kanter. Enkelte plamager af mørkt gråt sand. Hvidgråt sand med al-lag under og ved kanter. Enkelte plamager af mørkt gråt sand. Bred.: 65 cm., dyb.: 9 cm. Fyld: mørkt brungråt sand og småsten samt spredte trækulsnistre Bred.: 43 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: brungråt til brunt gruset sand (som A143b) Fund: jordprøve X13 Bred.: 25 cm., dyb.: 4 cm. Fyld: brungråt let gruset sand Fund: jordprøve X15 Moderne samhørende med A22 Fyld: gråbrunt sand med tegl, koks, glasskår (gennemsigtig og grøn), skårne urtepotter m.m. Hus A252 Hus A323 18

19 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 5, T5 5, T5 6, T5, 0 6, T5, 0 6, T7, 5 6, T7, 5 6, T7, T21 6, T7, T21 6, T7, T21 6, T7, 0, T21 6, T9, 0 6, T9 7, T6, T24 Fyldskifte Fyldskifte Nedgravning Fyldskifte Dyrefold? Bred.: 95 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: mørkt brungråt sand med småsten og spredte trækulsnistre Bred.: 42 cm., dyb.: 7 cm. Fyld: brungråt sand med spredte trækulsnistre Moderne Bred.: 45 cm., dyb.: 12 cm. Fyld: brungråt sand med spredte trækusnistre Hvidgråt sand med al-lag under og ved kanter. Enkelte plamager af mørkt gråt sand. 19

20 A51 A52 A53 A54 A55 X33, X34 7, T6, T24 7, T6, T23 7, T6, T24 7, T6T24 7, T6, T24 7, T6, 8, A56 7, T6, 8 A57 X35 8, T6, T25, A58 8, T6, T25 A59 X36 8, T6, T25, A60 X37 8, T6, T25, A61 Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Dørstolpehul Bred.: 68 cm., dyb.: 30 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) b) brungråt gruset sand Fund: jordprøve X33 (lag a), X34 (lag b) Bred.: 45 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) b) brungråt gruset sand (som A55b) Fund: jordprøve X35 Bred.: 58 cm., dyb.: 30 cm. mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X36 Bred.: 35 cm., dyb.: 8 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X37 20

21 8, T6, T25 A62 8, T6, T25 A63 8, T6, T25, A64 8, T6, 9 A65 8, T6, 9 A66 Dyregang 9, T9, 0 A67 Dyregang 9, T9, 0 A68 Rodvælter 9, T7, 0, T32 A69 9, T7, 0, T32 A70 9, T7, T32 A71 9, T7, T32 A72 9, T7, T26 A73 Rodvælter? Bred.: 44 cm., dyb.: 11 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Udgår Udgår Bred.: 79 cm., dyb.: 30 cm. Fyld: mørkt brungråt sand med spredte trækulsnistre og lidt sten 21

22 A74 A75 A76 A77 A78 9, T7, T26 9, T7, T26 9, T7, T26 9, T7, T26 9, T7, T20 9, T7, T20 A79 X16 9, T7, T20, T42 A80 A81 A82 A83 A84 10, T5, 0 10, T5, 0 10, T5, 0 10, T5 10, T5, 0 Fyldskifte Fyldskifte Stolpehul Bred.: 35 cm., dyb.: 25 cm. Fyld: mørk brungråt gruset sand, med trækusnistre Fund: jordprøve X16 Bred.: 54 cm., dyb.: 10 cm., Fyld: a) mørkt brungråt sand med spredte trækulsnistre og lidt sten (som A69) b) brungråt til gulbrunt sand med småsten Bred.: 78 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: brungråt sand med spredte trækusnistre og småsten Bred.: 36 cm., dyb..: 25 cm. Fyld: brungråt sand med spredte trækulsnistre og småsten (som A82) A85 Fyldskifte 0-5 cm. dyb, diffuse afgrænsning Hus A252 22

23 A86 A87 A88 A89 10, T7, 0, 6 10, T7, 0, T22 10, T7, 0, T22 10, T7, 0, T22 10, T7, 0, T28 A90 X1 10, T9, 0 A91 A92 A93 A94 A95 A96 11, T4, 0 11, T4, 0 11, T2 11, T2, 0 12, T4, 0 12, T2, Fyldskifte Grube Stolpehuller? Stolpehul Lavning Fyldskifte Grube Grube Fyldskifte Rodvælter Fyld: gulbrunt til brunt sand Bred.: 35 cm., dyb.: 5 cm. Fyld: brunt sand Bred.: >84 cm., dyb.: 55 cm. Fyld: brunt til gråbrunt sand spredte trækulsnistre og enkelte småsten Bred.: 45 cm., dyb.: 17 cm. Fyld: brungråt sand med spredte trækulsnistre Bred.: 60 cm., dyb.: 23 cm. Fyld: gråbrunt til mørkt gråbrunt sand Hvidgråt sand med spredte områder med aldannelse under og ved kanter. Enkelte plamager af mørkt gråt sand. Fund: hvidbrændt flint X1 Bred.: 40 cm., dyb.: 13 cm. Fyld: brungråt sand Bred.: 70 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: brungråt sand med sten Bred.: 72 cm., dyb.: 18 cm. Fyld: mørkt brungråt sand med småsten og spredte trækulsnistre Bred.: 67 cm., dyb.: 12 cm. Fyld: mørkt brungråt sand med småsten og spredte trækulsnistre (som A94) 23

24 A97 A98 A99 A100 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A , T2, 0 12, T2 13, T4, 0 13, T4, 0 13, T2, 0 14, T2, 0 14, T2 15, T3 16, T5 16, T3 16, T3 16, T3, A113 8, Grube Fyldskifte Fyldskifte Stolpehul Stolpehul Stolpehul Grube? Stolpehuller SIM 8/2008 Voel Boldbaner Bred.: 110 cm., dyb.: 39 cm. Fyld: meget mørkt brungråt til sort trækulsholdigt sand med enkelte sten (max. 20 cm.) Sten ikke umiddelbart varmepåvirkede. Bred.: 85 cm., dyb.: 16 cm. Fyld: brungråt sand med sten (som A92) dog mørkere Bred.: 60 cm., dyb.: 9 cm. Fyld: brungråt sand med sten (som A92) dog mørkere (som A99) Bred.: 34 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: mørkt brungråt sand med småsten og spredte trækulsnistre (som A94) Bred.: 50 cm., dyb.: 27 cm. Fyld: mørkt brungråt sand med sten og småsten samt spredte trækulsnistre Bred.: 45 cm., dyb.: 12 cm. Fyld: mørkt brungråt til sort trækulsholdigt sand med småsten Bred.: 40 cm., dyb.: 13 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand Bred.: 170 cm., dyb.: 25/27 cm. Fyld: brungråt til mørkt brungråt let gruset sand, mørkest mod bunden. 24

25 A114 X38 8, SIM 8/2008 Voel Boldbaner Bred.: 52 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X38 A115 8 A116 X39 8, Bred.: 45 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X39 A117 8 A118 8 A119 8 A120 8 A121 8 A122 2 A123 8 A124 X40 8, A125 8 A126 8 A127 8 A128 8, A129 2, A130 2, A131 2, A132 2, A133 2, A134 A135 A136 A137 A138 A139 A Stolpehul Stolpehul Stolpehul Stolpehul Fyldskifte Stolpehuller Bred.: 50 cm., dyb.: 16 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X40 Bred.: 47 cm., dyb.: 9 cm. Fyld: brungråt gruset sand Bred.: 50 cm., dyb.: 23 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand Bred.: 44 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) dog lidt lysere Bred.: 46 cm., dyb.: 35 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) dog lidt lysere (som A130) Bred.: 60 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: mørkt brunt til brungråt gruset sand Bred.: 115 cm., dyb.: 40 cm. Fyld: a) mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) b) meget mørkt brungråt til mørkt gråt gruset sand 25

26 A141 A142 A143 X17, X , T42 A144 X18 9, T42 A145 X19 9, T42 A146 X20 4, T42 A147 X21 4, T43 A148 X22 4, T43 A149 X23 4, T43 A150 X24 4, T42 A151 X4, X6, X7 T20, T42 Indgangsstolpehul Indgangsstolpehul Indgangsstolpehul Indgangsstolpehul Brandgrube med agern / kogestensgrube A152 T20 Muligt vægstolpehul A153 T20, Muligt T42 vægstolpehul Bred.: 40 cm., dyb.: 30 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand med trækulsnistre b) brungråt til brunt gruset sand Fund: jordprøve X17 (lag a) og X137 (lag b) Bred.: 40 cm., dyb.: 5 cm. Fyld: brungråt til brunt gruset sand (som A143b) Fund: jordprøve X18 Bred.: 53 cm., dyb.: 5 cm. Fyld: brungråt til brunt gruset sand (som A143b) Fund: jordprøve X19 Bred.: 38 cm., dyb.: 18 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand med trækulsnistre Fund: jordprøve X20 Bred.: 30 cm., dyb.: 6 cm. Fyld: mørkt brungråt let gruset sand Fund: jordprøve X21 Bred.: 72 cm., dyb.: 10 cm. Ingen relation til A147 og A149 Fyld: mørkt brungråt til mørkt brunt let gruset sand Fund: jordprøve X22 Bred.: 35 cm., dyb.: 7 cm. Fyld: brungråt til brunt let gruset sand Fund: jordprøve X23 Bred.: >40 cm., dyb.: 4 cm. Fyld: brungråt til brunt gruset sand (som A143b) Fund: jordprøve X24 Bred.: 84 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: a) let heterogent meget mørkt brungråt til mørkt brungråt let gruset sand med flere varmepåvirkede sten samt forkullet materiale b) nogenlunde homogent brungråt let gruset sand med spredt forkullet materiale Fund: forkullet materiale X4 (ikke skelnet mellem lag), jordprøve X6 (lag a), jordprøve X7 (lag b) Bred.: 32 cm., dyb.: 30 cm. Fyld: gulbrunt til brunt sand med muldet Hus A252 Hus A252 Hus A252 Hus A252 Hus A252 Hus A252 Hus A252 Hus A252 Hus A252 Hus A323 Hus A323 26

27 A154 X25 T20, T42 A155 T20, T42 A156 X26 T20, T42 Stolpehul Stolpehul Muligt vægstolpehul A157 T20 Muligt vægstolpehul A158 T20, T42 A159 X28 T20, T42 A160 T20, T42 A161 4 A162 4 A163 T20 A164 T20, T42 A165 3 A166 9 A167 3, A168 3, A169 8 A170 8 A171 8 A172 8 A173 T24 A174 X43 4, T42 A175 5, T21, T27, T28 SIM 8/2008 Voel Boldbaner stribe Bred.: 37 cm., dyb.: 8 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand Fund: jordprøve X25 Bred.: 35 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: mørkt brungråt let gruset sand Bred.: 37 cm., dyb.: 6 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand (som A154) Fund: jordprøve X26 Hus A323 Hus A323 Kunne ikke skelnes i snit Hus A252 Stolpehul Fyldskifte Indgangsstolpehul Bred.: 43 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: brungråt til brunt gruset sand (som A143b) Fund: jordprøve X28 Kunne ikke skelnes i snit Kunne ikke skelnes i snit Bred.: 70 cm., dyb.: 40 cm. Fyld: a) mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) b) mørkt brunt til brungråt gruset sand (som A132) Bred.: 50 cm., dyb.: 8 cm. Fyld: mørkt brunt til brungråt gruset sand (som A132) Bred.: 30 cm., dyb.: 5 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand med trækulsnistre (som A146) Fund: jordprøve X43 Hus A252 Hus A252 A176 T24 Dyrefold?? A177 T24 A178 T24 27

28 A179 T24 A180 T24 A181 T24 Dyrefold?? A182 T24 A183 T24 A184 T24 A185 T24 Dyrefold?? A186 8, T24, Undergrund Meget gruset stribe i undergrundens gruset sand A187 T24 A188 8, A189 X42 8, A190 8, A191 9, A192 X44 9, A193 X45 9, A194 T25 A195 9 A196 X46 T24, A197 T24 A198 T24, A199 X3, X10, X93- X105 T25, T42, T43 Dyrefold? Dyrefold? Dyregang Stolpehul Dyrefold Dyrefold Fyldskifte Nedgravning Kældergrube Bred.: 22 cm., dyb.: 9 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Bred.: 26 cm., dyb.: 22 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X42 Udgår Bred.: 33 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Bred.: 23 cm., dyb.: 23 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X44 Bred.: 27 cm., dyb.: 18 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X45 Bred.: 60 cm., dyb.: 4 cm. Fyld: brungråt gruset sand (som A128) Fund: jordprøve X46 Moderne Bred.: 110 cm., dyb.: 45 cm. Nogenlunde fladbundet med skrå sider Fyld: meget mørkt brunt gruset sand med jernfragment (af plov?) Bred.: 240 cm., dyb.: 56 cm. Maskingravet fotokasse. Fyld: a) meget mørkt brungråt til sort trækulsholdigt gruset sand, enkelte spredte sten (granit, ikke umiddelbart varmepåvirkede) b) sort trækulsholdigt sand c) let heterogent omlejret gruset undergrundssand og brungråt gruset 28?

29 A200 X47 T25, A201 X48 T24, A202 A203 A204 X5, X11- X12, X128- X135 T24 T24 T25, T43, T44 A205 X49 T24, A206 X50 T24, Fyldskifte Indgangsstolpehul Kældergrube Fyldskifte SIM 8/2008 Voel Boldbaner sand med spredte sten d) linse af sort trækulsholdigt sand i c) Fund: trækul X3, forkullet materiale X10, jordprøver X93-X105 og X138 (lagvis), kværnstensløber (X94) lag c) Bred.: 50 cm., dyb.: 5 cm. Fyld: brungråt gruset sand (som A128) Fund: jordprøve X47 Bred.: 50 cm., dyb.: 43 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X48 Bred.: 100 cm., dyb.: 45 cm. Relation: snittede vægstolpehul A221 Fyld: a) meget mørkt brungråt til sort trækulsholdigt gruset sand med enkelte spredte sten (som A199a) dog med hvidbrændt flint b) gulbrunt til brungråt gruset sand (sammen med c) c) gulbrunt gruset sand (sammen med b) d) gulbrunt omlejret gruset undergrundssand med mindre partier af gråbrunt sand (som A236c) Fund: forkullet materiale X5, hvidbrændt flint X11, trækul X12, jordprøve X128-X135 Bred.: 40 cm., dyb.: 6 cm. Fyld: lyst brungråt gruset sand Fund: jordprøve X49 Bred.: 54 cm., dyb.: 14 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X50 A207 T24 A208 X51 T24, Bred.: 40 cm., dyb.: 8 cm. Fyld: brungråt til mørkt brungråt gruset sand Fund: jordprøve X51 A209 T24 A210 X62 T24, Bred.: 57 cm., dyb.: 13 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X62 A211 T24 A212 T24 A213 X52 T24, Bred.: 52 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand 29

30 (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X52 A214 T24 A215 X53 T24, Indgangsstolpehul A216 X54 T24, A217 X55 T24, A218 X56 T25, Indgangsstolpehul Indgangsstolpehul Bred.: 45 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X53 Bred.: 35 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X54 Bred.: 50 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X55 Bred.: 50 cm., dyb.: 18 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X56 A219 T25 A220 X57 T25, A221 X136 T25, T43, T44 A222 X58 T25, A223 X59 T25, Bred.: 50 cm., dyb.: 16 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul) (som A55a) b) brungråt gruset sand (som A55b) dog mørkere Fund: jordprøve X57 Bred.: 50 cm., dyb.: 30 cm. Relation: snittet af A204 Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X136 Bred.: 45 cm., dyb.: 30 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X58 Bred.: 55 cm., dyb.: 11 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X59 A224 T25 A225 X60 T25, A226 X61 T25, Bred.: 40 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X60 Bred.: 30 cm., dyb.: 7 cm. Fyld: brungråt gruset sand (som A128) Fund: jordprøve X61 A227 T25 A228 T25 A229 X63 T25, Stolpehul Bred.: 36 cm., dyb.: 9 cm. 30

31 A230 X64 T25, A231 X65 T25, A232 X2, X66 T24, A233 8, A234 X67 8, SIM 8/2008 Voel Boldbaner Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X63 Bred.: 50 cm., dyb.: 13 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X64 Bred.: 36 cm., dyb.: 13 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) b) brungråt gruset sand (som A55b) Fund: jordprøve X65 Bred.: 42 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: a) mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) med trækul b) brungråt gruset sand (som A55b) Fund: trækul X2, jordprøve X66 Bred.: 62 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Bred.: 48 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X67 31 A235 8 A236 X9, T25, Kældergrube X106- T42, X123 T43 A237 X68 T24, A238 X69 T24, Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Nederste del snittet med maskine Bred.: 155 cm., dyb.: 65 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt til sort trækulsholdigt gruset sand med enkelte spredte sten (som A199a) dog enkelte varmepåvirkede sten. Mod bunden let heterogent iblandet omlejret undergrundsmateriale. Mange varmepåvirkede sten på overgangen mellem top og bund af lag a) b) linse af gulbrunt omlejret gruset undergrundssand c) gulbrunt omlejret gruset undergrundssand med mindre partier af gråbrunt sand d) som a) e) sort trækul mellem lag a) og c) i sydvestlige del Fund: forkullet materiale X9, jordprøve X106-X115, X117-X123, keramik X116 Bred.: 57 cm., dyb.: 17 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X68 Bred.: 55 cm., dyb.: 12 cm.

32 A239 X70 8, A240 X71 8, A241 X72 T24, A242 X73 T24, A243 X74 T24, A244 X75 T24, A245 X76 T25, A246 X77 T25, A247 X78 T25, A248 X79 T25, A249 A250 A251 A252 T25 T25 Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Dørstolpehul Fyld: let spættet brungråt/brunt til mørkt brungråt gruset sand (som A239) dog mørkere Fund: jordprøve X69 Bred.: 50 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: let spættet brungråt/brunt til mørkt brungråt gruset sand Fund: jordprøve X70 Bred.: 50 cm., dyb.: 10 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (Som A55a) dog lysere Fund: jordprøve X71 Bred.: 48 cm., dyb.: 12 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X72 Bred.: 46 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X73 Bred.: 70 cm., dyb.: 18 cm. Fyld: brungråt gruset sand (som A55b) Fund: jordprøve X74 Bred.: 65 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (Som A55a) Fund: jordprøve X75 Bred.: 58 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X76 Bred.: 69 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: a) mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) b) meget mørkt brungråt gruset sand (som A55a) Fund: jordprøve X77 Bred.: 60 cm., dyb.: 28 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (som A55a) Fund: jordprøve X78 Bred.: 48 cm., dyb.: 12 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X79 Langhus se overordnede anlæg Rammehus se overordnede anlæg 32

33 A253 X80 8, A254 X81 T24, A255 X82 T25, A256 X83 T25, Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul Tagbærende stolpehul SIM 8/2008 Voel Boldbaner Bred.: 50 cm., dyb.: 27 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) b) brungråt gruset sand (som A55b) med stærk gruset linse Fund: jordprøve X80 Bred.: 55 cm., dyb.: 20 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) b) brungråt gruset sand (som A55b) Fund: jordprøve X81 Bred.: 58 cm., dyb.: 36 cm. Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (Som A55a) b) brungråt gruset sand(som A55b) Fund: jordprøve X82 Bred.: 60 cm., dyb.: 36 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X83 A257 T25 A258 X84 T25, Bred.: 60 cm., dyb.: 15 cm. Fyld: mørkt brungråt/mørkt gråt gruset sand (som A129) Fund: jordprøve X84 A259 T25 A260 X85 T25, Stolpehul? A261 X86 T25, Bred.: 30 cm., dyb.: 8 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X85 Bred.: 45 cm., dyb.: 25 cm. Fyld: meget mørkt brungråt gruset sand (omdannet trækul?) (som A55a) Fund: jordprøve X86 A262 T25 A263 T25 Udgår A264 T31 A265 X8 X139 X140 X141 X142 T31, T42, T43 Lertagningsgrube Snit 1 Bred.: 455 cm., dyb.: 24/55/62 cm. Fyld: a) mørkt gråbrunt gruset sand b) let heterogent mørkt til meget mørkt gråbrunt gruset sand, mørkest mod bunden (lag f) c) gulbrunt omlejret leret undergrundssand d) som c) e) meget mørkt gråbrunt gruset sand f) se bunden af lag b) Snit 2 Bred.: 100 cm., dyb.: 50 cm. 33

34 A266 T31 A267 T31 A268 T31 A269 T25 A270 T25 A271 T26 A272 T25 A273 T26 A274 T32 A275 T31 A276 T26 A277 T26 A278 T26 A279 T26 A280 T26 A281 T26 A282 T26 A283 T25 A284 9 A285 T20 Muligt vægstolpehul A286 9 Muligt vægstolpehul A287 9 Muligt vægstolpehul A288 T20 Muligt vægstolpehul A289 T20 A290 T20 Muligt vægstolpehul A291 T20 A292 T20 A293 T20 A294 X88, T20, X89 T42 A295 T20 A296 X90 T20, T42 A297 T20 Muligt vægstolpehul A298 T20, T42 A299 X91 T20, T42 SIM 8/2008 Voel Boldbaner Fyld: som snit 1b) og f) Fund: flint X8 (spredt fra fyld), jordprøve X139-X142. Bred.: 38 cm., dyb.: 9 cm. Fyld: mørkt brungråt gruset sand, med trækulsnistre (som A79) Fund: jordprøve X88 (nord), X89 (syd) Bred.: 43 cm., dyb.: 8 cm. Fyld: brungråt til brunt gruset sand (som A143b) Fund: jordprøve X90 Bred.: 34 cm., dyb.: 6 cm. Fyld: brungråt til brunt gruset sand (som A143b) 34 Hus 323 Hus 323 Hus 323 Hus 323 Hus 323 Hus A252 Hus A252 Hus 3? Hus A252 Bred.: 40 cm., dyb.: 7 cm. Hus A252

35 A300 T20, T43 A301 X14 T20, T42 Stolpehul A302 T20 A303 T20 Muligt vægstolpehul A304 T20 A305 T20 A306 T20 Muligt vægstolpehul A307 T20 Muligt vægstolpehul A308 T20 A309 T26 A310 T26 A311 T27 A312 T27 A313 T27 A314 T27 A315 T21 A316 T21 A317 T27 A318 T27 A319 T21 A320 T21 A321 T21, Grube A322 4, A323 A324 T42 T25 SIM 8/2008 Voel Boldbaner Fyld: a) meget mørkt brungråt gruset sand med trækulsnistre (som A143a) b) brungråt til brunt gruset sand (som A143b) Fund: jordprøve X91 Bred.: 75 cm., dyb.: 13 cm. Fyld: let heterogent brungråt til mørkt brungråt let gruset sand Bred.: 50 cm., dyb.: 7 cm. Fyld: brungråt til brunt gruset sand (som A143b) Fund: jordprøve X14 Hus A252 Hus 323 Hus 323 Hus 323 Bred.: 100 cm., dyb.: 25 cm. Fyld: brungråt let gruset sand Kunne ikke skelnes i snit Hus A252 Muligt rammehus Fundliste X-Nr. Flot. A-Nr. BESKRIVELSE X1 A90 Hvidbrændt flint X2 A232 Trækulsprøve X3 A199 Trækulsprøve X4 A151 Trækul og forkullet korn og agern (ikke skelnet mellem lag) 35

36 X5 A204 Trækul og forkullet korn X6 A151 Jordprøve med forkullet materiale X7 A151 Jordprøve Lag b) X8 A265 Flintafslag X9 A236 Forkullet materiale (opsamlet i opgravet fyld) X10 A199 Forkullet materiale (opsamlet i opgravet fyld) X11 A204 Hvidbrændt flint X12 A204 Trækulskoncentration Lag X13 + A32 Jordprøve (2 liter) X14 + A301 Jordprøve (1 liter) X15 + A34 Jordprøve (1 liter) X16 + A79 Jordprøve (9 liter) X17 + A143 Jordprøve (6 liter) X18 + A144 Jordprøve (1 liter) X19 + A145 Jordprøve (3 liter) X20 + A146 Jordprøve (6 liter) X21 + A147 Jordprøve (3 liter) X22 + A148 Jordprøve (2 liter) X23 + A149 Jordprøve (6 liter) X24 + A150 Jordprøve (3 liter) X25 + A154 Jordprøve (2 liter) X26 + A156 Jordprøve (2 liter) X27 Udgår X28 + A159 Jordprøve (2 liter) X29 + A14 Jordprøve (12 liter) X30 + A15 Jordprøve (6 liter) X31 + A16 Jordprøve (4 liter) X32 + A17 Jordprøve (6 liter) X33 + A55 Jordprøve (4 liter) X34 + A55 Jordprøve (3 liter) Lag b) X35 + A57 Jordprøve (3 liter) X36 + A59 Jordprøve (9 liter) X37 A60 Jordprøve (4 liter) X38 A114 Jordprøve (3 liter) X39 A116 Jordprøve (2 liter) X40 A124 Jordprøve (4 liter) X41 Udgår X42 A189 Jordprøve (3 liter) X43 + A174 Jordprøve (3 liter) X44 A192 Jordprøve (1 liter) 36

37 X45 A193 Jordprøve (1 liter) X46 + A196 Jordprøve (8 liter) X47 + A200 Jordprøve (3 liter) X48 + A201 Jordprøve (6 liter) X49 A205 Jordprøve (2 liter) X50 A206 Jordprøve (3 liter) X51 + A208 Jordprøve (3 liter) X52 + A213 Jordprøve (6 liter) X53 + A215 Jordprøve (5 liter) X54 + A216 Jordprøve (2 liter) X55 + A217 Jordprøve (4 liter) X56 + A218 Jordprøve (8 liter) X57 A220 Jordprøve (3 liter) X58 A222 Jordprøve (3 liter) X59 A223 Jordprøve (9 liter) X60 A225 Jordprøve (2 liter) X61 A226 Jordprøve (2 liter) X62 + A210 Jordprøve (6 liter) X63 A229 Jordprøve (1 liter) X64 A230 Jordprøve (2 liter) X65 A231 Jordprøve (3 liter) X66 A232 Jordprøve (10 liter) X67 A234 Jordprøve (6 liter) X68 + A237 Jordprøve (9 liter) X69 + A238 Jordprøve (4 liter) X70 + A239 Jordprøve (2 liter) X71 + A240 Jordprøve (2 liter) X72 + A241 Jordprøve (2 liter) X73 + A242 Jordprøve (9 liter) X74 + A243 Jordprøve (4 liter) X75 + A244 Jordprøve (9 liter) X76 + A245 Jordprøve (4 liter) X77 + A246 Jordprøve (4 liter) X78 + A247 Jordprøve (3 liter) X79 + A248 Jordprøve (3 liter) X80 + A253 Jordprøve (3 liter) X81 + A254 Jordprøve (3 liter) X82 + A255 Jordprøve (10 liter) X83 + A256 Jordprøve (10 liter) X84 A258 Jordprøve (4 liter) X85 A260 Jordprøve (4 liter) X86 A261 Jordprøve (10 liter) X87 Udgår X88 + A294 Jordprøve (3 liter), mørke nordlige del X89 + A294 Jordprøve (3 liter), lyse sydlige del X90 + A296 Jordprøve (2 liter) X91 + A299 Jordprøve (3 liter) X92 Udgår X93 + A199 Jordprøve, nordøstlige ¼ (3 sække floteret heraf = 10 liter) 37

38 X94 A199 Kværnsten, løber, nordøstlige 1/4 Lag c) X95 + A199 Jordprøve, nordøstlige ¼ (1 sæk floteret heraf = 10 liter) Lag c) X96 + A199 Jordprøve, nordvestlige ¼ (2 sække floteret heraf = 10 liter) X97 A199 Udgår, naturflint X98 + A199 Jordprøve, nordvestlige ¼ (1 sæk) Lag b) X99 + A199 Jordprøve, nordvestlige ¼ (1 sæk floteret heraf 10 liter) Lag c) X100 + A199 Jordprøve, sydøstlige ¼, mørke øverste del af laget (1 sæk floteret heraf 10 liter) X101 + A199 Jordprøve, sydøstlige ¼, lyse undergrundsblandede del af laget (1 sæk floteret heraf 10 liter) X102 + A199 Lag c) Jordprøve, sydøstlige ¼, kant af nedgravning (1 sæk floteret heraf 10 liter) X103 + A199 Jordprøve, sydvestlige ¼ (1 sæk floteret heraf 10 liter) X104 + A199 Jordprøve, sydvestlige ¼, bund (1 sæk) Lag b) X105 + A199 Lag c) Jordprøve, sydvestlige ¼, kant af nedgravning (1 sæk floteret heraf 10 liter) X106 + A236 Jordprøve, nordvestlige ¼, top af laget (1 sæk floteret heraf = 10 liter) X107 + A236 Jordprøve, nordvestlige ¼, bund af laget (1 sæk floteret heraf = 10 liter) X108 + A236 Jordprøve, nordvestlige ¼ (10 liter) Lag c) X109 + A236 Jordprøve, nordvestlige ¼ (2 liter) Lag d) X110 A236 Jordprøve, sydvestlige ¼, top af laget (1 sæk) X111 A236 Jordprøve, sydvestlige ¼, bund af laget (1 sæk) X112 A236 Jordprøve, sydvestlige ¼ (1 sæk) Lag e) X113 A236 Jordprøve, sydvestlige ¼ (1 sæk) Lag c) X114 A236 Jordprøve, sydvestlige ¼ (1 sæk) Lag d) X115 A236 Jordprøve, sydøstlige ¼, top af laget (1 sæk) X116 A236 Keramik (1 sideskår), sydøstlige ¼, bund af laget X117 A236 Jordprøve, sydøstlige ¼, bund af laget (1 sæk) X118 A236 Jordprøve, sydøstlige ¼ (1 sæk) 38

39 Lag c) X119 A236 Jordprøve, sydøstlige ¼ (1 sæk) Lag d) X120 A236 Jordprøve, nordøstlige ¼, top af laget (1 sæk) X121 A236 Jordprøve, nordøstlige ¼, bund af laget (1 sæk) X122 A236 Jordprøve, nordøstlige ¼ (1 sæk) Lag c) X123 A236 Jordprøve, nordøstlige ¼ (1 sæk) Lag d) X124 + A204 Jordprøve, midtøst (1 sæk - floteret heraf = 10 liter) X125 + A204 Jordprøve, midtøst (1 sæk - floteret heraf = 10 liter) Lag b/c) X126 + A199 Jordprøve, nordøstlige ¼ (3 liter) Lag b) X127 + A204 Jordprøve, midtøst (1 sæk - floteret heraf = 10 liter) Lag d) X128 A204 Jordprøve, midtvest, grå askelomme nord for midten med meget forkullet korn (10 liter) X129 A204 Jordprøve, midtvest (1 sæk) X130 A204 Jordprøve, midtvest (1 sæk) Lag b/c) X131 A204 Jordprøve, midt vest (1 sæk) Lag d) X132 A204 Jordprøve, vest (1 sæk) X133 A204 Jordprøve, korn og aske koncentration (10 liter) X134 A204 Jordprøve, vest (1 sæk) Lag b/c) X135 A204 Jordprøve, vest (1 sæk) Lag d) X136 A221 Jordprøve (ca. 3 liter) X137 + A143 Jordprøve (6 liter) Lag b) X138 A199 Lag b) Jordprøve, sydøstlige ¼, mere markant dybde i laget, der går helt mod bunden af nedgravningen (1 sæk) X139 A265 Jordprøve (ca. 3 liter) Lag d) X140 A265 Jordprøve (ca. 2 liter) Lag e) X141 A265 Jordprøve (knap 10 liter) Lag b/f) X142 A265 Lag b) Jordprøve (knap 10 liter) 39

40 Tegningsliste SIM 8/2008 Voel Boldbaner T.nr format målestok type A numre X numre Prøvegravning A3 Ikke Oversigtstegning A1-A9, A11-A108 målfast Prøvegravning T2 A3 Plantegning A93-A94, A96-A98, A101-A103 T3 A3 Plantegning A104, A106-A108 T4 A3 Plantegning A4-A6, A11, A22, A91- A92, A95, A99-A100 T5 A3 Plantegning A35-A40, A80-A84, A105 T6 A3 Plantegning A3, A7, A12-A17, A23- A25, A49-A65 T7 A3 Plantegning A31-A34, A41-A46, A68- A79, A85-A89 T8 A3 Plantegning A1-A2, A8-A9, A18-A21 T9 A3 Plantegning A26-A30, A47-A48, A66- A67, A90 0 A3 1:20 Anlægsbeskrivelse A1-A9, A11-A12, A18- A21, A30, A39-A40, A46-A47, A66-A69, A80- A82, A84-A92, A94-A97, A99-A102, A108 X1 Udgravning 1 A3 1:50 Plantegning A7, A109 2 A3 1:50 Plantegning A12, A122, A129-A133 3 A3 1:50 Plantegning A137-A138, A140-A142, A165, A167-A168 4 A3 1:50 Plantegning A146-A150, A161-A162, A174, A322 5 A3 1:50 Plantegning A41-A42, A175 6 A3 1:50 Plantegning A85 7 A3 1:50 Plantegning A110, A112 8 A3 1:50 Plantegning A13, A55-A56, A111, A113-A119-A121, A123- A128, A169-A172, A188- A190, A233-A235, A239- A240, A253 9 A3 1:50 Plantegning A64-A65, A134-A136, A139, A143a, A143- A145, A166, A191-A193, A195, A284, A286-A287 T20 A3 1:50 Plantegning A31-A34, A77-A79, A151-A160, A163-A164, A285, A288-A308 T21 A3 1:50 Plantegning A10, A43-A46, A315- A316, A319-A321 40

41 T22 A3 1:50 Plantegning A86-A88 T23 A3 1:50 Plantegning A51 T24 A3 1:50 Plantegning A14-A17, A35, A49-A50, A52-A54, A173, A176- A185-A187, A196-A198, A201-A203, A205-A217, A232, A237-A238, A241- A244, A254 T25 A3 1:50 Plantegning A23, A57-A63, A194, A199-A200, A204, A218- A231, A236, A245-A250, A255-A263, A269-A270, A272, A283, A324 T26 A3 1:50 Plantegning A72-A76, A271, A273, A276-A282, A309-A310 T27 A3 1:50 Plantegning A311-A314, A317-A318 T28 A3 1:50 Plantegning A89 T29 A3 1:50 Plantegning T30 A3 1:50 Plantegning T31 A3 1:50 Plantegning A24-A25, A264-A268, A275 T32 A3 1:50 Plantegning A68-A71, A274 T33 A3 1:50 Plantegning T34 A3 1:50 Plantegning A3 1:20 Anlægsbeskrivelse A14-A16, A55, A59-A60, A128-A133, A167-A168, A186, A196, A200, A231, A237-A248, A253-A256, A321 A3 1:20 Anlægsbeskrivelse A17, A57, A63, A113- A114, A116, A124, A188-A193, A198, A201, A205-A206, A208, A210, A213, A215-A218, A220, A222-A223, A225-A226, A229-A230, A232-A234, A258, A260-A261 T42 A3 1:20 Anlægsbeskrivelse A32, A34, A79, A143- A146, A150-A151, A153- A156, A158-A160, A164, A174a, A199, A236, A265, A294, A296, A298-A299, A301, A322 T43 A3 1:20 Anlægsbeskrivelse A147-A149, A199, A204, X8, X94 A221, A236, A265, A300 T44 A3 1:20 Anlægsbeskrivelse A204, A221 X124-X136 41

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

SIM 14/2007 Balle Huse Karen Rysgaard

SIM 14/2007 Balle Huse Karen Rysgaard Beretning for udgravning af dele af en bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, Balle Huse, Balle sogn, Hids herred, gml. Viborg amt, stednr. 13.03.01-150, SIM 14/2007, KUAS j. nr. 2003-2123-1251

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse i industrikvarteret st. 32-38 - 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse i industrikvarteret st. 32-38 - 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse i industrikvarteret st. 32-38 - 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Funder-Hårup Deletape Station 32-38 SB Stednummer: 130307-12

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06.

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. Kampagne: 28-06-2011 KUAS nr.2010-7.24.04/msj-0001 Beretning vedr. forundersøgelse af skovrejsningsområde

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning Tingbakken III i Gjern

Kulturhistorisk rapport for udgravning Tingbakken III i Gjern Kulturhistorisk rapport for udgravning Tingbakken III i Gjern Journalnummer: SIM 216/2013 Sted: Tingbakken III SB Stednummer:160103-92 KUAS j.nr.: 2013-7.24.02/SIM-0010 Matr. nr.:1v Ejerlav: Gjern By Sogn:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårupgård II

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårupgård II Journalnummer: SIM 8/2012 Sted: Hårupgård II SB Stednummer: 160105-285 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0012 SIM 8/2012 Hårupgård II Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårupgård II Matr. nr.:6a og

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

SIM 110/2010 Klodhøje Lise Hjorth Riishede. På ovenstående kort er udgravningen fremhævet med rødt (baggrundskort: KMS 4cm kort).

SIM 110/2010 Klodhøje Lise Hjorth Riishede. På ovenstående kort er udgravningen fremhævet med rødt (baggrundskort: KMS 4cm kort). Klodhøje Journalnummer: SIM 110/2012 Klodhøje Sted: Motorvejen Funder-Hårup SB Stednummer: 130303-266 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM2012 SIM 110/2010 Klodhøje Kulturhistorisk rapport for arkæologisk udgravning

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

SIM 3/2013 Svinedal Malene Madsen. På ovenstående kort er udgravningen fremhævet med rødt (baggrundskort: KMS 4cm kort).

SIM 3/2013 Svinedal Malene Madsen. På ovenstående kort er udgravningen fremhævet med rødt (baggrundskort: KMS 4cm kort). Journalnummer: SIM 3/2013 Sted: Svinedal SB Stednummer:160105-289 KUAS j.nr.: 2013-7.24.02/SIM-0007 SIM 3/2013 Svinedal Kulturhistorisk rapport for overvågning af kabeltrace ved Svinedal Matr. nr.:4a,

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 7. etape Sted: Motorvejen Funder-Hårup Deletape: Sejling Hedevej SB Stednummer: 13.03.07-12

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning på motorvejstrace ved Mollerup

Kulturhistorisk rapport for udgravning på motorvejstrace ved Mollerup Kulturhistorisk rapport for udgravning på motorvejstrace ved Mollerup Journalnummer: SIM 39/2010 Sted: Mollerup I SB Stednummer: 160105-15 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0016 Matr. nr.: 2r og 2m Ejerlav:

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P. Beretning FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.3653/0-000) Indholdsfortegnelse Resumé side 2 Undersøgelsens forhistorie

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118 PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Dagerød Grusgrav ved Plejelt ønsker at udvide med i alt 21.000 m2 på

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95.

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. Arkæologisk forundersøgelse af et delareal i forbindelse med råstofindvinding ved Hærvejen, syd for Urnehoved.

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

SIM 3/2010 Jordbærvej Kaj Fredsgaard Rasmussen

SIM 3/2010 Jordbærvej Kaj Fredsgaard Rasmussen SIM 3/2010 Jordbærvej Kulturhistorisk rapport over udgravning af affaldsgruber med Sorring-lertøj SIM j. nr. 3/2010 Jordbærvej KUAS j. nr.: 2010-7.24.02/SIM-0004 SB Stednummer: 160102 Sted: Jordbærvej

Læs mere

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse Af stud.mag. Anders Pihl WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning og udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater og landskabet.. 2 Udgravningsmetode

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013. Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt.

Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013. Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt. Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013 Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Abstract...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning på motorvejstrace ved Mollerup

Kulturhistorisk rapport for udgravning på motorvejstrace ved Mollerup Kulturhistorisk rapport for udgravning på motorvejstrace ved Mollerup Journalnummer: SIM 40/2010 Sted: Mollerup II SB Stednummer: 160105 KUAS j.nr.:2010-7.24.02/sim-0017 Matr. nr.: 2t og 7r Ejerlav: Mollerup

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6 Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM3031 Aalevej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10fx Sted-SBnr.: 160607-107 KUAS: -7.24.02/HOM-0007 Forud

Læs mere

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune.

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. KE Ejendomsalg Att. Lars Peter Bang Fuglesangsvej 30 Postboks 48 3460 Birkerød 3111-08 08/2597-8.1.5 Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. Museum Sønderjylland har

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for prøvegravning og overvågning af cykelsti Mollerup-Linå

Kulturhistoriskrapport for prøvegravning og overvågning af cykelsti Mollerup-Linå Kulturhistoriskrapport for prøvegravning og overvågning af cykelsti Mollerup-Linå Journalnummer: SIM 113/2012 Sted: Mollerup-Linå Stednummer: 160105 KUAS j.nr.: 2013-7.24.02/SIM-0003 Matr. nr.:7000d Ejerlav:

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Gedsted sogn, Rinds Herred, Viborg Amt Stednr. 13.09.02 Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106.

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. KTM5 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. Kampagne: 03-06-004 KUAS nr. FOR-003.1-0356 Undersøgelse af profiler og flade i forbindelse med parcelhusbyggeri

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere