Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC"

Transkript

1 Juni 2013, revideret april 2014 Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC En lille oversigt over, hvad du som grundejer har gavn af at vide. Affald. Affaldet skal sorteres i mindst 4 fraktioner. Læs mere i kommunes affaldshæfte. Dagrenovationen (skraldestativet eller grøn beholder 140 l) er affald fra den daglige husholdning, og afhentes hver mandag. Haveaffald er affald fra den almindelige vedligeholdelse af haven, og skal afleveres i grøn plastbeholder (240 l)eller brune papirsække. Grene kan bundtes i max længde 1,5 m og bindes med sejlgarn. Papir samles i sorte beholdere, som tømmes 1x pr. md. Beholderen tilhører Greve kommune. Pap samles i poser udleveret af Greve kommune. Glas samles i plastposer udleveret af Greve Kommune. Storskrald deles op i brændbart og ikke brændbart materiale. Pakkes i klare plastposer, der kan købes i supermarkeder. For yderligere orientering f.eks. afhentning, se Greve kommunes hjemmeside eller det udleverede affaldshæfte. I tvivls tilfælde: se affaldshæftet fra Greve kommune, der er husstandsomdelt. Ved problemer med f. eks. svigtende afhentning: kontakt RenoNorden tlf eller mail Såfremt en del af dit affald ikke tages med, er det dit ansvar, at det fjernes fra fortovet. Antenneforening. Grundejerforeningen er medlem af Hundigegårds antennelaug. Vær opmærksom på, at du selv skal tilmelde dig. Link ligger på hjemmesiden.www.gyvelkaeden.dk Der kan vælges mellem tre pakker, og der afregnes direkte med antennelauget en gang om året. Beløbet opkræves via PBS. Ved manglende betaling slukkes for signalet. Aftale vedr. rep. og vedligeholdelse: rep. og problemer omkring signaler, varetages af YouSee via antenneforeningen. Kabler fra skab og ind, er den enkelte grundejers egne. Bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen efter regler beskrevet i vedtægterne for grundejerforeningen. Bestyrelsen kontaktes på adresser eller pr. tlf. Oplysningerne ligger på Gyvelkædens hjemmeside. Betaling af kontingent og varme. Den enkelte grundejer afregner med kassereren i grundejerforeningen Gyvelkæden. Beløbet opkræves via PBS, som skal tilmeldes ved indflytning. Manglende tilmelding medfører at der opkræves et administrationsgebyr af ejeren.

2 Bilka- vogne / indkøbsvogne. Bilka afhenter herreløse vogne i området. Kontakt Bilka på tlf Brønde. Hvis de små brønde, samt de store kloakbrønde i vejen er stoppet, kontaktes Greve Kommune teknisk forvaltning på tlf eller via hjemmesiden Brønde på eget område er eget ansvar. Byggeri. Skal du til eller udbygge, lave carport, nyt tag eller lignende, kontaktes Greve kommune, for indhentning af byggetilladelse. Husk der ligger lokalplaner for udbygning og tag. Se lokalplaner og deklarationen på foreningens hjemmeside Ændringer inde i dit hus, kan have indflydelse på din BBR meddelelse. Byplanvedtægterne kan læses på kommunens hjemmeside. Campingvogne / trailere. Campingvogne og trailere skal parkeres på egen grund. Det er i.h.t. lastbekendtgørelsen for Greve kommune, ikke tilladt at have påhængsvogne(campingvogn/trailere) under 2000 kg, stående på vejen længere end max. 24 timer. Grundejerforeningen har mulighed for at tilbyde plads til traileren efter aftale med bestyrelsen. Det er ejeren af campingvognen eller traileren, der skal finde en egnet plads til påhængsvognen. Containere, grusbunker og andet materiel på vej/græsrabat. Det kræver en tilladelse fra kommunen at have ovenstående på græsrabatterne. Du har pligt til at sikre dig at containeren m.m. er forsvarligt afmærket i henhold til gældende regler. Tilladelsen indhentes ved kontakt til Greve kommune Cykler. Finder du en herreløs cykel, kontaktes Vestsjællands politi tlf. 114 Fraflytning. Hvis du/i fraflytter grundejerforeningen, skal det meddeles til formanden Du/I skal sørge for, at det oplyses hvem de nye ejere er, samt overtagelsesdatoen på ejendommen, således at der kan oprettes data, herunder den nye adresse på den fra flyttede beboer, hos kassereren, til opkrævning af forskellige gebyrer i foreningen. Gadebelysning. Belysningen på vores veje ejes af Greve Kommune. Hvis du observerer lamper der ikke lyser, kontaktes Dong Energy Eller tlf Græsslåning. Græsrabatten ud for den enkelte parcel på vejen, slås af grundejeren. Fællesarealer samt kanter langs stierne, slås af foreningens gartner. Husk, det er meget svært for gartneren, at slå helt ind til hæk og hus. Hegn. Hegn rundt omkring bebyggelsen samt fodhegn på arealerne, er grundejerforeningens egne. Derfor pas på dem, og påtal det hvis I ser nogen, der ødelægger dem. 2

3 Hjemmeside. Grundejerforeningen har en hjemmeside, hvor oplysninger kan søges. Hjemmesiden vedligeholdes af en beboer, og relevant stof vil blive opdateret jævligt.www.gyvelkaeden.dk Indskud. Der betales et indskud ved overtagelse af ejendommen. Indskuddet er fastsat i.h.t. grundejerforeningens vedtægter 10 Kloak. Ved tilstopning af hovedkloak. Såfremt tilstopningen er på egen grund(dækslet), skal du selv ringe til slamsuger og selv betale for rensningen. Såfremt tilstopningen (kloakdækslet) er ude i vejen, skal du ringe til Greve kommune eller dennes vagttelefon. Da dækslet ligger på kommunens vej, skal kommunen betale for rensningen. Vagttelefon: Kontingent. Der betales kontingent til grundejerforeningen. Beløbet opkræves pr. måned og fastsættes hvert år for det kommende år, på generalforsamlingen. Legepladsen. Legepladsen er grundejerforeningens egen. Derfor pas på den, men tillad samtidig andre børn end vore egne at lege der. Pladsen skal være offentlig tilgængelig, og er derfor indrettet med krævede/godkendte (Greve Kommune)redskaber og faldunderlag. Området er beregnet til børnene, så derfor, tag hensyn til dette. Derfor henstilles det til beboerne, at undlade at bruge området til hundetoilet. Paraboler. Det er i.h.t.. kommunens deklaration for grundejerforeningen Gyvelkæden, 4.2, ikke tilladt at have synlige TV antenner på området. Parkering. Bestyrelsen modtager med jævne mellemrum klager over parkerede biler på vendepladser og ud for folks indkørsler. Båsene er for alle og vendepladserne må ikke benyttes til permanent parkering, men gerne gæsteparkering, dog ikke den dag der afhentes affald af diverse slags. Pladsen ved indkørslen til Gyvelkæden er beregnet til parkering, dog ikke last og varevogne med CVR. Nr. (områdets deklaration). Vores veje er ikke private men offentlige, og her gælder færdselsreglerne, samt Greve kommunes regler for parkering. Bestyrelsen er ikke påtaleberettiget eller vejmyndighed. Ønskes det at klage over en parkering, er det politiets opgave at tage sig af klagen. I øvrigt gælder Greve kommunes byplansvedtægt. Pergolabjælker. Rensning af alger og snavs på pergolabjælkerne, foregår bedst og nemmest, ved brug af algerens. Algerens smøres på i tørt vejr, og efter et par dage, spules med højtryksspuler. Bjælker der er malede, er et problem, idet behandlingen afhænger af, hvilken maling der er brugt. Her må den enkelte parcel prøve sig frem. 3

4 Petanquebanen. Petanquebanen er grundejerforenings og alle der benytter den, er ansvarlige for banen. Hvis I ser nogen, der lufter hund derinde eller hundene der graver i banen, så fortæl dem, at det koster en del at anlægge sådan en bane, og der bliver stillet erstatningskrav til vedkommende ejer. Det henstilles til beboerne, at man undlader at bruge området til hundetoilet. Skadedyr. Her er det specielt rotter der tænkes på. Observeres disse dyr på området, kontaktes Mortalin tlf (det er gratis). Snerydning og saltning. Snerydning og saltning af vores veje, foretages af Greve Kommune. Stierne langs bagsiden af h. h. Syren - og Gyvelkæden samt skolestien (ned i tunnellen), ryddes og saltes af Greve kommune. Trappen fra busstoppestedet og stien ud til skolestien er kommunens ansvar. Stikstierne, samt de to trapper fra h. h. Syrenkæden og det grønne areal i Gyvelkæden, holdes af grundejerforeningen, der har lavet en kontrakt med en ekstern leverandør. Fortovene er grundejerens eget ansvar. Solceller og solfangere. Vejledning findes ved henvendelse til Greve Kommunes hjemmeside. Stier. Stierne i området er grundejerforeningens egne. D.v.s. at vedligeholdelsen også er vores. Derfor: hvis I observerer at der er huller eller anden mislighold, kontaktes bestyrelsen. Trafik/hastigheder. Vores veje er små lukkede veje. Der er derfor ingen grund til at køre stærkt på disse. Der henstilles til beboere og gæster, at man tager hensyn til hinanden og sætter farten ned. Max 20 km/t. Træer og beplantning. Træerne på vores veje og på de grønne områder er vores egne. De vedligeholdes af grundejerforeningen, der har kontrakt med et gartnerfirma. De er med til at gøre vores område hyggeligt og pænt, så derfor pas på dem. Beplantningen i båsene ud for parcellerne er det grundejerens pligt at sørge for at vedligeholde. Dette sker bedst i samarbejde med parcellen overfor eller efter aftale mellem de to parceller. Hvis bedet misligholdes, har bestyrelsen mulighed for at få arbejdet udført for grundejerens regning, efter forudgående varsel. Vagtordning. Grundejerforeningen har efter vedtagelse på generalforsamling i foreningen, tegnet kontrakt med et vagtselskab GPS. Kontrakten tages op til vurdering hvert år på generalforsamlingen og forlænges/opsiges efter vedtagelse på denne. Der kan tegnes forskellige tillægsydelser for den enkelte parcel. GPS kontaktes Der skal gøres opmærksom på, at vagtmanden har hjertestarter i bilen. Hvis uheldet er ude, så ring altid først 112. Er der anden hjælp i huset så prøv vagtselskabet, det kan være at han er i området og kan hjælpe, indtil ambulancen kommer frem. Men altid først

5 Vand. Ved brud på vandledning på egen parcel (det kolde vand), Sørg for at afspærre vandforsyningen ved dit hus.(se hjemmesiden for afspærringsventiler) Nøgle til stophane findes I skraldebøtterummet hos Gy 33 og Sy11. Adviser de parceller der bliver berørt Tilkald en reparatør Orienter bestyrelsen Varme. Betaling for á conto varme opkræves af grundejerforeningen, på vegne af Greve Boligselskab. Forbruget aflæses og indberettes til grundejerforeningens bestyrelse efter nærmere instruks. En gang årligt reguleres varmeregningen og for meget eller for lidt indbetalt a conto varme, beregnes og fordeles til brugerne. Ved brud på det varme vand i eget hus, kontaktes bestyrelsen, der kan formidle kontakt til VVS firma der er kendt med vores installationer. Ved brud på varmtvandsforsyningen ude på området kontaktes: Det er vigtigt, at dette sker hurtigst muligt, af hensyn til vores pligt til at sørge for varmeforsyning til beboerne. Varmeanlæg. Der findes en beskrivelse af anlægget på foreningens hjemmeside, hvor rensning og udskiftning af filtre også beskrives. Filtre udleveres af bestyrelsen med jævne mellemrum. Ved større rep/udskiftninger på anlægget, kontakt bestyrelsen for evt. vejledning.. Varmeopsparing. Rørene fra varmecentralen er grundejerforeningens egne, med deraf følgende udgifter til reparationer af rør og brønde. For at imødegå store opkrævninger hos den enkelte parcel, er der etableret en opsparingskonto, der dækker disse udgifter. Da det er en bekostelig affære at få udskiftet og repareret vores varmerør og brønde, tilstræber grundejerforeningen, at der altid står et solidt beløb på kontoen. PT indbetales kr. 100,- pr. måned pr. parcel. De senere år har grundejerforeningen haft så store udgifter om året, at det svarer til det opkrævede beløb. Rør på egen grund, skal dækkes af parcellens skjulte rørskadeforsikring. Vejene. Vejene på området er offentlige veje. Det vil sige at kommunen er pligtig til at vedligeholde og renhold de samt rydde dem for sne. Hvis du finder huller i vejene, kontaktes grundejerforeningen, som sørger for at viderebringe sagen til kommunen. 5

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II Beboerhåndbog Skårupvej Andelsboligforening II 1 Foreningen Generalforsamlingen Som ejer af en andelsbolig har du store muligheder for indflydelse på din egen boligsituation gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven Informationsmappe om Ejerlauget Røjlehaven Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ejerlauget Røjlehaven 3 Varmecentralen 4 Veje og parkering 4 Renholdelse af veje og fortov 4 Fællesarealer 5 Indbetaling

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

HR UDLEJER VI BOLIGER. Juulsbjergparken. Boligrække 3 og 4

HR UDLEJER VI BOLIGER. Juulsbjergparken. Boligrække 3 og 4 HR UDLEJER VI BOLIGER Juulsbjergparken Boligrække 3 og 4 Februar 2012 Juulsbjergparken Juulsbjergparken er lokaliseret i et stærk kuperet terræn, der giver mulighed for at skabe en hel unik boligbebyggelse

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere