En række af de resultater, der er opnået i det seneste år, er gengivet nedenfor. Listen supplerer landsledelsens beretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En række af de resultater, der er opnået i det seneste år, er gengivet nedenfor. Listen supplerer landsledelsens beretning."

Transkript

1 Folketingsgruppens beretning Siden regeringsdannelsen har SF været med til at skabe forandringer og forbedringer. SF har bidraget til at sikre resultater for Danmark og danskerne. Ikke bare her og nu men også på den lange bane. SF mærkesager er blevet til virkelig med os som en del af regeringen. Samtidig er vi også gået på kompromisser. Det giver sig selv, når man ikke alene er en regeringen bestående af flere partier men også skal sikre flertal for sine forslag i Folketinget. En række af de resultater, der er opnået i det seneste år, er gengivet nedenfor. Listen supplerer landsledelsens beretning. Beskæftigelsesområdet: Langtidsarbejdsløse reddet fra at ryge ud efter to år Sidste års landsmøde i SF understregede det vigtige i, at titusinder af arbejdsløse skulle hjælpes, så de ikke røg ud af dagpengesystemets forkortede dagpengeperiode på kun to år. Kort tid efter landsmødet lykkedes at få en aftale om dette i stand mellem regeringen og Enhedslisten, som forlænger dagpengeperioden ud over to år med en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Varigheden aftrappes gradvist frem til midt i Ordningen giver også visse efteruddannelsesmuligheder. Post Traumatisk Stress Danske veteraner bliver stillet bedre Flere veteraner, der har været udsat for traumatiske begivenheder i forbindelse med deres arbejde i krigszoner, kan få anerkendt Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) som en arbejdsskade Hidtil har danske krigsveteraner og andre alene kunnet få anerkendt PTSD som arbejdsskadehvis deres PTSD har vist sig fuldt ud inden for de første seks måneder efter, at belastningen er stoppet. Kravet om lægesøg inden for de første 6 måneder er også ophævet for civile, der har fået PTSD som arbejdsskade ved at arbejde i Danmark. Selvstændige skal kompenseres ved barsel Kvinders incitament til at blive selvstændigt erhvervsdrivende skal styrkes. Derfor etablerer regeringen en obligatorisk barseludligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, der så vidt muligt skal ligestille selvstændigt erhvervsdrivende med private lønmodtagere. Ordningen skal sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende får en ekstra lønkompensation ved barsel, end de kan modtage i dag i almindelige barseldagpenge. Sygedagpengeordning forbedret I Danmark har vi et økonomisk sikkerhedsnet der sikrer, at hvis man bliver syg så får man sygedagpenge. I dag er der imidlertid borgere, der mister deres sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen, selvom de endnu ikke er raske. Det giver økonomisk utryghed. Med et meget bredt flertal er det lykkedes at sikre, at ingen borgere, risikerer at falde i det såkaldte sorte hul efter 1. juli Fremover stopper hjælpen fra det offentlige ikke længere ved en bestemt skæringsdato. Alle sygemeldte, der i dag opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, bliver ikke påvirket. De vil fortsat modtage sygedagpenge med uændret sats og indsats. Nemmere at få visum for forretningsfolk På blot tre dage skal forretningsfolk fra udlandet kunne få visum til Danmark. Det gavner flere hundrede virksomheder. Alle udenlandske virksomheder og institutioner vil via en ny dansk ordning kaldet»red Carpet«eller på dansk»rød løber«blive tilbudt klare fordele, når de søger dansk visum til deres ansatte. 1

2 Når først virksomheden er blevet godkendt af en dansk ambassade til ordningen, får dens ansatte positiv særbehandling. Boligområdet: Klar forbedring af kriterierne for udsatte boligområder SF har sammen med resten af regeringen lavet en aftale om nye og mere sociale kriterier til definition af udsatte boligområder. Fremover bliver kriterierne for, hvordan områderne udvælges, væsentligt mere socialt orienteret. De boligområder, der til december kommer til at stå på den nye liste, får ligesom hidtil - adgang til særlige støtte-muligheder for at rette op på forholdene. Hidtil har der kun været tre kriterier: Etnisk baggrund, antal arbejdsløse og antal dømte. Disse tre kriterier bevares. Men som noget nyt føjes to kriterier til: Lave indkomster og ingen uddannelse ud over folkeskolen. Fremover skal tre ud af disse i alt fem kriterier være opfyldt, for at der er tale om et udsat boligområde. Erhverv- og vækst: Bedre regulering af bankerne Vi har indført særlige krav for de såkaldt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer), som fx Danske Bank. Disse institutter er så store, at deres virke har betydning for den samlede samfundsøkonomi. Derfor skal de fremover polstres bedre end andre banker, så risikoen for, at de kommer i problemer, mindskes. Vi skærper kravene til danske banker og realkreditinstitutter, bl.a. i form af skærpede krav til institutternes kapital og likviditet, så de bedre kan modstå fremtidige kriser. Vi styrker Finanstilsynets virke ved, at der etableres en bestyrelse for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Vækstplaner Regeringen har fremlagt en række vækstplaner for at fastholde og skabe arbejdspladser i forskellige vigtige sektorer. Vækstplanerne indeholder helt konkrete anbefalinger til, hvor vi kan skabe vækst. Der er indenfor det seneste år lanceret vækstplaner for sundheds- og velfærdsløsninger, energi og klima, fødevarer samt for turisme og på det digitale område. EU: En europæisk patentdomstol Arbejdet med den europæiske patentdomstol som SF var med til at forhandle hjem under det danske EUformandskab er nu rykket nærmere og med et manglende 5/6 flertal i Folketinget står vi nu overfor en folkeafstemning den 25. maj. Under førstebehandling i Folketinget har SF sammen med regeringen arbejdet for et ja til patentdomstolen, med fokus på de store fordele for dansk eksport og beskæftigelse et fælles EU-enhedspatent vil medføre. Integrationsområdet: Asylbørn kommer ud af centrene Ny asylaftale sikrer en bedre barndom for asylbørn og et bedre liv for deres forældre. Aftalen giver asylansøgere bedre mulighed for at bo og arbejde udenfor asylcentrene efter seks måneder. Børnefamilier får højeste prioritet. 2

3 Hjælp til traumatiserede flygtninge Mange af de flygtninge, som kommer til Danmark, har været udsat for tortur eller andre traumatiserende oplevelser. Regeringen indfører nu obligatorisk screening for alle nytilkomne flygtninge og asylansøgere. Det kan dæmme op for følgesygdomme, inden de rammer. Derfor får de mennesker, som har været udsat for traumer, bedre vilkår. Klima- og energiområdet: Klimaplan Med offentliggørelsen af en Klimaplan er der fremlagt et virkemiddelkatalog med ca. 80 mulige klimatiltag. Klimaplanen vil sammen med den kommende klimalov og klimaråd være de centrale redskaber når Danmark løbende justerer sin klimapolitik. SF har i regeringen arbejdet for at Klimaplanen bliver et aktivt forum hvor dansk erhvervsliv og forskere m.fl. løbende kan bidrage med konkrete forslag til, hvordan vi med adfærdsændringer og teknologi kan nedbringe emissionen af drivhusgasser. Smarte elmålere Fjernaflæste elmålere i alle hjem vil fra 2020 gøre det muligt for forbrugerne at måle deres el-forbrug time for time og selv påvirke forbruget. Den største gevinst får forbrugere med elbiler, varmepumper, frysere, opvaske- og opvaskemaskiner, der indstilles til at følge el-prisen. Klimalov Rammerne for den ny klimalov blev aftalt i februar mellem regeringen, SF og K. De konservative har dermed tilsluttet sig at målet om 40% CO2-reduktion i 2020 skal lovfæstes. Dermed er der både skabt kant til V og DF (og LA) og øget sikkerhed for at Klimaloven ikke fjernes af en borgerlig regering. Der etableres et Klimaråd som skal rådgive regeringen og folketinget om de nødvendige tiltag for at nå de kommende reduktionsmål efter Kommunalområdet: Kommunalvalget Arbejdet i folketingets kommunaludvalg har selvsagt været præget af kommunalvalget i november. Allerede for over et år siden gav regeringens ordførere hinanden håndslag på, at valgdeltagelsen skulle øges. Derfor gik regeringen med midler fra den kommunale momsfond ind i en fælles kampagne med KL og DR. Denne indsats kædet sammen med en stor offentlig debat og aktiviteterne fra bl.a. Stemmer på Kanten var med til at løfte valgdeltagelsen fra 65,8 % i 09 til 71,9 %. Tillidsreformen Henover forår og forsommer indgik OAO, regeringen, FTF, AC, KL og Danske Regioner en tillidsaftale byggende på syv principper om større tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. Denne aftale skal med afsæt i det ny Center for Offentlig Innovation være med til at sætte rammer for den moderniserings- og effektiviseringopgave på 12 mia. regeringen har sat sig frem imod Tanken med centeret er med andre ord at det skal medvirke til, at man i stat, kommuner og regioner får mulighed for at lære af hinandens gode initiativer og erfaringer både på moderniserings- og tillidsområdet. 3

4 Kulturområdet: Ny mediestøtte Loven om mediestøtte er ændret, så vi nu overgår fra en mediestøtte, der indtil nu har støttet distribution af trykte aviseksemplarer, til en mediestøtte, der støtter det skrevne redaktionelle indhold af medierne, uanset om de er trykt eller på internettet. Hensigten er at løfte den demokratiske debat, fremme mangfoldigheden i medierne ved at understøtte nye former for journalistik og nye medier og ved at skabe en platformsneutralitet i mediestøtten. Lov til højskolerne Højskolerne har fået en særskilt lov, der blandt andet gør det nemmere for nye skoler at starte, at have administrative fællesskaber og lemper lidt på kravene til almen undervisning. Ligesom der åbnes op for, at højskolerne kan anvende nogle af deres egne midler til folkeoplysningsvirksomhed med det formål at give højskolerne mulighed for i højere grad at styrke den lokale forankring med lokale folkeoplysende aktivitet Miljøområdet: Ressourcestrategi Ressourcestrategi for Danmark afløser affaldsstrategi. Vi skal forbrænde mindre og genanvende mere. Regeringen adopterer SF s vision om et Danmark uden affald. Vi skal sortere affaldet bedre og udvinde ressourcerne i det. Det er godt for miljøet og skaber nye jobs og erhvervsmuligheder. Ressourcestrategien er en SF opfindelse som ikke er med i regeringsgrundlaget. Kemikalieindsats Samtlige partier samles om regeringens kemikalieindsats der har særlig fokus på problematiske kemikalier i produkter til børn og unge, forstærket international indsats, hormonforstyrrende stoffer, og turbo på erstatning af problematisk kemi via hjælp til små og mellemstore virksomheder. Problematiske kemikalier skal ikke være et problem for genanvendelse i fremtiden. Den nye aftale har ligesom tidligere kemiaftaler hele folketinget bag sig. Den Danske Naturfond Den danske Naturfond oprettes med en startkapital på 875 mio. kr. og med bidrag fra Villum Fonden (250 mio. kr) og Aage V. Jensen Naturfond (125 mio. kr.). Fonden skal skabe ny natur over et bredt felt og bidrage til at gennemføre Naturplan Danmark. Naturplan Danmark blev foreslået af SF og kom med i regeringsgrundlaget i Retsområdet: Bandeudspil Regeringen præsenterede et bandeudspil i efteråret med en række tiltag, der skal være med til at bekæmpe bandekriminaliteten. Med udspillet følger bl.a. en styrket satsning på exitprogrammer, der skal hjælpe personer fra bandemiljøet med at få en almindelig tilværelse. I alt afsættes det 50 mio. kr. årligt i perioden fra 2014 til 2017 til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet. Regeringen lægger desuden op til at nedsætte en task force, som skal kortlægge de grupperinger af unge, som er i farezonen for at komme ind i bandekriminaliteten. Handlingsplan mod radikalisering og ekstremisme Der er i januar 2014 nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en ny handlingsplan, der udbygger indsatsen mod ekstremisme. Den nye handlingsplan vil blandt andet tage hånd om de nye udfordringer 4

5 med online-radikalisering og udvikle en målrettet indsats for at forebygge, at unge rejser til f.eks. Syrien for at deltage i væbnede kampe. Derudover skal der udvikles nye exit-indsatser til at støtte unge i at forlade ekstremistiske grupperinger. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde i efteråret Bedre forhold for whistleblowere Et bredt sammensat udvalg skal undersøge, om der er behov for nye tiltag for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget skal samtidig se på behovet for at indføre generelle regler for whistleblowers i Danmark. Udvalget afslutter sit arbejde i efteråret Skatteområdet: Større bidrag fra Nordsøolieselskaberne Regeringen har besluttet at ændre beskatningsreglerne for de gamle tilladelser, så de fremadrettet beskattes efter de nye regler. Dermed vil alle selskaber i Nordsøen komme til at betale skat efter de samme regler, hvilket betyder at de udenlandske selskaber skal betale det samme i skat som for eksempel danske Mærsk. Dette medfører et provenu på 27 ½ mia. kr. som går direkte til Togfond.dk Fremrykning af Vækstplanen Med finanslovsaftalen for 2014 anvendes 760 mio. kr. til at fremrykke de allerede aftalte skatte- og afgiftslempelser fra Vækstplanen. Det handler bl.a. om afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, højere grænse for skattekreditter vedr. forsknings- og udviklingsaktiviteter og længere momskredittider for små virksomheder. Elementer fra skattereformen og kontanthjælpsmodtagere Som en del af finanslovsaftalen indgår også en fremrykning af både forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Ligesom der afsættes 60 mio. kr. årligt i til at lempe modregningen af arbejdsindkomst i kontanthjælpen, så det bedre kan betale sig for kontanthjælps-modtagere at have deltidsarbejde. Justering af ejendomsvurderinger Regeringen og Enhedslisten har aftalt at suspendere de omstridte ejendomsvurderinger fra 2013 og nedjustere de fejlbehæftede 2011-vurderinger. Regeringen forlænger 2011-vurderingen i 2013 og 2014, fordi det nuværende vurderingssystem ikke kan give boligejerne en ny 2013-vurdering, de kan have tillid til. I 2015 vil det nye vurderingssystem være på plads, og her kan der efter-reguleres på boligskatten for de boligejere, der har fået en for høj vurdering fra 2011 og frem. Socialområdet: Børnehuse Vi har åbnet 5 nye børnehuse i Børnehusene skal sikre at udsatte børn og unge sammen med deres familie/omsorgspersoner får en koordineret indsats i sager om overgreb. Børnehusene skal sikre en ensartet høj kvalitet for udsatte børn og deres familier over hele landet. Tilsynskommuner For at forbedre tilsynet med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud, har vi udpeget 5 tilsynskommuner som får ansvaret for at føre tilsyn i alle landets kommuner. Ved at samle tilsynet i 5 kommuner, giver det de ansatte gode muligheder for at sammenligne kvaliteten på tværs af kommuner, og 5

6 det giver bedre muligheder for at forbedre kvaliteten for anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud. Ny koordinationsstruktur på det specialiserede område Sidste vinter fremlagde regeringen deres forslag til udmøntning af evalueringen af kommunalreformen. I forlængelse af dette udspil er der aftalt en national koordinationsstruktur under forsæde af Socialstyrelsen og VISO, som blev resultatet af et bredt forlig i juni. Med det kan man styrke samarbejdet på tværs af regioner og kommuner, samtidig med at man sikrer de mest specialiserede tilbud. Tilslutning til FN s handicapkonvention I den handicappolitiske handlingsplan har vi besluttet at implementere hele FN s handicapkonvention. Med implementeringen slår vi fast at handicappedes menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder skal sikres. Ligeledes skal vi sikre handicappede mod diskrimination, og sørge for at handicappede har ordentlige boligforhold og muligheder for at komme i arbejde. Sundhedsområdet: Styrkelse af sundhedsaftaler Der er sket en reduktion fra de nuværende 98 sundhedsaftaler til 5, som skal bygge på en fælles og ambitiøs målsætning, hvilket gerne skulle give borgerne et mere sammenhængende behandlingsforløb og mere ensartet behandling, og dermed undgå at patienterne lander mellem to eller flere stole i det samlede sundhedsvæsen. Massivt løft af psykiatrien Til regeringens målsætning om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med 50% frem mod 2020, har regeringen afsat 50 mia. kr. årligt til partnerskaber med regionerne, og 100 mio. kr. til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at skabe de nødvendige fysiske rammer, som kan understøtte mindre tvangsanvendelse i psykiatrien. Derudover er der blevet afsat yderligere 410 mio. kr. til at forbedre indsatsen i regioner og kommuner for sindslidende, bl.a. til forsøg med bæltefri og tvangsfri psykiatriske afdelinger samt til tværfaglige regionale teams, der skal rådgive læger om medicinering af sindslidende. Forbedret tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram Der er givet mulighed for, at Statens Serum Institut på baggrund af oplysninger i det danske vaccinationsregister kan sende påmindelser til forældre (forældremyndighedsindehavere) til børn, der mangler at modtage èn eller flere af de vaccinationer, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Desuden bliver der også mulighed for at sikre børn, der på baggrund af individuelle behov tilbydes andre supplerende vaccinationer. Trafikområdet: TogfondenDK Der er i januar indgået en historisk aftale om at investere 28,5 milliarder kroner i den kollektive trafik. Investeringerne vil give den kollektive trafik et markant løft og bidrage til at reducere rejsetiden med tog til gavn for både pendlere og fritidsrejsende. I form af den såkaldte Timemodel lægges der op til at etablere 3 lyntogslinjer og en rejsetid på en time mellem byerne København-Odense-Aarhus-Aalborg samt en time mellem Odense-Esbjerg. Tilsvarende vil rejsetiden blive mærkbart reduceret mellem en række byer overalt i landet. Timemodellen vil betyde mange flere passagerer i den kollektive trafik, forbedre miljø- og klima og skabe jobs i anlægsfasen. 6

7 Anlæg af letbane i Ring 3 Folketinget har nu vedtaget en projekterings- og selskabslov for en letbane i Ring 3. Forslaget giver mulighed for at stifte et selskab (Ring 3 Letbane I/S) bestående af Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner i Hovedstadsområdet. Selskabet skal anlægge en 27 km lang letbane på Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd med 27 stationer. Letbanen vil skabe helt nye muligheder for at rejse med kollektiv trafik på tværs af hovedstadsområdet. Penge til letbane i Odense Med finansloven for 2014 er der afsat i alt 1,1 mia. kr. i perioden til et statsligt tilskud til etablering af en letbane i Odense. Det skal bidrage til at finansiere de samlede anlægsudgifter ved projektet på i alt ca. 2,4 mia. kr. En letbane i Odense vil forbedre mobiliteten ved at skabe bedre forbindelse mellem bopæl, arbejde og uddannelse. Letbanen vil forbedre miljø og klima samt være med til at tiltrække flere passagerer til den kollektive transport. Vi har hævet bøderne for piratkørsel Vi skal ikke finde os i, at udenlandske chauffører kommer til Danmark og kører ulovligt rundt, mens de dumper lønnen og dermed presser de danske chauffører ud i arbejdsløshed, Derfor vedtog Folketinget i december at hæve bødetaksterne i forhold til at bruge underbetalt udenlandsk arbejdskraft til ulovlig kørsel. Der indføres bøder på kr. for mindre alvorlige overtrædelser, på kr. for alvorlige overtrædelser og på kr. for meget alvorlige overtrædelser. Supercykelstier i større byer Vi har ønsket at forbedre forholdene for cyklister, så flere pendlere vælger cyklen over længere afstande. Der er derfor med aftale om supercykelstier fra maj 2013 afsat 189 mio. kr. til formålet. Midlerne fungerer som medfinansiering til kommunale supercykelstiprojekter. Udlændinge- og integration Lettere adgang til statsborgerskab for unge, født op opvokset i DK. Regeringen har haft sendt et lovforslag i høring, som vil gøre det lettere for unge, født og opvokset i DK at få adgang til statsborgerskab. Lovforslaget indebærer også, at et barn født i udlandet uafhængigt af om det er født inden for eller uden for ægteskab erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Det bliver nemmere at rejse tilbage til sit hjemland Regeringen fremlagt et lovforslag om repatriering, som på en række punkter vil gøre det mere attraktivt at rejse tilbage til sit hjemland. Vi vil nu hæve formuegrænsen for hvornår du kan få repatrieringsstøtte, udbetale en større del af repatrieringsstøtten med det samme, hæve reintegrationsbistanden til personer bosat i en række lande samt gøre det muligt at søge om reintegrationsbistand 2 år efter udrejse fra Danmark. Det udenrigspolitiske område: Palæstina Det palæstinensiske selvstyre har i året fået ambassadestatus. Den nødvendige lovgivning skal efterfølgende vedtages i Folketinget. I praksis vil det betyde, at der fremover vil være immunitet for de 7

8 palæstinensiske ambassadører, og at de får invitationer til ambassadørers deltagelse i officielle arrangementer - på lige fod med andre selvstændige staters repræsentanter. Reform af ambassadestruktur Udenrigsministeriet lancerede den 16. januar den største reform og modernisering af den danske udenrigstjeneste i nyere tid med ændringer i over 25 lande. Hovedpunkterne er at styrke tilstedeværelsen i bl.a. flere vækstlande og EU s beslutningscentre. Som konsekvens heraf lukkes en række repræsentationer, særligt i Europa. De globale magtbalancer ændrer sig, og det giver mening at styrker tilstedeværelsen der, hvor vi får mest gavn af det både politisk og økonomisk. Undervisningsområdet: Folkeskolereform Der er indgået aftale om et løft af folkeskolen med mere og varieret undervisning, med fokus på motion, bevægelse og trivsel, og med mulighed for lektiehjælp og to-voksen-ordninger. Målet er en folkeskole, hvor de bogligt svage løftes og hvor de bogligt stærke får flere udfordringer, men hvor alle elever oplever en spændende og varieret skoledag i en skole, der inddrager sin omverden og giver eleverne lyst til mere, så flere får en ungdomsuddannelse. Nyt forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning Alt for mange tosprogede elever forlader folkeskolen uden tilstrækkelige faglige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er meget lidt viden om, hvad der virker i forhold til tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling. Derfor lancerede regeringen et stort forsøgsprogram om sproginddragelse i undervisningen, hvor næsten alle skoler med mere end 10 procent tosprogede skal være med. Forsøgene skal være med til at styrke tosprogede elevers skolegang. Tilskud til specialklasser for unge med psykisk funktionsnedsættelse. Regeringen har fremlagt et lovforslag, der giver mulighed for at give tilskud til særligt tilrettelagte stx- og hfforløb for elever og kursister med nedsat psykisk funktionsevne, herunder Aspergers syndrom. Det har ikke været en mulighed tidligere, og med forslaget gøres noget ekstra for at støtte elever med særlige behov, så de kan klare sig godt igennem uddannelsessystemet. Sociale klausuler for uddannelsesinstitutioner Regeringen har indført et såkaldt følg-eller-forklar princip omkring sociale klausuler. Princippet er, at offentlige udbud kun kan laves, hvis der er et krav om sociale klausuler, hvor der er krav om praktikplaser. Hvis ikke dette princip følges, skal man offentligt forklare hvorfor man ikke gør det. Dette princip kommer fremover også til at gælde for selvejende uddannelsesinstitutioner. Så når gymnasier og tekniske skoler sender en opgave i udbud, er det generelle princip fremover, at der skal stilles krav om praktikpladser i forbindelse med arbejdets udførelse. Pædagoguddannelse Regeringen har lavet en aftale om fremtidens pædagoguddannelse. Med reformen af pædagoguddannelsen lægges rammerne for at børn, unge og udsatte mødes med en større faglighed. Vi er lykkes med en reform, der på en god måde kombinerer bredde og specialisering inden for det pædagogiske felt. Reformen af pædagoguddannelsen skal fremme regeringens mål om øget social mobilitet i befolkningen. Den negative sociale arv skal brydes via en tidlig indsats det vil den nye pædagoguddannelse hjælpe til. 8

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Nr. 3. SF s ekstraordinære landsmøde 2014 - Landsledelsens politiske beretning

Nr. 3. SF s ekstraordinære landsmøde 2014 - Landsledelsens politiske beretning Landsledelsens politiske beretning til SF s ekstraordinære landsmøde 2014 Da SF i oktober 2011 sammen med Socialdemokraterne og Det radikale Venstre dannede en centrumvenstre regering var det enden på

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Satspuljen udgør i 2018 omkring 770 mio. kr., og regeringen lægger op til udmøntning af over 3 mia. kr. i perioden

Satspuljen udgør i 2018 omkring 770 mio. kr., og regeringen lægger op til udmøntning af over 3 mia. kr. i perioden Notat 2. oktober 2017 Regeringens oplæg til udmøntning af satspuljen 2018 Satspuljen afsættes hvert år til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Initiativerne har til formål

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011 Ansættelsesstoppet videreføres på visse områder Det er pr. 7. oktober besluttet at videreføre det nuværende ansættelsesstop for visse områder af Psykiatri og Social. Beslutningen er truffet på baggrund

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg September 2016 Regeringen fremlægger 2025-plan Regeringen har fremlagt sin 2025-plan, som består af flere dele: Hævet

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere