En række af de resultater, der er opnået i det seneste år, er gengivet nedenfor. Listen supplerer landsledelsens beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En række af de resultater, der er opnået i det seneste år, er gengivet nedenfor. Listen supplerer landsledelsens beretning."

Transkript

1 Folketingsgruppens beretning Siden regeringsdannelsen har SF været med til at skabe forandringer og forbedringer. SF har bidraget til at sikre resultater for Danmark og danskerne. Ikke bare her og nu men også på den lange bane. SF mærkesager er blevet til virkelig med os som en del af regeringen. Samtidig er vi også gået på kompromisser. Det giver sig selv, når man ikke alene er en regeringen bestående af flere partier men også skal sikre flertal for sine forslag i Folketinget. En række af de resultater, der er opnået i det seneste år, er gengivet nedenfor. Listen supplerer landsledelsens beretning. Beskæftigelsesområdet: Langtidsarbejdsløse reddet fra at ryge ud efter to år Sidste års landsmøde i SF understregede det vigtige i, at titusinder af arbejdsløse skulle hjælpes, så de ikke røg ud af dagpengesystemets forkortede dagpengeperiode på kun to år. Kort tid efter landsmødet lykkedes at få en aftale om dette i stand mellem regeringen og Enhedslisten, som forlænger dagpengeperioden ud over to år med en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Varigheden aftrappes gradvist frem til midt i Ordningen giver også visse efteruddannelsesmuligheder. Post Traumatisk Stress Danske veteraner bliver stillet bedre Flere veteraner, der har været udsat for traumatiske begivenheder i forbindelse med deres arbejde i krigszoner, kan få anerkendt Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) som en arbejdsskade Hidtil har danske krigsveteraner og andre alene kunnet få anerkendt PTSD som arbejdsskadehvis deres PTSD har vist sig fuldt ud inden for de første seks måneder efter, at belastningen er stoppet. Kravet om lægesøg inden for de første 6 måneder er også ophævet for civile, der har fået PTSD som arbejdsskade ved at arbejde i Danmark. Selvstændige skal kompenseres ved barsel Kvinders incitament til at blive selvstændigt erhvervsdrivende skal styrkes. Derfor etablerer regeringen en obligatorisk barseludligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, der så vidt muligt skal ligestille selvstændigt erhvervsdrivende med private lønmodtagere. Ordningen skal sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende får en ekstra lønkompensation ved barsel, end de kan modtage i dag i almindelige barseldagpenge. Sygedagpengeordning forbedret I Danmark har vi et økonomisk sikkerhedsnet der sikrer, at hvis man bliver syg så får man sygedagpenge. I dag er der imidlertid borgere, der mister deres sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen, selvom de endnu ikke er raske. Det giver økonomisk utryghed. Med et meget bredt flertal er det lykkedes at sikre, at ingen borgere, risikerer at falde i det såkaldte sorte hul efter 1. juli Fremover stopper hjælpen fra det offentlige ikke længere ved en bestemt skæringsdato. Alle sygemeldte, der i dag opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, bliver ikke påvirket. De vil fortsat modtage sygedagpenge med uændret sats og indsats. Nemmere at få visum for forretningsfolk På blot tre dage skal forretningsfolk fra udlandet kunne få visum til Danmark. Det gavner flere hundrede virksomheder. Alle udenlandske virksomheder og institutioner vil via en ny dansk ordning kaldet»red Carpet«eller på dansk»rød løber«blive tilbudt klare fordele, når de søger dansk visum til deres ansatte. 1

2 Når først virksomheden er blevet godkendt af en dansk ambassade til ordningen, får dens ansatte positiv særbehandling. Boligområdet: Klar forbedring af kriterierne for udsatte boligområder SF har sammen med resten af regeringen lavet en aftale om nye og mere sociale kriterier til definition af udsatte boligområder. Fremover bliver kriterierne for, hvordan områderne udvælges, væsentligt mere socialt orienteret. De boligområder, der til december kommer til at stå på den nye liste, får ligesom hidtil - adgang til særlige støtte-muligheder for at rette op på forholdene. Hidtil har der kun været tre kriterier: Etnisk baggrund, antal arbejdsløse og antal dømte. Disse tre kriterier bevares. Men som noget nyt føjes to kriterier til: Lave indkomster og ingen uddannelse ud over folkeskolen. Fremover skal tre ud af disse i alt fem kriterier være opfyldt, for at der er tale om et udsat boligområde. Erhverv- og vækst: Bedre regulering af bankerne Vi har indført særlige krav for de såkaldt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer), som fx Danske Bank. Disse institutter er så store, at deres virke har betydning for den samlede samfundsøkonomi. Derfor skal de fremover polstres bedre end andre banker, så risikoen for, at de kommer i problemer, mindskes. Vi skærper kravene til danske banker og realkreditinstitutter, bl.a. i form af skærpede krav til institutternes kapital og likviditet, så de bedre kan modstå fremtidige kriser. Vi styrker Finanstilsynets virke ved, at der etableres en bestyrelse for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Vækstplaner Regeringen har fremlagt en række vækstplaner for at fastholde og skabe arbejdspladser i forskellige vigtige sektorer. Vækstplanerne indeholder helt konkrete anbefalinger til, hvor vi kan skabe vækst. Der er indenfor det seneste år lanceret vækstplaner for sundheds- og velfærdsløsninger, energi og klima, fødevarer samt for turisme og på det digitale område. EU: En europæisk patentdomstol Arbejdet med den europæiske patentdomstol som SF var med til at forhandle hjem under det danske EUformandskab er nu rykket nærmere og med et manglende 5/6 flertal i Folketinget står vi nu overfor en folkeafstemning den 25. maj. Under førstebehandling i Folketinget har SF sammen med regeringen arbejdet for et ja til patentdomstolen, med fokus på de store fordele for dansk eksport og beskæftigelse et fælles EU-enhedspatent vil medføre. Integrationsområdet: Asylbørn kommer ud af centrene Ny asylaftale sikrer en bedre barndom for asylbørn og et bedre liv for deres forældre. Aftalen giver asylansøgere bedre mulighed for at bo og arbejde udenfor asylcentrene efter seks måneder. Børnefamilier får højeste prioritet. 2

3 Hjælp til traumatiserede flygtninge Mange af de flygtninge, som kommer til Danmark, har været udsat for tortur eller andre traumatiserende oplevelser. Regeringen indfører nu obligatorisk screening for alle nytilkomne flygtninge og asylansøgere. Det kan dæmme op for følgesygdomme, inden de rammer. Derfor får de mennesker, som har været udsat for traumer, bedre vilkår. Klima- og energiområdet: Klimaplan Med offentliggørelsen af en Klimaplan er der fremlagt et virkemiddelkatalog med ca. 80 mulige klimatiltag. Klimaplanen vil sammen med den kommende klimalov og klimaråd være de centrale redskaber når Danmark løbende justerer sin klimapolitik. SF har i regeringen arbejdet for at Klimaplanen bliver et aktivt forum hvor dansk erhvervsliv og forskere m.fl. løbende kan bidrage med konkrete forslag til, hvordan vi med adfærdsændringer og teknologi kan nedbringe emissionen af drivhusgasser. Smarte elmålere Fjernaflæste elmålere i alle hjem vil fra 2020 gøre det muligt for forbrugerne at måle deres el-forbrug time for time og selv påvirke forbruget. Den største gevinst får forbrugere med elbiler, varmepumper, frysere, opvaske- og opvaskemaskiner, der indstilles til at følge el-prisen. Klimalov Rammerne for den ny klimalov blev aftalt i februar mellem regeringen, SF og K. De konservative har dermed tilsluttet sig at målet om 40% CO2-reduktion i 2020 skal lovfæstes. Dermed er der både skabt kant til V og DF (og LA) og øget sikkerhed for at Klimaloven ikke fjernes af en borgerlig regering. Der etableres et Klimaråd som skal rådgive regeringen og folketinget om de nødvendige tiltag for at nå de kommende reduktionsmål efter Kommunalområdet: Kommunalvalget Arbejdet i folketingets kommunaludvalg har selvsagt været præget af kommunalvalget i november. Allerede for over et år siden gav regeringens ordførere hinanden håndslag på, at valgdeltagelsen skulle øges. Derfor gik regeringen med midler fra den kommunale momsfond ind i en fælles kampagne med KL og DR. Denne indsats kædet sammen med en stor offentlig debat og aktiviteterne fra bl.a. Stemmer på Kanten var med til at løfte valgdeltagelsen fra 65,8 % i 09 til 71,9 %. Tillidsreformen Henover forår og forsommer indgik OAO, regeringen, FTF, AC, KL og Danske Regioner en tillidsaftale byggende på syv principper om større tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. Denne aftale skal med afsæt i det ny Center for Offentlig Innovation være med til at sætte rammer for den moderniserings- og effektiviseringopgave på 12 mia. regeringen har sat sig frem imod Tanken med centeret er med andre ord at det skal medvirke til, at man i stat, kommuner og regioner får mulighed for at lære af hinandens gode initiativer og erfaringer både på moderniserings- og tillidsområdet. 3

4 Kulturområdet: Ny mediestøtte Loven om mediestøtte er ændret, så vi nu overgår fra en mediestøtte, der indtil nu har støttet distribution af trykte aviseksemplarer, til en mediestøtte, der støtter det skrevne redaktionelle indhold af medierne, uanset om de er trykt eller på internettet. Hensigten er at løfte den demokratiske debat, fremme mangfoldigheden i medierne ved at understøtte nye former for journalistik og nye medier og ved at skabe en platformsneutralitet i mediestøtten. Lov til højskolerne Højskolerne har fået en særskilt lov, der blandt andet gør det nemmere for nye skoler at starte, at have administrative fællesskaber og lemper lidt på kravene til almen undervisning. Ligesom der åbnes op for, at højskolerne kan anvende nogle af deres egne midler til folkeoplysningsvirksomhed med det formål at give højskolerne mulighed for i højere grad at styrke den lokale forankring med lokale folkeoplysende aktivitet Miljøområdet: Ressourcestrategi Ressourcestrategi for Danmark afløser affaldsstrategi. Vi skal forbrænde mindre og genanvende mere. Regeringen adopterer SF s vision om et Danmark uden affald. Vi skal sortere affaldet bedre og udvinde ressourcerne i det. Det er godt for miljøet og skaber nye jobs og erhvervsmuligheder. Ressourcestrategien er en SF opfindelse som ikke er med i regeringsgrundlaget. Kemikalieindsats Samtlige partier samles om regeringens kemikalieindsats der har særlig fokus på problematiske kemikalier i produkter til børn og unge, forstærket international indsats, hormonforstyrrende stoffer, og turbo på erstatning af problematisk kemi via hjælp til små og mellemstore virksomheder. Problematiske kemikalier skal ikke være et problem for genanvendelse i fremtiden. Den nye aftale har ligesom tidligere kemiaftaler hele folketinget bag sig. Den Danske Naturfond Den danske Naturfond oprettes med en startkapital på 875 mio. kr. og med bidrag fra Villum Fonden (250 mio. kr) og Aage V. Jensen Naturfond (125 mio. kr.). Fonden skal skabe ny natur over et bredt felt og bidrage til at gennemføre Naturplan Danmark. Naturplan Danmark blev foreslået af SF og kom med i regeringsgrundlaget i Retsområdet: Bandeudspil Regeringen præsenterede et bandeudspil i efteråret med en række tiltag, der skal være med til at bekæmpe bandekriminaliteten. Med udspillet følger bl.a. en styrket satsning på exitprogrammer, der skal hjælpe personer fra bandemiljøet med at få en almindelig tilværelse. I alt afsættes det 50 mio. kr. årligt i perioden fra 2014 til 2017 til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet. Regeringen lægger desuden op til at nedsætte en task force, som skal kortlægge de grupperinger af unge, som er i farezonen for at komme ind i bandekriminaliteten. Handlingsplan mod radikalisering og ekstremisme Der er i januar 2014 nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en ny handlingsplan, der udbygger indsatsen mod ekstremisme. Den nye handlingsplan vil blandt andet tage hånd om de nye udfordringer 4

5 med online-radikalisering og udvikle en målrettet indsats for at forebygge, at unge rejser til f.eks. Syrien for at deltage i væbnede kampe. Derudover skal der udvikles nye exit-indsatser til at støtte unge i at forlade ekstremistiske grupperinger. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde i efteråret Bedre forhold for whistleblowere Et bredt sammensat udvalg skal undersøge, om der er behov for nye tiltag for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget skal samtidig se på behovet for at indføre generelle regler for whistleblowers i Danmark. Udvalget afslutter sit arbejde i efteråret Skatteområdet: Større bidrag fra Nordsøolieselskaberne Regeringen har besluttet at ændre beskatningsreglerne for de gamle tilladelser, så de fremadrettet beskattes efter de nye regler. Dermed vil alle selskaber i Nordsøen komme til at betale skat efter de samme regler, hvilket betyder at de udenlandske selskaber skal betale det samme i skat som for eksempel danske Mærsk. Dette medfører et provenu på 27 ½ mia. kr. som går direkte til Togfond.dk Fremrykning af Vækstplanen Med finanslovsaftalen for 2014 anvendes 760 mio. kr. til at fremrykke de allerede aftalte skatte- og afgiftslempelser fra Vækstplanen. Det handler bl.a. om afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, højere grænse for skattekreditter vedr. forsknings- og udviklingsaktiviteter og længere momskredittider for små virksomheder. Elementer fra skattereformen og kontanthjælpsmodtagere Som en del af finanslovsaftalen indgår også en fremrykning af både forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Ligesom der afsættes 60 mio. kr. årligt i til at lempe modregningen af arbejdsindkomst i kontanthjælpen, så det bedre kan betale sig for kontanthjælps-modtagere at have deltidsarbejde. Justering af ejendomsvurderinger Regeringen og Enhedslisten har aftalt at suspendere de omstridte ejendomsvurderinger fra 2013 og nedjustere de fejlbehæftede 2011-vurderinger. Regeringen forlænger 2011-vurderingen i 2013 og 2014, fordi det nuværende vurderingssystem ikke kan give boligejerne en ny 2013-vurdering, de kan have tillid til. I 2015 vil det nye vurderingssystem være på plads, og her kan der efter-reguleres på boligskatten for de boligejere, der har fået en for høj vurdering fra 2011 og frem. Socialområdet: Børnehuse Vi har åbnet 5 nye børnehuse i Børnehusene skal sikre at udsatte børn og unge sammen med deres familie/omsorgspersoner får en koordineret indsats i sager om overgreb. Børnehusene skal sikre en ensartet høj kvalitet for udsatte børn og deres familier over hele landet. Tilsynskommuner For at forbedre tilsynet med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud, har vi udpeget 5 tilsynskommuner som får ansvaret for at føre tilsyn i alle landets kommuner. Ved at samle tilsynet i 5 kommuner, giver det de ansatte gode muligheder for at sammenligne kvaliteten på tværs af kommuner, og 5

6 det giver bedre muligheder for at forbedre kvaliteten for anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud. Ny koordinationsstruktur på det specialiserede område Sidste vinter fremlagde regeringen deres forslag til udmøntning af evalueringen af kommunalreformen. I forlængelse af dette udspil er der aftalt en national koordinationsstruktur under forsæde af Socialstyrelsen og VISO, som blev resultatet af et bredt forlig i juni. Med det kan man styrke samarbejdet på tværs af regioner og kommuner, samtidig med at man sikrer de mest specialiserede tilbud. Tilslutning til FN s handicapkonvention I den handicappolitiske handlingsplan har vi besluttet at implementere hele FN s handicapkonvention. Med implementeringen slår vi fast at handicappedes menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder skal sikres. Ligeledes skal vi sikre handicappede mod diskrimination, og sørge for at handicappede har ordentlige boligforhold og muligheder for at komme i arbejde. Sundhedsområdet: Styrkelse af sundhedsaftaler Der er sket en reduktion fra de nuværende 98 sundhedsaftaler til 5, som skal bygge på en fælles og ambitiøs målsætning, hvilket gerne skulle give borgerne et mere sammenhængende behandlingsforløb og mere ensartet behandling, og dermed undgå at patienterne lander mellem to eller flere stole i det samlede sundhedsvæsen. Massivt løft af psykiatrien Til regeringens målsætning om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med 50% frem mod 2020, har regeringen afsat 50 mia. kr. årligt til partnerskaber med regionerne, og 100 mio. kr. til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at skabe de nødvendige fysiske rammer, som kan understøtte mindre tvangsanvendelse i psykiatrien. Derudover er der blevet afsat yderligere 410 mio. kr. til at forbedre indsatsen i regioner og kommuner for sindslidende, bl.a. til forsøg med bæltefri og tvangsfri psykiatriske afdelinger samt til tværfaglige regionale teams, der skal rådgive læger om medicinering af sindslidende. Forbedret tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram Der er givet mulighed for, at Statens Serum Institut på baggrund af oplysninger i det danske vaccinationsregister kan sende påmindelser til forældre (forældremyndighedsindehavere) til børn, der mangler at modtage èn eller flere af de vaccinationer, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Desuden bliver der også mulighed for at sikre børn, der på baggrund af individuelle behov tilbydes andre supplerende vaccinationer. Trafikområdet: TogfondenDK Der er i januar indgået en historisk aftale om at investere 28,5 milliarder kroner i den kollektive trafik. Investeringerne vil give den kollektive trafik et markant løft og bidrage til at reducere rejsetiden med tog til gavn for både pendlere og fritidsrejsende. I form af den såkaldte Timemodel lægges der op til at etablere 3 lyntogslinjer og en rejsetid på en time mellem byerne København-Odense-Aarhus-Aalborg samt en time mellem Odense-Esbjerg. Tilsvarende vil rejsetiden blive mærkbart reduceret mellem en række byer overalt i landet. Timemodellen vil betyde mange flere passagerer i den kollektive trafik, forbedre miljø- og klima og skabe jobs i anlægsfasen. 6

7 Anlæg af letbane i Ring 3 Folketinget har nu vedtaget en projekterings- og selskabslov for en letbane i Ring 3. Forslaget giver mulighed for at stifte et selskab (Ring 3 Letbane I/S) bestående af Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner i Hovedstadsområdet. Selskabet skal anlægge en 27 km lang letbane på Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd med 27 stationer. Letbanen vil skabe helt nye muligheder for at rejse med kollektiv trafik på tværs af hovedstadsområdet. Penge til letbane i Odense Med finansloven for 2014 er der afsat i alt 1,1 mia. kr. i perioden til et statsligt tilskud til etablering af en letbane i Odense. Det skal bidrage til at finansiere de samlede anlægsudgifter ved projektet på i alt ca. 2,4 mia. kr. En letbane i Odense vil forbedre mobiliteten ved at skabe bedre forbindelse mellem bopæl, arbejde og uddannelse. Letbanen vil forbedre miljø og klima samt være med til at tiltrække flere passagerer til den kollektive transport. Vi har hævet bøderne for piratkørsel Vi skal ikke finde os i, at udenlandske chauffører kommer til Danmark og kører ulovligt rundt, mens de dumper lønnen og dermed presser de danske chauffører ud i arbejdsløshed, Derfor vedtog Folketinget i december at hæve bødetaksterne i forhold til at bruge underbetalt udenlandsk arbejdskraft til ulovlig kørsel. Der indføres bøder på kr. for mindre alvorlige overtrædelser, på kr. for alvorlige overtrædelser og på kr. for meget alvorlige overtrædelser. Supercykelstier i større byer Vi har ønsket at forbedre forholdene for cyklister, så flere pendlere vælger cyklen over længere afstande. Der er derfor med aftale om supercykelstier fra maj 2013 afsat 189 mio. kr. til formålet. Midlerne fungerer som medfinansiering til kommunale supercykelstiprojekter. Udlændinge- og integration Lettere adgang til statsborgerskab for unge, født op opvokset i DK. Regeringen har haft sendt et lovforslag i høring, som vil gøre det lettere for unge, født og opvokset i DK at få adgang til statsborgerskab. Lovforslaget indebærer også, at et barn født i udlandet uafhængigt af om det er født inden for eller uden for ægteskab erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Det bliver nemmere at rejse tilbage til sit hjemland Regeringen fremlagt et lovforslag om repatriering, som på en række punkter vil gøre det mere attraktivt at rejse tilbage til sit hjemland. Vi vil nu hæve formuegrænsen for hvornår du kan få repatrieringsstøtte, udbetale en større del af repatrieringsstøtten med det samme, hæve reintegrationsbistanden til personer bosat i en række lande samt gøre det muligt at søge om reintegrationsbistand 2 år efter udrejse fra Danmark. Det udenrigspolitiske område: Palæstina Det palæstinensiske selvstyre har i året fået ambassadestatus. Den nødvendige lovgivning skal efterfølgende vedtages i Folketinget. I praksis vil det betyde, at der fremover vil være immunitet for de 7

8 palæstinensiske ambassadører, og at de får invitationer til ambassadørers deltagelse i officielle arrangementer - på lige fod med andre selvstændige staters repræsentanter. Reform af ambassadestruktur Udenrigsministeriet lancerede den 16. januar den største reform og modernisering af den danske udenrigstjeneste i nyere tid med ændringer i over 25 lande. Hovedpunkterne er at styrke tilstedeværelsen i bl.a. flere vækstlande og EU s beslutningscentre. Som konsekvens heraf lukkes en række repræsentationer, særligt i Europa. De globale magtbalancer ændrer sig, og det giver mening at styrker tilstedeværelsen der, hvor vi får mest gavn af det både politisk og økonomisk. Undervisningsområdet: Folkeskolereform Der er indgået aftale om et løft af folkeskolen med mere og varieret undervisning, med fokus på motion, bevægelse og trivsel, og med mulighed for lektiehjælp og to-voksen-ordninger. Målet er en folkeskole, hvor de bogligt svage løftes og hvor de bogligt stærke får flere udfordringer, men hvor alle elever oplever en spændende og varieret skoledag i en skole, der inddrager sin omverden og giver eleverne lyst til mere, så flere får en ungdomsuddannelse. Nyt forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning Alt for mange tosprogede elever forlader folkeskolen uden tilstrækkelige faglige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er meget lidt viden om, hvad der virker i forhold til tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling. Derfor lancerede regeringen et stort forsøgsprogram om sproginddragelse i undervisningen, hvor næsten alle skoler med mere end 10 procent tosprogede skal være med. Forsøgene skal være med til at styrke tosprogede elevers skolegang. Tilskud til specialklasser for unge med psykisk funktionsnedsættelse. Regeringen har fremlagt et lovforslag, der giver mulighed for at give tilskud til særligt tilrettelagte stx- og hfforløb for elever og kursister med nedsat psykisk funktionsevne, herunder Aspergers syndrom. Det har ikke været en mulighed tidligere, og med forslaget gøres noget ekstra for at støtte elever med særlige behov, så de kan klare sig godt igennem uddannelsessystemet. Sociale klausuler for uddannelsesinstitutioner Regeringen har indført et såkaldt følg-eller-forklar princip omkring sociale klausuler. Princippet er, at offentlige udbud kun kan laves, hvis der er et krav om sociale klausuler, hvor der er krav om praktikplaser. Hvis ikke dette princip følges, skal man offentligt forklare hvorfor man ikke gør det. Dette princip kommer fremover også til at gælde for selvejende uddannelsesinstitutioner. Så når gymnasier og tekniske skoler sender en opgave i udbud, er det generelle princip fremover, at der skal stilles krav om praktikpladser i forbindelse med arbejdets udførelse. Pædagoguddannelse Regeringen har lavet en aftale om fremtidens pædagoguddannelse. Med reformen af pædagoguddannelsen lægges rammerne for at børn, unge og udsatte mødes med en større faglighed. Vi er lykkes med en reform, der på en god måde kombinerer bredde og specialisering inden for det pædagogiske felt. Reformen af pædagoguddannelsen skal fremme regeringens mål om øget social mobilitet i befolkningen. Den negative sociale arv skal brydes via en tidlig indsats det vil den nye pædagoguddannelse hjælpe til. 8

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013)

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) 1 Aftale om Finansloven for 2014 Nyt kapitel Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere