Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder"

Transkript

1 Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige investeringer

2 Initiativer i hovedaftale om Vækstplan Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative er enige om en hovedaftale om Vækstplan DK, jf. boks 1. Med aftalen bliver det mere attraktivt at investere i danske arbejdsplader og derigennem sætte gang i den private jobskabelse. Aftalen vil bidrage til, at danske virksomheder er klar til at gribe opsvinget, når konjunkturerne vender. Boks 1. Initiativer i hovedaftalen om Vækstplan DK: Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder Forlængelse af momskredittiden for små og mellemstore virksomheder Små vækstkautioner, der sikrer virksomheder kaution for lån Vækstlån for iværksættere etableres under Vækstfonden Bedre vilkår for momsafregning for store virksomheder Momsbetaling for små virksomheder Styrkelse af markedet for udstedelse af erhvervsobligationer Lavere energiafgifter: Afskaffelse af virksomheders betaling af CO2-afgift på elektricitet (energispareafgift) Virksomheders betaling af eldistributionsbidraget bortfalder Tilskudspulje til støtte af el-intensive virksomheder Tilskud til virksomheder med industrielle kraftvarmeanlæg (IKV) Lavere omkostninger på affaldsområdet, der bl.a. sikrer kapaciteten til behandling af farligt affald Pulje til lempelse af afgift på overskudsvarme fra virksomheder Lempelse af virksomhedernes afgift på brændsler til proces Pulje vedr. farligt affald Flere investeringer Forhøjelse af offentlige investeringer med 2 mia. kr. i 2014 stigende til 4 mia. kr. i 2020 Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering Fremrykkede investeringer i energirenovering af statslige bygninger Grøn boligkontrakt som skal anvendes til investeringer i grøn energi Lavere selskabsskat Gradvis nedsættelse af selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct. i 2016 Justering af beskatningen af den finansielle sektor og aktiviteter i Nordsøen Vækst og eksportfremme Styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft Styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen på nye vækstmarkeder Bedre vilkår for tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Øvrige initiativer Ramme til lempelser for erhvervslivet Indførelse af fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring Støtte til jernbanegodstransporten Kørselsafgifter for lastbiler indføres ikke Aktieindkomstbeskatningen indføres ikke som forudsat i Vækstplan DK Styrket indsats for kystbeskyttelse og oprensning ved den jyske vestkyst Med de indgåede aftaler om Vækstplan DK bliver det mere attraktivt at investere i danske arbejdsplader og derigennem skabe flere private jobs. Aftalen vil derfor bidrage til, at danske virksomheder er klar til at gribe opsvinget, når konjunkturerne vender. Hovedaftalen indebærer lempelser, investeringer mv. for i alt cirka 75 mia. kr. fra

3 Lavere energiafgifter for virksomhederne Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative er enige om en række balancerede lempelser af virksomhedernes udgifter til energi. Lempelserne er sammensat således, at Danmark fortsat vil være et grønt og energieffektivt foregangsland, samtidig med at det sikres, at virksomhedernes energiomkostninger understøtter en konkurrencedygtig produktion. Boks 1 Afbalanceret lempelse af virksomhedernes udgifter til energi: Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO 2 -afgift af el) afskaffes. Initiativet indebærer, at virksomhedernes produktionsomkostninger reduceres. Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidrag bortfalder. Initiativet indebærer, at produktionsomkostninger reduceres, og at de administrative byrder nedbringes. Tilskudspulje til el-intensive virksomheder. Initiativet indebærer, el-intensive virksomheder vil kunne få tilskud, hvis der indgås en aftale med Energistyrelsen om energibesparelser. Tilskud til industriel kraftvarme. Initiativet indebærer, at energieffektiv produktion af industriel kraftvarme fremmes. Lavere omkostninger på affaldsområdet, herunder for farligt affald. Initiativet skal sikre fortsat kapacitet til behandling af farligt affald med høj miljømæssig kvalitet. Pulje til lempelse af afgift af overskudsvarme. Initiativet skal medvirke til at reducere det samlede energiforbrug ved udnyttelse af energi, som ellers ville gå til spilde. Lempelse af virksomhedernes afgift på brændsler til proces. Initiativet nedbringer afgiften til EU s minimumsniveau, hvilket vil mindske særligt de energiintensive virksomheders produktionsomkostninger. Samlet set er der tale om en markant reduktion af virksomhedernes udgifter til energi, herunder en række lempelser af energiafgifter jf. tabel 1. Tabel 1 Lempelser af virksomhedernes udgifter til energi Umiddelbar lempelse, mio. kr. (2014-niveau) Afskaffelse af energispareafgiften Afskaffelse af eldistributionsbidraget Tilskudspulje til el-intensive virksomheder Tilskud til industriel kraftvarme Lavere omkostninger på affaldsområdet Lempelse af afgift på overskudsvarme (pulje) Lempelse af afgift på brændsler til proces I alt

4 Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomhederne Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative er enige om en række initiativer, der forbedrer adgangen til finansiering for virksomhederne, jf. boks 1. Boks 1: Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder: Bedre vilkår for momsafregning for de mindste virksomheder. Initiativet indebærer, at virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. fremover skal afregne moms halvårligt med 60 dages betalingsfrist. Tiltaget forlænger den gennemsnitlige momskredittid for disse virksomheder med ca. 64 dage. Længere momsbetalingsfrist for små virksomheder. Initiativet indebærer, at fristen for momsbetaling forlænges for virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 og 15 mio. kr. Det vil bidrage til at styrke likviditeten i disse virksomheder. Bedre vilkår for momsafregning for mellemstore virksomheder. Initiativet indebærer en ændring i momsafregningen for virksomheder med en årlig omsætning mellem 15 og 50 mio. kr. Fremover vil de skulle afregne moms kvartalsvist frem for hver måned. Tiltaget forlænger kredittiden for disse virksomheder med ca. 45 dage, hvilket vil styrke deres likviditet. De små vækstkautioner forlænges. Initiativet indebærer, at der afsættes 50 mio. kr. til dækning af efterspørgslen efter Vækstfondens små vækstkautioner i 2014 og Det skaber basis for et øget udlån på ca. 330 mio. kr., hvilket vil lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder. Vækstlån for iværksættere. Initiativet indebærer, at der under Vækstfonden etableres en ny vækstlånsordning, der giver bedre adgang til finansiering for iværksættere. Dermed skabes der basis for et øget udlån på op mod 350 mio. kr. årligt fra , hvilket vil afhjælpe virksomheder med at finansiere investeringsprojekter. Markedet for udstedelse af erhvervsobligationer styrkes. Aftaleparterne vil muliggøre anvendelsen af repræsentanter ( trustees ) ved obligationsudstedelser og skabe mulighed for, at banker kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af erhvervsudlån ( sekuritisering ). Dermed lettes adgangen til finansiering for både store og mindre virksomheder og obligationsudstedelser bliver tilgængelige for andre end de helt store virksomheder. I alt indebærer initiativerne en samlet bruttolempelse for erhvervslivet på cirka 425 mio. kr. i 2014, stigende til 545 mio. kr. i 2013, jf. tabel 1. Hertil kommer styrkelsen af markedet for udstedelse af erhvervsobligationer. Tabel 1 Initiativer, der sikrer bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomhederne Mio. kr. (2014-niveau) Bedre vilkår for momsafregning for de mindste virksomheder Længere momskredit for små virksomheder Bedre vilkår for momsafregning for mellemstore virksomheder Forlængelse af små vækstkautioner Vækstlån for iværksættere I alt

5 Lavere selskabsskat Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative er enige om at nedsætte selskabsskattesatsen og skattesatsen i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 22 pct. med indfasning fra 2014 til I forbindelse med nedsættelsen af selskabsskatten neutraliseres virkningen heraf for den finansielle sektor under et ved en stigning i lønsumsafgiften. Og beskatningen af overskud ved indvinding af olie og gas i Nordsøen fastholdes på det nuværende niveau. Lempelsen skal ses i lyset af en klar tendens i retning af, at lande i EU og OECD sænker selskabsskattesatserne. Sverige og Storbritannien er nogle af de seneste eksempler på lande, som har besluttet at sætte selskabsskatten ned til et niveau under det danske. Selskabsskatten sættes således ned for at beskytte dansk skattegrundlag og for at fastholde og styrke Danmarks position som et attraktivt land at investere i, jf. boks 1. Boks 1 Nedsættelsen af selskabsskattesatsen og satsen for virksomhedsordningen til 22 pct. betyder at: Investeringerne og produktiviteten stiger. Når afkastet efter skat af investeringer er større, investerer virksomhederne i flere og bedre maskiner. Det betyder, at medarbejderne i virksomhederne kan producere mere per arbejdstime. Lønningerne stiger. Stigende produktivitet hos medarbejderne vil på sigt afspejle sig i et tilsvarende højere lønniveau. Og dermed på sigt en begrænset stigning i arbejdsudbuddet. Virksomhederne bliver mere robuste overfor dårlige tider. En lempelse af selskabsskatten betyder, at det bliver mere attraktivt for virksomhederne at finansiere investeringer ved hjælp af egenkapital i stedet for gæld. Højere egenkapitalandel og mindre gæld gør virksomhederne mere robuste. Nedsættelsen af selskabsskatten m.v. medfører, jf. tabel 1, samlet set fra 2016 og frem til 2020 en forventet årlig bruttolempelse på godt 4¼ mia. kr. opgjort inkl. stigningen i lønsumsafgiften for den finansielle sektor og inkl. fastholdelsen på det nuværende niveau af beskatningen af aktiviteterne i Nordsøen. Tabel 1 Nedsættelse af selskabsskatten mv. Mio. kr. (2014-niveau) Selskabsskattesats (pct.) 24½ 23½ Nedsættelse af selskabsskattesatsen mv

6 Løft af offentlige investeringer Med aftalen om Vækstplan DK øges de offentlige investeringer med 2 mia. kr. i 2014 stigende til 4 mia. kr. i 2020 i forhold til det hidtil planlagte niveau, jf. tabel 1. Dermed vil de offentlige investeringer også efter 2013 bidrage væsentligt til vækst og jobskabelsen. Tabel 1. Øgede offentlige investeringer frem mod 2020 Mia. kr., 2014-pl Øgede offentlige investeringer 2,0 1,0 1,0 1,75 2,5 3,0 4,0 Stigningen i de offentlige investeringer med op til 4 mia. kr. i 2020 indebærer, at investeringernes andel af samfundsøkonomien øges til godt 2 pct. af økonomien frem mod Det er en markant forøgelse i forhold til det hidtil planlagte niveau, som var omkring 1,8 pct. af BNP. I tillæg til de øgede offentlige investeringer har regeringen indgået aftale om at hæve Landsbyggefondens renoveringsramme med 4 mia. kr. i Det vil øge aktiviteten frem til 2016 og bidrage til beskæftigelsen i byggeriet. Effekten på byggeaktiviteten skønnes at udgøre 0,4 mia. kr. i 2013 og 1,2 mia. kr. årligt i perioden , jf. tabel 2. Tabel 2. Aktivitetseffekt af forøgelse af landsbyggefondens renoveringsramme Mia. kr., 2014-pl Landbyggefondens renoveringsramme 6,9 2,0 2,0 2,0 2,0 Forøgelse af renoveringsrammen i , Aktivitetseffekt af forøgelse - 0,4 1,2 1,2 1,2

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom 2-2013 2 4 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for 2013-2020. En plan hvor regeringen og aftaleparterne

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013)

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) 1 Aftale om Finansloven for 2014 Nyt kapitel Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND

Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND Axcelfutures forslag til øgede investeringer og sikring af Danmarks velstand 1. Baggrund Axcelfuture afholdt

Læs mere

holdbar vækst skattestop regelstop digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning

holdbar vækst skattestop regelstop digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning holdbar vækst bolighandel privatforbrug offentlige investeringer investeringer i infrastruktur digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning risikovillig kapital skattestop eksportstrategier

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Finansloven for 2013. Presseresumeer

Finansloven for 2013. Presseresumeer Presseresumeer 1. Oversigt over finanslovaftalerne for 2013 2. Uddannelsesløft til ledige 3. Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed 4. Udvidelse af seniorjobordningen 5. Flere fleksjob 6. Styrket indsats

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere