BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB"

Transkript

1 DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB

2 Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning. Køle-/fryseskabet (herefter: består af to dele: Den øverste del er køleskabet, og den nederste del er fryseren. Køleskabet er beregnet til opbevaring af ferske fødevarer ved temperaturer på over 0 C. Fryseren er beregnet til frysning af friske fødevarer og til langtidsopbevaring af frosne fødevarer (op til et år, afhængigt af typen af fødevarer). 2

3 INDHOLD 4 VIGTIGE NOTER OG ADVARSLER INTRODUKTION 8 SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB 9 BESKRIVELSE AF APPARATET 10 MONTERING OG TILSLUTNING 12 ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING 16 BRUGE APPARATER MED MEKANISK INDSTILLING 18 BRUGE APPARATER MED ELEKTRONISK INDSTILLING 29 APPARATETS INDVENDIGE UDSTYR BESKRIVELSE AF APPARATET 34 ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET 35 OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET 36 OPBEVARING AF FØDEVARER I FRESHZONE SKUFFEN 37 OPBEVARING AF FØDEVARER I ZEROZONE SKUFFEN 39 INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER 39 Indfrysningsprocedure 40 Vigtige advarsler om indfrysning af ferske fødevarer 40 Opbevaring af færdigfrosne fødevarer 41 Opbevaringstider for frosne fødevarer 41 Optøning af frosne fødevarer OPBEVARING OG INDFRYSNING FØDEVARER 42 AFRIMNING AF APPARATET 43 RENGØRING AF APPARATET AFRIMNING OG RENGØRING AF APPARATET 44 FEJLFINDING ANDET 46 HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET 3

4 VIGTIGE NOTER OG ADVARSLER Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. Før apparatet sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din specifikke model. Brugsanvisningen dækker også NO FROSTfryserversionen med indbygget blæser og automatisk afrimning. Fjern emballagen, som beskytter apparatet under transporten. 4

5 Der er monteret afstandsstykker på dørene. Fjern dem, og sæt de medfølgende propper i hullerne i stedet (kun visse modeller). Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i kølesystemet som følge af transporten. Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt. Opbevar ikke eksplosive genstande såsom aerosoler med brændbar drivgas i apparatet. Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret installatør eller elektriker. Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og afbryde det fra lysnettet. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad dørene stå på klem. 5

6 Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset, da det medfører risiko for elektrisk stød! Når det udtjente apparat skal bortskaffes, skal du indlevere det på din lokale genbrugsstation, så du beskytter miljøett. Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, deponeres eller destrueres uden at beskadige naturen. Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret inden i apparatet. Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende. ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne. ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes. ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kredsløbet med kølemidlet. ADVARSEL! Brug ikke andre elektriske apparater inde i køle-/fryseskabet. 6

7 Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 7

8 SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB Følg monteringsanvisningerne. Åbn ikke apparatets dør unødigt. Kontroller regelmæssigt, at der er fri luftcirkulation bag apparatet. Sørg for altid at holde kondensatorenheden bag på apparatet ren (se afsnittet Rengøring af apparatet). Udskift dørpakningen så hurtigt som muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget. Opbevar maden i lukkede beholdere eller anden egnet emballage. Lad maden køle ned til stuetemperatur, før du sætter den i køleskabet. Optø frosne madvarer i køleskabet. Tag skufferne ud af fryseren som beskrevet i brugsanvisningen for at kunne udnytte fryserens kapacitet maksimalt. Afrim en almindelig fryser, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt. Sørg for, at hylderne er jævnt fordelt, og at madvarerne er anbragt, så luften kan cirkulere frit i apparatet (følg anbefalingerne om placering af madvarer i brugsanvisningen). Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere dens ventilationshuller. Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du slukke dem for at spare energi. 8

9 BESKRIVELSE AF APPARATET A Køleskab 1 Betjeningspanel 2 LED-interiørlys i køleskab 3 Udtrækkelig glashylde (justerbar højde) 4 Frugt- og grøntsagsskuffe 5 Højdejusterbare dørhylder 6 Flaskehylde A 6 B Fryser 7 Fryseskuffer 8 Glashylder 4 B 7 8 Skufferne er sikret, så de ikke kan trækkes helt ud. Hvis du vil fjerne en skuffe, skal du trække den så langt ud som muligt, løfte dens forende, og trække den ud af apparatet. På nogle modeller er der et betjeningspanel på døren. 9

10 MONTERING OG TILSLUTNING VALG AF PLACERING Anbring apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer bedst inden for de temperaturområder, som er vist i det nedenstående skema. Du kan se apparatets klasse på apparatets typeskilt. For at garantien dækker, skal produktet placeres i korrekt temperatur efter produktklasse! Klasse SN (under normalen) N (normal) ST (subtropisk) T (tropisk) Temperatur fra +10 C til +32 C fra +16 C til +32 C fra +16 C til +38 C fra +16 C til +43 C Advarsel! Sørg for, at apparatet opstilles i et tilstrækkeligt stort rum. Der bør være mindst 1 m 3 rum pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i apparatet. INSTALLERE APPARATET Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget. Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag. Brug de justerbare fødder på forsiden til at regulere højden, så apparatet står helt lige. Hjulene på apparatets bagside gør det nemmere at skubbe apparatet på plads (kun visse modeller). Der skal være et frirum på mindst 5 cm mellem apparatet og eventuelle køkkenelementer over det, så kondensatorenheden kan blive kølet tilstrækkeligt. 10

11 Apparatet leveres med 2 afstandsstykker, som bør monteres nederst på apparatet, så det ikke kan skubbes for tæt på væggen. Apparatet kan også installeres uden afstandsstykkerne, men det kan øge strømforbruget. Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Hvis dette ikke kan undgås, skal der monteres passende isolering mellem apparatet og den tilstødende varmekilde. Apparatet kan stå frit eller opstilles ved siden af et køkkenelement eller en væg. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet til, at dørene kan åbnes, og skufferne og hylderne kan trækkes ud (se installationsdiagrammet). 600 mm 600 mm min 42 mm max 720 mm 680 mm 632 mm ORA IT O min 30 mm 688 mm 640 mm 1201 mm 1194 mm 1242 mm 1249 mm max 90 max mm 644 mm TILSLUTNING AF APPARATET Slut apparatet til lysnettet ved hjælp af elledningen. Stikkontakten skal være forsynet med et jordben. Apparatets spænding og frekvens fremgår af apparatets typeskilt. Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet tåler korte udsving i netspændingen, men den må ikke variere med mere end +/- 6 %. 11

12 ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING VERSION I BETJENINGSPANEL INDVENDIGT I APPARATET Nødvendigt værktøj: Ringnøgle nr. 8, stjerneskruetrækker, skruetrækker med lige kærv samt Torx 25-skruetrækker Man bør være mindst 2 personer om at ændre dørens hængsling. 1. Fjern dækslet (A) til det øverste hængsel. 2. Skru det øverste hængsel (B) af, og tag den øverste dør (C) af. 3. Fjern dækpropperne (D), skru det midterste hængsel (E) af, og løft den nederste dør (F) af det nederste hængsel (G). 4. Vip apparatet bagover (pas på ikke at presse kondensatorenheden mod bagvæggen, da det kan beskadige kølesystemet), skru det nederste hængsel (G) og foden (H) af, og monter dem på den modsatte side. Sørg for at montere skiven, så den sidder på samme måde, som før den blev afmonteret. 5. Flyt hængslerne (I) til den modsatte side. 6. Sæt det midterste hængsel (E) på den nederste dør (F), og sæt den nederste dør på det nederste hængsel (G). Skru det midterste hængsel fast (døren skal være åben imens). Husk at montere skiverne (J) og dækpropperne (M) som før. 7. Fjern blændproppen (K), sæt den øverste dør (C) på det midterste hængsel (E), og monter det øverste hængsel (B). 8. Monter dækslet (A) til det øverste hængsel og blændproppen (K). 9. Sådan flyttes grebet (L): Fjern blændpropperne, skru skruerne ud, og monter grebet på den modsatte side. Monter blændpropperne på den modsatte side. At omhængsling af døre på ORA-ITO apparater ikke er mulig. 12

13 1 2 C B 3 G 4 E F H H 5 I D 6 F J E M 7 K B D C I 8 A K 9 L 13

14 VERSION II BETJENINGSPANEL PÅ DØREN Nødvendigt værktøj: Ringnøgle nr. 8, stjerneskruetrækker, skruetrækker med lige kærv samt Torx 25-skruetrækker Man bør være mindst 2 personer om at ændre dørens hængsling. 1. Fjern dækslet (A) til det øverste hængsel samt dækslet til stikket (B1). 2. Træk stikket (C) ud, skru det øverste hængsel (D) af, og tag døren (E) af. 3. Fjern sidepanelerne (F og G), og skru derefter midterpanelet (H) af. 4. Flyt det øverste hængsel (A), stikket og ledningen til den modsatte side. Monter de 3 paneler (F, G og H) igen. Sørg for, at ledningen ligger i rillerne i panelerne, som før du adskilte dem. 5. Fjern dækpropperne (I), skru det midterste hængsel (J) af, og løft den nederste dør (K) af det nederste hængsel (L). 6. Vip apparatet bagover, skru det nederste hængsel (L) og foden (M) af, og monter dem på den modsatte side. Sørg for at montere skiven, så den sidder på samme måde, som før den blev afmonteret. 7. Flyt hængslet (N) og holderen (S) til den modsatte side. 8. Sæt det midterste hængsel (J) på den nederste dør (K), og sæt den nederste dør på det nederste hængsel (L). Skru det midterste hængsel fast (døren skal være åben imens). Husk at montere skiverne (O) og dækpropperne (I) som før. 9. Sæt den øverste dør (E) på det midterste hængsel (J). Afmonter blændpropperne (P og B2). Slut stikket (C) til igen, og fastspænd det øverste hængsel. 10. Monter dækslet (A) til det øverste hængsel samt blændpropperne (B1, B2 og P). 11. Sådan flyttes grebet (R): Fjern blændpropperne, skru skruerne ud, og monter grebet på den modsatte side. Monter blændpropperne på den modsatte side. 14

15 1 2 E D 3 D 4 C D F H G 5 J K 6 M M L 7 N S I I 8 9 E C B2 K O J P D I N 10 B2 B1 A P 11 R 15

16 BRUGE APPARATER MED MEKANISK INDSTILLING BETJENINGSPANEL 1 A B A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap B Tænd/sluk-knap til lampe TÆNDE OG SLUKKE FOR APPARATET Tænde: Drej knappen Amed uret. Slukke: Drej knappen A tilbage til positionen, hvor pilen er ud for symbolet (forsigtig: der er stadig strøm på apparatet). 16

17 JUSTERING AF TEMPERATUREN Indstil den ønskede temperatur ved at dreje knappen A med uret (til højre). Hvis den omgivende temperatur ændrer sig, kan det også påvirke temperaturen inde i apparatet. Tilpas indstillingen ved hjælp af knappen A. Når knappen drejes mod den bredere del af symbolet, indstilles apparatet til en lavere (koldere) temperatur. Når knappen drejes mod den smallere del af symbolet, indstilles apparatet til en højere (varmere) temperatur. Hvis temperaturen på opstillingsstedet er under 16 C, bør knappen A indstilles på den brede del af symbolet. 17

18 BRUGE APPARATER MED ELEKTRONISK INDSTILLING BETJENINGSPANEL 2 A A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap TÆNDE OG SLUKKE FOR APPARATET Tænde: Drej knappen A med uret. Slukke: Drej knappen A, så pilen er ud for symbolet (forsigtig: der er stadig strøm på apparatet). A 18

19 JUSTERING AF TEMPERATUREN A Indstil den ønskede temperatur ved at dreje knappen A med uret (til højre). Det anbefales at indstille knappen A i positionen eco. Hvis den omgivende temperatur ændrer sig, kan det også påvirke temperaturen inde i apparatet. Tilpas indstillingen ved hjælp af knappen A. Når knappen drejes mod den bredere del af symbolet, indstilles apparatet til en lavere (koldere) temperatur. Når knappen drejes mod den smallere del af symbolet, indstilles apparatet til en højere (varmere) temperatur. Hvis temperaturen på opstillingsstedet er under 16 C, bør knappen A indstilles på den brede del af symbolet. A LYNFRYSEFUNKTION (KUN VISSE MODELLER) Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden skal indfryses store mængder fødevarer. Slå lynfrysefunktionen til: Drej knappen A til positionen. Når lynfrysefunktionen er slået fra automatisk, skal du dreje knappen A tilbage til den ønskede position. A Hvis du ikke selv slår lynfrysefunktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka 2 dage. Temperaturen indstilles da til den senest indstillede temperatur (knappen forbliver i positionen ). 19

20 MANUELT JUSTERBAR KLAP (KUN VED VISSE NO FROST- MODELLER) Klappen er anbragt i frugt- og grøntsagsskuffen. Den er fra fabrikken indstillet på position 2. Hvis det ikke er muligt at opnå den korrekte temperatur ved hjælp af knappen A, skal du indstille klappen som beskrevet i afsnittet Fejlafhjælpning. 20

21 BETJENINGSPANEL 3 BRUG AF KONVENTIONELT APPARAT BRUG AF APPARAT MED NOFROST A Tænd/sluk-knap B Temperaturindstilling og lynfrysefunktion C1 Temperaturdisplay for køleskabet C2 Temperaturdisplay for fryseskabet D Indikator for lynfrysefunktion 21

22 TÆNDE OG SLUKKE FOR APPARATET Apparatet kan tændes og slukkes på tænd/ sluk-knappen A. JUSTERING AF TEMPERATUREN Indstil temperaturen med knappen B. Tryk på knappen B, indtil den ønskede temperatur er valgt. C1 Konventionelt apparat viser den temperatur, der er indstillet for køleskabet Den anbefalede indstilling er 5 C. Hvis temperaturen på opstillingsstedet er lavere end 16 C, bør køleskabstemperaturen indstilles til 5 C eller mindre. Apparat med NoFrost viser den temperatur, der er indstillet for fryseskabet Den anbefalede indstilling er -18 C. Hvis temperaturen på opstillingsstedet er lavere end 16 C, bør temperaturen indstilles til -18 C eller mindre. 22

23 LYNFRYSEFUNKTION (SUPER FREEZE) Tryk på knappen B, indtil symbolet D tændes for at slå lynfrysefunktionen til. Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden skal indfryses store mængder fødevarer. Hvis du ikke selv slår funktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka 2 dage. KNAP TIL INDSTILLING AF KØLESKABSTEMPERATUR (KUN VED VISSE NO FROST- MODELLER) Brug knappen til at styre indtaget af kold luft fra fryseskabet og til at opnå den ønskede temperatur i køleskabet. Indstil temperaturen på knappen, som sidder indvendigt i køleskabet. Hvis den omgivende temperatur ændrer sig, kan det også påvirke temperaturen inde i apparatet. Indstil temperaturen efter det. Når knappen drejes mod den bredere del af symbolet, indstilles apparatet til en lavere (koldere) temperatur. Når knappen drejes mod den smallere del af symbolet, indstilles apparatet til en højere (varmere) temperatur. Hvis temperaturen på opstillingsstedet er under 16 C, bør knappen indstilles på den smalle del af symbolet. Hvis temperaturen på opstillingsstedet er over 32 C, bør knappen indstilles på den brede del af symbolet For at holde den ønskede temperatur i ZeroZone-skuffen (kun på bestemte modeller) skal termostaten indstilles mod den tykkeste ende af mærket. Forsigtig: Temperaturføleren er monteret bag åbningerne under knappen. Undgå at anbringe for fødevarer for tæt på dette sted. 23

24 BETJENINGSPANEL 4 BETJENINGSPANEL PÅ DØREN A Knap til at tænde apparatet og slukke køleskabet B Afbryderknap til alarmsignal C Knap til tænd/sluk af lynkølefunktion D Temperaturstyring for køleskabet E Temperaturdisplay for køleskabet F Knap til at tænde fryseskabet og slukke apparatet G Knap til tænd/sluk af ECO-funktion H Knap til tænd/sluk af lynfrysefunktion I Temperaturstyring for fryseskabet J Temperaturdisplay for fryseskabet 24

25 TÆNDE OG SLUKKE FOR APPARATET Tænde for apparatet: Tænd for apparatet ved kortvarigt at trykke på knappen A. På denne model er det muligt kun at tænde fryseskabet, mens køleskabet forbliver slukket. Denne indstilling kan foretages på to måder: - Tryk kortvarigt på knappen F for kun at tænde for fryseskabet, eller - tryk først kortvarigt på knappen A for at tænde for hele apparatet. Hold derefter knappen A inde i 3 sekunder for at slukke for køleskabet. Hold knappen A inde igen for at tænde for køleskabet igen. Slukke for apparatet: Sluk for apparatet ved at holde knappen F inde i 3 sekunder (forsigtig: der er stadig strøm på apparatet). JUSTERING AF TEMPERATUREN Indstil temperaturen i køleskabet ved hjælp af knapperne D. lavere temperatur ; højere temperatur. Temperaturen i køleskabet kan indstilles fra +1 C til +9 C. Når en af knapperne D trykkes ind, blinker den senest indstillede temperatur på displayet E. Brug knapperne D til at indstille den ønskede temperatur. Tre sekunder efter sidste tryk på en knap gemmes den seneste indstilling af temperaturen for køleskabet. 25

26 Indstil temperaturen for fryseskabet ved hjælp af knapperne I: lavere temperatur ; højere temperatur. Temperaturen i fryseskabet kan indstilles fra -24 C til -16 C. Når en af knapperne I trykkes ind, blinker den senest indstillede temperatur på displayet J. Brug knapperne I til at indstille den ønskede temperatur. Tre sekunder efter sidste tryk på en knap gemmes den seneste indstilling af temperaturen for fryseskabet. LYNFRYSEFUNKTION (SUPER FREEZE) Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden skal indfryses store mængder fødevarer. Slå lynfrysefunktionen til: Tryk på knappen H. FF vises på displayet J. Hvis du ikke selv slår lynfrysefunktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka 2 dage. Temperaturen indstilles da til den senest indstillede temperatur. EXTREME FREEZE-FUNKTION (ØVERSTE SKUFFE I FRYSESKABET) Hvis du vil indfryse ferske fødevarer hurtigt, kan du bruge XtremeFreezefunktionen, som kun er tilgængelig i den øverste skuffe i fryseskabet. Den inkluderer intensiv indblæsning af kold luft i denne del af apparatet. Hurtigere indfrysning vil bevare flere vitaminer, mineral og næringsstoffer i fødevarerne i længere tid. 26

27 Slå XtremeFreeze-funktionen til: Hold knappen H inde i mindst 3 sekunder. EF vises på displayet J. Når denne funktion er slået til, kører kompressoren konstant, og temperaturen i fryseskabet falder markant. Hvis indstillingen ikke afbrydes manuelt (ved at trykke på knappen H), slås den automatisk fra efter cirka et døgn. Temperaturen i fryseskabet går tilbage til den seneste indstilling. Brug denne indstilling til indfrysning af mindre mængder førevarer (op til 2 kg) i den øverste skuffe. Hvis du vil indfryse større mængder fødevarer, skal funktionen slås til 12 timer, før fødevarerne lægges i fryseren. LYNKØLEFUNKTION (SUPER COOL, I KØLESKABET) Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og når der skal indfryses store mængder fødevarer. Slå lynkølefunktionen til: Tryk på knappen C. Hvis du ikke selv slår funktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka seks timer. Temperaturen i køleskabet går tilbage til den seneste indstilling. ALARM VED FOR HØJ TEMPERATUR Hvis temperaturen i apparatet er for høj, lyder der et periodisk alarmsignal og indikatoren B blinker. Slå alarmen fra ved at trykke på knappen B. Lydsignalet går i gang hver 24. time, hvis temperaturen i apparatet forbliver så høj, at fødevarerne risikerer at tage skade. Alarmen slås automatisk fra, når temperaturen i køleskabet falder til et niveau, hvor der ikke længere er risiko for, at fødevarerne tager skade. Første gang apparatet tændes, er der en forsinkelse i aktiveringen af alarmen på 24 timer for at forhindre utilsigtet aktivering. Dermed går alarmen ikke unødvendigt i gang. Alarm for åben dør: Hvis køleskabets eller fryserens dør er åben i mere end 2 minutter, lyder der en alarm, og indikatoren B blinker. Alarmen afbrydes, når døren lukkes. Den kan også slås fra ved at trykke på knappen B. 27

28 ECO-FUNKTION Slå Eco-funktionen til ved at trykke på knappen G. Når denne funktion er slået til, kører apparatet på de optimale indstillinger. BØRNESIKRING Brug denne funktion, hvis du ikke vil indstille apparatet manuelt. Hold knappen B inde i 3 sekunder for at slå funktionen til; L vises på displayet E. Alle knapper låses, undtagen B. Slå børnesikringen fra igen ved at holde knappen B inde i 3 sekunder. 28

29 APPARATETS INDVENDIGE UDSTYR (* Tilbehøret afhænger af modellen) HYLDE 1 2 Hylderne kan trækkes delvist ud for at give nemmere adgang til fødevarerne. Hylderne kan justeres efter behov ved hjælp af skinnerne i køleskabet. Hvis du vil tage en hylde ud af køleskabet, skal du trække den ud, til den stoppes af skinnen. Løft hyldens forreste del en anelse, og træk den helt ud. Opbevar letfordærvelige fødevarer på den bageste del af hylden, hvor temperaturen er lavest. FLASKEHYLDE* Til nogle modeller medfølger også en flaskeholder. Af sikkerhedshensyn kan flaskeholderen kun trækkes ud, når den er tom. Løft den en smule bagtil, og træk den ud mod dig for at tage den ud. Anbring flaskeholderen, så flaskernes længde ikke forhindrer døren i at lukke korrekt. Holderen kan maksimalt bære 9 stk. 0,75 liters flasker eller 13 kg i alt - se mærkaten på højre side indvendigt i køleskabet. Det er også muligt at opbevare dåser i flaskeholderen (på langs eller på tværs). ELASTISK FLASKEMÅTTE* Nogle modeller er udstyret med en elastisk måtte, som flaskerne eller dåserne kan lægges på. Måtten kan også bruges som bordskåner. 29

30 CRISPZONE - SKUFFE MED FUGTIGHEDSSTYRING TIL FRUGT OG GRØNT Skuffen under glashylden nederst i køleskabet er beregnet til opbevaring af frugt og grønt. Den afgiver fugt og forhindrer dermed, at fødevarerne tørrer ud. Fødevarerne skal opbevares i egnet emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt. Skuffen har en indbygget fugtighedsregulator, som gør det muligt at indstille fugtigheden i forhold til mængden af opbevarede fødevarer. Mindre mængder fødevarer - skub knappen til højre Større mængder fødevarer - skub knappen til venstre Udtrækning af skuffen: - Træk skuffen så langt ud som muligt. Løft derefter skuffens forende, og træk den helt ud. INDERSIDEN AF KØLESKABSDØREN Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylder og beholdere til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, f.eks. tuber og dåser. Der er en flaskehylde nederst i døren. HØJDEJUSTERBARE DØRHYLDER Hyldernes højde kan nemt tilpasses dine ønsker, uden at de skal tages ud af apparatet. Tryk på tapperne på begge sider af hylden, og flyt den op eller ned. Hvis du vil tage en hylde ud af apparatet, skal du løfte den helt op og trække den ud. 30

31 OPBEVARINGSBOKS (MULTIBOX)* MultiBox opbevaringsboksen giver bekvem opbevaring af fødevarer med en stærk eller gennemtrængende lugt som f.eks. lagret ost eller skimmelost, pølser, løg, smør m.m. Silikonelåget giver en lufttæt forsegling, som forhindrer maden i at tørre ud og lugten i at sprede sig i apparatet. Silikonelåget kan også bruges som ægge- eller isterningebakke. Hvis det fleksible låg bruges som æggebakke, skal det stå direkte i bunden af dørhylden. Brug den nederste del af Multibox opbevaringsboksen til at opbevare fødevarer i små forpakninger - f.eks. paté, syltetøj, små tuber osv. BLÆSER * Blæseren, som er monteret under køleskabets loft eller i fryseskabet, sørger for, at temperaturen fordeles mere jævnt i apparatet og reducerer kondens (dug) på fladerne indvendigt i apparatet. IONISATOR (IONAIR)* Luftionisatoren i køleskabet holder luften frisk. Dermed holdes fødevarerne friske og velsmagende i længere tid. Luftionisatoren kan slås til og fra på knappen ved blæserkabinettet eller på siden af køletårnet (afhængigt af modellen). 31

32 KONVENTIONELLE APPARATER Betjeningspanel 1 Tænde og slukke for ventilatoren og ionisatoren tænde = slukke = 0 Når ventilatoren og ionisatoren er slået til, er den røde prik på knappen synlig. Slå ionisatoren til og fra Betjeningspanel 3 tænde = I slukke = 0 Når ionisatoren er slået til, er den røde prik på knappen synlig. 32

33 NO FROST-APPARATER Betjeningspanel 2,3 og 4 Ionisator slået til Ionisator slået fra ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY (kun med betjeningspanel 3 og 4) Innovativ sensorteknologi gør det muligt at tilpasse apparatets drift til brugerens vaner eller adfærd. Det adaptive og intelligente system overvåger, analyserer og registrerer den seneste uges daglige brug af apparatet og tilpasser driften til det opfattede mønster. Hvis apparatet forudsiger en øget frekvens af døråbninger, vil det automatisk sænke temperaturen inden da for at undgå, at fødevarernes temperatur stiger. Apparatet vil også køle eller fryse hårdere, hvis der forventes at blive lagt større mængder fødevarer i det. 33

34 ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET Køleskabets sektioner: - øverste del: konserves, brød, vin, kager osv. - mellemste del: mejeriprodukter, færdigretter, desserter, sodavand, øl, tilberedte retter osv. - Fresh/Zero skuffe: - kød, kødprodukter, delikatesser osv. - Frugt- og grøntsagsskuffe: frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter, kartofler, løg, hvidløg, tomater, tropiske frugter, kål, roer osv. Sektioner i køleskabsdøren: - øverste/midterste hylde i døren: æg, smør, ost osv. - nederste dørhylder: drikkevarer, dåser, flasker osv. Frysesektion - Indfrysning, opbevaring af frosne fødevarer (se Indfryse og opbevare frosne fødevarer). 34

35 OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET VIGTIGE ADVARSLER OM FØDEVAREOPBEVARING Sikker opbevaring af fødevarer afhænger af korrekt brug af apparatet, korrekt emballering af fødevarerne, opretholdelse af korrekt temperatur og fødevarehygiejnen generelt. Hold øje med holdbarhedsdatoen på emballerede fødevarer. Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt. Opbevar ikke brændbare, flygtige eller eksplosive væsker eller materialer i køleskabet. Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares lodret i tætlukkede flasker. Nogle organiske stoffer såsom flygtige olier i citron- eller appelsinskræl, syrer i smør osv. kan forårsage skader på køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid. Ubehagelig lugt advarer om manglende hygiejne eller fordærvede fødevarer i apparatet (se afsnittet Rengøring af apparatet). Fjern fordærvelige fødevarer, inden du tager væk fra apparatet i flere dage. OPBEVARINGSTID FOR FØDEVARER Anbefalede opbevaringstider for fødevarer i køleskabet Fødevare æg, marinader, røget kød ost rodfrugter smør desserter, frugt, færdigretter, råt kød fisk, rå kødfars, skaldyr Tid op til 10 dage op til 10 dage op til 8 dage op til 7 dage op til 2 dage op til 1 dag 35

36 OPBEVARING AF FØDEVARER I FRESHZONE SKUFFEN I FreshZone skuffen holder fødevarerne sig friske i længere tid end i et konventionelt køleskab, og smagen og næringsindholdet bevares bedre. Skuffen forsinker udtørring og nedbrydning, så frugt og grøntsager kan holde sig friske i længere tid. Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat. Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet. Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt. Tag fødevarerne ud af skuffen minutter før, de skal bruges, så aromaen og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur. Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed ikke velegnet til at blive opbevaret i FreshZone skuffen: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofler, auberginer, agurker, bønner, peberfrugter, meloner og vandmeloner, græskar, squash osv. Sådan tages skuffen ud: - Træk skuffen ud, til den ikke kan komme længere. - Løft dens forreste del en anelse, og træk den helt ud. 36

37 OPBEVARING AF FØDEVARER I ZEROZONE SKUFFEN ZeroZone-skuffen gør det muligt at holde ferske fødevarer friske i op til tre gange så lang tid som i konventionelle køleskabe. Fødevarerne holder sig friske i længere tid, og smagen og næringsindholdet bevares. Temperaturen i denne skuffe afhænger af temperaturindstillingen i køleafdelingen, den omgivende temperatur, hvor tit døren åbnes og mængden af fødevarer i apparatet. For at opnå en temperatur på omkring 0 C i ZeroZone- skuffen anbefaler vi, at køleafdelingen indstilles til en temperatur på maks. 4 C. Temperaturen i ZeroZone-skuffen kan falde til under 0 C. Derfor bør temperaturfølsomme fødevarer anbringes i den øverste del af køleskabet. Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat. Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet. Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt eller fugt. Tag fødevarerne ud af skuffen minutter før, de skal bruges, så aromaen og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur. Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed ikke velegnet til at blive opbevaret i ZeroZone skuffen: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofler, auberginer, agurker, bønner, peberfrugter, meloner og vandmeloner, græskar, squash osv. Sådan tages skuffen ud: - Træk skuffen ud, til den ikke kan komme længere. - Løft dens forreste del en anelse, og træk den helt ud. 37

38 VEJLEDENDE OPBEVARINGSTIDER I ZEROZONE SKUFFEN* Fødevare Pølser, udskæringer af okse, svin og vildt, råt kød Fjerkræ fisk skaldyr Grøntsager: Kål, hvidløg, gulerødder, selleri, krydderurter grøn salat, blomkål, radicchio, rabarber broccoli, asparges, savoykål, kinakål, kålrabi, radiser løg, champignon, spinat, ærter Frugt: æbler pærer, kiwi druer, kvæder ferskner ribs, stikkelsbær, blommer abrikoser, blåbær, kirsebær hindbær, jordbær Andet: mælk smør ost Tid op til 7 dage op til 5 dage op til 4 dage op til 3 dage op til 180 dage op til 30 dage op til 21 dage op til 14 dage op til 7 dage op til 180 dage op til 120 dage op til 90 dage op til 30 dage op til 21 dage op til 14 dage op til 3-5 dage op til 7 dage op til 30 dage op til 30 dage * afhængigt af fødevarernes friskhed og kvalitet 38

39 INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER INDFRYSNINGSPROCEDURE Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i apparatet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis du lægger for stor en mængde fødevarer i apparatet på én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker kvaliteten af de frosne fødevarer. Du kan tage skufferne ud af fryseren og dermed udnytte fryserens kapacitet maksimalt. Anbring maden direkte på hylderne og i bunden af fryseren. Fjern venligst ikke den nederste skuffe i NO FROST apparater af A +++ energiklasse. Slå lynfrysefunktionen til 24 timer forud for indfrysningen af ferske fødevarer: - Betjeningspanel 1: Drej knappen A mod den bredeste del af markeringen; - Betjeningspanel 2: Drej knappen A til positionen. - Betjeningspanel 3: Tryk på knappen B flere gange, indtil symbolet D tændes; - Betjeningspanel 4: Tryk på knappen H. Efter denne tid kan du lægge de ferske fødevarer i indfrysningsskuffen. Kontrollér, at de ferske fødevarer ikke kommer i berøring med de frosne fødevarer. Det bedst egnede sted til indfrysning af store mængder mad er i den øverste del af fryseren. Læg friske fødevarer jævnt i apparatet type HZS 3669, HZS 3669F, energiklasse A + og styreenhed 1. Hvis du skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen. Efter 24 timer kan de indfrosne fødevarer flyttes til fryseskabets opbevaringsrum. Herefter kan der om nødvendigt indfryses yderligere fødevarer. Når indfrysningen er gennemført, skal du dreje knappen A tilbage til den ønskede indstilling (kun ved betjeningspanel 1 og 2). 39

40 VIGTIGE ADVARSLER OM INDFRYSNING AF FERSKE FØDEVARER Frys kun fødevarer, der er fryseegnede. Frys kun friske fødevarer af god kvalitet. Vælg en egnet emballage, og emballer fødevarerne korrekt. Emballagen skal være luft- og vandtæt for at forhindre tab af fugt eller vitaminer fra fødevarerne. Skriv fødevarens navn, mængde og indfrysningsdato på hver pakke. Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses så hurtigt som muligt. Lav derfor små pakker. Køl fødevarerne ned inden indfrysning. OPBEVARING AF FÆRDIGFROSNE FØDEVARER Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Vær opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne på fødevarernes emballage. Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som bliver opbevaret i frysediske, hvor temperaturen ikke overstiger -18 C. Køb ikke færdigfrosne madvarer, som har et islag over sig. Det kan betyde, at være har været helt eller delvist tøet, og at kvaliteten derfor ikke er acceptabel. Beskyt fødevarerne mod optøning under transport. Hvis de udsættes for temperaturstigninger, kan fødevarerne ikke opbevares så længe, og kvaliteten forringes. 40

41 OPBEVARINGSTIDER FOR FROSNE FØDEVARER ANBEFALET OPBEVARINGSTID I FRYSEREN Fødevare frugt, oksekød grøntsager, kalvekød, fjerkræ Vildt Svinekød kødfars brød, kager, færdigretter, mager fisk indmad røgede pølser, fed fisk Tid fra 10 til 12 måneder fra 8 til 10 måneder fra 6 til 8 måneder fra 4 til 6 måneder 4 måneder 3 måneder 2 måneder 1 måned OPTØNING AF FROSNE FØDEVARER Dybfrost slår ikke mikroorganismer i fødevarer ihjel. Når fødevarerne optøs, genaktiveres bakterierne, og maden fordærves hurtigt. Optøede eller delvist optøede fødevarer skal bruges så hurtigt som muligt. Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi, og det gælder især for frugt, grøntsager og færdigretter. 41

42 AFRIMNING AF APPARATET AUTOMATISK AFRIMNING Det er normalt ikke nødvendigt at afrime apparatet, da islag, der fæstner sig på den indvendige bageste væg, afrimes automatisk. Når kompressoren stopper, smelter isen til vand. Vandet løber gennem afrimningsrenden ned i beholderen over kompressoren, hvorfra det fordamper. Hvis der opstår et islag på 3-5 mm indvendigt, skal du slukke for apparatet og afrime det manuelt. AFRIME EN ALMINDELIG FRYSER Afrim fryseren, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt. Slå lynfrysefunktionen til 24 timer før afrimning for at køle fødevarerne yderligere ned (se afsnittet Indfrysningsprocedure). Tøm herefter apparatet. Opbevar de frosne fødevarer, så de beskyttes mod optøning. Sluk for apparatet (se afsnittet Tænde og slukke for apparatet), og træk stikket ud. Brug ikke isfjerner eller lignende, da det kan skade apparatet eller være sundhedsskadelige. Brug ikke knive eller andre skarpe genstande til at fjerne is og rim, da det kan beskadige rørene i kølesystemet. Du kan fremskynde afrimningen ved at stille et fad med varmt vand på en af hylderne. Rengør og tør apparatet af indvendigt (se afsnittet Rengøring af apparatet). Tænd for apparatet, og drej knappen A til den ønskede indstilling (kun betjeningspanel 1 og 2), inden du lægger fødevarerne tilbage i apparatet. AFRIME EN FRYSER MED NO FROST Fryseskabe med NO FROST afrimes automatisk. Eventuel is, som dannes på væggene, fjernes automatisk. Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert (døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt etc.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og opbevar dem, så de beskyttes mod optøning. Rengør fryseren indvendigt, og tør den ren. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de frosne fødevarer tilbage. 42

43 RENGØRING AF APPARATET Afbryd apparatet før rengøring. Sluk for apparatet (se afsnittet Tænde og slukke for apparatet), og træk stikket ud. Brug en blød klud til at rengøre alle overflader. Rengøringsmidler, som indeholder slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges, da de kan beskadige apparatets overflade. Rengør apparatetudvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning. Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt alkoholindhold (f.eks. vinduesrens). Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til rengøring af plastdele. Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt eddike. Under kølepanelet i køleskabet er der en rende og et udløbshul, som kan bortlede vand fra smeltet is. Renden og udløbshullet må ikke blokeres. Kontrollér dem regelmæssigt, og rens om nødvendigt. Brug et sugerør til at rense udløbshullet. En isdannelse på 3-5 mm øger strømforbruget. Fjern derfor is fra fryseren med jævne mellemrum (gælder ikke for NoFrost- frysermodeller). Brug ikke skarpe genstande, opløsningsmidler eller aerosoler. Kondensatorenheden på bagsiden af apparatet skal altid holdes ren og støvfri. Fjern jævnligt støv fra kondensatorenheden med en blød børste (ikke metal) eller en støvsuger. Tænd apparatet igen efter endt rengøring, og læg fødevarerne på plads. 43

44 FEJLFINDING Problem: Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke. Kølesystemet kører i lang tid: A B Hvis der dannes megen is indvendigt bag i køleskabet, kan det skyldes følgende: Is- og frostdannelse i fryseren kan skyldes følgende: Kondens (dug) på hylden over skufferne: Apparatet lækker vand: Indikatoren B blinker (kun betjeningspanel 4): Årsag eller løsning Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten. Den omgivende temperatur er for høj. Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er Hvis der dannes megen is beskadiget). Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang. Der ligger ferske fødevarer på temperaturføleren (A eller B). Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring temperaturføleren (kun visse modeller). Utilstrækkelig køling af kompressor og kondensator. Kontroller luftcirkulationen bag apparatet, og rengør kondensatorenheden. Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. Der er sat varme fødevarer i køleskabet. Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets indvendige vægge. Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets indvendige vægge. Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen. Døren er ikke lukket korrekt. Fejl på dørpakningen. Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget. Dette fænomen kan ikke helt undgås i perioder med høj temperatur og luftfugtighed. Det forsvinder, når temperaturen og luftfugtigheden bliver normal. Vi anbefaler, at skufferne rengøres oftere, og at du regelmæssigt tørrer dem af. Åbn knappen til fugtighedsstyring. Put fødevarerne i poser eller lufttæt emballage. Udløbshullet eller afløbsrenden er tilstoppet, eller kondensvandet løber ud over kanten på afrimningsrenden. Rens det tilstoppede udløbshul med et plastsugerør. Hvis der er et tykt islag, skal du afrime apparatet manuelt (se Afrimning af apparatet). Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget). Strømmen har været afbrudt i længere tid. Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang. 44

45 Problem: Det er svært at åbne døren: LED-lyset virker ikke: Visning af fejlkode på displayet (kun visse modeller): Årsag eller løsning Det kan være svært at åbne døren lige efter, at du har lukket den. Dette skyldes, at en vis mængde kold luft trænger ud af apparatet, når døren åbnes, og erstattes af den varmere omgivende luft. Når denne luft afkøles, dannes der et vakuum, som gør døren sværere at åbne. Efter nogle få minutter er trykket udlignet, og døren kan åbnes let og ubesværet. Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset, da det medfører risiko for elektrisk stød! Tilkald en servicetekniker, hvis "E" vises på displayet. Temperaturen i fryseskabet er for høj: Indstil den manuelle klap (bag frugt- og grøntsagsskuffen) til position 1 (kun visse modeller). Temperaturen i køleskabet er for høj: Indstil den manuelle klap (bag frugt- og grøntsagsskuffen) til position 3 (kun visse modeller). Hvis ingen af disse instruktioner afhjælper problemet, skal du kontakte et servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som fremgår af apparatets typeskilt. 45

46 HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret samt af apparatets alder. Når apparatet tilsluttes, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid. Lyden aftager med tiden. Usædvanlig eller ekstra høj støj ved apparatets drift skyldes ofte, at apparatet ikke er installeret korrekt. - Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag. - Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller andre møbler. - Kontroller, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration. Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis lynkøle- eller lynfrysefunktionen er slået til. VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR ENHEDENS FUNKTION. Brugsanvisninger findes også på vores hjemmeside på 46

47

48 COMBI_FS600_ESSENTIAL da (04-15)

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB R22838W R22838S R2283W R2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLESKAB R22838W R22838S R2283W R2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab

Brugsanvisning. Fryseskab DK Brugsanvisning Fryseskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Fryseskabet anvendes til frysning og langtidsopbevaring af frosne

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning DK Installations- og brugsanvisning Køle-/fryseskab Køle-/fryseskab Mange tak, fordi De har valgt et produkt fra Gorenje. Det er et godt og fornuftigt valg. Vi håber, at De vil have gavn af det mange år

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning RFN2274I. Kære kunde,

Brugsanvisning RFN2274I. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Før De tager Deres nye fryseskab i brug

Før De tager Deres nye fryseskab i brug Fryseskab Bemærk! I dette skab er der anvendt isobutan (R600a) som kølemiddel, så derfor skal følgende overholdes og respekteres: Service på selve systemet må kun udføres af en autoriseret montør. Ventilationsristene

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KØLESKABET

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KØLESKABET DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KØLESKABET www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design - med alle fordele GRAM har gennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 194 55-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088 Fryseskab DA Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Apparatet

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 240 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KØLE-/FRYSESKABET

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KØLE-/FRYSESKABET DK DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KØLE-/FRYSESKABET www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Køle/fryseskab

Brugsanvisning. Køle/fryseskab Brugsanvisning Køle/fryseskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 344 56-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Verdens mest fleksible køle-/fryseskab

Verdens mest fleksible køle-/fryseskab Køle-/fryseskabe Verdens mest fleksible køle-/fryseskab 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Døråbningsfrekvens Med den nye adaptive temperaturstyring tilpasser dit ASKO køle-/fryseskab sig til dine vaner og styrer

Læs mere

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse! Køleskab med boks...2. Anvendelse...8

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse! Køleskab med boks...2. Anvendelse...8 Køleskab med boks Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab med boks. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab DK Brugsanvisning Køle-/fryseskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet (herefter kaldet "apparatet") består af

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Køle-/fryseskab, 186 cm Front i stål med easyclean, sider i sølvgrå KG 36EMI41

Køle-/fryseskab, 186 cm Front i stål med easyclean, sider i sølvgrå KG 36EMI41 stål-easyclean 9495 kr* KG 36EMW41 hvid 8695 kr* *Vejledende pris Miljøafgift på 8 kr eks. moms. Produktegenskaber k Energiklasse: A+++, 149 kwh/år k Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskabet R21183I

Brugsanvisning. Køleskabet R21183I Brugsanvisning Køleskabet R21183I Køleskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i

Læs mere

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening

Læs mere

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse!

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse! Køleskab med boks Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et dette køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da dette skab forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab DK Brugsanvisning Køle-/fryseskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet (herefter kaldet "apparatet") består af

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse!

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse! Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere