SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet"

Transkript

1 Folketingsgruppens beretning til landsmødet SF har som parlamentarisk grundlag for regeringen arbejdet for så store SF-aftryk som muligt på de aftaler, vi har indgået. Fokus har været på fortsat udvikling af vores velfærd, kamp for en bedre dagpengeordning og et stærkt arbejdsmarked, mod den stigende ulighed og for social retfærdighed, og med vægt på grøn omstilling og tiltag mod klimatruslen. Udover de aftaler der er indgået har en række beslutningsforslag i Folketingssalen underbygget arbejdet. Beskæftigelsesområdet: SF fortsætter kampen for et bedre dagpengesystem: Næsten har mistet retten til dagpenge i 2013 og Det kan vi ikke være bekendt, og derfor vil SF genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Ved finansloven for 2015 gik vi derfor til forhandlingerne med et krav om at ændre dagpengesystemet. Det lykkedes som bekendt ikke. Til gengæld fik vi sikret et økonomisk sikkerhedsnet for de tusindvis af mennesker, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet i den kommende tid. Altså en længere dækningsperiode frem til at et nyt dagpengesystem kan træde i kraft. Dermed er alle, der falder ud af dagpengesystemet i løbet af 2015, sikret forsørgelse i 3 år. I SF fortsætter vi derfor kampen for et bedre dagpengesystem. Vi vil have halveret genoptjeningskravet og forlænget dagpengeperioden til 3 år. Forbedret forhold for kontanthjælpsmodtagerne: SF var med i en reform af kontanthjælpssystemet. Fokus blev rettet mod den enkelte og hvordan vedkommende kunne få mere greb om sit liv. Den gensidige forsørgerpligt var vi modstandere af hele vejen igennem, men blev kæmpet ind af de borgerlige. Med finansloven for 2015 fik vi bl.a. afskaffet den gensidige forsørgerpligt for samlevende. Ordningen var tænkt som en ligestilling af gifte og samlevende kontanthjælpsmodtagere, men sådan har det ikke været reelt. Modsat for gifte har ikke-gifte ingen juridisk forsørgerpligt over for deres sambo, og gifte har også den fordel, at de kan overføre ubenyttet personfradrag til ægtefællen. Med finanslovsaftalen for 2015 bliver der fremover ingen pligt til at forsørge sin samlevende. Det betyder, at man kan få kontanthjælp uanset hvor stor indtægt ens samlevende har. Danske job på danske vilkår: I SF vil vi ikke acceptere, at f.eks. østeuropæiske bygningsarbejdere underbetales, arbejder sort og ikke arbejder i henhold til arbejdsmiljøloven. Det undergraver vilkårene på arbejdsmarkedet og presser folk ud i arbejdsløshed. Derfor fyldte også indsatsen overfor social dumping i de meldinger og udspil SF kom med i året. Bl.a. i vores finanslovsforslag for Med den endelige finanslovsaftale blev der afsat 120 mio. kr. yderligere i perioden til styrket kontrol, bedre tilsyn og strammere regler på en række områder. Vi optrapper bl.a. indsatsen i forhold til at komme piratkørslen til livs. Det er helt uholdbart, at arbejdsgiverne udkonkurrer danske chauffører og vognmænd ved at dumpe løn- og arbejdsvilkår. Derfor bliver kontrollen styrket, og vi stiller skrappere krav til, at udenlandske chauffører, som kører i Danmark, skal følge de danske overenskomstvilkår. En forbedret beskæftigelsesindsats: SF var ikke en del af den endelige aftale om en forbedret beskæftigelsesindsats, men vi støtter grundlæggende det, der indgik i aftalen. For os var det som udgangspunkt vigtigt, at reformen ikke blev en spareøvelse over for de arbejdsløse. Men der kunne fint spares på unødig kontrol og bureaukrati til fordel for en styrket uddannelsesindsats. Den linje blev holdt med den endelige aftale. Det var især vigtigt for SF, at der blev sikret bedre uddannelsesmuligheder for de ufaglærte, så flere kan tage en faglært uddannelse. Satsen for en ledig, som vælger at uddanne sig fra ufaglært til faglært, mener vi dog bør hæves fra 80 til 100 pct. af den maksimale dagpengesats. Endelig var det afgørende, at A-kasserne fik en større rolle i 1

2 beskæftigelsesindsatsen. De har et stort kendskab til det arbejdsmarked, som deres medlemmer er på og kan derfor være mere målrettede end jobcentrene. Det ville derfor være helt tåbeligt ikke at udnytte det. Vi havde dog gerne set, at A-kasserne alene havde fået opgaven med at få den ledige i arbejde de første 6 måneder, og at der havde været færre obligatoriske samtaler. Ændrede refusioner I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev statens refusioner til kommunerne ændret. Systemet bliver forenklet, så der er tale om samme refusionsprocent, uafhængigt af hvilken ydelse refusionen vedrører. Den ændrede refusion giver god mening. Det er dog tvivlsomt, om reformen giver kommunerne en tilstrækkelig tilskyndelse til en aktiv indsats for udsatte borgere. Samtidig har det selvfølgelig nogle konsekvenser for kommunerne. Nogle vinder. Andre taber. Et udvalg skal derfor se på tilpasninger i udligningssystemet. Det burde man have gjort samtidig med at man udformede refusionssystemet for det er ikke sikkert, at der kan findes en retfærdig løsning efterfølgende. Børneområdet: Der skal investeres i vores børn: SF er lykkedes med at sætte ekstra fokus på børneområdet. Vi vil sikre alle børn en god start på livet. Til gavn for hvert enkelt barn, men også til gavn for vores samfund. Det handler om flere voksne, så vi både sikre omsorg og udvikling for alle, men også om at sætte ind så tidligt som muligt overfor de børn, der har behov for ekstra støtte videre i livet. Med finansloven for 2015 fik vi afsat 1 mia.kr. ekstra over fire år til flere voksne i daginstitutionerne. Det bliver til mindst 600 flere voksne til børnene. Det vil give mere tid til det enkelte barn, og pædagogerne en mindre stresset hverdag. Kommunerne skal søge om midlerne og forpligte sig til at bruge dem på flere voksne. Den tidlige indsats skal fortsat styrkes: På finansloven for 2015 blev der også afsat midler til sundhedsplejeindsatsen i forhold til børn af udsatte forældre. Pengene kan bl.a. anvendes til en opsøgende indsats fra sundhedsplejen til familier med børn i 3- års alderen og et øget samarbejde mellem den kommunale sundhedspleje og den regionale svangreomsorg. Børnemiljølov SF har fremlagt B forslag om at tage de nødvendige lovgivningsmæssige initiativer til at sikre børn i dagtilbud et udviklende, sikkert og sundt børnemiljø. Det indebærer, at der tages initiativ til at gennemføre en undersøgelse, som fastsætter børnesikre grænseværdier for blandt andet lydniveau, CO2-koncentration og temperaturer på samme måde som, der er fastsat værdier, som beskytter voksne i Arbejdsmiljøloven. På baggrund af undersøgelsen skal der efterfølgende foretages passende lovændringer i fx Dagtilbudsloven. Bolig- og byområdet: En revision af lejeloven: SF var i året med til en revision af lejeloven. Med ændringerne er der bl.a. nu en sikkerhed for, at huslejen fortsat er under offentlig kontrol frem til 1. januar 2020 i ejendomme, der er opført før Lejerne får desuden en større beskyttelse mod urimelige regninger til istandsættelse ved fraflytning. Krav om nyistandsættelse ved fraflytning er afskaffet til fordel for en mere rimelig normalistandsættelse. Desuden skal der nu holdes obligatoriske syn ved ind- og udflytning. Det medvirker til at forebygge urimelige ekstraregninger. 2

3 En øget indsats i ydreområderne: Et internt arbejde på tværs af Folketingsgruppen resulterede i slutning af 2014 i en lang række forslag til hvordan vi kan styrke ydreområderne. Et par af forslagene nemlig forslag om at lave en handleplan for ydreområderne samt et forslag om et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder blev fremsat som B forslag i Folketingssalen. Det lykkedes SF at opnå bred opbakning til forslaget om en handleplan for ydreområderne, og vi fik i det hele taget stor både regional og landsdækkende medie opmærksomhed på baggrund af det gennemarbejdet oplæg. Erhverv og vækst: Flere job til de arbejdsløse: For SF var det afgørende, at der med vækstaftalerne i forsommeren kom fokus på den grønne omstilling. Derfor var vi meget stolte af den grønne aftale, der blev indgået med regeringen om en grøn investeringsfond, en grøn innovationspulje og et grønt innovationsforum, der skal levere input til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Derudover var der bl.a. tale om en udmøntning af de penge til efter og videreuddannelse, der blev afsat i vækstplanen mens vi var i regering. Forslagene betyder bl.a., at især faglærte og ufaglærte får forbedrede muligheder for at videreudvikle deres kompetencer. Samtidig blev der også aftalt en række forbedringer for virksomhederne. Bl.a. bedre sagsbehandling, øget forskning og en række forbedringer for ydreområderne. Flere midler til nedrivningspulje og et øget befordringsfradrag til flere kommuner i ydreområderne var to af elementerne. Nye arbejdspladser skabes ved at tænke fremad: Ledigheden er fortsat alt for høj, og beskæftigelsen måtte gerne stige mere. Derfor skal vi hele tiden holde øje med indsatsen og justere til gavn for flere arbejdspladser, når der er behov for det. Bl.a. skal vi sikre flere nye arbejdspladser ved at satse på grønne løsninger. F.eks. kan vandsektoren blive det nye vindmølleeventyr. Med de rigtige prioriteringer kan vi både sikre renere drikkevand og en mere moderne vandsektor med flere grønne job. SF fremlagde i efteråret et udspil med konkrete anbefalinger, der vil sikre rent vand og flere job indenfor vandsektoren. Vi ønskede bl.a. mere beskyttelse af drikkevandsboringer, skrappere kontrol med pesticider, flere miljøkrav til gavn for sektoren, miljøet og innovationen samt en sikring mod overløb i spildevandsanlæg. Senere har vi fremlagt en vækstplan med fokus på bl.a. fremstilling af 2. generations bioethanol EU: SF bakker op om styrket politisamarbejde SF bakker fuldt op om, at Danmark også fremover skal deltage i det europæiske politisamarbejde. Kriminelle opererer på tværs af grænser. Det skal vores politi og efterretningstjeneste selvsagt også fortsat gøre. Derfor er SF en del af aftalen om at fjerner retsforbeholdet og erstatte det af en tilvalgsordning. Danmark er et af de lande, der benytter sig mest af det fælles politisamarbejde. Vi har som lille land ikke den samme politimæssige styrke som eksempelvis Tyskland og Frankrig. Derfor har vi brug for at dele oplysninger og opklare forbrydelser sammen. Et stærkere samarbejde på det retspolitiske område vil udover en række nye værktøjer for politiet give Danmark en række andre fordele. Det drejer sig blandt andet om styrket bekæmpelse af børnepornografi og et styrket EU-samarbejde om forældreansvar, som sikrer, at danske afgørelser om forældremyndighed og samvær også gælder i de andre EU-lande. SF er også godt tilfreds med, at det er lykkedes at få de andre aftalepartier til at tage en styrkelse af reglerne mod menneskehandel med. 3

4 Folkeskoleområdet: Start på folkeskolereform: I august 2014 blev folkeskolereformen udrullet på alle landets folkeskoler. I SF er vi glade for den nye reform, der både giver eleverne flere timer, nye måder at lære på og sætter mål for børnenes trivsel. Samtidig sikrede SF mulighed for lokale arbejdstidsaftaler, som flere kommuner benytter sig af dette. Det er dog ikke alle steder at reformen er kommet lige godt fra start. Derfor er evalueringer nødvendige. Og følger vi arbejdet tæt med implementeringen og de udfordringer der er - bl.a. indenfor den understøttende undervisning og lektiecafeerne. En styrket inklusion: Den øgede inklusion i folkeskolen er den rigtige vej at gå. Fordi det giver rigtig god mening at inkludere flere elever i den danske folkeskole. Vi har i mange år brugt ressourcer på at flytte elever væk fra fællesskabet i folkeskolen og over til specialundervisning. Penge, der nu i stedet kan bruges på at give de børn, der har behov for ekstra hjælp i skoledagen, bedre mulighed for at kunne klare sig i en normal folkeskole. Men inklusionen er dog ikke kommet lige godt fra start alle steder. Bl.a. fordi ikke alle kommuner har flyttet pengene fra specialundervisning over til folkeskolen. Det er helt afgørende at ressourcerne følger med. Ellers lades både elever og lærer i stikken. For SF var det desuden vigtigt at få forbedret mulighederne for øget sparring til lærerne i finansloven for Det lykkedes dog at få afsat 75 mio.kr. til øget rådgivning og sparring til lærerne. Integrationsområdet: Flere indvandre skal i arbejde Flere indvandrere i Danmark skal i arbejde. Flere skal have mulighed for at være en del af det arbejdende fællesskab. Det vigtigt for den enkelte. Vigtigt for integrationen. Derfor bør indsatsen for at få indvandrere ind på arbejdsmarkedet styrkes. Vi skal ikke have en etnisk underklasse uden kontakt til arbejdsmarkedet eller resten af samfundet SF lancerede i starten af året derfor seks tiltag for at styrke beskæftigelsesindsatsen. Det handlede om at sikre en styrket indsats for at få flere indvandrekvinder i beskæftigelse, at flere ledige indvandrede erstatte den østeuropæiske arbejdskraft, at det offentlige tager ansvar og endelig at sikre en god arbejdskultur allerede blandt de unge med flere fritidsjob. Klima- og energiområdet: De ambitiøse klimamål fastholdes og følges op: I løbet af året blev der indgået en bred politisk aftale om både klimamål og en klimalov. Målet om 40 procents reduktion af drivhusgasser i 2020 er sikret og Danmark har for første gang en national klimapolitik, der skal fastsættes ved lov. Samtidig blev der nedsat et uafhængigt klimaråd, der løbende skal rådgive den siddende regering, og sikret en årlig klimaredegørelse. SF gik derudover til finanslovsforhandlingerne med et ønske om midler til klimaforbedringer, for at sikre målet for klimaforbedringerne. Med finansloven blev der da også afsat midler til klimatiltag frem mod De konkrete tiltag blev aftalt i starten af Tiltagene vil sammen med de øvrige klimatiltag på finansloven for 2015 dermed skære op til en fjerdel af den såkaldte manko på 6 pct.point, som er de drivhusgasreduktioner, Danmark mangler at gennemføre for at nå regeringens målsætning om at nedbringe udledningerne af drivhusgasserne med 40 pct. i

5 Kommunalområdet: Statsforvaltningen og Ankestyrelsen I februar 2013 blev der vedtaget en nye struktur for Statsforvaltningen og det sociale ankesystem. Denne omfatter også en forenkling af klagestrukturen på det sociale område og beskæftigelsesområdet. Formålet var at sikre en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne, højere kvalitet i sagsbehandlingen og kortere sagsbehandlingstider. Det sidste blev måske en større udfordring end forventet, både fordi der var opstået sagspukler i det gamle system og disse blev ikke mindre i forbindelse med indfasningen af det nye system. Dette er stærkt kritisabelt ikke mindst i sociale sager og blev derfor også påtalt af Rigsrevisorerne i december måned. Derfor presser SF fortsat på at få nedbragt disse pukler. Det nytter ikke med for store ventetider både i det sociale ankesystem og i statsforvaltningens arbejde Kulturområdet: Mediepolitisk aftale SF er med i aftalen, der styrker den regionale medie- og public service-dækning i hele landet samt medietilbuddene til syns- og hørehæmmede i Danmark. For at indgå et bredt forlig var vi nødt til at acceptere afskaffelsen af erhvervslicensen, selvom det betød en række nedskæringer men det lykkes SF at få 30 mia. ekstra tilført til DR, så nedskæringerne ikke blev så voldsomme. Vi fik heller ikke kravet om billigere licens til unge igennem. I kølvandet på aftalen kom der en stor politisk diskussion om de efterfølgende besparelser i DR og nedlægningen af DR s underholdningsorkester. For SF er det afgørende at politiske partier ikke skal blande sig i DR s bestyrelses prioriteringer. Idrætspolitisk aftale SF var i maj 2014 med i en aftale om den fremtidige organisering og finansiering af idrætten i Danmark. Aftalen indebærer, at Anti Doping Danmark bliver styrket, Sport Event Denmark bliver forankret og Team Danmarks talentudviklingspulje bliver genetableret. Vi var glade for, at det lykkedes at styrke Idrættens Analyseinstitut, og at der fremover skal udarbejdes mål for idrætspolitiske initiativer. Ligestilling: Øremærket barsel til fædre: Mødre og fædre er forældre på lige fod og skal have reelle muligheder for at være det. Men vi er endnu langt fra et ligestillet forældreskab. Fædre tager stadig kun 7-8 pct. af den samlede orlov på barselsdagpenge. SF har derfor fremsat lovforslag, hvor vi pålægger regeringen inden d. 1. april 2015 at fremsætte et lovforslag, der sikrer indfasning af fædres og medmødres ret til længere barselsorlov. Orloven skal indgå i den samlede barsels- og forældreorlov. Hvis faderen eller medmoderen ikke benytter de 12 uger, skal de bortfalde, men i indfasningsperioden skal der dog gives mulighed for at ikke benyttede uger kan overføres til moderen. Sorgorlov også til fædre/medmødre: SF har fremsat B forslag om at sikre forældre samme rettigheder til sorgorlov, når de mister et barn. Som reglerne er i dag, har moderen til et dødfødt barn eller et barn, der dør inden den 32. uge efter fødslen, ret til 14 ugers fravær, mens faderen eller medmoderen alene bevarer den almindelige ret til 2 sammenhængende ugers fravær efter fødslen. Fædre og medmødre, der mister et barn, bliver ligeså hårdt ramt af sorg, som moderen til barnet. Det skal barselsloven tage højde for. Lovforslaget skal ligestille forældrene ved spædbarnsdød og sikre, at begge forældre får ret til fravær og barselsdagpenge i 14 uger. 5

6 Miljøområdet: SF s grønne krav til finanslovsforhandlingerne: Vores krav til finanslovsforhandlingerne var derfor bl.a. mere natur, økologi og flere penge til grøn erhvervspolitik. Det blev opfyldt. Samtidig blev det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP), der giver mulighed for at private virksomheder kan udvikle, prøvekøre og demonstrere nye grønne teknologier styrket ved, at programmet får sin egen lov og bestyrelse. Endelig fik SF med finansloven vedtaget vores B forslag om etableringen af et grønt nationalregnskab, der er et supplement til det nuværende nationalregnskab men med fokus på at belyse, hvordan vi anvender vores ressourcer og om samfundet bevæger sig i en mere bæredygtig retning. SF ønsker ingen forringelser af randzonerne: Med en vækstaftale for fødevareområdet lavede regeringen en aftale med de borgerlige partier, som halverede de såkaldte randzoner. Randzoneloven forbyder landmændene at dyrke jorden omkring vådområder og er blevet vedtaget for at sikre balance i miljøet. SF er imod forringelser af randzoneloven, fordi det svækker miljøindsatsen overfor landbrugets forurening af vore vandløb og søer. Væk med de hormonforstyrrende stoffer: Alt for mange piger kommer for tidligt i puberteten og ufrugtbarhed bliver et større og større problem. Den stigende grad af hormonforstyrrelser skyldes, at flere og flere kemikalier viser sig at være hormonforstyrrende. Nogle af stofferne, som ophobes i kroppen, går over i brystmælken og herved videregives kemikalierne til vores børn. Disse tendenser skal bremses. For SF har det bl.a. været vigtigt at få afsat penge til yderligere forskning i hormonforstyrrende stoffer. Det er helt, helt afgørende, at vi i Danmark kan ligge helt i front på det her område. Derfor var det vigtigt for os, at få etableret og afsat 50 mio.kr. til en ny afdeling på Rigshospitalet til øget forskning. Det skete med finansloven for Retsområdet: Handling efter terrorangreb Ytringsfriheden er helt central for et frit og demokratisk samfund. Terrorangrebene i Paris og København var desværre endnu et frygteligt bevis på, at den holdning ikke deles i ekstreme bevægelser. SF vil holde regeringen op på at bekæmpe radikalisering og lukke de sikkerhedshuller, som vi desværre så under angrebet i København. Derfor har SF fremlagt en række forslag til, hvordan vi kan sikre os imod forfærdelige terrorangreb, som det, der har ramt Danmark. I alt 17 forslag der bl.a. handler om en indsats i fængslerne, strafferetlige sanktioner og politiindsatsen samt den forebyggende indsats. Regeringen har fremsat sit bud på en terrorpakke, som skal målrette 970 millioner kroner til øget kamp mod terror. Her ligger bl.a. en styrkelse af politiet i 2015 på 130 millioner. Det er ikke lykkedes at lave en aftale på området, derfor lægges merudgifterne for 2015 frem som et aktstykke i Folketingssalen. Indsats overfor Syrienskrigere: I SF betragter vi det som et meget alvorligt problem, at personer, som er født og opvokset i Danmark tager til Syrien og Irak for at deltage i krigshandlinger side om side med ekstreme islamister. Det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Derfor bakker vi i SF op om regeringens forslag om at stramme lovgivningen overfor syrienskrigerne bl.a. med mulighed for at tilbageholde personer, fratage dem deres pas og udstede et udrejseforbud eller inddrage en opholdstilladelse, hvor en overtrædelse vil kunne straffes med fængsel i op til 2 år. 6

7 I SF har vi været meget bekymrede for retssikkerheden ved at indføre sådanne vidtgående forslag, derfor fik vi i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i Folketinget en såkaldt solnedgangsklausul med i forslaget. Skatteområdet: Bekæmpelse af skattely Hvert eneste år forsvinder milliarder af kroner ud af landet, skjult på konti i andre lande. Både fra virksomheder og private. Penge, som staten, og dermed borgerne, går glip af. Penge som kunne have været brugt på skoler, sygehuse og ældrepleje. Problemet er, at lovgivningen, både nationalt og internationalt, ikke har fulgt med udviklingen, hvor penge flyttes rundt og kanaliseres til lande med lav eller ingen skattesatser. Særligt store multinationale virksomheder har alt for gode muligheder for at undgå at betale skat til fællesskabet. Det skal vi lave om på. SF fremsatte i løbet af året derfor B-forslag, der skulle indføre begrænset skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber og partnerselskaber, ligesom SF opfordrer regeringen til hurtigst muligt at forsøge at få ændre den nødvendige EU-lovgivning, så det bliver muligt at udelukke virksomheder fra at få opgaver for det offentlige, hvis de anvender skattely Tatoveringer skal pålægges almindelig moms SF har fremlagt forslag, der pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der skal sikre, at alle typer af tatoveringer pålægges almindelig moms på 25 pct. Tatovører, der arbejder med egne kunstneriske forslag og tegner i fri hånd er momsfritaget, hvorimod tatovører, der tatoverer efter skabelon, har pligt til at betale almindelig moms på 25 pct. Da det er svært at holde kontrol med, at typen af tatoveringer stemmer overens med den betalte moms, har SF foreslået, at alle tatoveringer bliver pålagt almindelig moms. Socialområdet: Klippekort til ældre i hjemmeplejen: I Københavns kommune har SF s sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen sikret de svageste ældre to timers ekstra hjemmehjælp om måneden, som de selv må bestemme hvad skal bruges til. Med finansloven for 2015 bliver et lokalt SF initiativ nu landsdækkende. Ordningen giver livskvalitet for den enkelte og betyder, at ældre, der har svært ved at komme ud på egen hånd, får nogle muligheder for nogle gode og positive oplevelser - eller ekstra rengøring til den runde fødselsdag, hvis det er det, som der vælges. Nedskæringsstop på ældreområdet: I de senere år er ældreservicen blevet skåret ned i mange kommuner. Ældremillliarden fra finansloven for 2014 har kun delvist rettet op på det. Det kan ikke fortsætte, især ikke fordi antallet af ældre vil vokse i de kommende år. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår. SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen. Der skal afsættes et ekstra beløb svarende til væksten i antallet af ældre under hensyntagen til at fx en 85-årig i gennemsnit har brug for mere hjælp end fx en 70-årig. Der svarer til ca. 4 mia. kr. i 2019 i forhold til Børnekonvention: SF har stillet B forslag om inkorporering af børnekonventionen i dansk ret. Det vil både have symbolsk og juridisk betydning. Danmark har ratificeret FN s børnekonvention i 1989 og har derfor siden 1991, hvor folketinget vedtog ratifikationen, været forpligtet til at overholde konventionen. Men selv om folketinget 7

8 henover årene har fulgt op på ratifikationen og vedtaget en række gode børnepolitiske initiativer - senest overgrebspakken, styrkelsen af det sociale tilsyn og vedtagelsen af en ny folkeskolelov med fokus på børns trivsel - så vil en inkorporering være af FN s konvention om barnets rettigheder i dansk ret utrolig vigtig Satspuljeforhandlingerne på socialområdet Ved satspuljeforhandlingerne i år blev der på det sociale område bl.a. afsat flere penge til efterværn for anbragte unge. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget netværk for de unge, når de bliver 18 år, vejledning og mentorordninger. SF havde gerne set at der var sat flere penge af sammen med et retskrav for de unge, det kom vi ikke i mål med. Der blev også afsat penge til bl.a. både demensboliger og demensstøtte Sundhedsområdet: Obligatorisk indsats for børn som pårørende: SF har fremlagt B forslag, der pålægger regeringen inden udgangen af indeværende samling, at fremsætte lovforslag, der sikrer, at der indføres en obligatorisk indsats overfor børn op til 18 år som er pårørende til alvorligt fysisk syge, sindslidende, selvmordstruede eller misbrugere. Indsatsen skal indeholde oprettelsen af et nationalt kompetencenetværk, udnævnelse af børneansvarlige på alle afdelinger på sygehusene samt indførsel af en informationspligt overfor børnene, således at det almindelige sundhedspersonale har pligt til at informere og støtte børn som pårørende ved behov Forebyggelse fra finanslov Vi skal bl.a. blive endnu bedre til at forebygge sygdomme. Danskerne skal leve længere med et godt helbred. Med finansloven for 2015 var SF med til at afsætte ekstra penge til den forebyggende indsats. Pengene for de næste år skal udmøntes i starten af Ny psykiatrilov Formålet med den nye psykiatrilov er at øge fokus på ligeværd, patientindflydelse, pårørende inddragelse, dialog og samarbejde i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling og dermed sikre, at anvendelse af tvang alene sker, når alle andre muligheder er udtømt. Der indføres en formålsbestemmelse der sætter fokus på selvbestemmelse, ligeværd og respekt for den enkelte. Der bliver pligt til at indhente forhåndstilkendegivelser fra patienten om hvordan de vil behandles, hvis tvang kommer på tale. Og der sættes en række skrappere betingelser for langvarige bæltefikseringer med det formål at halvere tvangen. Alle tre elementer har været SF mærkesager. Trafikområdet: Aftale om Bornholmertrafikken Som en opfølgning på sommeren vækstaftale blev der landet et bredt forlig med alle folketingets partier undtagen EL om fremtidens bornholmertrafik. Forliget er med til at sikre forsat daglig drift både fra Ystad og Køge til Rønne, samtidig med at der kommer betydelige takstsænkninger på godstransporten og en takstsænkning på ca. 10 pct. på persontrafikken. Femernforbindelsen: Femernforbindelsen, der blev aftalt af et bredt flertal i Folketinget i 2008, vil i denne folketingssamling blive omsat til en egentlig anlægslov, og der vil blive indgået aftale med de entreprenører, der skal stå i spidsen for arbejdet. Arbejdet vanskeliggøres dog af, at man ikke endnu ikke har kunnet komme i havn med et tilbud, der ligger inden for aftalens økonomiske rammer. Dette problem forventes dog at komme på plads hen imod sommer, når man får afpasset kravspecifikationerne og tidsforløbet af anlægget. 8

9 Udlændinge- og integration: Asylstramninger skal ikke gå ud over børnene: Det stigende antal flygtninge giver selvfølgelig nogle udfordringer men skal ikke gå ud over børnene. Regeringen har på grund af det stigende antal flygtning ønsket at indføre en midlertidig opholdstilladelse til flygtninge med behov for beskyttelse på baggrund af en særlig alvorlig situation i hjemlandet. Den skal i første omgang kun gælde et år. Altså en 1-årig midlertidig beskyttelsesstatus. Samtidig skal en udlænding, der får midlertidig beskyttelsesstatus, først kunne få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter 1 år. I SF er vi åbne overfor at ændre udlændingeloven, hvis der er åbenlyse problemer med den måde, som reglerne er indrettet i dag, men vi kan ikke støtte meningsløse ændringer eller stramninger, som kommer til at gå ud over især børnene Det udenrigspolitiske område: Dansk anerkendelse af Palæstina som stat: SF fremsatte i december beslutningsforslag for dansk anerkendelse af Palæstina som stat. En bred anerkendelse fra det internationale samfund vil være et stærkt signal i forhandlingerne om en tostatsløsning og styrke de moderate kræfter i det politiske Palæstina. Efter sommerens blodige konflikt, en fortsat lammelse af fredsprocessen og Israels videre udvidelse af bosættelser ønskede SF med forslaget at vise, at Danmark følger den svenske regering og en lang række europæiske parlamenter i anerkendelsen af Palæstina. Nedsættelse af en udenrigskommission: SF har fremsat et beslutningsforslag om, at regeringen at nedsætte en udenrigskommission, som skal analysere nye udfordringer for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i de kommende år og hvordan danske interesser i den sammenhæng bedst kan varetages, definere de centrale opgaver for udenrigstjenesten i de kommende år og komme med forslag til en organisatorisk styrkelse af udenrigstjenesten, så opgaverne kan løses på bedst mulig vis Indsatsen mod ISIL i Irak: SF støtter det danske bidrag til den brede internationale indsats mod ISIL, for at beskytte millioner af civile mod overgreb og forfølgelse. Passivitet fra det internationale samfund i sådan en situation er direkte uansvarlig. En langsigtede plan for at skabe en holdbar løsning i området er dog helt nødvendig, så vi ikke igen ender i en udsigtsløs krig uden klare mål og positive resultater for de mennesker vi skal hjælpe. Modsat 2003 er der i indsatsen i Nordirak tale om en bred koalition, hvor også sunni-muslimske, arabiske lande deltager. Det For SF har det været helt afgørende, så indsatsen for at svække ISIL ikke er nogen konflikt mellem Vesten og den muslimske verden. Besparelser på ulandsbistanden blev reduceret Som følge af det store antal asylansøgere ønskede regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne at reducere ulandsbistanden med 350 mio. kr. i 2014 og 2,5 mia. kr. i Det er lykkedes undervejs at få forhandlet besparelserne i 2014 væk, og reducere besparelserne i 2015 til 1 mia. kr., dog således at de kan nå op på 1,5 mia. kr. såfremt regeringens prognose for antallet af asylansøgere holder. Der er ikke sparet på klimabistanden, og den fattigdomsorienterede bistand er blevet skånet mest muligt. Det har ikke været muligt at friholde sidstnævnte helt, fordi den udgør så stor del af den samlede bistand. I mange tilfælde er der dog tale om at udskyde projekter frem for at droppe dem 9

10 Undervisningsområdet: Ny reform skal sikre flere faglærte i fremtiden: SF var med til at fremlægge reformen af erhvervsuddannelserne som en del af regeringen, og vi var med i den endelige aftale, der blev indgået i starten af Med aftalen kommer der færre indgange på erhvervsuddannelserne, kvaliteten bliver forbedret, der bliver et særlig tilrettelagt forløb for voksne over 25 år, som har erhvervserfaring og der bliver indført et karakterkrav på 02 i gennemsnit i dansk og matematik. Samtidig er der fastlagt klare mål og prioriteringer for optag og gennemførelse. Serviceeftersyn af gymnasierne: Regeringen er kommet med et oplæg til et serviceeftersyn af gymnasiereformen bl.a. med færre studieretninger, et adgangskrav på 2 i gennemsnit i faget danske og matematik, flere undervisningstimer i de eksamensfri perioder samt konkrete resultat mål i forhold til at alle elever skal udfordres, trivslen skal styrkes og betydningen af social arv skal mindskes. For SF er uddannelse helt afgørende for at bryde den negative sociale arv. Derudover skal gymnasierne fortsat være almendannede, styrke fagligheden dog uden at det bliver alt for akademisk og sikre at der er tid til kerneopgaverne. Endelig skal de unge motiveres bedst muligt, så lysten til læring opretholdes og ikke spildes på kunstig tværfarlighed, som lærerne ikke har tid til og eleverne ikke overblik over. Det er det spor SF vil forfølge i de kommende forhandlinger. Økonomi og finanspolitik: Den stigende ulighed til debat i Folketingssalen: Danmark er et forholdsvis lige land. Det skyldes vores skattesystem og velfærdssamfund. Men uligheden er også stigende i Danmark og formuefordelingen helt skævt fordelt. Samtidig stiger formuerne hurtigere end de almindelige indkomster og nedarves fra generation til generation. Derfor fremsatte SF i løbet af året et B forslag om en lighedsudredning i Folketinget. Underforbrug i kommunerne skal bremses Kommuner og regioner skal have reel mulighed for at bruge de penge, der er afsat til velfærd. I dag bruger de langt færre penge. Det skyldes, at de frygter de sanktioner, der træder i kraft ved selv meget små overskridelser. SF ønsker at bevare sanktionerne - for kommuner og regioner skal ikke bruge flere penge end de har lov til men vi ønsker, at sanktionerne skal lempes for at mindske underforbruget. Vækstplan Flere ledige skal have et arbejde. Det er derfor, at SF har fremlagt en vækstplan som vil sikre i alt arbejdspladser. Både indenfor det private og offentlige arbejdsmarked. Vi vil bl.a. indføre en grøn boligjobordning finansieret af en udskydelse af selskabsskattelettelser og styrke den grønne erhvervspolitik for at sikre flere grønne produktionsarbejdspladser. 10

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 Det talte ord gælder talen er klausuleret til kl. 12.05. Danske kampfly er landet i Kuwait. De skal deltage i den

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere