Boligselskabet Friheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Friheden"

Transkript

1 Udlejningsområdet 9. december 2005 Revideret 17. december 2008 los\4000\udlejningsreglerne.wpd. U D L E J N I N G S R E G L E R Boligselskabet Friheden Orientering om lovgivningens regler og administrationens praksis 1. Lovgivningen, der regulerer udlejningen af almene boliger 2. Begrebet husstandens størrelse og sammensætning 3. Boligens størrelse 4. Begrebet at fortsætte et lejemål 5. Begrebet at overdrage et lejemål 6. Ventelister: A. Oprykningsventelisten (interne boligsøgende) B. Ventelisten (eksterne boligsøgende) C. Overdragelse af opnoteringsnumre 7. Fortsættelse af lejemål ved død, flytning til plejehjem og ved ophævelse af samliv A. Ægtepar og registrerede par B. Papirløse samlivsforhold

2 8. Overdragelse af lejemål (genudlejning): A. Arveregler ifølge kontraktbestemmelse B. Kommunal anvisning C. Fleksible udlejningsregler D. Byfornyelsesselskabernes anvisningsret E. Beboerfortrinsret a. Generelle regler b. Særlige fortrin for ældre og personer med handicap c. Opløste ægteskaber / brudte forhold. F. Efter ventelisten. 9. Ældreboliger og boliger til personer med handicap. 10. Ungdomsboliger, herunder studiekontrol. 11. Funktionærboliger. 12. Regler for brugsrettens overgang til andre: A. Fremleje (midlertidigt) B. Bytte (permanent) 13. Kommunal godkendelse. 14. Forsøgsudlejning 15. Boliggarantibeviset 16. Beboermaximum 16. Forbud mod øvrige fortrinsrettigheder. 17. Opsigelse. Udlejningens administrative praksis i forbindelse med de enkelte forhold er anført med almindelig skrift i kursiv. Boligorganisationens egne beslutninger er skrevet med fed kursiv skrift.

3 1. Lovgivningen Anvisning, herunder regelsættet om ventelister og udlejning, reguleres i Lov om almene boliger, kapitel 4, samt i 144, der omhandler forsøg. Regelsættet er nærmere uddybet i Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. og den tilhørende Vejledning om udlejning af almene boliger m.v. samt i Vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum. Endvidere fremgår af Lov om leje af almene boliger, 64-75, reglerne for fortsættelse af lejemål samt reglerne for fremleje og bytte. I Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 52a - 52c reguleres forholdene om beboermaksimum ligesom denne lov også regulerer enkelte andre regler. Slutteligt skal nævnes, at vi også i Lov om byfornyelse skal finde nogle regler i forbindelse med udlejningen af almene boliger. Begrebet husstandens størrelse og sammensætning Alle lejemål anvises efter reglerne om husstandens størrelse og sammensætning. Det betyder, at der i nogle tilfælde stilles krav om, at der er mindst et barn i en husstand. Er der børn i en husstand, er det uden betydning, om der er en eller to voksne i husstanden. Som børn medregnes ufødte børn, hvor graviditeten er mindst 12 uger gammel, og hvor dette kan dokumenteres ved en vandrejournal fra sundhedsmyndighederne. Endvidere medregnes børn under 23 år, der bor hjemme, børn til hvem man har fælles forældremyndighed eller samværsret, plejebørn samt stedbørn, med hvem der har været fælles husstand i mindst 2 år, og hvis det kan dokumenteres, at der er aftalt samværsret. Ægtepar, registreret partnerskab eller hermed sidestillede par uden børn / uden hjemmeboende børn er også et begreb i lovgivningen. Der er ingen forståelsesproblemer med et ægtepar eller et registreret partnerskab, men der kan opstå tvivl om, hvem der falder ind under betegnelsen et hermed sidestillet par. I vejledningen om udlejning af almene boliger er anført: Det er kun par, der lever sammen i et ægteskabslignende samlivsforhold af mere varig karakter, der vil falde ind under bestemmelsen. Spørgsmålet er nu, hvad forstås ved mere varig karakter. By- og Bolig-

4 ministeriet har tidligere tilkendegivet, at man var bekendt med, at nogle boligorganisationer har forlangt dokumentation fra folkeregisteret om, at det pågældende par har været tilmeldt samme adresse i de nærmest forudgående 2 år. KAB efterlever 2-års reglen, da det er det tidsrum, der anvendes i lejelovens regler om udlejning af almene boliger af længerevarende karakter, hvorefter der kan vindes hævd eller gøres krav på at fortsætte et lejemål. KAB er ikke så vidtgående i kravet om dokumentation, men beder oplyst på tro og love, hvor længe de pågældende har boet sammen. Kun stikprøvevis tages folkeregisteroplysning. Reglerne om antallet af børn til en bestemt bolig er grundlæggende krav, der skal opfyldes, og som kun kan fraviges, såfremt organisationsbestyrelsen har besluttet, * at et ægtepar, et registreret par eller hermed sidestillet par uden børn / uden hjemmeboende børn under 23 år kan få anvist en 3-rums bolig eller * at små lejemål med flere rum udlejes efter reglerne under punkt 3 nedenfor, eller * hvis ingen boligsøgende opfylder kravet om børn, og man derfor vil få udlejningsvanskeligheder, såfremt kravet fastholdes. I alle tilfælde er det forholdene omkring husstandens størrelse og sammensætning på overtagelsesdagen, der er afgørende for, om betingelserne er overholdt. Bestyrelsen har på sit møde den 21. maj 1992 truffet beslutning om, at et ægtepar, et registreret par eller et hermed sidestillet par uden hjemmeboende børn kan få anvist en 3-rums bolig. Denne beslutning har Hvidovre kommunes økonomiudvalg i henhold til bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v. 29, tilsidesat, hvilket er meddelt ved brev af 9. oktober Efterfølgende har Hvidovre Kommunens økonomiudvalg med brev af 10. marts 1995 meddelt sin tilladelse til anvisning efter ovennævnte regelsæt. På organisationsbestyrelsesmødet den 12. september 2005 godkendte bestyrelsen at en 3-rums bolig kan udlejes til et par der ikke har boet sammen (haft samme folkeregisteradresse) i 2 år.

5 Boligens størrelse Som hovedregel har husstande med mindst 1 barn fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum. Organisationsbestyrelsen kan dog træffe beslutning om: * at en 4-rums bolig under 90 m5 kan udlejes som en 3-rums bolig og * at en 3-rums bolig under 70 m5 kan udlejes som en 2-rums bolig. Det vil sige, at et ægtepar, et registreret par eller et hermed sidestillet par uden børn / uden hjemmeboende børn kan få anvist en 4-rums lejlighed under 90 m5, og enlige eller par, der ikke har boet sammen i mindst 2 år kan få anvist en 3-rums bolig under 70 m5, under forudsætning af, at bestyrelsen har truffet en sådan beslutning, og at kommunalbestyrelsen ikke har tilsidesat denne beslutning. Bestyrelsen har på sit møde den 5. december 1996 godkendt, at der kan anvises efter ovennævnte regelsæt. På mødet den 8. december 2004 ændrede organisationsbestyrelsen beslutningen således, at en 3-rums bolig under 69 m² kan udlejes som en 2-rums bolig. Begrebet at fortsætte et lejemål Et lejemål kan, efter nærmere regler, fortsættes i tilfælde af kontraktindehaverens død, flytning til plejehjem, plejebolig, beskyttet bolig el.lign. samt i forbindelse med samlivsophævelse. Reglerne om husstandens størrelse og sammensætning skal ikke iagttages, når et lejemål fortsættes, ligesom kommunal godkendelse heller ikke skal indhentes. Der betales ikke nyt indskud. Lejemålet fortsætter på de eksisterende vilkår, ligesom alle rettigheder og forpligtelser overgår til den nye kontraktindehaver. Se eventuelt videre herom i pkt. 7 nedenfor. Begrebet at overdrage et lejemål Når et lejemål overdrages, dvs. genudlejes, til en ny beboer, udfærdiges der en ny lejekontrakt, og der betales indskud. Den boligsøgende skal opfylde kravene til husstandens størrelse og

6 sammensætning, og hvis der er krav om kommunal godkendelse, skal en sådan indhentes. Lejemålet skal være synet og istandsat efter gældende vedligeholdelsesreglement, og der skal laves indflytningssyn. Når et lejemål skal overdrages (genudlejes) til en ny beboer, skal betingelserne om husstandens størrelse og sammensætning som grundlæggende regel være opfyldt. Den kommende beboer skal stå på organisationens venteliste eller oprykningsventeliste, medmindre vedkommende anvises af kommunen (eller af byfornyelsesselskabet). Se eventuelt nærmere under pkt. 8 nedenfor. 6. Ventelister I alle almene boligorganisationer føres 2 ventelister: En intern oprykningsventeliste for organisationens beboere og en ekstern venteliste for udefra kommende boligsøgende. For begge lister gælder, at der skal betales et opnoteringsgebyr og et årligt ajourføringsgebyr. Manglende betaling medfører sletning af ventelisten. For ventelisten gælder, at man skal være fyldt 15 år for at kunne opnoteres. På oprykningsventelisten kan man først opnoteres, når man har kontrakt på et lejemål i den pågældende almene boligorganisation. Af bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v. fremgår det, at ledige lejemål skal anvises efter ventelisteprincippet, hvorefter den boligsøgende, der har stået længst tid på oprykningsventelisten eller ventelisten, skal have et lejemål overdraget, hvis de særlige regler om husstandens størrelse og sammensætning er opfyldt. A. Oprykningsventelisten (interne boligsøgende) Boligsøgende, der ønsker at søge en anden bolig i organisationen, skal opnoteres på den særlige (interne) oprykningsventeliste. Disse har altid fortrinsret forud for boligsøgende på den eksterne venteliste, forudsat en fastsat karenstid for forudgående boperiode er opfyldt. Bestyrelsen har på sit møde den 9. december 1993 besluttet, at der skal indføres en 2-årig karensperiode, inden det er muligt at flytte internt i organisationen. Det er endvidere et ufravigeligt krav, at der afgives et lejemål. Her er der dog een undtagelse, som er beskrevet under punkt 8 E, underpunkt c, om Opløste ægteskaber / brudte forhold.

7 Der er dog en særlig prioritetsrækkefølge for boligsøgende på oprykningsventelisten, idet boligtagere har fortrinsret til ledige boliger i egen afdeling forud for boligtagere i organisationens øvrige afdelinger. Endvidere har ældre og personer med handicap en fortrinsret før alle andre til boliger, der er mere velegnet adgangs- eller indretningsmæssigt end den nuværende bolig. Blandt flere boligsøgende, der opfylder ovennævnte krav til et lejemål, vil den, der har den længste anciennitet, få anvist lejemålet, dog i ovennævnte prioritetsrækkefølge. Fraflyttes organisationen, udgår nummeret på oprykningsventelisten. Sletningen skal iflg. By- og Boligministeriets vejledning finde sted allerede ved opsigelse af lejemålet. Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse har på mødet den 19. juni 2002 behandlet organisationsbestyrelsen s forslag om fleksible udlejningsregler (jfr. 60 i lov om almene boliger m.v.), og godkendt at boligorganisations 2 afdelinger får beboerfortrinsret på lige fod, således at kun ancienniteten på oprykningsventelisten samt kravet til husstandens størrelse og sammensætning er afgørende for tildeling af ledige boliger. B. Ventelisten (eksterne boligsøgende) Hvis der ikke er beboere i afdelingen eller selskabet, der ønsker at gøre brug af beboerfortrinsretten, vil det ledige lejemål blive tilbudt den boligsøgende fra ventelisten, der opfylder betingelserne, og som har det ældste opnoteringsnummer (den længste anciennitet på ventelisten). Reglerne om husstandens størrelse og sammensætning, som er beskrevet under punkt 2 ovenfor, gælder også for ventelisten. C. Overdragelse af opnoteringsnumre Et opnoteringsnummer er personligt og kan kun overdrages til en ægtefælle, en registreret partner eller en hermed sidestillet person i tilfælde af den opnoteredes død, flytning til plejehjem eller ældrebolig. 7. Fortsættelse af et lejemål ved død, flytning til plejehjem og ved ophævelse af samliv De specielle regler for at kunne fortsætte et boliglejemål er omtalt i lov om leje af almene boliger samt i bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v. Det fremgår heraf, at såfremt en boligtager forlader hjemmet, bliver separeret, skilt eller ophæver samlivet, dør eller flytter på pleje-

8 hjem, i beskyttet bolig eller lignende, kan lejemålet fortsættes af en ægtefælle eller en person, med hvem lejeren har haft fælles husstand i mindst 2 år. Disse specielle regler administreres således: A. Ægtepar eller registrerede par. Såfremt boligtageren dør, har en ægtefælle ret til at fortsætte lejeforholdet. Mod forevisning af skifteretsattest registreres ændringen ved en påtegning og underskrift af den nye lejer i lejekontrakten samt ved navneændring i KAB s edb-system. Flytter kontraktindehaveren på plejehjem eller lignende er der ligeledes ret til at fortsætte lejeforholdet. Mod forevisning af plejehjemserklæring eller folkeregisteroplysning, der bekræfter flytningen til plejehjem eller lignende, registreres ændringen som nævnt ovenfor. Er lejeren forsvundet, har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet efter samme regler, som hvis ægtefællen var død. Ændringen registreres i Udlejningsområdet mod forevisning af en dødsformodningsdom. Bliver boligtageren separeret eller skilt, er det et vilkår i separationen eller skilsmissen, hvem af ægtefællerne, der har ret til at fortsætte lejemålet. Mod dokumentation i form af separations- eller skilsmissebevilling registreres ændringen som nævnt ovenfor. B. Papirløse samlivsforhold Den almene lejelov omtaler papirløse samlivsforhold, og det fremgår heraf, at såfremt parter, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, har den tilbageblevne part ret til at fortsætte lejemålet. Mod forevisning af dokumentation for 2-års bofællesskab i form af en folkeregisterattest og en skriftlig erklæring fra den fraflyttede lejer om at vedkommende afgiver alle rettigheder og forpligtelser, foretages registreringen i KAB. Den tilbageværende underskriver samtidig en påtegning i kontrakten om at vedkommende overtager alle rettigheder og for-

9 pligtelser. Har samlivet varet mindre end 2 år, må begge parter i princippet fraflytte samtidig. Efter den almene lejelov=s regler har parterne adgang til ved dom at få truffet bestemmelse om, hvem af dem der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet, såfremt de ikke selv kan nå til enighed om det. Mod forevisning af dokumentation, der kan være en domsudskrift, samt folkeregisteroplysning, der bekræfter mindst 2 års fælles husstand, registreres ændringen hos KAB. Hvis boligtageren (kontraktindehaveren) dør eller flytter på plejehjem eller lignende uden at efterlade sig en ægtefælle, har en person, som i mindst 2 år har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejemålet. Der kræves i sådanne situationer udover dokumentation i form af skifteretserklæring, plejehjemsattest eller folkeregisteroplysning om flytningen til plejehjem eller lignende også en folkeregisteroplysning, der bekræfter mindst 2 års fælles husstand. Så snart den nævnte dokumentation foreligger, registreres ændringen hos KAB. Efter lovgivningens regler er der i alle forhold, hvor der er et krav om 2 års forudgående husstandsfællesskab, tale om 2 års sammenhængende boperiode umiddelbart forud for dødsfaldet eller fraflytningen. I helt særlige konkrete velbegrundede tilfælde vil 2-års reglen kunne fraviges. Udover de her nævnte forhold kan bestyrelsen ifølge Lov om leje af almene boliger m.v. 72, tillade, at en person, der blev forsørget af en afdød lejer, herunder afdødes barn under 18 år, kan fortsætte lejemålet. Reglen gælder også hvis lejeren flytter på plejehjem eller lignende. Bestyrelsen har på sit møde den 21. maj 1992 besluttet, at ovennævnte regel skal være gældende. Overdragelse af et lejemål (genudlejning) Når et lejemål skal overdrages til en ny beboer, skal betingelserne om husstandens størrelse og sammensætning som grundlæggende regel være opfyldt. Arveregler ifølge kontraktbestemmelse I enkelte meget gamle lejekontrakter findes en direkte arveklausul. En sådan skal respekteres. Men det er et krav, at den, til hvem lejemålet skal

10 overgå, skal opfylde reglerne om husstandens størrelse og sammensætning. Kommunal anvisning I henhold til lov om almene boliger m.v. 59 stk. 1, skal boligorganisationen stille indtil hver fjerde almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Hvis kommunen benytter sig af denne anvisningsret, påtager den sig samtidig økonomiske forpligtelser til at betale husleje fra det tidspunkt, hvor lejemålet stilles til rådighed for kommunen, og indtil genudlejning sker, samt til at betale istandsættelse ved fraflytning. Kommunen skal derimod ikke betale for huslejetab eller huslejerestancer i forbindelse med fraflytning. Kommunen kan endvidere i henhold til 59 stk. 2 i lov om almene boliger m.v., efter aftale med organisationsbestyrelsen få tillagt en større anvisningsret, til løsning af boligpolitiske opgaver i kommunen herunder at opnå en mere afbalanceret beboersammensætning i enkelte afdelinger. Også i disse tilfælde påtager kommunen sig en økonomisk forpligtelse som nævnt ovenfor. Reglerne i 59 stk. 1 og 2 finder, i henhold til 59 stk. 3, tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger. I henhold til 54 stk. 1 udøver kommunalbestyrelsen anvisningsretten til almene ældreboliger. Kommunal anvisning skal ikke opfylde kravene til husstandens størrelse og sammensætning, men det hedder i bekendtgørelsen, at reglerne bør efterkommes. Endvidere skal det nævnes, at beboerfortrinsretten skal respektere kommunernes anvisningsret, hvilket betyder, at et lejemål, der skal anvises af kommunen, ikke først skal tilbydes til boligsøgende på oprykningsventelisten. Hvidovre Kommune gør brug af sin anvisningsret til hver 4. ledige bolig, og anviser til alle ældreboliger og pensionistboliger. Herudover har Hvidovre Kommune fra den 1. januar 2009, anvisningsret til yderligere 55 boliger i afdeling I og 8 boliger i afdeling VI, og disse boliger skal bruges således: 20 boliger bruges til anvisning til unge under uddannelse, herunder også elevuddannelse 6 boliger anvendes så vidt muligt fortsat til pensionister, idet det anses for vigtigt, at en styrkelse af beboersammensætningen prioriteres højt

11 22 boliger på 70 m²m med altan samt 7 boliger på 50 m² For de sidste nævnte 29 boliger gælder, at kommunen vil bestræbe sig på primært at anvende de 29 boliger til pensionister, men ønsker mulighed for at anvende boliger til andre ressourcestærke borgere, der vil være medvirkende til at styrke boligområdet. Fleksible udlejningsregler For almene familieboliger, der ikke er omfattet af 59 stk. 1 eller 2, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at indtil 90 % af de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunen. Boligselskabet Friheden har godkendt nye fleksible udlejningsregler den 14. august Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse behandlede på mødet den 28. oktober 2008 organisationsbestyrelsens forslag om fleksible udlejningsregler, og godkendte: at der gives fortrinsret for familier med 2 eller flere børn til 4 rums boliger og at boligorganisationen s 2 afdelinger får beboerfortrinsret på lige fod, således at kun ancienniteten på oprykningsventelisten samt kravet til husstandens størrelse og sammensætning er afgørende for tildeling af ledige boliger at ægtepar, registrerede par eller hermed sidestillede par uden hjemmeboende børn under 18 år, der er bosiddende i Boligselskabet Friheden, ligestilles med familier med hjemmeboende børn under 18 år, således at den part der må fraflytte den tidligere fællesbolig kan få anvist en 2 rums bolig indenfor 1 år efter separation, skilsmisse eller samlivs ophør efter mindst 2 års samliv. Sidestillelsen skal forstås på en sådan måde, at der gives samme rettigheder, men at familier med børn kommer før familier uden børn. unge i kommunen, der ønsker at flytte hjemmefra for første gang og er under uddannelse, eller har arbejde. personer over 55 år, der bor i kommunen, og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. borgere i kommunen, der på grund af skilsmisse (herunder brudt parforhold) har brug for en bolig. boligsøgende, der generelt kan medvirke til at styrke

12 beboersammensætningen ved at have fast arbejde, og som ønsker at flytte til kommunen. Aftalen om fleksibel udlejning evalueret efter 2 år, og påbegyndes pr. den 1. januar D. Byfornyelsesselskabernes anvisningsret Også byfornyelsesselskaberne har en anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer. Efter nærmere fastsatte regler skal der stilles indtil hver 3. ledige lejlighed til disposition for genhusninger i forbindelse med byfornyelser og saneringer. Byfornyelsesselskabet skal respektere beboerfortrinsretten i egen afdeling. Genhusningen er i disse år beskeden, men for en ordens skyld skal forholdet nævnes i denne oversigt. I forbindelse med anvisninger til genhusning skal kravene til husstandens størrelse og sammensætning ikke nødvendigvis opfyldes. Det er i loven fastsat, at genhusningen skal finde sted i en tilsvarende lejlighed, og såfremt dette ikke lader sig gøre da i en passende lejlighed. E. BeboerUfortrinsret a. Generelle regler Såfremt hverken kommunen eller byfornyelsesselskabet ønsker at gøre brug af anvisningsretten til et ledigt lejemål, vil det blive tilbudt beboere, der er opnoteret på organisationens oprykningsventeliste. Blandt flere berettigede boligtagere vil den boligsøgende, som opfylder betingelserne, få lejemålet overdraget. Det skal nævnes, at man ikke kan have en længere anciennitet på oprykningsventelisten end fra indflytningsdagen i det nuværende lejemål. Det fremgår, at en ledig lejlighed først skal tilbydes interesserede beboere i samme afdeling. Gør ingen af disse deres fortrinsret gældende, har beboere fra selskabets øvrige afdelinger fortrinsret. I forbindelse med, at der gøres brug af oprykningsretten, kan en boligtager altid flytte til en mindre bolig eller en bolig i samme størrelse. Enlige og par uden børn/uden hjemmeboende børn kan altid flytte til en 2-rums bolig eller til en 3-rums bolig under 69 m5, hvor dette er godkendt. Et ægtepar, et registreret par eller hermed sidestillet par kan flytte til en

13 3-rums eller en 4-rums bolig under 90 m5, jf. punkt 3, hvor dette er godkendt. Herudover gælder, at såfremt den ønskede bolig er større i rum eller i antal m5 end den nuværende, skal der mindst være 1 barn i husstanden. b. Særlige fortrin for ældre og personer med handicap Til et lejemål, der indretnings- eller adgangsmæssigt er mere velegnet for en ældre eller en person med handicap end dennes nuværende bolig, har ældre eller personer med handicap et særligt fortrin frem for andre boligsøgende på oprykningsventelisten. Den ældre eller handicappede, som samtidig afgiver en bolig i samme afdeling, går forud for andre ældre og handicappede i organisationen. c. Opløste ægteskaber /brudte forhold Boligorganisationen s bestyrelse kan beslutte, at den ene part fra et opløst ægteskab eller et brudt forhold, som skal fraflytte den fælles bolig, har fortrinsret til en anden bolig i organisationen, hvis den anden part bliver boende med parrets hjemmeboende børn under 18 år i en af organisationens boliger i kommunen. Sådanne fortrin skal opnås inden for eet år efter ægteskabets eller forholdets opløsning, og den pågældende skal være opnoteret på oprykningsventelisten. Bestyrelsen har på sit møde den 9. oktober 1992 truffet beslutning om, at give fortrinsret til den ene fra et opløst ægteskab/ brudt forhold. Denne beslutning har Hvidovre kommunalbestyrelse taget til efterretning, hvilket er meddelt ved brev af 9. oktober F. Efter ventelisten Såfremt der ikke er beboere i afdelingen eller organisationen, der ønsker at gøre brug af beboerfortrinsretten, vil det ledige lejemål blive tilbudt den boligsøgende fra ventelisten, der opfylder betingelserne og som i længst tid har stået på ventelisten (har den ældste anciennitet). Ældre og personer med handicap har fortrinsret til boliger, der fra byggeriets start har været forbeholdt for ældre eller personer med handicap, og til boliger, som med offentlig støtte efter serviceloven er ombygget særligt til denne persongruppe, hvis kommunalbestyrelsen har godkendt en sådan fortrinsret.

14 Kommunen har normalt anvisningsretten til denne boligtype, men anvisningsretten kan overlades til boligorganisationen. 9. Ældreboliger og boliger til personer med handicap Det gælder for disse boliger, jf. lov om almene boliger, at de skal stilles til rådighed for ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen har anvisningsretten og samtidig en økonomisk forpligtelse til at betale leje for boliger, der ikke er udlejet, og den garanterer for lejerens kontraktlige forpligtelse til istandsættelse ved fraflytning. Det fremgår endvidere, at ældreboliger, der er indrettet til at betjene personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, skal udlejes til denne personkreds. Yderligere anføres, at anvisningsretten hertil udøves af amtsrådet, der har samme økonomiske forpligtelser og garanti som kommunerne har for ældreboliger. I forbindelse med en genudlejning af en ældrebolig, modtager KAB fra kommunen oplysninger om navn og nuværende adresse på den kommende beboer og udfærdiger på baggrund heraf lejekontrakt. 10. Ungdomsboliger, herunder studiekontrol Ungdomsboliger skal efter lovgivningens regler stilles til rådighed for unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov herfor. Ungdomsboliger er ikke underlagt de samme regler som familieboliger, det er eksempelvis gratis at stå på ventelisten til en ungdomsbolig. Anvisningen skal tage hensyn til den unges uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale behov for en bolig. Der skal mindst een gang årligt foretages en studiekontrol og såfremt den unge ikke opfylder reglerne for at være uddannelsessøgende, skal lejemålet opsiges. Der er dog i lovgivningen givet enkelte dispensationsmuligheder. Også for unge, der ikke er uddannelsessøgende, skal der mindst een gang årligt foretages en vurdering om de stadig er berettiget til at bo i en ungdomsbolig. Kommunalbestyrelsen kan også her bruge anvisningsretten, og i så fald, påtager kommunen sig tilsvarende økonomiske forpligtelser, som ved

15 anvisning af familieboliger. Se eventuelt punkt 8 B. Lejere i ungdomsboliger er tillagt beboerfortrinsret, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning herom. Organisationsbestyrelsen har på mødet den 26. marts 2003 besluttet, at ungdomsboligerne i Lille Friheden skal have beboerfortrinsret efter en boperiode på 2 år. Funktionærboliger I henhold til bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger 1 stk. 3. gælder reglerne ikke for boliger, der anvendes som funktionærboliger. For disse boliger betales der et særligt lavt depositum, ligesom der er et særligt tilskud til huslejenedsættelse, som betales af afdelingen. Funktionæren kan overtage lejemålet på normale vilkår, når arbejdsforholdet ophører. Disse vilkår er reguleret i samt i det Asærlige til Mønsteroverenskomsten. Når en afdelingsbestyrelse har besluttet, at en funktionær skal anvises en funktionærbolig, tilgår der udlejningen besked herom med oplysninger om det ønskede lejemåls størrelse. Når et lejemål af den ønskede type opsiges, tilbydes dette ejendomsfunktionæren, hvorefter der udfærdiges kontrakt på de vilkår, der fremgår af Mønsteroverenskomsten. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at der ikke oprettes flere funktionærboliger. 12. Regler for brugsrettens overgang til andre A. Fremleje Reglerne omkring fremleje fremgår af den almene lejelovs 64 og 65. I vejledningen om udlejning af almene boliger, s , er reglerne om fremleje af almene lejemål nærmere uddybet. Jævnfør den almene lejelov har en boligtager ret til at fremleje højest halvdelen af lejemålets beboelsesrum til beboelse, når det samlede antal personer, der herefter kommer til at bo i lejligheden, ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Lejeren har endvidere ret til at fremleje hele sin lejlighed, dog kun i indtil

16 2 år og kun under forudsætning af, at lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse, ferie, forældreorlov el. lign. Udlejer kan dog modsætte sig fremleje af hele lejligheden når: 1) det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum eller 2) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. Uanset om der er tale om fremleje af hele lejemålet eller en del af det, skal fremlejeaftalen indgås skriftligt og den skal i hvert tilfælde, i underskrevet stand fremsendes til udlejer 14 dage inden fremlejeforholdet begynder. Hvis lejeren betinger sig en højere leje, end lejeren selv betaler, kan udlejer modsætte sig fremlejeaftalen. Fremleje i videre omfang, end det er tilladt i loven, kan give udlejer ret til at hæve lejeaftalen. Under hele fremlejeperioden er det den oprindelige lejer, der har ansvaret for lejemålet, herunder for at huslejen bliver betalt, at lejemålet vedligeholdes og at husordenen overholdes. En fremlejetager, kan ikke deltage i beboerdemokratiet, og har således ikke umiddelbar adgang til beboermøderne. En fremlejetager, kan dog møde ved fuldmagt, hvis organisationens vedtægter åbner mulighed herfor. I henhold til regelsættet om beboermaksimum kan udlejer tillade, at et lejemål bebos af op til 2 personer pr. beboelsesrum, men regelsættet i lejeloven om at udlejer kan afvise fremleje, såfremt der kommer til at bo mere end 1 person pr. beboelsesrum fastholdes. Hvis en overskridelse af regelsættet om beboermaksimum (se punkt 15) skyldes, at en lejer i et fremlejeforhold (fremlejetager), hvor der er tale om delvis fremleje, forøger husstanden, kan fremlejegiver i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene skriftligt hæve fremlejeforholdet, idet - ophævelsen forudsætter dog, at fremlejetager ikke bringer overskridelsen af beboermaksimum til ophør senest 4 uger efter, at fremlejegiver skriftligt har anmodet herom, - fremlejegiveren, dog i stedet kan vælge at opsige fremlejetageren

17 uden begrundelse, med en måneds varsel. Udlejningsområdet administrerer forholdet omkring delfremleje således, at vi i forbindelse med modtagelsen af kopi af den underskrevne fremlejekontrakt kontrollerer vilkårene for fremleje for så vidt angår antal personer i forhold til antal beboelsesrum samt fremlejetagerens navn. Derefter arkiveres den underskrevne fremlejeaftale sammen med lejekontrakten. For så vidt angår fremleje af hele lejemålet, anmoder vi om en skriftlig ansøgning, hvoraf skal fremgå årsagen til, at der søges om fremleje, tidsrum for den ønskede fremleje, den midlertidige adresse på kontraktindehaveren, navn, fødselsdag og nuværende adresse på fremlejetageren, samt størrelsen på den krævede leje. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for lejerens midlertidige fravær, samt kopi af den underskrevne fremlejeaftale. Når disse oplysninger er modtaget, vurderes ansøgningen, og såfremt den almene lejelovs vilkår opfyldes gives fremlejetilladelsen. Tilladelsen registreres ligesom datoen for fremlejens udløb. Der føres endvidere kontrol med, at lejeren selv overtager sin bolig efter udløbet af fremlejeperioden. For god ordens skyld skal det oplyses, at en fremlejetager, ikke kan fortsætte eller få en fremlejet lejlighed overdraget. Når fremlejeperioden udløber skal fremlejetageren fraflytte lejemålet. Hvis kontraktindehaveren ikke selv ønsker at flytte tilbage til lejemålet skal dette opsiges og udlejes efter de almindelige regler. Man kan således ikke omgå de lange ventelister ved at bo som fremlejetager i et lejemål. Ved fremleje af ungdomsboliger og ældreboliger kan der stilles krav om, at fremlejetageren opfylder de særlige regler for at bo i den pågældende bolig. B. Bytte Bytteretten er omtalt i lov om leje af almene boliger 69. Er en bolig udelukkende udlejet til beboelse, har lejeren ret til at bytte med en anden lejer af en beboelseslejlighed, således at denne overtager boligen. Udlejeren kan dog modsætte sig at udleje til den nye lejer, hvis: 1) Den fraflyttende lejer ikke har boet i boligen i 3 år, 2) Boligen efter bytningen vil blive beboet af flere end 1 person per beboelsesrum eller

18 3) Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte. Ved bytning af ældreboliger og ungdomsboliger skal den kommende lejer opfylde betingelserne for at bo i den pågældende bolig. Opfyldes dette ikke, kan en bytning kun gennemføres med kommunens godkendelse. Ved bytning til en almen andelsbolig skal den kommende lejer indtræde som medlem af foreningen. Ovenstående regler om bytning administreres som hovedregel efter lovens bogstav og 3-års reglen overholdes, medmindre organisationsbestyrelsen har besluttet andet. 9 KAB-administrerede organisationer har således besluttet, at boperioden kun skal være 2 år. Uden problemer kan en bytning finde sted indenfor 3 måneder før udløbet af 3-års reglen, idet dette svarer til den almindelige opsigelsesperiode. Herudover vurderes ønsker om bytning før 3-års periodens udløb individuelt. Hvis en attraktiv bolig indgår i bytningen, vil 3-års reglen blive overholdt, da vi ved en bytning fratager beboerne på oprykningsventelisten mulighed for at få anvist lejemålet ved en eventuel opsigelse. Hvis udlejningen vurderer, at en godkendelse ud fra sociale hensyn vil være rimelig, træffes den endelige afgørelse af undertegnede eller souschefen. I andre tilfælde kontaktes organisationsbestyrelsens formand, før der træffes en afgørelse. Baggrunden for at fastholde kravet om 3-års boperiode skal bl.a. ses i sammenhæng med, at lovændringerne om bytte, der trådte i kraft pr. 1. juli 1998, gav væsentlige lempelser i forhold til tidligere. Der er således ikke længere restriktioner i forhold til husstandens størrelse og sammensætning i forhold til lejemålets størrelse, hvilket betyder, at udefra kommende kan bytte sig til attraktive boliger, som afdelingens/organisationens egne lejere så ikke kan komme i betragtning til. Dette giver anledning til misstemning, og 3-års reglen fastholdes for at undgå dette. De fleste bestyrelser har truffet beslutning om, at en lejer først kan gøre brug af beboerfortrinsretten efter 2 års boperiode i boligen. Det er derfor vanskeligt at administrere, at udefrakommende kan bytte sig til lejemål på vilkår, der er væsentligt lempeligere end for afdelingens/organisationens egne boligtagere. Ofte må beboerne påregne en ventetid, der er længere end karensperioden. Mange bytteønsker drejer sig om et ønske om at ændre på boligstørrelsen og forblive i lokalområdet, og ved afslag på bytte i disse situationer løses et sådant ønske i mange tilfælde via beboerfortrinsretten.

19 I forbindelse med ønske om interne bytninger er vi meget opmærksomme på, at ventelistesystemet ikke omgås. Også i sådanne tilfælde vurderes, om beboerfortrinsretten vil kunne indfri ønsket til en anden bolig. Det er yderst sjældent vi modtager bytteønsker udenfor lokalområdet/hovedstadsområdet. Når vi får sådanne bytteansøgninger, vurderes de meget positivt. I forbindelse med bytninger sker ud- og indflytning samme dag, og i afdelinger med vedligeholdelsesmodel A skal boligen stå tom i 14 dage. I enkelte tilfælde kan der udbetales et A-NI beløb (et normalistandsættelsesbeløb), hvorefter den nye lejer selv må udføre vedligeholdelsen. På organisationsbestyrelsens møde den 8. oktober 2007 besluttede bestyrelsen, at det skal være tilladt at bytte efter en boperiode på 2 år. Kommunal godkendelse Kommunerne har i henhold til lov om almene boliger tilsynspligt med de almene boligorganisationer og kan jf. lovens 61 træffe beslutning om, at overdragelse af et ledigt lejemål i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af kommunen. Kommunen har 5 dages ekspeditionstid, og hvis et afslag ikke er fremsendt inden nævnte frist efter ansøgningens modtagelse, er kommunens mulighed for afslag bortfaldet. Hvis der gives afslag, skal kommunen samtidig oplyse den boligsøgende om ankemulighederne. I Hvidovre Kommune er der indført kommunal godkendelsesordning. 14. Forsøgsudlejning For at fremme mobiliteten i den almene sektor arbejdes med forskellige tiltag. Blandt andet er Boliggarantibeviset iværksat som nyt udlejningsforsøg jf. lov om almene boliger m.v Boliggarantibeviset går ud på at tilbyde enlige beboere, der ønsker at flytte i parforhold, en garanti for igen at kunne få en almen bolig, hvis parforholdet ikke holder. Det samme gælder pensionister og efterlønsmodtagere (både enlige og par), der ønsker at flytte i sommerhus, men som ønsker at kunne vende tilbage til en anden bolig, hvis man alligevel ikke har lyst til at bo i sommerhuset. I begge tilfælde gælder garantien i 5 år fra fraflytningstidspunktet.

20 Når man aktiverer sit Boliggarantibevis vil man i begge situationer blive tilbudt den første ledige bolig, som svarer til den, man i sin tid fraflyttede. Personer med et Boliggarantibevis går således forud for opskrevne på de øvrige ventelister og forud for den kommunale anvisningsret. Boligselskabet Friheden har på organisationsbestyrelsesmødet den 26. marts 2003 besluttet at tilslutte sig forsøget, og Hvidovre Kommune har den 30. september 2003 godkendt iværksættelse af forsøget. Ministeriet godkendte endeligt forsøget den 1. april Forsøget gælder frem til den 30. september 2006 og blev forlænget til den 1. april Forsøget er afløst af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Boliggarantibeviset. 15. Boliggarantibeviset Ordningen er af Socialministeriet gjort permanent, hvilket betyder, at alle boligorganisationer nu kan beslutte at tilbyde boliggarantibeviser til beboere der fraflytter deres lejemål. Garantiperioden er med den permanente ordning sat til højst 3 år, og det er op tilden enkelte boligorganisation at definere den personkreds, der skal tilbydes beviset. KAB kan tilbyde boliggarantibeviset i 2 varianter. Variant 1. Med denne variant tilbydes boliggarantibeviset til alle beboere uanset opsigelsesgrund. Ordningen vil således f.eks. kunne benyttes, hvis man ønsker at flytte af hensyn til jobskifte, uddannelsesskifte eller for at komme nærmere familien. Variant 2. Med denne variant føres forsøgsordningen videre, således at boliggarantibeviset som hidtil kun tilbydes enlige, der flytter i parforhold og pensionister, der flytter i sommerhus. På organisationsbestyrelsens møde den 8. oktober 2007, besluttede organisationsbestyrelsen at variant 1 skal være gældende. 15. Beboermaksimum Loven om beboermaksimum skal regulere forholdet af personer i et

21 lejemål. Det fremgår af loven, at et lejemål ikke må lejes ud eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Husstanden må dog i lejeperioden gerne forøges med lejerens børn, lejerens ægtefælle eller samlever og ægtefællens eller samleverens børn. Lejeren har pligt til at oplyse udlejer om andre husstandsforøgelser end de nævnte, hvis husstandsforøgelsen medfører, at beboermaksimun overskrides. Andre husstandsforøgelser er f. eks. lejerens børnebørn, forældre, børns ægtefæller, søskende eller fætre/kusiner. Disse personer må således kun flytte ind, hvis dette kan ske uden, at beboermaksimun overskrides. Lejeren kan dog, efter ansøgning til Hvidovre kommune i følgende tilfælde få tilladelse fra kommunen til at overskride beboermaksimum: - hvis lejere ønsker at optage syge eller gamle plejekrævende slægtninge i husstanden - tvingende sociale hensyn taler for, at f.eks. børn af afdøde slægtninge optages i husstanden, eller - lejligheden er så stor, at der efter husstandsforøgelsen er mindst 20 m5 pr. person i lejligheden. Hvidovre kommune skal føre tilsyn med, at reglerne overholdes, og kommunen kan som led i denne tilsynsforpligtelse samkøre Bygnings- og Boligregisteret og Det Fælleskommunale Persondatasystem. Boligselskabet Friheden er under bødestraf forpligtet til at anmelde overskridelser af beboermaksimum til Hvidovre kommune, som skal ophæve lejemålet, og sørge for at lejeren og dennes husstand bliver sat ud af lejemålet, hvis overskridelsen ikke bringes til ophør inden 4 uger efter, at lejeren har modtaget et påkrav om at bringe overskridelsen til ophør. Hvidovre kommune har rettet henvendelse til bestyrelsen for Boligselskabet Friheden med ønsket om, at disse lovparagraffer om beboermaksimum fik virkning for Boligselskabet Friheden. På organisationsbestyrelsens møde den 22. november 2000 godkendte organisationsbestyrelsen dette og i samtlige kontrakter der indgås herefter, bliver husstandens størrelse og sammensætning påført. 16. Forbud mod øvrige fortrinsrettigheder I bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger hedder det, at der ikke kan tillægges boligsøgende videregående fortrinsrettigheder end anført i bekendtgørelsens 2-9.

22 17. Opsigelse Familieboliger og ældreboliger har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. Hvis beboeren ønsker at flytte før opsigelsesvarslets udløb, gør vi alt for at genudleje til det tidspunkt boligen er klar til genudlejning. En genudlejning vil i bedste fald kunne klares på en måned til den 1. eller den 15. i en måned. Plejeboliger har et opsigelsesvarsel på een måned til den 1. i en måned. Ungdomsboliger kan opsiges med 6 ugers varsel til den 1. i en måned. Der er regler om, at ungdomsboligtagere skal være studieaktive for at bebo en ungdomsbolig. Hvis dette ikke er tilfældet skal lejeforholdet opsiges. Et lejeforhold skal opsiges skriftligt. Er der 2 lejere på kontrakten skal begge underskrive opsigelsen. En opsigelse skal underskrives af begge ægtefæller selv om kun den ene er påført kontrakten ligesom en samlever, der har boet i lejemålet i mindst 2 år, også skal underskrive opsigelsen. Lone Skriver

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 18. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 18. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 18. december 2009 15. december 2009. Nr. 1303. Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. I medfør af 54 a, stk. 3, 58 e, 64 og 143 t i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe almennyttige Boligselskab Aftale om udlejning efter særlige kriterier 60 Indgået mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 Aftalen indgås i henhold til Lov om almene boliger

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Maj 2015 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig Fleksible udlejningsregler andre muligheder når du skal søge bolig December 2012 Denne folder indeholder en oversigt over de KAB-administrerede boligorganisationer, der er omfattet af fleksible udlejningsregler

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune Udlejningsaftale 2016-2019 Indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune (Fællesrepræsentationen) 1 Anvisning efter almenboliglovens 59 stk. 1 Boligorganisationerne

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Bekendtgørelse nr. 1381 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. I medfør af 54 a, stk. 3, 58 e, 64 og 143 t i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. BEK nr 1303 af 15/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2009-1296 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Aftale om anvisning og udlejning (med fleksibel udlejning)

Aftale om anvisning og udlejning (med fleksibel udlejning) Kommunens j.: 190-2014-13756 Aftale om anvisning og udlejning (med fleksibel udlejning) mellem: Furesø Boligselskab LBF-: 656 og Furesø Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 1.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune.

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune. Byrådet Samarbejdsaftale Mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj og Arbejdernes Andelsboligforening Afd. 55, Vejleåparken Svend Aukens Plads 9 2300 København S er der indgået følgende AFTALE

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 139 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2010 2. Fremtidig

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B

Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B Bestyrelsen: Susan Egede, Tonni Munkberg, Johnny Hornsyld, Tommy Hjuler, Merete Kjær, René V. Pedersen, Lene Johansen, Bente Pedersen,

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Udlejningsaftale (uden fleksibel udlejning) mellem: Vestsjællands almene Boligselskab LBF-: 0553 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Et trygt bolig-valg i Rødekro by

Et trygt bolig-valg i Rødekro by Et trygt bolig-valg i Rødekro by Med 351 boliger i tæt lav bebyggelseg Velkommen til Rødekro Andelsboligforening - et trygt sted at bo Ryttervænget 30, 6230 Rødekro Telefon 74 66 23 70 Telefax 74 66 23

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner 2012/1 LSV 188 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-01707 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001.

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. 1. Fleksible udlejningsregler 1.1 FORMÅL Med en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er det nu muligt at udleje

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 INSTALATIONSRET 4 TIL DIG DER FLYTTER UD 5 OPSIGELSE 5 FRAFLYTNINGSSYN 5 VEDLIGEHOLDELSESORDNINGER 6 BOLIGGARANTIBEVIS 6 TIL DIG DER

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9 Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Kalundborg almennyttige Boligselskab LBF-: 363 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

Ansøgning om bolig. Boligerne Eksempler på boligstørrelser og husleje

Ansøgning om bolig. Boligerne Eksempler på boligstørrelser og husleje Ansøgning om bolig Ønsker du at søge bolig igennem Herlev Kommunes boliganvisning, skal du udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det til Borgerservice eller sende det sammen med evt. dokumentation til

Læs mere

Vejl. om udlejning af almene boliger m.v. Nr. 27/12 1996.

Vejl. om udlejning af almene boliger m.v. Nr. 27/12 1996. Vejl. om udlejning af almene boliger m.v. Nr. 27/12 1996. 1. Forord Denne vejledning er skrevet for at hjælpe boligorganisationerne og de selvejende ældreboliginstitutioner i deres udlejningsvirksomhed.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune

Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Den 14.november 2011/Makj 11/29368 Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgivning vedr. boliganvisning... 2 3. Boliger

Læs mere

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget til at få anvist

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialministeriet Handicapenheden J.nr. 222-1794 BILAG Rettigheder fra den almene lejelov, der meningsfuldt kan overføres til længerevarende

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt:

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt: Bogense Boligforening Lejemåls oversigt: Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kijo@bdk.dk eller bbch@bdk.dk Hjemmeside: www.bogenseboligforening.dk Åbningstid kontor: Mandag 11-13

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere