Lejekontrakt Typeformular B 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejekontrakt Typeformular B 1998"

Transkript

1 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og om enkeltværelser i alment byggeri. Modtagerfelt Stempelmærker Kontrakten indgås på de vilkår, som følger af den til enhver tid gældende lovgivning. Lov om leje af almene boliger er som udgangspunkt ufravigelig. Loven indeholder en række rettigheder og pligter for parterne. Parterne kan aftale at fravige loven på de områder, hvor dette er tilladt. Det fremgår af de enkelte bestemmelser i loven, hvor det er tilladt at aftale sådanne fravigelser. Hvis parterne aftaler fravigelser, skal fravigelserne anføres i kontraktens 10. Aftalte fravigelser kan således ikke anføres direkte i kontraktteksten (ved overstregning lignende), medmindre der i den fortrykte tekst er givet særlig adgang hertil. Lejeforholdet reguleres i øvrigt af de til enhver tid gældende regler i vedtægterne, vedligeholdelsesreglementet, husordenen og fortegnelsen over tilladte råderetsarbejder. Enkelte vilkår i den fortrykte tekst er fremhævet med kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lovens almindelige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold, der er kursiveret i kontrakten, er det ikke nødvendigt tillige at anføre de samme forhold i kontraktens Parterne og det lejede Udlejer Lejer(e) Medlemsnr./registreringsnr. Lejemål nr. Lejemålets beliggenhed Benyttelse Antal beboelsesrum BBR-areal: 0 m² Heraf udgør erhvervsarealerne: BBR-areal: 0 m² Støtteberettiget areal (kun for byggeri med tilsagn før den 1. januar 1998): 0 m² Heraf udgør erhvervsarealerne: Støtteberettiget areal: 0 m² Side 1 af 5 sider

2 Lejemålets art: familiebolig ungdomsbolig ældrebolig Er boligen et enkeltværelse? ja nej Er ældreboligen en plejebolig? ja nej Brugsret til: loft-/kælderrum nr. garage nr. Til lejemålet hører: Køkken: eget Bad: eget Toilet: eget fælles fælles fælles 2. Lejemålets begyndelse Lejemålet begynder den: Lejemålet ophører senest den (kun for ungdomsboliger): 3. Betaling af leje m.v. Betaling Lejen m.v. forfalder til betaling månedsvis forud hver den: Lejen m.v. betales på det af udlejer anviste betalingssted. Lejen m.v. udgør pr. måned Leje: kr. 0,00 Varmebidrag a conto: kr. 0,00 Vandbidrag a conto: kr. 0,00 Elbidrag a conto: kr. 0,00 Antennebidrag: kr. 0,00 Garageleje: kr. 0,00 Forhøjelse for råderetsarbejder indtil: (dato) kr. 0,00 Andet: kr. 0,00 kr. 0,00 I alt pr. måned: kr. 0,00 Ved aftalens underskrift betales: Leje m.v. for perioden: kr. 0,00 Beboerindskud: kr. 0,00 Depositum: kr. 0,00 Kontant betaling for råderetsarbejder: kr. 0,00 Stempelafgift: kr. 0,00 Boligorganisationsandel (kun i andelsboligorganisationer): kr. 0,00 I alt: kr. 0,00 Herfra trækkes eventuelt lån efter boligstøtteloven, der betales direkte fra kommunen til udlejer, anden form for støtte: Beboerindskudslån: kr. 0,00 : kr. 0,00 Herefter betaler lejer kontant til udlejer i alt: kr. 0,00 Side 2 af 5 sider

3 4. Betaling til andre end udlejer Lejer betaler følgende udgiftsarter til andre end udlejer: 5. Varme (incl. opvarmning af vand), vand og signalforsyning Varme (incl. opvarmning af vand) Lejemålet opvarmes ved: centralvarme med olie fjernvarme/naturgas el andet: Leverer udlejer varmen? ja nej Leverer udlejer varmt vand? ja nej Forbrugsregnskabsåret begynder den: Er udgiften til varme og varmt vand indeholdt i lejen (kun for ungdomsboliger)? ja nej Vand Er udgiften til vand indeholdt i lejen (kun hvis udlejer leverer vandet)? ja nej Udarbejdes separat vandregnskab? ja nej Regnskabsåret begynder den: Fællesantenne Leverer udlejer fælles signalforsyning? ja nej 6. Indvendig vedligeholdelse Den indvendige vedligeholdelse påhviler: lejer (A-ordningen) udlejer (B-ordningen) På vedligeholdelseskontoen står: kr. 0,00 (kun ved B-ordningen) 7. Fraflytning (kun ved A-ordningen) Er det aftalt, at lejer fraflytter boligen indtil 14 dage før lejeforholdets ophør? ja nej er det aftalt, at lejer betaler leje for højst 14 dage efter lejeforholdets ophør? ja nej 8. Forskellige forhold Har lejer afståelsesret (kun for blandede lejemål)? ja nej Har lejer modtaget vedligeholdelsesreglementet? ja nej Har lejer modtaget en husorden, herunder information om husdyrhold? ja nej Har lejer modtaget en fortegnelse over tilladte råderetsarbejder? ja nej Har lejer modtaget boligorganisationens/den selvejende institutions vedtægter? ja nej Side 3 af 5 sider

4 9. Almindelige bestemmelser Alment byggeri Ejendommen er et alment byggeri. For alment byggeri gælder bl.a. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med byggeriet, og det lokale beboerklagenævn afgør i vidt omfang tvister mellem udlejer og lejer. Den samlede leje for afdelingen skal til enhver tid være fastsat således, at den giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag, henlæggelser og lignende. Nybyggeri I nybyggeri er beboerindskuddet og lejen foreløbigt ansat og vil kunne forhøjes med 3 måneders varsel. Overtagelse af det lejede Udlejer skal i overensstemmelse med vedligeholdelsesreglementet stille det lejede til lejers rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse. I forbindelse med indflytningen skal udlejer med lejers medvirken udarbejde en indflytningsrapport som dokumentation for det lejedes tilstand ved indflytningen. Rapporten underskrives af begge parter. En genpart af rapporten skal udleveres til lejer. Uenighed om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, afgøres i første instans af beboerklagenævnet, der kan pålægge udlejer at udbedre mangler. Hvis lejer som følge af mangler vil kræve forholdsmæssigt afslag i lejen, hæve lejemålet kræve erstatning, skal lejer senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse meddele udlejer, at lejer vil gøre manglen gældende. Dette gælder dog ikke, hvis manglen bl.a. ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed. Uenighed om disse forhold afgøres af boligretten. Husdyr Husdyr, der er anskaffet efter særlig tilladelse i overensstemmelse med husordenen, kan ikke kræves fjernet, selv om denne husorden senere ændres, således at husdyrhold ikke længere er tilladt. Opsigelse af lejeaftalen Lejer kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Udlejer kan opsige lejeaftalen efter reglerne i lov om leje af almene boliger, f.eks. når nedrivning ombygning medfører, at det lejede må fraflyttes, når lejer har tilsidesat god skik og orden, og forholdet er af en sådan karakter, at lejers flytning er påkrævet. Der er særlige regler i lov om leje af almene boliger for udlejers opsigelse af ungdomsboliger. Ophævelse af lejeaftalen Udlejer kan hæve lejeaftalen efter reglerne i lov om leje af almene boliger. Lejeaftalen kan f.eks. hæves, når leje anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, når lejer helt delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejer ikke er berettiget hertil og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør, når lejer har tilsidesat god skik og orden. Side 4 af 5 sider

5 10. Særlige vilkår Her anføres bl.a. eventuelle aftalte fravigelser af lovens almindelige regler. 11. Underskrifter Dato Dato Udlejer Lejer Lejer Eventuel værge Side 5 af 5 sider

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere