GTS Nordic ApS CVR Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 Statement of taxable Income for the Income year 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GTS Nordic ApS CVR 21 67 24 75. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 Statement of taxable Income for the Income year 2014"

Transkript

1 CVR Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 Statement of taxable Income for the Income year 2014

2 Indholdsfortegnelse Contents 1 Side Page Ledelsens erklæring Statement by the Executive Board Den uafhængige revisors erklæring Independent auditors' report Principper for opgørelse af den skattepligtige Indkomst Principles for statement of taxable income Opgørelse af skattepligtig Indkomst Statement of taxable Income Skattemæssige specifikationer Specifications to the taxable income statement 6 7

3 Ledelsens erklæring Statement by the Executive Board 2 Direktionen har dags dato udarbejdet opgørelsen af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 for GTS Nordic ApS. The managemenl has loday prepared Ille slalemenl oftaxable Income for the Income year 2014 for GTS Nordic ApS. Selskabets opgørelse af skattepligtig indkomst er baseret på den aflagte årsrapport for regnskabsåret The company's slalemenl of laxable Income Is based on Ihe reported annual report for Ihe financial year Den skattepligtige indkomst er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning og omfatter efter vores opfattelse samtlige skattepligtige Indtægter og fradragsberettigede omkostninger. The laxable income Is prepared In accordance wllh Ille applicable lax law and comprises, In our opinion, al/laxable incomes and deductible cosis. København, 2. februar 2015 Copenhagen, 2 February 2015 tj{.~,"*und Christensen Martin G. Rode

4 Den uafhængige revisors erklæring Independent auditors' report 3 Til direktionen i GTS Nordic ApS To the Board of ExecutIves of GTS NordIc ApS Vi har udført review af opgørelse af skattepligtig indkomst for GTS Nordic ApS for indkomståret 2014, der omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst og noter. Opgørelse af skattepligtig indkomst er udarbejdet på grundlag af selskabets årsregnskab for We have reviewed the statement of taxable income of GTS Nordic ApS for the financial year 2014, whlclj comprises taxable Income and notes. The statement of taxable Income has been prepared based on the company's financial statements of Ledelsens ansvar for opgørelse af skattepligtig indkomst The Board of ExecutIves' Responsibility for the Statement of TaKable Income Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af opgørelse af skattepligtig indkomst i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde opgørelse af skattepligtig indkomst uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. The board of executives are responsible for the preparation of the statemeot of taxable income In accordance with applicable tax legislation. Also the board of executives are responsible for Internal control as the board executives deem necessary to enable the preparallon of the statement of taxable income free from material misstatement, whether due to fraud or error. Revisors ansvar AudItor's responsibility Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om opgørelse af skattepligtig indkomst. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den Internationale standard vedrørende opgaver om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at opgørelse af skattepligtig indkomst som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Our responsibility Is to express an opinion on the statement of taxable Income. We have conducted our review In accordance with the International Standard on Engagements to RevIew Interim Accounts performed by the company's Independent auditor and additional requirements under DanIsh Audit LegIslation. This requires that we express an auditor's opinion stating whether mailers have come to our knowledge causing us to bel/eve that the statement of taxable Income has not In a/l materlallly been prepared in accordance with the applicable tax legislation. ThIs also requires us to observe ethical requirements. Et review af opgørelse af skattepligtig indkomst udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. A review of the statement of taxable income performed according to the International Standard on Engagements to Review Interim Accounts performed by the company's Independent auditor is an assurance engagement with a I/mlted degree of assurance. The auditor will perform procedures which will primarily consist of Inquiries to the management and to other members of staff, if relevant, and application of analytical procedures and assessment of the evidence obtained.

5 Den uafhængige revisors erklæring Independent auditors' report 4 Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om opgørelse af skattepligtig indkomst. The scope of procedures performed In connection with a review Is considerably less extensive than that of an audit performed according to the International Standards on Audit. Consequently, we do not express an audit opinion on the statement of taxable Income. Konklusion OpInion Ved det udførte reviewer vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. During our review no malters have come to our knowledge which cause to conclude that the statement of taxable Income for the financial year 2014 has not In al/ materiality been prepared in accordance with applicable tax leglslallon. Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning distribution og anvendelse EmphasIs of matter regarding app/led accounting pol/eies and /ImItatIons to distribution and use Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at opgørelse af skattepligtig indkomst er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen. Opgørelsen af skattepligtig indkomst kan derfor være uegnet til andre formål. Without qualifying our report we draw eüenuon to the fact t/jat the statement of taxable Income has been prepared and presented on tile basis provided by applicable tax legislation wit/j a view to the company's compliance with the legislation. Consequently, the statement of taxable Income may be tlnsu/ted for other purposes. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for GTS Nordic ApS og SKAT. Our report Is prepared entirely for the use of GTS Nordic ApS and SKA T - The Danish Tax Authorities København, den 2. februar 2015 Copenhagen, 2 February 2015 BOO iseret revisionsaktieselskab statsautoriseret revisor Stale Aulhorized Public Accounlant

6 Principper for opgørelse af den skattepligtige indkomst Principles for statement of taxable income 5 Generelt BasIs of statement Den skattepligtige indkomst er opgjort efter samme principper som sidste år. The taxable Income Ilas been computed using the same policies as last year. Målegrundlag generelt Basis of measurement For aktiver og forpligtelser, der i årsrapporten måles til amortiseret kostpris eller dagsværdi, bliver henholdsvis amortiseringstillæg/-fradrag og op- og nedregulering tilbageført i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For assets and liabljlties measured at amortised cost or fair value in the annual report. amortisation premium/allowanca and ravaluatlons and writa downs w/ll be raversad In the computation of taxable Income. Nettoomsætning Net turnover Salg Indregnes såvel skattemæssigt som regnskabsmæssigt i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Turnover becomes taxable In the income statements once the delivery and the risk assessment to the buyer have taken place. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Debtors from trade and services Regnskabsmæssig nedskrivning af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser til imødegåelse af tab tilbageføres ved den skattepligtige indkomstopgørelse således at den skattepligtige indkomst alene indeholder fradrag for konstaterede tab. Depreciation per books on debtors (rom trade and services ere reversed in the statement of taxable Income so the taxable Income only Includes the deduction of the recorded loss. Omregning af fremmede valuta converston of foreign currency Både i årsrapporten og ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medtages valutakursgevinster og - tab efter lagerprincippet. Arets resultat indeholder således realiserede og urealiserede beløb. Balanceposter i fremmed valuta opføres til balancedagens kurs. In the annual report and in tne statement o( taxable income currency gain & losses are booked according to the market value at the balance sheet date. Hence the result o( the year includes realized and unreal/zed values. Balance sheet ttems In foreign currency are converted at Ihe balance sheel dale's exchange rale. Periodisering Accruals Både i årsrapporten og ved opgørelsen af skattepligtig indkomst foretages der periodisering af såvel indtægter som omkostninger. In Ihe annual report and In Ihe slalemenl of laxable Income accruals from receipls and cosls are made.

7 Opgørelse af skattepligtig indkomst Statement of taxable Income Resultat før skat ifølge årsrapport Result of the year according to the annual report Regnskabsmæssigt resultat af datterselskaber Income from subsidiaries according to the annual report Regnskabsmæssige afskrivninger Depreciation according to the annual report Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler Tax depreciation, fixed assets Ikke fradragsberettiget rente, Skatlekonto LImited deductibility. Tax Account Ikke fradragsberettiget andel repræsentation, 75% af kr. LImited deductibility, entertainment and gifts, 75% of Tilbageførte renter mv. selskabsskat Reversed Interest etc. on corporate tax Skattepligtig indkomst Taxable Income (93.257) (65.142) (33.750) (45.000) O Beregnet selskabsskat Calculation of corporate tax Skattepligtig indkomst TaKable Income Skat, 24,5% Tax,24,5%

8 Skattemæssige specifikationer Specifications to the taxable income statement 7 Skattemæssig saldoværdi, driftsmidler Tax value, fixed assets Saldo pr. 1. januar Balance 1 January Arets tilgang Additions during the year Afskrivningsberettiget Balance for depreciation Arets afskrivning, 25% Depreciation In the year, 25% Saldo pr. 31. december Balance 31. december saldo o (33.750) (45.000) o Momsafstemning VAT reconciliation Skyldig/(tilgodehavende) moms pr. 1. januar Payable/(recelvable) VAT 1January Udgående afgift Sales VAT Erhvervelsesmoms Reverse charge VAT Indgående afgift ( ) ( ) Purchase VAT Tilsvar To be settled Afregnet i regnskabsåret ( ) ( ) Settled during the year Skyldig/(tilgodehavende) moms pr. 31. december Payable/(recelvable) VAT 31 December

9 Skattemæssige specifikationer Specifications to the taxable income statement 8 Lønafstemning Reconciliation of salaries Lønninger Iflg. årsrapport SalarIes according to the annual report Lønoplyst til E-indkomst for 2014 Reported to E-Indkomst for o Lønoplysl til E-indkomst for 2012 Reported to E-Indkomst for 2012 o Difference DIfference o o Bruttofortjeneste Gross profit Nettoomsætning Gross sales Andre driftsindtægter Other operating Income Andre eksterne omkostninger Ofher external costs ( ) (13.352) ( ) Andre eksterne omkostninger Other external costs Salgsfremmende omkostninger Promotional costs Lokaleomkostninger Office premises costs Bilomkostninger Car expenses Administrationsomkostninger AdmInIstration costs

10 Skattemæssige specifikationer 9 Specifications to the taxable income statement Salgsfremmende Promotional costs omkostninger Repræsentation, restaurant RepresentatIon, restaurants Repræsentation, gaver Representation, gifts Reklameartikler Marketing products Annoncer og reklamer Advert/zements etc. Rejseomkostninger Travel expenses Lokaleomkostninger Office premises costs Kontorleje Office rent Leje af eksterne lokaler Rent external premises Lejeindtægt (36.000) (36.000) Office rent Income Alarm 667 O Security system Reparation og vedligehold lokaler O Maintenance and repair premises Rengøringsomkostninger CleanIng expenses Bilomkostninger Car expenses Brændstof Fuel Reparation og vedligehold Maintenance and repair Forsikring mv Insurance etc

11 Skattemæssige specifikationer 10 Specifications to the taxable income statement Adm Inlstrationsom Administration costs kostn inger Telefon, fax og internet Telephone, fax and internet Kontorartikler Office supplies Porto og kurer Postage and courier Forsikringer Insurances Bankgebyrer mv Bank charges etc. Abonnementer og faglitteratur SubscriptIons and /literature Småanskaffelser kontorudstyr mv Small office equipment etc. Software Software CorpNordlc fees CorpNordic fees Advokathonorar Legalfees Revisionshonorar AudIt fees Management fee Management fees Lønadministrationsgebyrer Payroll Service fees øvrige omkostninger Other general expenses

12 Skattemæssige specifikationer Specifications to the taxable income statement 11 Personaleomkostninger Staffcosts Gager og lønninger Salaries and wages Regulering hensat løn Accrued salaries, adjustment Gager og lønninger, arbejdsudleje O Salaries and wages, hire out Regulering feriepengeforpligtelse Adjustment accrued vacation Skattefri kørselsgodtgørelse Taxfree allowance transport Diæter mv O Taxfree allowance other Lønrefusion (30.970) O Salary refunds Personalegoder ( ) (64.842) Taxable benlfits Pensioner O Pensions Hydrocarbon/Hire out taxation O Hydrocarbon/Hire out taxation Personaleforsikringer Insurance employees Ekstern assistance Rented and temporary staff expenses ATP ATP Øvrige sociale omkostninger Other socia/ charges Kursusudgifter O Course expenses Personaleomkostninger Staffcosts Huslejeudgifter, personale (9.699) Rent cost, employees

13 Skattemæssige specifikationer Specifications to the taxable Income statement 12 Anden gæld Other payables Skyldigt revisionshonorar Accrued audit fee Skyldig moms VATpayable Skyldig A-skat mv Payroll tax payable Skyldige lønninger SalarIes payable Skyldige sociale omkostninger Social charges payable Skyldige feriepenge Vacation payable Feriepengeforpligtelse Accrued Vacation pay Anden gæld Other payables

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere