POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport"

Transkript

1 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005

2 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade København K Maj 2005

3 BILAG A: KOMMISSORIUM FRA OPGAVENS UDBUDSMATERIALE The Boston Consulting Group

4 07. december 2004 Bilag 1 Kravspecifikation for en analyse af potentialet ved en fusioneret skatteadministration 1. Baggrund Regeringen indgik i juni 2004 aftale med Dansk Folkeparti om fusionering af den statslige og kommunale skatteforvaltning. Regeringen ønsker de økonomiske konsekvenser heraf estimeret. I lyset af bl.a. Strukturkommissionens betænkning forventer regeringen, at der vil være såvel en produktivitets- som en synergigevinst ved fusionen af de kommunale og statslige skatteforvaltninger. Produktivitetsgevinsten er knyttet til en betragtelig reduktion i antallet af personskatteenheder, idet der fremover vil være 30 skattecentre mod i dag ca. 210 enheder. Personskatteopgaverne omfatter ligning af lønmodtagere og pensionister, selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og særlige skatteydergrupper. Synergieffekter er knyttet til fusionen af det nuværende ToldSkat og personskatteopgaverne i kommunerne, idet en række planlægnings-, tilsyns-, ledelses-, klage- og fællesfunktioner kan sammenlægges. Endvidere kan den egentlige skatteog afgiftsadministration forbedres, f.eks. kan der kontrolleres for flere skatte- og afgiftsarter på samme tid. I dag er momskontrol en statslig opgave og indkomstskattekontrol en kommunal opgave. Den nuværende organisering giver således et overlap i opgavevaretagelsen og dermed dobbeltarbejde både i ToldSkat og kommunerne. Der vil herudover være tværgående effekter, idet regelforenkling og systemmodernisering af skatte- og afgiftssystemerne giver besparelser på tværs af såvel det nuværende ToldSkat som personskatteopgaverne. Effekten er ikke knyttet til kommunalreformen. Effekten af disse tiltag er vurderet, og indgår derfor som en forudsætning i analysen. Fusioneringen af inddrivelsesopgaven er ikke omfattet af analysen. Tilbudsgiver skal ikke analysere den fremtidige IT-understøttelse, idet denne vil blive analyseret i et særskilt projekt. Det må påregnes, at der skal ske koordine Side 1 af 5

5 07. december 2004 ring med dette projekt, ligesom konklusioner og materiale fra IT-projektet stilles til rådighed for tilbudsgiver. 2. Projektbeskrivelse Hovedformålet med analysen er at give et grundlag for vurdering af det langsigtede effektiviseringspotentiale efter enhedsorganiseringen på skatteområdet ved et uændret kontrol- og serviceniveau. Bidraget skal bestå i en kvalificering af de hidtidige skøn over det langsigtede effektiviseringspotentiale ved fusioneringen af den statslige skatte- og afgiftsadministration med den kommunale skatteligning. Analysen skal afdække potentialet ved et uændret kontrol- og serviceniveau, det vil sige med udgangspunkt i samme overordnede forudsætninger som Finansministeriet og Skatteministeriet har lagt til grund i de hidtidige analyser. Finansministeriet og Skatteministeriet har tidligere skønnet potentialet til mellem årsværk og årsværk. Det bagvedliggende datamateriale indgår i analysen og skal i givet fald revurderes og suppleres for så vidt de ikke findes fyldestgørende. Potentialet skal opgøres for de enkelte år, indtil det fulde potentiale er realiseret. Der skal derfor vurderes med hvilken hastighed det er muligt at realisere effektiviseringerne på de enkelte delområder. De forudsætninger, der gøres i de enkelte elementer af analysen skal være så eksplicitte, at de muliggør en stillingtagen til, hvorvidt det enkelte element er muligt og ønskeligt at gennemføre. Det forventes, at opgørelsen af det fremtidige ressourceforbrug baseres på en række delanalyser. Nedenfor er til inspiration nævnt eksempler på forskellige delanalyser, som kan indgå. Tilbudsgiver opfordres til at beskrive hvilke analyser, som vil blive gennemført for at opgøre potentiale og fremtidig ressourceforbrug til skatte- og afgiftsopgaven. 1. De kommunale administrative udgifter til skatteopgaven Opgørelsen skal ses i sammenhæng med de primo 2005 fastlagte kommunaløkonomiske konsekvenser af en fusioneret skatteadministration. Udgifterne kan eventuelt fordeles på arbejdsprocesser som fx forskud, ligning af lønmodtagere og pensionister, erhvervsligning, ligning af hovedaktionærer, ligning af særlige skatteydere, ligning af selskaber, støttefunktioner, ledelse. Ved opgørelse af arbejdsprocessernes udgifter tillægges den forholdsmæssige andel af ledelse og øvrige overhead. Det skal fremgå, hvilken andel af Side 2 af 5

6 07. december 2004 udgifter til arbejdsprocessen, som anvendes direkte på opgaven, og hvilken del som er en indirekte udgift til ledelse, administration mv. 2. For hver af de udvalgte arbejdsprocesser opstilles et produktivitetsmål, idet udgifterne sættes i forhold til produktionen fx antal sager eller lignende. 3. Sammenligning af de kommunale arbejdsprocesser mhp. kortlægning af bestpractice. Arbejdsprocesser der formentlig er relevante er: borgerbetjening, forskud, lønmodtagerligning, erhvervsligning, ligning af hovedaktionærer, ligning af selskaber, ligning af specielle skattetyper, støttefunktioner, ledelse. 4. Scenarier for de administrative gevinster for de enkelte arbejdsprocesser ved opnåelse af bestpractice 5. Scenarier for yderligere administrative gevinster i de eksisterende kommunale administrative opgaver ved fx reorganisering i form af etablering af administrative fællesskaber (shared service). Der kan eventuelt opstilles flere modeller for shared service. 6. Scenarier for omlægning af arbejdsgange med henblik på en større grad af integration af arbejdsgange og processer med den statslige forvaltning. De relevante processer er formentlig moms, selskabsskat og told. 7. Scenarier for fusioneringen af arbejdsprocesser, idet omlægningen af arbejdsgange bl.a. overvejes for forskellige segmenter af skatteydere. 8. Synergigevinster ved forskellige scenarier for reorganisering eller fusionering af de eksisterende kommunale arbejdsprocesser med tilsvarende eller overlappende processer i ToldSkat. Overlappende eller lignende processer kan fx være momsopkrævning eller selskabsskat. 9. Opstilling og overvejelser i forhold til opgaver, som evt. på sigt bør placeres i alle skattecentre og opgaver, som alene bør placeres i et mindre antal centre. Der tages udgangspunkt i 30 navngivne centre. 3. Forudsætninger for analysen Skatteministeriet og Finansministeriet stiller det i 2003 og 2004 udarbejdede analysemateriale materiale til rådighed. Der kan herudover være behov for at foretage interviews i ToldSkat og kommunerne. Fusionen finder sted 1. juli Det konkrete arbejde med fusionen foregår i fusionsorganisationen i ToldSkat med deltagelse af medarbejdere fra kommunerne og staten. Dette arbejde vil fortsætte og de nødvendige beslutninger for at sikre en succesfuld fusion vil blive truffet undervejs. Analysens resultater vil løbende kunne indgå i fusionsorganisationens arbejde. Ligesom analysen vil kunne danne baggrund for det videre arbejde og den fremtidige opgavetilrettelæggelse. Analysen tager udgangspunkt i den geografiske placering af de fremtidige skattecentre, jfr. vedlagte oversigt Side 3 af 5

7 07. december 2004 Analysen skal ligeledes have som forudsætning, at opgaveløsningen i det væsentligste skal udføres med udgangspunkt i den kompetencemasse (de medarbejdere), der er til rådighed ved fusionen. Der skal i forlængelse af konsulentundersøgelsen foretages en vurdering af organisationens behov for kompetenceudvikling af allerede ansatte medarbejdere samt behovet for nyrekruttering. Denne opgave er ikke omfattet af den aktuelle konsulentundersøgelse. Analysen skal endvidere inddrage principperne for organisering af den nye enhedsforvaltning på skatte- og afgiftsområdet, jf. bl.a. punkt 9 ovenfor. På kort sigt kan der tages udgangspunkt i de principper der måtte være fastlagt af Skatteministeriet. På længere sigt kan scenarierne vurderes uafhængigt heraf. 4. Organisering af arbejdet mv. Analysearbejdet forestås af en styregruppe. Skatteministeriet varetager formandskabet for gruppen. Styregruppen skal udpege det konsulentfirma, der skal gennemføre analysen og varetage opgaven som hvervgiver i forhold til konsulentfirmaet. Styregruppen består af følgende: Finansministeriet Skatteministeriets departement ToldSkat Konsulentfirmaet deltager efter behov i styregruppens møder. Konsulentfirmaet fastlægger en detaljeret tidsplan for det videre arbejde, således at arbejdet kan afsluttes senest 1. maj Tidsplanen godkendes af styregruppen Side 4 af 5

8 07. december 2004 Materialeoversigt 1. Beregning af stordrift på personligningsområdet Notat. Planlægningsafdelingen. Juli Beregning af synergieffekter vedrørende kontrol og revision. Notat. Planlægningsafdelingen. Juli Beregning af årsværksforbruget på ledelsesområdet i den fusionerede organisation. Notat. Planlægningsafdelingen. Juli Beregning af synergieffekter vedr. afgørelser og samt information og vejledning. Notat. Planlægningsafdelingen. Juli Besparelse i forbindelse med systemmodernisering. Notat. Planlægningsafdelingen. August Om årsværksforbruget i den fusionerede told- og skatteforvaltning. Notat. Planlægningsafdelingen. August Skatteministeriets reviderede oplæg til Ø-udvalget (Baggrundsnotat). Planlægningsafdelingen. September Oversigt over placering af skattecentre Aalborg Ballerup Billund Esbjerg Fredensborg Frederikssund Grenå Haderslev Herning Hjørring Holbæk Horsens Høje-Taastrup Korsør København Køge Maribo Middelfart Nærum Næstved Odense Randers Roskilde Rønne Skive Struer Svendborg Thisted Tønder Århus Side 5 af 5

9 1 BILAG B: KVALITETSSIKRING AF KOMMUNALE ÅRSVÆRKOPLYSNINGER Analysen af produktivitetsgevinster er baseret på de kommunale årsværksoplysninger (som indberettet til KL) pr. ultimo Undersøgelsen gennemføres ved udsendelse af et spørgeskema, hvor kommunerne dels svarer på det samlede antal årsværk dels fordeling af disse på en række underfunktioner (lønmodtagerligning, forskud, erhverv, selskabsligning, specielle ligningstyper, hovedaktionærer, ledelse og administration, IT, sekretariatsbetjening af skatteankenævn og servicebutikker), samt en række øvrige spørgsmål om uddannelse, skatteforvaltningens organisatoriske placering mv. Det vurderes at kvaliteten af det samlede antal årsværk er rimelig god, da skatteforvaltningen i de fleste kommuner er en adskilt enhed, og derfor forholdsvis let at opgøre. For visse, særligt mindre, kommuner vil opgørelse af administrative funktioner dog kunne være påvirket af, hvilke funktioner, der er placeret i skatteadministrationen hhv. i kommunen i øvrigt (indirekte støtteårsværk). Desuden kan der være nogen usikkerhed forbundet med opgørelserne, idet de ikke er resultatet af en egentlig registrering, men baseres på kommunernes svar på et spørgeskema for KL. Derfor er foretaget en kvalitetssikring af de modtagne ressourceoplysninger fra 30 udvalgte kommunale skatteansættende myndigheder. I nogle tilfælde syntes tallene at kunne være behæftede med sådanne fejl, at en kvalitetssikring er nødvendig. Der er gennemført tre opgørelser/analyser for at kortlægge kvaliteten og repræsentativiteten af de modtagne data. Følgende forhold er undersøgt: 1) Andel af skatteydere, som er dækket af undersøgelsen 2) Er det totale antal anførte årsværk i undersøgelsen en sum af de anførte delfunktioner. Er der med andre ord regnet rigtigt? 3) Hvad er de relative forskelle i de enkelte delfunktioners vægt fra ultimo 2002 til ultimo 2003 i de enkelte kommuners besvarelse? Hvis der er stor variation, kan det være udtryk for tilfældig allokering af ressourcer til de forskellige delfunktioner, hvorfor der skal tolkes med varsomhed på kommunernes forbrug på de enkelte delfunktioner Nedenfor beskrives disse tre områder herunder den nærmere udvælgelse af kommunale skatteansættende myndigheder til kvalitetssikring af data og de kommunale skatteansættende myndigheder faktisk udvalgt til kvalitetssikring. Ved gennemførelsen af kvalitetssikringen blev kommunerne bedt om at tage udgangspunkt i organiseringen og bemandingen per The Boston Consulting Group

10 2 Undersøgelsen er repræsentativ 96 pct. skatteyderne er dækket En række kommuner har således ikke leveret oplysninger til undersøgelsen. Det samlede antal årsværk for de deltagende kommuner afspejler således ikke det samlede forbrug i landets kommunale skatteansættende myndigheder. Omtrent 96 pct. af skatteyderne er dækket af undersøgelsen og ca. 90 pct. af de kommunale skatteudskrivende myndigheder. Undersøgelsen forventes derfor at være repræsentativ. Tabel A.1 Kommuner, som ikke deltager i undersøgelsen Kommune Skatteyderantal i 2003 Gentofte Herlev Ishøj Bjergsted Kalundborg Tornved Jelling Hinnerup Dianalund Gørlev Hvidebæk Høng Søllerød Sydlangeland Ølgod Total Total resten af kommunerne Opregningsfaktor 1,046 Kilde: Danmarks Statistik, KL s ressource undersøgelse og BCG-analyse Alle kommuner er ikke repræsenteret i undersøgelsen. Det er derfor nødvendigt at foretage en opregning til landsplan. Som nøgle er anvendt antal skatteydere, da der syntes at være en stærk lineær sammenhæng mellem antal skatteydere og antal årsværk i de kommunale skatteansættende myndigheder, jf. bl.a. Strukturkommissionens betænkning kap 41. Opregningsfaktoren er opgjort til 1,046, da knap 96 pct. af skatteyderne er dækket af undersøgelsen. The Boston Consulting Group

11 3 Sum for del-opgaver sum afviger fra totalen i undersøgelserne Tabel A.2 Anført total og total af del-opgaver, antal årsværk Total i undersøgelser (1) Total del-opgaver Afvigelse Esbjerg Børkop Holstebro Greve, Køge, Solrød, Stevns, Vallø (1) Summen af antal fuldtidsstilling og ubesatte stillinger pr Kilde: KL s ressourceopgørelse og BCG-analyse De fire anførte skatteansættende myndigheders oplysninger varierer markant. Disse er derfor udvalgt til kvalitetssikring. Forskelle i del-opgaver fra ultimo 2002 til ultimo 2003 En stor variation imellem opgørelserne for ultimo 2002 og ultimo 2003 kan være udtryk for tilfældig allokering af ressourcer til de forskellige delfunktioner. Modsat gælder formentlig også, at en del kommuner bl.a. i lyset af muligheden for nye organisationsformer (ligningscentre mv.) har fokuseret på skatteområdet. Generelt har et stort antal kommuner meget få ansatte, hvorfor udviklingen på få tiendedele af et årsværk, giver en markant procentvis ændring. For at modvirke det stokastiske element i data er der taget udgangspunkt i en række grupper. Gruppe 1 Lønmodtager-relateret: Lønmodtagerligning, specielle ligningstyper, forskud og servicebutikker. Etableringen af gruppe 1 er motiveret nedenfor. Gruppe 2 Erhverv og hovedaktionærer: Erhvervsligning og hovedaktionærer. Etableringen af gruppe 2 er motiveret nedenfor. Gruppe 3 Selskabsligning: Selskabsligning Gruppe 4 Administration/støtte: Administration og IT Udvælgelse af kommuner til kvalitetssikring af data finder sted, hvis A. Der for kommunen er sket en ændring på mere end 25 pct. i det samlede antal årsværk, eller B. der er for enkelte grupper delfunktioner er sket en ændring på mere end 35 pct. af årsværkene dog mindst 1,5 årsværk For en række af ligningssamarbejder, som er stiftet efter er udviklingen i ressourceanvendelsen opgjort ved at sammenlægge ressourceforbruget for de enkelte kommuner før etablering af centret og sætte dette i forhold til ressourceforbruget nu, hvor centret er etableret. Ofte er der dog foretaget en re-allokering af ressourcerne ved etablering af ligningscentret, hvorfor der ofte er store udsving i forhold til en organisering The Boston Consulting Group

12 4 i de enkelte kommuner. Det er bl.a. derfor, at der er forholdsvis mange nyetablerede ligningscentre, som er udvalgt til kontrol. Uddybende om baggrunden for etablering af gruppe 1 og 2 Grupperingen af forskudsregistrering, lønmodtagerligning, specielle ligningstyper og servicebutikker i en sammenhængende gruppe (gruppe 1) er bl.a. begrundet med, at Ressourcer til lønmodtagerligning, forskudsregistrering og servicebutik er i en del kommuner integrerede og en eventuel ressourceopdeling blandt disse opgaver er derfor i visse kommuner baseret på et skøn. For at reducere det stokastiske element fra et sådant skøn slås disse grupper sammen Kompetenceprofilen i forskudsregistrering og lønmodtagerligning i store træk er identisk Servicebutikker primært servicerer borgere og derfor er tættest knyttet til lønmodtagerligningen. Hvorvidt det er de nuværende medarbejdere i servicebutikkerne, der bliver i kommuner vides ikke, hvorfor de indgår i undersøgelsen Der generelt er beskæftiget under 1 årsværk per skatteansættende myndighed indenfor specielle ligningstyper og servicebutikker. Desuden har omtrent 90 skatteansættende myndigheder mindre end 2 årsværk i lønmodtagerligningen. Den begrænsede bemanding betyder, at der er et stort stokastisk element i den enkelte kommunes produktivitet i forhold til øvrige kommuner. Der skal således en meget lille ændring i bemandingen for at ændre produktiviteten i kommunen markant Grupperingen af erhvervsligning og hovedaktionærer i en sammenhængende gruppe (gruppe 2) er bl.a. begrundet med, at Hovedaktionærligning er proces- og kompetencemæssigt knyttet tættest til erhvervsligning Der generelt er beskæftiget under 1 årsværk per skatteansættende myndighed hovedaktionærligning (stokastisk element tilsvarende til ovenstående) Kommunale skatteansættende myndigheder udvalgt til check af årsværksoplysninger på baggrund af ovenstående fremgår af tabellen nedenfor. The Boston Consulting Group

13 5 Tabel A.3 Kommuner udvalgt til kvalitetssikring på basis af ændringer mellem år Gns. procentvis udvikling (1) Udvalgte kommuner (2) G1:Lønmodtager, specielle, servicebutik, forskud G2: Erhvervsligning, hovedaktionærer 0% Esbjerg; Grindsted; Års; Langebæk, Møn & Vordingborg; Christiansfeld & Haderslev; Gudme & Svendborg; Aabenraa & Rødekro; Greve, Køge Solrød, Stevns & Vallø; Egebjerg; Tommerup, Vissenbjerg & Aarup; Broby, Ringe & Aarslev; Brønderslev Dronningelund & Løkken-Vrå 2% Græsted-Gilleleje; Fjerritslev; Christiansfeld & Haderslev; Nykøbing & Trundholm; Aabenraa & Rødekro; Greve, Køge, Solrød, Stevns & Vallø; Nordborg G3: Selskabsligning 6% Christiansfeld & Haderslev; Aabenraa & Rødekro; Greve, Køge, Solrød, Stevns & Vallø G4: Adm. og IT 5% København; Slagelse; Esbjerg; Århus, Løgstør; Bornholm; Hedensted, Juelsminde & Tørring- Uldum; Langebæk, Møn & Vordingborg; Christiansfeld & Haderslev; Gudme & Svendborg; Aalborg & Nibe; Greve, Køge, Solrød, Stevns & Vallø; Aabybro, Brovst & Pandrup; Fuglebjerg, Hashøj, Ringsted, Sorø & Stenlille; Hvidovre; Langå; Lunderskov & Kolding Note: For kommuner med mindre udvikling i ressourceforbrug end 35 pct. 2. For kommuner med mere end 1,5 årsværk i den pågældende gruppe og en udvikling på mere end 35 pct. Note 2. For kommuner med større ændring end 1,5 årsværk og i den pågældende gruppe Kilde: KL s ressourceopgørelse og BCG-analyse The Boston Consulting Group

14 6 Oversigt over alle udvalgte kommunale skatteansættende myndigheder Tabel A.3 nedenfor lister alle kommunale skatteansættende myndigheder udvalgt til kvalitetssikring (uanset årsagen til udvælgelse). Tabel A.4: Samlet liste over kommuner udvalgt til kvalitetssikring 1 Bornholm 2 Broby, Ringe & Aarslev 3 Brønderslev, Dronningelund, Løkken-Vrå 4 Børkop 5 Christiansfeld & Haderslev 6 Egebjerg 7 Esbjerg 8 Fjerritslev 9 Fuglebjerg, Hashøj, Ringsted, Sorø & Stenlille 10 Greve, Køge, Solrød, Stevns & Vallø 11 Grindsted 12 Græsted-Gilleleje 13 Gudme & Svendborg 14 Hedensted, Juelsminde & Tørring-Uldum 15 Holstebro 16 Hvidovre 17 København 18 Langebæk, Møn & Vordingborg 19 Langå 20 Lunderskov & Kolding 21 Løgstør 22 Nordborg 23 Nykøbing-Rørvig & Trundholm 24 Slagelse 25 Tommerup, Vissenbjerg, Aarup 26 Aabenraa & Rødekro 27 Aabybro, Brovst & Pandrup 28 Aalborg & Nibe 29 Århus 30 Aars The Boston Consulting Group

15 7 Effekt af kvalitetssikring af årsværksoplysninger Tabel A.4 angiver de kommunale årsværksoplysninger før kvalitetssikring af data. Tabel A.5: Årsværk (sum af alle kommunale skatteansættende myndigheder) før kvalitetssikring af data Del-opgaver Anvendte årsværk i alt Forskudsregistrering 402 Lønmodtagerligning 706 Erhvervsligning Selskabsligning (1) 609 Specielle ligninger 287 Hovedaktionærer 149 IT opgaver 74 Servicebutik 95 Admin. og ledelse 277 I alt (2) (1) Selskabsligning foretages kun i en delmængde af de kommunale enheder på kontrakt for staten (2) Årsværk til sekretariatsbetjening af skatteankenævn ikke inkluderet i undersøgelse ultimo 2003 og derfor heller ikke i ovenstående The Boston Consulting Group

16 8 Tabel A.5 angiver de kommunale årsværksoplysninger efter kvalitetssikring af data. Tabel A.6: Årsværk (sum af alle kommunale skatteansættende myndigheder) efter kvalitetssikring af data Del-opgaver Anvendte årsværk i alt Forskudsregistrering 403 Lønmodtagerligning 725 Erhvervsligning Selskabsligning (1) 635 Specielle ligninger 298 Hovedaktionærer 120 IT opgaver 77 Servicebutik 122 Admin. og ledelse 290 I alt (2) (1) Selskabsligning foretages kun i en delmængde af de kommunale enheder på kontrakt for staten (2) Årsværk til sekretariatsbetjening af skatteankenævn ikke inkluderet i undersøgelse ultimo 2003 og derfor heller ikke i ovenstående The Boston Consulting Group

17 SKATTEMINISTERIET, TOLD- & SKATTESTYRELSEN Potentialet ved en fusioneret skatteadministration Bilag C til rapport: Detaljer om beregning af potentiale fra stordrift

18 FORKLARENDE VARIABLE UNDERSØGT I MULTIPEL REGRESSION Variabel Størrelse Antal skatteydere i gruppen Årsværk i forvaltning Kompetence Andel revisorer pr. årsværk Andel under uddannelse Kompleksitet Andel erhvervsdrivende Andel hovedaktionærer Indkomst per skatteyder Andel indvandrere Andel ejerboliger Uddannelsesniveau Andel udpendlere Andel specielle (skatteydere) Forhøjelser per skatteyder (2) Ændringer pr. skatteyder (2) Andel større virksomheder Andel nye virksomheder Kvalitet Medhold per forhøjelseskroner (2) Medhold per ansættelsesændring (2) Andet Urbaniseringsgrad Generelle administrations-udgifter per indbygger IT pr. borger IT løsninger Beskrivelse / navn i originalkilde Antal skatteydere ( 000) (eks. antal erhvervsdrivende + antal hovedaktionærer etc.) Antal årsværk i skatteforvaltningen (i alt) (1) ÅV i 2066_i_alt_revisorudd / v2066 som procentsats af total ÅV ÅV under uddannelse til totale ÅV i kommunen Antal erhvervsdrivende af total antal skatteydere (ekskl. selskaber) (%) Antal hovedaktionærer af total skatteydere (%) Skattepligtig indkomst pr. skatteyder Statsborgere fra 3.verdenslande pr indbyg. Andel ejerboliger (%) Andel indbyggere m. afsluttet mellem-, lang, eller bachelor-uddannelse (%) Andel udpendlere (%) Antal særlige ikke erhvervsdrivende af total Forhøjelser (3 år gns.) (000 DKK) / antal skatteydere (000) Antal ændringer (3 år gns.) / skatteydere (000) Andel skatteydere (erhverv) med større virksomhed Andel skatteydere (erhverv) med nystartet virksomhed #Medhold / forhøjelseskroner (3 år gns.) (M DKK) #Medhold / ansættelsesændringer (3år) (000) Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Bruttodriftsudgifter pr. indbygger IT udgifter pr. borger i kommunen (DKK) Antal IT-løsninger/moduler benyttet i kommunen ToldSkat Originalkilde KL ressourceredegørelse pr. ultimo 2003 KL ressourceredegørelse pr. ultimo 2003 KL ressourceredegørelse pr. ultimo 2003 ToldSkat ToldSkat ToldSkat Sunheds- og Indenrigsministeriet Sunheds- og Indenrigsministeriet Danmarks Statistik Sunheds- og Indenrigsministeriet ToldSkat ToldSkat ToldSkat ToldSkat ToldSkat ToldSkat Toldskat Toldskat Sunheds- og Indenrigsministeriet Sunheds- og Indenrigsministeriet Toldskat Toldskat (1) Inklusiv selskabsligning (2) Både for lønmodtager-relaterede og erhverv og hovedaktionærer _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -1-

19 VED GENNEMFØRELSE AF MULTIPEL REGRESSIONSANALYSE ER SØGT TAGET HØJDE FOR ADSKILLIGE MULIGE FALDGRUBER Område Undgå multikolinearitet (samvariation mellem forklarende variable) i model Håndtering i beregning Variable, der forventes at udtrykke samme forklaring (f.eks. årsværk og antal skatteydere i administrationsgruppe) regresseres ikke i samme model Inspektion af VIF-faktorer (variance inflation factor) i model Variable med højeste VIF elimineret indtil et VIF-niveau på <3 er opnået. Herfra køres analysen. Alle endelige modeller har en VIF-faktor <2 med klar vægt mod 1 (1) Inkluderer kun signifikante forklarende variable ud af hypoteserede (mulige) forklarende variable Undgå at sammenhænge drives af ekstreme observationer BACKWARD, FORWARD, og STEPWISE regressionsprocedure anvendt Forskellige metoder fremkommer med de samme endelige modeller Effekt af eliminering af ekstreme observationer (f.eks. top 5 10% og bund 5 10% observationer) fra analyse checket ændrer ikke resultatet tilstrækkeligt til at retfærdiggøre udeladelse af disse datapunkter (1) Det vurderes at en VIF under 3-4 er et konservativt udgangspunkt for eliminering af variable, hvilket yderligere bekræftes af den lave kollinaritet i de endelige modeller _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -2-

20 ANALYSE AF STORDRIFTSFORDELE BØR BASERES PÅ PRODUKTIVITETS- ELLER OMKOSTNINGSNØGLETAL Ikke på analyse af totale omkostninger eller ressourceindsats Illustration Fordele og ulemper Baseret på nøgletal for produktivitet eller omkostninger Normaliserer input så overdetermineret model undgås Giver det klareste billede af størrelsen af stordriftsfordele og effekt af andre forklarende variable Antal skatteydere Baseret på totale omkostninger eller ressourceindsats Årsværk Meget høj forklaringsgrad følger nærmest pr. automatik modellen bliver overdetermineret Dette medfører en overvurdering af betydningen af stordrift Antal skatteydere Andre forklarende variable drukner pga. den overdeterminerede model _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt ÅV/ skatteydere -3-

21 Justering for rammebetingelser JUSTERING AF OBSERVATIONER FOR SIGNIFIKANTE FORKLARENDE VARIABLE (I) For at sikre at kommuner straffes eller belønnes hensigtsmæssigt på grund af rammebetingelser justeres der for fundne signifikante variable Dette gøres ved at finde landsgennemsnittet for den signifikante forklarende variable og finde Delta til kommunes faktiske observerede værdi på variablen Dette Delta ganges så med koefficienten for den forklarende variabel fundet ved den multiple regressionen. Resultatet er et mål for hvor stor en del af effektiviteten (ÅV/skatteyder), der forklares af variablen (dvs. rammebetingelsen) For variable, hvor der er en positiv koefficient, betyder, det at der bruges flere ÅV/skatteyder, hvis værdien af rammebetingelsen er højere en gennemsnittet I dette tilfælde justeres effektiviteten opad (dvs. ÅV/skatteyder sænkes), så kommunen bliver ligeså effektiv, som havde den haft landsgennemsnittet som rammebetingelse (kommunen undgår med andre ord at blive straffet, fordi den har hårdere rammebetingelser end gennemsnittet) _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -4-

22 Justering for rammebetingelser JUSTERING AF OBSERVATIONER FOR SIGNIFIKANTE FORKLARENDE VARIABLE (II) Ligger kommunen under landsgennemsnittet, hvor der findes en positiv sammenhæng mellem ÅV/skatteyder og rammebetingelsen, skal den justeres, så den bliver tilsvarende mindre effektiv (f.eks. ÅV/skatteyder hæves) Er der en negativ koefficient vil ÅV/skatteyder falde jo større den forklarende variabel bliver. Eksempel: jo flere skatteydere desto lavere ÅV/skatteyder. I dette tilfælde vil justeringen af effektiviteten i forhold til landsgennemsnittet være modsat tilfældet ovenfor med positiv sammenhæng Der justeres ikke for den forklarende effekt af antal skatteydere, da det netop er denne effekt, der ønskes isoleret og beregnet ved stordriftsberegningen På næste slide følger eksempel på udregningen _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -5-

23 Justering for rammebetingelser JUSTERING AF OBSERVATIONER FOR SIGNIFIKANTE FORKLARENDE VARIABLE (III) Beregningseksempel: Her fra gruppen Alle (eksklusiv selskaber) Gladsaxe kommune Faktisk effektivitet før justering (ÅV/skatteyder ( 000)): 0,90 Forklarende variabel: Observation Landsgns. Koefficient Andel erhvervsdrivende 6,12% 11% 3,460 Andel revisorer 41,5% 40% 3,03E 01 Forhøjelser pr. skatteyder 0,90 0,65 0,129 Andel højtuddannede 38,25% 14% 6,936E 01 Beregning af justeret effektivitet: 0,90+(0,11 0,0612)x3,46+(0,4 0,415)x( 3,303E-01)+(0,65-0,9)x(0,129)+(0,14 0,3825)x6,936E-01 = 0,88 (den justerede effektivitet) (ÅV/skatteyder ( 000)) Der justeres for de forklarende variable, der er fundet signifikante (udover antal skatteydere/stordrift) _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -6-

24 Stordrift STORDRIFTSBEREGNING (I) BCG undersøger effekten af størrelses-/volumenændringer ved at beregne en stordriftsfaktor Stordriftsfaktoren fortæller, hvor meget effektiviteten (enhedsprisen) vil forbedres (falde) ved en fordobling i størrelse Den simple beregning for en fordobling lyder: Ny enhedspris = Stordriftsfaktor x gammel enhedspris eller C ny = s x C gammel Stordriftsfaktoren findes ved at undersøge den proportionelle sammenhæng mellem enhedspris og volumen. Dette gøres ved at regressere logaritmen af hhv. enhedspris og volumen og finde trendlinien: Log (enhedspris) = a + b x log (volumen) _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -7-

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Marginalskatterne efter Pinsepakken

Marginalskatterne efter Pinsepakken Marginalskatterne efter Pinsepakken Peter Guldager lektor, cand.polit. Nationaløkonomisk Institut Handelshøjskolen i Århus Resumé Et væsentligt element i pinsepakken var en nedsættelse af bundskatteprocenten

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

STATUS 2014. Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 Røde Kors-afdelinger med besøgstjeneste... 4 Andre former for aktiviteter... 8 Besøgsmodtagere...

Læs mere

Strukturreform. Udmøntningsplan

Strukturreform. Udmøntningsplan Strukturreform Udmøntningsplan September 2004 Aftale om struktur- og opgavereform Indledning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 24. juni 2004 aftale om strukturreform.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Privat Børnepasning Dagplejeformidlingen Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V. Dagplejeformidlingen i Glostrup Rådhusvej 2 2600 Glostrup

Privat Børnepasning Dagplejeformidlingen Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V. Dagplejeformidlingen i Glostrup Rådhusvej 2 2600 Glostrup Socialcentret Vesterbro Matthæusgade 37 1666 København V 12538 Privat Børnepasning Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V Dagplejekontoret Svendborggade 5 2100 København Ø 12734 13833 Birgit Jørgensen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Kommunernes tilbud på stammeområdet

Kommunernes tilbud på stammeområdet Kommunernes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen maj 2004 Per Fabæch Knudsen: Kommunernes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: 87-90588-11-8

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere