POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport"

Transkript

1 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005

2 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade København K Maj 2005

3 BILAG A: KOMMISSORIUM FRA OPGAVENS UDBUDSMATERIALE The Boston Consulting Group

4 07. december 2004 Bilag 1 Kravspecifikation for en analyse af potentialet ved en fusioneret skatteadministration 1. Baggrund Regeringen indgik i juni 2004 aftale med Dansk Folkeparti om fusionering af den statslige og kommunale skatteforvaltning. Regeringen ønsker de økonomiske konsekvenser heraf estimeret. I lyset af bl.a. Strukturkommissionens betænkning forventer regeringen, at der vil være såvel en produktivitets- som en synergigevinst ved fusionen af de kommunale og statslige skatteforvaltninger. Produktivitetsgevinsten er knyttet til en betragtelig reduktion i antallet af personskatteenheder, idet der fremover vil være 30 skattecentre mod i dag ca. 210 enheder. Personskatteopgaverne omfatter ligning af lønmodtagere og pensionister, selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og særlige skatteydergrupper. Synergieffekter er knyttet til fusionen af det nuværende ToldSkat og personskatteopgaverne i kommunerne, idet en række planlægnings-, tilsyns-, ledelses-, klage- og fællesfunktioner kan sammenlægges. Endvidere kan den egentlige skatteog afgiftsadministration forbedres, f.eks. kan der kontrolleres for flere skatte- og afgiftsarter på samme tid. I dag er momskontrol en statslig opgave og indkomstskattekontrol en kommunal opgave. Den nuværende organisering giver således et overlap i opgavevaretagelsen og dermed dobbeltarbejde både i ToldSkat og kommunerne. Der vil herudover være tværgående effekter, idet regelforenkling og systemmodernisering af skatte- og afgiftssystemerne giver besparelser på tværs af såvel det nuværende ToldSkat som personskatteopgaverne. Effekten er ikke knyttet til kommunalreformen. Effekten af disse tiltag er vurderet, og indgår derfor som en forudsætning i analysen. Fusioneringen af inddrivelsesopgaven er ikke omfattet af analysen. Tilbudsgiver skal ikke analysere den fremtidige IT-understøttelse, idet denne vil blive analyseret i et særskilt projekt. Det må påregnes, at der skal ske koordine Side 1 af 5

5 07. december 2004 ring med dette projekt, ligesom konklusioner og materiale fra IT-projektet stilles til rådighed for tilbudsgiver. 2. Projektbeskrivelse Hovedformålet med analysen er at give et grundlag for vurdering af det langsigtede effektiviseringspotentiale efter enhedsorganiseringen på skatteområdet ved et uændret kontrol- og serviceniveau. Bidraget skal bestå i en kvalificering af de hidtidige skøn over det langsigtede effektiviseringspotentiale ved fusioneringen af den statslige skatte- og afgiftsadministration med den kommunale skatteligning. Analysen skal afdække potentialet ved et uændret kontrol- og serviceniveau, det vil sige med udgangspunkt i samme overordnede forudsætninger som Finansministeriet og Skatteministeriet har lagt til grund i de hidtidige analyser. Finansministeriet og Skatteministeriet har tidligere skønnet potentialet til mellem årsværk og årsværk. Det bagvedliggende datamateriale indgår i analysen og skal i givet fald revurderes og suppleres for så vidt de ikke findes fyldestgørende. Potentialet skal opgøres for de enkelte år, indtil det fulde potentiale er realiseret. Der skal derfor vurderes med hvilken hastighed det er muligt at realisere effektiviseringerne på de enkelte delområder. De forudsætninger, der gøres i de enkelte elementer af analysen skal være så eksplicitte, at de muliggør en stillingtagen til, hvorvidt det enkelte element er muligt og ønskeligt at gennemføre. Det forventes, at opgørelsen af det fremtidige ressourceforbrug baseres på en række delanalyser. Nedenfor er til inspiration nævnt eksempler på forskellige delanalyser, som kan indgå. Tilbudsgiver opfordres til at beskrive hvilke analyser, som vil blive gennemført for at opgøre potentiale og fremtidig ressourceforbrug til skatte- og afgiftsopgaven. 1. De kommunale administrative udgifter til skatteopgaven Opgørelsen skal ses i sammenhæng med de primo 2005 fastlagte kommunaløkonomiske konsekvenser af en fusioneret skatteadministration. Udgifterne kan eventuelt fordeles på arbejdsprocesser som fx forskud, ligning af lønmodtagere og pensionister, erhvervsligning, ligning af hovedaktionærer, ligning af særlige skatteydere, ligning af selskaber, støttefunktioner, ledelse. Ved opgørelse af arbejdsprocessernes udgifter tillægges den forholdsmæssige andel af ledelse og øvrige overhead. Det skal fremgå, hvilken andel af Side 2 af 5

6 07. december 2004 udgifter til arbejdsprocessen, som anvendes direkte på opgaven, og hvilken del som er en indirekte udgift til ledelse, administration mv. 2. For hver af de udvalgte arbejdsprocesser opstilles et produktivitetsmål, idet udgifterne sættes i forhold til produktionen fx antal sager eller lignende. 3. Sammenligning af de kommunale arbejdsprocesser mhp. kortlægning af bestpractice. Arbejdsprocesser der formentlig er relevante er: borgerbetjening, forskud, lønmodtagerligning, erhvervsligning, ligning af hovedaktionærer, ligning af selskaber, ligning af specielle skattetyper, støttefunktioner, ledelse. 4. Scenarier for de administrative gevinster for de enkelte arbejdsprocesser ved opnåelse af bestpractice 5. Scenarier for yderligere administrative gevinster i de eksisterende kommunale administrative opgaver ved fx reorganisering i form af etablering af administrative fællesskaber (shared service). Der kan eventuelt opstilles flere modeller for shared service. 6. Scenarier for omlægning af arbejdsgange med henblik på en større grad af integration af arbejdsgange og processer med den statslige forvaltning. De relevante processer er formentlig moms, selskabsskat og told. 7. Scenarier for fusioneringen af arbejdsprocesser, idet omlægningen af arbejdsgange bl.a. overvejes for forskellige segmenter af skatteydere. 8. Synergigevinster ved forskellige scenarier for reorganisering eller fusionering af de eksisterende kommunale arbejdsprocesser med tilsvarende eller overlappende processer i ToldSkat. Overlappende eller lignende processer kan fx være momsopkrævning eller selskabsskat. 9. Opstilling og overvejelser i forhold til opgaver, som evt. på sigt bør placeres i alle skattecentre og opgaver, som alene bør placeres i et mindre antal centre. Der tages udgangspunkt i 30 navngivne centre. 3. Forudsætninger for analysen Skatteministeriet og Finansministeriet stiller det i 2003 og 2004 udarbejdede analysemateriale materiale til rådighed. Der kan herudover være behov for at foretage interviews i ToldSkat og kommunerne. Fusionen finder sted 1. juli Det konkrete arbejde med fusionen foregår i fusionsorganisationen i ToldSkat med deltagelse af medarbejdere fra kommunerne og staten. Dette arbejde vil fortsætte og de nødvendige beslutninger for at sikre en succesfuld fusion vil blive truffet undervejs. Analysens resultater vil løbende kunne indgå i fusionsorganisationens arbejde. Ligesom analysen vil kunne danne baggrund for det videre arbejde og den fremtidige opgavetilrettelæggelse. Analysen tager udgangspunkt i den geografiske placering af de fremtidige skattecentre, jfr. vedlagte oversigt Side 3 af 5

7 07. december 2004 Analysen skal ligeledes have som forudsætning, at opgaveløsningen i det væsentligste skal udføres med udgangspunkt i den kompetencemasse (de medarbejdere), der er til rådighed ved fusionen. Der skal i forlængelse af konsulentundersøgelsen foretages en vurdering af organisationens behov for kompetenceudvikling af allerede ansatte medarbejdere samt behovet for nyrekruttering. Denne opgave er ikke omfattet af den aktuelle konsulentundersøgelse. Analysen skal endvidere inddrage principperne for organisering af den nye enhedsforvaltning på skatte- og afgiftsområdet, jf. bl.a. punkt 9 ovenfor. På kort sigt kan der tages udgangspunkt i de principper der måtte være fastlagt af Skatteministeriet. På længere sigt kan scenarierne vurderes uafhængigt heraf. 4. Organisering af arbejdet mv. Analysearbejdet forestås af en styregruppe. Skatteministeriet varetager formandskabet for gruppen. Styregruppen skal udpege det konsulentfirma, der skal gennemføre analysen og varetage opgaven som hvervgiver i forhold til konsulentfirmaet. Styregruppen består af følgende: Finansministeriet Skatteministeriets departement ToldSkat Konsulentfirmaet deltager efter behov i styregruppens møder. Konsulentfirmaet fastlægger en detaljeret tidsplan for det videre arbejde, således at arbejdet kan afsluttes senest 1. maj Tidsplanen godkendes af styregruppen Side 4 af 5

8 07. december 2004 Materialeoversigt 1. Beregning af stordrift på personligningsområdet Notat. Planlægningsafdelingen. Juli Beregning af synergieffekter vedrørende kontrol og revision. Notat. Planlægningsafdelingen. Juli Beregning af årsværksforbruget på ledelsesområdet i den fusionerede organisation. Notat. Planlægningsafdelingen. Juli Beregning af synergieffekter vedr. afgørelser og samt information og vejledning. Notat. Planlægningsafdelingen. Juli Besparelse i forbindelse med systemmodernisering. Notat. Planlægningsafdelingen. August Om årsværksforbruget i den fusionerede told- og skatteforvaltning. Notat. Planlægningsafdelingen. August Skatteministeriets reviderede oplæg til Ø-udvalget (Baggrundsnotat). Planlægningsafdelingen. September Oversigt over placering af skattecentre Aalborg Ballerup Billund Esbjerg Fredensborg Frederikssund Grenå Haderslev Herning Hjørring Holbæk Horsens Høje-Taastrup Korsør København Køge Maribo Middelfart Nærum Næstved Odense Randers Roskilde Rønne Skive Struer Svendborg Thisted Tønder Århus Side 5 af 5

9 1 BILAG B: KVALITETSSIKRING AF KOMMUNALE ÅRSVÆRKOPLYSNINGER Analysen af produktivitetsgevinster er baseret på de kommunale årsværksoplysninger (som indberettet til KL) pr. ultimo Undersøgelsen gennemføres ved udsendelse af et spørgeskema, hvor kommunerne dels svarer på det samlede antal årsværk dels fordeling af disse på en række underfunktioner (lønmodtagerligning, forskud, erhverv, selskabsligning, specielle ligningstyper, hovedaktionærer, ledelse og administration, IT, sekretariatsbetjening af skatteankenævn og servicebutikker), samt en række øvrige spørgsmål om uddannelse, skatteforvaltningens organisatoriske placering mv. Det vurderes at kvaliteten af det samlede antal årsværk er rimelig god, da skatteforvaltningen i de fleste kommuner er en adskilt enhed, og derfor forholdsvis let at opgøre. For visse, særligt mindre, kommuner vil opgørelse af administrative funktioner dog kunne være påvirket af, hvilke funktioner, der er placeret i skatteadministrationen hhv. i kommunen i øvrigt (indirekte støtteårsværk). Desuden kan der være nogen usikkerhed forbundet med opgørelserne, idet de ikke er resultatet af en egentlig registrering, men baseres på kommunernes svar på et spørgeskema for KL. Derfor er foretaget en kvalitetssikring af de modtagne ressourceoplysninger fra 30 udvalgte kommunale skatteansættende myndigheder. I nogle tilfælde syntes tallene at kunne være behæftede med sådanne fejl, at en kvalitetssikring er nødvendig. Der er gennemført tre opgørelser/analyser for at kortlægge kvaliteten og repræsentativiteten af de modtagne data. Følgende forhold er undersøgt: 1) Andel af skatteydere, som er dækket af undersøgelsen 2) Er det totale antal anførte årsværk i undersøgelsen en sum af de anførte delfunktioner. Er der med andre ord regnet rigtigt? 3) Hvad er de relative forskelle i de enkelte delfunktioners vægt fra ultimo 2002 til ultimo 2003 i de enkelte kommuners besvarelse? Hvis der er stor variation, kan det være udtryk for tilfældig allokering af ressourcer til de forskellige delfunktioner, hvorfor der skal tolkes med varsomhed på kommunernes forbrug på de enkelte delfunktioner Nedenfor beskrives disse tre områder herunder den nærmere udvælgelse af kommunale skatteansættende myndigheder til kvalitetssikring af data og de kommunale skatteansættende myndigheder faktisk udvalgt til kvalitetssikring. Ved gennemførelsen af kvalitetssikringen blev kommunerne bedt om at tage udgangspunkt i organiseringen og bemandingen per The Boston Consulting Group

10 2 Undersøgelsen er repræsentativ 96 pct. skatteyderne er dækket En række kommuner har således ikke leveret oplysninger til undersøgelsen. Det samlede antal årsværk for de deltagende kommuner afspejler således ikke det samlede forbrug i landets kommunale skatteansættende myndigheder. Omtrent 96 pct. af skatteyderne er dækket af undersøgelsen og ca. 90 pct. af de kommunale skatteudskrivende myndigheder. Undersøgelsen forventes derfor at være repræsentativ. Tabel A.1 Kommuner, som ikke deltager i undersøgelsen Kommune Skatteyderantal i 2003 Gentofte Herlev Ishøj Bjergsted Kalundborg Tornved Jelling Hinnerup Dianalund Gørlev Hvidebæk Høng Søllerød Sydlangeland Ølgod Total Total resten af kommunerne Opregningsfaktor 1,046 Kilde: Danmarks Statistik, KL s ressource undersøgelse og BCG-analyse Alle kommuner er ikke repræsenteret i undersøgelsen. Det er derfor nødvendigt at foretage en opregning til landsplan. Som nøgle er anvendt antal skatteydere, da der syntes at være en stærk lineær sammenhæng mellem antal skatteydere og antal årsværk i de kommunale skatteansættende myndigheder, jf. bl.a. Strukturkommissionens betænkning kap 41. Opregningsfaktoren er opgjort til 1,046, da knap 96 pct. af skatteyderne er dækket af undersøgelsen. The Boston Consulting Group

11 3 Sum for del-opgaver sum afviger fra totalen i undersøgelserne Tabel A.2 Anført total og total af del-opgaver, antal årsværk Total i undersøgelser (1) Total del-opgaver Afvigelse Esbjerg Børkop Holstebro Greve, Køge, Solrød, Stevns, Vallø (1) Summen af antal fuldtidsstilling og ubesatte stillinger pr Kilde: KL s ressourceopgørelse og BCG-analyse De fire anførte skatteansættende myndigheders oplysninger varierer markant. Disse er derfor udvalgt til kvalitetssikring. Forskelle i del-opgaver fra ultimo 2002 til ultimo 2003 En stor variation imellem opgørelserne for ultimo 2002 og ultimo 2003 kan være udtryk for tilfældig allokering af ressourcer til de forskellige delfunktioner. Modsat gælder formentlig også, at en del kommuner bl.a. i lyset af muligheden for nye organisationsformer (ligningscentre mv.) har fokuseret på skatteområdet. Generelt har et stort antal kommuner meget få ansatte, hvorfor udviklingen på få tiendedele af et årsværk, giver en markant procentvis ændring. For at modvirke det stokastiske element i data er der taget udgangspunkt i en række grupper. Gruppe 1 Lønmodtager-relateret: Lønmodtagerligning, specielle ligningstyper, forskud og servicebutikker. Etableringen af gruppe 1 er motiveret nedenfor. Gruppe 2 Erhverv og hovedaktionærer: Erhvervsligning og hovedaktionærer. Etableringen af gruppe 2 er motiveret nedenfor. Gruppe 3 Selskabsligning: Selskabsligning Gruppe 4 Administration/støtte: Administration og IT Udvælgelse af kommuner til kvalitetssikring af data finder sted, hvis A. Der for kommunen er sket en ændring på mere end 25 pct. i det samlede antal årsværk, eller B. der er for enkelte grupper delfunktioner er sket en ændring på mere end 35 pct. af årsværkene dog mindst 1,5 årsværk For en række af ligningssamarbejder, som er stiftet efter er udviklingen i ressourceanvendelsen opgjort ved at sammenlægge ressourceforbruget for de enkelte kommuner før etablering af centret og sætte dette i forhold til ressourceforbruget nu, hvor centret er etableret. Ofte er der dog foretaget en re-allokering af ressourcerne ved etablering af ligningscentret, hvorfor der ofte er store udsving i forhold til en organisering The Boston Consulting Group

12 4 i de enkelte kommuner. Det er bl.a. derfor, at der er forholdsvis mange nyetablerede ligningscentre, som er udvalgt til kontrol. Uddybende om baggrunden for etablering af gruppe 1 og 2 Grupperingen af forskudsregistrering, lønmodtagerligning, specielle ligningstyper og servicebutikker i en sammenhængende gruppe (gruppe 1) er bl.a. begrundet med, at Ressourcer til lønmodtagerligning, forskudsregistrering og servicebutik er i en del kommuner integrerede og en eventuel ressourceopdeling blandt disse opgaver er derfor i visse kommuner baseret på et skøn. For at reducere det stokastiske element fra et sådant skøn slås disse grupper sammen Kompetenceprofilen i forskudsregistrering og lønmodtagerligning i store træk er identisk Servicebutikker primært servicerer borgere og derfor er tættest knyttet til lønmodtagerligningen. Hvorvidt det er de nuværende medarbejdere i servicebutikkerne, der bliver i kommuner vides ikke, hvorfor de indgår i undersøgelsen Der generelt er beskæftiget under 1 årsværk per skatteansættende myndighed indenfor specielle ligningstyper og servicebutikker. Desuden har omtrent 90 skatteansættende myndigheder mindre end 2 årsværk i lønmodtagerligningen. Den begrænsede bemanding betyder, at der er et stort stokastisk element i den enkelte kommunes produktivitet i forhold til øvrige kommuner. Der skal således en meget lille ændring i bemandingen for at ændre produktiviteten i kommunen markant Grupperingen af erhvervsligning og hovedaktionærer i en sammenhængende gruppe (gruppe 2) er bl.a. begrundet med, at Hovedaktionærligning er proces- og kompetencemæssigt knyttet tættest til erhvervsligning Der generelt er beskæftiget under 1 årsværk per skatteansættende myndighed hovedaktionærligning (stokastisk element tilsvarende til ovenstående) Kommunale skatteansættende myndigheder udvalgt til check af årsværksoplysninger på baggrund af ovenstående fremgår af tabellen nedenfor. The Boston Consulting Group

13 5 Tabel A.3 Kommuner udvalgt til kvalitetssikring på basis af ændringer mellem år Gns. procentvis udvikling (1) Udvalgte kommuner (2) G1:Lønmodtager, specielle, servicebutik, forskud G2: Erhvervsligning, hovedaktionærer 0% Esbjerg; Grindsted; Års; Langebæk, Møn & Vordingborg; Christiansfeld & Haderslev; Gudme & Svendborg; Aabenraa & Rødekro; Greve, Køge Solrød, Stevns & Vallø; Egebjerg; Tommerup, Vissenbjerg & Aarup; Broby, Ringe & Aarslev; Brønderslev Dronningelund & Løkken-Vrå 2% Græsted-Gilleleje; Fjerritslev; Christiansfeld & Haderslev; Nykøbing & Trundholm; Aabenraa & Rødekro; Greve, Køge, Solrød, Stevns & Vallø; Nordborg G3: Selskabsligning 6% Christiansfeld & Haderslev; Aabenraa & Rødekro; Greve, Køge, Solrød, Stevns & Vallø G4: Adm. og IT 5% København; Slagelse; Esbjerg; Århus, Løgstør; Bornholm; Hedensted, Juelsminde & Tørring- Uldum; Langebæk, Møn & Vordingborg; Christiansfeld & Haderslev; Gudme & Svendborg; Aalborg & Nibe; Greve, Køge, Solrød, Stevns & Vallø; Aabybro, Brovst & Pandrup; Fuglebjerg, Hashøj, Ringsted, Sorø & Stenlille; Hvidovre; Langå; Lunderskov & Kolding Note: For kommuner med mindre udvikling i ressourceforbrug end 35 pct. 2. For kommuner med mere end 1,5 årsværk i den pågældende gruppe og en udvikling på mere end 35 pct. Note 2. For kommuner med større ændring end 1,5 årsværk og i den pågældende gruppe Kilde: KL s ressourceopgørelse og BCG-analyse The Boston Consulting Group

14 6 Oversigt over alle udvalgte kommunale skatteansættende myndigheder Tabel A.3 nedenfor lister alle kommunale skatteansættende myndigheder udvalgt til kvalitetssikring (uanset årsagen til udvælgelse). Tabel A.4: Samlet liste over kommuner udvalgt til kvalitetssikring 1 Bornholm 2 Broby, Ringe & Aarslev 3 Brønderslev, Dronningelund, Løkken-Vrå 4 Børkop 5 Christiansfeld & Haderslev 6 Egebjerg 7 Esbjerg 8 Fjerritslev 9 Fuglebjerg, Hashøj, Ringsted, Sorø & Stenlille 10 Greve, Køge, Solrød, Stevns & Vallø 11 Grindsted 12 Græsted-Gilleleje 13 Gudme & Svendborg 14 Hedensted, Juelsminde & Tørring-Uldum 15 Holstebro 16 Hvidovre 17 København 18 Langebæk, Møn & Vordingborg 19 Langå 20 Lunderskov & Kolding 21 Løgstør 22 Nordborg 23 Nykøbing-Rørvig & Trundholm 24 Slagelse 25 Tommerup, Vissenbjerg, Aarup 26 Aabenraa & Rødekro 27 Aabybro, Brovst & Pandrup 28 Aalborg & Nibe 29 Århus 30 Aars The Boston Consulting Group

15 7 Effekt af kvalitetssikring af årsværksoplysninger Tabel A.4 angiver de kommunale årsværksoplysninger før kvalitetssikring af data. Tabel A.5: Årsværk (sum af alle kommunale skatteansættende myndigheder) før kvalitetssikring af data Del-opgaver Anvendte årsværk i alt Forskudsregistrering 402 Lønmodtagerligning 706 Erhvervsligning Selskabsligning (1) 609 Specielle ligninger 287 Hovedaktionærer 149 IT opgaver 74 Servicebutik 95 Admin. og ledelse 277 I alt (2) (1) Selskabsligning foretages kun i en delmængde af de kommunale enheder på kontrakt for staten (2) Årsværk til sekretariatsbetjening af skatteankenævn ikke inkluderet i undersøgelse ultimo 2003 og derfor heller ikke i ovenstående The Boston Consulting Group

16 8 Tabel A.5 angiver de kommunale årsværksoplysninger efter kvalitetssikring af data. Tabel A.6: Årsværk (sum af alle kommunale skatteansættende myndigheder) efter kvalitetssikring af data Del-opgaver Anvendte årsværk i alt Forskudsregistrering 403 Lønmodtagerligning 725 Erhvervsligning Selskabsligning (1) 635 Specielle ligninger 298 Hovedaktionærer 120 IT opgaver 77 Servicebutik 122 Admin. og ledelse 290 I alt (2) (1) Selskabsligning foretages kun i en delmængde af de kommunale enheder på kontrakt for staten (2) Årsværk til sekretariatsbetjening af skatteankenævn ikke inkluderet i undersøgelse ultimo 2003 og derfor heller ikke i ovenstående The Boston Consulting Group

17 SKATTEMINISTERIET, TOLD- & SKATTESTYRELSEN Potentialet ved en fusioneret skatteadministration Bilag C til rapport: Detaljer om beregning af potentiale fra stordrift

18 FORKLARENDE VARIABLE UNDERSØGT I MULTIPEL REGRESSION Variabel Størrelse Antal skatteydere i gruppen Årsværk i forvaltning Kompetence Andel revisorer pr. årsværk Andel under uddannelse Kompleksitet Andel erhvervsdrivende Andel hovedaktionærer Indkomst per skatteyder Andel indvandrere Andel ejerboliger Uddannelsesniveau Andel udpendlere Andel specielle (skatteydere) Forhøjelser per skatteyder (2) Ændringer pr. skatteyder (2) Andel større virksomheder Andel nye virksomheder Kvalitet Medhold per forhøjelseskroner (2) Medhold per ansættelsesændring (2) Andet Urbaniseringsgrad Generelle administrations-udgifter per indbygger IT pr. borger IT løsninger Beskrivelse / navn i originalkilde Antal skatteydere ( 000) (eks. antal erhvervsdrivende + antal hovedaktionærer etc.) Antal årsværk i skatteforvaltningen (i alt) (1) ÅV i 2066_i_alt_revisorudd / v2066 som procentsats af total ÅV ÅV under uddannelse til totale ÅV i kommunen Antal erhvervsdrivende af total antal skatteydere (ekskl. selskaber) (%) Antal hovedaktionærer af total skatteydere (%) Skattepligtig indkomst pr. skatteyder Statsborgere fra 3.verdenslande pr indbyg. Andel ejerboliger (%) Andel indbyggere m. afsluttet mellem-, lang, eller bachelor-uddannelse (%) Andel udpendlere (%) Antal særlige ikke erhvervsdrivende af total Forhøjelser (3 år gns.) (000 DKK) / antal skatteydere (000) Antal ændringer (3 år gns.) / skatteydere (000) Andel skatteydere (erhverv) med større virksomhed Andel skatteydere (erhverv) med nystartet virksomhed #Medhold / forhøjelseskroner (3 år gns.) (M DKK) #Medhold / ansættelsesændringer (3år) (000) Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Bruttodriftsudgifter pr. indbygger IT udgifter pr. borger i kommunen (DKK) Antal IT-løsninger/moduler benyttet i kommunen ToldSkat Originalkilde KL ressourceredegørelse pr. ultimo 2003 KL ressourceredegørelse pr. ultimo 2003 KL ressourceredegørelse pr. ultimo 2003 ToldSkat ToldSkat ToldSkat Sunheds- og Indenrigsministeriet Sunheds- og Indenrigsministeriet Danmarks Statistik Sunheds- og Indenrigsministeriet ToldSkat ToldSkat ToldSkat ToldSkat ToldSkat ToldSkat Toldskat Toldskat Sunheds- og Indenrigsministeriet Sunheds- og Indenrigsministeriet Toldskat Toldskat (1) Inklusiv selskabsligning (2) Både for lønmodtager-relaterede og erhverv og hovedaktionærer _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -1-

19 VED GENNEMFØRELSE AF MULTIPEL REGRESSIONSANALYSE ER SØGT TAGET HØJDE FOR ADSKILLIGE MULIGE FALDGRUBER Område Undgå multikolinearitet (samvariation mellem forklarende variable) i model Håndtering i beregning Variable, der forventes at udtrykke samme forklaring (f.eks. årsværk og antal skatteydere i administrationsgruppe) regresseres ikke i samme model Inspektion af VIF-faktorer (variance inflation factor) i model Variable med højeste VIF elimineret indtil et VIF-niveau på <3 er opnået. Herfra køres analysen. Alle endelige modeller har en VIF-faktor <2 med klar vægt mod 1 (1) Inkluderer kun signifikante forklarende variable ud af hypoteserede (mulige) forklarende variable Undgå at sammenhænge drives af ekstreme observationer BACKWARD, FORWARD, og STEPWISE regressionsprocedure anvendt Forskellige metoder fremkommer med de samme endelige modeller Effekt af eliminering af ekstreme observationer (f.eks. top 5 10% og bund 5 10% observationer) fra analyse checket ændrer ikke resultatet tilstrækkeligt til at retfærdiggøre udeladelse af disse datapunkter (1) Det vurderes at en VIF under 3-4 er et konservativt udgangspunkt for eliminering af variable, hvilket yderligere bekræftes af den lave kollinaritet i de endelige modeller _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -2-

20 ANALYSE AF STORDRIFTSFORDELE BØR BASERES PÅ PRODUKTIVITETS- ELLER OMKOSTNINGSNØGLETAL Ikke på analyse af totale omkostninger eller ressourceindsats Illustration Fordele og ulemper Baseret på nøgletal for produktivitet eller omkostninger Normaliserer input så overdetermineret model undgås Giver det klareste billede af størrelsen af stordriftsfordele og effekt af andre forklarende variable Antal skatteydere Baseret på totale omkostninger eller ressourceindsats Årsværk Meget høj forklaringsgrad følger nærmest pr. automatik modellen bliver overdetermineret Dette medfører en overvurdering af betydningen af stordrift Antal skatteydere Andre forklarende variable drukner pga. den overdeterminerede model _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt ÅV/ skatteydere -3-

21 Justering for rammebetingelser JUSTERING AF OBSERVATIONER FOR SIGNIFIKANTE FORKLARENDE VARIABLE (I) For at sikre at kommuner straffes eller belønnes hensigtsmæssigt på grund af rammebetingelser justeres der for fundne signifikante variable Dette gøres ved at finde landsgennemsnittet for den signifikante forklarende variable og finde Delta til kommunes faktiske observerede værdi på variablen Dette Delta ganges så med koefficienten for den forklarende variabel fundet ved den multiple regressionen. Resultatet er et mål for hvor stor en del af effektiviteten (ÅV/skatteyder), der forklares af variablen (dvs. rammebetingelsen) For variable, hvor der er en positiv koefficient, betyder, det at der bruges flere ÅV/skatteyder, hvis værdien af rammebetingelsen er højere en gennemsnittet I dette tilfælde justeres effektiviteten opad (dvs. ÅV/skatteyder sænkes), så kommunen bliver ligeså effektiv, som havde den haft landsgennemsnittet som rammebetingelse (kommunen undgår med andre ord at blive straffet, fordi den har hårdere rammebetingelser end gennemsnittet) _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -4-

22 Justering for rammebetingelser JUSTERING AF OBSERVATIONER FOR SIGNIFIKANTE FORKLARENDE VARIABLE (II) Ligger kommunen under landsgennemsnittet, hvor der findes en positiv sammenhæng mellem ÅV/skatteyder og rammebetingelsen, skal den justeres, så den bliver tilsvarende mindre effektiv (f.eks. ÅV/skatteyder hæves) Er der en negativ koefficient vil ÅV/skatteyder falde jo større den forklarende variabel bliver. Eksempel: jo flere skatteydere desto lavere ÅV/skatteyder. I dette tilfælde vil justeringen af effektiviteten i forhold til landsgennemsnittet være modsat tilfældet ovenfor med positiv sammenhæng Der justeres ikke for den forklarende effekt af antal skatteydere, da det netop er denne effekt, der ønskes isoleret og beregnet ved stordriftsberegningen På næste slide følger eksempel på udregningen _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -5-

23 Justering for rammebetingelser JUSTERING AF OBSERVATIONER FOR SIGNIFIKANTE FORKLARENDE VARIABLE (III) Beregningseksempel: Her fra gruppen Alle (eksklusiv selskaber) Gladsaxe kommune Faktisk effektivitet før justering (ÅV/skatteyder ( 000)): 0,90 Forklarende variabel: Observation Landsgns. Koefficient Andel erhvervsdrivende 6,12% 11% 3,460 Andel revisorer 41,5% 40% 3,03E 01 Forhøjelser pr. skatteyder 0,90 0,65 0,129 Andel højtuddannede 38,25% 14% 6,936E 01 Beregning af justeret effektivitet: 0,90+(0,11 0,0612)x3,46+(0,4 0,415)x( 3,303E-01)+(0,65-0,9)x(0,129)+(0,14 0,3825)x6,936E-01 = 0,88 (den justerede effektivitet) (ÅV/skatteyder ( 000)) Der justeres for de forklarende variable, der er fundet signifikante (udover antal skatteydere/stordrift) _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -6-

24 Stordrift STORDRIFTSBEREGNING (I) BCG undersøger effekten af størrelses-/volumenændringer ved at beregne en stordriftsfaktor Stordriftsfaktoren fortæller, hvor meget effektiviteten (enhedsprisen) vil forbedres (falde) ved en fordobling i størrelse Den simple beregning for en fordobling lyder: Ny enhedspris = Stordriftsfaktor x gammel enhedspris eller C ny = s x C gammel Stordriftsfaktoren findes ved at undersøge den proportionelle sammenhæng mellem enhedspris og volumen. Dette gøres ved at regressere logaritmen af hhv. enhedspris og volumen og finde trendlinien: Log (enhedspris) = a + b x log (volumen) _MAP-jla_9May05_Bilag C_Cph.ppt -7-

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE Ark over lokale koder. Bemærk at der kan være variationer mellem registrene i anvendelsen af disse kodesæt REGION kode betydning Gyldig fra dato Gyldig til dato 1081 Region

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet en Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet Reformens gennemførelse 3 hovedelementer: Geografi Nyt kommunalt landkort Opgavefordeling Kommuner-regioner-staten Økonomi Finansierings-

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER 29. september 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Bjarne T. Hansen direkte tlf. 33557729 Resumé: DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER For fire ud af ti danskere gælder, at de har kunnet

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Julegenerationslejr Ingen aktivitet. Kontaktperson. Julehjælp. Juleaften Julecafé. Andet

Julegenerationslejr Ingen aktivitet. Kontaktperson. Julehjælp. Juleaften Julecafé. Andet Albertslund Allerød Anne Marie Brixtofte Olsen 48175293 ambrixtofte@gmail.com Arden Christian Odgaard 98561728 chr.odg@mail.dk Assens Hanne Svenstrup 64711679 hannes@webspeed.dk Augustenborg/Sydals Aulum-Haderup

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005 Albertslund Kommune ja ja Kommunen oplyser, at den eksisterende personalepolitik opfylder intentioner ved kommunalreformen. Kommunen forventer, at implementeringen af kommunalreformen kan ske ved naturlig

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Borgmesteren. Kære borgmester

Borgmesteren. Kære borgmester Borgmesteren Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 4. maj 2006 Kære borgmester Regeringens integrationsplan fra maj

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere