6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE"

Transkript

1 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005

2 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005

3 Personer under Integrationsloven Side i 1. INDLEDNING Fremgangsmåde Læsevejledning SAMMENFATNING OVERORDNEDE BOSÆTNINGS- OG FLYTTEMØNSTRE Bosætningsmønster for personer under integrationsloven Flyttetendenser Hvor kommer tilflytterne fra? Tilflyttere til Kommune Tilflyttere til Odense Kommune Tilflyttere til s Kommune Tilflyttere til Aalborg Kommune Tilflyttere til Esbjerg Kommune Tilflyttere til Randers Kommune Sammenfatning af de overordnede flyttemønstre SAMMENLIGNING AF TILFLYTTERE, FRAFLYTTERE OG PERSONER DER IKKE ER FLYTTET TIL 6-BY KOMMUNERNE Sammenfatning PROFIL AF PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Opholdstid i landet Socio-økonomisk karakteristik af personer under integrationsloven Sammenfatning METODE Personer under integrationsloven Flytninger Øvrige variable Sammenligning med analyser i og Odense kommuner TABELSAMLING Tabeller til kapitel Tabeller til kapitel Profil af samtlige tilflyttere til 6-by kommunerne... 39

4 Personer under Integrationsloven Side ii Profil af samtlige fraflyttere fra 6-by kommunerne Profil af personer under integrationsloven, der ikke har foretaget en flytning Tabeller til kapitel

5 Personer under Integrationsloven Side 1 1. INDLEDNING Siden vedtagelsen af Integrationsloven i 1999 er flygtninge og familiesammenførte, der får opholdstilladelse i Danmark, blevet fordelt blandt alle danske kommuner, blandt andet for at modvirke en stærk koncentration i de større byer. Efter den 3-årige integrationsperiode kan indvandrerne bosætte sig, hvor de vil i Danmark. NIRAS Konsulenterne har på vegne af 6-by samarbejdet (som består af s Kommune, Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune og Randers Kommune) gennemført en registerbaseret analyse af flyttemønstrene blandt de personer, der siden 1999 er kommet til landet under integrationsloven. Formålet med analysen er: At tegne et billede af bosætnings- og flyttemønstrene At give en socio-økonomisk karakteristik af tilflyttere og fraflyttere til 6- byerne samt af de personer, der fortsat er bosat i deres oprindelige indvandringskommune. 1.1 Fremgangsmåde Da Udlændingestyrelsen i øjeblikket gennemfører en revision af det datagrundlag, der beskriver opholdsgrundlaget for alle indvandrere til Danmark, har vi været nødsaget til at estimere den rette population ud fra andet tilgængeligt datamateriale 1. Vi har benyttet en fremgangsmåde, der er foreslået af Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som den efter forholdene bedste løsning set i lyset af, at det præcise opholdsgrundlag ikke kendes. Indledningsvist har vi identificeret alle indvandrere til Danmark i perioden frem til Derefter er alle, der er indvandret til Danmark fra et EU- eller EØS-land frasorteret, idet disse ikke er inkluderet under integrationsloven. Af de tilbageværende er alle, der er indvandret og udvandret igen indenfor 1½ år, frasorteret. Dette sker for at sikre, at personer på studieophold og erhvervsdrivende også sorteres fra, idet disse heller ikke har ophold under integra- 1 Der henvises til det metodiske afsnit for den præcise fremgangsmåde.

6 Personer under Integrationsloven Side 2 tionsloven. For årene 2003 og 2004 kan dette kriterium ikke fuldt ud opfyldes, idet personer, der er kommet til landet efter , først har opholdt sig 1½ år i Danmark efter Da der ikke er tilgængeligt data efter , vil vi derfor fejlagtigt komme til at registrere personer på studieophold, som først udvandrer fra Danmark i løbet af Vi vurderer imidlertid, at dette blot giver en marginal usikkerhed i 2003, hvorimod tallene for 2004 skal tages med lidt større forbehold. Hvor det er nødvendigt, vil dette blive fremhævet i analysen. Det ligger derfor fast, at der ikke er tale om en nøjagtig beskrivelse af populationen, idet denne kun kan gennemføres, hvis indvandrernes konkrete opholdsgrundlag kendes. En sammenligning af vore data med analyser foretaget i og Odense peger dog på, at populationen tilnærmes med en stor grad af præcision. I det følgende har vi derfor valgt at benævne populationen som indvandrere under integrationsloven. 1.2 Læsevejledning Der ligger et meget stort datamateriale til grund for de resultater, der er præsenteret i analysen. For at sikre en læsevenlig og overskuelig rapport er der blot kommenteret på de overordnede tendenser. I sammenfatningen i kapitel 2 opsummeres de overordnede analyseresultater. I kapitel 3 præsenteres de overordnede bosætnings- og flyttemønstre blandt indvandrere under integrationsloven. Der ses blandt andet på til- og fraflytningen i 6-by kommunerne, og tilflytningsoplandet til hver af 6-by kommunerne præsenteres geografisk. I kapitel 4 sammenlignes tilflyttere, fraflyttere og personer, der ikke er flyttet fra deres oprindelige indvandringskommune. Sammenligningen baserer sig på en række socio-økonomiske indikatorer. I kapitel 5 beskrives den socio-økonomiske profil for indvandrere under integrationsloven. I kapitel 6 er den metodiske fremgangsmåde beskrevet. Kapitel 7 er en tabelsamling med en række mere detaljerede opgørelser for hver af 6-by kommunerne.

7 Personer under Integrationsloven Side 3 2. SAMMENFATNING Formålet med undersøgelsen er at belyse bosætnings- og flyttemønsteret for indvandrere under integrationsloven. Resultaterne peger på: At personer under integrationsloven i højere grad bosætter sig i 6-by kommunerne end i landets øvrige kommuner. Dette kommer til udtryk ved, at der er en overrepræsentation af personer under integrationsloven i 6-by kommunerne set i forhold til fordelingen af befolkningen som helhed. Der sker en skæv bevægelse til 6-by kommunerne af personer under integrationsloven. Dvs. at der er flere, der flytter til 6-by kommunerne, end der fraflytter disse byer. Denne tendens gør sig gældende for alle 6-by kommunerne med undtagelse af Randers. Særligt og Odense oplever en meget markant tilflytning. Fra 2002 og frem sker der en stigning i tilflytningen til 6-by kommunerne. Dette falder sammen med, at de første personer under integrationsloven færdiggør det treårige introduktionsprogram i 2002, hvorefter de frit kan bosætte sig. De overordnede bosætnings- og flyttemønstre peger altså på, at 6-by kommunerne på trods af integrationsloven fra 1999 oplever en markant tilflytning af indvandrere. Det ser blot ud til, at flyttetendensen er blevet fastfrosset i de første år, mens indvandrerne er under introduktionsprogrammet. Nettotilflytningen til 6-by kommunerne blandt indvandrere under integrationsloven er meget markant i sammenligning med tilflytningen blandt den øvrige del af befolkningen. Sammenligningen af tilflyttere, fraflyttere og personer, der fortsat er bosat i deres oprindelige indvandringskommune, peger på følgende: Der er en tendens til, at den gruppe, der fraflytter 6-by kommunerne, er mere ressourcestærk end den gruppe, der tilflytter 6-by kommunerne. Eksempelvis er fraflytterne overrepræsenterede i indkomstgrupperne over

8 Personer under Integrationsloven Side 4 kr., hvorimod de personer, der ikke er flyttet, er overrepræsenterede i gruppen uden eller med en negativ indtægt. Flytningen mellem kommunerne er således med til at belaste økonomien for 6-by kommunerne. Sammenlignet med personer, der er til- eller fraflyttet 6-by kommunerne, er personer, der ikke flytter, de mest ressourcesvage. Analyse peger endvidere på: At fraflytterne fra 6-byerne i højere grad er lønmodtagere end fraflytterne fra det øvrige Danmark. Ligeledes er tilflytterne til 6-by kommunerne i højere grad på offentlig forsørgelse end tilflytterne til det øvrige Danmark. Der er en overrepræsentation af kvinder blandt gruppen af personer, der ikke er flyttet fra deres oprindelige indvandringskommune. Den socioøkonomiske profil af de personer, der er bosiddende i henholdsvis 6- by kommunerne og i det øvrige Danmark pr. 1. januar 2005, peger overordnet ikke på de store forskelle. Resultaterne peger dog på, at personer under integrationsloven bosiddende i de største byer har opholdt sig længere tid i Danmark end gruppen i det øvrige Danmark som helhed. Og at indkomstniveauet blandt indvandrere i 6-by kommunerne generelt er lavere end i det øvrige Danmark.

9 Personer under Integrationsloven Side 5 3. OVERORDNEDE BOSÆTNINGS- OG FLYTTEMØNSTRE I det følgende afsnit beskriver vi det overordnede bosætningsmønster for indvandrere under integrationsloven. Derefter analyserer vi de overordnede flyttetendenser til og fra 6-by kommunerne, og endelig analyseres tilflytningen til hver af 6-by kommunerne. 3.1 Bosætningsmønster for personer under integrationsloven I tabel 3.1 nedenfor fremgår antallet af personer under integrationsloven bosat i 6-by kommunerne og det øvrige Danmark. Antallet er opgjort pr. 1. januar året efter, at personen er kommet til landet. Den første angivelse i år 2000 dækker således over alle de personer under integrationsloven, der er kommet til landet i løbet af Som det fremgår, er antallet af personer under integrationsloven jævnt stigende over hele perioden. Dette følger naturligt af, at der i vores opgørelse ikke tages personer ud af populationen. Tallene dækker således over de personer, der er omfattet eller har været omfattet af introduktionsprogrammet under integrationsloven. I det følgende vil betegnelsen personer under integrationsloven dække over såvel de personer, der er omfattet af introduktionsprogrammet, som de personer, der har været omfattet af introduktionsprogrammet. Tabel 3.1 viser også 6-by kommunernes andele af det samlede antal personer under integrationsloven i. Pr. 1. januar 2000 boede samlet set ca. 37 % af alle indvandrere under integrationsloven i en af 6-by kommunerne, mens ca. 63 % boede i det øvrige Danmark. Hvis man ser på udviklingen over tid, er tendensen i alle 6-by kommunerne stort set den samme. I perioden sker der således et fald i de seks byers andele af personer under integrationsloven, og den 1. januar 2002 bor ca. 29 % af alle indvandrere under integrationsloven i en af 6-by kommunerne, mens ca. 71 % bor i det øvrige Danmark. Efter tre år på introduktionsprogrammet er de først ankomne indvandrere ikke længere begrænset i deres flyttemuligheder, hvilket falder sammen med, at tendensen i 6-by kommunerne vender. Under forudsætning af at visitationsmønstret

10 Personer under Integrationsloven Side 6 ikke ændrer sig, betyder dette, at de store byer modtager et nettooverskud af de personer, der har færdiggjort introduktionsprogrammet. I alt bor ca. 32 % af alle indvandrere under integrationsloven i en af 6-by kommunerne pr. 1. januar Som tidligere nævnt er der i vores datamateriale en tendens til en overestimering af antallet af personer under integrationsloven for 2004 og Dette vurderes dog ikke at være så markant, at det kan forklare tendensen til øget koncentration i 6-by kommunerne. Tabel 3.1: Opholdskommune pr. 1. januar for personer under integrationsloven. Odense Aalborg Esbjerg Randers I alt 6-byer Øvrig DK I alt hele landet Absolutte tal Relativ fordeling ,8 19,9 4,0 3,6 1,6 0,6 36,5 63, ,9 17,9 3,7 3,3 1,0 0,7 32,5 67, ,2 15,5 3,2 3,1 0,9 0,8 28,7 71, ,3 15,2 3,3 2,9 1,0 0,9 28,6 71, ,5 15,4 3,8 3,1 1,1 0,9 29,8 70, ,5 16,2 4,3 3,1 1,3 0,9 32,3 67,8 At visse af procenttallene ikke summerer til præcist skyldes afrunding. I tabel 3.2 nedenfor er fordelingen af den øvrige del af befolkningen mellem 6- by kommunerne og det øvrige Danmark beskrevet. Som det fremgår, bor ca. 24 % af den danske befolkning i en af 6-by kommunerne, mens ca. 76 % bor i den øvrige del af Danmark. En sammenligning af tabel 3.1 og tabel 3.2 peger dermed på, at indvandrere under integrationsloven er overrepræsenteret med ca. 8 procentpoint i 6-by kommunerne, mens de er tilsvarende underrepræsenteret i den øvrige del af landet.

11 Personer under Integrationsloven Side 7 Tabel 3.2: Bopælskommune pr. 1. januar, hele befolkningen (ekskl. personer under integrationsloven). Relative fordelinger. Odense Aalborg Esbjerg Randers I alt 6-byer Øvrig DK I alt ,3 9,3 3,4 3,0 1,6 1,2 23,8 76, ,4 9,3 3,4 3,0 1,5 1,2 23,8 76, ,4 9,3 3,4 3,0 1,5 1,2 23,8 76, ,4 9,3 3,4 3,0 1,5 1,2 23,8 76, ,4 9,2 3,4 3,0 1,5 1,2 23,7 76, ,4 9,2 3,4 3,0 1,5 1,2 23,7 76,3 At visse af procenttallene ikke summerer til præcist skyldes afrunding. Tabel 3.2 peger endvidere på, at de seks største byers relative størrelse er fuldstændig stabil over perioden. Den tendens der fremgår af tabel 3.1, er dermed ikke blot et udtryk for at 6-byerne generelt er blevet større. 3.2 Flyttetendenser Den overordnede udvikling i fordelingen af indvandrere under integrationsloven mellem 6-by kommunerne og det øvrige Danmark kan blandt andet tilskrives de frivillige flytninger. I tabel 3.3 er nettotilflytningen 2 til 6-by kommunerne angivet opgjort år for år. Antallet af flytninger til og fra kommunerne er opgjort for hvert enkelt år. Hvis en person er flyttet mere end én gang inden for et år, er der udelukkende medregnet den seneste flytning. 2 Der henvises til tabelsamlingen for de specificerede tal for til- og fraflytning.

12 Personer under Integrationsloven Side 8 Tabel 3.3: Nettotilflytning, antal personer under integrationsloven* Odense Aalborg Esbjerg Randers I alt 6-byer Øvrig DK *Beregnet som tilflytning fratrukket fraflytning Det fremgår, at der stort set i hele perioden flytter flere personer under integrationsloven til 6-by kommunerne, end der flytter fra 6-by kommunerne. De første tre år er tendensen relativt moderat, og der er i enkelte tilfælde også flere fraflyttere end tilflyttere. Efter de første tre år bliver tendensen mere udtalt, og især de tre største kommuner oplever en kraftig nettotilflytning. Randers er den eneste af 6-by kommunerne, der falder uden for det generelle billede, mens er den af 6-by kommunerne, der har den største nettotilflytning. Da der er tale om store kommuner, er det relevant at opstille et mål, der giver mulighed for at sammenligne på tværs, idet 100 tilflyttere til Esbjerg relativt set kan være mere end 500 tilflyttere til. I tabel 3.4 nedenfor er antallet af tilflyttere pr. 10 fraflyttere opgjort år for år. På denne led kan man sammenligne kommunerne på tværs, idet en stor befolkningsgruppe alt andet lige også vil medføre et tilsvarende større absolut antal flytninger. Tabel 3.4: Tilflyttere pr. 10 fraflyttere, personer under integrationsloven ,1 15,2 13,8 6,5 46,7 40,0 8, ,6 12,4 20,3 10,3 4,7 32,5 9, ,0 9,7 14,4 7,1 8,3 22,9 9, ,4 13,6 23,5 9,7 18,1 12,9 8, ,5 14,5 53,1 12,6 15,2 8,0 7, ,9 14,3 41,0 22,0 18,5 8,4 7,4 Beregnet som tilflytning (Tabel 7.2) / (Fraflytning (Tabel 7.3) / 10)

13 Personer under Integrationsloven Side 9 Som det fremgår af ovenstående tabel, har alle 6-by kommunerne på nær Randers en markant nettotilflytning af personer under integrationsloven i perioden 2001 til Tallene peger ydermere på, at der er tale om en nettotilflytning, der tiltager over tid, hvilket skal ses i lyset af, at der gradvist er flere indvandrere under integrationsloven, der får mulighed for at flytte som følge af, at deres introduktionsperiode udløber. Hvis dette er tilfældet, må man forvente, at antallet af tilflyttere vil stabilisere sig i et af de kommende år, efterhånden som antallet af personer, der afslutter introduktionsprogrammet, finder sit naturlige niveau. Her gælder det dog også, at antallet af indvandrere under integrationsloven er overestimeret i 2003 og 2004, hvorfor tilflytningen muligvis allerede har stabiliseret sig. En ulempe ved det ovenfor anvendte mål er, at det er meget følsomt overfor små populationer. I tabel 3.5 nedenfor har vi derfor opgjort antal tilflyttere pr. 10 fraflyttere for hele perioden Tabel 3.5: Samlet antal tilflyttere pr. 10 fraflyttere for hele perioden ,7 13,3 33,8 12,7 15,1 10,6 8,0 Samlet antal tilflyttere pr. 10 fraflyttere er beregnet ved at summere antallet af tilflytninger og fraflytninger for de enkelte år. Tallet er derefter beregnet som samlet tilflytning / ((samlet fraflytning) / 10). Tabel 3.5 viser, at der er tale om en meget markant tilflytning til 6-by kommunerne set over hele perioden. Således har og Odense kommuner modtaget godt 30 tilflyttere hver gang 10 personer er fraflyttet kommunerne. Hvis man ser på s, Aalborg og Esbjerg kommuner er der tilsvarende godt 13 tilflyttere per 10 fraflyttere. Flyttetendenserne til og fra og Odense kommuner kan i denne periode beskrives som meget markante, hvor de i de øvrige kommuner blot er markante. At flyttemønstrene for indvandrere under integrationsloven er markante, viser sig, når man sammenligner disse med flyttemønstrene for den øvrige del af befolkningen. Dette er anført i tabel 3.6 og 3.7 nedenfor.

14 Personer under Integrationsloven Side ,3 10,8 10,0 10,1 9,3 9,9 9, ,8 10,4 9,4 10,7 8,9 10,4 9, ,6 10,1 9,9 10,9 9,1 10,2 9, ,9 9,7 10,8 10,8 9,4 10,0 9, ,9 9,6 10,6 10,7 10,0 9,8 10, ,0 9,5 10,4 10,5 9,0 11,0 10,1 Tabel 3.7: Samlet antal tilflyttere pr. 10 fraflyttere, hele befolkningen ekskl. personer under integrationsloven for perioden Tabel 3.6: Tilflyttere pr. 10 fraflyttere, hele befolkningen ekskl. personer under integrationsloven ,6 10,0 10,2 10,6 9,3 10,2 9,9 Som det fremgår, oplever ingen af kommunerne så markante forskelle i til- og fraflytning for den øvrige del af befolkningen, som det er tilfælde for indvandrere under integrationsloven. Der er derfor ikke grund til at tro, at flyttemønsteret for indvandrere under integrationsloven blot afspejler en tendens blandt den øvrige del af befolkningen. En anden måde at anskue flyttemønsteret på er ved at se på, hvor mange af de personer, der er indvandret til en bestemt kommune, der også fortsat er bosat i den pågældende kommune. I tabel 3.8 nedenfor er bopælskommune pr. 1. januar 2005 for indvandrere under integrationsloven analyseret i forhold til indvandringskommunen. Tabellen viser indvandrere under integrationsloven, der er bosiddende i de pågældende kommuner pr. 1. januar Personer, der har boet i Danmark på et tidligere tidspunkt, men ikke længere gør det pr. 1. januar 2005, indgår således ikke i tabellen. Indvandringskommunen er opgjort som bopælskommunen 1. januar året efter, en person er indrejst i landet

15 Personer under Integrationsloven Side 11 Tabel 3.8: Indvandringskommune i forhold til bopælskommune pr. 1. januar 2005 Bopælskommune pr. 1. januar 2005 Odense Aalborg Esbjerg Randers Øvrig DK Total Absolutte tal Indvandringskommune Odense Aalborg Esbjerg Randers Øvrig DK Total Relative tal 66,0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 4,6 Indvandringskommune 0,5 80,0 0,8 0,2 0,6 0,6 2,9 15,1 Odense 0,3 0,4 63,6 0,2 1,8 0,4 0,2 3,0 Aalborg 1,1 0,5 0,3 83,8 0,4 0,0 0,2 3,0 Esbjerg 0,2 0,2 0,3 0,2 75,0 0,2 0,2 1,2 Randers 1,5 0,0 0,0 0,0 0,1 82,4 0,1 0,9 Øvrig DK 30,5 18,4 34,6 15,2 21,8 15,9 96,0 72,3 (3.420) (8.649) (2.296) (1.667) (703) (472) (35.992) (53.199) Note: Nogle indvandringer er først blevet registreret året efter, at indvandringen har fundet sted. I disse tilfælde kan indvandringskommunen ikke fastslås med sikkerhed, da bopælskommunen er registreret første gang året efter indvandringen. Disse personer er udeladt af analysen, hvilket også er årsagen til, at N for de enkelte kommuner afviger en anelse fra tallene i tabel 3.1. Tabel 3.8 viser, at procentdelen af indvandrere under integrationsloven, der ikke er indvandret til den nuværende bopælskommune, ligger mellem 15,9 % og 34,6 % for 6-by kommunerne. Dette kan både skyldes en relativt stor fraflytning af de personer, der er indvandret til 6-by kommunerne, eller en relativt stor tilflytning af personer, der er indvandret til en kommune i det øvrige Danmark. De øvrige resultater indikerer, at det er det sidste, der er tilfældet. Som det fremgår, er eksempelvis 66 % af de indvandrere under integrationsloven, der er bosat i 1. januar 2005, også indvandret til Kommune i perioden , hvorimod 30 % af dem, der bor i Kommune, er indvandret til en kommune i det øvrige Danmark. Resultaterne peger på, at der sker

16 Personer under Integrationsloven Side 12 en relativt stor tilflytning fra det øvrige Danmark til 6-by kommunerne. På samme led sker der naturligvis også en fraflytning fra 6-by kommunerne til det øvrige Danmark, eksempelvis kan man se, at knap 3 % af de indvandrere, der bor i det øvrige Danmark pr. 1. januar 2005, oprindeligt er indvandret til s Kommune. Det ovennævnte mønster rejser spørgsmål om, hvorvidt målsætningen om en mindre koncentration i de store kommuner kan imødekommes. For at belyse dette spørgsmål viser tabel 3.9 fordelingen af personer under integrationsloven der er indvandret til Danmark i perioden sat i forhold til den geografiske fordeling pr. 1. januar Tabellen viser, at ca. 72 % af alle indvandrere under integrationsloven oprindeligt er indvandret til det øvrige Danmark, mens det til gengæld blot er godt 67 % af alle indvandrere, der pr. 1. januar 2005 også er bosat i det øvrige Danmark. Dette afspejler altså en tydelig tendens til, at indvandrere under integrationsloven flytter fra det øvrige Danmark og til en af 6-by kommunerne. Tabel 3.9: Personer under integrationsloven indvandret til Danmark i perioden i forhold til fordelingen pr. 1. januar 2005 i Danmark. Relative fordelinger (absolutte tal i parentes). Odense Aalborg Esbjerg Randers I alt 6-byer Øvrig DK Andel af personer under integrationsloven indvandret til Danmark i perioden ,6 (2.448) 15,1 (8.011) 3,0 (1.595) 3,0 (1.578) 1,2 (633) 0,9 (468) 27,8 (14.733) 72,3 (38.466) (53.199) Fordeling af personer under integrationsloven pr. 1. januar ,4 (3.420) 16,3 (8.649) 4,3 (2.296) 3,1 (1.667) 1,3 (703) 0,9 (472) 32,3 (17.207) 67,7 (35.992) (53.199) 3.3 Hvor kommer tilflytterne fra? I det følgende er der foretaget en geografisk analyse af, hvilke kommuner tilflytterne til 6-by kommunerne kommer fra. Hver af 6-by kommunernes opland er kort beskrevet i det følgende.

17 Personer under Integrationsloven Side Tilflyttere til Kommune På kortet nedenfor er markeret, hvilke kommuner tilflytterne til Kommune er fraflyttet. Kortet viser antallet af personer under integrationsloven pr indbyggere i fraflytningskommunen, der er tilflyttet Kommune. Det fremgår, at der i den nærmeste region omkring er en kraftig tilflytning til. Samtidig er det dog interessant, at Kommune tilsyneladende har flest tilflyttere fra Jylland, hvorimod der ikke er en særligt markant tilflytning til fra kommuner på Fyn og Sjælland.

18 Personer under Integrationsloven Side 14 Antal personer under integrationsloven der er flyttet til pr indbyggere 0,00-0,00 : (129) 0,01-2,99 : (70) 3,00-5,99 : (21) 6,00-8,99 : (13) 9,00-11,99 : (11) 12,00-48,28 : (27) Hirtshals Sindal Skagen Frederikshavn Hasle Rønne Christiansø Allinge-Gudhjem Åkirkeby Neksø Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe Birkerød Løgstør Sejlflod Farum Søllerød Års Morsø Sydthy Farsø Sundsøre Sallingsund Ålestrup Thyborøn-Harboør Thyholm Lemvig Struer Holstebro Ulfborg-Wemb Trehøje Ringkøbing Videbæk Spøttrup Møldrup Skive Støvring Skørping Hadsund Arden Nørager Mariager Hobro Nørhald Purhus Rougsø Tjele Randers Vinderup Fjends Viborg Sønderhald Bjerringbro Langå Hvorslev Hadsten Rosenholm Avlum-Haderup Karup Kjellerup Hinnerup Hammel Gjern Silkeborg Ikast Galten Herning Ry Hørning Them Nørre Djurs Midtdjurs Grenå Rønde Ebeltoft Lyngby-Tårnbæk Værløse Gentofte Gladsaxe Ledøje-Smørum Herlev Ballerup Glostrup Albertslund Frederiksberg Rødovre Høje Tåstrup Brøndby Hvidovre Vallensbæk Ishøj Tårnby Dragør Greve Græsted-Gilleleje Helsingør Helsinge Holmsland Egvad Skjern Åskov Brande Nørre Snede Give Brædstrup Tørring-Uldum Skanderborg Gedved Horsens Odder Samsø Hundested Fredensborg-Humlebæk Frederiksværk Hillerød Nykøbing-Rørvig Karlebo Skævinge Trundholm Jægerspris Slangerup Frederikssund Stenløse Dragsholm Ølstykke Blåbjerg Ølgod Grindsted Jelling Vejle Hedensted Juelsminde Kalundborg Bjergsted Holbæk Svinninge Skibby Bramsnæs Gundsø Blåvandshuk Varde Esbjerg Billund Helle Brørup Holsted Vejen Bramming Egtved Lunderskov Børkop Fredericia Middelfart Kolding Nørre Åby Bogense Otterup Søndersø Munkebo Kerteminde Roskilde Tornved Jernløse Hvidebæk Lejre Hvalsø Tølløse Høng Ramsø Gørlev Dianalund Solrød Stenlille Skovbo Ringsted Køge Slagelse Sorø Fanø Ribe Rødding Gram Vamdrup Christiansfeld Vojens Haderslev Ejby Vissenbjerg Odense Årup Langeskov Nyborg Ullerslev Tommerup Årslev Glamsbjerg Assens Ørbæk Broby Ringe Hårby Ryslinge Korsør Hashøj Skælskør Vallø Suså Haslev Stevns Fuglebjerg Rønnede Holmegård Fakse Næstved Fladså Skærbæk Nørre Rangstrup Fåborg Egebjerg Gudme Præstø Bredebro Løgumkloster Rødekro Åbenrå Nordborg Svendborg Tranekær Vordingborg Langebæk Højer Tønder Tinglev Sundeved Augustenborg Lundtoft Gråsten Sønderborg Sydals Rudkøbing Ravnsborg Nørre Alslev Møn Bov Broager Ærøskøbing Marstal Sydlangeland Nakskov Højreby Maribo Rudbjerg Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Rødby Holeby Nysted Sydfalster Beregnet ud fra antallet af personer under integrationsloven der, fra den pågældende kommune, er flyttet til. Dette tal er delt med kommunens indbyggertal og derefter ganget med

19 Personer under Integrationsloven Side Tilflyttere til Odense Kommune Som det fremgår af kortet nedenfor, har Odense Kommune et væsentligt mindre tilflytningsopland end Kommune, idet det specielt er kommunerne på Fyn, der leverer tilflyttere til Odense Kommune. Der er dog samtidig en del tilflyttere fra jyske kommuner. Det er ligeledes interessant, at de kommuner, der ligger nærmest, stort set ikke leverer tilflyttere til Odense. Antal personer under integrationsloven der er flyttet til Odense pr indbyggere 0,00-0,00 : (146) 0,01-2,99 : (73) 3,00-5,99 : (13) 6,00-8,99 : (15) 9,00-11,99 : (5) 12,00-91,86 : (19) Hirtshals Sindal Skagen Frederikshavn Hasle Rønne Christiansø Allinge-Gudhjem Åkirkeby Neksø Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe Birkerød Løgstør Sejlflod Farum Søllerød Års Morsø Sydthy Farsø Sundsøre Sallingsund Ålestrup Thyborøn-Harboør Thyholm Lemvig Struer Holstebro Ulfborg-Wemb Trehøje Ringkøbing Videbæk Spøttrup Møldrup Skive Støvring Skørping Hadsund Arden Nørager Mariager Hobro Nørhald Purhus Rougsø Tjele Randers Vinderup Fjends Viborg Sønderhald Bjerringbro Langå Hvorslev Hadsten Rosenholm Avlum-Haderup Karup Kjellerup Hinnerup Hammel Gjern Silkeborg Ikast Galten Herning Ry Hørning Them Nørre Djurs Midtdjurs Grenå Rønde Ebeltoft Lyngby-Tårnbæk Værløse Gentofte Gladsaxe Ledøje-Smørum Herlev Ballerup Glostrup Albertslund Frederiksberg Rødovre Høje Tåstrup Brøndby Hvidovre Vallensbæk Ishøj Tårnby Dragør Greve Græsted-Gilleleje Helsingør Helsinge Holmsland Egvad Skjern Åskov Brande Nørre Snede Give Brædstrup Tørring-Uldum Skanderborg Gedved Horsens Odder Samsø Hundested Fredensborg-Humlebæk Frederiksværk Hillerød Nykøbing-Rørvig Karlebo Skævinge Trundholm Jægerspris Slangerup Frederikssund Stenløse Dragsholm Ølstykke Blåbjerg Ølgod Grindsted Jelling Vejle Hedensted Juelsminde Kalundborg Bjergsted Holbæk Svinninge Skibby Bramsnæs Gundsø Blåvandshuk Varde Esbjerg Billund Helle Brørup Holsted Vejen Bramming Egtved Lunderskov Børkop Fredericia Middelfart Kolding Nørre Åby Bogense Otterup Søndersø Munkebo Kerteminde Roskilde Tornved Jernløse Hvidebæk Lejre Hvalsø Tølløse Høng Ramsø Gørlev Dianalund Solrød Stenlille Skovbo Ringsted Køge Slagelse Sorø Fanø Ribe Rødding Gram Vamdrup Christiansfeld Vojens Haderslev Ejby Vissenbjerg Odense Årup Langeskov Nyborg Ullerslev Tommerup Årslev Glamsbjerg Assens Ørbæk Broby Ringe Hårby Ryslinge Korsør Hashøj Skælskør Vallø Suså Haslev Stevns Fuglebjerg Rønnede Holmegård Fakse Næstved Fladså Skærbæk Nørre Rangstrup Fåborg Egebjerg Gudme Præstø Bredebro Løgumkloster Rødekro Åbenrå Nordborg Svendborg Tranekær Vordingborg Langebæk Højer Tønder Tinglev Sundeved Augustenborg Lundtoft Gråsten Sønderborg Sydals Rudkøbing Ravnsborg Nørre Alslev Møn Bov Broager Ærøskøbing Marstal Sydlangeland Nakskov Højreby Maribo Rudbjerg Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Rødby Holeby Nysted Sydfalster Beregnet ud fra antallet af personer under integrationsloven der, fra den pågældende kommune, er flyttet til Odense. Dette tal er delt med kommunens indbyggertal og derefter ganget med

20 Personer under Integrationsloven Side Tilflyttere til s Kommune s Kommune oplever den mest markante tilflytning fra oplandskommuner omkring. Der er dog en tendens til, at tilflytningen til sker fra hele landet. Antal personer under integrationsloven der er flyttet til pr indbyggere 0,00-0,00 : (53) 0,01-2,99 : (100) 3,00-5,99 : (58) 6,00-8,99 : (23) 9,00-11,99 : (11) 12,00-30,44 : (26) Løkken-Vrå Hirtshals Hjørring Sindal Skagen Frederikshavn Hasle Rønne Christiansø Allinge-Gudhjem Åkirkeby Neksø Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe Birkerød Løgstør Sejlflod Farum Søllerød Års Morsø Sydthy Farsø Sundsøre Sallingsund Ålestrup Thyborøn-Harboør Thyholm Lemvig Struer Holstebro Ulfborg-Wemb Trehøje Ringkøbing Videbæk Spøttrup Møldrup Skive Støvring Skørping Hadsund Arden Nørager Mariager Hobro Nørhald Purhus Rougsø Tjele Randers Vinderup Fjends Viborg Sønderhald Bjerringbro Langå Hvorslev Hadsten Rosenholm Avlum-Haderup Karup Kjellerup Hinnerup Hammel Gjern Silkeborg Ikast Galten Herning Ry Hørning Them Nørre Djurs Midtdjurs Grenå Rønde Ebeltoft Lyngby-Tårnbæk Værløse Gentofte Gladsaxe Ledøje-Smørum Herlev Ballerup Glostrup Albertslund Frederiksberg Rødovre Høje Tåstrup Brøndby Hvidovre Vallensbæk Ishøj Tårnby Dragør Greve Græsted-Gilleleje Helsingør Helsinge Holmsland Egvad Skjern Åskov Brande Nørre Snede Give Brædstrup Tørring-Uldum Skanderborg Gedved Horsens Odder Samsø Hundested Fredensborg-Humlebæk Frederiksværk Hillerød Nykøbing-Rørvig Karlebo Skævinge Trundholm Jægerspris Slangerup Frederikssund Stenløse Dragsholm Ølstykke Blåbjerg Ølgod Grindsted Jelling Vejle Hedensted Juelsminde Kalundborg Bjergsted Holbæk Svinninge Skibby Bramsnæs Gundsø Blåvandshuk Varde Esbjerg Billund Helle Brørup Holsted Vejen Bramming Egtved Lunderskov Børkop Fredericia Middelfart Kolding Nørre Åby Bogense Otterup Søndersø Munkebo Kerteminde Roskilde Tornved Jernløse Hvidebæk Lejre Hvalsø Tølløse Høng Ramsø Gørlev Dianalund Solrød Stenlille Skovbo Ringsted Køge Slagelse Sorø Fanø Ribe Rødding Gram Vamdrup Christiansfeld Vojens Haderslev Ejby Vissenbjerg Odense Årup Langeskov Nyborg Ullerslev Tommerup Årslev Glamsbjerg Assens Ørbæk Broby Ringe Hårby Ryslinge Korsør Hashøj Skælskør Vallø Suså Haslev Stevns Fuglebjerg Rønnede Holmegård Fakse Næstved Fladså Skærbæk Nørre Rangstrup Fåborg Egebjerg Gudme Præstø Bredebro Løgumkloster Rødekro Åbenrå Nordborg Svendborg Tranekær Vordingborg Langebæk Højer Tønder Tinglev Sundeved Augustenborg Lundtoft Gråsten Sønderborg Sydals Rudkøbing Ravnsborg Nørre Alslev Møn Bov Broager Ærøskøbing Marstal Sydlangeland Nakskov Højreby Maribo Rudbjerg Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Rødby Holeby Nysted Sydfalster Beregnet ud fra antallet af personer under integrationsloven der, fra den pågældende kommune, er flyttet til. Dette tal er delt med kommunens indbyggertal og derefter ganget med

21 Personer under Integrationsloven Side Tilflyttere til Aalborg Kommune Tilflytterne Aalborg Kommune kommer primært fra de kommuner, der grænser op til Aalborg Kommune, samt den øvrige del af Nordjylland. Der er således tale om en regional tilflytning, hvis man sammenligner med og, hvor tilflytningen i højere grad er fra hele landet. Antal personer under integrationsloven der er flyttet til Aalborg pr indbyggere 0,00-0,00 : (197) 0,01-2,99 : (55) 3,00-5,99 : (7) 6,00-8,99 : (3) 9,00-11,99 : (2) 12,00-26,38 : (7) Hirtshals Sindal Skagen Frederikshavn Hasle Rønne Christiansø Allinge-Gudhjem Åkirkeby Neksø Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe Birkerød Løgstør Sejlflod Farum Søllerød Års Morsø Sydthy Farsø Sundsøre Sallingsund Ålestrup Thyborøn-Harboør Thyholm Lemvig Struer Holstebro Ulfborg-Wemb Trehøje Ringkøbing Videbæk Spøttrup Møldrup Skive Støvring Skørping Hadsund Arden Nørager Mariager Hobro Nørhald Purhus Rougsø Tjele Randers Vinderup Fjends Viborg Sønderhald Bjerringbro Langå Hvorslev Hadsten Rosenholm Avlum-Haderup Karup Kjellerup Hinnerup Hammel Gjern Silkeborg Ikast Galten Herning Ry Hørning Them Nørre Djurs Midtdjurs Grenå Rønde Ebeltoft Lyngby-Tårnbæk Værløse Gentofte Gladsaxe Ledøje-Smørum Herlev Ballerup Glostrup Albertslund Frederiksberg Rødovre Høje Tåstrup Brøndby Hvidovre Vallensbæk Ishøj Tårnby Dragør Greve Græsted-Gilleleje Helsingør Helsinge Holmsland Egvad Skjern Åskov Brande Nørre Snede Give Brædstrup Tørring-Uldum Skanderborg Gedved Horsens Odder Samsø Hundested Fredensborg-Humlebæk Frederiksværk Hillerød Nykøbing-Rørvig Karlebo Skævinge Trundholm Jægerspris Slangerup Frederikssund Stenløse Dragsholm Ølstykke Blåbjerg Ølgod Grindsted Jelling Vejle Hedensted Juelsminde Kalundborg Bjergsted Holbæk Svinninge Skibby Bramsnæs Gundsø Blåvandshuk Varde Esbjerg Billund Helle Brørup Holsted Vejen Bramming Egtved Lunderskov Børkop Fredericia Middelfart Kolding Nørre Åby Bogense Otterup Søndersø Munkebo Kerteminde Roskilde Tornved Jernløse Hvidebæk Lejre Hvalsø Tølløse Høng Ramsø Gørlev Dianalund Solrød Stenlille Skovbo Ringsted Køge Slagelse Sorø Fanø Ribe Rødding Gram Vamdrup Christiansfeld Vojens Haderslev Ejby Vissenbjerg Odense Årup Langeskov Nyborg Ullerslev Tommerup Årslev Glamsbjerg Assens Ørbæk Broby Ringe Hårby Ryslinge Korsør Hashøj Skælskør Vallø Suså Haslev Stevns Fuglebjerg Rønnede Holmegård Fakse Næstved Fladså Skærbæk Nørre Rangstrup Fåborg Egebjerg Gudme Præstø Bredebro Løgumkloster Rødekro Åbenrå Nordborg Svendborg Tranekær Vordingborg Langebæk Højer Tønder Tinglev Sundeved Augustenborg Lundtoft Gråsten Sønderborg Sydals Rudkøbing Ravnsborg Nørre Alslev Møn Bov Broager Ærøskøbing Marstal Sydlangeland Nakskov Højreby Maribo Rudbjerg Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Rødby Holeby Nysted Sydfalster Beregnet ud fra antallet af personer under integrationsloven der, fra den pågældende kommune, er flyttet til Aalborg. Dette tal er delt med kommunens indbyggertal og derefter ganget med

22 Personer under Integrationsloven Side Tilflyttere til Esbjerg Kommune Tilflytningen til Esbjerg Kommune kommer primært fra Vestjylland. Tilflytterne kommer således hovedsageligt fra de tilgrænsende kommuner. For Esbjerg gælder ligeledes, at der er tale om en regional tilflytning, specielt i sammenligning med og. Antal personer under integrationsloven der er flyttet til Esbjerg pr indbyggere 0,00-0,00 : (209) 0,01-2,99 : (45) 3,00-5,99 : (9) 6,00-8,99 : (4) 9,00-11,99 : (2) 12,00-30,84 : (2) Løkken-Vrå Hirtshals Hjørring Sindal Skagen Frederikshavn Hasle Rønne Christiansø Allinge-Gudhjem Åkirkeby Neksø Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe Birkerød Løgstør Sejlflod Farum Søllerød Støvring Års Skørping Morsø Sydthy Farsø Sundsøre Hadsund Sallingsund Arden Nørager Ålestrup Mariager Thyborøn-Harboør Thyholm Spøttrup Hobro Møldrup Skive Nørhald Purhus Tjele Rougsø Lemvig Randers Struer Vinderup Fjends Viborg Sønderhald Bjerringbro Langå Holstebro Hvorslev Hadsten Rosenholm Avlum-Haderup Karup Ulfborg-Wemb Kjellerup Hinnerup Hammel Gjern Trehøje Silkeborg Ikast Ringkøbing Galten Herning Ry Hørning Videbæk Them Nørre Djurs Midtdjurs Grenå Rønde Ebeltoft Lyngby-Tårnbæk Værløse Gentofte Gladsaxe Ledøje-Smørum Herlev Ballerup Glostrup Albertslund Frederiksberg Rødovre Høje Tåstrup Brøndby Hvidovre Vallensbæk Ishøj Tårnby Dragør Greve Græsted-Gilleleje Helsingør Helsinge Holmsland Egvad Skjern Åskov Brande Nørre Snede Give Brædstrup Tørring-Uldum Skanderborg Gedved Horsens Odder Samsø Hundested Fredensborg-Humlebæk Frederiksværk Hillerød Nykøbing-Rørvig Karlebo Skævinge Trundholm Jægerspris Slangerup Frederikssund Stenløse Dragsholm Ølstykke Blåbjerg Ølgod Grindsted Jelling Vejle Hedensted Juelsminde Kalundborg Bjergsted Holbæk Svinninge Skibby Bramsnæs Gundsø Blåvandshuk Varde Esbjerg Billund Helle Brørup Holsted Vejen Bramming Egtved Lunderskov Børkop Fredericia Middelfart Kolding Nørre Åby Bogense Otterup Søndersø Munkebo Kerteminde Roskilde Tornved Jernløse Hvidebæk Lejre Hvalsø Tølløse Høng Ramsø Gørlev Dianalund Solrød Stenlille Skovbo Ringsted Køge Slagelse Sorø Fanø Ribe Rødding Gram Vamdrup Christiansfeld Vojens Haderslev Ejby Vissenbjerg Odense Årup Langeskov Nyborg Ullerslev Tommerup Årslev Glamsbjerg Assens Ørbæk Broby Ringe Hårby Ryslinge Korsør Hashøj Skælskør Vallø Suså Haslev Stevns Fuglebjerg Rønnede Holmegård Fakse Næstved Fladså Skærbæk Nørre Rangstrup Fåborg Egebjerg Gudme Præstø Bredebro Løgumkloster Rødekro Åbenrå Nordborg Svendborg Tranekær Vordingborg Langebæk Højer Tønder Tinglev Sundeved Augustenborg Lundtoft Gråsten Sønderborg Sydals Rudkøbing Ravnsborg Nørre Alslev Møn Bov Broager Ærøskøbing Marstal Sydlangeland Nakskov Højreby Maribo Rudbjerg Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Rødby Holeby Nysted Sydfalster Beregnet ud fra antallet af personer under integrationsloven der, fra den pågældende kommune, er flyttet til Esbjerg. Dette tal er delt med kommunens indbyggertal og derefter ganget med

23 Personer under Integrationsloven Side Tilflyttere til Randers Kommune Randers Kommune oplever ikke en særligt markant tilflytning, hvilket også fremgår af nedenstående kort. De primære oplandskommuner er de nærmeste nabokommuner. Tilflytningen til Randers er således mest lokal. Antal personer under integrationsloven der er flyttet til Randers pr indbyggere 0,00-0,00 : (231) 0,01-2,99 : (33) 3,00-5,99 : (4) 6,00-8,99 : (0) 9,00-11,99 : (2) 12,00-15,48 : (1) Hirtshals Sindal Skagen Frederikshavn Hasle Rønne Christiansø Allinge-Gudhjem Åkirkeby Neksø Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe Birkerød Løgstør Sejlflod Farum Søllerød Støvring Års Skørping Morsø Sydthy Farsø Sundsøre Hadsund Sallingsund Arden Nørager Ålestrup Mariager Thyborøn-Harboør Thyholm Spøttrup Hobro Møldrup Skive Nørhald Purhus Rougsø Tjele Lemvig Randers Struer Vinderup Fjends Viborg Sønderhald Bjerringbro Langå Holstebro Hvorslev Hadsten Rosenholm Avlum-Haderup Karup Ulfborg-Wemb Kjellerup Hinnerup Hammel Gjern Trehøje Silkeborg Ikast Ringkøbing Galten Herning Ry Hørning Videbæk Them Nørre Djurs Midtdjurs Grenå Rønde Ebeltoft Lyngby-Tårnbæk Værløse Gentofte Gladsaxe Ledøje-Smørum Herlev Ballerup Glostrup Albertslund Frederiksberg Rødovre Høje Tåstrup Brøndby Hvidovre Vallensbæk Ishøj Tårnby Dragør Greve Græsted-Gilleleje Helsingør Helsinge Holmsland Egvad Skjern Åskov Brande Nørre Snede Give Brædstrup Tørring-Uldum Skanderborg Gedved Horsens Odder Samsø Hundested Fredensborg-Humlebæk Frederiksværk Hillerød Nykøbing-Rørvig Karlebo Skævinge Trundholm Jægerspris Slangerup Frederikssund Stenløse Dragsholm Ølstykke Blåbjerg Ølgod Grindsted Jelling Vejle Hedensted Juelsminde Kalundborg Bjergsted Holbæk Svinninge Skibby Bramsnæs Gundsø Blåvandshuk Varde Esbjerg Billund Helle Brørup Holsted Vejen Bramming Egtved Lunderskov Børkop Fredericia Middelfart Kolding Nørre Åby Bogense Otterup Søndersø Munkebo Kerteminde Roskilde Tornved Jernløse Hvidebæk Lejre Hvalsø Tølløse Høng Ramsø Gørlev Dianalund Solrød Stenlille Skovbo Ringsted Køge Slagelse Sorø Fanø Ribe Rødding Gram Vamdrup Christiansfeld Vojens Haderslev Ejby Vissenbjerg Odense Årup Langeskov Nyborg Ullerslev Tommerup Årslev Glamsbjerg Assens Ørbæk Broby Ringe Hårby Ryslinge Korsør Hashøj Skælskør Vallø Suså Haslev Stevns Fuglebjerg Rønnede Holmegård Fakse Næstved Fladså Skærbæk Nørre Rangstrup Fåborg Egebjerg Gudme Præstø Bredebro Løgumkloster Rødekro Åbenrå Nordborg Svendborg Tranekær Vordingborg Langebæk Højer Tønder Tinglev Sundeved Augustenborg Lundtoft Gråsten Sønderborg Sydals Rudkøbing Ravnsborg Nørre Alslev Møn Bov Broager Ærøskøbing Marstal Sydlangeland Nakskov Højreby Maribo Rudbjerg Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Rødby Holeby Nysted Sydfalster Beregnet ud fra antallet af personer under integrationsloven der, fra den pågældende kommune, er flyttet til Randers. Dette tal er delt med kommunens indbyggertal og derefter ganget med

24 Personer under Integrationsloven Side Sammenfatning af de overordnede flyttemønstre Det overordnede flyttemønster for indvandrere under integrationsloven peger på: At der er en overrepræsentation af personer under integrationsloven i 6-by kommunerne set i forhold til fordelingen af befolkningen som helhed. At 6-by kommunerne oplevede et fald i den relative andel af personer under integrationsloven i perioden Derefter er den relative andel af personer under integrationsloven steget i 6-by kommunerne år for år. Alle 6-by kommunerne på nær Randers oplever en markant nettotilflytning af personer under integrationsloven. og Odense oplever en meget markant tilflytning. Flyttemønsteret giver sig udslag i, at 33 % af alle personer under integrationsloven bor i 6-by kommunerne, mens det blot er 28 %, der oprindeligt er indvandret til 6-by kommunerne. modtager specielt tilflyttere fra oplandskommunerne omkring, men modtager ellers tilflyttere fra hele landet. Odense modtager specielt tilflyttere fra Fyn, og modtager specielt tilflyttere fra Jylland. Aalborg og Esbjerg oplever en regional tilflytning, mens tilflytningen til Randers må betegnes som lokal.

25 Personer under Integrationsloven Side SAMMENLIGNING AF TILFLYTTERE, FRAFLYTTERE OG PERSONER DER IKKE ER FLYTTET TIL 6-BY KOMMU- NERNE I dette afsnit sammenlignes gruppen af tilflyttere til 6-by kommunerne med gruppen af fraflyttere fra 6-by kommunerne samt med gruppen af personer, der ikke er flyttet til en af 6-byerne. Formålet med at se på disse tre delgrupper er at undersøge, om der er forskellige karakteristika, der kendetegner dem. Sammenligningen gennemføres på baggrund af de følgende indikatorer: Køn Alder Oprindelsesland (kontinent) Opholdstid i Danmark Uddannelsesniveau Forsørgelsesgrundlag Bruttoindkomst Tabellerne i dette afsnit omfatter udelukkende indvandrere under integrationsloven, der er bosiddende i de pågældende kommuner pr. 1. januar Personer, der har boet i Danmark på et tidligere tidspunkt, men ikke længere gør det pr. 1. januar 2005, indgår således ikke i tabellerne. I profilerne af til- og fraflyttere indgår personer under integrationsloven, der er flyttet mindst én gang i perioden 1. januar 1999 til 1. januar Hvis en person er flyttet mere end én gang inden for denne periode, er det den seneste flytning, der ligger til grund for, hvad der betragtes som hhv. til- og fraflytningskommunen. Enkelte af variablene er dog endnu ikke blevet opdateret af Danmarks Statistik med oplysninger opgjort 1. januar Tallene for uddannelsesniveauet er således senest opgjort 1. januar 2004, mens tallene for forsørgelsesgrundlag og bruttoindkomst senest er opgjort 1. januar Tabellerne, der omfatter disse tal, omfatter derfor udelukkende indvandrere, der var bosiddende i de pågældende kommuner på opgørelsestidspunktet, dvs. henholdsvis 1. januar 2004 og

26 Personer under Integrationsloven Side januar Af samme grund indeholder tabellerne med til- og fraflyttere udelukkende personer under integrationsloven, der er flyttet mindst én gang mellem 1. januar 1999 og opgørelsestidspunktet. I tabel 4.1 nedenfor er kønsfordelingen blandt de tre delgrupper anført. Tabel 4.1: Kønsfordelingen i henholdsvis 6-by kommunerne samlet og det øvrige Danmark for tilflyttere, fraflyttere og personer, der ikke er flyttet. For perioden Relative fordelinger. Tilflyttere Fraflyttere Personer der ikke er flyttet 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK Mænd 52,9 49,8 49,6 51,4 44,6 46,9 Kvinder 47,1 50,2 50,4 48,6 55,4 53,1 (5.496) (8.233) (2.624) (11.105) (11.903) (28.325) Der er en overvægt af kvinder blandt gruppen af personer, der ikke er fraflyttet deres oprindelige indvandringskommune. Ellers er der ikke de store forskelle i flyttemønstrene når man ser på køn. I tabel 4.2 nedenfor er aldersfordelingen blandt de tre delgrupper præsenteret. Af nedenstående tabel fremgår det, at aldersfordelingen blandt alle tre grupper ikke adskiller sig markant, hvis man sammenligner 6-by kommunerne med det øvrige Danmark. Dette er lidt overraskende, idet vi ved, at der blandt personer med dansk herkomst er en markant tilflytning til de store uddannelsesbyer for personer i aldersgruppen år.

27 Personer under Integrationsloven Side 23 Tabel 4.2: Aldersfordelingen i henholdsvis 6-by kommunerne samlet og det øvrige Danmark for tilflyttere, fraflyttere og personer, der ikke er flyttet. For perioden Relative fordelinger. Tilflyttere Fraflyttere Personer der ikke er flyttet 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK 0 til 6 år 3,8 3,8 2,8 4,0 5,6 7,5 7 til 15 år 14,3 13,6 7,5 15,4 11,2 21,7 16 til 24 år 24,8 26,0 27,2 25,1 22,1 20,4 25 til 29 år 18,9 19,1 24,5 17,7 22,5 12,9 30 til 39 år 26,5 25,7 28,2 25,5 26,6 21,4 40 til 49 år 7,9 8,5 7,2 8,5 7,7 10,4 50 til 66 år 3,1 2,5 1,6 3,0 2,6 4,2 67 og derover 0,8 0,9 1,0 0,8 1,7 1,3 (5.496) (8.233) (2.624) (11.105) (11.903) (28.325) Tabel 4.3 nedenfor beskriver indvandrernes oprindelsesland opgjort som kontinenter. Tabel 4.3 Fordelingen på oprindelsesområde i henholdsvis 6-by kommunerne samlet og det øvrige Danmark for tilflyttere, fraflyttere og personer, der ikke er flyttet. For perioden Relative fordelinger. Tilflyttere Fraflyttere Personer der ikke er flyttet 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK Europa 4,4 10,5 11,1 7,3 10,2 7,9 Afrika 18,5 15,7 20,4 16,0 21,2 14,9 Syd- og Mellemamerika 3,8 4,9 6,7 3,9 7,8 3,2 Asien 73,4 68,9 61,7 72,8 60,8 74,1 (5.496) (8.233) (2.624) (11.105) (11.903) (28.325) Note: Oprindelsesområderne er baseret på Danmark Statistiks inddeling af lande. Områderne omfatter følgende lande: Europa: Tyrkiet, Aserbajdsjan, Usbekistan, Kasakstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Georgien, Tadsjikistan og Armenien, dvs. europæiske lande som FN regner som mindre udviklede lande i Europa. De øvrige områder omfatter alle lande på de pågældende kontinenter. For personer med oprindelse i Europa og Syd- og Mellemamerika er billedet, at andelen af fraflyttere er større i 6-by kommunerne, samtidig med at andelen af tilflyttere er større i det øvrige Danmark. Personer med oprindelse i Afrika både fraflytter og tilflytter 6-by kommunerne mere end det øvrige Danmark. Dette

28 Personer under Integrationsloven Side 24 kunne pege på, at flytningerne sker imellem 6-by kommunerne. For personer med oprindelse i Asien er mønsteret, at de i højere grad fraflytter det øvrige Danmark og tilflytter 6-by kommunerne. Tabel 4.4: Fordelingen på opholdstid i henholdsvis 6-by kommunerne samlet og det øvrige Danmark for tilflyttere, fraflyttere og personer, der ikke er flyttet. Opgjort pr. 1. januar Relative fordelinger. Tilflyttere Fraflyttere Personer der ikke er flyttet 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK Under 3 år 14,0 15,3 18,2 14,0 33,4 33,0 Over 3 år 86,0 84,7 81,8 86,0 66,6 67,0 (5.496) (8.233) (2.624) (11.105) (11.903) (28.325) I ovenstående tabel er flyttemønstret opdelt på, hvor lang tid personer omfattet af integrationsloven har opholdt sig i Danmark. Hvis man kigger på fraflytterne, er der en tendens til øget fraflytning fra det øvrige Danmark blandt personer, der har opholdt sig i landet over 3 år, set i forhold til fraflytningen blandt den samme gruppe i 6-by kommunerne. Dette svarer meget godt til de flyttetendenser, der tidligere er beskrevet. Tabel 4.5: Uddannelsesfordelingen i henholdsvis 6-by kommunerne samlet og det øvrige Danmark for tilflyttere, fraflyttere og personer, der ikke er flyttet. Personer under integrationsloven på 16 år og derover. Opgjort pr. 1. januar Relative fordelinger. Tilflyttere Fraflyttere Personer der ikke er flyttet 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK 6-by Øvrig DK Grundskole 27,4 27,0 23,0 28,2 19,5 22,9 Gymnasial/erhvervsgymnasial 11,3 11,6 11,8 11,4 11,3 9,1 Erhvervsuddannelse 7,5 8,3 7,7 8,1 7,6 7,2 Kort videregående 2,1 2,6 2,9 2,3 1,5 1,9 Mellemlang og lang videregående 7,5 8,2 9,2 7,6 6,6 7,0 Ikke oplyst 44,3 42,3 45,4 42,4 53,6 51,9 (4.427) (6.643) (2.317) (8.769) (8.566) (17.131) I tabel 4.5 ovenfor er uddannelsesniveauet for de tre grupper beskrevet. Som det fremgår, adskiller det sig ikke nævneværdigt de tre grupper imellem eller mellem 6-byerne og resten af landet.

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07 Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07 Af chefkonsulent Jens Andersen og seniorkonsulent Asger Hyldebrandt Pedersen I skoleåret 2006/07 var der 158.000 elever i landets 103 ungdomsskoler. Eleverne er

Læs mere

Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked

Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked 25. OKTOBER 2001 16 EU Danmark er et af de dårligste lande i EU, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft fra andre lande. Utroligt, at der ikke er sket mere siger EU-ekspert. Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

Det nye Danmark. bilag om opgaveplacering

Det nye Danmark. bilag om opgaveplacering Det nye Danmark bilag om opgaveplacering Regeringen April 2004 Det nye Danmark bilag om opgaveplacering, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Læs mere

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Udgiver: Skatteministeriet København 2006 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-67-0 ISBN: 87-90922-68-9 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos:

Læs mere

Graviditet blandt apoteksassistenter, 1979-1984 ---------- ------ ------------------- ---------

Graviditet blandt apoteksassistenter, 1979-1984 ---------- ------ ------------------- --------- DDA-1232 -------- Datamateriale ------------- Graviditet blandt apoteksassistenter, 1979-1984 ---------- ------ ------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Schaumburg

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

Ordblinde FOTO: KELD NAVNTOFT

Ordblinde FOTO: KELD NAVNTOFT NR. NR. 1 4 MARTS DEC. 2006 2000. ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: KELD NAVNTOFT Markedschef Jens Kjærum, Prolog Development overrækker et eksemplar af Dictus til Kronprinsen se side 7 Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

STATUS 2014. Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 Røde Kors-afdelinger med besøgstjeneste... 4 Andre former for aktiviteter... 8 Besøgsmodtagere...

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006. Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 60 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til udvalgets orientering fremsendes

Læs mere

forleden bød en fyldt sognegård til Tirsdagsklubben numre på sin violin og Sigurd Svendsen, initiativtager

forleden bød en fyldt sognegård til Tirsdagsklubben numre på sin violin og Sigurd Svendsen, initiativtager Tildelt Ugeavisernes Specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 44 tirsdag/onsdag 1.-2. nov. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1 Kommissorium og arbejdsgruppens medlemmer...3 1.2 Arbejdsgruppens opsamling

Læs mere

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport 01 Forord Der er afsat betydelige midler til at understøtte udviklingen

Læs mere

Den nye sognepræt Ane Stolze Katborg foran sin arbejdsplads, Sulsted Kirke. Er du tilkoblingsklar til Bredbånd Nord?

Den nye sognepræt Ane Stolze Katborg foran sin arbejdsplads, Sulsted Kirke. Er du tilkoblingsklar til Bredbånd Nord? Tildelt Ugeavisernes Specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 35 tirsdag/onsdag 30.-31. august 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere