Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer l'

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 følgende UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL REGe NRm)S~) År 1967, den 16. maj, afsagde Overfredningsnævnet k e n d e l s e vi /r;,~ 6? i sagen nr. 1826/65 vedrørende fredning af arealer på Nordvestsamsø. I den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 6. september 1965 afsagte kendelse hedder det: "Ved skrivelse af 17. november 1959 har Danmarks naturfredningsforening fremsendt til nævnet en af foreningen for Nordvestsamsø udarbejdet fredningsplan og samtidig rejst fredningssag for en del af det af fredningsplanen omfattede område. Danmarks naturfredningsforenings skrivelse herom er sålydende: "Ud fra erkendelsen af, at det må anses for meget vigtigt at søge de landska1_~igt værdifulde arealer på Nordvestsamsø sikret mod planløs og tilfældig udstykning, bebyggelse og beplantning, har Danmarks naturfredningsforening udarbejdet den på vedlagte kort i 1: viste fredningsplan for hele det pågældende område. Det er foreningens opfattelse, at visse af arealerne i det af planen omfattede område, som på grund af terrænets åbne, kuperede karakter frembyder enestående landskabelige skønhedsværdier, er af en så enestående kvalitet i henseende til naturskønhed, at de bør sikres for eftertiden ved gennemførelsen af en status ~uo fredning. For andre af områderne har foreningen fundet, at selvom også de er af stor landskabelig skønhed, vil det, dels under hen-

4 -2- syntagen til den allerede påbegyndte ~ebyggelse der, dels ud fra et rimeligt hensyn til imødegåelse af det behov for udbygning med sommerhuse, som på dettested vil kunne forventes fremover, være naturligt med graduerede bestemmelser alt efter arealernes landskabelige værdi at forudsætte udstyknjng og bebyggelse. De på kortet med den mørkeste signatur angivne arealer, numrene 2, 4, 6, 8, 9, lo, 11, 12 og 13 er herefter tænkt helt friholdt for bebyggelse, beplantning, boder, master, skure el.a. skæmmende eller udsigtshindrende foranstaltninger, ligesom afspærring eller anden ændring af terrænet, der ikke tjener landbrugsmæssige formål, ikke må ske. For de med lysere prik-signatur angivne områder, på kortet betegnet bebyggelsesservitut A, B og e, skal følgende bestemmelser være gældende: Bebyggelsesservitut A (område nr. l). Arealet må ikke udstykkes i grunde på mindre end 5 tdr. land. Husene må ikke være over l etage + udnyttet tagetage uden trimpel. Facaderne skal fremtræde enten som pudsede og hvidkalkede, ~) eller som træbeklædning behandlet med mørk finsk tjære el.lign., tå' Tagmateriale enten strå (rør) eller halm. På hver parcel må kun opføres een garage og eet udhus, som i materialer og karakter skal t', svare til huset. Udover en evt. skærmende beplantning omkring selve huset skal tilplantning af parcellen iøvrigt samt hegning (levende hegn, raftehegn, plankeværker eli. lign) i skel ikke være tilladt. Hvor det undtagelsesvis måtte anses for nødvendigt kan der dog i skel opsættes hegn udført af l m træstolper med en enkelt hegnstråd. ~ebyggelsesservitut B (område 3). Arealer må ikke udstykkes i grunde på mindre end 2 tdr. land. Husene må ikke være over l etage + udnyttet tagetage uden

5 -3- trimpel. Facaderne skal fremtræde enten som pudsede og hvidkalkede, eller som træbeklædning behandlet med mørk finsk tjære el.lign. Tagmateriale enten strå (rør) el. halm. På hver parcel må kun opføres een garage og et udhus, som i materialer og karakter skal svare til huset. Udover en evt. skærmende beplantning omkring selve huset skal tilplantning af parcellen iøvrigt, samt hegning (levende hegn, raftehegn, plankeværker el.lign) i skel ikke være tilladt. Bebyggelsesservitut C (område 5 o~ 7). Arealet må ikke udstykkes i grunde på mindre end t td. land. Husene skal fremtræde med jordfarver (okseblod, sort, mørkebrun o.l.). Tagmaterialet skal fremtræde sort el. gråt, for såvidt der ikke anvendes stråtag eller tegltag. Hegning må kun udføres som levende hegn, vildthegn, kreaturhegn el.a. trådhegn. Der skal~ableres en skærmende beplantning omkring husene. For samtlige 3 kategorier af bebyggelser skal iøvr~gt ~ælde følgende: Husene må ikke placeres på højdepunkter eller på højderygge, men skal anbringes på en sådan måde i terrænet, at alle markante partier heraf stadig bevares for det frie udsyn i deres nuværende karakter. Husenes placering skal godkendes af fredningsnævnet. Under henvisning til den stedfindende udvikling mener Danmarks Naturfredningsforening, at det allerede nu vil være nødvendigt at sikre visse af de på kortet angivne arealer, hvorfor foreningen hermed over for det ærede nævn i henhold til naturfredningslovens l jfr. 8 skal tillade sig at rejse fredningspåstand som følger:

6 -4- Areal nr. 2: Fredningspåstand: status quo fredning, hvorefter bebyggelse, beplantning, boder, maater, skure el.a. skæmmcnde eller udsigtshindrende foranstaltninger ikke skal være tilladt.," Ligeledes skal hegning, afgravning el.a. ændringer i terrænet ikke være tilladt. Undtaget herfra er dog sådanne foranstaltninger,som tjener rent landbrugsmæssige formål,eller formål,som kan sidestilles hermed. Omfatter: Del af matr.nr. 41~,42~,43~. Påtaleret: Fredningsnævnet for Holbæk amtsråds- ' kreds. Areal nr. l: Fredningspåstand: Bebyggelsesservitut A (se denne). Omfatter: Matr.nr. 41~, 41m, del af 41~, del af 42~, 42~, del af 42~ og del af 43~, for matr.nr. 42~ og 42d gælder de af bestemmelserne, som under hensyntagen til den skete udstykning og bebyggelse kan finde anvendelse. Påtaleret: Fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds. Areal nr. 3: Fredningspåstand: Omfatter: Påtaleret: Bebyggelsesservitut B (se denne). Matr.nr. 38b, del af 38~, 43~, 43~, 43~, 43!, del af 43~, 44, del af 45~7 Fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds. Endvidere indeholdes i fredningsbegæringen følgende påstand: Skrænterne mod havet og arealet inden for 100 m linien ud for de her omhandlede områder må ikke afgrave s eller beplantes. Samme påstand omfatter den del af Nordøens østskrænt, der ligger mellem Printzensminde i syd til Mosegård i nord, på kortet betegnet som strækning "A", da skrænten på denne strækning frembyder en række

7 -5- forhold af stor naturvidenskabelig interesse~ idet plantesamfundene her på grund af terrasseringen danner en enestående mosaik. Idet Danmarks naturfredningsforening afsluttende kan meddele~ at nærværende materiale d.d. er oversendt til Statsministeriet med anmodning om iværksættelse af fredningsplan for hele det omhandlede område, skal foreningen for såvidt angår den her rejste fredningssag for områderne l, 2 og 3 under henvisning til den forventelige truende udvikling på de pågældende arealer anmode om~ at sagen må blive taget op til fredningsmæssig behandling efter omstændighederne snarest belejligt." Efter at nævnet i henhold til den i Danmarks naturfredningsforenings ovennævnte skrivelse rejste fredningssag for arealerne 2, l og 3 havde taget fredningen af disse områder til behandling~ har Danmarks naturfredningsforening ved skrivelse af ll.april 1960 over for nævnet rejst fredningssag også med hensyn til de øvrige af fredningsplanen omfattede arealer. Danmarks naturfredningsforenings skrivelse herom er så- lydende~ "Som det vil være fredningsnævnet bekendt, udgør den nu verserende fredningssag for Brøndkæret m.v. en del af en af foreningen udarbejdet samlet fredningsplan for Nordvestsamsø. Det nævnte område Brøndkær blev udskilt som en særlig sag; det skyldtes som bekendt, at man dels anså dette område for særlig truet, dels måtte formode, at der var muligheder for at gennemføre en fredning med en sympatisk indstilling fra lodsejerne. Sommerhusbyggeriets stadig voksende pres på de frie områder ved landets kyster har imidlertid vist sig også at true de områ- ē ~j der på Nordvestsamsø~ som dækkes af den af Danmarks naturfredningsforening udarbejdede samlede plan.

8 -6- Da foreningen er vidende om,at der allerede i den forløbne tid, siden den første sag blev rejst, er foretaget adskillige dispositioner fra ejernes side, hvorved arealer inden for de områder,som af foreningen anses for at burde status quo bevares, er solgt eller ved at blive solgt til 80IllIIle rhusbebyggels e, og da det må bet'rygtes, at den voksende udbygning af Kalundborg vil forøge det nævnte pres på kystområder på Samsø, kan foreningen ikke tage ansvaret for, at der ikke søges tilvejebragt en sikring af de værdifulde nordvestlige ~ kystområder på Samsø. Foreningen skal derfor, da en behandling af den øvrige plan i det for nylig nedsatte fredningsplanudvalg for Holbæk amt må formodes at tage så lang tid, at uoprettelig skade yderligere kan ske, ved nærværende skrivelse over for Fredningsnævnet rejse påstand om, at de øvrige arealer, som omfattes af den nævnte samlede til fredningsnævnet fremsatte plan, fredes. Med hensyn til påstanden henvises til foreningens fremsendelsesskrivelse af , i hvilken der nøje er redegjort for, hvilken påstand der fremsættes for de enkelte arealer inden for området, og i hvilken formulering af bestemmelserne er angivet. Da sagen har nogen hast, skal foreningen herved anmode Fredningsnævnet om ufortøvet at optage den resterende del af planen tt\ til fredningsmæssig behandling med henblik på en sikring af de endnu frie landskabelig værdifulde områder." De af fredningspåstanden omfattede arealer fremgår af det som bilag l nærværende kendelse vedhæftede udsnit af matrikelkortet, hvorpå dog - under hensyn til, at fredningspåstanden under sagens behandling er ændret til for hele området at gå ud på en almindelig ~I status quo fredning, jfr. nærmere nedenfor - alene selve fredningsgrænsen er indlagt, men il\ke de i Danmarks naturfredningsforenings rejsningsskrivelse omhandlede særskilte og særbehandlede arealer

9 -7- inden for det samlede fredningsområde. Nævnet har særskilt fremmet den af Danmarks naturfredningsforening ved dennes oprindelige skrivelse af 17. november 1959 rejste fredningssag for arealerne 2, l og 3 og har endvidere under sagens behandling udskilt forskellige andre områder til særskilt behandling, således at der ved nærværende kendeises afsigelse foreligger særskilte - også af Overfredningsnævnet påkendte - afgørelser for følgende områder~ Arealerne 2, l og 3, "Brøndkær", afgjort ved nævnets kendel- 'til: se af l. juni 1960 og Overfredningsnævnets kendelse af 18. februar r, 1963, forskellige arealer ved "MøgeIskaar", afgjort ved nævnets kendelse af 8.maj 1962 og Overfredningsnævnets kendelse af 20.januar 1965, ejendommen "Petersborg", afgjort ved nævnets kendelse af 30.oktober 1962 og Overfredningsnævnets kendelse af 8.oktober Idet der med hensyn til de nærmere enkeltheder om fredningen af disse områder, herunder de tilkendte erstatninger, i det hele henvises til de særskilte kendelser herom, bemærkes, at fredningen af disse arealer i hovedtrækkene går ud på følgende~ "Brøndkær" fredningen: der gennemføres en almindelig status quo fredning af de under areal 2 hørende dele af matr.nr. 41~, ~2a og 43~, Nordby by og sogn, dog således at der gives tilladelse til på matr.nr. 42~ at opføre eet sommerhus. Der pålægges de under areal l hørende dele af matr.nr.41b, tt) 42~, 42~, 42~, 43~ og matr.nr.e 41m, 41~, 42~, 42~ og 42!, Nordby by og sogn servitut om, at arealerne ikke må udstykkes i grunde på mindre end 3 tdr. land. Der pålægges de under areal 3 fredede dele af matr.nr.e 43~, 38~, 43~, 43~, 43~, 43f, Nordby by og sogn servitut om, at area-

10 -8- lerne ikke må udstykkes i grunde på mindre end 2 tdr. land. Der er derhos truffet nærmere bestemmelse om bebyggelse, læbeplantning, hegn m.m. samt tillagt fredningsnævnet en almindelig censur med hensyn til husenes placering. For gennemførelsen af fredningen er der tillagt lodsejerne ved kendelsen nærmere fastsatte erstatningsbeløb. Fredningsområdet fremgår af det nærværende kendelse som bilag 2 vedhæftede kort. "Møgelskår" fredningen: Der gennemføres en almindelig status quo fredning med adgang for offentligheden af det på bilag 3 nærværende kendelse vedhæftede kort indrammede areal. Erstatningen i anledning af fredningen, der omfatter ialt ca 25 ha, er efter foretagen taxation fastsat til kr. for matr.nr. 27f, kr. for matr.nr. 49~ og kr. for matr.nr. 49~, alle Nordby by og sogn. "Petersborg"-fredningen: Der gennemføres en almindelig status quo fredning af det på det som bilag 4 nærværende kendelse vedhæftede kort indrammede areal af matr. nr. 47~ og 47b, Nordby by og sogn, hvorhos der gives offentligheden ret til færdsel ad den over ejendommen gående vej til stranden. Erstatningen i anledning af fredningen, der omfatter et areal på ca 12 ha, er fastsat til kr. Under sagens behandling har nævnet den 27.april 1962 godkendt en samlet udstyknings- og bebyggelsesplan med afsætning i marken af de enkelte huse (6) for den af "Erøndkær"fredningen omfattede ejendom: Matr.nr. 43~, Nordby by og sogn, "Sandballegård". Nævnet har endvidere under sagens behandling udtaget forskellige andre ejendomme til særskilt afgørelse på den måde, at man

11 -9- efter forhandling med vedkommende lodsejer og besigtigelse i marken har meddelt tilladelse til opførelse af enkelte huse inden for det område, der er påstået fredet. Da bygningsmyndighederne for Samsø: Holbæk amtsråd, efter at byggelov for købstæderne og landet af lo. juni 1960 er trådt i kraft - på Samsø den l.april i princippet har indtaget det standpunkt, at man ikke har villet tage stilling til enkelte udstyknings- og/eller byggesager, før der forelå en samlet plan for ~ et større område, og da hele det af fredningen omfattede område af Nordvestsamsø (-bortset fra den ovennævnte af nævnet godkendte del af lisandballegård"-) ligger uden for de ved aftale mellem Samsø sogneråd og Holbæk amtsråd udlagte sommerhusområder, har dette imidlertid bevirket, at flertallet af de lodsejere, der har fået byggetilladelsg af nævnet, ikke har kunnet gennemføre byggeriet. Spørgsmålet, om amtsrådets ligenævnte standpunkt er lov- ~edholdeligt, har af ejerne af ejendommene matr.nr.e 46~, 208, 209~ og 210, Nordby by og sogn, livestballegård" og matr.nr. 39~, smst., "LystoftelI, været indbragt for boligministeriet. Førstnævnte ejer har påklaget en af Holbæk amtsråd den 7.oktober 1964 truffet afg~relsc, hvorefter amtsrådet dels vil være sindet i medfør af 2 stk. 2 i byggelov for købstæderne og landet at nedlægge forbud mod udstykning af ejendommen i et antal sommerhusparceller, dels har nægtet i medfør af lovens 15 at meddele dispensation til opførelse af 2 sommerhuse. Sidstnævnte ejer har påklaget amtsrådets afgørelse af 9.december 1964, ved hvilken der i 'medfør af bygge lovens 5, stk. 2, er nedlagt forbud mod udstykning af 3 sommerhusparceller af den pågældende ejendom. Ved skrivelsc af 23.februar 1965 har boligministeriet stadfæstet amtsrådets afgørelser.

12 ,e ",- : -10- Ved nærværende kendelses afsigelse foreligger der herefter følgende af nævnet meddelte udstyknings- og byggetilladelser, der ikke har kunnet fremmes af ovennævnte grunde, med hensyn til nedennævnte ejendomme: matr.nr. 44a, Nordb;y- by ug sogn, li Thomasmindeii, tilhørende landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, København: det er under forhandlinger med ejeren i efteråret 1961 forudsat, at nogen bebyggelse vil kunne godkendes. matr.nr. 39~, smst., "Lystofte", tilhørende grosserer Gudmund Schack, Jernbanegade 7, København: det er under de samme forhandlinger som anført ad matr.nr. 44~ tilkendegivet ejeren, at nævnet er sindet at give tilladelse til at opføre 3 sommerhuse i den nordøstlige del af ejendommen uden for fredningsplanen. matr.nr. 45b, smst., "Frydendal", tilhørende gårdejer Are~Harald Anholm, Nordby: der er ved en af nævnet i 1962 foretagen besigtigelse givet tilladelse til at opføre 3 huse og påvist i marken, hvor disse må placeres. matr.nr. 46~, 208b, 2o9. ;., 2l0:!2., srnst., "Vestballegård", tilhørende landsretssagfører Svend Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, København, og arkitekt Mogens Christiansen, Udsigtsbakken 30, Bistrup pr. Birkerød: fredningsnævnet har ved skrivelse af 22.sep- ~ tember 1961 tilkendegivet, at nævnet ville være sindet at give til- ladelse til bebyggelse på 12 af 14 påtænkte udstykkede parceller, og derefter ved skrivelse af 8.august 1963 godkendt udstykning og li bebyggelse af 2 af disse parceller. Da ejeren af sidstnævnte ejendom ikke har kunnet gennemføre udstykning og bebyggelse af ejendommen i overensstemmelse med ~ nævnets tilladelse, har de søgt og fået godkendelse - også af bygningsmyndigheden - af, at ejendommen udnyttes på den måde, at der

13 -11- etableres restauration i den eksisterende gårdejendom. matr.nr. 183~, sidst., tilhørende parcellist Tage Sode, Nordby: der er af nævnet givet tilladelse til opførelse af et hus, hvis placering er anvist i marken. matr.nr. 207~ og 203b, smst., tilhørende Hans Holm Kjeldsen, Nordby: der er af nævnet givet tilladelse til opførelse af 2 huse, hvis placering er anvist i marken. matr.nr. 37~, Mårup, Nordby sogn, tilhørende Bertel Ma-,~ rinus Degn, Mårup: der er af nævnet givet tilladelse til at bygge e 3 huse. Danmarks naturfredningsforening har under sagens behandling ændret fredningspåstanden til at gå ud på en almindelig status quo fredning for hele det af fredningspåstanden omfattede område, herunder også de ejendomme, med hensyn til hvilke nævnet har godkendt udstykning og bebyggelse, jfr. ovenfor. Under sagens behandling er foretaget forskellige matrikulære ændringer. : -I 1_.1 Fredningspåstanden med det nu ændrede indhold, med hensyn til hvilket henvises til formuleringen i Danmarks Naturfredningsforenings ovenciterede rejsningsskrivelse af 17. november 1959, omfatter herefter følgendo ejendomme: matr.nr.44~, Nordby by og sogn, tilhørende landsretssagfører Kaj Seth Oppenhcjm, Rådhuspladsen 59, København, matr.nr. 44b og 45~, smst., tilhørende fru Else Marie Sejer Larsen, Emdrupvej 105, København, matr.nr. 39~, smst., tilhørende grosserer Gudmund Schack, Jernbanegade 7, København, matr.nr. 39~, smst., tilhørende lektor William Mickelsen, Kongebakken 26, Roskilde, matr.nr. 45~, Nordby by og sogn, tilhørende tømrermester F.Lisberg, Faarevejle,

14 -12-, matr.nr. 45b, l65~ og l66b, smst., tilhørende gårdejer Arendt Harald Anholm, Nordby, matr.nr. 4o~, smst., tilhørende gårdejer Laurits Martin Thunbo, Nordby, matr.nr. l6la, smst., tilhørende enken efter Peter Rasmussen Thuse, fru Thuse, Nordby, matr.nr. 162b, smst., tilhørende Jørgen Peter Snedker, Nordby, matr.nr. l63~, smst., tilhørende enkefru Mary Ragnhild Klemmensen, Nordby, matr.nr. 164, 3mst., tilhørende Regnar Degn, Nordby, matr.nr. l67~, l68~, smst., tilhørende gårdejer Arendt Haråtl Anholm og Osvald Lindhardt Jensen Skræder, Nordby, matr.bt. l68~, l67~, smst., tilhørende Knud Børge Nielsen, Nordby, matr.nr. l69?" smst., tilhørende Klemmen Rasmussen Fisker, Nordby, m~tr.nr. 169~, smst., tilhørende frk.karen Inger Østerbye, Nordby, Matr.nr. l69~, l7l~, l71f og 172d, smst., tilhørende landsretssagfører P.Kurzenberger, Frederiksberggade l, København, og landinspektør Carsten Meldal, Mosevangen 40, Birkerød, matr.nr, 5l~, l7o~ og 175, smst., tilhørende gårdejer Osvald Lindhardt Jensen Skræder, Nordby, matr.nr..172~, l8o~, smst., tilhørende dyrlæge Axel Folmer Larsen, Tranebjerg, matr.nr , smst., tilhørende fru Ing8r Hempel, Ulfskole, Hegnede pr. Stege, matr.nr. 174b smst., tilhørende Valdemar Gommesen, Nordby, matr.nr. 171:::., 170b, 1722.,Nordby by og sogn, tilhørende~ l) Herman Peter Jensen Skræder, Hasselton, B.C., box 264, Canada, 2) Svend Marinus Jensen Skræder, Nordby, 3) fru Ellen Margrethe Snedker, Nordby, 4) fru Nora Jensen Holm, Nordby, 5) Osv2ld Lindhardt Jensen Skræder, Nordby, og 6) fru Asta Jensen, BisgårG mark, Tranebjerg, matr.nr. 173~, 18lb, 182b smst., tilhørende Christian Charles Poulsen, Nordby, matr.nr. 178, smst., tilhørende Johan Martin Degn, Nordby, matr.nr. 5l~, smst., matr.nr. l83e.., smst., matr.nr. l83~, smst., matr.nr. 184, smst., tilhørende tilhørenn'j tilhørende tilhørende gårdejer Helge Madsen, Nordby, parcellist Tage Sode, Nordby, Verner Laurits Gaard Gommesen,Nordby, fru Ane Farver, Nordby,

15 -13- I matr.nr. l85~, smst., tidlørende Bernhard Farver, Nordby, matr.nr. 185~, smst., tilhørende fru Elsa Poulsen, Halmtorvet 10,København, matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. 190b, 191b og T92~,smst.,tilhørende matr.nr. 192~, 194a, og 194c, smst., tilhørende matr.nr. matr. nr. 185~, 185f, 185;!, 187~, l87~, smst., tilhørende fru Karen Madsen, Nordby, smst., tilhørende Jørgen Rasmussen, 0brovej 54,Herlev, smst., tilhørende Hans Chr.Fr.CarlPeter Andersen, Nordby, smst., tilhørende Andreas Sørensen, Skovbovej 11,Lyngby, Nordby by og sogn, tilhørende a. søløjtnant Svend Velser, Genforenings Plads 11,København, b. oversergent Jørn Velser, Stevnsbovej c. fru Hanne Torstensen, Hammelstrupvej d. Erik Velser (mindreårig) ) e. Leif Velser (mindreårig) ~ ved moderen fru Minna Rasmussen, "Lindehuset", Maarup, pr. Faarevejle. l88b, smst., tilhørende Villads Jørgensen, Nordby, 189b, smst., tilhørende Rasmus Michael Pedersen, N0rdby, 193, smst., 197b,198~, og 199E" smst., 198c, 199a 2o2c~, sms':f., tilhørende Svend Jensen Beck, Nordby, 8, Holte, 26, Valby, Egon Larsen, Nebbegaardsbakken København, Johs. Møller, Nordby, tilhørende Carl Jensen,Nordby, matr.nr. og tilhørende Nordby Borgerforening, Nordby, matr.nr. 200 ;.,smst., tilhørende Samsø kommune, matr.nr. 2ood, smst., tilhørende Johannes Børge Jensen, Nordby, matr.nr. 199d, smst., tilhørende Martin Michael Bonde, Nordby, matr.nr. 2ol. :,smst., tilhørende l) Arne Tuse, 2) M.Tuse og 3) Peter Tuse, alle Nordby, matr.nr. 201d, smst., tilhørende frk. Sanne Thyssen, Blegdamsvej 46, København, matr.nr. 202~, smst., tilhørende Aksel Degn, Nordby, matr.nr. 200b, smst., tilhørende Ann Sofie Kolding, Blegdamsvej 46, København, matr.nr. 20o~, smst., tilhørende Alfred Sørensen, Brørup, pr. Hylke, matr.nr , smst., tilhørende Tony Vejslev Hessemose, Maarup, matr.nr. 202d, smst., tilhørende tegner Aksel Hansen, Blegdamsvej 46, København, matr.nr. 202S, smst., tilhørende fru Ingrid 0sterby, Nordby, 41,

16 -14- " matr.nr. 203b, 207a, smst., matr.nr. 207~, smst., matr.nr. 208b, 209a, 21 ob 1 46a,.-; sms1:;., - - matr.nr, 48~, smst., matr.nr. 46b, smst., matr.nr. 46,s:,smst., matr.nl'. 117.~șmst., matr.nr. 8b, Mår~p ''e by, N ordby sogn, matr.nr. 37~, smst., matr.nr. 37~, srnst., tilhørende matr.nr. 37~, smst., matr.nr. og 37f, 37e, 37E, ornst.,,matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. tilhørende Gunnar Grønfeldt Stabel~ Maarup~ tilhørende Aage Snedker, Maarup, tilhørende fru Elin Moris, Brejdablik alle 17,K. tilhørende civilingeniør vej 21, Holte, Erik Klenow, Skovminde- smst., tilhørende civilingeniør Jan Steffen Jeppesen, Burager 3, Trørød, pr. Vedbæk m.fl., smst., tilhørende lærerinde frk. Kirsten Kjærsgaard Hansen, Stengaards alle 6, Lyngby, 37 fl, smst., 5'p., smst., 5l::.șmot., 37E., tilhørende tilhørende Hans Holm Kjeldsen, Nordby, Hans Holm Kjeldsen, Nordby, tilhørende l) landsretssagfører Svend Oppenhejm~ Rådhuspladsen 59, København, og 2) arkitekt Mogens Christiansen, Udsigtsbakken 30, Bistrup, pr. Birkerød, tilhørende gårdejer Marinus Svend Kræ~ner, Nordby, tilhørende husmand Aksel Rasmussen, Nordby, tilhørende husmand Carl Thomas Rasmussen, Nord1w, tilhørende civilingeniør Erling Carlsen, Fuglegårdsvej 71, Kgs. Lyngby, tilhørende gårdejer Vagn Printz, Maarup, tilhørende fru Margrethe Holm, Maarup, Bertel Marinus Degn, Nordby, tilhørende l) regnskabsfører Orla Bertheloen, Pillemark, 2) provisor Eskil Husum, TraneiJjGrg, 3) Henry Nielsen, Tranebjerg: og 4) læge JeLs Chr. Olsen, Tranebjerg, matr.nr, 37~, 37b, srnst.,tilhørende provisor Eskil Husum, Tranebjerg, matt..nr. 372=., SIDst.,tilh0T:'endegårdGjer Ingvard Gomnesen, Mf:',Brup. Med hensyn til d8 ovennævnte af fredning spåstanden omfatt8de ejendommes beliggenhed, størrelse m.m. henvises til det vedhæftede udsnit af matrikelkort (bilag l). Fredningsnævnet har under sagens forløb foretaget besigtigelse og forhandlet sagen med lodsejerne ved fler~ på Samsø afholdte

17 '>f_' I, \ -15- møder. Foruden lodsejerne har til forhandlingerne samtlige panthavere i de af fredningen berørte ejendomme været indvarslet. Så godt som samtlige lodsejere har givet møde eller været repræsenteret og har haft lejlighed til at udtale sig. Kun ganske enkelte af panthavorne :r~argivot møde unde:::,forhanc11ingel"ne j men to af disse: FinatJ.sministeriet og 0stift3rnes Kreditforening har i skrivelser til nævnel forbeholdt sig at kræve en eventuel fredningserstatning eller en del af denne indbetalt til indfrielse eller nedbringelse af de lån, Rom disse panthavere har indestående i nogle af fredningen Oillfattede ejendomme. I de afholdte møder har endvid.ere deltaget repræsentanter for Da~~arks naturfredningsforening, fredningsplanudvalget for Holbæk amt, Holbæk amtsråd of, Samsø kommune. Af de inden for fredningsamrådet beliggende ejendomme gør sig særlige forhold gældende for følgende områder: l. do ejendomme, med hensyn til hvilke nævnet har godkendt fnrskellige udstyknings- og beliggenhedsplaner, som ikke har kunnet g::::nn8illføreg på gl~1)ndaf d::m nye byggelovgivnings ikrafttræden. For så vidt angår disse ejendom~e henvises i det hele til den nærmere beskrivelse ovenfor, idet specielt med hensyn til ejendommen "Vcstoalle.gaal'd ll yderligere tilføjes ~ 4t ejendommen er efter det oplyste pr. 1. januar 1965 delt mel-o 181n de to ovenfor nævnet ejere, således at matr.nr.ene 208b, 209. :., 2lop, samt 46~ (ud.stykket franp.tr.nr. 46~) alle af Nordby by og sogn nu ejer; af o.~kitekt Mogons Christiansen og matr.nr. 46~, Nordby by og sogn af landsretssagføror Svend Oppenhejm. Sidstnævnte har under forhandlingerne tilbudt at åbne den over matr.nr. 46. :gående 6\ vej for offentligheden - såvel for gåend8 som kørende færdsel -, ~ hvilket også skal gælde vejen langs stranden, under forudsætning af,

18 -16- at vedligeholdelsen af vejen overtages af kommunen. Under samme forudsætning er han indforstået med uden erstatning at afstå jord langs vejen, indtil denne kommer op på en bredde af indtil 8 m. Det forudsættes herved i det hele, at der gives tilladelse til etablering af en elektricitetsledning til gårdejondommen og anbringelse af de dertil fornødne master. Ejerne af de to herefter adskilte ejendomme har foreslået, at en eveneutl fastsat erstatning for "hele ejendommen" under hensyn til størrelsen af de to nu særskilte ejendomme udbetales til dom i forholdet: 12 (ejeren af matr.nr. 46~) til 8 (ejeren af de øvrige matr.nr.e). 2. ejendommen matr.nr. 45~, Nordby by og sogn: Det er orlyst til sagen, at ejendommen, der er på ca 35 tdr. land, er solgt til tømrermester Fr.Lisberg, Faarevejle, til overtagelse pr. l. december 1964 for en købesum af ca kr. 3. de ejendomme af Maarup by, Nordby sogn, der er beliggende øst for den nord-sydgående vej fra matr.nr. 37 i Maarup: matr. nr.e 5~, 5~, 37~, 37E' 37~, 37~ og 37b, alle Maarup by, Nordby sogn: i dette område er under sagens behandling med fredningsnævnets god-,kendelse gennemført en omfattende udstykning og bebyggelse. 4. de ejendomme - bortset fra de under 3 nævnte - på hviltt ke der med nævnets tilladelse under sagens behandling er tilladt opført bebyggelser. Dette gælder følgende ejendomme: matr.nr.ene 39~, 44b og 45c, 47c, 180c samt 46b alle af Nordby by og sogn. På nogle ~ - -=- - af disse ejendomme er allerede i forbindelse med udstykningen og/ eller bebyggelsen pålagt fredningsdeklaration; i andre tilfælde har ejeren erklæret sig indforstået med at gå med til en fredning uden erstatning. 5. ojendommen matr.nr. 8b, Maarup by, Nordby sogn: på ejendommen er tinglyst deklaration om køberet for A/S Carl Nielsen,

19 -17- '-1 København. Det hedder i deklarationen, der er underskrevet den 13. december 1931~ "Forkøbsretten går nærmere ud på, at nævnte Aktieselskab i Tidsrummet 15/ / skal kunne forlange sig den pågæl-- dende parcel overdraget uden udgift for sælgeren mod kontant botaling af kr., skriver Ni Tusinde Kroner~ der erlægges samtidig med overtagelsen. I vederlag for den således erhvervede forkøbsret (~r ved underskriften heraf betalt mig 1.000,- kr., som alts~ erlægges udenfor den eventuelt aftalte købesum 9.000,- kr." Ved et tillæg til deklarationen af l. eugust 1951 er køberetten fornyet for yderligere 20 åt. Det udtales hor~ "I anledning af, at A/S Carl Nielsen, (L G.. hat- udbotal t UDdertegnede 900,- kr. udgørende 10% af den foran aftalte købesum kr ,-, hvilket beløb afgår i den foran omtalte købesum, s~ledes ~t der kun resterer at betale kr er jeg: gårdejer Chr.Printz, af Mårup, indgået på at forny købs retten i henhojd til fornævnte de-, klaration for et tidsrum 8,f 20 år regnet fra 15/ Købsr8tten udløber således 15/ Endvidere skal der fra A/S Carl Nielsens side gives mig l års varsel, når købsretten ønskes benyttet." Ved anbefalet skrivels0. af lo. november 1964 har A/S (:er.t Nielsen ved sin advokat gjort købsretten gældende over for ejendommens ejer. Under sagens behandling er, for så vidt angår følgende e- jendomme, indgået forlig om fredningens nærmere gennemførelse: matr.nr. 201,E.,NordclY by og sogn: nævnet har accqptoret '4t et af ejeren fremsat tilbud om at frede ejendommen uden erstatning mod, at hun får lov til at opføre en tilbygning og et udhus til det på grunded, der er på ca l td. lal1d 7 beliggendo sommerhus.

20 -18-," " ~,. ) l-e matr.nr. 200~9 smst.: ejeren har tiltrådt fredning uden erstatning. matr.nr. 202~9 smst.: ejeren har tiltrådt fredning uden erstatning. matr.nr. 198~, 199~ og 202~9 smst.: ejeren har tiltrådt fredning uden erstatning. matr.nr, 190b9 191~ og 192~9 smst.: nævnet har accepteret et af ejeren fremsat tilbud om at frede ejcndommen9 der er på ca lo tdr. land 9 mod en erstatning på kr. og mod9 at den af nævnet tidligere givne tilladelse til at opføre et helårshus opretholdes. matr.nr. 169b9 smst.: nævnet har accepteret et af ejeren fremsat tilbud om at frede ejendommen uden erstatning mod9 at hun (eller en eventuel efterfølgende ejer) får tilladelse til at udvide det på grunden beliggende hus (der har ligget der i mange år) til en størrelse af indtil ca 50 m 2, Nævnet er med Danmarks naturfredningsforening enig i9 at det af fredningspås tanden omfattede område af de i fredningsbegærin.~ gen anførte grunde bør bevares som det nu henligger. Dog finder nævnet 9 at spørgsmålet om fredning 9 f.s.v. angår det ovenfor pag. 17 under 3 anførte område af MaaruP9 er præjudiceret i en sådan grad v9d den stedfundne udstykning og bebyggels89 at gennemførelsol af en fredning her vil være uden værdi, og at dette område derfor bør udgå af fredningen. Endvidere findes ejendommen matr.nr Nordby by og sogn - navplig under hensyn til dens beliggenhed og størrelse samt ti19 at der næppe vil kunne opføres flere bebyggels,:r _. I. på denne ond dot nuværende sommerhus, - at burde udgå af fredningen. Det samme gælder ejendommen matr.nr. 37g, Maarup by9 Nordby sogn9

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende grund betegnet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPIANVE DTÆGT SOMMERIIUSOMRÅDET TAARUP STRAND FOR VED

BYPIANVE DTÆGT SOMMERIIUSOMRÅDET TAARUP STRAND FOR VED BYPIANVE DTÆGT FOR SOMMERIIUSOMRÅDET VED TAARUP STRAND 1966 BYPIJÅNVE DTÆGT FOR SOMMERIIUSOMRÅDET VED TAARUP STRAND ii E K L A M ET RYK SVENDBORG 1966 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02804.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00 Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-12-1964 Fredningsnævnet 09-07-1962 Kendelser

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere