Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer l'

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 følgende UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL REGe NRm)S~) År 1967, den 16. maj, afsagde Overfredningsnævnet k e n d e l s e vi /r;,~ 6? i sagen nr. 1826/65 vedrørende fredning af arealer på Nordvestsamsø. I den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 6. september 1965 afsagte kendelse hedder det: "Ved skrivelse af 17. november 1959 har Danmarks naturfredningsforening fremsendt til nævnet en af foreningen for Nordvestsamsø udarbejdet fredningsplan og samtidig rejst fredningssag for en del af det af fredningsplanen omfattede område. Danmarks naturfredningsforenings skrivelse herom er sålydende: "Ud fra erkendelsen af, at det må anses for meget vigtigt at søge de landska1_~igt værdifulde arealer på Nordvestsamsø sikret mod planløs og tilfældig udstykning, bebyggelse og beplantning, har Danmarks naturfredningsforening udarbejdet den på vedlagte kort i 1: viste fredningsplan for hele det pågældende område. Det er foreningens opfattelse, at visse af arealerne i det af planen omfattede område, som på grund af terrænets åbne, kuperede karakter frembyder enestående landskabelige skønhedsværdier, er af en så enestående kvalitet i henseende til naturskønhed, at de bør sikres for eftertiden ved gennemførelsen af en status ~uo fredning. For andre af områderne har foreningen fundet, at selvom også de er af stor landskabelig skønhed, vil det, dels under hen-

4 -2- syntagen til den allerede påbegyndte ~ebyggelse der, dels ud fra et rimeligt hensyn til imødegåelse af det behov for udbygning med sommerhuse, som på dettested vil kunne forventes fremover, være naturligt med graduerede bestemmelser alt efter arealernes landskabelige værdi at forudsætte udstyknjng og bebyggelse. De på kortet med den mørkeste signatur angivne arealer, numrene 2, 4, 6, 8, 9, lo, 11, 12 og 13 er herefter tænkt helt friholdt for bebyggelse, beplantning, boder, master, skure el.a. skæmmende eller udsigtshindrende foranstaltninger, ligesom afspærring eller anden ændring af terrænet, der ikke tjener landbrugsmæssige formål, ikke må ske. For de med lysere prik-signatur angivne områder, på kortet betegnet bebyggelsesservitut A, B og e, skal følgende bestemmelser være gældende: Bebyggelsesservitut A (område nr. l). Arealet må ikke udstykkes i grunde på mindre end 5 tdr. land. Husene må ikke være over l etage + udnyttet tagetage uden trimpel. Facaderne skal fremtræde enten som pudsede og hvidkalkede, ~) eller som træbeklædning behandlet med mørk finsk tjære el.lign., tå' Tagmateriale enten strå (rør) eller halm. På hver parcel må kun opføres een garage og eet udhus, som i materialer og karakter skal t', svare til huset. Udover en evt. skærmende beplantning omkring selve huset skal tilplantning af parcellen iøvrigt samt hegning (levende hegn, raftehegn, plankeværker eli. lign) i skel ikke være tilladt. Hvor det undtagelsesvis måtte anses for nødvendigt kan der dog i skel opsættes hegn udført af l m træstolper med en enkelt hegnstråd. ~ebyggelsesservitut B (område 3). Arealer må ikke udstykkes i grunde på mindre end 2 tdr. land. Husene må ikke være over l etage + udnyttet tagetage uden

5 -3- trimpel. Facaderne skal fremtræde enten som pudsede og hvidkalkede, eller som træbeklædning behandlet med mørk finsk tjære el.lign. Tagmateriale enten strå (rør) el. halm. På hver parcel må kun opføres een garage og et udhus, som i materialer og karakter skal svare til huset. Udover en evt. skærmende beplantning omkring selve huset skal tilplantning af parcellen iøvrigt, samt hegning (levende hegn, raftehegn, plankeværker el.lign) i skel ikke være tilladt. Bebyggelsesservitut C (område 5 o~ 7). Arealet må ikke udstykkes i grunde på mindre end t td. land. Husene skal fremtræde med jordfarver (okseblod, sort, mørkebrun o.l.). Tagmaterialet skal fremtræde sort el. gråt, for såvidt der ikke anvendes stråtag eller tegltag. Hegning må kun udføres som levende hegn, vildthegn, kreaturhegn el.a. trådhegn. Der skal~ableres en skærmende beplantning omkring husene. For samtlige 3 kategorier af bebyggelser skal iøvr~gt ~ælde følgende: Husene må ikke placeres på højdepunkter eller på højderygge, men skal anbringes på en sådan måde i terrænet, at alle markante partier heraf stadig bevares for det frie udsyn i deres nuværende karakter. Husenes placering skal godkendes af fredningsnævnet. Under henvisning til den stedfindende udvikling mener Danmarks Naturfredningsforening, at det allerede nu vil være nødvendigt at sikre visse af de på kortet angivne arealer, hvorfor foreningen hermed over for det ærede nævn i henhold til naturfredningslovens l jfr. 8 skal tillade sig at rejse fredningspåstand som følger:

6 -4- Areal nr. 2: Fredningspåstand: status quo fredning, hvorefter bebyggelse, beplantning, boder, maater, skure el.a. skæmmcnde eller udsigtshindrende foranstaltninger ikke skal være tilladt.," Ligeledes skal hegning, afgravning el.a. ændringer i terrænet ikke være tilladt. Undtaget herfra er dog sådanne foranstaltninger,som tjener rent landbrugsmæssige formål,eller formål,som kan sidestilles hermed. Omfatter: Del af matr.nr. 41~,42~,43~. Påtaleret: Fredningsnævnet for Holbæk amtsråds- ' kreds. Areal nr. l: Fredningspåstand: Bebyggelsesservitut A (se denne). Omfatter: Matr.nr. 41~, 41m, del af 41~, del af 42~, 42~, del af 42~ og del af 43~, for matr.nr. 42~ og 42d gælder de af bestemmelserne, som under hensyntagen til den skete udstykning og bebyggelse kan finde anvendelse. Påtaleret: Fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds. Areal nr. 3: Fredningspåstand: Omfatter: Påtaleret: Bebyggelsesservitut B (se denne). Matr.nr. 38b, del af 38~, 43~, 43~, 43~, 43!, del af 43~, 44, del af 45~7 Fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds. Endvidere indeholdes i fredningsbegæringen følgende påstand: Skrænterne mod havet og arealet inden for 100 m linien ud for de her omhandlede områder må ikke afgrave s eller beplantes. Samme påstand omfatter den del af Nordøens østskrænt, der ligger mellem Printzensminde i syd til Mosegård i nord, på kortet betegnet som strækning "A", da skrænten på denne strækning frembyder en række

7 -5- forhold af stor naturvidenskabelig interesse~ idet plantesamfundene her på grund af terrasseringen danner en enestående mosaik. Idet Danmarks naturfredningsforening afsluttende kan meddele~ at nærværende materiale d.d. er oversendt til Statsministeriet med anmodning om iværksættelse af fredningsplan for hele det omhandlede område, skal foreningen for såvidt angår den her rejste fredningssag for områderne l, 2 og 3 under henvisning til den forventelige truende udvikling på de pågældende arealer anmode om~ at sagen må blive taget op til fredningsmæssig behandling efter omstændighederne snarest belejligt." Efter at nævnet i henhold til den i Danmarks naturfredningsforenings ovennævnte skrivelse rejste fredningssag for arealerne 2, l og 3 havde taget fredningen af disse områder til behandling~ har Danmarks naturfredningsforening ved skrivelse af ll.april 1960 over for nævnet rejst fredningssag også med hensyn til de øvrige af fredningsplanen omfattede arealer. Danmarks naturfredningsforenings skrivelse herom er så- lydende~ "Som det vil være fredningsnævnet bekendt, udgør den nu verserende fredningssag for Brøndkæret m.v. en del af en af foreningen udarbejdet samlet fredningsplan for Nordvestsamsø. Det nævnte område Brøndkær blev udskilt som en særlig sag; det skyldtes som bekendt, at man dels anså dette område for særlig truet, dels måtte formode, at der var muligheder for at gennemføre en fredning med en sympatisk indstilling fra lodsejerne. Sommerhusbyggeriets stadig voksende pres på de frie områder ved landets kyster har imidlertid vist sig også at true de områ- ē ~j der på Nordvestsamsø~ som dækkes af den af Danmarks naturfredningsforening udarbejdede samlede plan.

8 -6- Da foreningen er vidende om,at der allerede i den forløbne tid, siden den første sag blev rejst, er foretaget adskillige dispositioner fra ejernes side, hvorved arealer inden for de områder,som af foreningen anses for at burde status quo bevares, er solgt eller ved at blive solgt til 80IllIIle rhusbebyggels e, og da det må bet'rygtes, at den voksende udbygning af Kalundborg vil forøge det nævnte pres på kystområder på Samsø, kan foreningen ikke tage ansvaret for, at der ikke søges tilvejebragt en sikring af de værdifulde nordvestlige ~ kystområder på Samsø. Foreningen skal derfor, da en behandling af den øvrige plan i det for nylig nedsatte fredningsplanudvalg for Holbæk amt må formodes at tage så lang tid, at uoprettelig skade yderligere kan ske, ved nærværende skrivelse over for Fredningsnævnet rejse påstand om, at de øvrige arealer, som omfattes af den nævnte samlede til fredningsnævnet fremsatte plan, fredes. Med hensyn til påstanden henvises til foreningens fremsendelsesskrivelse af , i hvilken der nøje er redegjort for, hvilken påstand der fremsættes for de enkelte arealer inden for området, og i hvilken formulering af bestemmelserne er angivet. Da sagen har nogen hast, skal foreningen herved anmode Fredningsnævnet om ufortøvet at optage den resterende del af planen tt\ til fredningsmæssig behandling med henblik på en sikring af de endnu frie landskabelig værdifulde områder." De af fredningspåstanden omfattede arealer fremgår af det som bilag l nærværende kendelse vedhæftede udsnit af matrikelkortet, hvorpå dog - under hensyn til, at fredningspåstanden under sagens behandling er ændret til for hele området at gå ud på en almindelig ~I status quo fredning, jfr. nærmere nedenfor - alene selve fredningsgrænsen er indlagt, men il\ke de i Danmarks naturfredningsforenings rejsningsskrivelse omhandlede særskilte og særbehandlede arealer

9 -7- inden for det samlede fredningsområde. Nævnet har særskilt fremmet den af Danmarks naturfredningsforening ved dennes oprindelige skrivelse af 17. november 1959 rejste fredningssag for arealerne 2, l og 3 og har endvidere under sagens behandling udskilt forskellige andre områder til særskilt behandling, således at der ved nærværende kendeises afsigelse foreligger særskilte - også af Overfredningsnævnet påkendte - afgørelser for følgende områder~ Arealerne 2, l og 3, "Brøndkær", afgjort ved nævnets kendel- 'til: se af l. juni 1960 og Overfredningsnævnets kendelse af 18. februar r, 1963, forskellige arealer ved "MøgeIskaar", afgjort ved nævnets kendelse af 8.maj 1962 og Overfredningsnævnets kendelse af 20.januar 1965, ejendommen "Petersborg", afgjort ved nævnets kendelse af 30.oktober 1962 og Overfredningsnævnets kendelse af 8.oktober Idet der med hensyn til de nærmere enkeltheder om fredningen af disse områder, herunder de tilkendte erstatninger, i det hele henvises til de særskilte kendelser herom, bemærkes, at fredningen af disse arealer i hovedtrækkene går ud på følgende~ "Brøndkær" fredningen: der gennemføres en almindelig status quo fredning af de under areal 2 hørende dele af matr.nr. 41~, ~2a og 43~, Nordby by og sogn, dog således at der gives tilladelse til på matr.nr. 42~ at opføre eet sommerhus. Der pålægges de under areal l hørende dele af matr.nr.41b, tt) 42~, 42~, 42~, 43~ og matr.nr.e 41m, 41~, 42~, 42~ og 42!, Nordby by og sogn servitut om, at arealerne ikke må udstykkes i grunde på mindre end 3 tdr. land. Der pålægges de under areal 3 fredede dele af matr.nr.e 43~, 38~, 43~, 43~, 43~, 43f, Nordby by og sogn servitut om, at area-

10 -8- lerne ikke må udstykkes i grunde på mindre end 2 tdr. land. Der er derhos truffet nærmere bestemmelse om bebyggelse, læbeplantning, hegn m.m. samt tillagt fredningsnævnet en almindelig censur med hensyn til husenes placering. For gennemførelsen af fredningen er der tillagt lodsejerne ved kendelsen nærmere fastsatte erstatningsbeløb. Fredningsområdet fremgår af det nærværende kendelse som bilag 2 vedhæftede kort. "Møgelskår" fredningen: Der gennemføres en almindelig status quo fredning med adgang for offentligheden af det på bilag 3 nærværende kendelse vedhæftede kort indrammede areal. Erstatningen i anledning af fredningen, der omfatter ialt ca 25 ha, er efter foretagen taxation fastsat til kr. for matr.nr. 27f, kr. for matr.nr. 49~ og kr. for matr.nr. 49~, alle Nordby by og sogn. "Petersborg"-fredningen: Der gennemføres en almindelig status quo fredning af det på det som bilag 4 nærværende kendelse vedhæftede kort indrammede areal af matr. nr. 47~ og 47b, Nordby by og sogn, hvorhos der gives offentligheden ret til færdsel ad den over ejendommen gående vej til stranden. Erstatningen i anledning af fredningen, der omfatter et areal på ca 12 ha, er fastsat til kr. Under sagens behandling har nævnet den 27.april 1962 godkendt en samlet udstyknings- og bebyggelsesplan med afsætning i marken af de enkelte huse (6) for den af "Erøndkær"fredningen omfattede ejendom: Matr.nr. 43~, Nordby by og sogn, "Sandballegård". Nævnet har endvidere under sagens behandling udtaget forskellige andre ejendomme til særskilt afgørelse på den måde, at man

11 -9- efter forhandling med vedkommende lodsejer og besigtigelse i marken har meddelt tilladelse til opførelse af enkelte huse inden for det område, der er påstået fredet. Da bygningsmyndighederne for Samsø: Holbæk amtsråd, efter at byggelov for købstæderne og landet af lo. juni 1960 er trådt i kraft - på Samsø den l.april i princippet har indtaget det standpunkt, at man ikke har villet tage stilling til enkelte udstyknings- og/eller byggesager, før der forelå en samlet plan for ~ et større område, og da hele det af fredningen omfattede område af Nordvestsamsø (-bortset fra den ovennævnte af nævnet godkendte del af lisandballegård"-) ligger uden for de ved aftale mellem Samsø sogneråd og Holbæk amtsråd udlagte sommerhusområder, har dette imidlertid bevirket, at flertallet af de lodsejere, der har fået byggetilladelsg af nævnet, ikke har kunnet gennemføre byggeriet. Spørgsmålet, om amtsrådets ligenævnte standpunkt er lov- ~edholdeligt, har af ejerne af ejendommene matr.nr.e 46~, 208, 209~ og 210, Nordby by og sogn, livestballegård" og matr.nr. 39~, smst., "LystoftelI, været indbragt for boligministeriet. Førstnævnte ejer har påklaget en af Holbæk amtsråd den 7.oktober 1964 truffet afg~relsc, hvorefter amtsrådet dels vil være sindet i medfør af 2 stk. 2 i byggelov for købstæderne og landet at nedlægge forbud mod udstykning af ejendommen i et antal sommerhusparceller, dels har nægtet i medfør af lovens 15 at meddele dispensation til opførelse af 2 sommerhuse. Sidstnævnte ejer har påklaget amtsrådets afgørelse af 9.december 1964, ved hvilken der i 'medfør af bygge lovens 5, stk. 2, er nedlagt forbud mod udstykning af 3 sommerhusparceller af den pågældende ejendom. Ved skrivelsc af 23.februar 1965 har boligministeriet stadfæstet amtsrådets afgørelser.

12 ,e ",- : -10- Ved nærværende kendelses afsigelse foreligger der herefter følgende af nævnet meddelte udstyknings- og byggetilladelser, der ikke har kunnet fremmes af ovennævnte grunde, med hensyn til nedennævnte ejendomme: matr.nr. 44a, Nordb;y- by ug sogn, li Thomasmindeii, tilhørende landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, København: det er under forhandlinger med ejeren i efteråret 1961 forudsat, at nogen bebyggelse vil kunne godkendes. matr.nr. 39~, smst., "Lystofte", tilhørende grosserer Gudmund Schack, Jernbanegade 7, København: det er under de samme forhandlinger som anført ad matr.nr. 44~ tilkendegivet ejeren, at nævnet er sindet at give tilladelse til at opføre 3 sommerhuse i den nordøstlige del af ejendommen uden for fredningsplanen. matr.nr. 45b, smst., "Frydendal", tilhørende gårdejer Are~Harald Anholm, Nordby: der er ved en af nævnet i 1962 foretagen besigtigelse givet tilladelse til at opføre 3 huse og påvist i marken, hvor disse må placeres. matr.nr. 46~, 208b, 2o9. ;., 2l0:!2., srnst., "Vestballegård", tilhørende landsretssagfører Svend Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, København, og arkitekt Mogens Christiansen, Udsigtsbakken 30, Bistrup pr. Birkerød: fredningsnævnet har ved skrivelse af 22.sep- ~ tember 1961 tilkendegivet, at nævnet ville være sindet at give til- ladelse til bebyggelse på 12 af 14 påtænkte udstykkede parceller, og derefter ved skrivelse af 8.august 1963 godkendt udstykning og li bebyggelse af 2 af disse parceller. Da ejeren af sidstnævnte ejendom ikke har kunnet gennemføre udstykning og bebyggelse af ejendommen i overensstemmelse med ~ nævnets tilladelse, har de søgt og fået godkendelse - også af bygningsmyndigheden - af, at ejendommen udnyttes på den måde, at der

13 -11- etableres restauration i den eksisterende gårdejendom. matr.nr. 183~, sidst., tilhørende parcellist Tage Sode, Nordby: der er af nævnet givet tilladelse til opførelse af et hus, hvis placering er anvist i marken. matr.nr. 207~ og 203b, smst., tilhørende Hans Holm Kjeldsen, Nordby: der er af nævnet givet tilladelse til opførelse af 2 huse, hvis placering er anvist i marken. matr.nr. 37~, Mårup, Nordby sogn, tilhørende Bertel Ma-,~ rinus Degn, Mårup: der er af nævnet givet tilladelse til at bygge e 3 huse. Danmarks naturfredningsforening har under sagens behandling ændret fredningspåstanden til at gå ud på en almindelig status quo fredning for hele det af fredningspåstanden omfattede område, herunder også de ejendomme, med hensyn til hvilke nævnet har godkendt udstykning og bebyggelse, jfr. ovenfor. Under sagens behandling er foretaget forskellige matrikulære ændringer. : -I 1_.1 Fredningspåstanden med det nu ændrede indhold, med hensyn til hvilket henvises til formuleringen i Danmarks Naturfredningsforenings ovenciterede rejsningsskrivelse af 17. november 1959, omfatter herefter følgendo ejendomme: matr.nr.44~, Nordby by og sogn, tilhørende landsretssagfører Kaj Seth Oppenhcjm, Rådhuspladsen 59, København, matr.nr. 44b og 45~, smst., tilhørende fru Else Marie Sejer Larsen, Emdrupvej 105, København, matr.nr. 39~, smst., tilhørende grosserer Gudmund Schack, Jernbanegade 7, København, matr.nr. 39~, smst., tilhørende lektor William Mickelsen, Kongebakken 26, Roskilde, matr.nr. 45~, Nordby by og sogn, tilhørende tømrermester F.Lisberg, Faarevejle,

14 -12-, matr.nr. 45b, l65~ og l66b, smst., tilhørende gårdejer Arendt Harald Anholm, Nordby, matr.nr. 4o~, smst., tilhørende gårdejer Laurits Martin Thunbo, Nordby, matr.nr. l6la, smst., tilhørende enken efter Peter Rasmussen Thuse, fru Thuse, Nordby, matr.nr. 162b, smst., tilhørende Jørgen Peter Snedker, Nordby, matr.nr. l63~, smst., tilhørende enkefru Mary Ragnhild Klemmensen, Nordby, matr.nr. 164, 3mst., tilhørende Regnar Degn, Nordby, matr.nr. l67~, l68~, smst., tilhørende gårdejer Arendt Haråtl Anholm og Osvald Lindhardt Jensen Skræder, Nordby, matr.bt. l68~, l67~, smst., tilhørende Knud Børge Nielsen, Nordby, matr.nr. l69?" smst., tilhørende Klemmen Rasmussen Fisker, Nordby, m~tr.nr. 169~, smst., tilhørende frk.karen Inger Østerbye, Nordby, Matr.nr. l69~, l7l~, l71f og 172d, smst., tilhørende landsretssagfører P.Kurzenberger, Frederiksberggade l, København, og landinspektør Carsten Meldal, Mosevangen 40, Birkerød, matr.nr, 5l~, l7o~ og 175, smst., tilhørende gårdejer Osvald Lindhardt Jensen Skræder, Nordby, matr.nr..172~, l8o~, smst., tilhørende dyrlæge Axel Folmer Larsen, Tranebjerg, matr.nr , smst., tilhørende fru Ing8r Hempel, Ulfskole, Hegnede pr. Stege, matr.nr. 174b smst., tilhørende Valdemar Gommesen, Nordby, matr.nr. 171:::., 170b, 1722.,Nordby by og sogn, tilhørende~ l) Herman Peter Jensen Skræder, Hasselton, B.C., box 264, Canada, 2) Svend Marinus Jensen Skræder, Nordby, 3) fru Ellen Margrethe Snedker, Nordby, 4) fru Nora Jensen Holm, Nordby, 5) Osv2ld Lindhardt Jensen Skræder, Nordby, og 6) fru Asta Jensen, BisgårG mark, Tranebjerg, matr.nr. 173~, 18lb, 182b smst., tilhørende Christian Charles Poulsen, Nordby, matr.nr. 178, smst., tilhørende Johan Martin Degn, Nordby, matr.nr. 5l~, smst., matr.nr. l83e.., smst., matr.nr. l83~, smst., matr.nr. 184, smst., tilhørende tilhørenn'j tilhørende tilhørende gårdejer Helge Madsen, Nordby, parcellist Tage Sode, Nordby, Verner Laurits Gaard Gommesen,Nordby, fru Ane Farver, Nordby,

15 -13- I matr.nr. l85~, smst., tidlørende Bernhard Farver, Nordby, matr.nr. 185~, smst., tilhørende fru Elsa Poulsen, Halmtorvet 10,København, matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. 190b, 191b og T92~,smst.,tilhørende matr.nr. 192~, 194a, og 194c, smst., tilhørende matr.nr. matr. nr. 185~, 185f, 185;!, 187~, l87~, smst., tilhørende fru Karen Madsen, Nordby, smst., tilhørende Jørgen Rasmussen, 0brovej 54,Herlev, smst., tilhørende Hans Chr.Fr.CarlPeter Andersen, Nordby, smst., tilhørende Andreas Sørensen, Skovbovej 11,Lyngby, Nordby by og sogn, tilhørende a. søløjtnant Svend Velser, Genforenings Plads 11,København, b. oversergent Jørn Velser, Stevnsbovej c. fru Hanne Torstensen, Hammelstrupvej d. Erik Velser (mindreårig) ) e. Leif Velser (mindreårig) ~ ved moderen fru Minna Rasmussen, "Lindehuset", Maarup, pr. Faarevejle. l88b, smst., tilhørende Villads Jørgensen, Nordby, 189b, smst., tilhørende Rasmus Michael Pedersen, N0rdby, 193, smst., 197b,198~, og 199E" smst., 198c, 199a 2o2c~, sms':f., tilhørende Svend Jensen Beck, Nordby, 8, Holte, 26, Valby, Egon Larsen, Nebbegaardsbakken København, Johs. Møller, Nordby, tilhørende Carl Jensen,Nordby, matr.nr. og tilhørende Nordby Borgerforening, Nordby, matr.nr. 200 ;.,smst., tilhørende Samsø kommune, matr.nr. 2ood, smst., tilhørende Johannes Børge Jensen, Nordby, matr.nr. 199d, smst., tilhørende Martin Michael Bonde, Nordby, matr.nr. 2ol. :,smst., tilhørende l) Arne Tuse, 2) M.Tuse og 3) Peter Tuse, alle Nordby, matr.nr. 201d, smst., tilhørende frk. Sanne Thyssen, Blegdamsvej 46, København, matr.nr. 202~, smst., tilhørende Aksel Degn, Nordby, matr.nr. 200b, smst., tilhørende Ann Sofie Kolding, Blegdamsvej 46, København, matr.nr. 20o~, smst., tilhørende Alfred Sørensen, Brørup, pr. Hylke, matr.nr , smst., tilhørende Tony Vejslev Hessemose, Maarup, matr.nr. 202d, smst., tilhørende tegner Aksel Hansen, Blegdamsvej 46, København, matr.nr. 202S, smst., tilhørende fru Ingrid 0sterby, Nordby, 41,

16 -14- " matr.nr. 203b, 207a, smst., matr.nr. 207~, smst., matr.nr. 208b, 209a, 21 ob 1 46a,.-; sms1:;., - - matr.nr, 48~, smst., matr.nr. 46b, smst., matr.nr. 46,s:,smst., matr.nl'. 117.~șmst., matr.nr. 8b, Mår~p ''e by, N ordby sogn, matr.nr. 37~, smst., matr.nr. 37~, srnst., tilhørende matr.nr. 37~, smst., matr.nr. og 37f, 37e, 37E, ornst.,,matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. tilhørende Gunnar Grønfeldt Stabel~ Maarup~ tilhørende Aage Snedker, Maarup, tilhørende fru Elin Moris, Brejdablik alle 17,K. tilhørende civilingeniør vej 21, Holte, Erik Klenow, Skovminde- smst., tilhørende civilingeniør Jan Steffen Jeppesen, Burager 3, Trørød, pr. Vedbæk m.fl., smst., tilhørende lærerinde frk. Kirsten Kjærsgaard Hansen, Stengaards alle 6, Lyngby, 37 fl, smst., 5'p., smst., 5l::.șmot., 37E., tilhørende tilhørende Hans Holm Kjeldsen, Nordby, Hans Holm Kjeldsen, Nordby, tilhørende l) landsretssagfører Svend Oppenhejm~ Rådhuspladsen 59, København, og 2) arkitekt Mogens Christiansen, Udsigtsbakken 30, Bistrup, pr. Birkerød, tilhørende gårdejer Marinus Svend Kræ~ner, Nordby, tilhørende husmand Aksel Rasmussen, Nordby, tilhørende husmand Carl Thomas Rasmussen, Nord1w, tilhørende civilingeniør Erling Carlsen, Fuglegårdsvej 71, Kgs. Lyngby, tilhørende gårdejer Vagn Printz, Maarup, tilhørende fru Margrethe Holm, Maarup, Bertel Marinus Degn, Nordby, tilhørende l) regnskabsfører Orla Bertheloen, Pillemark, 2) provisor Eskil Husum, TraneiJjGrg, 3) Henry Nielsen, Tranebjerg: og 4) læge JeLs Chr. Olsen, Tranebjerg, matr.nr, 37~, 37b, srnst.,tilhørende provisor Eskil Husum, Tranebjerg, matt..nr. 372=., SIDst.,tilh0T:'endegårdGjer Ingvard Gomnesen, Mf:',Brup. Med hensyn til d8 ovennævnte af fredning spåstanden omfatt8de ejendommes beliggenhed, størrelse m.m. henvises til det vedhæftede udsnit af matrikelkort (bilag l). Fredningsnævnet har under sagens forløb foretaget besigtigelse og forhandlet sagen med lodsejerne ved fler~ på Samsø afholdte

17 '>f_' I, \ -15- møder. Foruden lodsejerne har til forhandlingerne samtlige panthavere i de af fredningen berørte ejendomme været indvarslet. Så godt som samtlige lodsejere har givet møde eller været repræsenteret og har haft lejlighed til at udtale sig. Kun ganske enkelte af panthavorne :r~argivot møde unde:::,forhanc11ingel"ne j men to af disse: FinatJ.sministeriet og 0stift3rnes Kreditforening har i skrivelser til nævnel forbeholdt sig at kræve en eventuel fredningserstatning eller en del af denne indbetalt til indfrielse eller nedbringelse af de lån, Rom disse panthavere har indestående i nogle af fredningen Oillfattede ejendomme. I de afholdte møder har endvid.ere deltaget repræsentanter for Da~~arks naturfredningsforening, fredningsplanudvalget for Holbæk amt, Holbæk amtsråd of, Samsø kommune. Af de inden for fredningsamrådet beliggende ejendomme gør sig særlige forhold gældende for følgende områder: l. do ejendomme, med hensyn til hvilke nævnet har godkendt fnrskellige udstyknings- og beliggenhedsplaner, som ikke har kunnet g::::nn8illføreg på gl~1)ndaf d::m nye byggelovgivnings ikrafttræden. For så vidt angår disse ejendom~e henvises i det hele til den nærmere beskrivelse ovenfor, idet specielt med hensyn til ejendommen "Vcstoalle.gaal'd ll yderligere tilføjes ~ 4t ejendommen er efter det oplyste pr. 1. januar 1965 delt mel-o 181n de to ovenfor nævnet ejere, således at matr.nr.ene 208b, 209. :., 2lop, samt 46~ (ud.stykket franp.tr.nr. 46~) alle af Nordby by og sogn nu ejer; af o.~kitekt Mogons Christiansen og matr.nr. 46~, Nordby by og sogn af landsretssagføror Svend Oppenhejm. Sidstnævnte har under forhandlingerne tilbudt at åbne den over matr.nr. 46. :gående 6\ vej for offentligheden - såvel for gåend8 som kørende færdsel -, ~ hvilket også skal gælde vejen langs stranden, under forudsætning af,

18 -16- at vedligeholdelsen af vejen overtages af kommunen. Under samme forudsætning er han indforstået med uden erstatning at afstå jord langs vejen, indtil denne kommer op på en bredde af indtil 8 m. Det forudsættes herved i det hele, at der gives tilladelse til etablering af en elektricitetsledning til gårdejondommen og anbringelse af de dertil fornødne master. Ejerne af de to herefter adskilte ejendomme har foreslået, at en eveneutl fastsat erstatning for "hele ejendommen" under hensyn til størrelsen af de to nu særskilte ejendomme udbetales til dom i forholdet: 12 (ejeren af matr.nr. 46~) til 8 (ejeren af de øvrige matr.nr.e). 2. ejendommen matr.nr. 45~, Nordby by og sogn: Det er orlyst til sagen, at ejendommen, der er på ca 35 tdr. land, er solgt til tømrermester Fr.Lisberg, Faarevejle, til overtagelse pr. l. december 1964 for en købesum af ca kr. 3. de ejendomme af Maarup by, Nordby sogn, der er beliggende øst for den nord-sydgående vej fra matr.nr. 37 i Maarup: matr. nr.e 5~, 5~, 37~, 37E' 37~, 37~ og 37b, alle Maarup by, Nordby sogn: i dette område er under sagens behandling med fredningsnævnets god-,kendelse gennemført en omfattende udstykning og bebyggelse. 4. de ejendomme - bortset fra de under 3 nævnte - på hviltt ke der med nævnets tilladelse under sagens behandling er tilladt opført bebyggelser. Dette gælder følgende ejendomme: matr.nr.ene 39~, 44b og 45c, 47c, 180c samt 46b alle af Nordby by og sogn. På nogle ~ - -=- - af disse ejendomme er allerede i forbindelse med udstykningen og/ eller bebyggelsen pålagt fredningsdeklaration; i andre tilfælde har ejeren erklæret sig indforstået med at gå med til en fredning uden erstatning. 5. ojendommen matr.nr. 8b, Maarup by, Nordby sogn: på ejendommen er tinglyst deklaration om køberet for A/S Carl Nielsen,

19 -17- '-1 København. Det hedder i deklarationen, der er underskrevet den 13. december 1931~ "Forkøbsretten går nærmere ud på, at nævnte Aktieselskab i Tidsrummet 15/ / skal kunne forlange sig den pågæl-- dende parcel overdraget uden udgift for sælgeren mod kontant botaling af kr., skriver Ni Tusinde Kroner~ der erlægges samtidig med overtagelsen. I vederlag for den således erhvervede forkøbsret (~r ved underskriften heraf betalt mig 1.000,- kr., som alts~ erlægges udenfor den eventuelt aftalte købesum 9.000,- kr." Ved et tillæg til deklarationen af l. eugust 1951 er køberetten fornyet for yderligere 20 åt. Det udtales hor~ "I anledning af, at A/S Carl Nielsen, (L G.. hat- udbotal t UDdertegnede 900,- kr. udgørende 10% af den foran aftalte købesum kr ,-, hvilket beløb afgår i den foran omtalte købesum, s~ledes ~t der kun resterer at betale kr er jeg: gårdejer Chr.Printz, af Mårup, indgået på at forny købs retten i henhojd til fornævnte de-, klaration for et tidsrum 8,f 20 år regnet fra 15/ Købsr8tten udløber således 15/ Endvidere skal der fra A/S Carl Nielsens side gives mig l års varsel, når købsretten ønskes benyttet." Ved anbefalet skrivels0. af lo. november 1964 har A/S (:er.t Nielsen ved sin advokat gjort købsretten gældende over for ejendommens ejer. Under sagens behandling er, for så vidt angår følgende e- jendomme, indgået forlig om fredningens nærmere gennemførelse: matr.nr. 201,E.,NordclY by og sogn: nævnet har accqptoret '4t et af ejeren fremsat tilbud om at frede ejendommen uden erstatning mod, at hun får lov til at opføre en tilbygning og et udhus til det på grunded, der er på ca l td. lal1d 7 beliggendo sommerhus.

20 -18-," " ~,. ) l-e matr.nr. 200~9 smst.: ejeren har tiltrådt fredning uden erstatning. matr.nr. 202~9 smst.: ejeren har tiltrådt fredning uden erstatning. matr.nr. 198~, 199~ og 202~9 smst.: ejeren har tiltrådt fredning uden erstatning. matr.nr, 190b9 191~ og 192~9 smst.: nævnet har accepteret et af ejeren fremsat tilbud om at frede ejcndommen9 der er på ca lo tdr. land 9 mod en erstatning på kr. og mod9 at den af nævnet tidligere givne tilladelse til at opføre et helårshus opretholdes. matr.nr. 169b9 smst.: nævnet har accepteret et af ejeren fremsat tilbud om at frede ejendommen uden erstatning mod9 at hun (eller en eventuel efterfølgende ejer) får tilladelse til at udvide det på grunden beliggende hus (der har ligget der i mange år) til en størrelse af indtil ca 50 m 2, Nævnet er med Danmarks naturfredningsforening enig i9 at det af fredningspås tanden omfattede område af de i fredningsbegærin.~ gen anførte grunde bør bevares som det nu henligger. Dog finder nævnet 9 at spørgsmålet om fredning 9 f.s.v. angår det ovenfor pag. 17 under 3 anførte område af MaaruP9 er præjudiceret i en sådan grad v9d den stedfundne udstykning og bebyggels89 at gennemførelsol af en fredning her vil være uden værdi, og at dette område derfor bør udgå af fredningen. Endvidere findes ejendommen matr.nr Nordby by og sogn - navplig under hensyn til dens beliggenhed og størrelse samt ti19 at der næppe vil kunne opføres flere bebyggels,:r _. I. på denne ond dot nuværende sommerhus, - at burde udgå af fredningen. Det samme gælder ejendommen matr.nr. 37g, Maarup by9 Nordby sogn9

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet 00050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00 Fredningen vedrører: Bregninge Kirke Domme Taksationskommissionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1965, 13-05-1963, 03-11-1951 Fredningsnævnet 30-11-1963

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

00458.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00. Fredningen vedrører: 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964,

00458.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00. Fredningen vedrører: 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964, 00458.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00 Fredningen vedrører: Fynshoved Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere