At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4. Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4. Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg"

Transkript

1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4 Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Februar 2005 Erstatter At-anvisning nr af november 1995

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne. Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af Atvejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 Indhold 1. Område Almene bestemmelser Konstruktion og udstyr Styring Beskyttelsesanordninger Placering af udstyr mv Tilførsel og udtagning af emner Drift Automatisk drift Opstilling Frigørelse af fastklemt person Mærkeplade Brugsanvisning Fabrikant og importør/leverandør Projekterende og installatør Indhold

4 4 Indledning Denne vejledning knytter sig til kapitel 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. krav om, at tekniske hjælpemidler skal konstrueres og udstyres mv. således, at farer ved hjælpemidlet er imødegået, og at betjening, reparation, rengøring mv. kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I 27 findes nogle særlige krav til automatisk drevne, styrede eller overvågede tekniske hjælpemidler. Denne vejledning giver nærmere retningslinjer for, hvorledes nævnte krav kan opfyldes for automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg. Vejledningen gælder dog ikke, hvis anlægget omfattes af kapitel 2 i nævnte bekendtgørelse. I så fald finder alene bestemmelserne i dette kapitel samt bekendtgørelsens bilag I anvendelse, og anlægget skal være CE-mærket efter reglerne i bilag III. Afgørende for, om dette er tilfældet, vil normalt være, om anlægget som nyt er leveret til brug efter den 31. december Er anlægget leveret efter denne dato, vil det normalt være omfattet af kapitel 2. I At-vejledning B.1.3, Maskiner og maskinanlæg, er nærmere redegjort for anvendelsesområdet for kapitel 3 og kapitel 2 i nævnte bekendtgørelse, og der henvises herom til denne At-vejledning. Vejledningen omhandler endvidere krav til brugen af omhandlede maskinanlæg i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder krav vedrørende opstilling, eftersyn/vedligeholdelse og instruktion. Arbejdstilsynet kræver, at automatisk styrede maskinanlæg er indrettet og opstillet i overensstemmelse med vejledningen eller på anden lige så forsvarlig måde. Hvor konkrete omstændigheder gør det nødvendigt, kan Arbejdstilsynet dog stille yderligere krav. Hvor der i vejledningen ikke er overensstemmelse med harmoniserede A- og B-standarders tekniske sikkerhedsniveau, kan de harmoniserede standarder anvendes i stedet for vejledningen. Indholdet i At-vejledningen svarer til retningslinjerne i At-anvisningen fra Område Denne vejledning gælder for automatisk styrede maskinanlæg, hvor styreenheden indeholder en programmerbar elektroteknisk/elektronisk styring.

5 5 Dette indbefatter fx industrirobotter, førerløse truck, CNC-maskiner og andre elstyrede maskinanlæg til bl.a. svejsning, bearbejdning, montering og transport. Hvis sådanne maskinanlæg er omfattet af kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning at tekniske hjælpemidler, finder vejledningen ikke anvendelse, jf. indledningen. 2. Almene bestemmelser Automatiske maskinanlæg, herunder de enkelte enheder, skal være således indrettet, at de kan transporteres, installeres, anvendes og vedligeholdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 2. Indhegnet automatisk maskine. Døren skal være elektrisk overvåget. Bemærk de forskellige områders benævnelser. Dette krav kan opfyldes ved konstruktive foranstaltninger anvendelse af sikkerhedsudstyr som indkapslinger og afskærmninger andre sikringsformer, som garanterer samme sikkerhedsniveau. Hver enkelt enhed skal kunne afbrydes på sikker måde.

6 6 Nærmere retningslinjer for, hvorledes nævnte krav i almindelighed kan opfyldes for maskiner og maskinanlæg, er givet i At-vejledning om tekniske hjælpemidler B.1.3. Den gælder også for automatisk styrede maskinanlæg, men herudover skal sådanne maskinanlæg indrettes og anvendes i overensstemmelse med nedenstående pkt. 3 til 7. Indgår der i et anlæg maskintyper, for hvilke der gælder særlige regler, skal også de følges. 3. Konstruktion og udstyr 3.1. Styring Generelle krav Bortfald samt tilbagekomst af energi må ikke kunne føre til farlig funktion Ydre forstyrrelser, fx elektriske og magnetiske felter, lys, temperatur, fugt, lufttryk, støv og forureninger, må ikke kunne påvirke styringens sikkerhedsfunktioner Anlægget skal indeholde en indikeringsanordning, som ved farlig fejlfunktion viser, hvor fejlen er opstået Styresignal fra en sikkerhedsanordning må ikke kunne påvirkes af styringer fra andre anordninger og skal være overordnet de styresignaler, som fremkommer fra såvel enkelte enheder som fra den styreudrustning, der styrer hele anlægget Sikkerhedsstyrekredse Alle sikkerhedsfunktioner, som har med personsikkerhed at gøre, pkt , skal indgå i en sikkerhedsstyrekreds, som skal være indrettet således, at anlægget i tilfælde af fejl indtager en sikker tilstand Eksempel på en styring til et nødstop. Styringen indeholder dublering og overvågning og er indrettet med flere adskilte udgange (to-kanalsystem).

7 7 Dette kan fx gøres ved dublering og overvågning af de i sikkerhedsstyrekredsen anvendte komponenter og signalføringer. Dublering betyder her, at hvis en fejl opstår, vil beskyttelsesfunktionen opretholdes af den tilbageværende, ikke fejlramte funktion. Overvågning betyder, at en opstået fejl detekteres og bevirker, at næste arbejdscyklus ikke kan igangsættes. Overvågning af en komponent skal ske lige så ofte, som komponenten arbejder. Kontaktorer og relæer skal normalt være tvangsførte, dvs. at en sluttekontakt og en brydekontakt aldrig kan være sluttet samtidigt. Endestopkontakter skal være tvangsbrydende, dvs. at et stopsignal gives via en direkte mekanisk forbindelse til endestopkontaktens brydefunktion. En maskines, fx en industrirobots, egen styring er også omfattet af kravene om sikkerhedsstyrekredse i de tilfælde, hvor der er tale om personsikkerhed, fx ved stop (afbremsning) af farlige maskinbevægelser Sikkerhedsfunktioner, som har med personsikkerhed at gøre, er især nødstopudstyr stopfunktion som begrænser bevægelsesområdet stopfunktion fra ydre beskyttelsesanordninger, fx dørovervågning, lysgitter, lysstråler, kontaktplader, trædemåtter, følelister mv. stopfunktion fra holdekontakt, samtykkekontakt mv. reduceret hastighed og kraft Sikkerhedsstyrekredse indeholdende stopfunktioner skal være indrettet efter et af følgende konstruktionsprincipper: a) Relæstyring. Overordnet, dubleret og overvåget sikkerhedsstyring i kontaktor/relæteknik, som på sikker måde direkte kan styre de farlige maskinbevægelser, således at den elektroniske styring er fritaget for sikkerhedsansvar.

8 a. Sikkerhedssystemet til automatiske maskinanlæg. Styringen foregår via en programmerbar elektronisk styring (PES), og sikkerheden varetages af en dubleret og overvåget relæstyring (sikkerhedsmodul). b) Elektronisk styring. Dubleret elektronisk styring med gensidig fejlsikker overvågning. Herved skal følgende fejlmuligheder være udelukket: 1. At en enkelt fejl (1. fejl) kan medføre personfare 2. At en fejl forbliver i systemet og sammen med næste fejl (2. fejl) kan medføre personfare.

9 9 Der ses bort fra en samtidig indtræden af to uafhængige fejl b. Dubleret og overvåget programmerbart elektronisk styresystem (PES), som er indrettet til også at varetage personsikkerheden. c) Andet. Andre foranstaltninger som giver den samme sikkerhed Sikkerhedsfunktionerne reduceret hastighed og kraft, som bl.a. anvendes ved programmering, skal ved elektroniske styringer være indrettet med: a) Kontaktomskifter (transformatoromkobling o.l.) eller b) En kombination af flest mulige enkeltforanstaltninger af software- og hardwareteknisk art, således at samme sikkerhedsniveau som under a) opnås. Sådanne foranstaltninger kan fx bestå i overvågning af hastigheder, accelerationer, elektrisk slip (beregnede og faktiske størrelser) computerovervågning (watch-dog) hukommelsesovervågning (cyklisk RAM og PROM-check) vej- eller vinkelgiverovervågning målekredsovervågning (ledningsbrud, kortslutning) tachogeneratorovervågning spændingsovervågning for strømforsyning til computer strømovervågning for strømforsyning til computer spændingsovervågning for driveffektenheder strømovervågning for driveffektenheder temperaturovervågning for computer og effektenheder Ved hydrauliske og pneumatiske sikkerhedsstyrekredse skal der, ud over hvad der er nævnt i , anvendes følgende foranstaltninger for at opnå en sikker tilstand:

10 10 Overvågning af driftstrykket Korrekt driftstryk som en startforudsætning Igangsætning af hydraulisk og pneumatisk styrede energibevægelser må kun finde sted, når anden nødvendig energiforsyning er etableret Efter trykuregelmæssigheder i pneumatisk drevne enheder skal egnede styreelementer bevirke langsom igangsætning Hurtigudluftningsventiler på bevægelsescylindre til brug ved nødstop Kontraventiler på løftecylindre Stopanordninger på alle aksler, som kan bevæges af tyngdekraften Andre foranstaltninger, som garanterer en sikker tilstand Stopanordninger Personsikkerhed og produktion skal koordineres for at øge sikkerheden i anlægget. Dette betyder, at de anvendte sikkerhedsfunktioner skal produktionstilpasses, således at produktionen efter et stop kan genstartes på en enkel og sikker måde. Dette er både et produktions- og et sikkerhedskrav, idet en besværlig genstart kan give anledning til omgåelse af sikkerhedsforanstaltningerne. Et automatisk maskinanlæg skal således indeholde følgende stopmuligheder: Principiel indkobling af stopfunktioner i et programmerbart elektronisk styresystem (PES). Principskitse.

11 Produktionstilpasset stop. Et programstop, beregnet til stop af produktionsprocessen i et for arbejdsoperationen naturligt leje, og således at genstart kan ske uden andet indgreb end at give nyt startsignal. Produktionstilpasset stop skal overgå til sikkerhedsstop, hvis en person går ind i farezonen Produktionstilpasset stop. Et programstop som stopper processen i et for operationen passende leje Sikkerhedsstop Stopsignal fra sikkerhedsanordning, når operatøren, efter påvirkning af programstoppet, bevæger sig ind i farezonen og derved påvirker lågekontakt, lysgitter, trædemåtte eller andet. Ved genstart kan arbejdet fortsættes fra stoppunktet Sikkerhedsstop. Signal fra en sikkerhedsanordning, som bevirker, at maskinen går i sikkert stop, når lågen åbnes. Det betyder, at utilsigtet start af farlig maskinbevægelse er forhindret, uanset en fejl i styringen Nødstop Maskinanlæg og enheder heraf skal let, hurtigt og sikkert kunne stoppes med nødstopanordning, hvis ukontrollerede farlige situationer opstår i anlægget. Nødstop skal fungere ved alle driftsmåder, også når en del af anlægget er frakoblet.

12 12 Nødstopanordningen skal blive i stopstilling, indtil manuel tilbagestilling foretages. Nødstopanordninger skal være fast monterede Nødstop. Den tredje stopmulighed. Skal anvendes i farlige situationer. Nødstoppet skal hurtigt og sikkert stoppe alle farlige maskinbevægelser Ved sikkerheds- og nødstop skal farlige efterløbsbevægelser standses ved bremsning og/ eller konstrastyring mekanisk spærring og automatiske fikseringsanordninger (gribere) skal bevare deres holdefunktion Omstilling af driftsmetode Omstilling af driftsmetode må ikke medføre farlig funktion. Ved omstilling skal samtidig den dertil nødvendige beskyttelsesfunktion automatisk indkobles. Indretning til omstilling af driftsmetode skal være aflåselig og udført således, at det tydeligt fremgår, hvilken driftsform der vælges. Driftsmetoder er især automatik opstilling, herunder programmering og indstilling afprøvning Programmeringsenhed Programmeringsenheder, fx bærbare håndprogrammeringsenheder (HPE), skal være ergonomisk korrekt udformet. Håndapparater skal kunne holdes i betjeningsposition med én hånd eller med en holderem være forsynet med nødstop for bevægelsesfunktioner have holdekontakter, fx joystick, med dødmandskontaktfunktion, som er logisk tilpasset bevægelsesretningerne indeholde en holdekontaktanordning (samtykkekontakt), som skal påvirkes samtidig med bevægelsesfunktionskontakten.

13 13 Ved anvendelse af programmeringsenhed må farlige bevægelser ikke samtidig kunne igangsættes fra anden kommandoanordning, fx på styreskabet Beskyttelsesanordninger Generelle krav Automatiske maskinanlæg skal have en personbeskyttelse, som er tilpasset stoptid og bremselængde for anlægget samt for enheder heraf. Beskyttelsesanordningen skal forhindre, at en person kan komme ind i farezonen, samt at materiale og værktøj kastes ud og derved kan forårsage personskade. Berøringsfrie beskyttelsesanordninger og trædemåtter giver ingen beskyttelse mod udslyngning af materialer og værktøjer. Specielle anordninger til fastholdelse, fx gribe- og holdeanordninger indrettet med fjedre, kan derfor være nødvendige Hvis det ved automatdrift er absolut nødvendigt, at en person befinder sig inde i det område, der er afgrænset af sikkerhedsudstyret, skal der være en beskyttelsesanordning, som automatisk stopper farlig maskinbevægelse, inden personskade opstår. Hvis dette ikke er muligt, skal farlig maskinbevægelse kunne iagttages, og let, hurtigt og sikkert kunne stoppes via en speciel holdekontakt eller anden anordning med samme sikkerhed. Dette kan fx være en trepositionsholdekontakt, som stopper farlig maskinbevægelse, både når kontakten trykkes i bund, og når den slippes Genstart Genstart efter stop fra beskyttelsesanordning må kun kunne ske manuelt med den normale startanordning efter påvirkning af en tilbagestillingskontakt (reset), som skal være placeret således, at den ikke kan nås af en person, der befinder sig i fareområdet. Hvis beskyttelsesanordningen påvirkes konstant, mens en person befinder sig i fareområdet, kræves ingen speciel tilbagestillingsanordning. Genstart, efter at driften er stoppet af en beskyttelsesanordning, der også anvendes som betjeningsanordning, må kun ske automatisk, hvis stoppet er en planlagt del af arbejdsprocessen, og hvis beskyttelsesanordningen er påvirket, så længe en person befinder sig i fareområdet Mekaniske afspærringsanordninger, fx indhegninger og kabiner Sikkerhedsafstande, fastgørelse og overvågning skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg. Der skal ved konstruktionen træffes de fornødne foranstaltninger imod faren for, at emner og værktøjer kan slynges ud, samt imod blænding, stråling, vandstrålebearbejdning og støj mv. Ved robotanlæg betyder dette normalt en indhegningshøjde på 1,8 m.

14 Mekanisk afskærmet automatisk styret maskine. Dørene skal være elektrisk overvågede. Ved robotanlæg skal indhegningshøjden normalt være 1,8 m, hvis der er fare for fx udslyngning. Mellem gulv og indhegning kan være en friåbning på 0,3 m Sikkerhedsudstyr, der reagerer, når en person nærmer sig farezonen Sådant udstyr, fx berøringsløst udstyr (optisk, elektromagnetisk), trædemåtter, kontaktplader, kontaktlister m.m., skal suppleres med afskærmning o.l., hvis der er fare for, at dele kan slynges ud.

15 a. Industrirobot med drejebord indrettet med lysbomme, advarselslysstråle, tilbagestillingsfunktion, kontaktmåtte og trepositionskontakt b. Eksempel på sammenkobling af styreenheder (sikkerhedsmoduler) til sikkerhedsstop på henholdsvis robot og hjælpeudstyr. Kontakt 1 laver en parallelforbindelse over lysbommen i ca. 5 sekunder, mens denne passeres med holdekontakten. Kontakt 2 laver en parallelforbindelse over holdekontakten, når denne er anbragt i sin holder.

16 Anvendes lysstråler, fotocelleanlæg med enkeltstrålet lyssender og -modtager (lysbom), skal normalt anvendes 2 eller 3 lysstråleanlæg. Ved 2 lysstråleanlæg skal afstandene over gulv være 0,4 m og 1,0 m. Ved 3 lysstråleanlæg skal afstanden være 0,3 m, 0,7 m og 1,1 m over gulv. Sikkerhedsafstanden mellem en lysstråle og en farezone skal normalt være indrettet efter følgende: S = v(t m + t 1 ) hvor S = sikkerhedsafstand i mm v = personens bevægelseshastighed i m/s (normalt 1,6 m/s) t m = maskinens stoptid i ms t 1 = lysstråleanordningens reaktionstid i ms Stoptiden skal kunne opgives af leverandøren Lysgitter (fotocelleværn) skal opfylde gældende bestemmelser Trædemåtter og kontaktplader Trædemåtter og kontaktplader skal placeres foran og i fareområdet således, at man ikke kan passere uden om dem eller skræve over dem. Til sikkerhedsafstanden skal tillægges en skridtafstand på 0,6 m To-håndsbetjening To-håndsbetjening skal opfylde gældende bestemmelser Placering af udstyr mv Styreskabe Fordeler- og styreskabe skal så vidt muligt placeres uden for det af sikkerhedsudstyret afgrænsede område. Kan dette ikke teknisk lade sig gøre, skal opstillingsstedet vælges således, at betjenings- og vedligeholdelsespersonalet ikke udsættes for klemningsrisici mellem faststående skabe og bevægelige enheder.

17 Robotinstallation sikret med lysgitter, lysbom, advarselslysstråle og kontaktmåtte. De forskellige sikkerhedsanordninger skal placeres i en sikkerhedsafstand fra farezonen, som er afhængig af maskinens stoptid, min. 850 mm. Placering af styreskabe mv. skal foretages således, at der ikke opstår klemningsrisici mellem faste og bevægelige dele Startordning Anordning til opstart af automatisk drift skal være placeret uden for det område, som er sikret ved sikkerhedsudstyr Begrænsning af anlæggets bevægelsesområde Farlige bevægelsesområder, fx ved en industrirobot, skal om nødvendigt begrænses, fx på grund af begrænset plads i installationen behov for et observationsområde, hvorfra bevægelser i farezonen kan overvåges behov for et observationsområde, hvorfra farlige bevægelser kan styres med håndbåret holdekontakt eller programmeringsenhed.

18 18 Begrænsninger af bevægelsesområdet kan udføres ved mekanisk stop tvangspåvirkede endestopkontakter, som indgår i sikkerhedsstyringen. Observationsområde, som under specielle omstændigheder kan anvendes til brug under afprøvning og overvågning ved arbejdshastighed, skal etableres ved indstillelige stopanslag Tilførsel og udtagning af emner Tilførsel og udtagning af emner skal, når dette foretages af personer, være indrettet således, a) at det ikke er muligt at komme i berøring med farlige maskinbevægelser, eller b) at farlige maskinbevægelser er direkte styret af sikkerhedsstyringen inden for det område, der er adgang til eller kan indgribes i. Styringen skal ske via en sikkerhedsanordning. Kravene i a og b er fx opfyldt ved anvendelse af adskillende afskærmning/ indhegning i forbindelse med følgende anordninger: for a) drejeborde, tilførselsvogne eller andre mekaniske anordninger, som tilfører eller udtager emner fra farezonen for b) bevægelige, overvågede skærme, låger m.m. sikkerhedsudstyr, der virker uden berøring, fx lysgitter, lysbomme mv. kontaktplader og trædemåtter to-håndsstyresystemer.

19 Robotinstallation med vekslende arbejdspladser. Dørene er elektrisk overvågede. Skydedøre og de to endestopkontakter (1 og 2) er således indrettet, at robotten stoppes, hvis den forsøger at komme ind i et område med åben skydedør. 4. Drift 4.1. Automatisk drift Opstartbetingelser Automatisk drift må først indledes, når sikkerhedsudstyrets beskyttende funktion er effektiv der ikke opholder sig personer inden for det af sikkerhedsudstyret afgrænsede område Fejlfinding, overvågning mv. Er det absolut nødvendigt, at der, fx i forbindelse med fejlfinding, skal ske en overvågning af arbejdsforløbet under automatisk drift inden for det område, der er afgrænset af sikkerhedsudstyr, er dette kun tilladt, når

20 20 ingen andre tekniske foranstaltninger er mulige døre på sikkerhedsafskærmningen altid let kan åbnes udad, samt at a) personen er bundet til observationsområde (pkt ) i afskærmet område ved fast monteret sikkerhedsudstyr, eller b) der til den enkelte person i observationsområde forefindes en transportabel speciel sikkerhedsholdekontakt (trepositionsholdekontakt) med sikkerhedsstop, eller c) andre lige så sikre foranstaltninger Opstilling Generelle krav Indstillings- og programmeringsarbejde skal enten foretages med effektivt sikkerhedsudstyr fra pladser, som ligger uden for det afskærmede område, eller som angivet i pkt , eller Programmering med HPE Programmering med håndprogrammeringsenhed (HPE) inden for det af sikkerhedssystemet afgrænsede område kan finde sted, når følgende betingelser er opfyldt: De farlige maskinbevægelser må kun kunne styres via holdekontakter med dødmandskontaktfunktion på HPE (fx samtykkekontakt og joystick) Hastigheden er reduceret til ca mm/sek Testning ved arbejdshastighed Skal der i undtagelsestilfælde køres testprogrammer ved arbejdshastighed med en person inden for afgrænset område, kan dette foregå fra observationsområde (pkt ) under følgende betingelser: Ophævelse af den reducerede hastighed skal ske ved speciel kontaktanordning Anvendelse af trepositionsholdekontakt for hver person Programmering uden HPE Programmering uden håndprogrammeringsenhed, fx ved manuel styring af robotarm eller via erstatningsapparat, kan fx indrettes efter følgende: Afbalanceret robotarm Reduceret hastighed Anvendelse af trepositionsholdekontakt Lysmarkering Ved anvendelse af lysmarkering skal anlæggets øjeblikkelige driftsform markeres med farvet lys efter følgende kode: Normaldrift HVID Driftsforstyrrelser/stop RØD Opstilling, reparation, vedligeholdelse GUL Startklar GRØN.

21 21 5. Frigørelse af fastklemt person Anlægget skal være udført således, at en person, som er fastklemt, kan frigøres hurtigt og sikkert. Følgende metoder kan anvendes: Direkte manuel styring af energistyrede ventiler og drivanordninger Omkobling fra automatik til manuel styring Anordning, som kan igangsatte en sikker returbevægelse Manuel frigørelse af energipåvirkede bremser under forudsætning af, at en vægtafbalancering forefindes. 6. Mærkeplade Anlægget med enheder skal være mærket med fabrikantens og leverandørens navn og adresse, samt type, fabrikationsår, maskinnr. energitilslutning egenvægt 7. Brugsanvisning 7.1. Fabrikant og importør/leverandør Ifølge bekendtgørelsen om tekniske hjælpemidlers indretning skal fabrikanten eller importøren/leverandøren af enheder af anlægget medlevere en brugsanvisning med alle sikkerhedsmæssige oplysninger om installation, opstilling, drift og vedligeholdelse Projekterende og installatør Den, der har projekteret eller installeret anlægget, skal udarbejde en brugsanvisning for det samlede maskinanlæg, som bl.a. giver oplysning om sikker og fagmæssig korrekt drift.

22 Indhold Brugsanvisningen skal være på dansk og bl.a. indeholde forskrifter for automatisk drift opstilling (programmering, indstilling og afprøvning) vedligeholdelse (reparation, rengøring mv.), samt oplysninger om sikkerhedstekniske krav farlige driftstilstande, og hvordan disse undgås afhjælpning af fejlbehæftede driftstilstande hvordan en fastklemt person frigøres risici ved montering, afmontering og vedligeholdelse, fx ved akkumulerede energier til vægtudligning, afmontering af bremser mv. sikkerhedstekniske indretninger, herunder udformning, tilkobling mv. indstilling af begrænsninger for de enkelte aksebevægelser regelmæssig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyr og andre sikkerhedsrelevante dele stoptiden for de enkelte maskinenheder, fx industrirobotten den nødvendige uddannelse og instruktion for personale, som betjener, programmerer og vedligeholder anlæg eller dele heraf. Som eksempler på uddannelses- og instruktionskrav for de aktuelle personer kan bl.a. nævnes: Hvordan farlige operationer kan undgås Hvordan man programmerer, således at fejlagtige funktioner opdages eller fører til stop Hvordan en udformning, tilslutning, påvirkning og overvågning af beskyttelsesanordninger foretages, specielt når flere samkørende indretninger er involveret Hvordan justering af mekaniske stop med hensyn til operatørens arbejdssituation og bevægelsesområde foretages. Jens Jensen

23 23

24 Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om: (1) Indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler (2) CE-mærkede maskiner (3) Maskiner og maskinanlæg. Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.: Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på de enkelte branchearbejdsmiljøråds hjemmesider. Der er link til disse hjemmesider på Arbejdstilsynets hjemmeside Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Telefax e-post Prepress: HellasGrafisk A/S Tryk: Phønix-Trykkeriet A/S

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.12. Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.12. Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.12 Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Marts 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.7 af september 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Stoptidsmåler og Maskindiagnose. Smart. www.jokabsafety.com

Stoptidsmåler og Maskindiagnose. Smart. www.jokabsafety.com Stoptidsmåler og Maskindiagnose Smart www.jokabsafety.com Indholdsfortegnelse Side 1 Stoptidsmåling 6:2 Stoptidsmåler og Maskindiagnose - Smart 6:3 Smart Manager 6:4 Smart og tilbehør 6:6 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Køb og salg af maskiner

Køb og salg af maskiner Køb og salg af maskiner Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Maskiner og maskinanlæg

Maskiner og maskinanlæg Maskiner og maskinanlæg At-vejledning B.1.3 Maj 2004 Erstatter At-anvisning nr. 2.2.0.1 af november 1996 Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner 1 Udgiver BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Tekst og layout Videncentret for Landbrug Fotos Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Videncentret

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere