Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for udgave Forsyningssekretariatet marts 2013

2 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold... 1 Eksempel på rammebetingelser som udgør et særligt forhold... 1 Hvordan søger man om et særligt forhold... 1 Hvordan redegør selskabet for et særligt forhold... 2 Opgørelse og dokumentation af meromkostningerne... 2 Hvornår er et forhold særligt... 2 Væsentlighedskriteriet... 2 Særlighedskriteriet... 2 Skal man ansøge om særlige forhold der er blevet godkendt eller afvist i prisloft Opsummering... 3 Eksempel på ansøgning om et særligt forhold... 3 Beskrivelse af rammebetingelsen og aktiviteter som følge af rammebetingelsen... 3 Redegørelse for meromkostninger... 3 Dokumentation for meromkostninger... 3 Andre eksempler på særlige forhold... 4 Bilag... 5

3 Vejledning til ansøgning om særlige forhold Denne vejledning har til formål at forklare, hvad et særligt forhold er, og hvordan selskaberne søger om at få et forhold godkendt som særligt. Vejledningen giver ikke en udtømmende liste over mulige særlige forhold. Derfor opfordrer Forsyningssekretariatet selskaberne til at ansøge om særlige forhold, såfremt de efter at have læst denne vejledning mener, at de har et særligt forhold. Selskaber, der har søgt om særlige forhold vedrørende prisloft for 2013, skal ligeledes ansøge om særlige forhold til prisloft for Ansøgningen om særlige forhold foregår i forbindelse med indberetningen til benchmarking og prisloft for Indberetningsfristen og dermed ansøgningsfristen er den 15. april Selskaberne skal til brug for Forsyningssekretariatets sagsbehandling indberette nedenstående oplysninger om sine særlige forhold. I det følgende vil punkterne blive uddybet med eksempler. Grundig redegørelse for rammebetingelsen der udgør det særlige forhold Grundig redegørelse for, hvilke ekstra aktiviteter selskabet udfører på grund af det særlige forhold. Dokumentation eller anden godtgørelse for de meromkostninger, som selskabet havde i 2012 som følge af det særlige forhold. Hvad er et særligt forhold Særlige forhold vedrører rammebetingelser for selskabets drift, som ikke indgår i de forhold, der allerede er taget hensyn til i benchmarkingmodellen. Selskabet kan søge om et særligt forhold, såfremt det mener, at benchmarkingmodellen ikke beskriver selskabets driftsomkostninger tilstrækkeligt. Hvis Forsyningssekretariatet vurderer, at der er tale om et særligt forhold, tages der ved fastsættelsen af selskabets effektiviseringskrav hensyn til de meromkostninger, som selskaberne oplyser, at det særlige forhold medfører. Eksempel på rammebetingelser som udgør et særligt forhold En drikkevandsforsyning har forholdsvis lange råvandsledninger fra kildepladserne til vandværket. På grund af de geologiske forhold er selskabet nødsaget til at have mange boringer med en lav kapacitet, hvilket medfører lange råvandsledninger. Råvandsledningerne er længere end gennemsnittet, og derfor har selskabet højere driftsomkostninger alt andet lige i forhold til selskaber, der ikke er nødsaget til at have så lange råvandsledninger. Selskabets særlige forhold udgøres af de geologiske rammebetingelser. Bemærk, at det ikke er råvandsledningerne, altså den aktivitet selskabet udfører, som udgør det særlige forhold. Derimod, er det er selve rammebetingelsen, som nødvendiggør lange råvandsledninger, der udgør det særlige forhold. Det er derfor vigtigt, at selskabet beskriver de geologiske forhold og nødvendigheden af at have lange råvandsledninger, når selskabet søger om at få et særligt forhold. Hvordan søger man om et særligt forhold Hvis et selskab mener, at driften af deres forsyning er underlagt en særlig rammebetingelse, kan selskabet i forbindelse med indberetningen til prisloftet for 2014 ansøge om særlige forhold under benchmarking-indberetningen. Forsyningssekretariatet gør opmærksom på, at det er selskabets ansvar at forklare rammebetingelsen, der udgør det særlige forhold samt at redegøre for meromkostningerne, som følger heraf. Det er herefter Forsyningssekretariatets opgave at vurdere, om forholdet kan betragtes som et særligt forhold. 1

4 Hvordan redegør selskabet for et særligt forhold Selskabet redegør for et særligt forhold ved at beskrive de aktiviteter, der påvirkes af det særlige forhold, og hvorfor selskabet er underlagt de rammebetingelser, som udgør det særlige forhold. Det er vigtigt, at selskabet angiver og dokumenterer de konkrete meromkostninger til driften, som forholdet medfører. Driftsomkostningerne kan opgøres ved at fremsende faktura med en samlet opgørelse, eller ved at sandsynliggøre omkostningerne på anden vis. Det er vigtigt at opgørelsen er detaljeret og samtidigt gennemskuelig. I nogle situationer vil det i praksis være svært for selskabet at dokumentere meromkostningerne, og det vil derfor i disse tilfælde være tilstrækkeligt, at meromkostningerne godtgøres med et velargumenteret skøn. Opgørelse og dokumentation af meromkostningerne For at selskabet kan få forholdet godkendt som særligt og dermed opnå et tillæg til selskabets netvolumenmål, skal selskabet redegøre for og dokumentere meromkostningerne, som følger af forholdet. Med udgangspunkt i eksemplet ovenfor, skal selskabet redegøre for meromkostningerne ved at opgøre driftsomkostninger til de lange råvandsledninger og dernæst fratrække driftsomkostningerne til en normal længde af råvandsledninger. Denne sum udgør umiddelbart selskabets meromkostninger som følge af de geologiske rammebetingelser. Såfremt selskabet har nogle besparelser på driften på grund af lange råvandsledninger, skal der ligeledes korrigeres for dette beløb i opgørelsen af driftsomkostningerne til de lange råvandsledninger. Meromkostninger er dermed et udtryk for de samlede ekstraomkostninger selskabet har som følge af rammebetingelsen. Selve dokumentationen kan tage udgangspunkt i et regnskab, hvor de relevante poster er fremhævet eller fakturaer på omkostningerne. Selskabet kan eksempelvis indsende et regneark med angivelser af omkostningerne, hvor der henvises til vedlagte bilag for hver post. Hvornår er et forhold særligt For at selskabet kan få godkendt et forhold som særligt, tager Forsyningssekretariatet udgangspunkt i, hvorvidt forholdet lever op til kravene om væsentlighed og særlighed. 1) Væsentlighed: De samlede meromkostninger, som følger af selskabets særlige forhold, skal være væsentlige. Væsentlighedskriteriet beror på en konkret vurdering for hvert selskab. Væsentlighedsvurderingen skal ses i lyset af, at der allerede er taget et forsigtighedshensyn til manglende costdrivere. 2) Særlighed: Som udgangspunkt skal det vurderes om selskabet har et forhold, der betyder, at selskabets omkostningsniveau ikke bliver beskrevet af de costdrivere, der indgår i benchmarkingmodellen. Nedenfor, er henholdsvis væsentligheds- og særlighedskriteriet uddybet. Væsentlighedskriteriet Selskabets meromkostninger skal udgøre en væsentlig andel af selskabets driftsomkostninger, for at forholdet kan vurderes som væsentligt. Forsyningssekretariatet bemærker desuden, at selskabet kan få godkendt et forhold som særligt, selvom andre selskaber ligeledes har dette forhold, såfremt at selskaberne har væsentligt højere omkostninger til forholdet på grund af særlige rammebetingelser. Særlighedskriteriet Selskabernes effektiviseringspotentialer beregnes blandt andet ud fra netvolumenmålet. Netvolumenmålet afhænger af indberetningen af underliggende forhold til costdriverne, der indgår i benchmarkingmodellen. Muligheden for at søge om særlige forhold skyldes, at selskaberne er underlagt nogle rammebetingelser, som nødvendiggør aktiviteter, der ikke tages tilstrækkeligt højde for i costdriverne i benchmarkingmodellen, eller som ikke er beskrevet i benchmarkingmodellen. 2

5 Skal man ansøge om særlige forhold der er blevet godkendt eller afvist i prisloft 2013 Selskaber, der har fået godkendt eller afvist særlige forhold i prisloft for 2013, skal ligeledes ansøge om særlige forhold i prisloftet for For hvert prisloftsår foretager Forsyningssekretariatet en individuel behandling af selskabets ansøgning om særlige forhold. Derfor skal selskabet ansøge og fremsende dokumentation til hvert prisloftsår, selvom selskabets ansøgning er blevet behandlet tidligere. I den forbindelse gør Forsyningssekretariatet opmærksom på, at det er selskabets opgave at tilvejebringe oplysninger til brug for selskabets ansøgning om særlige forhold, idet selskabet har oplysningspligt. Det er dog muligt, at genfremsende redegørelser for særlige forhold, som er blevet godkendt i prisloftet for Selskaberne skal dog tage udgangspunkt i selskabernes omkostninger til forholdet i Opsummering Selskaberne skal til brug for Forsyningssekretariatets sagsbehandling indberette nedenstående oplysninger omkring sine særlige forhold i forbindelse med indberetningen til prisloft for Forud for ansøgningen om særlige forhold bedes selskabet holde væsentligheds- og særlighedskriteriet for øje: Grundig redegørelse for rammebetingelsen der udgør det særlige forhold Grundig redegørelse for, hvilke ekstra aktiviteter selskabet udfører på grund af det særlige forhold. Dokumentation eller anden godtgørelse for de meromkostninger, som selskabet havde i 2012 som følge af det særlige forhold. De samlede meromkostninger skal opgøres i eksempelvis et regneark med henvisninger til dokumentationen. Eksempel på ansøgning om et særligt forhold Beskrivelse af rammebetingelsen og aktiviteter som følge af rammebetingelsen Selskabet er grundet geologiske forhold nødsaget til at transportere råvand over lange distancer fra kildepladserne til vandværket. De geologiske forhold udgøres af ringe kvalitet af grundvandet, jf. bilag 1, som nødvendiggør mange spredte boringer, hvilket fører til lange råvandsledninger. Redegørelse for meromkostninger Selskabet har opgjort meromkostninger, som følger af de geologiske rammebetingelser nedenfor. Driftsomkostninger til lange råvandsledninger Driftsomkostninger til normal længde råvandsledninger Meromkostninger kr kr kr. Det fremgår af opgørelsen, at driftsomkostningerne til lange råvandsledninger er kr., og at driftsomkostningerne til en normal længde råvandsledninger udgør kr., jf. bilag 2c. Dermed udgør meromkostningerne kr. Dokumentation for meromkostninger Selskabet har dokumenteret de samlede driftsomkostninger til råvandsledninger i et regneark, hvor der henvises til bilag for hvert enkelt beløb. Selskabet har desuden lavet en beregning på, hvad driftsomkostningerne til en normal længde råvandsledninger udgør. Driftsomkostninger til lange råvandsledninger Arbejdskraft kr. jf. bilag 2a Elektricitet kr. jf. bilag 2a Materialer kr. jf. bilag 2a Total kr. 3

6 Driftsomkostninger til normale råvandsledninger Arbejdskraft kr. jf. bilag 2b Elektricitet kr. jf. bilag 2b Materialer kr. jf. bilag 2b Total kr. Ud fra ovenstående oplysninger kan Forsyningssekretariatet vurdere, hvorvidt forholdet er særligt, samt hvordan der skal tages hensyn til selskabets særlige forhold. Andre eksempler på særlige forhold Et spildevandsselskab er nødsaget til at benytte et ozonanlæg, da spildevandet har en høj koncentration af kemikalier. Det er ikke muligt at indberette ozonanlægget til benchmarkingen, da der ikke er en costdriver i benchmarkingmodellen, som beskriver denne type anlæg. Idet meget få selskaber råder over ozonanlæg afspejler modellen ikke driftsomkostningerne til anlægget. Selskabet er forpligtet til at rense spildevandet med den høje koncentration af kemikalier. Dermed er selskabet underlagt en rammebetingelse, der medfører et muligt særligt forhold. Selskabet kan derfor ansøge om at få øget selskabets netvolumenmål med et beløb svarende til driftsomkostningerne til ozonanlægget. Forsyningssekretariatet bemærker desuden, at selskaber, der har aktiviteter, som svarer til de forhold, andre selskaber har fået godkendt som miljø- og servicemål (MOGS), men ikke har fået godkendt disse som MOGS, kan ansøge om et særligt forhold. Forholdet skal dog stadig være en rammebetingelse for selskabet. Yderligere, er det kun forhold, som benchmarkingmodellen ikke beskriver tilstrækkeligt, der kan komme i betragtning som et særligt forhold. 4

7 Bilag 1 Dokumentation på rammebetingelsen og aktiviteter Nedenstående reservoirkort viser de vigtigste grundvandsmagasiner i Danmark. Forsyning XX er placeret i XX. De geologiske rammebetingelser i område XX medfører, at selskabet har X antal boringer. Som følge heraf har selskabet X km råvandsledninger. De geologiske rammebetingelser medfører, at selskabet har længere råvandsledninger end drikkevandsforsyninger med normale rammebetingelser. 5

8 Bilag 2a Resultatopgørelse Nummer Navn Bevægelse - Debet Bevægelse - Kredit Saldo til dat - Debet Saldo til dato - Kredit Arbejdskraft kr kr Elektricitet kr kr Materialer kr kr. Ovenstående tabel viser de relevante poster fra selskabets regnskab. Omkostningerne til aktiviteten, der udføres på grund af den særlige rammebetingelse, fremgår af tabellen. Forsyningssekretariatet bemærker, at bilagene eksempelvis kan være udtræk fra resultatopgørelsen eller anden faktura. Bilag 2b Bagvedliggende beregninger af omkostningerne Antal Enhedspris Total Arbejdskraft kr kr. Elektricitet kr kr. Materialer kr kr. Total kr. Ovenstående tabel viser enhedsomkostninger til input, som indgår i aktiviteten, som selskabet udfører på grund af de geologiske rammebetingelser. Omkostninger som følger af rammebetingelsen udgøres af henholdsvis arbejdskraft, elektricitet og materialer. Bilag 2c Bagvedliggende beregninger af normalomkostningerne Selskabet estimerer, at selskabets råvandsledninger er 25 gange længere end for en forsyning, der er beliggende i et normalt område. Dermed er normalomkostningen opgjort til 1/25 af selskabets omkostninger til råvandsledninger, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Antal Enhedspris Total Arbejdskraft 200/ kr kr. Elektricitet /25 2 kr kr. Materialer 20/ kr kr. Total kr. Forsyningssekretariatet bemærker, at selskabet ikke nødvendigvis har viden om andre drikkevandsforsyningers forhold. Et kvalificeret skøn kan være det bedste alternativ for en opgørelse af normalomkostningerne. Da selskaberne indberetter længden af råvandsledninger til benchmarkingen, har Forsyningssekretariatet mulighed at kontrollere selskabets estimat i dette tilfælde. Forsyningssekretariatet bemærker, at ovenstående er et simplificeret eksempel, der har som formål at vise, hvordan en indberetning af særlige forhold kan se ud. Dokumentation tager ikke udgangspunkt i et eksisterende selskab og er ikke nødvendigvis korrekt, jf. eksempelvis reservoirkortet. 6

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere