Indsatsen leveres ud fra servicelovens kapitel 20. Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsen leveres ud fra servicelovens kapitel 20. Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra kommunen."

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse HabitusHuset Skellebjerg Tåderupvej Dianalund Bo- og dagtilbudsleder Marion Lomholt / Lovgrundlag Lov om social service (SEL) 107 og 108 Formål Indsatsen leveres ud fra servicelovens kapitel 20. Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra kommunen. Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. Målgruppe HabitusHusets målgruppe er defineret som Personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, herunder autisme spektrum forstyrrelse, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande. Der er således tale om voksne mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som kræver tæt og overtagende støtte i dagligdagen. I Kommunens voksenudredningsmetode vil det ofte være borgere som i de fleste livsområder, vil blive vurderet til at have et svært eller et fuldstændigt problem. Antal pladser Organisation og medarbejdere Der er 9 pladser på HabitusHuset Skellebjerg. HabitusHuset Skellebjerg ledes af en bo- og dagtilbudsleder og der vil, når alle pladser er fyldt, ligeledes være en daglig leder. Hver beboer har tilknyttet et lille fast personaleteam af medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis og som er matchet mellem beboers behov og personalets erfaringsgrundlag samt kompetencer. 1

2 Fysiske rammer HabitusHuset Skellebjerg var engang en gammel skole, som ligger ca. 4 km uden for Dianalund. Vi har skabt et individuelt botilbud, hvor der er brugt særlig støjdæmpende materialer og indretning. Dette tilgodeser borgere med særlig sensitivt nervesystem. Skellebjerg rummer 9 lejligheder fordelt på 2 huse, et borgerkøkken, stort møderum, lederkontor og et stort centralkøkken samt et vaskeri med erhvervsmaskiner der kan vaske og tørre alt fra tøj til dyner på under 1 time. Lejlighederne er på ca m2 og indeholder både stue, soveværelse, badeværelse og mulighed for tekøkken. Omgivelserne ved Skellebjerg er naturlige og rolige. Der er ca. 1½ km til Skellebjerg station og nærmeste nabo er Skellebjerg kirke. Ved indskrivning på HabitusHuset Skellebjerg, vil borger selv skulle have relevant inventar med, da borger tilbydes en tom lejlighed. HabitusHuset kan indrette lejligheden ud fra borgers særlige behov, dog efter aftale med Kommune. Faglig profil HabitusHuset ansætter overvejende faguddannet personale og alle medarbejdere videreuddannes løbende blandt andet på HabitusHusets eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i bl.a. low arousal, visualiseret struktureret pædagogik og andre centrale metodevalg. Pædagogiske metoder Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i HabitusHusets koncept for faglig omsorg. Personalet tager professionelt ansvar for at omsætte viden, omsorg og nærvær til resultater, som gør en forskel for den enkelte beboers ro, selvkontrol og livskvalitet. HabitusHuset arbejder med udgangspunkt i en TEACCH-inspireret tilgang, hvor der kompenseres for borgers udviklingsforstyrrelse. Metoden arbejder med at strukturere borgers omgivelser, samt de aktiviteter borger laver. Dette giver bedst mulige forudsigelighed, med udgangspunkt i borgers behov. HabitusHuset anvender samtidig metoder fra low arousal, til at skabe et samspil med borger, hvor borgeren mødes ligeværdigt og med respekt for ønsker samt behov. Udover de nævnte metoder kan HabitusHuset anvende KAT-kassen til den del af målgruppen, som formår at arbejde med psykoedukation. Borger kan derved opbygge en bedre forståelse for egne følelser og handlinger samt bedre forståelse for socialt samspil. 2

3 Der afdækkes kommunikationsplatform for hver enkelt borger, således at der tages hensyn til borgers kompetencer. HabitusHuset kan tilbyde brug af visualiseret pædagogik, herunder piktogrammer, billeder, konkreter og signalord. I HabitusHuset arbejdes der med ADL-træning med udgangspunkt i livsområderne fra voksenudredningsmetoden, f.eks. ture i nærmiljøet, opbygge/vedligeholde relation til familie, venner og andre borgere på botilbuddet. Sundhedsfagligt team HabitusHuset har et sundhedsfagligt team, som er ansat centralt i organisationen. Det sundhedsfaglige team består af sygeplejersker som yder sundhedsfagligt rådgivning, undervisning, vejledning og bistand til alle botilbud i Habitus. Det sundhedsfaglige team kan derved kontaktes af både botilbudsledere og medarbejdere. Det sundhedsfaglige team kommer jævnligt på botilbuddene og gennemgår beboernes sundhedsmæssige tilstand. Hvis beboeren har behov for ekstra sundhedsfaglig bistand, ydes dette af sygeplejerskerne. Det sundhedsfaglige team er således med ved komplekse somatiske og psykiatriske udfordringer hos den enkelte beboer og yder bistand ved hospitalsindlæggelser, kontakt til læge, speciallæge og andre relevante sundhedsmyndigheder. Det sundhedsfaglige team yder ligeledes faglig support ved komplekse medicineringer. Teamet afholder jævnligt medicinhåndterings- og sundhedsfaglige kurser for ledere og medarbejdere. 3

4 Dokumentation og kvalitetssikring Der arbejdes systematisk i journaliseringssystemet Planner4You, hvor den daglige journalføring udarbejdes. Kommunen er ansvarlig for udarbejdelse af bestilling til HabitusHuset. Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplan møde 1 gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis Kommunen vurderer at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset. Status/udviklingsplaner vil blive sendt til kommunen 1 gang årligt. HabitusHuset sikrer at beboer eller værge underskriver samtykkeerklæringer, således at vi i samarbejdet med borger, bedst muligt kan håndtere bl.a. borgers økonomi, opbevare borgers personlige oplysninger samt have medicinoverblik og kontakten til sundhedsvæsenet. Støttebehov og normering HabitusHuset indskriver borgere, som har massive støttebehov. Der er på HabitusHuset Skellebjerg kun 1 takstniveau og standardnormeringen fordeles som nedenfor: 1:1 kl :2 kl :3 kl :2 kl Standardnormering vil derfor være 17,67 timer pr. døgn pr. beboer. Denne normering kan reguleres for den enkelte beboer, efter skriftlig aftale med kommune. På Skellebjerg er der aktuelt 2 vågne nattevagter. Når alle 9 pladser er fyldt, vil der være 3 vågen nattevagter. Standardnormeringen er ikke a:a tid, da der f.eks. skal tages højde for personalemøder, supervision, journalisering, medicindosering, laminering af pictogrammer m.m. Beboerne som er indskrevet på Skellebjerg har et stort individuelt specialiseret støttebehov og har overordnet svært ved at indgå i sociale relationer. På baggrund af dette, vil der altid være 1:1 støtte, som er planlagt og rammesat, hvis borger skal forholde sig til socialt samvær. 4

5 Ydelsens indhold og omfang Beboerne kompenseres for deres nedsatte funktionsniveau gennem tæt støtte og hjælp. Indholdsmæssigt er ydelsen en kombination af SEL 83 og 85, men gives samlet som en del af botilbuds ydelse 107 eller 108 jf. SEL. HabitusHusets udgangspunkt er, at alle borgere er forskellige og at indsatsen derfor skal tilrettelægges individuelt med afsæt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer og behov. HabitusHuset vil i takt med beboers udvikling og behov, vælge metoder til at støtte den enkelte bedst muligt. Der er tale om omfattende og til tider overtagende støtte, som leveres iht. livsområderne i voksenudredningsmetoden. Støtten aftales mellem beboer og personale og tager afsæt i handleplan samt bestilling fra Kommunen. Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik TEACCH spontan kommunikation som f.eks. simple korte sætninger, sociale historier, sanseprofiler, seksualvejledning samt relations pædagogiske strategier. Vi arbejder med at skabe struktureret, forudsigelige og genkendelige rammer for den enkelte. Vi ved at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed. Derfor stiller vi få, overskuelige krav og udvikler beboerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag. Pårørende/værge og tavshedspligt HabitusHuset vægter pårørende samarbejde højt, da de besidder stor viden om borgeren. Pårørende og borger har en fælles livshistorie, hvor de pårørende har opnået vigtige erfaringer med borgers ønsker og behov, hvilket vi kan bygge videre på og understøtte. Vi deler derfor vores viden med pårørende, efter aftale med borger og samarbejder om de udfordringer der kan opstå. Samarbejdet med borgers personlig og/eller økonomisk værge er vigtig, da vedkommende kan/skal træffe omfattende beslutninger på borgers vegne. HabitusHuset har i denne forbindelse fokus på tavshedspligten jf. Forvaltningsloven 27 samt Retssikkerhedsloven 43 og videregiver derfor ikke personlige oplysninger om borger til pårørende/værge, med mindre dette er aftalt med borger. Ligeledes videregives der ikke personlige oplysninger til offentlige foranstaltninger, uden samtykke fra borger. HabitusHuset ønsker, at Kommunen samarbejder om et fælles ansvar vedr. oplysning til borgers pårørende om tavshedspligt, når borger er over 18 år. Hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler (f.eks. ortopædsko, kateter) og/eller tekniske hjælpemidler (f.eks. badetaburet, rollator) søges af borger/værge via Kommunen, hvis borger har et varigt nedsat funktionsniveau jf. SEL

6 Hjælpemidler som er til gavn for personalets arbejdsstillinger og arbejdsmiljø (f.eks. plejeseng og lift), vil HabitusHuset levere og betale for jf. Arbejdsmiljøloven. Takst Der betales en takst for hver ydelse/indsats som HabitusHuset leverer. SEL 107 og 108 takster opkræves alle dage, hele året. Taksten fastsættes en gang årligt, ud fra kommende års budget, hvilket godkendes af Socialtilsynet og fremgår af Tilbudsportalen. Taksten kan reguleres alt efter den enkelte borgers behov og den dertil rettede indsats. En regulering vil være efter skriftlig aftale med kommune. Tilsyn Kommunen har ansvar for det personrettede tilsyn. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, som fører tilsyn med og godkender HabitusHuset Skellebjerg. Tilsynsrapporten vil fremgå af Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med og godkender HabitusHuset Skellebjerg. Denne rapport vil fremgå af HabitusHusets hjemmeside, Økonomi Tilbuddet finansieres af takstopkrævningen hos kommunen. Der udarbejdes årligt budgetter, som godkendes af tilsynsmyndigheden og gøres tilgængelige på Tilbudsportalen. Andre ydelser Ydelserne i HabitusHuset er alle en integreret del af taksten og kan derfor ikke fravælges eller fratrækkes taksten. Taksten for disse ydelser fremskrives årligt. Taksten inkluderer alm. kost, ikke speciel kost eller kosttilskud. Beløbet i 2020 er kr. 74,5,- pr. dag. Dette beløb er mindre end det loft, der gælder for madservice SEL 83 (kr , - pr. mdr.). Der er inkluderet nødvendig kørsel i taksten, som f.eks. til lægebesøg, psykiatrisk behandling og møder ved Kommunen. Der er budgetteret med op til 400 km pr. beboer pr. mdr. Vask, rengørings- og hygiejne artikler m.m. udgør i 2020 kr pr. mdr. 6

7 Borger får internet og tv grundpakke, som samlet udgør kr. 200,- pr. mdr. (kr. 80,- for tv og kr. 120,- for internet). Hvis borger ønsker yderligere tv-pakke eller hurtigere internet, er det på borgers egen regning. Borger indgår i en kollektiv indbo- og ulykkesforsikring, når vedkommende er indskrevet i HabitusHuset. Dog skal borger/værge stå for at tegne en ansvarsforsikring. Egenbetaling HabitusHuset opkræver ingen betaling hos beboerne. Fastsættelse af boligbetaling er kommunen ansvarlig for, dog vil HabitusHuset, på Kommunens forespørgsel fremsende relevante oplysninger. 7

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Aflastningstilbud til børn og unge med gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser og fysiske funktionsnedsættelser Sindalsvej 30, 8240

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

- en del af EKKOfonden SÆRLIGT TILRETTELAGTE TILBUD I HELE LANDET ALTERNATIVET 1

- en del af EKKOfonden SÆRLIGT TILRETTELAGTE TILBUD I HELE LANDET ALTERNATIVET 1 - en del af EKKOfonden SÆRLIGT TILRETTELAGTE TILBUD I HELE LANDET ALTERNATIVET 1 2 ALTERNATIVET VELKOMMEN TIL Alternativet I Alternativet opretter vi særligt tilrettelagte tilbud over hele landet. Hos

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med psykiske vanskeligheder - Granbo Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500 sbu@ps.rm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelse og/eller fysisk funktionsnedsættelser og/eller psykiske

Læs mere

- en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTSJÆLLAND BOTILBUDDET DIANALUND 1

- en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTSJÆLLAND BOTILBUDDET DIANALUND 1 - en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTSJÆLLAND BOTILBUDDET DIANALUND 1 2 BOTILBUDDET DIANALUND VELKOMMEN TIL Botilbuddet Dianalund I den lille by Niløse uden for Dianalund på Vestsjælland ligger botilbuddet

Læs mere

- en del af EKKOfonden BOTILBUD I NORDJYLLAND BOTILBUDDET JAMMERBUGTEN 1

- en del af EKKOfonden BOTILBUD I NORDJYLLAND BOTILBUDDET JAMMERBUGTEN 1 - en del af EKKOfonden BOTILBUD I NORDJYLLAND BOTILBUDDET JAMMERBUGTEN 1 2 BOTILBUDDET JAMMERBUGTEN VELKOMMEN TIL Botilbuddet Jammerbugten På den gamle Vendelbogården uden for Løkken ligger Botilbuddet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION FOR BOFÆLLESSKABET AUBO OG AUBO DAGTILBUD

SERVICEDEKLARATION FOR BOFÆLLESSKABET AUBO OG AUBO DAGTILBUD SERVICEDEKLARATION FOR BOFÆLLESSKABET AUBO OG AUBO DAGTILBUD Afdeling / ydelse Bofælleskabet Aubo Aubo Dagtilbud Bo og Aktiv Pegasus Pugesøvej 22-54 5600 Faaborg Tlf.: 72530682 Leder af Bo og Aktiv Birgit

Læs mere

- en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTFYN BOTILBUDDET SØNDERSØ 1

- en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTFYN BOTILBUDDET SØNDERSØ 1 - en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTFYN BOTILBUDDET SØNDERSØ 1 2 BOTILBUDDET SØNDERSØ VELKOMMEN TIL Botilbuddet Søndersø Botilbuddet Søndersø ligger i den lille by Gamby tæt ved Søndersø nordvest for

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og med svære adfærdsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Følstruphusene Lov om Social Service 85. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Følstruphusene Lov om Social Service 85. Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Ydelseskatalog Indhold Indledning... 1 Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Personaledækning... 4 Visitering...

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

- en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ SYDSJÆLLAND BOTILBUDDET ATTERBAKKEN 1

- en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ SYDSJÆLLAND BOTILBUDDET ATTERBAKKEN 1 - en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ SYDSJÆLLAND BOTILBUDDET ATTERBAKKEN 1 2 BOTILBUDDET ATTERBAKKEN VELKOMMEN TIL Atterbakken Mellem Tappernøje og Næstved på Sydsjælland ligger botilbuddet Atterbakken med

Læs mere

- en del af EKKOfonden BOTILBUD I ODSHERRED BOTILBUDDET BJERGESØHUS 1

- en del af EKKOfonden BOTILBUD I ODSHERRED BOTILBUDDET BJERGESØHUS 1 - en del af EKKOfonden BOTILBUD I ODSHERRED BOTILBUDDET BJERGESØHUS 1 2 BOTILBUDDET BJERGESØHUS VELKOMMEN TIL Bjergesøhus I den lille by Bjergesø i Odsherred ligger en flot landejendom, der er indrettet

Læs mere

- en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTSJÆLLAND BOTILBUDDET SØNDERBJERGGAARD 1

- en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTSJÆLLAND BOTILBUDDET SØNDERBJERGGAARD 1 - en del af EKKOfonden BOTILBUD PÅ VESTSJÆLLAND BOTILBUDDET SØNDERBJERGGAARD 1 2 BOTILBUDDET SØNDERBJERGGAARD VELKOMMEN TIL Sønderbjerggaard Lidt uden for Stenlille på Vestsjælland ligger botilbuddet Sønderbjerggaard.

Læs mere

Pædagogik med fokus på udvikling og livskvalitet

Pædagogik med fokus på udvikling og livskvalitet Opholdsstedet Sundbylillevej Pædagogik med fokus på udvikling og livskvalitet Team Cura Team Cura er et socialpædagogisk tilbud, som består af et tværfagligt samarbejde mellem psykologer, pædagoger og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Overgangen. Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

- en del af EKKOfonden BOTILBUD MARIAGER FJORD BOTILBUDDET ROSENDAL 1

- en del af EKKOfonden BOTILBUD MARIAGER FJORD BOTILBUDDET ROSENDAL 1 - en del af EKKOfonden BOTILBUD MARIAGER FJORD 1 2 VELKOMMEN TIL Botilbuddet Rosendal I udkanten af Hobro og tæt ved Mariager Fjord ligger botilbuddet Rosendal med plads til ni beboere. Vi bor på en gammel

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri Botilbud Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for botilbud inden for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune. Den indeholder information til dig som borger om de tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

- en del af EKKOfonden BOTILBUD SYDSJÆLLAND BOTILBUDDET SOFIEHØJ 1

- en del af EKKOfonden BOTILBUD SYDSJÆLLAND BOTILBUDDET SOFIEHØJ 1 - en del af EKKOfonden BOTILBUD SYDSJÆLLAND BOTILBUDDET SOFIEHØJ 1 2 BOTILBUDDET SOFIEHØJ VELKOMMEN TIL Botilbuddet Sofiehøj Mellem Holme Olstrup og Rønnede på Sydsjælland ligger Botilbuddet Sofiehøj med

Læs mere

Stenumgård er et specialtilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Stenumgård er et specialtilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. SERVICEDEKLARATION STENUMGÅRD Adresse: Bogfinkevej 32, Stenum, 9700 Brønderslev Telefon: Afdelingsleder: Annemette Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Telefon: 9945 5287 Lovgrundlag

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 1 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 1 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Specialsektoren Center for Døvblindhed og Høretab 14. marts 2018 Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 1 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Marts 2018 1. Formål

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA Lundagerhaven 2 9330 Dronninglund Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Anne Danstrup E-mail: anne.danstrup@99454545.dk Telefon: 9945 5867 Præsentation

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 KVALITETSSTANDARD Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 LOVGRUNDLAG FORMÅL 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Østerled er et selvejende botilbud under Gentofte Børnevenner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Tilbuddet Østerled har to enheder, bofællesskabet Østerled med 4 enheder og opgangsfællesskabet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Telefon: Telefon:

Telefon: Telefon: SERVICEDEKLARATION POLARIS/LILLESTJERNEN Adresse: Nordens Alle 74, 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5260/ 9945 5261 Polaris Lillestjernen Afdelingsleder: Anne Danstrup Afdelingsleder: Annemette S. Christensen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for bofællesskabet Egeparken 62 Lovgrundlag: Bofællesskabet Egeparken 62 drives i henhold til almenboligloven 105 stk. 2 med støtte efter 83 og 85 i Serviceloven. 83 a Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

Formålet med tilbuddet er at give den enkelte borger en boligmæssig

Formålet med tilbuddet er at give den enkelte borger en boligmæssig SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO SEL 107 Adresse: Vest Manna Allé 8, 9700 Brønderslev Telefon: 4173 6739 Afdelingsleder: Rikke Hessel Sørensen E-mail: rikke.hessel.sorensen@99454545.dk

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 84 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 84 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Specialsektoren Center for Døvblindhed og Høretab 14. marts 2018 Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 84 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Marts 2018 1. Formål Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Kvalitetsstandard Lovgrundlag Formål Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2019 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 bobudene Godkendt af Byrådet den Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Bobud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206 KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206 LOVGRUNDLAG 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret Kikhøj Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Ledelse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Kikhøj Kikhøjparken 1 4300 Holbæk Kurt Pedersen Fysiske

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Håndtering af borgernes egenbetaling på botilbud efter SEL 107 og 108 samt ABL 105. Informationsmøde den 11. oktober 2017

Håndtering af borgernes egenbetaling på botilbud efter SEL 107 og 108 samt ABL 105. Informationsmøde den 11. oktober 2017 Håndtering af borgernes egenbetaling på botilbud efter SEL 107 og 108 samt ABL 105 Informationsmøde den 11. oktober 2017 DAGSORDEN 1. Baggrund 2. Egenbetaling og fastsættelse heraf 3. To modeller til opkrævning

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

Specialområde Autisme

Specialområde Autisme Specialområde Autisme Kildegade Samsøvej 33, 8382 Hinnerup Tlf. 7847 6500 sau@ps.rm.dk www.sau.rm.dk Afdeling/ydelse Kildegade Kildegade 23A 8700 Horsens 1. Lovgrundlag Lov om social service 107 2. Mål-

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Servicedeklaration for. AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet

Servicedeklaration for. AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet Praktiske oplysninger Kirkevej 14, A,B,C 5772 Kværndrup Tlf.: 99442929 Forstander: Torben Bøg-Jensen

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 I henhold til Lov om Social Service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud Tilsynet vedrører Driftsorienteret tilsyn med et tilbud Publiceret den 20-12-2018 Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud Socialtilsynet har foretaget et administrativt økonomisk tilsyn vedrørende

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Specialsektoren Center for Døvblindhed og Høretab 14. marts 2018 Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Marts 2018 1. Formål

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et overskueligt bymiljø.

Læs mere