Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015"

Transkript

1 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside:

2 Indledning Skelbakken er en del af det regionale socialområde, der spænder over forskellige specialtilbud til børn, unge og voksne inden for handicap og socialpsykiatri. Det regionale socialområde er kendetegnet ved at levere ydelser af høj faglig kvalitet og repræsenterer specialkompetencer, der kan styrke løsningen af særlige opgaver. Servicedeklarationen refererer til anerkendte socialfaglige begreber og indeholder oplysninger om målgruppe, ydelser, faglige tilgange, fysiske rammer m.m. Målgruppe Skelbakkens målgruppe er børn og unge, fra 0 til 18 år, med varigt og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder multiple handicap. Målgruppen er karakteriseret ved børn og unge med et omfattende behov for pleje og bistand. Der er mulighed for forlængelse til det 23. år. Skelbakken kan etablere særlige tilbud i samarbejde med den visiterende myndighed til borgere med komplekse problemstillinger der kræver en særlig tilrettelagt indsats. Lovgrundlag Døgn- og aflastningstilbud efter servicelovens 66, stk. 1, nr. 6. og 107. Aflastningstilbud efter servicelovens 44 jf. 84 Pladser og takster 2015 Døgn- og aflastningspladser under 18 år 18 pladser kr ,- pr. døgn Døgn- og aflastningspladser over 18 år 7 pladser kr ,- pr. døgn Det forudsættes at alle børn og unge har et undervisnings- eller dagtilbud uden for Skelbakken. Ved aflastningsophold benyttes de dagforanstaltninger, som barnet/ den unge i forvejen er tilknyttet. Børn under den skolepligtige alder benytter almindeligvis specialbørnehave. Der indgås aftale med den visiterende myndighed om tillægsydelse og/eller særforanstaltning i de tilfælde hvor borgerens støttebehov ikke kan imødekommes indenfor de ordinære takster. Præsentation af tilbuddet Skelbakken er beliggende i et parcelhuskvarter i Karlslunde ca. 1,5 km fra Karlslunde station. Skelbakken er indrettet så det mest muligt ligner et almindeligt bolig- og familiemiljø, og der lægges vægt på, at børnene og de unge lever og udvikles i en hjemlig atmosfære. Samarbejdet med børnehave og skole vægtes højt. Tilbuddet er opdelt i 4 huse: Børnehuset, Mellemhuset, Ungehuset og Aflastningshuset. Der er 6 pladser i bohusene og 7 pladser i aflastningshuset. Skelbakken fremstår i nutidige rammer med loftlifte på værelser og badeværelser, samt andre nødvendige hjælpemidler. I Aflastningshuset tilbydes børn og unge aflastning i kortere eller længere perioder. Der tages udgangspunkt i den enkelte familie og dennes behov for aflastning. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 2 af 6

3 Hvert af de 4 huse er indrettet med køkken og en stor fælles opholdsstue, der rummer spiseplads og sofagruppe. De fastboende børn og unge har eget værelse. Ved indflytning bliver værelset indrettet i samarbejde med barnets/den unges forældre. Herudover er der et fælleshus/administrationsbygning, lokaler til lege og aktiviteter, kontorer samt mødelokaler. Alle huse er forbundet med hinanden. Værdigrundlag Skelbakkens værdigrundlag lægger vægt på: tryghed/omsorg. Skabe et miljø for beboerne der rummer tryghed, omsorg, kærlighed, husrum, åbenhed og gæstfrihed pædagogisk arbejde med udgangspunkt i det enkelte barn/unge faglighed. Tilegne ny viden og implementere det i dagligdagen forældresamarbejde. Præget af tillid og respekt personaletrivsel. Højt informationsniveau, anerkendende kommunikation, synlig ledelse, tryghed, omsorg og respekt. Faglig tilgang Tilbuddet tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger. De primære faglige tilgange, der anvendes i arbejdet er: Anerkendende tilgang: En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte. Kommunikationspædagogisk tilgang: En kommunikationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at anvende alle tilgængelige kommunikationsformer i kommunikationen med den enkelte. Formålet er at den enkelte forstår og bliver forstået. Neuropædagogisk tilgang: En neuropædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion. Formålet er at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. Relationspædagogisk tilgang: En relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. Ressourceorienteret tilgang: En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling. Sanseorienteret tilgang: En sanseorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at stimulere en eller flere sanser. Formålet er at fremme en persons funktionsevne. Personalet Skelbakkens personale består af pædagoger, medhjælpere, social- og sundhedsassistenter, ernæringsassistent og servicemedarbejdere. Det pædagogiske personale er uddannet indenfor blandt andet neuropædagogik, pædagogiskmassage, Marte Meo, Tegn Til Tale, forflytning og IKT. Som udgangspunkt er der 2-3 medarbejdere på arbejde i hvert hus i dag- og aftentimerne, og en vågen nattevagt. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 3 af 6

4 Serviceydelser Ved indflytning og ved efterfølgende revurdering indgås individuelle aftaler om socialpædagogisk og praktisk hjælp og støtte. Hjælp til personlig hygiejne, pleje og omsorg administration af medicin optræning, udvikling og vedligeholdelse af færdigheder rengøring og vask administration af økonomi samvær med ligestillede medbestemmelse indkøb af gaver hjælp til kontakt til offentlig myndighed/bank støtte til brug af digital kommunikation Ledsagelse med socialpædagogisk bistand til læge, tandlæge eller anden ikke langvarig eller hyppig behandling individuel aktivitet ud af huset /i huset. Derudover foregår der gruppeaktiviteter. koloniophold for de 0-18-årige af op til tre dages varighed årligt støtte til planlægning af ferier for beboere over 18 år hjemtransport to gange om måneden for børn under 18 år. Tidspunktet aftales med pågældende afdeling således at der er mulighed for samkørsel Over 18 år tilbydes kørsel en gang om måneden. Tidspunktet aftales med pågældende afdeling således at der er mulighed for samkørsel I forbindelse med hospitalsindlæggelse ydes der 8 timers ledsagelse inkl. transport fra Skelbakken i max 2 uger. Ledsagelse udover 2 uger aftales med hospitalet og handlekommunen Dialog og kontakt barnet/den unge har en kontaktperson/et kontaktteam der tilbydes samarbejdsmøder mellem kontaktperson og forældremyndighedsindehaver/ værge der udarbejdes individuelle planer mindst en gang årligt afholdes statusmøde Skelbakken deltager i de kommunale statusmøder barnet/den unges forældre/pårørende inviteres til pårørendearrangementer Ekstra ydelser, der ikke er led i tilbuddet kan evt. ydes efter aftale med borgerens handlekommune. Egenbetaling 2015 for unge over 18 år Der betales for følgende obligatoriske ydelser: Husleje inkl. vand, el og varme er omkostningsbestemt og forholdsmæssigt fordelt efter antal m2. Huslejen er 3.662,- kr. pr. måned for stort værelse og 3.206,- kr. for lille værelse. Herudover betales for nedenstående serviceydelser: fuld kost inklusive almindelige drikkevarer aktuel 2.326,- kr. pr. måned rengøring og vask inkl. rengørings- og vaskemidler, aktuel 200,- kr. pr. måned kørsel i botilbuddets egen bus 2,20 kr. pr. kilometer. Kører flere beboere samtidig fordeles udgiften mellem beboerne. egne udgifter til rejse, ophold, m.v. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 4 af 6

5 Ekstra ydelser, der ikke er led i botilbuddet, f. eks. ledsagelse til besøg, ture og ferier, kan evt. ydes efter aftale med borgerens handlekommune. Forsikringsforhold: Børn og unge under 21 år indskrevet på Skelbakkens døgnpladser er forsikret via kollektiv ulykkesforsikring. Øvrige forsikringsforhold påhviler den enkelte unge. Brugerinddragelse og pårørendesamarbejde Skelbakken inddrager borgeren i beslutninger omkring eget liv og fælles beslutninger med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. En forudsætning for at øve indflydelse på sin dagligdag og at blive hørt og forstået er, at man er i besiddelse af en kommunikationsform. Det er derfor en af Skelbakkens hovedopgaver at sikre, at alle børn og unge er i besiddelse af en kommunikationsform, der gør det muligt at øve indflydelse på egen dagligdag og liv. Derfor arbejdes der med at sikre en kommunikationsform for alle børn og unge, der bor på Skelbakken. Den valgte kommunikationsform koordineres med hjem og skole. På Skelbakken er der nedsat et forældreråd der mødes ca. fire gange om året. Skelbakkens leder samt repræsentanter for personalet deltager i møderne. Forældrerådet skal orienteres, inden der træffes beslutninger om retningslinjer for det pædagogiske arbejde på Skelbakken og ændringer i institutionens funktion. Rådet orienteres om budgetforslag og regnskab. Rådet kan desuden tage ethvert spørgsmål vedrørende driften op til diskussion. Rådets udtalelser vedlægges ved en eventuel sagsforelæggelse for højere myndighed. Forældrerådet står til rådighed for henvendelser fra nye og evt. kommende forældre. Kvalitet og dokumentation Skelbakken arbejder systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen udvikles i samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner. I 2015 arbejdes der i regionerne med standarderne: Indflydelse på eget liv Kommunikation Individuelle planer Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelser Faglige tilgange, metoder og resultater Fysisk og mental sundhed og trivsel Forebyggelse af overgreb Kompetenceudvikling I Region Sjælland arbejdes der desuden med en standard, hvor den enkelte borger risikovurderes, for at forebygge vold. Standarden skal sikre, at tilbuddet er et sikkert sted at være og at risiko for vold minimeres. I dagligdagen dokumenteres indsatsen via Bosted, som er et elektronisk dokumentationssystem. Tilsyn Socialtilsyn Øst er ansvarlig for at føre det driftsorienterede tilsyn med de sociale døgntilbud i Region Sjælland. Borgerens handlekommune er ansvarlig for at udføre det personrettede tilsyn. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 5 af 6

6 Region Sjælland fører driftsherretilsyn via kvalitetsvurdering, der skal sikre, at tilbuddenes indsats og drift er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regionale retningslinjer, samt bidrager til den løbende udvikling af tilbuddene. Visitation Forgår ved henvendelse til forstander Birthe Hansen tlf.nummer Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 6 af 6

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-Mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere