Kvalitetsstandard 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard 85"

Transkript

1 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede formål er: Formulering af langsigtede mål med fokus på udvikling af den enkeltes kompetencer og opfølgning på målene En tilgang baseret på borgernes udviklingsperspektiver med øget fokus mestring og selvhjulpenhed. Sikre en mere systematisk sagsbehandling gennem implementering af Voksenudredningsmetoden og nye sagsgange Styrke borgernes retssikkerhed Udvikle en ny budget- og styringsmodel for Handicap og Psykiatriafdelingens tilbud Kvalitetsstandarden tager afsæt i Strategien for fremtidens velfærd i Middelfart kommune. Det betyder, at vi i alle vores indsatser tager udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv. Visionen for fremtidens velfærd hedder: Velfærd i fællesskab ansvar for sig selv, medansvar for hinanden Velfærd er ikke noget, der er det er noget, der sker. Og det er noget, vi skaber sammen. Borgerne i kommunen er en del af det lokale fællesskab. Fremtidens Middelfart skal være rammen om forpligtende fællesskaber, hvor vi tager ansvar for os selv og medansvar for hinanden. Denne kvalitetsstandard bygger i høj grad på de spor, der er formuleret i strategien for fremtidens velfærd: Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil. Det betyder, at: Med udgangspunkt i det, den enkelte selv kan, og med respekt for borgerens værdighed og ressourcer yder vi hjælp til selvhjælp. Vi hjælper borgerne med at udvide grænser og se nye muligheder. På den baggrund udvikler vi den enkeltes selvstændighed og støtter og hjælper borgerne, hvor de ikke selv kan uden at tage over. Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver. Det betyder, at: Vi løser opgaverne sammen og gør op med en kultur, hvor kommunen står som myndighedsudøver og serviceleverandør på den ene side og borgerne som modtagere på den anden side. Borgere, der kan bidrage ved aktivt selv at tage del i eget liv og i fællesskaber, gør det. Vi behandler borgerne forskelligt efter deres individuelle behov. Det betyder, at Udførelsen af de kommunale opgaver tager udgangspunkt i borgernes behov. Fordi borgerne er forskellige, vil opgaverne være forskellige og løses forskelligt fra borger til borger. 1

2 Vi sikrer, at dem, der har størst behov, får mest hjælp og støtte. Vi har fokus på forebyggelse. Det betyder, at Vi arbejder med at styrke borgerens ressourcer til at tage vare på sit eget liv. Vores indsatser bygger på de tilgange og metoder, der har den største og mest forebyggende effekt. Udvikling af serviceniveau og kvalitetsstandarder indenfor 85 området Formålet med en fælles service og standard beskrivelse for støtte efter Servicelovens 85 er at skabe et ensartet niveau for alle borgere der modtager støtte efter servicelovens 85 i Middelfart Kommune. Arbejdet med beskrivelserne har taget udgangspunkt i begreber og tematiseringer som anvendes i Voksenudredningsmotoden (VUM). En metode som KL anbefaler på baggrund af erfaringer med udredning i landets kommuner. Temaer i Voksenudredningsmetoden: Funktionsevne Tildeling af støtte efter SL 85 forudsætter en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I nedenstående tabel er beskrevet 5 funktionsniveauer, hvor borgeren er omfattet af målgruppen, hvis borgeren har et funktionsniveau svarende til 1 eller derover, hvilket er serviceadgangen til støtte efter servicelovens 85. 2

3 Funktionsniveau Indhold 0 = ingen Borgeren er selvstændig og har ikke problemer behov for støtte 1= moderat Borgeren har behov for aftalt støtte min. et par gange inden for 14 dage 2= omfattende Borgeren har behov for aftalt støtte 2 gange om ugen. 3= massiv Borgeren har behov for aftalt støtte 2 7 gange om ugen, dog max en gang dagligt. 4= bo lignende tilbud Borgeren har behov for aftalt støtte mindst en gang hver dag for at tage vare på sig selv Beskrivelse Borgeren udfører selv de forskellige aktiviteter Borgeren er den aktive part, kan have behov for kortvarig støtte på 1-2 indsatsområde for at indfri personlige behov, kan være alene i længere perioder. Nøgleord: Klarer stort set at overkomme, overskue, tage initiativ til Borgeren er den aktive part og kan stort set selvstændigt tage vare på sig selv. Kan have behov for støtte/hjælp inden for 3 indsatsområder. Nøgleord: Kan i mindre omfang overkomme, overskue, tage initiativ til Borgeren kan under forudsætning af massiv støtte tage vare på sig selv. Kan have et stort behov for støtte/hjælp inden for 4-5 indsatsområder. Måske behov for daglig kontakt. Nøgleord: Har vanskelig ved at overkomme, overskue, tage initiativ til Borgeren har svært ved at tage vare på sig selv og har brug for døgntilbudslignende bostøtte. Behov for fuldstændig hjælp eller vejledning samt hyppig kontakt. Nøgleord: Er ude af stand til / har svært ved at overkomme, overskue og tage initiativ til Serviceniveau Beskrivelserne for bostøtteområdet er formuleret ud fra principper for samarbejdet mellem myndighed og udfører. Myndighed angiver målet for indsatsen og den økonomiske rammer, mens udfører har metodefrihed til at indfri de fastsatte mål. Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter Serviceloven 85 Lovgrundlag Formål med indsatsen Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed opnå størst 3

4 mulig selvstændighed. Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Som udgangspunkt er indsatser midlertidige. Støtten tilrettelægges fleksibelt, primært i dagtimerne på hverdage, men kan også efter aftale leveres på andre tidspunkter. Målgruppe Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om borgere med specifikke eller komplekse problemer, som har behov for socialpædagogisk støtte til at: Udvikle færdigheder Vedligeholde og træne færdigheder Begrænse tab af færdigheder Afklare fremtidigt støttebehov Der er tale om borgere, der i videst muligt omfang er motiveret for aktivt at samarbejde om og deltage i opgaveløsningen. Indsatsens indhold Støtten er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv. Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt. Støtten kan ydes indenfor en eller flere af følgende temaer: Praktiske opgaver i hjemmet Eksempler på opgaver kan være støtte til at varetage rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning. Egenomsorg Eksempler på opgaver kan være støtte til at varetage personlig hygiejne, påklædning og personlig fremtræden. Kommunikation Eksempler på opgaver kan være støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til offentlige myndigheder og andre. Mobilitet Eksempler på opgaver kan være støtte til at komme omkring i boligen og færdes selvstændigt udenfor hjemmet. Samfundsliv Eksempler på opgaver kan være støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse, beskæftigelse. Socialt liv Eksempler på opgaver kan være støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe 4

5 netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund. Sundhed Eksempler på opgaver kan være støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling. Indsatsen kan ydes som et afklarende forløb med henblik på at afdække fremadrettet støttebehov i forhold til de ovenstående temaer. Indsatsens omfang, varighed og form Indsatserne tildeles i planlagte tidsbegrænsede forløb på 3-12 måneder, som adskiller sig fra hinanden i forhold til omfanget af støtten. Alle forløb tager udgangspunkt i de temaer, der er beskrevet ovenfor. Det er antallet af mål for indsats, der er afgørende for tildeling af støtteniveau. Der kan visiteres til Moderat-, omfattende-, massiv-, bolignende 85 efter SL. I indsatskataloger er hvert niveau beskrevet nærmere Støtten kan gives på forskellige måder, eksempelvis: Personlig kontakt i og uden for borgerens eget hjem Individuelt, i grupper eller en kombination af begge Kontakten kan supleres med kontakt via telefon, SMS og mail. Sagsbehandling, indsatsmål og handleplan Efter ansøgning udredes borgerens funktionsniveau via voksenudredningsmetoden. Borgeren inddrages i udredningen ligesom der kan indhentes relevante oplysninger andre steder fra efter borgerens samtykke. Borgeren skal have en afgørelse på sin ansøgning indenfor 4 uger fra ansøgningsdatoen er registreret i myndighed. Borgeren modtager klagevejledning sammen med afgørelsen. Ved bevilling af støtte opstiller rådgiveren konkrete mål for indsatsen sammen med borgeren, hvor det er muligt. Rådgiver skal derudover tilbyde borgeren en handleplan efter Servicelovens 141. Kvalitetskrav til udfører Støtten igangsættes senest 14 dage efter, at udfører har modtaget bevillingen fra sagsbehandler. Arbejdet udføres af medarbejdere med en social, pædagogisk - eller sundhedsfaglig uddannelse. Bostøtten leveres af forskellige teams ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgeres behov. Udfører afgør, hvilket team der skal levere støtten. Der er ikke frit valg af leverandør. Indsatserne skal udføres med udgangspunkt i bevillingen og borgerens indsatsmål. Udfører har ansvar for valg af faglig metode. 5

6 Lederen af det pågældende team beslutter, hvem der skal yde støtten. Der kan være tale om en eller flere kontaktpersoner. Opfølgning Pris Myndighed følger administrativt op på støtten efter 2 måneder fra opstart ved forløb af mere end 6 måneders varighed, med henblik på at vurdere om det bevilligede støtteniveau er i overensstemmelse med borgerens behov. Udfører er forpligtet til at aflevere status til myndighed en måned før udløb af forløb og minimum en gang om året. I status gives der en beskrivelse af, i hvor høj grad indsatsmålene er nået og hvordan. Myndighed vurderer om der er behov for visitation til et nyt forløb eller om borgeren kan afsluttes. Hvis der bevilliges et nyt forløb udarbejdes nye mål. Borgeren betaler ikke for den socialpædagogiske støtte. Der kan være egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, som er forbundet med den støtte og træning der gives. 6

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere