Udbudsbetingelser September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser September 2014"

Transkript

1 Svend Bjerregaard Advokat T J.nr SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, holst-law.com

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Generelle forhold... 3 Udbudsmateriale... 4 De udbudte kontrakter... 4 Estimeret omfang... 5 Udarbejdelse af tilbud... 5 Aflevering af tilbud... 7 Egnethedsvurdering (udvælgelse)... 8 Tilbudsevaluering... 8 TV 2/Bornholm - Udbudsbetingelser udbud af elektrikerydelser side 2/9

3 1 Indledning TV 2/Bornholm indbyder herved til at afgive tilbud på rammeaftale vedrørende elektrikerydelser. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter reglerne i tilbudsloven (lov nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Der vil blive indgået rammeaftale med én virksomhed. 2 Generelle forhold 2.1 Ordregiver er: TV 2/Bornholm Brovangen Aakirkeby (i det følgende benævnt "Ordregiver") For en nærmere beskrivelse af Ordregiver henvises til Ordregivers hjemmeside: 2.2 Kontaktpersoner Ordregivers kontaktperson vedrørende dette udbud er: Teknisk Chef Carsten Ager Alle henvendelser vedrørende dette udbud skal ske skriftligt via til Carsten Ager på Henvendelser skal mærkes: "Udbud af rammeaftale elektrikerydelser". Der henvises endvidere til pkt. 3.2 vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet. 2.3 Tidsplan Udbudsproceduren kan forventes at følge følgende tidsplan: Tidspunkt Begivenhed 1. september 2014 Offentliggørelse af udbudsannonce i udbud.dk 1.oktober 2014 Sidste frist for indlevering af spørgsmål 10. oktober 2014 kl Indlevering af tilbud Ultimo oktober 2014 Forventet orientering om tildeling af kontrakt 3 og kontraktindgåelse TV 2/Bornholm - Udbudsbetingelser udbud af elektrikerydelser side 3/9

4 3 Udbudsmateriale 3.1 Udbudsmaterialets omfang Udbudsmaterialet består ud over nærværende udbudsbetingelser af følgende dokumenter: Udkast til rammeaftale af september 2014 AB 92 med bygherres ændringer og tilføjelser af september 2014 Skabelon til Tro- og loveerklæring Tilbudsliste 3.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder anmodning om yderligere oplysninger, skal stilles skriftligt via til Carsten Ager på Henvendelser skal mærkes: "Udbud af rammeaftale elektrikerydelser". Mundtlige henvendelser vil af hensyn til Ordregivers forpligtelse til at behandle tilbudsgiverne ligeligt blive afvist. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på hjemmesiden Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet og/eller den udbudte kontrakt skal være Ordregiver i hænde senest den 1. oktober Henvendelser, som modtages efter den 1. oktober 2014, kan således ikke garanteres besvaret. 3.3 Rettelsesblade I tilfælde af, at Ordregiver finder det nødvendigt at foretage ændringer i udbudsmaterialet og/eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet, vil meddelelse herom blive offentliggjort på hjemmesiden Rettelsesblade nummereres fortløbende og indgår i udbudsmaterialet. 4 De udbudte kontrakter 4.1 Generelt Rammeaftalen indgås på baggrund af det udkast, der er vedlagt udbudsmaterialet. Ydelserne omfattet af den udbudte rammeaftale er kort beskrevet i udkast til rammeaftale. Rammeaftalen er ikke eksklusiv, og Ordregiver er berettiget til at indgå aftaler med andre TV 2/Bornholm - Udbudsbetingelser udbud af elektrikerydelser side 4/9

5 virksomheder om løsning af opgaver omfattet af rammeaftalen. 5 Estimeret omfang 5.1 Timer Omfanget af rammeaftalen er estimeret ud fra de sidste års forbrug, samt de økonomiske rammer der er fastlagt for bygherre i perioden Montørtimer Lærlinge 500 timer årligt 150 timer årligt 5.2 Materialer Materialer kr årligt 6 Udarbejdelse af tilbud 6.1 Sprog og tilbudspriser Tilbud skal afgives skriftligt på dansk. Bilag på engelsk accepteres. Beløbsangivelser skal være i danske kr. (DKK) ekskl. moms. 6.2 Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 3 måneder efter fristen for tilbudsafgivelse. Ordregiver anser ikke rammeaftalen for indgået og udbudsforretningen for afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet ubetinget af alle parter. 6.3 Tilbuddets udformning Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at vurdere tilbudsgiverens egnethed til at udføre opgaverne omfattet af rammeaftalen, samt for at foretage en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet. Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud (sammenlignelighed i besvarelsen), bør tilbuddet afleveres i en mappe og følge nedennævnte disposition Egnethedsvurdering (udvælgelse) (fane 1) Til brug for vurderingen af tilbudsgiverens egnethed til at udføre opgaven, skal vedlægges følgende oplysninger: A) Vedrørende tilbudsgiverens personlige forhold. Oplysning om tilbudsgivers firmanavn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, e- mailadresse samt kontaktperson hos til- budsgiver. TV 2/Bornholm - Udbudsbetingelser udbud af elektrikerydelser side 5/9

6 Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj B) Vedrørende tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet Årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår eller ledelsesattesteret erklæring med oplysning om tilbudsgivers økonomiske nøgletal i form af omsætning, resultat, balance og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Mindstekrav Det er et krav for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgiver gennem de seneste 3 regnskabsår har haft positiv egenkapital. C) Vedrørende tilbudsgiverens tekniske kapacitet Beskrivelse af tilbudsgivers væsentligste referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Oplysning om antal ansatte. Mindstekrav Det er et krav for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgiver har min. 5 fastansatte uddannede elektrikere Forbehold (fane 2) Forbehold over for udbudsmaterialet skal angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at Ordregiver vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Ordregiver er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes endvidere på, at tilbudsgiverens standardbetingelser og brancheforbehold typisk vil indeholde forbehold, der medfører, at Ordregiver er forpligtet til at se bort fra et tilbud som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge evt. uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, jf. ovenfor pkt. 3.2, således at forbehold i videst muligt omfang undgås Tilbudsvurdering (fane 3) Pris TV 2/Bornholm - Udbudsbetingelser udbud af elektrikerydelser side 6/9

7 Tilbud på arbejdsløn skal afgives som fast pris timepris, samt timepris for aften-, nat-, weekend og helligdagsarbejde. Timeprisen oplyses for hhv. uddannede elektrikere, arbejdsmand og lærlinge. Timeprisen angives ved at udfylde skemaet i tilbudslisten. Tilbud på materialer skal afgiver som procentsats på materialer ud fra grossist(er)s nettoinstallatørpriser Kompetencer Tilbudsgiver skal aflevere et kort CV for hver af de personer, der primært forventes at deltage i opgaveløsningen (maks. 3 personer). CV'erne skal tydeligt angive personernes uddannelse og erfaring med løsning af lignende opgaver. 6.4 Fortrolighed og ejendomsret Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers personale og rådgivere mv., er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige Ejendomsret Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Ordregivers ejendom og skal behandles fortroligt, jf. ovenfor pkt Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end nærværende udbudsforretning uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke. De afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. 7 Aflevering af tilbud 7.1 Aflevering Ordregiver skal have modtaget tilbuddet senest den 10. oktober 2014, kl Tilbuddet skal afleveres som anbefalet post eller ved personlig aflevering mod kvittering til: TV 2/Bornholm Att.: Teknisk Chef Carsten Ager Brovangen Aakirkeby Tilbuddet skal afleveres i en lukket kuvert i 2 eksemplarer (1 original og 1 kopi) samt i en digitaludgave usb-stik. Tilbuddet skal være mærket "Udbud af rammeaftale elektrikerydelser". 7.2 Åbningen af bud Tilbuddene vil blive åbnet den 10. oktober 2014 i umiddelbar forlængelse af afleveringsfristen, jf. pkt. 6.1, på adressen: TV 2/Bornholm Brovangen 1 TV 2/Bornholm - Udbudsbetingelser udbud af elektrikerydelser side 7/9

8 3720 Aakirkeby Tilbudsgiverne har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. I forbindelse med åbningen af tilbuddene, vil tilbuddenes hovedsummer samt evt. forbehold blive oplyst. 8 Egnethedsvurdering (udvælgelse) 8.1 Egnethedsvurdering Forud for vurderingen af tilbuddene, foretages en vurdering af de enkelte tilbudsgiveres egnethed til at udføre opgaven. Til brug for vurderingen af tilbudsgiverens egnethed, skal tilbudsgiverens tilbud vedlægges de i pkt anførte oplysninger, der således danner grundlag for vurderingen af tilbudsgiverens egnethed. 9 Tilbudsevaluering 9.1 Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Tilbudspris 70 % Kompetencer 30 % Ordregiver vil ved vurderingen af underkriterierne lægge vægt på følgende: Tilbudspris Ved vurderingen af "Tilbudspris", vil Ordregiver lægge vægt på den tilbudte pris for løsning af opgaverne omfattet af rammeaftalen. Ved evalueringen vil de oplyste timepriser vægte 60 %, imens materialeprisen efter korrektion for oplyste tillæg/fradrag vil vægte 40 % Kompetencer Ved vurderingen af "Kompetencer", vil Ordregiver lægge vægt på kvaliteten af tilbudsgivers kompetencer på baggrund af de enkelte medarbejderes kvalifikationer. Til brug for vurderingen af "Kompetencer", skal tilbudsgiver således vedlægge tilbuddet de i pkt anførte oplysninger. 9.2 Evaluering og behandling af tilbud Forinden selve tilbudsbedømmelsen, vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige. Det vil ligeledes på baggrund af oplysningerne afgivet i henhold til pkt blive vurderet, om den enkelte tilbudsgiver er egnet til at udføre opgaven. TV 2/Bornholm - Udbudsbetingelser udbud af elektrikerydelser side 8/9

9 På grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", vurderet efter de i pkt. 8.1 anførte underkriterier, træffer Ordregiver den endelige beslutning om tildeling. Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelse til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgivernes tilbud er identificeret som de økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, førend de endelige kontrakter er underskrevet ubetinget af alle parter. TV 2/Bornholm - Udbudsbetingelser udbud af elektrikerydelser side 9/9

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere