Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

2 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning Den ordregivende myndighed Udbudsmaterialet Udbudsmateriale Tidsplan for udbuddet Anmodninger om yderligere oplysninger Frist for modtagelse af tilbud Vedståelsesfrist Samlet tidsplan Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Alternative tilbud Uklarheder Forbehold Behandling af tilbud mv Fortrolighed, rettigheder Aktindsigt Tilbuddets udformning... 7

3 1 Indledning udbyder aftale med en leverandør om konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. En nærmere beskrivelse af de ønskede ydelser fremgår af udbudsmaterialet. Nærværende udbud er ikke omfattet af EU s udbudsregler, da det er kvalificerede skøn, at anskaffelsen samlet set ikke overstiger tærskelværdien. Udbud under tærskelværdien er dog omfattet af reglerne om annonceringspligt mv. i Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven). Udbud under tærskelværdien er desuden omfattet af de almindelige udbudsretlige principper om ligebehandling, ikke-diskrimination og gennemsigtighed, og skal gøres til genstand for objektive udbud i konkurrence. Nærværende udbud gennemføres derfor i overensstemmelse med disse principper. Udbudsforretningen gennemføres som et begrænset udbud, og er offentliggjort ved annoncering på udbud.dk den 12. maj Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende konsulentbistand til. 2 Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Vester Søgade 10 DK-1601 København V Tlf.: Fax: Internetadresse: er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. blev i april 2009 på baggrund af Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg udpeget af transportministeren til at forestå bl.a. forberedelser, undersøgelser og projektering i relation til etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Page 2/7

4 3 Udbudsmaterialet 3.1 Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består af: 1. Annonceringen på udbud.dk 2. Udbudsbetingelser (nærværende dokument) 3. Aftale 4. Bilag til aftale: Bilag 1 Opgavebeskrivelse Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 CSR-klausul 5. Tro og love erklæringer Aftalen med bilag fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af det udbudte. Aftale med den valgte Konsulent underskrives i forlængelse af udbuddets afslutning. forbeholder sig ret til at foretage mindre korrektioner til udbudsmaterialet, såfremt bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. Yderligere oplysninger, rettelser mv. samt spørgsmål og svar vil indgå som en del af udbudsmaterialet og uploades løbende til konkurrenceudsættelsens hjemmeside på udbud.dk. 4 Tidsplan for udbuddet 4.1 Anmodninger om yderligere oplysninger Tilbudsgiver kan stille uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål, der modtages senest torsdag den 22. maj 2015, kl. 12:00 lokal tid i Danmark vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige og rettes til. Spørgsmål skal fremsendes pr. til Sabine Olesen på Page 3/7

5 Alle spørgsmål bedes starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål skal fremsættes på dansk, og spørgsmål vil blive besvaret på dansk. Spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil løbende blive uploadet til konkurrenceudsættelsens hjemmeside på udbud.dk. 4.2 Frist for modtagelse af tilbud Sidste frist for modtagelse af tilbud er onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 lokal tid i Danmark. Tilbud skal afgives i 1 underskrevet fysisk (papirbaseret) eksemplar (original). ser desuden gerne, at der derudover afleveres 3 (papirbaserede) kopier og en elektronisk kopi på USB-stik eller lignende. Tilbud må ikke afleveres pr. . Tilbud afleveret pr. vil blive afvist. Hvis der er forskel mellem indhold af tilbuddet i den elektroniske form og i papirudgave, er udgaven i papirform (originalen) gældende. Hvis dele af tilbuddet mangler i papirform (originalen), vil dog anvende de pågældende dele af den elektroniske kopi. Tilbuddet skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Vester Søgade 10, 2. sal DK-1601 København V Att.: Sabine Olesen Tilbud bedes mærket "TILBUD KONSULENTBISTAND VEDR. DIRFTSORGANISATIONEN I ANLÆGSFASEN - MÅ IKKE ÅBNES AF POSTFUNKTIONEN". Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt eller på en anden adresse, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud inklusive bilag skal afleveres på dansk. Hvis tilbuddet afleveres personligt i receptionen, kan tilbudsgiver efter anmodning herom få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for aflevering af tilbuddet. 4.3 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 6 måneder efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil har indgået aftalen, dog senest indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at tilbudsgiver allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit tilbud. Page 4/7

6 4.4 Samlet tidsplan Det er Ordregivers forventning, at udbudsforretningen afvikles efter nedenstående tidsplan: Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig 12. maj 2015 Offentliggørelse af annoncering på Udbud.dk, Ordregiver herunder offentliggørelse af udbudsmateriale 22. maj 2015, kl. 12 Frist for indlevering af skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver 10. juni 2015, kl. 12 Tilbudsfrist Tilbudsgiver Uge Forventet tidspunkt for meddelelse om tildeling af aftale Ordregiver Uge Forventet tidspunkt for indgåelse af aftale Ordregiver og den Tilbudsgiver, der får tildelt aftalen 5 Udvælgelseskriterier Med henblik på at vurdere, om tilbudsgiver er egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiver som minimum vedlægge følgende oplysninger: Underskrevet tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger samt at tilbudsgiver opfylder de forhold, der er omtalt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, samt stk. 2, litra a) c) Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal tro- og loveerklæring afgives for hver enkelt deltager. Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere skal tilbudsgiver aflevere en tro- og loveerklæring for hver enkelt underrådgiver. Tilbudsgivere, der helt eller delvist undlader at afgive samtlige af de krævede oplysninger, risikerer ikke at komme i betragtning som tilbudsgivere. Tilbudsgiver skal benytte de skabeloner, som er uploadet af på udbud.dk. 6 Tildelingskriterium Tildeling af aftalen vil ske på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund i prioriteret rækkefølge: Page 5/7

7 1) Pris 2) Kvalitet 3) De tilbudte medarbejderes kvalifikationer Ved vurderingen af pris lægges vægt på den laveste samlede udbudstekniske pris, baseret på det i Tilbudslisten angivne forventede træk på aftalen i aftalens løbetid dvs. baseret på de af tilbudsgiver angivne timepriser pr. medarbejderkategori ganget med det forventede køb af timer pr. medarbejderkategori. Vurderingen foretages på baggrund af de af Tilbudsgiver angivne priser i bilag 2 (Tilbudslisten). Ved vurderingen af kvalitet lægges vægt på de tjenesteydelser af tilsvarende karakter, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller påbegyndte aktiviteter), baseret på omfang/volumen af referenceopgaven samt referenceopgavens sammenlignelighed i forhold til den udbudte kontraktgenstand. Vurderingen foretages på baggrund af den i Tilbudslisten vedlagte referenceliste. Ved vurderingen af de tilbudte medarbejderes kvalifikationer lægges vægt på en vurdering af de tilbudte medarbejderes kompetencer, baseret på erfaring, uddannelse og indsigt i forbindelse med levering af de af aftalen omfattede ydelser. Vurderingen foretages på baggrund af de i Tilbudslisten vedlagte fire CV er. 7 Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. Tilbudsgiver har alene adgang til at afgive ét tilbud. 8 Uklarheder Tilbudsgiver skal afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jf. ovenfor. Hvis tilbudsgiver mener, at udbudsmaterialet er utilstrækkeligt i forhold til at afgive tilbud, skal tilbudsgiver således gøre opmærksom på dette, så udbudsmaterialet evt. kan suppleres. Såfremt tilbudsgiver efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål, jf. pkt. 4.1, bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiver i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund. 9 Forbehold Der accepteres ikke forbehold overfor udbudsmaterialet. Indeholder et tilbud sådanne forbehold, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke indgå i tilbudsvurderingen. Page 6/7

8 Det er uden betydning, hvorvidt tilbudsgiver selv har betegnet et forbehold for ovennævnte som en præcisering, justering eller lignende, idet det afgørende er, om der er foretaget en fravigelse der ikke vil blive accepteret. Tilbudsgiverne henvises til at søge alle evt. usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen, således at tilbud kan afgives uden forbehold. 10 Behandling af tilbud mv. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet på et nærmere fastlagt tidspunkt efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. De modtagne tilbud bliver ejendom, og er ikke pligtig til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er uvedkommende. Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen. 11 Fortrolighed, rettigheder Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbud. Udbudsmaterialet er ejendom. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at anvende dette materiale eller den viden, der opnås under dette udbud i nogen sammenhæng. 12 Aktindsigt er omfattet af reglerne om aktindsigt i Offentlighedsloven. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen kan markere, hvilke forhold i tilbuddet der af tilbudsgiver betragtes som tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og/eller fortrolige aspekter, jf. udbudsdirektivets art. 6. Ordregiver er ikke bundet af tilbudsgivers angivelser i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i Ordregivers vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. 13 Tilbuddets udformning Tilbuddet skal bestå af de dokumenter, der fremgår nedenfor. Tilbudsgiver bør følge nedenstående disposition for tilbuddet: 1. Udfyldt Tilbudsliste (bilag 2) 2. Tro og love erklæring Page 7/7

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere