Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2"

Transkript

1 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige. 2. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige 3. Vejledningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 10 for Sygedagpengemodtagere kategori 2

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende myndighed 3 3. Materialet for indhentning af tilbud 3 4. Kontrolbud 4 5. Tidsplan for indhentning af tilbud Anmodninger om yderligere oplysninger Frist for modtagelse af tilbud Kontraktperiode og vedståelsesfrist 4 6. Underleverandører 5 7. Tilsyn 5 8. Mindstekrav og forbehold 5 9. Alternative tilbud Udvælgelses-/tildelingskriterier Tilbudsgivers kompetencer Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsgivers økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgivers overholdelse af omfattet lovgivning De fysiske rammer for indsatsen Uklarheder Behandling af tilbud mv Aktindsigt Tilbuddets udformning 8 Side 2

3 1. Indledning Syddjurs Kommune indhenter tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere. Der er tale om en tilbudsindhentning omfattet af bilag II B i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Da ydelserne ikke vurderes at have grænseoverskridende interesse, er der ikke annonceringspligt. Der er således tale om en frivillig annoncering, med henblik på at indhente tilbud på de forskellige ydelser. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til forhandling, hvis det efter tilbudsafgivningen vurderes ønskeligt. Tilbudsgiver kan give bud på et eller flere af deltilbuddene 1 3. Der forventes 1 leverandør pr. deltilbud. 2. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Syddjurs Kommune Tlf.: Internetadresse: Alle henvendelser vedrørende tilbudsgivning skal rettes til: Syddjurs kommune Jobcenter Syddjurs Att. Bine Jenshøj, leder af Jobcenter Syddjurs Tlf.: Materialet for indhentning af tilbud Det samlede materiale for indhentning af tilbud er opbygget på følgende måde: Betingelser for tilbudsindhentning Kravspecifikationer Udkast til kontrakt Bilag Side 3

4 Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til materialet, såfremt Syddjurs Kommune bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. 4. Kontrolbud Syddjurs Kommune agter ikke at afgive kontrolbud. 5. Tidsplan for indhentning af tilbud 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger Spørgsmål, der modtages senest 27. maj 2013 kl vil blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige, på dansk og rettes til Syddjurs Kommune. Spørgsmål fremsendes pr. mail. 5.2 Frist for modtagelse af tilbud Sidste frist for modtagelse af tilbud er den 3. juni 2013 kl lokal tid. Syddjurs Kommune ser gerne, at tilbud afgives i 1 underskrevet eksemplar i papirudgave med 4 kopier og 1 eksemplar, som sendes pr. . Tilbuddet skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Syddjurs Kommune Hovedgade 77 DK Rønde Att.: Bine Jenshøj Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal afgives på dansk. 5.3 Kontraktperiode og vedståelsesfrist Kontraktperioden er Tilbuddet skal være bindende i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Side 4

5 6. Underleverandører Tilbudsgiver har ikke ret til at anvende underleverandører uden forudgående skriftligt samtykke fra Syddjurs Kommune, bortset fra eventuelle underleverandører angivet i tilbuddet. Meddeles sådant samtykke eller brug af underleverandører fremgår af tilbuddet, skal det imidlertid understreges, at tilbudsgiver er ansvarlig for sine underleverandørernes erstatningspådragende adfærd eller manglefulde opfyldelse af kontrakten. 7. Tilsyn Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til at føre tilsyn med tilbudsgiver jf. kravspecifikationer. 8. Mindstekrav og forbehold Tilbudsgiver skal respektere følgende mindstekrav: At der ikke kan tages forbehold over for kravspecifikationer, kontrakt og bilag. Det er i den forbindelse uden betydning, hvorvidt tilbudsgiver benævner en afvigelse præcisering, justering eller lignende, idet det afgørende er, at der er foretaget en afvigelse, der ikke vil blive accepteret. Det er desuden uden betydning, at en eventuel afvigelse alene vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, idet afvigelsen under alle omstændigheder ikke vil blive accepteret. Det er et krav, at tilbudsgiver er indstillet på at deltage i rådighedsvurderingen som foreskrevet. Tilbudsgiver skal have fokus på de lediges rådighed i forbindelse med uddannelse og aktivering. Tilbudsgiver skal her medvirke til, at de ledige overholder deres rådighedsforpligtigelse, mens de er hos tilbudsgiver. o Tilbudsgiver skal elektronisk meddele Syddjurs Kommune (sagsbehandler), hvis den ledige ikke deltager i de aktiviteter, som tilbudsgiver tilrettelægger, eller hvis den ledige udviser en adfærd, der gør det vanskeligt for tilbudsgiver at varetage indsatsen over for den ledige o Tilbudsgiver udfærdiger mødelister efter koncept udarbejdet af Syddjurs Kommune o Tilbudsgiver fremsender oversigt med kapacitetsskema til brug for ressourcestyring efter koncept udarbejdet af Syddjurs Kommune Side 5

6 Tilbudsgiver skal udfærdige informationsmateriale omkring den udbudte opgave bl.a. i form af brochure, som fremsendes til Syddjurs Kommune for udlevering til borgeren ved henvisning. Der skal i informationsmaterialet, herunder brochure fremgår følgende: o Adresse på kursussted o Navn og telefonnummer på kontaktperson o Kort beskrivelse af formål, mål, indhold og aktiviteter o Kort beskrivelse af hvad borgeren får af produkter/materialer efter endt forløb. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt. 9. Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 10. Udvælgelses-/tildelingskriterier Tildeling af ordren vil ske på grundlag af en helhedsbetragtning med vægtning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Nedenstående kriterier vil udover prisen indgå i bedømmelsen Tilbudsgivers kompetencer Syddjurs Kommune forventer, at tilbudsgiver har et solidt kendskab til beskæftigelsesområdet, arbejdsmarkedet og det lokale arbejdsmarked i særdeleshed. Syddjurs Kommune stiller følgende krav til tilbudsgivers kompetencer: Tilbudsgiver skal have indgående viden om områdets virksomheder og erfaring med at etablere jobs og virksomhedsvirksomhedspraktikker Kendskab til sproglig og kulturelle barrierer. Tilbudsgiver skal have undervisningskompetencer indenfor IT, ansøgning og CV. Tilbudsgiver skal i bilag 1 redegøre for sit kendskab til beskæftigelsesområdet og til det lokale arbejdsmarked. Tilbudsgiver skal i bilag 1 redegøre for medarbejdernes kvalifikationer. Tilbudsgiver skal vedlægge referenceliste med minimum 2 referencer med kontaktoplysninger. Side 6

7 10.2 Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsgiver skal vedlægge følgende oplysninger om tilbudsgivers personlige forhold: Tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation. Bilag 1 En erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark. Bilag Tilbudsgivers økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal vedlægge følgende oplysninger om tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Tilbudsgivers seneste 3 revisorpåtegnede årsrapporter. I koncernforhold/konsortier skal der fremsendes årsrapport for den virksomhed, der byder på kontrakten. Revisor skal anføre soliditetstal samt tilbudsgivers omsætning indenfor relevant leveranceområde samt relevant geografisk område. Erklæring om tilbudsgivers omsætning inden for det relevante tjenesteområde, som kontrakten vedrører, i de seneste tre disponible regnskabsår, afhængig af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed 10.4 Tilbudsgivers overholdelse af omfattet lovgivning Tilbudsgiver er omfattet af og skal sikre overholdelse af Forvaltningsloven, herunder regler om tavshedspligt Persondataloven Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik 10.5 De fysiske rammer for indsatsen Tilbuddet skal have fremmøde i Syddjurs Kommune Tilbuddet skal være tilgængeligt med offentlige transportmidler Tilbuddet skal være tilgængeligt for fysisk handicappede Der skal være IT-adgang for deltagerne Tilbudsgiver skal i bilag 1 redegøre for den konkrete fysiske indretning af de lokaler, hvor opgaverne løses. 11. Uklarheder Tilbudsgiveren skal afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jf. ovenfor. Side 7

8 Såfremt tilbudsgiveren efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiveren i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund. 12. Behandling af tilbud mv. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller at få oplysninger om konkurrenters tilbud. Syddjurs Kommune er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren. Det er et krav fra Syddjurs Kommune, at tilbudsgiver iagttager ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende indhentning af tilbud er Syddjurs Kommune uvedkommende. 13. Aktindsigt Syddjurs Kommune er underlagt de forvaltningsmæssige regler, herunder reglerne om aktindsigt i Offentligheds- og Forvaltningsloven. Syddjurs Kommune er ikke bundet af tilbudsgivers eventuelle angivelser om fortrolighed i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i Syddjurs Kommunes vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. 14. Tilbuddets udformning For at lette sammenligningen af de indkomne tilbud skal tilbudsgivere anvende Bilag 1 Beskrivelse virksomhedsprofil Bilag 2 Beskrivelse af tilbud Bilag 5 Tro og loveerklæring Der skal udfærdiges et bilag pr. deltilbud. Side 8

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere