Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger"

Transkript

1 Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 5. december 2014) skal årligt, i henhold til bekendtgørelsens 2, stk. 2, anmelde regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) til Energitilsynet. Priseftervisningen skal i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 4, være ledsaget af en revisorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4. Revisor skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt priseftervisningen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningslovens kapitel 4, og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgørelse nr af 5. december 2014, om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter (anmeldelsesbekendtgørelsen), samt de af Energitilsynet udstedte vejledninger. Revisor tilretter sin revision efter gældende lovgivning herom. Foruden revisors egen tilrettelagte revision skal revisor udføre samtlige handlinger i denne revisionsinstruks. Revisors erklæring skal foreligge inden den i anmeldelsesbekendtgørelsens 4, stk. 2, anførte frist. 1. Anmeldelser Revisor skal påse, at følgende er anmeldt til Energitilsynet inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig med, at anmeldelsen træder i kraft: Priser / Tariffer, herunder pris-/tarifblad, såfremt disse udarbejdes Omkostningsfordeling, såfremt anlægget/virksomheden fordeler omkostninger mellem ydelser omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og andre ydelser (forenet produktion) Andre betingelser, herunder almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler mv. Grundlaget for fastsættelsen af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder anlæggets/virksomhedens budget Investerings- og henlæggelsesplan, såfremt anlægget/virksomheden har budgetteret med henlæggelser Revisor skal påse, at følgende er anmeldt til Energitilsynet rettidigt: Priseftervisning for foregående år Årsrapport/årsregnskab for foregående år Afstemning mellem priseftervisning og årsregnskab for foregående år Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med anlæggets/virksomhedens anmeldelser til Energitilsynet skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægget/virksomheden ikke har anmeldt rettidigt eller har undladt at anmelde. 1

2 2. Priser Anlægget/virksomheden har fastsat de anmeldte priser på baggrund af et til Energitilsynet anmeldt budget og at der er den fornødne sammenhæng herimellem Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med anlæggets/virksomhedens fastsættelse af priser, skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægget/virksomheden har fastsat priserne usagligt eller vilkårligt, eller opkræver en pris baseret på substitutionsprisprincippet eller prisloftsreglerne. Revisor skal stikprøvevist påse, at: Aconto regninger er baseret på de gyldige (anmeldte) priser samt estimeret forbrug for de pågældende varmeaftagere Års-/slutafregning til varmeaftagerne er beregnet med udgangspunkt i de gyldige (anmeldte) priser Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med anlæggets/virksomhedens opkrævning og afregning, skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis der er uoverensstemmelse mellem den pris, der er opkrævet/afregnet til og de gyldige (anmeldte) priser. helhed. 3. Afstemning af regnskabsmateriale De anmeldte regnskabsoplysninger er afstemt med bogføring og eventuelt årsregnskabet, såfremt anlægget/virksomheden udarbejder dette Såfremt der ikke foreligger afstemning af regnskabsoplysningerne skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. 4. Nødvendige omkostninger Revisor skal i det mindste påse, at: Omkostningerne kan anses som nødvendige omkostninger efter deres art, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, der udtømmende opregner de omkostninger anlægget/virksomheden kan indregne i varmeprisen Omkostningerne er fordelt efter principperne i den anmeldte omkostningsfordeling, såfremt anlægget/virksomheden fordeler omkostninger mellem ydelser omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og andre ydelser (forenet produktion) Omkostninger til erhvervelse af CO 2 -kvoter til varmeproduktion er indregnet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 20, stk. 8-10, og de i henhold til 20, stk. 11, fastsatte regler om modregning i varmeprisen af CO 2 -kvoter tildelt til varmeproduktion Drift- og vedligeholdelsesomkostninger ikke indeholder anlægsomkostninger forbundet med investeringer, herunder straksafskrivninger af småanskaffelser/-aktiver, da der ikke er bestemmelser i varmeforsyningsloven eller afskrivningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2

3 175 af 18. marts 1991) om, at anlæg med en anskaffelsessum under en bestemt beløbsgrænse kan straksafskrives i idriftsættelsesåret Afskrivningerne er beregnet i overensstemmelse med reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen, herunder at grundlaget for afskrivningerne er anlægssummen, jf. bekendtgørelsens 3, samt at afskrivningerne stemmer overens med de budgetterede afskrivninger, medmindre forskellen skyldes ændringer i grundlaget for afskrivningerne i årets løb Henlæggelser til nyinvesteringer er foretaget i overensstemmelse med reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen, samt at henlæggelserne stemmer overens med de budgetterede henlæggelser og den anmeldte investerings- og henlæggelsesplan, medmindre forskellen skyldes ændringer i grundlaget for henlæggelserne i årets løb Henlæggelser til nyinvesteringer er tilbageført, såfremt investeringen er udskudt eller annulleret, eller udgør mindre end den forventede anlægssum og det kan konstateres, at der samlet er henlagt mere end de maksimalt tilladte 75 % Forrentning af indskudskapital kun er indregnet i det omfang, at Energitilsynet forudgående har tiltrådt dette Tab på debitorer kun er indregnet i det omfang, at tabet er realiseret Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med anlæggets/virksomhedens nødvendige omkostninger skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis henlæggelserne ikke er øremærkede til konkrete nyinvesteringer, hvis der er indregnet ikke-godkendt forrentning af indskudskapital eller hensættelser til tab på debitorer. helhed. Revisor skal endvidere tage et forbehold i sin erklæring, såfremt der er indregnet omkostninger, der ikke er indregningsberettigede efter deres art eller resultatet af en eventuel omkostningsfordeling er åbenbar urimeligt. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis omkostningen ikke direkte vedrører anlægget/virksomheden og ikke er afholdt af dette/denne, eller ikke vedrører ydelsen efter lovens 20, stk Over-/underdækning Overdækning-/underdækning ultimo året før stemmer overens med priseftervisningen fra året før, medmindre der foreligger aftale med Energitilsynet om afvikling af denne, eller anlægget/virksomheden helt eller delvist har tilbagebetalt en overdækning bagudrettet til varmeaftagerne som et engangsbeløb Tidligere års over-/underdækning som endnu ikke er tilbageført/opkrævet, er i overensstemmelse med afviklingsaftale med Energitilsynet, dvs. i tilfælde af, at Energitilsynet har tiltrådt, at en uforholdsmæssig stor over-/underdækning kan afvikles over flere år En eventuel bagudrettet tilbagebetaling af overdækning er foretaget i henhold til Vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning (VEJ nr af 1. juni 2009), herunder at omkostningerne forbundet hermed er fragået i overdækningen Over-/underdækningen fra det foregående år er tilbageført til, henholdsvis er opkrævet hos, varmeaftagerne, dvs. at der i anlæggets/virksomhedens budget er indregnet et beløb, som udgør den forventede over-/underdækning ultimo året (inden budgetåret) 3

4 Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med anlæggets/virksomhedens over- /underdækninger skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægget/virksomheden har undladt at indregne en over- /underdækning i budget eller priseftervisning. 6. Anlæg Revisor skal i det mindste påse, at: Anlægssaldo primo stemmer til anlægssaldo ultimo i det foregående år Alle anlæg der er idriftsat i året er aktiveret, herunder småanskaffelser/-aktiver Tilgange er beregnet i overensstemmelse med 3 i afskrivningsbekendtgørelsen Henlæggelser er anvendt til formålet og ikke er overført til andre investeringer, herunder at modregning i anlægssum er sket med de henlæggelser, der er foretaget til den idriftsatte investering Afskrivningerne er beregnet i overensstemmelse med reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen Engangsbetalinger, dvs. investerings- og tilslutningsbidrag og andre engangsbetalinger er modregnet i anlægssummen, medmindre engangsbidragene i stedet er indtægtsført Anlægsværdierne, såfremt anlægget/virksomheden har deltaget i en fusion eller har overtaget et andet anlæg/en anden virksomhed, er opgjort som summen af de varmeprismæssigt nedskrevne værdier Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med anlæggets/virksomhedens anlægskonto skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægssummen ikke svarer til anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen, eller hvis der er sket værdiregulering i form af op- eller nedskrivninger. helhed. 7. Kapitaloplysninger Indskudskapitalen er afstemt til enten: o Vedtægterne, eller o Egenkapital i årsregnskabet fra 1981 korrigeret for eventuelle bevægelser efterfølgende i form af nye indskud fra ejerne eller udlodninger Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med anlæggets/virksomhedens kapitaloplysninger skal dette resultere i et forbehold i revisionspåtegningen. 8. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser ikke er indregnet, herunder hensættelser til tab (fx debitorer, retssager) Såfremt revisor identificerer hensatte forpligtelser i anlæggets/virksomhedens priseftervisning skal dette resultere i et forbehold i revisors erklæring. 4

5 9. Produktionsomkostninger Dette punkt i revisionsinstruksen er alene relevant, såfremt anlægget/virksomheden er omfattet af anmeldelsesbekendtgørelsens 5 om anmeldelse af produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft. I henhold til denne bestemmelse skal centrale kraftvarmeanlæg anmelde varmeproduktionsomkostninger, såfremt varmeleverancen fra anlægget udgør TJ eller derover. Oplysningerne vedrørende produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft er afgivet i overensstemmelse med Energitilsynets vejledning om indberetning af produktionsomkostninger til fastsættelse af prisloft Priser i leveringsaftaler er fremsendt pr. mail til Energitilsynet, såfremt anlægget/virksomheden ikke har afgivet oplysninger om produktionsomkostninger i ENergiAnmeldelse Online (ENAO) 5

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere