Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet"

Transkript

1 Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet. Hvis tilsynet tilslutter sig indholdet af udkast til bekendtgørelsen, vil den kunne sendes i høring. Energitilsynet orienteres endvidere om de foreløbige overvejelser, sekretariatet har gjort sig omkring ændring af bekendtgørelsen. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 2. Varmeforsyningsvirksomhederne skal anmelde priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for deres ydelser til Energitilsynet. Anmeldelserne registreres i Energitilsynets register og tjener bl.a. til at sikre gennemsigtigheden på varmeområdet og til at gennemføre tilsyn og kontrol med varmepriserne. Anmeldelserne anvendes også til statistik om og analyse af fx priser og omkostninger. I den forbindelse er det vigtigt med regler om hvilke oplysninger, der skal anmeldes, på hvilken måde oplysningerne skal anmeldes og på hvilket tidspunkt. 3. Reglerne for virksomhedernes anmeldelser til Energitilsynet foreslås primært ændret, fordi bestemmelser i varmeforsyningsloven med relevans for bekendtgørelsen er blevet ændret. Det drejer sig bl.a. om prisbestemmelsernes anvendelsesområde og prislofter for affaldsforbrændingsanlæg, samt at Energitilsynet har fået lovhjemmel til at kunne forpligte virksomhederne til at anmelde elektronisk. Derudover foreslås en række andre indholdsmæssige ændringer og præciseringer. 4. Tilsynet vil blive præsenteret for høringssvarene og sekretariatets vurdering heraf i forbindelse med forelæggelse af bekendtgørelsesudkastet til endelig godkendelse på et kommende tilsynsmøde. Dette vil formentlig kunne ske på mødet i november Den nye bekendtgørelse vil herefter kunne optages i Lovtidende og træde i kraft 15. december 2014.

2 2/27 Bemyndigelse 5. Energitilsynet tilsluttede sig på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering: - at sekretariatet med henblik på høring udsender det i bilag 3 vedlagte udkast til anmeldelsesbekendtgørelse, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 1, og 34, stk. 2.

3 3/27 Sagsfremstilling Baggrund 6. Energitilsynet er i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 1, bemyndiget til at fastsætte regler for varmeforsyningsvirksomhedernes anmeldelser til Energitilsynet. 7. Energitilsynet har en bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomhedernes anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser på varmeområdet. Den gældende anmeldelsesbekendtgørelse blev udstedt i 2009 og er ikke efterfølgende blevet ændret. 8. Siden bekendtgørelsens udstedelse har lovgiver foretaget en række ændringer af bestemmelser i varmeforsyningsloven med relevans for bekendtgørelsen. Hertil kommer, at Energitilsynet siden 2011 har arbejdet på at kunne idriftsætte et nyt online anmeldelsessystem 1. Sekretariatet forventer, at dette elektroniske anmeldelsessystem kan idriftsættes i 3. kvartal Dette er årssagen til, at sekretariatet nu foreslår, at anmeldelsesbekendtgørelsen ændres. 9. Sekretariatet kan i forlængelse heraf oplyse, at resultatet af regeringens benchmarkinginitiativ på fjernvarmeområdet kan føre til ændringer af lovgrundlag og herunder andre anmeldelseskrav for virksomhederne. Om det sker - og i givet fald hvornår - er på nuværende tidspunkt usikkert, og sekretariatets indstilling er derfor ikke at lade ændringen af anmeldelsesbekendtgørelsen afvente regeringens eventuelle beslutninger om en ændring af reguleringen af fjernvarmeområdet. Sekretariatet har i nærværende forslag til ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen forsøgt at tage højde for eventuelle fremtidige ændringer ved at gøre bekendtgørelsen mere fleksibel. Energitilsynet vil således kunne ændre i anmeldelsesskemaerne, uden at dette indebærer en ændring af selve bekendtgørelsen. Bemærkninger til bekendtgørelsens enkelte bestemmelser 10. I dette afsnit knytter sekretariatet bemærkninger til de ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen, som sekretariatet foreslår ændret. 11. Udkast til ændret anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet er udarbejdet i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 1 Hele baggrunden for det tidligere online anmeldelsessystems EnergiData Online (EDO)- nedbrud, EU-udbud af nyt anmeldelsessystem m.m. er gengivet i sekretariatets notat 28. februar 2013 til formandsskabet om Energitilsynets anskaffelse af nyt elektronisk anmeldelsessystem.

4 4/ , som ændret ved lov nr. 577 af 18. juni 2012, og omhandler varmeforsyningsvirksomhedernes anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter. 12. Indledningsvis bemærkes, at det i bekendtgørelsens titel tilføjes, at bekendtgørelsen også angår anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion af varme m.m. Tilføjelsen af ordet produktion skyldes, at også produktion og levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas er underlagt reglerne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning om priser, som administreres af Energitilsynet. 13. Sekretariatet foreslår nedenstående ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen. I bilag er vedlagt 1) den eksisterende bekendtgørelse, 2) forslag til ny bekendtgørelse med ændringsmarkering og 3) forslag til ny bekendtgørelse uden ændringsmarkering. Anmeldelsespligten i Bekendtgørelsens 1 foreslås tilrettet med henblik på at opnå overensstemmelse med prisbestemmelsernes anvendelsesområde, som fastlagt ved en ændring af varmeforsyningsloven i Ved lovændringen blev prisbestemmelsernes anvendelsesområde, som det kommer til udtryk i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, afgrænset til levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til det indenlandske marked med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Dette betyder, at levering af bl.a. procesvarme som udgangspunkt ikke længere er omfattet af prisreguleringen. 16. Lovændringen har betydning for, hvornår anmeldelsespligten indtræder. 17. Det foreslås derfor præciseret i bekendtgørelsens 1, stk. 1, 1. pkt., at anmeldelsespligten efter bekendtgørelsen påhviler kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v., jf. 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, når disse leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 18. For de centrale kraftvarmeanlæg, som angives i elforsyningslovens 10, stk. 6, er leverancer af opvarmet vand til andre formål end rumopvarmning, herunder leverancer af opvarmet vand til procesformål, fortsat omfattet af prisbestemmelserne og dermed af anmeldelsespligten. De centrale 2 Ved lov nr. 577 af 18/06/2012 om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven

5 5/27 kraftvarmeanlægs levering af damp til procesformål kan imidlertid ske på markedsvilkår. Som følge heraf foreslås præciseret i bekendtgørelsens 1, stk. 1, 2. pkt., at anmeldelsespligten også påhviler de centrale kraftvarmeanlæg ved leverancer af opvarmet vand til andre formål end til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 19. Med ændringsloven i 2012 blev der indført en overgangsbestemmelse. Betydningen af overgangsbestemmelsen for anmeldelsespligten efter bekendtgørelsen fremgår under sekretariatets bemærkninger til bekendtgørelsens 9, stk Som gengivet under afsnittet lovgrundlag følger det af lovbemærkningerne til bestemmelsen i 20, stk. 1 3, at prisreguleringen indebærer, at aktiviteter vedrørende levering af varme og gas til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand holdes regnskabsmæssigt adskilt fra eventuelle andre aktiviteter således, at Energitilsynet kan føre tilsyn med, at der kun er indregnet nødvendige omkostninger i prisen. På anlæg, der f.eks. leverer både varme, der er omfattet af 20, stk. 1, og procesvarme, betyder en sådan regnskabsmæssig adskillelse konkret, at omkostninger til produktionen skal fordeles mellem procesvarme og varme omfattet af stk. 1. I så fald skal der for fordeling af fællesomkostninger anvendes fordelingsnøgler, f.eks. med udgangspunkt i fordelingen af varmemængden til henholdsvis rum- og procesvarme. Energitilsynet har kompetence til at vurdere, om omkostningsfordelingen mellem rum- og procesvarme må anses for rimelig. 21. Ovenstående betyder, at varmeproducenter, der også har leverancer af procesvarme, skal foretage en omkostningsfordeling dels ved budgettering forud for det pågældende varmeår, og dels i forbindelse med priseftervisningen. 22. Sekretariatet kan i forlængelse heraf oplyse, at Energistyrelsen har indledt drøftelser med sekretariatet med henblik på en udmøntning af ministerens bemyndigelse i varmeforsyningslovens 20, stk. 3, til at fastsætte regler om fordeling af omkostninger til levering af ydelser omfattet af stk. 1 og andre ydelser. Bemyndigelsen forventes udmøntet i en bekendtgørelse, der fastsætter regler for fordeling af omkostninger på bl.a. anlæg, der producerer både rum- og procesvarme. 23. Endelig foreslår sekretariatet, at bekendtgørelsen i 1, stk. 2 medtager, at blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mellem 0,25 MW og 1 MW, der ikke udelukkende leverer varme til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens eget forbrug, er undtaget fra anmeldelsespligten. Denne undtagelse fra anmeldelsespligten fremgår allerede af undtagelsesbekendtgørelsens 3. Sekretariatet har fundet det hensigtsmæssigt at medtage denne 3 Se ovenstående afsnit lovgrundlag

6 6/27 undtagelse i anmeldelsesbekendtgørelsen, da bekendtgørelsen bør kunne læses selvstændigt 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser i Varmeforsyningsloven indeholder i 20, stk. 8-11, nærmere regler for CO2-kvoter, herunder en regel om at virksomhederne først må indregne udgifter til køb af kvoter til varmeproduktion, når de gratis tildelte kvoter ikke er tilstrækkelige til at dække CO2-udledningen fra varmeproduktionen. Bestemmelserne er senest blevet ændret i Ministeren har i CO2-kvote bekendtgørelsen udnyttet sin hjemmel i varmeforsyningslovens 20, stk. 11, til at fastsætte nærmere regler om de kvoter, som er nævnt i stk. 8, og om de overskydende CO2-kvoter efter stk. 9. Det følger af bekendtgørelsens 9, at aftaler, som varmeproduktionsenheden og varmeaftageren indgår efter bekendtgørelsens 3, stk. 4, 5, stk. 2, og 8 skal anmeldes til Energitilsynet efter 21 i lov om varmeforsyning. Varmeproduktionsenheden og varmeaftageren 6 kan i medfør af disse bestemmelser bl.a. aftale en anden måde at indregne værdien af mængden af overskud eller underskud af varmekvoter i varmeprisen end den anførte vederlagsfri overførsel efter Selvom anmeldelseskravet er fastlagt i anden bekendtgørelse, finder sekretariatet, at anmeldelsesbekendtgørelsen bør kunne læses selvstændigt. På den baggrund har sekretariatet fundet det relevant at medtage denne anmeldelsespligt i udkast til bekendtgørelsen ved at nævne denne i 2 om anmeldelsespligtens omfang. 27. I 2 foreslås derfor tilføjet, at anmeldelsespligten også omfatter aftaler om indregning af værdien af mængden af overskud eller underskud af CO2-kvoter m.m., som en varmeproduktionsenhed og varmeaftager indgår. 28. Derudover foreslås indholdet af anmeldelsesbekendtgørelsens 2 uændret. 4 Priser og andre betingelser for levering af opvarmet vand eller damp fra en boligbloks, virksomheds og privat eller offentlig institutions egen blokvarmecentral, der ifølge varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 4, er omfattet af reglerne om kollektive varmeforsyningsanlæg, er undtaget fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser og dermed også fra anmeldelsespligten- hvis anlægget udelukkende leverer opvarmet vand eller damp til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens eget forbrug, jf. undtagelsesbekendtgørelsens 2. 5 Ved 40 i lov nr af 28/11/2012 om CO2-kvoter 6 Ved varmeaftager forstås den primære varmeaftager, dvs. den distributør eller transmitter, der aftager varmen fra varmeproduktionsenheden, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 2. Ved varmeproduktionsenhed forstås produktionsenhed, som producerer varme ved enten decentral eller central kraftvarme- eller varmeproduktion, jf. 2, stk. 1, nr. 4.

7 7/ Energitilsynet fik ved en ændring af varmeforsyningsloven i 2010 klar lovhjemmel til at fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 1, 2. pkt. 30. På tidspunktet for Energitilsynets behandling af udkast til ændret anmeldelsesbekendtgørelse og efterfølgende udstedelse af den gældende anmeldelsesbekendtgørelse i 2009 afventede Energitilsynet lovhjemmel til at stille krav om elektronisk anmeldelse. Økonomi- og Erhvervsministeriets juridiske sekretariat havde - bl.a. henset til, at Energitilsynet i varmeforsyningsloven havde fået kompetence til at udstede tvangsbøder for manglende overholdelse af pålæg om anmeldelse - anbefalet, at der blev gennemført en klar lovhjemmel, inden Energitilsynet stillede krav om elektronisk anmeldelse 7. I 2010 fik Energitilsynet således den klare lovhjemmel til at fastsætte regler om elektronisk anmeldelse og til at kunne forpligte til, at anmeldelsen foregår elektronisk. 31. Sekretariatet ønsker, at alle varmeforsyningsvirksomhedernes anmeldelser skal ske elektronisk. Elektronisk anmeldelse har betydelige fordele med hensyn til statistik og analysemuligheder, herunder analyse af hvilke virksomheder, der i henhold til Energitilsynets nye kontrolstrategi, skal udtages til kontrol. Hertil kommer, at sekretariatet fremover undgår den ressourceanvendelse, der er forbundet med, at et større antal varmeforsyningsvirksomheder på nuværende tidspunkt ikke anmelder til et elektronisk anmeldelsessystem eller i et format, som Energitilsynet kan modtage i systemet, men kræver manuel indtastning af sekretariatet. 32. Konkret ønsker sekretariatet, at virksomhedernes anmeldelse af priser, budget og priseftervisning skal ske elektronisk til Energitilsynets online anmeldelsessystem, og at anmeldelse af tarifblad, investerings- og henlæggelsesplan, årsrapport m.m. skal ske ved at vedhæfte dem til førstnævnte anmeldelser. Øvrige anmeldelser skal ske enten som vedhæftede filer eller ved elektronisk fremsendelse til Energitilsynet. Dette fremgår af 3, stk. 1 og 6, i udkast til bekendtgørelsen. 33. Udviklingen af det elektroniske anmeldelsessystem ENergiAnmeldelse Online (ENAO) påbegyndtes i november 2013 med forventet idriftsættelse i 3. kvartal ENAO kan håndtere praktisk taget alle de anmeldelser, som varmeforsyningsvirksomhederne skal foretage til Energitilsynet. 34. I tilfælde af eksempelvis systemnedbrud af ENAO ønsker sekretariatet, at virksomhedernes anmelder pris- og budgetanmeldelse og priseftervisning i sekretariatets Excel-skemaer i et format, der kan læses af Excel (.XLS 7 Jf. punkt i notat Revision af anmeldelsesbekendtgørelsen som blev forelagt på tilsynets møde den 14. maj 2009

8 8/27 eller XLSX), som efterfølgende indsendes pr. . Dette er den løsning, der har været gældende, siden det tidligere elektroniske anmeldelsessystem EDO stoppede med at fungere medio april Sekretariatet foreslår derfor præciseret i bekendtgørelsens 3, stk. 2, at kan anmeldelse ikke ske i ENAO, skal det ske ved anvendelse af anmeldelsesskemaer, som findes på Energitilsynets hjemmeside, som herefter indsendes elektronisk til Energitilsynet i samme filformat. 35. Lovgiver har fundet, at det må forventes, at elektronisk anmeldelse på længere sigt vil nedbringe virksomhedernes administrative belastning, ligesom kravet er ikke særligt indgribende, da det kun vil gælde virksomheder og ikke fysiske personer 8. Tilsvarende forventes at gøre sig gældende for den administrative belastning af Energitilsynet. 36. Sekretariatet har spurgt Dansk Fjernvarme, om kravet om elektronisk anmeldelse, kunne være et problem for (nogle af) deres medlemsvirksomheder. Dette vurderer Dansk Fjernvarme ikke umiddelbart, da virksomhederne også efter anden lovgivning skal anmelde elektronisk. 37. Revisorloven er ændret. Bestemmelsen i bekendtgørelsens 3, stk. 4, 1. pkt., foreslås ændret i overensstemmelse hermed, således, at det præciseres, at anmeldelse af priseftervisning skal være forsynet med en revisionserklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en revisor, der er godkendt efter 3, 10, eller 11 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. 617 af 12. juni Sekretariatet har i forbindelse med arbejdet med anmeldelsesbekendtgørelsen foretaget en vurdering af, om kravet om revision af priseftervisningerne skal fastholdes. 39. Henset til den historiske kvalitet af virksomhedernes anmeldelser, budgetter og priseftervisninger er det sekretariatets vurdering, at der fortsat er behov for kontrol af priseftervisningerne. Der henvises til sekretariatets notat til Energitilsynet af 25. februar 2014 angående virksomhedernes selvevaluering. Sekretariatet har ikke ressourcer til at gennemgå alle virksomhedernes priseftervisninger, hvorfor det fortsat er vigtigt, at de enkelte virksomheder i samarbejde med deres ordinære revisor kontrollerer, at virksomhedernes anmeldelser, budgetter og priseftervisninger er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. 40. Sekretariatet har i forbindelse med den nye anmeldelsesbekendtgørelse vurderet, hvilken sikkerhed revisors erklæring fremover skal udtrykke. 8 Bemærkninger til varmeforsyningslovens 21, stk. 1, jf. lovforslag 2009/1 LSF 154 som fremsat den 4. marts 2010 af klima- og energiministeren

9 9/27 Den gældende anmeldelsesbekendtgørelse stiller krav om revision i forbindelse med priseftervisningerne. 41. Sekretariatet har vurderet to forskellige typer af erklæringer i forbindelse med revisors arbejde med priseftervisningerne, henholdsvis revision og aftalte arbejdshandlinger. 42. Revision er den mest almindelige erklæringstype i forbindelse med gennemgang af regnskaber. Revision udtrykker en generel sikkerhed om, hvorvidt regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. I forbindelse med revision skal revisor vurdere og teste virksomhedens forretningsgange, samt foretage en gennemgang og afstemning af væsentlige regnskabsposter. Det er således revisors ansvar at foretage en risikovurdering og efterfølgende foretage de arbejdshandlinger, der skal til, for at vurdere, hvorvidt regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. 43. Aftalte arbejdshandlinger er vanskelige at definere, idet erklæringens konkrete indhold aftales mellem revisor og virksomheden, for hvem erklæringen er relevant. Som følge heraf udtrykker en erklæring om aftalte arbejdshandlinger ingen generel sikkerhed om regnskabet, men som udgangspunkt 100 % sikkerhed på de områder, som erklæringen omhandler. Det er således ikke revisors ansvar at foretage en risikovurdering og efterfølgende foretage de arbejdshandlinger, som revisor finder nødvendige. 44. På den baggrund finder sekretariatet ikke aftalte arbejdshandlinger for hensigtsmæssige. Revisors erklæring ville udelukkende omhandle de arbejdshandlinger, som Energitilsynet stiller, og revisor ville ikke være forpligtet til at henlede opmærksomheden på andre forhold, som revisor i sin gennemgang måtte have fundet. 45. Som følge af ovenstående er det sekretariatets vurdering, at kravet om revisorerklæring bør fastholdes. Sekretariatet vil udarbejde og vedligeholde en revisorinstruks, som beskriver, hvilke arbejdshandlinger revisor som minimum skal udføre i forbindelse med sin revision. 46. Sekretariatet er opmærksomt på, at fastholdelse af kravet om revision af priseftervisningerne efter varmeforsyningsloven betyder, at de virksomheder, der har fravalgt revision af årsrapporten 9, er tvunget til at lade revisor udføre revision særskilt i forbindelse med priseftervisningerne. 9 I forbindelse med Folketingets ønske om at lette de administrative byrder for erhvervslivet, er kravet om revision af årsrapporterne blevet lempet i flere omgange. Dette betyder, at mange små og mellemstore virksomheder kan undlade at forsyne deres årsrapporter med en revisionspåtegning. De virksomheder, der fravælger revision, kan så enten lade revisor udføre en udvidet gennemgang og påtegne årsrapporten med en reviewpåtegning, som udtrykker mindre sikkerhed end revision, eller helt fravælge en erklæring (dette afhænger af virksomhedens forhold).

10 10/ Revisor skal efter gældende anmeldelsesbekendtgørelse anvende en standarderklæring, som er bilagt bekendtgørelsen. Sekretariatet finder, at anmeldelsesbekendtgørelsen fortsat skal kræve, at revisor anvender Energitilsynets standarderklæring. Sekretariatet foreslår, at denne ikke længere vil være at finde i bilaget til bekendtgørelsen men i stedet i Energitilsynets online anmeldelsessystem og på hjemmesiden. Baggrunden herfor er bl.a., at sekretariatet nemmere kan sikre, at standarderklæringen løbende ajourføres uden en ændring af bekendtgørelsen, og den omstændelige og tidskrævende proces en ændringsbekendtgørelse indebærer. Tilsvarende gør sig gældende for revisionsinstruksen. Det foreslås derfor præciseret i bekendtgørelsens 3, stk. 4, 2. pkt., at revisor skal anvende den revisionserklæring og revisionsinstruks, som findes i Energitilsynets online anmeldelsessystem og på Energitilsynets hjemmeside. 48. Sekretariatet har vurderet, om Energitilsynet også kan stille krav om ledelseserklæring på priseftervisningerne. Sekretariatet vurderer, at kvaliteten af de priseftervisninger, der anmeldes til Energitilsynet, vil blive væsentligt forbedret, hvis krav om ledelseserklæring. Det er således sekretariatets vurdering, at kravet om, at ledelsen skulle erklære sig om selvevalueringen, betød et væsentligt forøget fokus fra ledelsen på indholdet af selvevalueringen. Sekretariatet finder imidlertid ikke at have hjemmel til at stille dette krav. Hjemmelsbestemmelsen i varmeforsyningslovens 21, stk. 1, nævner eksplicit alene, at Energitilsynet kan fastsætte regler om revisorerklæring. Sekretariatet vil foreslå lovgiver at medtage et sådant krav i forbindelse med en senere ændring af varmeforsyningsloven. Anmeldelse af produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter i Ved vedtagelsen af lov nr. 622 af 11. juni 2010 og lov nr. 577 af 18. juni 2012 ændredes ministerens hjemmel i varmeforsyningslovens 20, stk. 4, til at fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Energistyrelsen udstedte herefter i december 2012 en ny bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen) 10 med tilhørende vejledning Den nye prisloftbekendtgørelse fastlægger en prisloftmodel med kun ét prisloft for alle affaldsforbrændingsanlæg, uanset beliggenhed. Det nye prisloft fastsættes til den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand pro- 10 Bekendtgørelse nr af 17/12/2012. Bekendtgørelsen erstattede prisloftbekendtgørelse nr. 234 af 23. marts Vejledning nr af 26/02/2013 om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

11 11/27 duceret på de centrale kraftvarmeanlæg 12 inklusiv eventuelle senere afgiftsændringer, jf. prisloftbekendtgørelsens 4. I beregningen af gennemsnitsprisen indgår kun varmeproduktionspriser fra centrale kraft-varme-værker med en væsentlig produktion af varmt vand til opvarmningsformål. Det er derfor fastlagt, at varmepriserne fra kraft-varme-anlæg, der i det pågældende år havde en varmeleverance på mindre end 1000 TJ, ikke indgår i beregningen af gennemsnitsprisen. I beregningen af gennemsnitsprisen indgår heller ikke varmeproduktionsprisen fra de to kraft-varme-anlæg med de højeste produktionsomkostninger pr. energienhed. Dette sker for at fremme en økonomisk effektivisering af sektoren og for at undgå, at særlige forhold får indflydelse på beregningen af gennemsnitsprisen. 51. Det er Energitilsynet, der foretager den faktiske beregning og udmelding af disse prislofter, der gælder for levering af opvarmet vand og damp, omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og som er produceret ved affaldsforbrænding fra et affaldsforbrændingsanlæg til et varmeproduktions- eller varmefremføringsanlæg. Prisloftet udmeldes hvert år den 15. oktober og gælder for det følgende kalenderår. 52. For anmeldelsesbekendtgørelsen betyder ændringen af prisloftreglerne, at 5 om anmeldelse af produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter skal ændres i overensstemmelse hermed, således at Energitilsynet fremover alene indhenter produktionsoplysninger fra de centrale kraftvarmeanlæg. 53. Ved ændringen af anmeldelsesbekendtgørelsens 5 har sekretariatet været opmærksom på ændringen af prisbestemmelsernes anvendelsesområde i varmeforsyningslovens 20, stk. 1. De centrale kraftvarmeanlægs levering af opvarmet vand m.v. er som nævnt omfattet af prisbestemmelserne uanset formålet, mens affaldsforbrændingsanlæggenes levering af opvarmet vand m.v. som udgangspunkt alene er omfattet af prisbestemmelserne, når formålet med leveringen er rumvarme. Prisloftbekendtgørelsen fastsætter regler for prislofter for levering af opvarmet vand og damp omfattet af 20, stk. 1, dvs. leveringer til rumvarme. Sekretariatet har derfor overvejet betydningen af, at prisloftet også beregnes på baggrund af omkostninger til le- 12 Efter den gamle prisloftmodel skulle prisloftet afspejle den pris, varmeforbrugerne alternativt vil kunne få varme leveret til. Denne model kaldtes også substitutionsmodellen. Princippet for beregningen af prisloftet efter substitutionsmodellen tog udgangspunkt i, hvordan prisen ville have set ud, hvis der ikke var et affaldsforbrændingsanlæg i den pågældende by, og der i stedet var blevet etableret et varmeproducerende anlæg i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinjer. På den måde opstod der efter de gamle regler tre prislofter: ét prisloft for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i naturgasforsynede områder, ét for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i biomasseforsynede områder og ét for anlæg i centralt forsynede områder. Prislofterne blev beregnet efter særlige regler som en gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på henholdsvis et naturgasbaseret fjernvarmeværk, et biomassebaseret fjernvarmeværk og et centralt kraft-varme-anlæg.

12 12/27 vering af opvarmet vand m.v. til andre formål end rumvarme, idet prisloftet kun anvendes på leveringer til rumvarme. 54. Sekretariatet finder, at prisloftet bør beregnes på baggrund af de centrale kraftvarmeanlægs samlede produktionsomkostninger. Dette skyldes, at de centrale kraftvarmeanlægs omkostninger til produktion af varme til henholdsvis rum og proces vurderes at være ens 13. Hertil kommer, at anlæggene ikke efter reglerne i varmeforsyningsloven er forpligtet til at foretage en fordeling af omkostninger mellem leverancer af rum- og procesvarme, hvorfor et krav herom må anses for at være administrativt bebyrdende. 55. Sekretariatet foreslår bekendtgørelsens 5, stk. 1, ændret, således at de centrale kraftvarmeanlæg til brug for fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg skal anmelde varmeproduktionsomkostninger til Energitilsynet, såfremt anlæggets varmeleverance i det pågældende år var TJ eller derover. 56. Sekretariatet foreslår, at den tidligere dispensationsmulighed i 5, stk. 2, om, at Energitilsynet kan undtage visse anlæg fra pligten til at anmelde varmeproduktionsomkostninger udgår. De virksomheder, hvor dispensation tidligere kunne være relevant, skal ikke længere anmelde produktionsomkostninger. 57. Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at Energitilsynet fortsat i medfør af bekendtgørelsens 8 i særlige tilfælde vil kunne dispensere fra bekendtgørelsen, hvor bestemmelserne medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne. 58. Alle varmeproduktionsanlæg med egenproduktion af varmt vand har efter den gældende anmeldelsesbekendtgørelses 5 skullet anmelde varmeproduktionsomkostninger til brug for tilsynets fastsættelse af prislofter, herunder decentrale kraftvarmeanlæg som kan fratrække elindtægter. Den gældende bekendtgørelses 5, stk. 3, 2. pkt. foreskriver derfor, at indtægter ved salg af el og støtte til elproduktion fratrækkes, hvis produktionen af elektricitet indgår i varmeproduktionsanlæggets samlede produktionsomkostninger. Fremover skal Energitilsynet til brug for fastsættelse og udmelding af prislofter som nævnt alene indhente produktionsomkostninger fra de centrale kraftvarmeanlæg. De centrale kraftvarmeanlæg skal foretage en omkostningsfordeling mellem ydelserne varme og el og kan ikke fratrække indtæg- 13 Der er tale om en ren produktionspris. Sekretariatet kan ikke udelukke, at der kan være forskel på transport- og leveringsomkostninger m.m., men disse omkostninger indgår ikke til brug for beregning af prislofter.

13 13/27 ter ved salg af el 14. På den baggrund foreslår sekretariatet, at 5, stk. 3, 2. pkt. udgår. 59. Det foreslås præciseret i udkastets 5, stk. 3, at de centrale kraftvarmeanlæg anmeldelse af produktionsomkostninger også skal ske elektronisk til Energitilsynets online anmeldelsessystem. 60. Sekretariatet kan afsluttende oplyse, at der i samarbejde med brancheorganisationen Dansk Affaldsforening er igangsat et arbejde med at udarbejde særskilte skemaer til brug for affaldsforbrændingsanlæggenes anmeldelser til Energitilsynet. 61. Baggrunden herfor er, at de eksisterende standardskemaer (pris- og budgetanmeldelse, samt priseftervisning) ikke afspejler økonomien i affaldsforbrændingsanlæggene. Affaldsforbrændingsanlæggene leverer tre forskellige ydelser; affaldsbortskaffelse, el- og varmeproduktion. Oplysningerne i anmeldelserne baseres derfor primært på fordelingsnøgler, hvor omkostningerne fordeles mellem ydelserne. Standardskemaerne er ikke indrettet herefter. Affaldsforbrændingsanlægs regnskabsposter er desuden anderledes end regnskabsposterne i en typisk fjernvarmevirksomhed. Endelig leverer affaldsforbrændingsanlæg typisk ikke varme til slutbrugere, men til varmetransmissions- og distributionsselskaber. Standardskemaet til anmeldelse af pris tager udgangspunkt i, at der leveres til slutbrugere. 62. Ovenstående medfører, at standardskemaerne ikke umiddelbart er dækkende, hvilket betyder, at affaldsforbrændingsanlæggene anmelder på meget forskellig vis. Nye anmeldelsesskemaer vil - foruden at være mere anvendelige for anlæggene derfor også gøre grundlaget for tilsynet med varmeprisen mere gennemskueligt og sammenligneligt. 63. Sekretariatet forventer, at skemaerne bliver tilgængelige og en integreret del af Energitilsynets online anmeldelsessystem. Det forventes ikke nødvendigt at justere anmeldelsesbekendtgørelsen, når de nye skemaer foreligger. Sanktions- og dispensationsbestemmelser i Bestemmelserne i 6-7 i udkast til bekendtgørelsen er stort set uændret. I 7, er alene foretaget en sproglig præcisering. 14 Muligheden for at fratrække elindtægter gælder alene for de kraftvarmeanlæg, der er kollektive varmeforsyningsanlæg, og som er godkendt efter regler i varmeforsyningsloven. Det vil sige, at muligheden ikke foreligger for de centrale kraftvarmeanlæg. Det er en administration, som Energitilsynet har overtaget fra det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg.

14 14/27 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse i Før bekendtgørelsens 9 indsættes for læsevenlighedens skyld en ny overskrift Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse. 66. I 9, stk.1 og 2, angives, at bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2014 og gælder for anmeldelser, der foretages til Energitilsynet på denne dato eller senere. Samtidig hermed ophæves den gældende anmeldelsesbekendtgørelse nr. 394 af 25. maj 2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter. 67. I 9, stk. 3, foreslås indsat en overgangsbestemmelse, hvori det præciseres, at bekendtgørelsen finder anvendelse på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til andre formål end rumopvarmning, såfremt anlægget eller virksomheden har indgået aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas før ikrafttræden af ændringslov nr. 577 af 18. juni 2012, jf. denne lovs 4, stk Ændringsloven, og dermed varmeforsyningslovens 20, stk. 1, trådte i kraft den 19. juni 2012, men finder ikke anvendelse på aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, som er indgået før lovens ikrafttræden. Dette betyder, at eksisterende aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas således fortsat vil være omfattet af den prisregulering, som var gældende før lovens ikrafttræden, dvs. leverancer uanset formålet. 69. Det foreslås her præciseret, at bekendtgørelsen fra tidspunktet for genforhandling, hvorved forstås leveringsaftalernes ophør, eller det i leveringsaftalerne fastsatte ophørstidspunkt, kun finder anvendelse på leverancer af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. udkast til bekendtgørelsens 1, stk. 1. Bilagene 1-5 til den gældende bekendtgørelse 70. Sekretariatet foreslår, at bekendtgørelsens bilag 1-5 udgår. 71. Bilagene 1-3 opregner de regnskabsposter/oplysninger, der skal fremgå ved anmeldelse af tariffer, budget og regnskabsoplysninger til eftervisning af fastsættelsen af tariffer (priseftervisning) til Energitilsynet. Disse poster gentages på de skemaer, som virksomhederne allerede i dag anvender til anmeldelse, og vil blive gentaget i de skemaer, der fremover vil være at finde i ENAO. 72. Energitilsynet vil herefter efter orientering af virksomhedernekunne foretage ændring af poster uden at skulle udarbejde en ændringsbe-

15 15/27 kendtgørelse med den omstændelige og tidskrævende proces, dette medfører. 73. Bilagene 4 og 5 vedrører Revisionsinstruks og Revision - Standarderklæring. Sekretariatet foreslår, at standarderklæring og revisionsinstruks i stedet findes i Energitilsynets online anmeldelsessystem og på hjemmesiden, således at sekretariatet nemmere kan sikre, at disse løbende ajourføres, uden at dette kræver udstedelse af en ny bekendtgørelse ved ændring af standarderklæring og revisionsinstruks. 74. Dette er også beskrevet under sekretariatets bemærkninger til udkastets 3.

16 16/27 Lovgrundlag 75. Nedenfor gengives de relevante bestemmelser fra varmeforsyningslovens kapitel 4 (priskapitlet), hvori lovgiver har foretaget ændringer siden udstedelsen af den gældende anmeldelsesbekendtgørelse. Prisbestemmelsernes anvendelsesområde i 20, stk. 1, med tilhørende lovbemærkninger gengives særskilt, da denne ændring er central. Herefter følger en gengivelse af den gældende anmeldelsesbekendtgørelse, hvori der skal foretages ændringer. Endelig gengives andre bekendtgørelser udstedt i medfør af regler i varmeforsyningsloven med relevans for anmeldelsesbekendtgørelsen. 76. Sekretariatet har foretaget understregninger i det citerede lovgrundlag, herunder generelt i de citerede bekendtgørelser, hvor bekendtgørelserne nævner anmeldelsespligt til Energitilsynet. Varmeforsyningsloven (bekendtgørelse 1184 af 14/12/2011 af lov om varmeforsyning som senest ændret ved lov nr /04/2014) Kapitel 4 Priser 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 20 a og 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning. Stk. 2. [ ] Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om fordeling af omkostningerne til levering af ydelser omfattet af stk. 1 og andre ydelser. Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Reglerne om et prisloft finder ikke anvendelse på anlæg, der efter regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed er godkendt til nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald som hovedaktivitet, og som er indrettet og drevet med henblik på hovedsagelig at forbrænde farligt affald. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om,

17 17/27 hvornår et anlæg kan betragtes som indrettet og drevet med henblik på hovedsagelig at forbrænde farligt affald. Stk. 5. [ ] Stk. 6. [ ] Stk. 7. [ ] Stk. 8. Udgifter til erhvervelse af kvoter til varmeproduktion må først indregnes i priserne for ydelser omfattet af stk. 1, når de gratistildelte kvoter efter kapitel 4 i lov om CO 2 -kvoter ikke er tilstrækkelige til at dække CO 2 -udledningen fra varmeproduktionen. Stk. 9. Værdien af overskydende CO 2 -kvoter tildelt til varmeproduktion efter i medfør af 19 i lov om CO 2 -kvoter modregnes i priserne for ydelser omfattet af stk. 1. Ved overskydende kvoter forstås, at antallet af gratis tildelte kvoter til producenten i medfør af 19 i lov om CO 2 -kvoter er større end det antal, producenten faktisk har haft behov for til dækning af CO 2 -udledningen fra varmeproduktionen. Stk. 10. Udgifter til betaling af afgift efter 28 i lov om CO 2 -kvoter kan ikke indregnes i priser for ydelser omfattet af stk. 1. Stk. 11. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de kvoter, som er nævnt i stk. 8, og om de overskydende CO 2 -kvoter efter stk. 9, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelse om værdifastsættelse af de i 1. pkt. nævnte kvoter, om tildeling og forbrug af CO 2 -kvoter til varmeproduktion, om tidspunkt og fremgangsmåde vedrørende overførsel af CO 2 -kvoter i forholdet mellem varmeproduktionsenheder og varmeaftagere ved underskud eller overskud af kvoter og om fordeling af CO 2 - kvoter mellem flere varmeaftagere. Stk. 12. [ ] Stk. 13. [ ] Stk. 14. [ ] Stk. 15. [ ] Stk. 16. [ ] Stk. 17. [ ] [ ] 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af 20 eller 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren (Energitilsynet), med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energitilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse.

18 18/27 Stk. 2. [ ] Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. Stk. 4. [ ] Stk. 5. [ ] Stk. 6. [ ] [ ] 34. [ ] Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. 77. Nedenfor gengives prisbestemmelsernes anvendelsesområde i 20, stk. 1, med tilhørende lovbemærkninger, da denne ændring er central for anmeldelsesbekendtgørelsens fremtidige anvendelsesområde. Varmeforsyningslovens 20, stk. 1 (bekendtgørelse 1184 af 14/12/2011 af lov om varmeforsyning som ændret ved lov nr. 577 af 18/06/2012 om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, jf. lovforslag 2011/1 LF 183) 2. 20, stk. 1, affattes således: 1 Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 20 a og 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraftvarme-anlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

19 19/27 Stk. 2. 1, nr. 2 og 4, finder ikke anvendelse på aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, som er indgået før lovens ikrafttræden. Til nr. 2 ( 20, stk. 1) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Med forslaget ændres for det første prisbestemmelsernes anvendelsesområde, som det er blevet fortolket af Energitilsynet ved tilkendegivelse af 23. juni Herved har Energitilsynet fastlagt, at prisbestemmelserne i lov om varmeforsyning finder anvendelse på alle leveringer af opvarmet vand, damp eller gas til det indenlandske marked. Prisbestemmelsernes anvendelsesområde er fastlagt i 20, stk. 1. Energitilsynet har tilkendegivet, at lovgrundlaget omkring prisbestemmelsernes anvendelsesområde er uklart, samtidig hermed har der været konkrete sager om procesvarme, hvor prisbestemmelserne har fundet anvendelse. Derfor finder Energitilsynet, at procesvarme i medfør af praksis er omfattet af prisbestemmelserne. Energitilsynet konkluderer imidlertid, at det er relevant at præcisere prisbestemmelsernes anvendelsesområde, idet lovgrundlaget ikke er klart. Ved præciseringen bør målsætningen efter Energitilsynets vurdering være, at der ikke indføres mere regulering end absolut nødvendigt. Forslaget tager udgangspunkt i Energitilsynets tilkendegivelse, og ændrer 20, stk. 1, således, at prisbestemmelsernes anvendelsesområde bliver begrænset til levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til det indenlandske marked med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Prisbestemmelsernes anvendelsesområde skal således ses i sammenhæng med lovens formålsbestemmelse, som er fastlagt i 1, hvoraf det fremgår, at lovens formål bl.a. er»at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand«. Levering til procesformål eller andre formål, som ikke i øvrigt er omfattet af loven, er således heller ikke omfattet af prisbestemmelserne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning. 20, stk. 1, indeholder anvendelsesområdet for bestemmelserne i kapitel 4. Når levering af en ydelse ikke er omfattet af 20, stk. 1, er den således heller ikke omfattet af de øvrige bestemmelser i kapitel 4. For det andet understreger ændringen i 20, stk. 1, at prisreguleringen alene gælder levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til de nævnte formål. Når en virksomhed omfattet af 20, stk. 1, også leverer til andre formål eller leverer helt andre ydelser, f.eks. el eller affaldsbortskaffelse, er disse ydelser ikke underlagt prisreguleringen i stk. 1. Prisreguleringen for opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indebærer, at aktiviteter vedrørende levering af varme og gas til disse formål holdes regnskabsmæssigt adskilt fra

20 20/27 eventuelle andre aktiviteter således, at der kan holdes tilsyn med, at der kun er indregnet nødvendige omkostninger i prisen. Energitilsynet kan dog træffe afgørelse om, at virksomheder omfattet af 20, stk. 1, ikke holder aktiviteter vedrørende levering af varme og gas til de nævnte formål regnskabsmæssigt adskilt fra de andre aktiviteter under forudsætning af, at indtægterne fra de andre ydelser anvendes til at nedsætte prisen for varme eller gas til rumopvarmning og varmt brugsvand. På denne måde kan kommunalt eller forbrugerejede værker, der alligevel ikke vil være interesserede i at optjene profit, slippe for den administrative byrde, en regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter medfører. Hvis levering af opvarmet vand, damp eller gas til f.eks. procesformål sker med det formål at indtjene overskud til virksomheden ejere, må denne aktivitet som minimum holdes regnskabsmæssigt adskilt fra levering af varme eller gas til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. På anlæg, der f.eks. leverer både varme, der er omfattet af 20, stk. 1, og procesvarme, betyder en sådan regnskabsmæssig adskillelse konkret, at omkostninger til produktionen skal fordeles mellem procesvarme og varme omfattet af stk. 1. I så fald skal der for fordeling af fællesomkostninger anvendes fordelingsnøgler, f.eks. med udgangspunkt i fordelingen af varmemængden til henholdsvis rum- og procesvarme. Energitilsynet vil have kompetence til at vurdere, om omkostningsfordelingen mellem rum- og procesvarme må anses for rimelig. Hvis gas bortset fra naturgas produceres for at blive anvendt til at fremstille opvarmet vand eller damp med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, f.eks. som brændsel i et kraft-varme-anlæg, er denne gaslevering omfattet af 20, stk. 1. Ordene»Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer«er ikke videreført i den nyaffattede 20, stk. 1. I stedet for henvises der i slutning af bestemmelsen til 20 a. Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lovforslaget indeholder en overgangsbestemmelse for ændringer vedrørende den måde, prisen for levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas kan fastsættes på. Efter lovforslagets 1, nr. 2, vil levering af opvarmet vand, damp eller gas til andre formål end rumopvarmning eller forsyning med varmt brugsvand, kunne ske på markedsvilkår i stedet for til en omkostningsbestemt pris. Efter lovforslagets 1, nr. 4, vil 20, stk. 1, under visse forudsætninger ikke gælde for fordeling af afgiftsfordelen. Overgangsbestemmelsen i 4, stk. 2, fastlægger, at disse ændringer ikke vil finde anvendelse på aftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden. Eksisterende aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas vil således fortsat være omfattet af den prisregulering, som var gældende før lovens ikrafttræden. 78. Nedenfor gengives den gældende anmeldelsesbekendtgørelse, hvori der skal foretages ændringer. Anmeldelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 394 af 25/05/2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. maj 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft Punkt 4 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 24. februar 2015 Varme 14/04034 /MLD Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft 1. Resumé... 2 2.

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

AFFALDPLUS E.T. J.NR. 13/10729 KLAGE FRA NÆSTVED VARME- VÆRK

AFFALDPLUS E.T. J.NR. 13/10729 KLAGE FRA NÆSTVED VARME- VÆRK Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Energitilsynet Att. Marianne Larsson Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Eigil Worm Dir +45 3334 4212 Mob +45 5234

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: 11-10- 2007 Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.:

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk Vedtægter for Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. Indholdsfortegnelse. 1. Navn, selskabsform og hjemsted... side 1 2. Formål og forsyningsområde... side 1 3. Andelshavere/Varmeaftagere... side 2 4. Andelshavernes

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere