Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg"

Transkript

1 Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, og efter bemyndigelse fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for prislofter og maksimalpriser for levering af damp og varmt vand fra et affaldsforbrændingsanlæg til et varmeproduktions- eller distributionsanlæg. Stk. 2. Som affaldsforbrændingsanlæg forstås alle anlæg, der er godkendt til forbrænding af affald efter miljøbeskyttelsesloven. Den foreslåede bekendtgørelse I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011, som ændret ved lov nr. 577 af 18. juni 2012, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for prislofter og maksimalpriser for levering af opvarmet vand og damp omfattet af 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning og produceret ved affaldsforbrænding fra et affaldsforbrændingsanlæg til et varmeproduktions- eller varmefremføringsanlæg. 2. Som affaldsforbrændingsanlæg forstås anlæg, der er godkendt til forbrænding af affald efter miljøbeskyttelsesloven, bortset fra anlæg, der efter regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed er godkendt til nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald som hovedaktivitet, og der er indrettet og drevet med henblik på hovedsageligt at forbrænde farligt affald. Stk. 2. Et anlæg er indrettet og drevet med henblik på hovedsageligt at forbrænde farligt affald, når 1) mere end 50 pct. af det modtagne affald er farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald, og 2) anlægget har etableret særlige fysiske modtagefaciliteter og har skriftlige procedurer for og gennemfører modtagekontrol med henblik på at opfylde kravene i artikel 52, stk. 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (EU-Tidende: L 334 af 17. december 2010, s. 17). 2. Bekendtgørelsen omfatter leveringsaftaler, der indgås mellem affaldsforbrændingsanlæg og varmeproduktions- eller distributionsanlæg om levering af opvarmet vand eller damp fra et af-

2 faldsforbrændingsanlæg til et varmeproduktionseller distributionsanlæg. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke leveringsaftaler, der indgås mellem affaldsforbrændingsanlæg og distributionsanlæg, hvor distributionsanlægget har bestemmende indflydelse på affaldsforbrændingsanlægget. 3. For leveringsaftaler der indgås efter bekendtgørelsens ikrafttræden gælder, at bekendtgørelsen får virkning fra aftaleindgåelsen. Stk. 2. For leveringsaftaler, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som ikke genforhandles efter bekendtgørelsens ikrafttræden, gælder, at bestemmelserne o bekendtgørelsen får virkning fra og med 1. januar 2011.

3 Kapitel 2 Fastsættelse af maksimalpriser for fjernvarme leveret fra et affaldsforbrændingsanlæg 4. I de i 2 nævnte aftaler kan affaldsforbrændingsanlægget for levering af opvarmet vand eller damp maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafregningspriser: 1) prisen fastsat i medfør af varmeforsyningslovens 20, eller 2) prisloftet efter 4. Fastsættelse af prisloftet 5. Prisloftet for opvarmet vand produceret på et affaldsforbrændingsanlæg fastsættes til gennemsnitsprisen for opvarmet vand produceret på et fjernvarmeværk, som ville være blevet etableret i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinier, således at der opstår et prisloft for: 1) Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der forsynes med naturgas. 2) Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der forsynes med andet end naturgas. 3) Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i centrale områder. Stk. 2. Prisloftet for damp produceret på et affaldsforbrændingsanlæg fastsættes efter et konkret skøn. Maksimalprisen for opvarmet vand eller damp leveret fra et affaldsforbrændingsanlæg 3. For levering af opvarmet vand eller damp kan affaldsforbrændingsanlægget maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafregningspriser, jf. dog stk. 2: 1) Prisen fastsat i medfør af 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning. 2) Prisloftet efter 4. Stk. 2. I perioder, hvor varmeaftageren efterspørger en mængde opvarmet vand eller damp, som affaldsforbrændingsanlægget kun kan levere, hvis anlægget reducerer elproduktionen, skal der ved en vurdering af hvilken varmeafregningspris, der er lavest efter stk. 1, tages udgangspunkt i prisen fastsat i medfør af 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning eksklusiv den indregningsberettigede omkostning til kompensation for manglende elindtægter. Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem affaldsforbrændingsanlægget og varmeproduktions- eller varmefremføringsanlægget fastsætter Energitilsynet maksimalprisen efter stk. 1. Fastsættelse af prisloftet 4. Prisloftet for levering af opvarmet vand produceret ved affaldsforbrænding fra et affaldsforbrændingsanlæg fastsættes af Energitilsynet til den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på de centrale kraft-varme-anlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning inklusiv eventuelle senere afgiftsændringer. Stk. 2. I beregningen af den i stk. 1 nævnte gennemsnitspris indgår ikke varmeproduktionspriserne fra kraft-varme-anlæggene med de to højeste produktionsomkostninger per energienhed. Varmeproduktionsprisen fra kraft-varme-anlæg, hvis varmeleverance i det pågældende år var mindre end 1000 TJ, indgår heller ikke i gennemsnitsprisen. Stk. 3. Eventuelle senere afgiftsændringer, som ikke er afspejlet i de priser, som gennemsnitsprisen beregnes på, tillægges eller fratrækkes gennemsnitsprisen således, at der i prisloftet tages højde for disse aktuelle prisændringer, jf. dog 5, stk. 4. Stk. 4. Prisloftet for levering af damp produceret ved affaldsforbrænding på et affaldsforbrændingsanlæg fastsættes til et beløb, der svarer til prisloftet

4 for levering af opvarmet vand forøget med dokumenterede meromkostninger for produktion af damp i forhold til produktion af varmt vand. Stk. 5. Energistyrelsen kan hæve prisloftet, hvis særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden 6. I de i 2 nævnte aftaler, hvor varmeafregningsprisen fastsættes på baggrund af prislofterne, kan affaldsforbrændingsanlæggene og varmeproduktions- eller distributionsanlæggene tage højde for, at særlige forhold, der har væsentlig betydning for distributionsanlægget kan medføre en reduktion af prisloftet. Udmelding af prisloftet 7. Energitilsynet foretager den faktiske beregning og udmelding af prislofterne efter 5. Stk. 2. Prislofterne udmeldes første gang den 1. oktober Herefter udmeldes prislofterne hvert år den 1. oktober. Det udmeldte prisloft gælder for det følgende kalenderår. Faktiske beregning og udmelding af prisloftet 5. Energitilsynet foretager den faktiske beregning og udmelding af prislofterne efter 4. Gennemsnitsprisen beregnes på basis af de varmeproduktionspriser, der senest er anmeldt til Energitilsynet. Stk. 2. Ved varmeproduktionspris forstås prisen for produktion af opvarmet vand efter priseftervisning, som efter bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter anmeldes til Energitilsynet enten senest den 15. marts for anlæg, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. november, eller senest den 15. september for anlæg, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj. Stk. 3. Prisloftet udmeldes hvert år den 15. oktober. Det udmeldte prisloft gælder for det følgende kalenderår. Stk. 4. Alene afgiftsændringer, der er bekendtgjort før 1. september og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i det år, som prisloftet gælder for, skal indregnes i prisloftet.

5 Anmeldelse af leveringsaftaler til Energitilsynet 8. De i 2 nævnte aftaler anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i varmeforsyningslovens 21. Stk. 2. Fastsættelse af makimalpriserne, jf. 4 afgøres af Energitilsynet, såfremt der ikke kan opnås enighed mellem affaldsforbrændingsanlæggene og varmeproduktions- eller distributionsanlæggene. Stk. 3. Ved indbringelse af en sag for Energitilsynet kan Tilsynet i den konkrete afgørelse tage højde for særlige forhold, som har væsentlig betydning for distributionsanlægget, og som skal medføre en reduktion af prisloftet. Stk. 4. Energitilsynet kan give dispensation og dermed hæve det af Tilsynet fastsætte prisloft, hvis særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden Anmeldelse af leveringsaftaler til Energitilsynet 6. Leveringsaftaler efter 2 anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i 21 i lov om varmeforsyning. Kapitel 3 Klagebestemmelser 9. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Energitilsynet efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inde fire uger efter, at afgørelse er meddelt. Stk. 3. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 4 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Bekendtgørelsen har virkning for leveringsaftaler, der indgår efter den 1. april 2006, jf. dog stk. 2 og 12. Stk. 2. Energitilsynet beregner i 2009 prisloftet for 2010 på baggrund af det i 2008 udmeldte prisloft, reguleret med et indeks. Indekset beregnes på basis af de varmepriser, som i 2008 og 2009 er anmeldt efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. xxxx 2012 og har virkning for leveringsaftaler, der er indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3 og 8. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg ophæves, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Et prisloft, som er udmeldt efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, opretholdes, indtil det afløses af et prisloft udmeldt efter denne bekendtgørelse, herunder et prisloft udmeldt efter stk. 4.

6 Stk. 3. Et prisloft, som er udmeldt efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, opretholdes, indtil det afløses af et prisloft udmeldt efter denne bekendtgørelse. Stk. 4. Energitilsynet beregner i 2009 prisloftet for 2010 på baggrund af det i 2008 udmeldte prisloft, reguleret med et indeks. Indekset beregnes på basis af de varmepriser, som i 2008 og 2009 er anmeldt efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1. Stk. 4. I de år, hvor prislofterne udmeldt efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, stadig er gældende, beregner Energitilsynet prisloftet efter denne bekendtgørelse på baggrund af det for 2012 udmeldte prisloft, reguleret med et indeks. Indekset beregnes på basis af de varmepriser, som de centrale kraftvarme-anlæg i 2011 og de efterfølgende år forud for året, hvor prisloftet skal gælde, har anmeldt efter 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning. 12. For leveringsaftaler, der er indgået før den 1. april 2006, får bekendtgørelsen virkning den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2 og 5. Stk. 2. Bliver en leveringsaftale, der er indgået før den 1. april 2006, genforhandlet inden den 1. januar 2011, får bekendtgørelsen virkning fra tidspunktet for genforhandlingen, hvorved forstås leveringsaftalens ophør eller det i leveringsaftalen fastsatte ophørstidspunkt, jf. dog stk Stk. 3. Er der ved leveringsaftaler omfattet af stk. 2 en væsentlig forskel mellem den tidligere aftalte varmeafregningspris og maksimalprisen efter bekendtgørelsens kapitel 2, kan den tidligere aftalte varmeafregningspris fastholdes indtil begyndelsen af det følgende kalenderår. Herefter kan den nye varmeafregningspris årligt fastsættes til den tidligere aftalte varmepris minus hvert år en lige del af forskellen mellem denne pris og maksimalprisen på genforhandlingstidspunktet, fordelt over de kalenderår, der er tilbage til den 1. januar Fra den 1. januar 2011 gælder herefter maksimalprisen efter bekendtgørelsens kapitel 2, jf. dog stk. 5. Stk. 4. Energitilsynet fastsætter varmeafregningsprisen efter stk. 3, hvis der ikke kan opnås enighed mellem affaldsforbrændingsanlæg og varmeproduktions- eller distributionsanlæg. Stk. 5. Perioden efter stk. 1-3, inden for hvilken varmeafregningsprisen skal nedsættes til maksimalprisen efter 3, kan af Energitilsynet forlænges, hvis særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden 9. For leveringsaftaler, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden, får bekendtgørelsen virkning den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2 og 5. Stk. 2. Bliver en leveringsaftale, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden, genforhandlet inden den 1. januar 2016, får bekendtgørelsen virkning fra tidspunktet for genforhandlingen, hvorved forstås leveringsaftalens ophør eller det i leveringsaftalen fastsatte ophørstidspunkt, jf. dog stk Stk. 3. Er der ved leveringsaftaler omfattet af stk. 2 en væsentlig forskel mellem den tidligere aftalte varmeafregningspris og maksimalprisen efter bekendtgørelsens 3, kan den tidligere aftalte varmeafregningspris fastholdes indtil begyndelsen af det følgende kalenderår. Herefter kan den nye varmeafregningspris årligt fastsættes til den tidligere aftalte varmepris minus hvert år en lige del af forskellen mellem denne pris og maksimalprisen på genforhandlingstidspunktet, fordelt over de kalenderår, der er tilbage til den 1. januar Fra den 1. januar 2016 gælder herefter maksimalprisen efter bekendtgørelsens 3, jf. dog stk. 5. Stk. 4. Energitilsynet fastsætter varmeafregningsprisen efter stk. 3, hvis der ikke kan opnås enighed mellem affaldsforbrændingsanlægget og varmeproduktions- eller varmefremføringsanlægget. Stk. 5. Perioden efter stk. 1-3, inden for hvilken varmeafregningsprisen skal nedsættes til maksimalprisen efter 3, kan af Energistyrelsen forlænges, hvis særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG 14. oktober 2016 Varme TBHO BILAG 1 - RETSGRUNDLAG MINISTERENS HJEMMEL TIL AT FASTSÆTTE PRISLOFTER OG MAKSIMALPRISER FOR FJERNVARME FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG Hjemlen til at fastsætte regler om et prisloft

Læs mere

I/S AffaldPlus Ved Fjorden Næstved

I/S AffaldPlus Ved Fjorden Næstved I/S AffaldPlus Ved Fjorden 20 4700 Næstved Fremsendes alene pr. e-mail til: I/S AffaldPlus: tof@affaldplus.dk og affaldplus@affaldplus.dk, Næstved Varmeværk A.m.b.a.v/advokat Agnete Nordentoft, Bech-Bruun:

Læs mere

Høringsudkast til ENS' afgørelse om dispensation fra det af Energitilsynet fastsatte prisloft for 2015

Høringsudkast til ENS' afgørelse om dispensation fra det af Energitilsynet fastsatte prisloft for 2015 HØRINGSUDKAST Dansk Fjernvarme Att. John Tang Merkurvej 7 6000 Kolding Sendt via mail mail@danskfjernvarme.dk og jt.@danskfjernvarme.dk Kopi til: Energitilsynet via post@energitilsynet.dk og tbho@energitilsynet.dk

Læs mere

Skema med beskrivelse af ændringer i forbindelse med ny prisloftbekendtgørelse

Skema med beskrivelse af ændringer i forbindelse med ny prisloftbekendtgørelse Skema med beskrivelse af ændringer i forbindelse med ny prisloftbekendtgørelse Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 15. marts 2017 J nr. 2017-1443 /TBQ Titel Indledning Anvendelsesområde Ny titel

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Dansk Fjernvarme OVER Energistyrelsens

Læs mere

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 15. oktober 2014 Sag 14/05870 / TBHO Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 I medfør af

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energistyrelsens afgørelse af 20. maj 2016 OM afslag på dispensation fra prisloftet for affaldsvarme for 2016

KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energistyrelsens afgørelse af 20. maj 2016 OM afslag på dispensation fra prisloftet for affaldsvarme for 2016 A F G Ø R E L S E (Varmeforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energistyrelsens afgørelse af 20. maj 2016 OM afslag på dispensation

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energitilsynets

Læs mere

UDKAST Vejledning om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

UDKAST Vejledning om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg UDKAST 14-08-2012 Vejledning om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Indhold 1. Indledning 2. Prisfastsættelse efter varmeforsyningsloven

Læs mere

KLAGE FRA Svendborg Kraftvarme A/S OVER Energistyrelsens afgørelse af 20. maj 2016 OM afslag på dispensation fra prisloftet for affaldsvarme for 2016

KLAGE FRA Svendborg Kraftvarme A/S OVER Energistyrelsens afgørelse af 20. maj 2016 OM afslag på dispensation fra prisloftet for affaldsvarme for 2016 A F G Ø R E L S E (Varmeforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA Svendborg Kraftvarme A/S OVER Energistyrelsens afgørelse af 20. maj 2016 OM afslag

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN

BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 30. MAJ 2017 BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN 30. maj 2017 Varme 17/02831 RVN/TBHO BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 1-3 Forslag anmeldelsesbekendtgørelsen

Læs mere

KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energitilsynets afgørelse af 18. april 2016 Dampprisloft for I/S AffaldPlus affaldsforbrændingsanlæg i Næstved.

KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energitilsynets afgørelse af 18. april 2016 Dampprisloft for I/S AffaldPlus affaldsforbrændingsanlæg i Næstved. A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

FORHØRINGSNOTAT 22. juli Energistyrelsens forhøringsnotat vedr. en ny prisloftbekendtgørelse

FORHØRINGSNOTAT 22. juli Energistyrelsens forhøringsnotat vedr. en ny prisloftbekendtgørelse FORHØRINGSNOTAT 22. juli 2011 J.nr. 2302/1202-0014 Ref. rvn Side 1/6 Energistyrelsens forhøringsnotat vedr. en ny prisloftbekendtgørelse Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny prisloftbekendtgørelse

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 14. november 2012 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 14. november 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HOFOR A/S (tidligere KE A/S) og

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse af 7. april 2017 om afslag på ansøgning om genoptagelse

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse af 7. april 2017 om afslag på ansøgning om genoptagelse 5. april 2019 18/00256 ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse af 7. april 2017 om afslag på ansøgning om genoptagelse Energiklagenævnet har modtaget en klage fra Hobro Varmeværk

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indledning Hermed sendes et udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse i høring. Anmeldelsesbekendtgørelsen

Indledning Hermed sendes et udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse i høring. Anmeldelsesbekendtgørelsen Til virksomheder og organisationer, jf. vedlagte høringsliste 22. marts 2017 Varme 17/02831 RVN/TBHO Høring af udkast til ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen Indledning Hermed sendes et udkast til ny

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

UDMELDING AF PRISLOFT FOR OPVARMET VAND FRA AFFALDS- FORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2018

UDMELDING AF PRISLOFT FOR OPVARMET VAND FRA AFFALDS- FORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2018 UDMELDING AF PRISLOFT FOR OPVARMET VAND FRA AFFALDS- FORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2018 11. oktober 2017 Varme 17/11158 TBHO I medfør af 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et prisloft

Læs mere

3. Sekretariatet for Energitilsynet afgør, jf. prisloftbekendtgørelsens 4, stk. 4, jf. varmeforsyningslovens

3. Sekretariatet for Energitilsynet afgør, jf. prisloftbekendtgørelsens 4, stk. 4, jf. varmeforsyningslovens AffaldPlus Næstved Att. Advokat Eigil Worm fra Horten (ewo@horten.dk) 18. april 2016 Varme 15/11545 TBHO/RVN Kopi til: AffaldPlus (affaldplus@affaldplus.dk) Næstved Varmeværk (ja@naestved-varme.dk) Næstved

Læs mere

ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER TIL FASTSÆTTELSE AF PRISLOFT FORORD... 1 INDBERETNING... 1

ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER TIL FASTSÆTTELSE AF PRISLOFT FORORD... 1 INDBERETNING... 1 Side 1/1 INDHOLD FORORD... 1 INDBERETNING... 1 UDFYLDELSE AF BLANKET... 1 1. VARMELEVERANCE... 1 2. VALG AF INDBERETNINGSFORM... 2 3. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER... 2 4. KORREKTIONER FOR AFSKRIVNINGER OG HENLÆGGELSER...

Læs mere

80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.

80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. BILAG 2 KLAGE OVER SORØ FJERNVARME A/S VARMEPRISER 2. maj 2018 Varme J. nr. 18/08422 MDCL RETSGRUNDLAG 1) Energitilsynets kompetence 2) Princippet om nødvendige omkostninger 3) Forrentning af indskudskapital

Læs mere

ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER TIL FASTSÆTTELSE AF PRISLOFT INDLEDNING... 3 INDBERETNING...

ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER TIL FASTSÆTTELSE AF PRISLOFT INDLEDNING... 3 INDBERETNING... Side 2/7 ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER TIL INDHOLD INDLEDNING... 3 INDBERETNING... 3 ANMELDELSE AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER OG OPLYSNINGER OM INVESTERINGER... 4 1.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 29. september 2010 ophæves.

Energistyrelsens afgørelse af 29. september 2010 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nørre Alslev Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN

ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 5 ENERGITLSYNETS MØDE DEN 30. MAJ 2017 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN 30. maj 2017 Varme 17/02831 TBHO/RVN 1. RESUMÉ 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet forslag til en ændret anmeldelsesbekendtgørelse

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Att. direktør Jens Andersen. Sendt via mail:

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Att. direktør Jens Andersen. Sendt via mail: Næstved Varmeværk A.m.b.A. Att. direktør Jens Andersen Sendt via mail: ja@naestved-varme.dk 6. juni 2017 Varme 17/05212 RVN AFGØRELSE AFSLAG PÅ ANSØGNING OM GENOPTAGELSE AF UDMELDING AF Sekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 18. januar 2018 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 18. januar 2018 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 18. januar 2018 Cathrine Mehlskov Emner 1. Kort om Energitilsynet hvem er vi? 2. Nye regler på varmeområdet 3. Nye afgørelser 4. Hvad kommer der

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Emner Nyt fra Energitilsynet ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Ny regulering Nye forrentningsregler

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Bilag til punkt 6 - ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 7 PÅ FYNS- VÆRKET

Bilag til punkt 6 - ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 7 PÅ FYNS- VÆRKET BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 Bilag til punkt 6 - ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 7 PÅ FYNS- VÆRKET 20. december 2016 Varme 16/05079 SSH/MLD

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

NOTAT 11. februar 2006 J.nr. 022030/22002-0003 Ref. jli Energiforsyningsområdet

NOTAT 11. februar 2006 J.nr. 022030/22002-0003 Ref. jli Energiforsyningsområdet Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 225 Offentligt NOTAT 11. februar 2006 J.nr. 022030/22002-0003 Ref. jli Energiforsyningsområdet Side 1/18 Notat vedr. høringssvar til udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Bilag til punkt 5 - OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER

Bilag til punkt 5 - OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 Bilag til punkt 5 - OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER 20. december 2016 Varme 16/05079 SSH/MLD BILAGS NR. SIDE CONTENTS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. maj 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dansk Fjernvarmes temadag om nyeste lovgivning. Oplægsholder/ MDCL/MLD

Dansk Fjernvarmes temadag om nyeste lovgivning. Oplægsholder/ MDCL/MLD Dansk Fjernvarmes temadag om nyeste lovgivning Oplægsholder/ MDCL/MLD Dato/ 16.01.2019 Nyt fra Forsyningstilsynet 1. Kort om Forsyningstilsynet 2. Forrentning af indskudskapital 3. Forsyningstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget LBK nr 1065 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2807/1491-0019

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Vejledende udtalelse om substitutionsprisprincippet og omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion

Vejledende udtalelse om substitutionsprisprincippet og omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion Ea Energianalyse a/s Att. Hans Henrik Lindboe Sendt via mail: hhl@eaea.dk 4. juli 2017 Varme 17/02452 RVN Vejledende udtalelse om substitutionsprisprincippet og omkostningsfordeling på anlæg med forenet

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne 1)

Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne 1) Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 186 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne 1) (Elmærknings-bekendtgørelsen) I medfør af 63 a, stk.

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017

BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energitilsynet, j.nr. 4/0904-0200-0007 Senere

Læs mere

Salg af kraftvarmeenheder. 8. Oktober 2018 Inspiration og netværksdag for grundbeløbværkerne

Salg af kraftvarmeenheder. 8. Oktober 2018 Inspiration og netværksdag for grundbeløbværkerne Salg af kraftvarmeenheder 8. Oktober 2018 Inspiration og netværksdag for grundbeløbværkerne Salg af kraftvarmeenheder Det vil jeg tale om Overvejelser i forbindelse med salg? Hvem vil købe kraftvarmeenheden?

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Indledning Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) skal årligt,

Læs mere

AFGØRELSE AFGØRELSE OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPI- TAL FOR ÅR 2019

AFGØRELSE AFGØRELSE OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPI- TAL FOR ÅR 2019 Ringsted Fjernvarme A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Sendt pr. e-mail til Ringsted Fjernvarme, att.: Catharina Schulz csc@ringstedforsyning.dk, info@ringstedforsyning.dk og PwC att.: Bjarke Elling Jørgensen

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning (varmeforsyning) Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Fjernvarmeprisen December 2018

Fjernvarmeprisen December 2018 Fjernvarmeprisen 218 December 218 kr./år Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardhus på 13 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 218 i forhold til 217. Fjernvarmeprisen er 12.8 kr./år for

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Randers Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf.: 72 40 56 00 www.naevneneshus.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over godkendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere