Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger"

Transkript

1 Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 5. december 2014) skal årligt, i henhold til bekendtgørelsens 2, stk. 2, anmelde regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) til Energitilsynet. Priseftervisningen skal i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 4, være ledsaget af en revisorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4. Revisor skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt priseftervisningen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningslovens kapitel 4, og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, samt Energitilsynets vejledninger som er nævnt i den uafhængige revisors erklæring. Revisor tilretter sin revision efter gældende lovgivning herom. Foruden revisors egen tilrettelagte revision skal revisor udføre samtlige handlinger i denne revisionsinstruks. Eventuelle forbehold for priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 m.v. skal fremgå af revisors erklæring, jf. erklæringsbekendtgørelsens 18. Supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold, skal fremgå af revisors erklæring, jf. erklæringsbekendtgørelsens 19. Revisors erklæring skal foreligge inden den i anmeldelsesbekendtgørelsens 4, stk. 2, anførte frist. 1. Anmeldelser Revisor skal påse, at følgende er anmeldt til Energitilsynet inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig med, at anmeldelsen træder i kraft: Priser / Tariffer, herunder pris-/tarifblad, såfremt disse udarbejdes Omkostningsfordeling, såfremt anlægget/virksomheden fordeler omkostninger mellem ydelser omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og andre ydelser (forenet produktion) Andre betingelser, herunder almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler mv. Grundlaget for fastsættelsen af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder anlæggets/virksomhedens budget Investerings- og henlæggelsesplan, såfremt anlægget/virksomheden har budgetteret med henlæggelser Revisor skal påse, at følgende er anmeldt til Energitilsynet rettidigt: Priseftervisning for foregående år Årsrapport/årsregnskab for foregående år Afstemning mellem priseftervisning og årsregnskab for foregående år anmeldelser til Energitilsynet skal dette resultere i en supplerende oplysning i 1

2 revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægget/virksomheden ikke har anmeldt rettidigt eller har undladt at anmelde. 2. Priser Anlægget/virksomheden har fastsat de anmeldte priser på baggrund af et til Energitilsynet anmeldt budget og at der er den fornødne sammenhæng herimellem fastsættelse af priser, skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægget/virksomheden har fastsat priserne usagligt eller vilkårligt, eller opkræver en pris baseret på substitutionsprisprincippet eller prisloftsreglerne. Revisor skal sikre, at det er de anmeldte priser, der er opkrævet hos varmeaftagerne. Dette kan gøres ved; Stikprøvevist at påse, at aconto regninger er baseret på de gyldige (anmeldte) priser samt estimeret forbrug for de pågældende varmeaftagere Stikprøvevist at påse, at års-/slutafregning til varmeaftagerne er beregnet med udgangspunkt i de gyldige (anmeldte) priser Sandsynliggørelse af virksomhedens omsætning baseret på solgt mængde varme og de gyldige (anmeldte) priser opkrævning og afregning, skal dette resultere i et forbehold i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis der er uoverensstemmelse mellem den pris, der er opkrævet/afregnet til og de gyldige (anmeldte) priser. 3. Afstemning af regnskabsmateriale De anmeldte regnskabsoplysninger er afstemt med bogføring og eventuelt årsregnskabet, såfremt anlægget/virksomheden udarbejder dette afstemning af regnskabsmateriale, skal dette resultere i et forbehold i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis der ikke er foretaget afstemning af regnskabsoplysningerne. 4. Nødvendige omkostninger Omkostningerne kan anses som nødvendige omkostninger efter deres art, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, der udtømmende opregner de omkostninger anlægget/virksomheden kan indregne i varmeprisen Omkostningerne er fordelt efter principperne i den anmeldte omkostningsfordeling, såfremt anlægget/virksomheden fordeler omkostninger mellem ydelser omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og andre ydelser (forenet produktion) 2

3 Omkostninger til erhvervelse af CO 2 -kvoter til varmeproduktion er indregnet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 20, stk. 8-10, og de i henhold til 20, stk. 11, fastsatte regler om modregning i varmeprisen af CO 2 -kvoter tildelt til varmeproduktion Drift- og vedligeholdelsesomkostninger ikke indeholder anlægsomkostninger forbundet med investeringer, herunder straksafskrivninger af småanskaffelser/-aktiver, da der ikke er bestemmelser i varmeforsyningsloven eller afskrivningsbekendtgørelsen om, at anlæg med en anskaffelsessum under en bestemt beløbsgrænse kan straksafskrives i idriftsættelsesåret Afskrivningerne er beregnet i overensstemmelse med reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen, herunder at grundlaget for afskrivningerne er anlægssummen, jf. bekendtgørelsens 3, samt at afskrivningerne stemmer overens med de budgetterede afskrivninger, medmindre forskellen skyldes ændringer i grundlaget for afskrivningerne i årets løb Henlæggelser til nyinvesteringer er foretaget i overensstemmelse med reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen, samt at henlæggelserne stemmer overens med de budgetterede henlæggelser og den anmeldte investerings- og henlæggelsesplan, medmindre forskellen skyldes ændringer i grundlaget for henlæggelserne i årets løb Henlæggelser til nyinvesteringer er tilbageført, såfremt investeringen er udskudt eller annulleret, eller udgør mindre end den forventede anlægssum og det kan konstateres, at der samlet er henlagt mere end de maksimalt tilladte 75 %Tab på debitorer kun er indregnet i det omfang, at tabet er realiseret Forrentning af indskudskapital kun er indregnet i det omfang, at Energitilsynet forudgående har tiltrådt dette nødvendige omkostninger skal dette resultere i et forbehold i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet omkostninger, der ikke er indregningsberettigede efter deres art eller resultatet af en eventuel omkostningsfordeling er åbenbar urimeligt (dvs. hvis omkostningen ikke direkte vedrører anlægget/virksomheden og ikke er afholdt af dette/denne, eller ikke vedrører ydelsen efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1), hvis henlæggelserne ikke er øremærkede til konkrete nyinvesteringer, hvis der er indregnet ikke-godkendt forrentning af indskudskapital eller hvis der er indregnet hensættelser til tab på debitorer. 5. Over-/underdækning Overdækning-/underdækning ultimo året før stemmer overens med priseftervisningen fra året før, medmindre der foreligger aftale med Energitilsynet om afvikling af denne, eller anlægget/virksomheden helt eller delvist har tilbagebetalt en overdækning bagudrettet til varmeaftagerne som et engangsbeløb Tidligere års over-/underdækning som endnu ikke er tilbageført/opkrævet, er i overensstemmelse med afviklingsaftale med Energitilsynet, dvs. i tilfælde af, at Energitilsynet har tiltrådt, at en uforholdsmæssig stor over-/underdækning kan afvikles over flere år En eventuel bagudrettet tilbagebetaling af overdækning er foretaget i henhold til Vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning (VEJ nr af 1. juni 2009), herunder at omkostningerne forbundet hermed er fragået i overdækningen Over-/underdækningen fra det foregående år er tilbageført til, henholdsvis er opkrævet hos, varmeaftagerne, dvs. at der i anlæggets/virksomhedens budget er indregnet et beløb, som udgør den forventede over-/underdækning ultimo året (inden budgetåret) 3

4 over-/underdækninger skal dette resultere i et forbehold i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægget/virksomheden har undladt at indregne en over-/underdækning i budget eller priseftervisning. 6. Anlæg Anlægssaldo primo stemmer til anlægssaldo ultimo i det foregående år Anlæg der er idriftsat i året er aktiveret, herunder småanskaffelser/-aktiver Tilgange er beregnet i overensstemmelse med 3 i afskrivningsbekendtgørelsen Henlæggelser er anvendt til formålet og ikke er overført til andre investeringer, herunder at modregning i anlægssum er sket med de henlæggelser, der er foretaget til den idriftsatte investering Afskrivninger er beregnet i overensstemmelse med reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen Engangsbetalinger, dvs. investerings- og tilslutningsbidrag og andre engangsbetalinger er modregnet i anlægssummen, medmindre engangsbidragene i stedet er indtægtsført Anlægsværdier, såfremt anlægget/virksomheden har deltaget i en fusion eller har overtaget et andet anlæg/en anden virksomhed, er opgjort som summen af de varmeprismæssigt nedskrevne værdier anlægskonto skal dette resultere i et forbehold i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægssummen ikke svarer til anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen, eller hvis der er sket værdiregulering i form af op- eller nedskrivninger. 7. Kapitaloplysninger Indskudskapitalen er afstemt til enten: o Vedtægterne, eller o Egenkapital i årsregnskabet fra 1981 korrigeret for eventuelle bevægelser efterfølgende i form af nye indskud fra ejerne eller udlodninger kapitaloplysninger skal dette resultere i et forbehold i revisionspåtegningen. 8. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser ikke er indregnet, herunder hensættelser til tab (fx debitorer, retssager) Såfremt revisor identificerer væsentlige hensatte forpligtelser i anlæggets/virksomhedens priseftervisning skal dette resultere i et forbehold i revisors erklæring. 4

5 9. Produktionsomkostninger Dette punkt i revisionsinstruksen er alene relevant, såfremt anlægget/virksomheden er omfattet af anmeldelsesbekendtgørelsens 5 om anmeldelse af produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft. I henhold til denne bestemmelse skal centrale kraftvarmeanlæg anmelde varmeproduktionsomkostninger, såfremt varmeleverancen fra anlægget udgør TJ eller derover. Oplysningerne vedrørende produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft er afgivet i overensstemmelse med Energitilsynets vejledning om indberetning af produktionsomkostninger til fastsættelse af prisloft Priser i leveringsaftaler er fremsendt pr. mail til Energitilsynet, såfremt anlægget/virksomheden ikke har afgivet oplysninger om produktionsomkostninger i ENergiAnmeldelse Online (ENAO) anmeldelse af produktionsomkostninger til Energitilsynet skal dette resultere i en supplerende oplysning i revisors erklæring. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, hvis anlægget/virksomheden har undladt at anmelde. 5

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport 2012/13

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport 2012/13 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu Dagsorden for generalforsamling Den 27/6 2013

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2012/13 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere