Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012"

Transkript

1 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger blev oprindeligt drevet som en afdeling i kommunen, det vil sige, at bogføringen alene bestod i registrering af likvide ind- og udbetalinger på én konto (en mellemregning). Da det alene var pengestrømme, der blev registreret, svarede det til et rent kasseregnskab. Kommune mellemregning Varmeforsyning (afdelingsregnskab) Mange kommuner vælger imidlertid at omdanne den kommunale varmeforsyningsvirksomhed til et aktieselskab. Udskillelsen stiller forskellige krav til bogføringen, således at både varmeforsyningsloven og de selskabsretlige bestemmelser overholdes. Hvordan omdannelsen skal foretages for at opfylde disse krav, vil blive nærmere beskrevet i slutningen af denne artikel. Så længe varmeforsyningen er en afdeling i kommunen vil registreringerne på mellemregningen mellem en kommune og fjernvarmeforsyningen i sin rene form kun bestå af følgende fire betalinger: Investering i anlæg (føres som omkostning straks eventuel finansiering/gældsoptagelse registreres alene i kommunens regnskab og ikke på mellemregningen) Betaling af omkostninger til forsyningens drift (igen registreres kreditorposter kun i kommunen og omkostningen optræder først på mellemregningen ved betalingen) Indbetalinger fra forbrugerne (debitorer optræder igen kun hos kommunen) Forrentning af den kommunale mellemregning (tilskrives månedsvis eller årsvis) Saldoen på mellemregningen udgør således de omkostninger og investeringer, der endnu ikke er dækket af indbetalinger fra forbrugerne. Saldoen på mellemregningen vil i de fleste tilfælde svare til den del af anlægsinvesteringen, som ikke er opkrævet hos forbrugerne, dvs. den del af anlægssaldoen der endnu ikke er indregnet i priserne via afskrivninger. Hvis der er indbetalt mere fra forbrugerne, end der er betalt til omkostninger (inklusive forrentningen af mellemregningen) og investeringerne i anlæg, repræsenterer mellemregningen en overdækning, som skal tilbagebetales til forbrugerne. Fra fjernvarmeforsyningens synspunkt er mellemregningen således en gæld (til forbrugerne), som modsvares af et tilgodehavende hos kommunen (mellemregningen). Disse forhold er illustreret via eksempel 1 - status ved reguleringens ikrafttræden 1. marts 1981, hvor mellemregningen (gæld til kommunen) svarer til den uafskrevne del af anlægget. Jess Møller Carlsen 1/ kl. 10:33:53

2 Eksempel 1 status ved reguleringens ikrafttræden 1. marts 1981 Anlægsinvestering (endnu ikke afskrevet del) 155 Hvis kommunen har valgt at registrere debitorer og kreditorer på mellemregningen vil det ikke påvirke saldoen på mellemregningen, da posteringerne vil modsvares af henholdsvis forøgede forbruger-opkrævninger og forøgede omkostninger. Hvis fjernvarmeforsyningen ønsker at opdele mellemregningens poster i et egentligt regnskab med indtægter, omkostninger, aktiver og gæld vil det selvfølgelig være en fordel, at debitorer og kreditorer er ført på mellemregningen, selvom saldoen ikke påvirkes. Det vil være nødvendigt at foretage denne registrering for at kunne udarbejde en korrekt priseftervisning, hvor alle omkostninger og indtægter registreres. Når mellemregningen også opdeles i debitorer (opkrævet men ikke indbetalt varmebidrag) og kreditorer (godkendte omkostninger, som endnu ikke er betalt) vil anlægssaldoen blive påvirket som vist i eksemplerne 2 til 4 status med debitorer og kreditorer nedenfor. Eksempel 2 status med debitorer Anlægsinvestering (endnu ikke afskrevet del) 120 Aktiver i alt 155 Når ikke-indbetalte varmebidrag skal registreres som debitorer, svarer det til større indtægter, der registreres som ekstra afskrivninger og dermed reducerer anlægssaldoen. Eksempel 3 status med kreditorer Anlægsinvestering (endnu ikke afskrevet del) 175 Passiver i alt 175 Jess Møller Carlsen 2/ kl. 10:33:53

3 Når de ikke betalte omkostninger registreres som kreditorer, skal de ekstra omkostninger indgå i det opkrævede varmebidrag. Afskrivningernes andel i varmebidraget bliver tilsvarende reduceret, så den uafskrevne anlægssaldo vokser med samme beløb. Jess Møller Carlsen 3/ kl. 10:33:53

4 Eksempel 4 status med debitorer og kreditorer Anlægsinvestering (endnu ikke afskrevet del) 140 Aktiver i alt 175 Passiver i alt 175 Endelig vises i eksempel 4 virkningen af at debitorer og kreditorer indregnes samtidigt. Bemærk at mellemregningen på intet tidspunkt påvirkes, når debitorer og kreditorer indregnes i status. Løsningen ved reguleringens indførelse i 1981 (opgørelse af indskudskapital) Ved Varmeforsyningslovens (VFL) ikrafttræden 1. marts 1981 var problemet med de kommunale fjernvarmeforsyninger også aktuelt. Gas- og Varmeprisudvalget besluttede, at de kommunale fjernvarmeforsyninger kunne opgøre anlægssaldoen til indeståendet på mellemregningen. Begrundelsen var, som ovenfor beskrevet, at saldoen repræsenterede de investeringer, der endnu ikke var opkrævet hos forbrugerne. Beslutningen nævner ikke den mulighed at mellemregningen ikke er en gæld til kommunen (set fra forsyningens synspunkt), men i stedet er et indestående (et aktiv igen set fra forsyningens synspunkt). Det må dog følge af VFL s regler, at et sådant indestående (tilgodehavende hos kommunen) vil skulle tilbagebetales til forbrugerne som overdækning. Den registrerede mellemregning pr. 1. marts 1981 svarer samtidig til indskudskapitalen. Åbningsstatus for fjernvarmeforsyningen pr. 1. marts 1981 udgøres således af et aktiv i form af den uafskrevne anlægssaldo (svarende til mellemregningen) og en gæld i form af indskudskapitalen (gæld til kommunen) af samme størrelse. Der henvises til eksempel 1 i starten af artiklen. Opgørelse af anlægssaldo (beregning af underdækning overdækning) Energitilsynets beslutning,om at anlægssaldoen svarer til gælden på mellemregningen, forudsætter at afskrivningerne på anlægssaldoen før opgørelsestidspunktet er beregnet, så der ikke opstår hverken over- eller underdækning. Det er en rimelig forudsætning, at de afskrivninger, der er indregnet i varmepriserne, samlet set er beregnet, så der ikke opstår hverken over- eller underdækning. Når Jess Møller Carlsen 4/ kl. 10:33:53

5 fjernvarmeforsyningen har mulighed for efterfølgende at tilpasse afskrivningerne, vil det kunne gøres, så over- og underdækninger undgås. Anlægssaldoen svarer samtidig til de likvider, som kommunen har lagt ud for forsyningen (investeret i anlæg, der endnu ikke er opkrævet hos forbrugerne). Når mellemregningen er et passiv (gæld til kommunen), set fra fjernvarmeforsyningens side, er der således tale om en endnu ikke opkrævet (afskrevet) restværdi af anlægssaldoen. Set fra kommunens side er der tale om, at man har lagt penge ud for forsyningen, altså har indskudt kapital på opgørelsestidspunktet (i 1981). Opgørelse af indskudskapital Indskudskapitalen vil, som det er beskrevet ovenfor, svare til gælden på mellemregningen. Når kommunen efterfølgende investerer i nye anlæg, uden at opkræve beløbet fuldt ud hos forbrugerne, vil mellemregningen blive forøget. I takt med at investeringen afskrives over varmeprisen vil mellemregningen også blive reduceret. Grundlaget for at opgøre indskudskapitalen vil variere med saldoen på mellemregningen. Hvis der er opkrævet for meget hos forbrugerne (overdækning) vil kommunen ikke have nogen indskudskapital, men i stedet have en gæld til forsyningen. Der henvises igen til eksempel 1 i starten af artiklen. Det skal understreges, at opgørelsen af indskudskapitalen svarende til den kommunale mellemregning ikke medfører, at den beregnede indskudskapital kan forrentes samtidig med en forrentning af den kommunale mellemregning. Forrentning af indskudskapitalen kan først finde sted, når den kommunale mellemregning er afløst af en selskabsretslig aktie-/egenkapital ved en selskabsgørelse af den kommunale forsyning. Regnskabsmæssige reguleringer selvstændig bogføring af varmeregnskabet Som første skridt mod en selskabsgørelse af forsyningen, kan kommunen gennemføre en regnskabsmæssig udskillelse. Første del af denne udskillelse vil være at registrere debitorer og kreditorer, som beskrevet ovenfor og illustreret i eksempel 2 4 ovenfor. Det vil være nødvendigt at foretage denne registrering for at kunne udarbejde en korrekt priseftervisning, hvor alle omkostninger og indtægter registreres. Næste del vil være at konvertere mellemregningen helt eller delvist til bank-/prioritetsgæld (ved overdragelse af prioritetsgæld eller bankgæld). Konverteringen skal ske således at mellemregningen fortsat er en post under passiverne (gældssiden), dvs. en ægte indskudskapital. Når mellemregningen optræder under passiverne (gældssiden), kan der således ved konverteringen kun indskydes (netto-)prioritetsgæld svarende til et mindre beløb end mellemregningsbeløbet. På denne måde bevares mellemregningen ovre på gældssiden. Jess Møller Carlsen 5/ kl. 10:33:53

6 Konverteringen af mellemregningen er illustreret i eksempel 5 konvertering af mellemregning nedenfor. Eksempel 5 konvertering af mellemregning Anlægsinvestering (endnu ikke afskrevet del) 140 Aktiver i alt 175 Prioritets- eller bankgæld 50 Mellemregning ( indskudskapital ) 105 Passiver i alt 175 Bemærk at alene mellemregningen påvirkes ved konverteringen. Når denne regnskabsmæssige udskillelse er gennemført vil registreringerne (bogføringen) svare til indholdet af priseftervisningen. Saldoen på mellemregningen er nu låst fast og svarer til den fremtidige indskudskapital. Regnskabsmæssige reguleringer i forbindelse med selskabsstiftelsen Når forsyningen er regnskabsmæssigt udskilt, mangler der kun de regnskabsmæssige reguleringer, som ikke kan føres i priseftervisningen, før selskabsstiftelsen kan foretages. Det kan forekomme, at der opstår et behov for at skyde yderligere likvider ind i det nye selskab i forbindelse med stiftelsen. Hvis det sker, vil indskudskapitalen (opgjort efter VFL s regler) skulle reguleres tilsvarende. De poster, der mangler før selskabsstiftelsen kan gennemføres, er f.eks. følgende: o Opskrivning af anlægsaktiverne til handelsværdi i forbindelse med indskud af forsyningen i et selskab (selskabsgørelse). Opskrivningsbeløbene skal tillægges mellemregningen. o Registrering af hensættelser (gældsposter som er usikre med hensyn til beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt). Det kan være udskudt skat eller pensionsforpligtelser. Beløbene skal modregnes i mellemregningen. o Konvertering af mellemregningen til egenkapital, bestående af selskabskapital samt et eventuel overkursbeløb. Jess Møller Carlsen 6/ kl. 10:33:53

7 Det skal understreges at disse reguleringer til mellemregningen ikke påvirker priseftervisningens indskudskapital, der opgøres efter VFL s regler. Disse tre reguleringer (opskrivninger, hensættelser og udskillelse af aktiekapital) er indarbejdet i status-opgørelsen (åbningsbalancen) i eksempel 6 nedenfor. Eksempel 6 reguleringer ved selskabsstiftelsen Anlægsinvestering (inklusive opskrivning til handelsværdi) 210 Aktiver i alt 245 Prioritets- eller bankgæld 50 Hensættelse til udskudt skat 20 Selskabskapital/evt. overkurs (efter selskabslovgivningen) 155 Passiver i alt 245 Eksemplet tager udgangspunkt i den status, der fremgår af eksempel 5. Afstemning mellem priseftervisningens og regnskabets (åbningsbalancens) statusposter Eventuelle likvide ind- eller udbetalinger, der sker i forbindelse med etableringen af selskabets aktie-/egenkapital, skal også registreres i priseftervisningen, så indskudskapitalen reguleres med de samme poster (modposten til de likvide bevægelser). I eksempel 6 er der ikke foretaget likvide ind- eller udbetalinger i forbindelse med etableringen af selskabets egenkapital (selskabskapital samt et eventuel overkursbeløb). De to øvrige reguleringer (hensættelserne og forskellen i/opskrivningen af anlægssaldo) vil udgøre forskellen mellem selskabets egenkapital og priseftervisningens indskudskapital. I de efterfølgende år vil denne forskel skulle reguleres med ændringen i hensættelserne (til udskudt skat) og forskellen mellem årsregnskabets og priseftervisningens afskrivninger. Disse beløb vil også udgøre forskellen mellem regnskabets resultat (over- eller underskud) og priseftervisningens over- eller underdækning. Afslutning Jeg håber, at artiklen anviser, hvordan selskabsgørelsen skal behandles, så VFL s prisbestemmelser efterleves - også efter udskillelsen. Jeg vil i en senere artikel beskrive, hvordan udfordringerne - ikke problemerne - med flere varmeforsyninger i samme selskab bør håndteres. Jess Møller Carlsen 7/ kl. 10:33:53

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere