FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber"

Transkript

1 FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

2 FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen kan bestilles via mail eller afhentes hos: Energitilsynet Nyropsgade København V tlf.: mail: Publikationen kan hentes som pdf på: ISBN trykt publikation ISBN elektronisk publikation Layout: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tryk: Kailow Billedmateriale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Oplag: 1000 stk Udgivet: Oktober 2010 Håndbogen er udarbejdet af Energitilsynet

3 FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

4 Indhold 6 Forord Kapitel 1 9 Varmeforsyningslovens prisregulering 11 Varmeforsyningslovens prisregulering 12 Nødvendige omkostninger 12 Energitilsynets tilsyn Kapitel 2 15 Prisanmeldelser 17 Generelt om anmeldelser 17 Anmeldelsesskemaer 18 Hvad skal anmeldes 18 Anmeldelse af budget og varmepris 18 Varmepriserne skal senest anmeldes, når priserne træder i kraft 20 Varsling af ændringer 20 Anmeld altid budgettet 21 Indtægter og omkostninger i budgettet 22 Anmeldelse af priseftervisning 22 Hvad er en priseftervisning 23 Varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven 25 Priseftervisning og skatteregnskab Kapitel 3 29 Overdækning/underdækning 31 Generelt om over-/underdækning 32 Sidste års over-/underdækning 33 Overdækninger og overskudsdispositioner 35 Store prisudsving 37 Opkrævning af underdækning

5 Kapitel 4 39 Afskrivninger og henlæggelser 41 Generelt om afskrivninger og henlæggelser 42 Investering eller driftsomkostning 43 Henlæggelser 44 Henlæggelsesplan 46 Der kan ikke hensættes 47 Afskrivninger 47 Afskrivninger i budget og priseftervisning 50 Småaktiver kan ikke straksafskrives 50 Købesummen for grund afskrives 50 Tilslutningsbidrag fratrækkes anlægssummen 51 Anlægssummen kan ikke opskrives 51 Afdrag på lån Kapitel 5 53 Indskudskapital 55 Generelt om indskudskapital 56 Forrentning af indskudskapital 56 Henlæggelser og tilslutningsbidrag må ikke tillægges indskudskapitalen 58 Ordliste

6 Forord Ledelsen i en varmevirksomhed har ansvaret for, at virksomhedens priser er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. Med denne håndbog håber vi at gøre det nemmere for ledelsen at leve op til det ansvar. Gennem vores regnskabssager kan vi se, at mange varmevirksomheder med fordel kan fokusere mere på reglerne. Det gælder især reglerne om anmeldelse, om behandling af over-/underdækninger, om afskrivninger/henlæggelser og endelig om håndtering af indskudskapital. Det er derfor disse fire emner, håndbogen fokuserer på. Håndbogen indledes med en kort beskrivelse af varmeforsyningslovens regulering og Energitilsynets tilsynsopgave på varmeområdet. Herefter behandler håndbogen de fire emner i individuelle kapitler. Håndbogen er ikke et juridisk dokument. Derfor er der kun få paragrafhenvisninger. Vi har i stedet forsøgt at forklare reglerne på en mere ligefrem måde. Primært er bogen tænkt til dem, der skal godkende varmeregnskaberne, f.eks. direktion og bestyrelsesmedlemmer. Med udgangspunkt i den kan de stille relevante spørgsmål, når der skal godkendes budget og varmepris og senere, når prisen skal eftervises. Bogen er derimod ikke tænkt som en detaljeret gennemgang af udarbejdelsen af en priseftervisning, da denne viden kan fås på egentlige undervisningshold og i vejledningen til anmeldelsesbekendtgørelsen. Hensigten er snarere at sikre, at ledelsen har et overskueligt værktøj til at opnå den overordnede forståelse for prisreglerne i varmeforsyningsloven Alle andre, som er interesseret i emnet, kan dog også få nytte af bogen. Det kan være andelshavere før en generalforsamling, varmeaftagere og det administrative personale.

7 Håndbogen er ikke skrevet med særlig fokus på regnskabskyndige. Men det er da vores håb, at nogle regnskabsfolk også kan få glæde af håndbogen. Erfaringerne fra vores sagsbehandling viser, at selv om revisorer er uddannet i regnskab, så volder et varmeregnskab alligevel ofte problemer. Varmeforsyningslovens regler adskiller sig på væsentlige punkter fra årsregnskabslovens regler. Bagerst i håndbogen er en ordliste, som definerer eller forklarer de ord, der anvendes. Yderligere information om de emner, som håndbogen behandler, samt om andre emner inden for Energitilsynets område, kan fås på tilsynets hjemmeside God fornøjelse Kamma Holm Jonassen Kontorchef Energicenter Varme Energitilsynets sekretariat

8 Varmeforsyningslovens prisregulering 8

9 Varmeforsyningslovens prisregulering Kapitel 1 Varmeforsyningslovens prisregulering 11 Varmeforsyningslovens prisregulering 12 Nødvendige omkostninger 12 Energitilsynets tilsyn 9

10 Varmeforsyningslovens prisregulering 10

11 Varmeforsyningslovens prisregulering Varmeforsyningslovens prisregulering Varmeforsyningsvirksomheder er non-profit virksomheder. Det skyldes, at de ikke må tjene penge dvs. indtægter og omkostninger skal balancere. Desuden bestemmer prisreguleringen, at det kun er nødvendige omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. Deri ligger et vist krav om, at virksomhederne skal være økonomisk effektive. Reguleringen kan også samlet beskrives som udtryk for varmeforsyningslovens omkostningseffektive hvile-i-sig-selv-princip. Når ledelsen i en varmevirksomhed skal fastsætte næste års varmepriser vurderer den, hvilke omkostninger virksomheden forventer. Derfor dannes varmeprisen på grundlag af virksomhedens budget over det kommende års omkostninger. Budgettet bliver dermed virksomhedens forklaring på årets varmepris. At budgettet virker som forklaring på varmeprisen, sikrer den gennemsigtighed, som er afgørende for tilsynet med varmeprisen. 11

12 Varmeforsyningslovens prisregulering Nødvendige omkostninger Princippet om nødvendige omkostninger betyder, at varmevirksomhederne skal vise, at de driver varmevirksomheden omkostningseffektivt. Omkostningseffektivitet betyder, at varmevirksomhederne producerer og distribuerer fjernvarmen sådan, at fjernvarmeforbrugerne skal betale så lidt som muligt for en sikker og stabil fjernvarme. Produktion og distribution skal naturligvis ske inden for de rammer og muligheder varmevirksomheden har og varmeforsyningsloven giver. Energitilsynet fører dels af egen drift, dels på baggrund af henvendelser tilsyn med, om omkostningerne efter deres art er nødvendige, så varmepriserne ikke bliver for høje. Energitilsynet kan også vurdere omkostningsniveauet, men det sker kun, hvis der er særlige forhold, der foranlediger en sådan undersøgelse. Energitilsynets tilsyn Energitilsynet fører tilsyn med varmevirksomhedernes varmepriser på baggrund af lovens prisbestemmelser. Energitilsynet kan efter loven gribe ind, hvis varmevirksomheders priser eller betingelser er urimelige eller i strid med lovens bestemmelser om omkostningsbestemte priser. Energitilsynet modtager varmevirksomhedernes anmeldte budgetter og tilhørende varmepriser og priseftervisninger. Energitilsynet offentliggør fjernvarmepriserne for de enkelte varmevirksomheder på baggrund af oplysninger om priser og leveringsbetingelser, som varmevirksomhederne sender ind. Oplysningerne bruges også, når Energitilsynet på baggrund af en henvendelse eller andet iværksætter en sagsbehandling over for en varmevirksomhed. Energitilsynet fører løbende tilsyn med varmevirksomheders regnskabsforhold som led i det offentligretlige tilsyn med varmeforsyningerne. 12

13 Varmeforsyningslovens prisregulering På baggrund af det store antal virksomheder, der er undergivet Energitilsynets tilsyn på varmeområdet, er opgaven tilrettelagt med an-vendelse af forskellige tiltag. For så vidt angår tilsynet med priser og leveringsbetingelser, har tilsynet peget på nedenstående tre elementer som en model for det fremtidige tilsyn med dette område. Modellens anvendelse forudsætter en lovændring som i september 2010 endnu ikke er vedtaget. Varmevirksomhedens egen revisor skal afgive revisorerklæring på virksomhedens årlige anmeldelse af regnskabsoplysninger efter varmeforsyningsloven. En ekstern revisor skal evaluere virksomhedens regnskabsaflæggelse hvert tredje år. Energitilsynets sekretariat foretager hvert år en stikprøve med fuld gennemgang af regnskabsoplysningerne. Denne tilrettelæggelse af tilsynsopgaven er fastlagt med henblik på at løfte opgaven sagligt med en effektiv ressourceanvendelse. Energitilsynet varetager også andre opgaver. Blandt andet fører det tilsyn med varmevirksomhedernes priser og leveringsbetingelser. Det gælder f.eks. godkendelse af en rimelig forrentning af indskudskapitalen, udmeldelse af prislofter mv. 13

14 Prisanmeldelser Husk Anmeld budget og pris samtidig senest når prisen træder i kraft og før budgetåret begynder At varmeprisen dannes af budgettets omkostninger At budget og faktiske omkostninger sammenholdes i forbindelse med priseftervisningen At priseftervisningen opgøres efter varmeforsyningsloven At priseftervisningen er ledelsens kontrol af, at hvile-i-sig-selv-princippet er overholdt 14

15 Prisanmeldelser Kapitel 2 Prisanmeldelser 17 Generelt om anmeldelser 17 Anmeldelsesskemaer 18 Hvad skal anmeldes 18 Anmeldelse af budget og varmepris 18 Varmepriserne skal senest anmeldes, når priserne træder i kraft 20 Varsling af ændringer 20 Anmeld altid budgettet 21 Indtægter og omkostninger i budgettet 22 Anmeldelse af priseftervisning 22 Hvad er en priseftervisning 23 Varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven 25 Priseftervisning og skatteregnskab 15

16 Prisanmeldelser

17 Prisanmeldelser Generelt om anmeldelser Efter varmeforsyningsloven skal priser for levering af fjernvarme anmeldes til Energitilsynet. Det vil sige, at prisen skal sendes ind sammen med det grundlag, som prisen er fastsat på. Som grundlag for prisfastsættelsen skal som minimum være et budget, og hvis der i budgettet er sat omkostninger til henlæggelser en investerings- og henlæggelsesplan. Inden for varmeforsyningslovens område sker prisfastsættelse ud fra de nødvendige omkostninger efter det såkaldte hvile-i-sig-selv - princip. Det vil sige, at varmevirksomheder ikke hos forbrugerne må opkræve mere end det, der dækker den konkrete virksomheds nødvendige omkostninger. Fremgangsmåden er beskrevet i Vejledning til anmeldelse af budgetog priseftervisning fra juni Vejledningen kan hentes på Energitilsynets hjemmeside Anmeldelsesskemaer Anmeldelse kan ske både ved manuelt at udfylde anmeldelsesskemaerne og ved at bruge den elektroniske adgang Forsyningsdata-Online FDO. Du kan få adgang med digital signatur via Energitilsynets hjemmeside og via https://fdo.ks.dk De elektroniske skemaer er indrettet, så færrest mulige fejl opstår. Giver udfyldningen problemer, kan det være fordi, der er ved at ske en forkert indberetning. Derfor anbefaler vi, at FDO bruges til anmeldelser. 17

18 Prisanmeldelser Hvad skal anmeldes Anmeldelse skal ske af både budget, priser og regnskabsoplysninger. Det vil også sige den eftervisning, der dokumenterer, hvordan budgetterede omkostninger og faktiske omkostninger har stemt overens. Sammen med budget, priser mv. skal grundlaget for disse dokumenter også anmeldes. Det vil f.eks. være vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser for varmelevering, takstblad, særlige aftaler om prisfastsættelse mv. Først vil budget og prisanmeldelse blive gennemgået derefter anmeldelse af priseftervisningen. Anmeldelse af budget og varmepris Varmepriserne skal senest anmeldes, når priserne træder i kraft Prisen for varme er først gyldig, når den er anmeldt til Energitilsynet. I sekretariatet kan vi se, at der er behov for fokus på dette, da mange varmevirksomheder anmelder for sent. Dvs. varmevirksomheden sender anmeldelse af priserne ind, efter varmevirksomheden er begyndt at opkræve de nye priser. Da priserne først er gyldige, når de er anmeldt til Energitilsynet, betyder det, at varmevirksomheden opkræver ugyldige priser. Besluttes prisændringen lang tid før, den skal træde i kraft, skal den senest anmeldes en måned efter, de er besluttet. Mens Energitilsynet tager sig af de mere generelle forhold behandles klager over varmevirksomhedens konkrete pris af Ankenævnet på Energiområdet. Oplysninger herom kan findes på 18

19 Prisanmeldelser Bliver der klaget over de nye priser, kan konsekvensen, i tilfælde hvor den nye pris ikke er anmeldt, være, at virksomheden må tilbageføre forskellen mellem den gamle og den nye pris til forbrugerne forudsat at den nye pris er højere end den gamle. Dermed får varmevirksomheden ikke fuld dækning for sine omkostninger. Selvom den underdækning, der opstår som følge heraf, formentlig kan indregnes i det kommende år, er der ingen grund til dette besvær, når problemet let kan løses. Varmevirksomhederne skal blot sørge for at udarbejde budget og prisblad før det tidspunkt, hvor den nye pris gerne skal gælde. Når nogle varmevirksomheder venter, kan det skyldes, at de først vil have sidste års resultat, så de kan indregne en eventuel over- eller underdækning i kommende års priser. Det problem kan imidlertid løses ved, at varmevirksomheden budgetter med den forventede overeller underdækning. Varmevirksomhederne bør løbende gennem året holde øje med budget og faktiske omkostninger og bør derfor have en god vurdering af, om der vil være en over- eller underdækning og kunne give et skøn over dennes størrelse. Når den faktiske størrelse senere kendes, kan den indgå i årets løbende regnskab over faktiske omkostninger/ indtægter og dermed indgå senere i årets afsluttende eftervisning. Ændrer det gældende budgets forudsætninger sig væsentligt, kan der også undervejs i perioden anmeldes et nyt budget og nye priser. 19

20 Prisanmeldelser Varsling af ændringer i pris og leveringsforhold Skal varmeprisen ændres mere end, hvad der kan betragtes som mindre justeringer, skal reglerne om varsling af forbrugerne iagttages. Hvornår det er relevant at varsle, skal ses i sammenhæng med virksomhedens varmepris, da en årlig stigning på f.eks. 500 kr. hos den enkelte forbruger kan være væsentlig, hvis varmeprisen i forvejen er høj. Andre forhold kan også spille ind ved vurderingen har varmevirksomheden stort set haft uændrede varmepriser over en lang periode, kan en ændring være mere uforudset end hos en varmevirksomhed, der løbende har mindre udsving i prisstrukturen. Om en ændring er væsentlig, er derfor en konkret vurdering, varmevirksomheden må fortage på baggrund af virksomhedens forhold. Hvis ændringen af varmeprisen må betragtes som væsentlig, har Energitilsynet vurderet, at ændringen først kan træde i kraft efter forbrugerne er varslet med minimum 3 mdr. Efter varmeforsyningsloven indebærer det, at en pris, som er anmeldt, er gyldig efter loven, men ikke kan opkræves hos fjernvarmeforbrugerne før varslingsperiodens ophør. I andre situationer om bl.a. ændring af særlige vilkår for leveringsaftalen og af anvendt betalingsgrundlag har Ankenævnet på Energiområdet vurderet, at ændringen kan foretages efter anvendelse af en varslingsfrist med samme længde som kundens opsigelsesvarsel. Anmeld altid budgettet Vi oplever ofte, at varmevirksomhederne anmelder varmepriserne og sender dem ind til os, men ikke sender budgettet med. Når prisen skal dannes af budgettet, kan vi ikke se, om prisen er korrekt uden samtidig at se budgettet. Derfor skal budget og pris anmeldes samtidig. 20

21 Prisanmeldelser Indtægter og omkostninger i budgettet I nogle tilfælde indsender varmevirksomheden et budget, hvor omkostningerne er omhyggeligt opgjort, mens varmeprisen og dermed indtægterne er holdt uændret fra tidligere år. Da varmeprisen skal afspejle de nødvendige omkostninger, kan et tilfælde som ovenstående enten skyldes, at omkostningerne fra år til år er ændret, uden at det har påvirket summen og dermed prisen, eller at varmevirksomheden fastholder varmeprisen, selvom omkostningerne er faldet eller steget. Er omkostningerne samlet faldet og opretholdes varmeprisen på trods heraf, budgetteres med en overdækning, hvilket er i strid med lovens prisbestemmelse om, at kun nødvendige omkostninger må indregnes. Hvis omkostningerne stiger, men prisen fastholdes, vil det betyde, at varmevirksomheden ikke opkræver tilstrækkelig med penge til at betale omkostningerne. Varmeforsyningsloven er en maksimalprislov, og det er derfor ikke i strid med loven at opkræve for lave priser. Indgår varmevirksomhederne derfor privatretlige aftaler med forbrugerne til priser, der ikke dækker de nødvendige omkostninger, kan differencen ikke senere indregnes. Er der derimod ikke indgået aftaler, men blot anmeldt priser til Energitilsynet, der ikke dækker de nødvendige omkostninger, kan differencen indregnes som en opstået underdækning. Imidlertid er det et væsentligt princip, at det er de forbrugere, der har brugt varmen, der også i videst mulig omfang bør betale omkostningerne herved. Derfor bør underdækninger indregnes i det førstkommende varmeår. Hvis omkostningsposternes størrelser er ændret men omkostningssummen den samme, vil varmeprisen være uændret i den situation vil det være fornuftigt at lade anmeldelsen følge med en bemærkning om, at prisen fastholdes, da omkostningerne skønnes at give det samme indtægtsbehov, fordi ændringerne ophæver hinanden. 21

22 Prisanmeldelser Anmeldelse af priseftervisning Hvad er en priseftervisning En priseftervisning er virksomhedens dokumentation til Energitilsynet for, hvordan den anmeldte varmepris forholder sig til de faktiske omkostninger, varmevirksomheden har haft i løbet af året. Det er med andre ord virksomhedsledelsens kontrol af, at virksomheden har overholdt varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip. Skemaerne for budget og priseftervisning er grundlæggende ens, og posterne er de samme i begge skemaer, således at den budgetterede pris efterfølgende kan eftervises. Priseftervisningen indeholder yderligere en statusside (til afstemning) samt supplerende oplysninger (noter) til brug for kontrol af oplysningerne. Priseftervisningen skal fra og med det regnskabsår, der påbegyndes den 1. juni 2009 eller senere forsynes med revisorerklæring, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen 3, stk. 4, 9, stk. 2, og bekendtgørelsens bilag 4-5. Anmeldelsesbekendtgørelsen kan hentes på Energitilsynets hjemmeside 22

23 Prisanmeldelser År 0 År 1 År 2 Budgetlægning for år 1 inkl. foreløbigt regnskab for år 0 Anmeldelse af eftervisning af prisen for år 0 Budgetlægning for år 2 inkl. foreløbigt regnskab for år 1 Anmeldelse af eftervisning af prisen for år 1 Anmeldelse af pris og budget for år 1 Overvej fornyet pris og budget pga. endelig eftervisning Anmeldelse af pris og budget for år 2 Overvej fornyet pris og budget pga. endelig eftervisning År 3 Varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven Mange varmevirksomheder skal som minimum udarbejde to regnskaber nemlig et officielt årsregnskab og en priseftervisning efter varmeforsyningslovens regler. De to regnskaber behøver ikke være identiske og kan derfor udarbejdes, så de hver især overholder de respektive love. Det er ledelsens ansvar, at virksomhedens regnskaber overholder de relevante love. De priseftervisninger, vi modtager, er ofte identiske med det officielle årsregnskab. Det betyder f.eks., at priseftervisningerne ofte bruger afskrivningsbeløbene fra årsregnskabet uændret. 23

24 Prisanmeldelser Priseftervisningen kan godt tage udgangspunkt i årsregnskabet, men der er nogle forskelle mellem årsregnskabslovens regler og varmeforsyningslovens regler, der betyder, at en priseftervisning og et årsregnskab ikke ukritisk kan være identiske. For eksempel kan der være anvendt regnskabsprincipper i årsregnskabet, som ikke er tilladt efter varmeforsyningsloven. Som eksempel kan nævnes at årsregnskabsloven kræver, at der hensættes beløb, selv om en omkostning er usikker, mens der i varmeprisbudgettet og priseftervisningen ikke tillades indregning af sådanne beløb. Man skal i det hele taget være opmærksom på, at varmeforsyningsloven - ud over regler om afskrivninger og henlæggelser - ikke indeholder det sæt af regler om regnskabsprincipper, som årsregnskabsloven gør. Hvilke regnskabsprincipper, der kan finde anvendelse efter varmeforsyningsloven, afgør Energitilsynet efter en bedømmelse af, om det anvendte princip medfører urimelige virkninger. Til gengæld tillader varmeforsyningsloven i modsætning til årsregnskabsloven, at der kan henlægges. Henlæggelsesreglerne tillader, at der opkræves beløb fra forbrugerne til konkrete fremtidige investeringer, hvis der er udarbejdet en investerings- og henlæggelsesplan. Et andet eksempel kan være, at afskrivningerne typisk vil være anderledes opgjort efter varmeforsyningslovens regler end efter årsregnskabslovens regler. Da afskrivninger og henlæggelser kan indregnes i priserne, genererer posterne likviditet. Derfor vil afskrivninger og henlæggelser i budgetter og priseftervisninger efter varmeforsyningsloven normalt være beregnet ud fra et hensyn til virksomhedens likviditetsbehov, det vil sige således, at varmevirksomheden får opkrævet de nødvendige penge, så alle omkostninger og afdrag på lån kan betales. Afskrivningerne i årsregnskabet er derimod beregnet som udtryk for en værdiforringelse, og afskrivningsprocenten ligger normalt fast fra år til år. 24

25 Prisanmeldelser Som eksempel på denne forskel kan småaktiver efter årsregnskabsloven afskrives med det samme (straksafskrives), hvorimod aktiver - uanset størrelsen heraf - efter varmforsyningsloven som minimum skal afskrives over 5 år. Løsningen er, at afskrivningerne i budget og priseftervisning beregnes efter varmeforsyningslovens afskrivningsregler uafhængigt af årsregnskabet og i stedet primært ud fra et hensyn til virksomhedens likviditetsbehov, dvs. hvor mange penge der skal opkræves til betaling af afdrag. Endelig kan et yderligere eksempel på en forskel mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven nævnes. Efter årsregnskabsloven kan ejendomme værdiansættes til den offentlige vurdering, mens en bygnings værdi efter varmeforsyningsloven opgøres til kostpris fratrukket henlæggelser og afskrivninger. Priseftervisning og skatteregnskab Skattepligtige varmevirksomheder (kraftvarmeværker mv.) vil også skulle udarbejde et skatteregnskab (en selvangivelse), hvor den skattepligtige indkomst opgøres. Da der er forskel på opgørelser efter skattelovgivningen og efter varmeforsyningsloven, vil det for skattepligtige varmevirksomheder være nødvendigt at iagtage begge regelsæt, så konsekvenserne af de valg, der foretages, kendes på forhånd. Varmevirksomhederne bør i de enkelte situationer vurdere behovet for at inddrage revisorbistand. Dette afsnit er ikke tænkt som en fuldkommen gennemgang af de problemer, varmevirksomhederne kan møde mellem varmeforsyningsloven og skattelovgivningen. Afsnittet er alene tænkt til at påpege de forhold, hvor vi ser at det kan gå galt i relation til afskrivnings- og henlæggelsesreglerne. Der er således først og fremmest væsentligt, at skattepligtige varmevirksomheder ikke nødvendigvis skal føre et regnskab, der afspejler alle forhold, men derimod kan aflevere et skatteregnskab efter skattelovgivningen og en priseftervisning efter varmeforsyningsloven. 25

26 Prisanmeldelser På en gang kan virksomhedens skatteregnskab derfor godt vise et skattemæssigt overskud samtidig med, at priseftervisningen balancerer. Virksomheden er derfor nødt til at vurdere de regnskabsmæssige handlinger både efter skattelovgivningen og efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser. F.eks. vil de skattepligtige varmevirksomheder være nødt til at regulere for afskrivninger og henlæggelser i såvel skatteregnskabet som i budgettet efter varmeforsyningsloven. Reguleringen skal ske på budgettidspunktet. Baggrunden for at en regulering kan være nødvendig er, at hvis varmevirksomheden f.eks. har en højere afskrivningsprofil i varmeregnskabet, end der er likviditetsmæssige grunde til, og derfor opnår indtægter, der ikke modsvares af omkostninger, kan indtægten i skattemæssige sammenhænge blive betragtet som et skattepligtigt overskud. Om det er en ulempe for virksomhedens samlede skatteregnskab afhænger af skatteregnskabet i øvrigt. Uanset om tilslutningsbidragene fratrækkes anlægssummen eller indtægtsføres i priseftervisningen betragtes bidragene i skatteregnskabet som en indtægt. Hvis varmevirksomhedens skatteregnskab skal balancere det år tilslutningsbidragene modtages, skal indtægterne dette år være mindre. Det kan ske ved en reduktion i de afskrivninger varmevirksomheden ellers har planlagt. For varmeprisen kan en sådan økonomistyring imidlertid betyde udsving, så også i den situation må der tages stilling til, om det samlet vurderes at være hensigtsmæssigt. Hvis varmevirksomheden ønsker at anvende henlæggelsesreglerne i deres regnskab efter varmeforsyningsloven, vil det også være nødvendigt at regne på skatten i det enkelte år, før varmepriser og tilhørende budget besluttes. Det skyldes, at henlæggelser ikke er skattemæssige omkostninger, og modsvares henlæggelserne derfor ikke af andre omkostninger, vil virksomheden opnå en skattepligtig indtægt. 26

27 Prisanmeldelser Faktiske skattebetalinger, som varmevirksomheden skal betale til skattemyndighederne, vil alene kunne indregnes i budget og eftervisning, hvis varmevirksomheden har tilrettelagt sit skatteregnskab under hensyn til at opnå en omkostningseffektiv varmepris, og hvis skatteomkostningen ikke kunne undgås. Hermed menes for det første, at virksomheden bør handle som andre ansvarlige virksomheder og ikke påføre varmeprisen omkostninger, som i overensstemmelse med de gældende skatteregler vil kunne undgås. For det andet menes også, at da varmevirksomhederne er non-profit virksomheder og dermed ikke må opnå et overskud, burde der som udgangspunkt ikke være et grundlag at beskatte. Det forhold, at en non-profit virksomhed principielt ikke må opnå et overskud, kan imidlertid ikke opretholdes, når der ikke er tale om priseftervisningen efter varmeforsyningsloven, men i stedet om opgørelse efter skattelovgivningen. Det skyldes, at der er forskel på definitionen af omkostninger efter varmeforsyningsloven og skattelovgivningen. Et eksempel herpå kan f.eks. være, at en låneomkostning skattemæssigt kun delvist er en fradragsberettiget omkostning, mens det (inden for en rimelig størrelse) er en indregningsberettiget omkostning efter varmeforsyningsloven. Danner varmeomkostningerne derfor grundlag for det skattemæssige regnskab, kan definitionsforskellen i sig selv betyde, at priseftervisningen balancerer, mens skatteopgørelsen udviser et overskud. Energitilsynet godkender hverken budgetter eller priseftervisninger og derfor heller ikke de omkostninger, der indregnes. Det gælder også skatteomkostninger. Varmevirksomhederne kan derfor ikke søge Energitilsynet om godkendelse af indregning af skatteomkostninger. Er varmevirksomheden i tvivl om en konkret omkostning (herunder skatteomkostninger) kan virksomheden som i alle andre tvivlstilfælde rette henvendelse til Energitilsynets sekretariat med en konkret forespørgsel og få en tilkendegivelse af, hvordan spørgsmålet på det foreliggende grundlag vurderes. 27

28 Overdækning/underdækning 1. Husk At indlede budgettet med sidste års over- /underdækning. At overdækninger ikke må anvendes til overskudsdispositioner. At hverken budgettere med over- eller underdækning At over-/underdækninger skal indregnes i det kommende år. At længere indregningsperioder kan aftales skriftligt med Energitilsynet. At underdækninger aldrig kan opkræves med virkning for afsluttede varmeår. 28

29 Overdækning/underdækning Kapitel 3 Overdækning/underdækning 31 Generelt om over-/underdækning 32 Sidste års over-/underdækning 33 Overdækninger og overskudsdispositioner 35 Store prisudsving 37 Opkrævning af underdækning 29

30 Overdækning/underdækning 30

31 Overdækning/underdækning Generelt om over-/underdækning Fordi varmevirksomhederne er non-profit virksomheder, skal de, når varmeåret er gået, eftervise, at den opkrævede varmepris ikke har givet flere indtægter, end der har været omkostninger i årets løb. Da varmeprisen dannes ud fra budgettet, vil der som udgangspunkt altid være afvigelser mellem de skønnede omkostninger, som afspejles i budgettet og de faktisk afholdte omkostninger. Derfor vil varmevirksomhederne som hovedregel afslutte varmeåret med enten en underdækning hvis de faktiske omkostninger er større end oprindeligt budgetteret og dermed end indtægten eller en overdækning hvis de faktiske omkostninger er mindre end budgetteret og dermed mindre end årets indtægt. Når varmevirksomheden i det foreløbige regnskab konstaterer, at der er en over-/underdækning, skal denne indregnes i næste års varmepris. Dermed overholder varmevirksomheden lovens hvile-i-sig-selvprincip. 31

32 Overdækning/underdækning Sidste års over-/underdækning Hvis varmevirksomhederne beregner budgettets indtægtsside og dermed varmeprisen uden at tage hensyn til foregående års over- eller underdækningen, bliver den beregnede varmepris forkert. Når budgettets indtægtsside skal lægges, skal varmevirksomheden derfor huske, at de budgetterede indtægter skal være så meget højere eller så meget lavere end de budgetterede nødvendige omkostninger, at sidste års underdækning eller overdækning får budgettets omkostnings- og indtægtsside til at balancere. Da budgettet lægges før regnskabet for det foregående år er afsluttet, må varmevirksomheden på budgettidspunktet indsætte den over- eller underdækning, virksomheden forventer, regnskabet vil blive afsluttet med og dermed indregne over-/underdækningen i prisen. Nogle gange budgetterer varmevirksomhederne med en underdækning, dvs., at en underdækning fra tidligere år tages med i budgettet, uden at varmeprisen reguleres tilsvarende. Her er resultatet igen, at indtægterne bliver for små i forhold til omkostningerne. I den situation vokser underdækningen blot varmevirksomheden skubber underdækningen som en snebold foran sig. Det er ikke en holdbar løsning og desværre en situation, vi ofte ser. Løsningen er, at varmevirksomheden regulerer de budgetterede varmepriser, så de samlede indtægter kommer til at stemme med de samlede omkostninger. Ved indregning af underdækninger over en længere periode, vil budgettering med en underdækning i afviklingsperioden dog være en følge se mere herom under afsnittet Store prisudsving. 32

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Skovlund Varmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 14 45 49 18 Årsrapport 2014/15 (50. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Undervisningsnotat om emne 8:

Undervisningsnotat om emne 8: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnotat om emne 8: Regnskabsmæssig behandling af skat Valdemar Nygaard Indledning og historisk udvikling: Hvilke skatter har regnskabsmæssig betydning: Virksomheder

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014 Vedtægter 13. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshaverne 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5. Udtrædelsesvilkår 6. Generalforsamling

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere