FRØKÆRPARKEN en visionsplan for de grønne områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder"

Transkript

1 FRØKÆRPARKEN 2030 en visionsplan for de grønne områder

2 FORORD/ INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en vision? Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år. Det er et dynamisk fremtidsbillede. Det er mere end drømme eller håb; det er en slags forpligtelse. Visionen giver rammerne for at skabe og håndtere de forandringer, der er nødvendige for at nå målene. Citat: Skive Kommune ved præsentationen af BIG Blue Skive En vision forbinder nutid med fremtid. En vision er også en overordnet fælles drøm, en retning og et mål, som alle vil stræbe efter at opfylde. Alle bidrager med deres kompetencer og idéer, og alle har ansvaret for, at man sammen når målene i visionen. Frøkærparken 2030 er en grøn vision, der tager afsæt i områdets kvaliteter med særligt fokus på fællesarealerne og de rekreative områder mellem husene. Visionen tegner billedet af Frøkærparken i 2030 og tager hensyn til de fremtidige planer om en ny letbane gennem området, herunder letbanens fremtidige placering og de muligheder den giver. Visionen Visionen udpeger 4 begreber med forslag til nedslag i området: Byportene markerer ankomsten til Frøkærparken. Byparken udgør det grønne fællesareal langs jernbanen mod øst. Lommeparkerne finder vi inde mellem husene og endeligt Naturstierne, som binder området sammen. Begreberne udgør tilsammen det arkitektoniske hovedgreb i visionsplanen for Frøkærparken 2030 og kommer med forslag til en viderebearbejdning af udvalgte nedslag i området. Obstrupvej Aarhus Nærbane Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen i Grundejerforening Frøkærparken og LABLAND arkitekter - december Frøkærparken Hørret Løkken FORORD OG INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 REGISTRERING / INFRASTRUKTUR side 2 / KVARTERER side 3 / GRØNNE STRUKTURER side 4 VISIONEN / BYPORTENE side 5 / NATURSTIERNE side 6 / KVARTERETS PARK side 7 / LOMMEPARKERNE side 8 Stoppested KONKLUSION side 9 Frøkærparken i dag 1

3 REGISTRERING/ INFRASTRUKTUR Frøkærparken ligger midt i et naturskønt område, et stenkast fra Aarhus og med gode infrastrukturelle forbindelser til og fra området. Frøkærparken fremstår som et klassisk parcelhuskvarter, opført i 70 erne, internt forbundet af stikveje og stier, med hække og grønne områder mellem husene. Frøkærparken har siden opførelsen udviklet sig til et grønt og attraktivt område, men hvor udearealerne på sigt trænger til en renovering og opgradering. Visionen tegner en overordnet strategi for de fremtidige tiltag i området. Stiforbindelser i Frøkærparken Ankomsten og overgangene Overgangene til Frøkærparken er de første områder, man ser, og det første indtryk man får ved ankomsten til området. Frøkærparken har i alt 4 overgange: Fra Obstrupvej findes i dag 2 overgange, hvorfra man ankommer til fods på stien eller i bil på vejen, der fører videre ind gennem området. En mindre sti langs jernbanen forbinder Frøkærparken med trinbrættet ved Mølleparken. Fra trinbrættet ses nedtrådte stier i græsset, hvilket antyder, at stiernes placering bør revurderes i den fremtidige plan. Den sidste overgang finder vi ved cykelstien mod Tranbjerg, der slutter i Frøkærparken længst mod nord. Herfra cykler man videre gennem Frøkærparken, frem til Obstrupvej og forsætter til Mårslet syd for området. Visionen introducerer byportene som arkitektonisk begreb og som en fremtidig markering af overgangene til Frøkærparken. Lokale stier og veje Området er forbundet af et netværk af stier og stikveje, der internt forbinder kvartererne med de omkringliggende fællesarealer og de tilstødende områder. Vejene og stierne er præget af grønne hække samt spredte træer, og er et vigtigt led i fremtidens infrastruktur i Frøkærparken. Visionen introducerer naturstierne som en fælles betegnelse for fremtidens veje og stier i Frøkærparken. mod Tranbjerg Aarhus Nærbane Aarhus Nærbane løber langs områdets østlige kant med stop ved trinbrættet ved Mølleparken. Nærbanen bliver en del af letbanen og det nuværende stoppested flyttes længere mod syd af hensyn til oversigtsforholdene i området. En ny placering af trinbrættet og en ny passage på tværs af banen vil kunne skabe en overordnet sammenhæng på tværs af området og skabe en mere tydelig forbindelse mellem Frøkærparken og Mårslet. ÅRHUS NÆRBANE Nuværende infrastruktur Frøkærparken Stinet Vej Tog/trinbræt Ankomstpunkt Lokal stikvejsplads Park OBSTRUPVEJ Stiforbindelse langs jernbanen

4 REGISTRERING/ KVARTERER Frøkærparken består af små pladsdannelser, der ligger i forlængelse af stikvejene mellem husene. Hvert kvarter har sin egen plads, der indeholder alt fra gynger og bænke til petanquebaner og sandkasser. Beboerne har gennem tiden selv taget initiativ til indretning og brug af pladserne, der fremstår meget forskellige og er en stor kvalitet for beboerne og ikke mindst for børnene i området. Lokal plads med grønt område Pladserne kan på sigt udvikles til små parker, der styrker det sociale møde i kvartererne og bliver et grønt og aktivt alternativ til snakken over hækken. Aktiviteterne i parkerne vil blive et supplement til de eksisterende aktiviteter i Frøkærparken. Visionen introducerer begrebet lommerparker som en fælles betegnelse for de grønne pladser for enden af stikvejene og inde mellem husene. Lokal plads med gynger og petanque ÅRHUS NÆRBANE OBSTRUPVEJ 2 2 Grønt område i forbindelse med sti Nuværende kvarterer Frøkærparken Kvarterer Lokale stikvejspladser Kvarterets park 3

5 REGISTRERING/ GRØNNE STRUKTURER Det grønne fællesareal Langs jernbanen mod øst finder vi et stort, grønt fællesareal, hvor en fodboldbane, en kælkebakke, en rutsjebane og gynger udgør de primære aktiviteter. Skalaen er stor og arealet sammenkobles af en stiforbindelse på langs af området. Stien forbinder Frøkærparken mod nord med Mølleparken og boligerne syd for området. Boldbanerne i kvarterets park Terrænet i den sydlige del af området er let kuperet og skaber en lille forhøjning - et centralt udkigspunkt - der fungerer som kælkebakke om vinteren og tribune om sommeren. På samme tid er den en del af lege- og shelterpladsen i området. Terrænbearbejdningen skaber oplevelsen af rum i rummet og nedtoner skalaen. Mod nord er plænen og terrænet i niveau med det omkringliggende terræn og fællesarealet tangeres mod øst af et levende og rumskabende hegn langs stien. I perioder med regn, står dele af fællesarealet under vand, hvilket resulterer i blød bund på græsset og døde planter, der ikke overlever disse betingelser. Årsagen til, at vandet ikke nedsiver, skal derfor kortlægges med henblik på at klimasikre og drænere området. Regnvandsbassin Længst mod vest findes et eksisterende regnvandsbassin, der blev udgravet sammen med opførelsen af boligerne i området. Regnvandsbassinet er i dag afgrænset med et trådhegn og står i skiftende perioder under vand. I takt med de klimatiske forandringer har regnvandsbassinet både en funktionel- og en rekreativ værdi for området. Dette vil dog kræve justeringer og forbedringer af regnvandsbassinets form og kapacitet, i tæt dialog med myndighederne. Kvarterets park med stiforbindelser ÅRHUS NÆRBANE OBSTRUPVEJ 2 Opholds- og kælkebakke i parken Nuværende grønne strukturer Frøkærparken Grønne områder Stinet Tog/trinbræt 4

6 VISIONEN/ BYPORTENE Byporte Byportene er det første syn, der møder en, når man ankommer til Frøkærparken. Byportene er placeret i overgangene fra de tilstødende områder, markerer ankomsten og tilfører en klar identitet til området. Byportene kan have forskellige former, udtryk og karakterer. Byportene kan være en karakterfuld belægning, hvor farven og strukturen på belægningen markerer ankomsten til området. Belægningerne kan både være en sammenhængende flade eller rumlefelter med en fartdæmpende effekt på trafikken. Belægningerne kan støbes i farvet beton eller kombineres af asfalt og termoplast med forskellige aftryk og mønstre på overfladen. Belægningsfladerne belyses om aftenen med effektbelysning nedgravet i terræn, der markerer belægningens taktile flade, farverne og overfladestrukturerne. 1 blomstrende og karakterfulde prydtræer 5 grafik markerer træerne Byportene kan også være grønne porte. En grøn og karakterfuld beplantning, plantet som en grøn port af prydtræer, der med deres blomstring og høstfarver tilfører området en helt særlig stemning og karakter, som skifter i takt med årstidernes. Træerne kan belyses af effektbelysning, hvor trækronerne oplyses og fremhæver trækronens struktur og karakter efter mørkets frembrud. Byportene kan desuden være effekt- og rumskabende porte, der i deres form og konstruktioner markerer ankomsten til området. Konstruktionerne vil efter mørkets frembrud fremstå som lysende, arkitektoniske objekter i området. 2 belægning i særlige farver 6 grafik i særlige former Placeringen af et nyt stoppested i forbindelse med etableringen af letbanen og en ny passage under banen, kan også blive en ny og markant byport i området. Passagen styrker forbindelsen på tværs mellem bebyggelserne og mellem den nord- og sydgående cykelsti, der i dag er placeret på hver side af jernbanen. Passagen kan om aftenen markeres med en karakterfuld og stemningsbetonet belysning, der giver stedet identitet og skaber tryghed efter mørkets frembrud. Stoppestedets placering og forslaget til en ny passage skal kvalificeres i samråd med Banedanmark og Aarhus Kommune. 3 rammer af varierende størrelse 7 grafik som striber og rumlefelter NYT STOP STOP Ankomst Byport 4 karakterfuld belysning ved gennemgang 8 overgang og liniær belysning Nuværende forhold Fremtidige forhold 5

7 VISIONEN/ NATURSTIERNE Aktive stier Visionen foreslår fremtidens stier i Frøkærparken som grønne naturstier, hvor stierne interagerer med stedet og arkitekturen og afspejler naturen i området. Stiforbindelsen gennem kvarterets park integreres som et aktivt element, ved at lade stien slynge sig gennem området. Slyngningen sker i forbindelse med en fremtidig renovering og omlægning af stien, der på samme tid forbindes med cykelstien mod nord, den fremtidige passage og cykelstien mod syd. Som kontrast til de lineære forbindelser mellem kvartererne, kan hovedstien i sit slyngede forløb skabe rum og rammerne for flere aktiviteter i parken, som beskrevet på de følgende sider. 1 passage med allé af træer 5 klippet gangsti i græsset Grafik på stien vil kunne informere, inspirere og invitere til leg, aktivitet og læring og blive et særdeles aktivt element i Frøkærparken og en del af cykelruten mellem Tranbjerg og Mårslet. Stien belyses af en sammenhængende parkbelysning placeret langs stien. Parkbelysningen er vist som reference i Kvarterets park på den følgende side. De mindre stier, der forbinder kvartererne mellem hækkene, har et helt særligt udtryk og lineært forløb. Placeringen og forløbet forstærkes rumligt ved genplantning af allétræer langs stierne under hensyn til udsyn fra de tilstødende bygninger. Alléerne vil understrege stiernes lineære forløb, bidrage med højde til rummet og fremhæve stiernes placering i området. Alléens rum og den lineære forbindelse kan fremhæves med effekt- og stemningsbetonet belysning gennem lyssætning af træernes stammer og kroner efter mørkets frembrud. 2 kombineret cykel- og gangsti 6 kombineret aktivitets- og cykelsti 3 markering af slynget stiforløb 7 leg og læring på sti NYT STOP STOP Nuværende forhold Fremtidige forhold 4 karakterfuldt stiforløb 8 kuperet stiforløb 6

8 VISIONEN/ KVARTERETS PARK Kvarterets park er det samlende og sociale omdrejningspunkt for beboerne i Frøkærparken. Kvarterets park har en større skala end de omkringliggende lommeparker og skaber rammerne om forskellige aktiviteter, der supplerer områdets nuværende funktioner og samler beboerne i området. Rammerne omkring de nye aktiviteter i kvarterets park skabes af hovedstiens slyngede forløb i samspil med beplantningen og naturen i parken. Eksempler kan være spredte grupper af træer, hvor man kan sidde i skyggen, klippede lommer i græsset, der skaber intime rum til ophold og leg, belagte flader mellem stierne, som inviterer til nye aktiviteter eller små pavilloner, hvor børn og voksne kan samles. 1 opholdsmulighed nær boldbane 5 ophold i skyggen af prydtræer I kvarterets park skal der både være plads til det planlagte og det tilfældige møde på tværs af generationer og parken skal kunne rumme den stille fordybelsen og den mere vilde leg. Det sydlige område langs stien bliver en lille, grøn oase og et stille supplement til de mere vilde aktiviteter i kvarterets park. Her finder man grill- og bålpladsen eller en permanent, overdækket pavillon eller bålhytte, hvor forældrene og børnene kan samles omkring snobrødsbagning mv. Vi anbefaler, at beplantningen mod kvarterets park fjernes eller beskæres kraftigt under hensyn til den visuelle forbindelse og kontakten mellem områderne. 2 ophold i det grønne 6 aktiviteter til glæde for børn og voksne 3 karakterfuld belysning langs stierne 7 rumligheder i parken NYT STOP STOP Parkaktivitet Nuværende forhold Fremtidige forhold 4 redskaber i parken 8 åben pavilion med overdækket opholdsmulighed 7

9 VISIONEN/ LOMMEPARKERNE Mødesteder på tværs generation Lommeparkerne er stedet hvor børn leger, hvor naboerne tager snakken over hækken, hvor der bliver slappet af og hvor vejfesten afholdes. Lommeparkerne skaber rammerne for ophold og aktivitet på tværs af kvarterer og er kontrasten til kvarterets park. Lommeparkerne indbyder til forskellige aktiviteter og fungerer som de lokale mødesteder i Frøkærparken. Med få midler kan pladsernes rammer styrkes og give et kvalitetsløft, der bryder med normerne og den traditionelle oplevelse af parcelhuskvarteret. Beplantningen i lommeparkerne kan bidrage til at skabe individualitet og identitet for de enkelte områder. Der kan eksempelvis være tale om følgende temahaver: Sansehaven, hvor man kan smage, dufte og røre. Frugthaven med frugttræer og bærbuske Køkkenhaven med krydderurter og grøntsager Skovhaven med fyrretræer mv. 1 temahaver i lommeparkerne 5 specialmøbel til leg og afslapning Lignende tiltag kan opleves i større byer, hvor folk mødes på tværs af generationer for at dyrke deres egne byhaver og dele deres botaniske viden med andre. Opholdsmøblerne og belysningen i lommeparkerne kan skabe sammenhæng på tværs og give områderne en helt særlig stemning og karakter. Opholdsmøblerne kan være borde og bænke eller specialelementer, der i deres form, struktur og karakter skaber rammerne omkring det sociale rum og aktiviteterne i kvartererne - en slags mobile møbler, der er fleksible i deres form og funktion. 2 stemningsfuld belysning af lommeparkerne 6 kombination af ophold og træer Lommeparkerne vil også kunne bruges til lokal afledning af regnvand gennem forsænkning og nedsivning af regnvandet fra de tilstødende overflader i området. Her må nedsivningsforholdene i området undersøges nærmere. Det eksisterende regnvandsbassin vil på sigt også kunne omdannes til en blå lommepark med direkte adgang til regnvandet. Her kan man komme helt tæt på vandet og studere regnvandssøen som biotop og levested for planter og dyr. Fritlægningen af regnvandssøen vil ske under hensynstagen til sikkerheden for børnene i området. 3 farverigt møbel til leg og aktivitet 7 lommepark med opholdsmøbel NYT STOP STOP Lokal plads Lommepark 4 træmøbel med plads til ophold og grønt 8 kontakt til vandet Nuværende forhold Fremtidige forhold 8

10 KONKLUSION Det er bestyrelsens tanke, at nærværende visionsplan har to overordnede funktioner. Først og fremmest skal den pege på de kvaliteter, som allerede er tilstede i Frøkærparken. Dernæst skal den vise hvilke mulige potentialer og tiltag, som vil forstærke og forskønne området på sigt. Visionsplanen skal derfor fungere som et pejlemærke og retningsgiver for de tiltag, som kan foregå ift. de grønne områder i Frøkærparken fremadrettet. Ikke som en facitliste, men som nogle ønsker. Den er tænkt som en mulig rettesnor for hvilke områder, man kan arbejde med, enten på arbejdsdage eller ved indkøb. Dog ikke nødvendigvis i en bestemt rækkefølge. Men enten som enkeltstående mindre projekter, der kan udføres efterhånden, som man finder det nødvendigt og ønskeligt. Eller som større projekter, der kan tænkes at indgå i større infrastrukturelle forandringer omkring letbanen og stisystemerne i Mårslet, specielt med ønsket om en cykelsti direkte til Mårslet Skole. Visionsplanen viser alene nogle potentialer og mulige tiltag. Den er med vilje ikke konkretiseret ned på detaljeniveau, og der er heller ikke knyttet en økonomisk ramme op på de tiltag, som visionsplanen peger på. Tanken med planen er nemlig, at den skal vise en retning og nogle potentialer, der kan igangsættes, efterhånden som foreningens økonomi tillader det. Bestyrelsen er dog også bevist om, at de økonomiske rammer til forbedringer af de grønne områder er sparsomme, da foreningen alene sparer op til vejfonden og ikke afsætter større beløb til aktive tiltag i de grønne områder. Derfor er det en forudsætning for visionsplanens gennemførelse, at der også afsættes midler til disse forbedringer, enten i form af en opsparing eller ved enkeltindbetalinger. Obstrupvej Frøkærparken Aarhus Nærbane Overordnet er det endvidere bestyrelsens forventning, at visionsplanen vil være med til at gøre Frøkærparken mere attraktiv for såvel nuværende som kommende beboere. Værdien af et område, som er attraktiv, og hvor der ligger en plan for områdets videre udvikling, vil øge attraktiviteten af området generelt, og dermed også sikre, at de enkelte huse nemt kan sælges af de enkelte grundejere. Hørret Løkken Vi ser frem til at arbejde med visionerne for Frøkærparken og håber, at Visionsplan Frøkærparken 2030 kan gennemføres, enten som helhed eller i mindre omfang i årene fremadrettet. Bestyrelsen Grundejerforeningen Frøkærparken Mårslet Stoppested Frøkærparken i dag 9

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 EN NATURLIG FORBINDELSE Dispositionsforslag 23. april 2015 udarbejdet for Andelsboligforeningen

Læs mere

Workshop om udvikling af Byparken

Workshop om udvikling af Byparken Referat Workshop om udvikling af Byparken [Vælg datoen] Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 21.00 Oplægsholdere: Referenter: Facilitator: Antal deltagere: Bilag: Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade 21-05-2014 14/20650 Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade Tid: tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19:30 21:00 Sted: Biblioteket, Kongevej 19 udstillingssalen ud mod Ahlmannsvej. Denne indbydelse

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING BILAG 1 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads Skt. Kjelds Plads 1-5, Skt. Kjelds Gade 23-33, Ourøgade 19-33, Bryggervangen 12-24 Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien

FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien INDHOLDSFORTEGNELSE DET AKTIVE LIV BÆREDYGTIG PROCES HOVEDGREB & NEDSLAG LANGS STIEN HOVEDPLAN MED SAMTLIGE

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c)

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) marts 2016 Esplanaden 8C, 4. tv DK 1263 København K Tlf. +45 3318 6180 www.schonherr.dk HVISSINGE ØST - OMRÅDET Side 2 Glostrup Kommune, Bebyggelse i Hvissinge

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave.

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. BILAG 2 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Historien om Aarhus havn

Historien om Aarhus havn Havneparken Projektets intentioner At skabe en havneplads der er udnytter stedets potentiale, og samtid har sit eget udtryk. At skabe et attraktivt rum til byens borgere, hvor stjernen i centrum navigerer

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken

Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken 4 Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken I 2014 indviede FSB Voldparken nyttehaver for beboerne. Nyttehaverne ligger på en af områdets store, åbne græsplæner, som kun sjældent benyttes og derfor omtales

Læs mere

BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL

BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL Aktivitetskortlægning i Indhold s. 2 Indledning s. 3 Undersøgelse og metode s. 4 Beskrivelse af tællesteder s. 5 Hovedkonklusioner s. 6 Det overordnede bevægelses-

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 BILAG 3 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER Byg ikke boliger beregnet til svage, ulykkelige menneskers udgrænsede, elendige overlevelse; byg for mennesker der har sans for og overskud til skønhed. Nogle af

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Trørød Grundejerforening. Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder. Mo bile +45 29 27 28 19

Trørød Grundejerforening. Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder. Mo bile +45 29 27 28 19 Trørød Grundejerforening Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder Form and for Trø rød Gru nd ejerfor eni ng Sven He rting Kontakt 1 info: Phone +45 4 5 89 35 19 Mo bile +45 29 27

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Indsigelse til Forslag til lokalplan 194

Indsigelse til Forslag til lokalplan 194 Att. Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg d. 19. maj 2015 Indsigelse til Forslag til lokalplan 194 Skitseforslag til park på Mariendalsvej 55-57 omkranset af cykelstier

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN Keinicke & Overgaard Arkitekter TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG 12.05.2010 UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN VISSENBJERGHALLERNE...Oplevelser og Mangfoldighed KOLLOFON: TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG FOR UDVIKLING AF

Læs mere

Holmegaard Høj Den perfekte bolig

Holmegaard Høj Den perfekte bolig Holmegaard Høj Den perfekte bolig SMUKKE RÆKKEHUSE I NATURSKØNT OMRÅDE Billeder af bygningerne er ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer, da de ikke er færdigbygget. Der tages forbehold for ændringer

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

Ny bydel på Gormsvej

Ny bydel på Gormsvej Ny bydel på Gormsvej Byen og grunden STATION IDRÆT SKOLE HANDELSSKOLE PARK GYMNASIUM SITE PARK 2 CENTRUM Indhold INTRODUKTION 5 VISION 5 KONCEPT 6-9 BOLIGERNE 13 SITUATIONSPLAN 14 LEJLIGHEDSEKSEMPEL 15-16

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Mejeriet et stykke med grønt!

Mejeriet et stykke med grønt! Mejeriet et stykke med grønt! Mejeriet - et stykke med grønt Et multifunktions område, et stykke af en sløjfe, en sti, en skolehave, et vindue for lokale producenter, en åbning mod landet, men også en

Læs mere

HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D

HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D 2 UDEAREALER TIL HELLERUP SKOLE (MATR. 11D) Gentofte Ejendomme har sammen med Arkitema Architects stået for dette oplæg til forberedelse af byggesagen vedrørende

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Mellemrum som byrum. Om fornyelse af området mellem boliger

Mellemrum som byrum. Om fornyelse af området mellem boliger Mellemrum som byrum Om fornyelse af området mellem boliger Denne præsentation er en del af en serie af dialogredskaber, der er udviklet som led i projektet Mellemrum som byrum. Projektet handler om at

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

(DISPOSITIONSFORSLAG) S C H Ø N H E R R A/S

(DISPOSITIONSFORSLAG) S C H Ø N H E R R A/S A M A G E R B A N E N - R E G N VA N D S B A S S I N O G C Y K E L R U T E (DISPOSITIONSFORSLAG) 20140916 S C H Ø N H E R R A/S M O E A/S AMAGERBANEN ETAPE 2 + REGNVANDSBASSIN VED AMAGERBANEN KK projektnr.

Læs mere

Mellemrum som byrum Om baggrunden for projektet

Mellemrum som byrum Om baggrunden for projektet Mellemrum som byrum Om baggrunden for projektet 1 Indhold Mellemrummenes potentiale. Side 3 To typer dialogredskaber. Side 4-5 Vi ser på disse mellemrum som byrum Hvad er et byrum? Side 6-13 Byrum i byer

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 OPFATTELSER OG OPFORDRINGER VEDRØRENDE REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 28. JUNI 2015 1 INDLEDNING Formålet med den nugældende lokalplan 316.2 og tidligere 316 lokalplaner

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet Indhold Indledning Rekreative forbinlser i områt - Kortlægning Projektområ - Ådalen 1:5.000 - Projektområt 1:1.000 - Biller fra stet Ådalen i fremtin - Collage - Plan - Reference biller 3 Øverst: Orthofoto

Læs mere

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 Husorden for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 1 Rettigheder 1.1 Medlemmer har adgang til foreningens fællesfaciliteter 1.2 Mellemer er en del af fællesskabet i foreningen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere